Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen"

Transcriptie

1 Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân. Wiko Veenvliet Coördinator Vo-Ho samenwerkingsverband Leeuwarden, juli 2013

2 VOORWOORD Voor het elfde achtereenvolgende jaar publiceert het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân het rapport 'Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese VO-scholen'. Het beoogt de deelnemers aan het vo-ho netwerk een overzicht te geven hoe de resultaten van het propedeusejaar zijn geweest en welke ontwikkelingen daarin zijn waar te nemen. Dit rapport is gebaseerd op een enorme berg data, die van veel verschillende kanten werden aangeleverd. Mijn hartelijke dank gaat uit naar: Ritske Tjallingii (Hogeschool Stenden), Niels Nijdam (VHL), Ellen Muizelaar (NHL), Gerard Timmerman (Dockinga College) en Dennis van Gessel (ministerie OCW). Wiko Veenvliet De foto van de fierljepper op de voorpagina is verwerkt in het logo van het aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân. Hij symboliseert de sprong die vo-leerlingen maken naar het hoger onderwijs. Alleen met een gedegen voorbereiding kan die sprong (overstap) goed verlopen. 2

3 SAMENVATTING In het studiejaar is het percentage Friese studenten dat de oorspronkelijk gekozen studie is blijven volgen in vergelijking met voorgaande jaren geleidelijk gestegen naar 67%. Dat is op zichzelf bemoedigend, maar nog steeds haakt 33% van de eerstejaars studenten in Friesland af. Landelijk gezien is het aantal studenten dat vasthoudt aan hun oorspronkelijke studiekeuze sinds 2006 ongeveer gelijk gebleven op 60% (met een negatieve uitschieter van 51% in 2010). Hiermee is het studierendement van Friese leerlingen hoger in vergelijking met alle eerstejaars studenten in Nederland. Al jaren onderzoeken de drie Friese hogescholen de factoren die leiden tot studie-uitval. In deze exit-onderzoeken geven de studenten veelal aan dat het beroepsperspectief niet blijkt aan te sluiten bij de oorspronkelijke gedachte en dat verwachtingen rondom de studie niet zijn uitgekomen. Daarnaast is er een aantal andere factoren. Enig voorbehoud moet worden gemaakt: enkele cijfers betreffen (relatief) kleine leerlingenof studentenaantallen per vo-school of hbo-opleiding. Daar kunnen geen verstrekkende conclusies aan worden verbonden. Sommige gegevens bleken incompleet of ontbraken geheel. Dit jaar krijgt iedere vo-school als bijlage bij dit rapport de terugkoppeling op naam van resultaten die leerlingen in het eerste jaar bij Stenden hebben behaald. In de NHL-variant daarvan is de terugkoppeling niet op naam gesteld, maar onderverdeeld naar studierichting. Daarvan is per school inzichtelijk hoeveel leerlingen de studie vervolgen en hoeveel er zijn afgehaakt. 3

4 INHOUDSOPGAVE GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN INLEIDING VERGELIJKING PROPEDEUSERESULTATEN FRIESLAND EN NEDERLAND PRESTATIE PER HOGESCHOOL EXITONDERZOEK GEGEVENS CFI/IP HET VERVOLG VAN DE STUDIE NA AFLOOP VAN HET 1 E JAAR, NAAR PROFIEL IN FRIESLAND HET VERVOLG VAN DE STUDIE NA AFLOOP VAN HET 1 E JAAR, NAAR PROFIEL IN NEDERLAND HET VERVOLG VAN DE STUDIE NA AFLOOP VAN HET 1 E JAAR, CUMULATIEF 2011 IN FRIESLAND HET VERVOLG VAN DE STUDIE NA AFLOOP VAN HET 1 E JAAR, CUMULATIEF 2011 IN NEDERLAND RESULTATEN STENDEN COHORT INSTROOM HAVO/VWO STENDEN LEEUWARDEN COHORT INSTROOM HAVO STENDEN LEEUWARDEN COHORT INSTROOM HAVO/VWO STENDEN LEEUWARDEN GEMIDDELD GEREALISEERDE STUDIELAST 1E STUDIEJAAR; NAAR SECTOR TOTALEN STENDEN: RESULTATEN PROPEDEUSE RESULTATEN NHL COHORT/LICHTING INSTROOM NHL LEEUWARDEN

5 GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN Aantal studenten vo-school: Het aantal havisten en vwo-ers van de desbetreffende vo-school dat in het betreffende jaar is ingestroomd bij Stenden, NHL of Van Hall Larenstein. Aantal studenten Friesland: Het totaal aantal havisten en vwo-ers van de Friese voscholen dat in het betreffende jaar is ingestroomd bij Stenden, NHL of Van Hall Larenstein. Cohort: Een student kan maar in één cohort (het eerste) voorkomen. Wanneer een student na het eerste jaar een andere opleiding is gaan volgen, en dus als uitvaller is aangemerkt in het eerste cohort, wordt hij/zij in een volgend cohort niet opnieuw meegeteld. Uitvallers: Als uitvallers worden studenten aangemerkt die in of aan het eind van het eerste jaar gestopt zijn met hun oorspronkelijke studie. 0%: Alle ingeschreven studenten bleven bij deze studierichting studeren. Afkortingen bol BRIN CM CFI/IP EC EM havo hbo ho mbo NG NT NHL Stenden VHL vo vwo beroeps opleidende leerweg Basisregistratie instellingen Cultuur en Maatschappij (profiel) Centrale Financiën Instellingen/Informatieproducten European Credit, studiepunt. 1 EC staat gelijk aan 28 uur studie-inspanning Economie en Maatschappij (profiel) hoger algemeen voortgezet onderwijs hoger beroepsonderwijs hoger onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Natuur en Gezondheid (profiel) Natuur en Techniek (profiel) NHL Hogeschool Stenden Hogeschool Hogeschool VHL voortgezet onderwijs voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 5

6 INLEIDING Het propedeuserapport bevat de resultaten van het eerste jaar op Stenden en NHL. VHL leverde dit jaar geen gegevens in verband met de herinrichting van het studentenadministratiesysteem. De gegevens van de NHL zijn incompleet. Een project om de exit-gegevens beter in beeld te krijgen is nog niet afgerond. Daarom zijn er dit jaar geen nieuwe exit-gegevens. De beschikbare resultaten zijn aangevuld met het cohort en worden vergeleken met de voorgaande cohorten. Naast de totaalcijfers van de twee Friese hogescholen per opleiding, wordt voor de Friese scholen voor voortgezet onderwijs op een rij gezet hoe oud-leerlingen het gedaan hebben in de propedeuse van hun vervolgopleiding. Evenals voorgaande jaren worden de resultaten van de Friese studenten vergeleken met de studenten in heel Nederland. De desbetreffende gegevens werden geleverd door DUO (CFI/IP). Deze vergelijking is gebaseerd op de uitval in of aan het eind van het eerste jaar. Tot slot geeft het rapport aandacht aan de exit-rapportages van Stenden en NHL. De resultaten en achterliggende gegevens bieden een grote hoeveelheid informatie voor voen ho-scholen over het eerste studiejaar. Iedere school kan daaruit zijn eigen conclusies trekken. Enkele cijfers zijn tot stand gekomen op basis van (relatief) kleine leerlingen- of studentenaantallen per vo-school of hbo-opleiding. Daar kunnen dus geen verstrekkende conclusies aan worden verbonden. 6

7 Percentage 1. VERGELIJKING PROPEDEUSERESULTATEN FRIESLAND EN NEDERLAND Onderstaande tabellen vergelijken het studierendement van de uit Friesland afkomstige eerstejaars studenten aan de NHL, VHL en Stenden met die van alle eerstejaars HBOstudenten in Nederland. Het betreft hier gegevens vanaf het studiejaar tot en met het studiejaar De cijfers zijn afkomstig van DUO (CFI/IP). Friesland Van het totaal aantal eerstejaars, dat in 2010 door de verschillende Friese vo-scholen werd afgeleverd bij de drie hogescholen, zette een jaar later 67% hun studie voort in het tweede jaar. Dat betekende een lichte stijging. In de twee voorgaande jaren was dit 62% en 64%. Het onderstaande studierendement is berekend op basis van het aantal Friese studenten met een NT-, NG-, EM- of CM-profiel. Het EM-profiel valt in negatieve zin op. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Friese studenten die hun studie vervolgen na het eerste jaar, per profiel Friesland Friesland Friesland Friesland Friesland Friesland N & T 71% 67% 54% 69% 58% 66% N & G 56% 63% 71% 62% 69% 65% E & M 57% 58% 61% 61% 59% 60% C & M 55% 58% 57% 62% 55% 65% Totaal 58% 60% 62% 62% 64% 67% Studenten met een diploma in het CM- of NT-profiel doen het in jaar relatief wat beter. In het cumulatieve aantal is het over de volle breedte van de profielen gemiddeld iets beter gegaan dan vorig jaar. Daarnaast doen leerlingen met een NG- of NT-diploma het iets beter dan zij die kozen voor een maatschappijprofiel. Dit verschil is in vrijwel elk cohort vast te stellen. NB.: het gemiddelde van 67% voor het jaar 2011 kan niet kloppen. Een mogelijke verklaring is dat in dat jaar per abuis ook studenten zijn meegeteld die zonder diploma (en dus zonder profiel) zijn ingestroomd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de 21+ regeling. 1 Helaas ontbreken hier de relevante gegevens. 1 Deze suggestie is afkomstig van Bert Jan Flim, havo-coördinator van het Friesland College. 7

8 Landelijk t.o.v. Friesland Landelijk gezien is het aantal studenten dat vasthoudt aan hun oorspronkelijke studiekeuze 60%. 8

9 2. PRESTATIE PER HOGESCHOOL Voor het studiejaar is nagegaan wat de omvang was van de uitval onder eerstejaars studenten en hoe deze was verdeeld naar herkomst. A. NHL Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per Friese vo-school dat startte aan de NHL in het studiejaar Daarbij is het uitvalspercentage gegeven (= het aantal studenten dat niet opnieuw voor de studie van hun eerste keuze werd ingeschreven). School Aantal Uitval % Uitval A.M. van Schurman, Franeker ,8% Bogerman, Sneek ,0% Bornego College, Heerenveen ,6% Comenius, Leeuwarden ,1% Chr. Gymnasium Beyers Naude, Leeuwarden 2 0 0,0% Dockinga College, Dokkum ,8% Lauwers College, Buitenpost ,7% Linde College, Oosterwolde ,0% Liudger, Drachten ,3% Marne College, Bolsward ,2% OSG Piter Jelles, Leeuwarden ,5% OSG Sevenwolden, Heerenveen ,2% OSG Singelland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo ,6% ROC Friesland College, Leeuwarden ,7% RSG Magister Alvinus, Sneek ,7% RSG Simon Vestdyk, Harlingen ,7% Stellingwerf College, Oosterwolde ,0% Totaal ,7% De terugkoppeling per school bevat een uitgebreide versie van deze tabel. Per school is vervolgens per studie van de NHL aangegeven of een student daar nog steeds studeert. 9

10 B. Stenden. Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per Friese vo-school dat startte aan de Stenden Hogeschool in het studiejaar Daarbij is het uitvalspercentage gegeven (= het aantal studenten dat niet opnieuw voor de studie van hun eerste keuze werd ingeschreven). School Aantal Uitval % Uitval A.M. van Schurman, Franeker ,4% Bogerman, Sneek ,8% Bornego College, Heerenveen ,3% Comenius, Leeuwarden ,6% Chr. Gymnasium Beyers Naude, Leeuwarden ,0% Dockinga College, Dokkum ,6% Lauwers College, Buitenpost ,0% Linde College, Wolvega ,1% Liudger, Drachten ,1% Marne College, Bolsward ,0% OSG Piter Jelles, Leeuwarden ,5% OSG Sevenwolden, Heerenveen ,8% OSG Singelland, Drachten ,8% RSG Simon Vestdyk, Harlingen ,3% ROC Friesland College, Leeuwarden ,3% RSG Magister Alvinus, Sneek ,9% Stellingwerf College, Oosterwolde ,9% Totaal ,4% De bijlage bevat een uitgebreide versie van deze tabel. Per sector is aangegeven wat de resultaten waren. Ook is daar terug te vinden hoe de verdeling van behaalde EC s bij de verschillende sectoren is geweest. 10

11 3. EXITONDERZOEK Stenden en NHL werken met exit-rapportages; dit zijn enquêtes voor studenten die vroegtijdig hun studie beëindigen. Doel is een beeld te krijgen van de redenen voor het staken van de studie. VHL kent geen exit-rapportage. Omdat de exit-onderzoeken opnieuw worden opgezet, staan hier de resultaten van Van zijn er geen gegevens. Stenden Voor het Stenden-cohort is een centrale exit-enquête gebruikt. Deze enquête is voor alle studenten die stoppen met hun opleiding gelijk. De enquête is door een zeer klein gedeelte van de studenten ingevuld, te weten 97. Daarvan hebben 42 studenten een havoopleiding gevolgd. HAVO n=42 Reden Doorslaggevend Belangrijk Speelde enigszins mee Speelde niet mee Onvoldoende resultaten behaald 17% Niet genoeg tijd in de opleiding gestoken 0% 2% 21% 76% Opleiding niet interessant genoeg 19% 24% 43% 33% Beroep waarvoor ik opgeleid word is niet 19% 36% 24% 40% interessant genoeg Opleiding te zwaar 2% 10% 21% 69% Opleiding te makkelijk 2% 7% 17% 76% Opleiding te breed 0% 10% 12% 79% Docenten niet goed 0% 7% 7% 86% Begeleiding niet goed 0% 5% 7% 88% Sfeer niet prettig 0% 5% 12% 83% Onjuiste verwachtingen van de opleiding 21% 36% 21% 43% Privé omstandigheden 7% 19% 10% 71% Opleiding is niet te combineren met werk 0% 0% 5% 95% en/of gezin Probleem met het PGO systeem 0% 10% 26% 64% Probleem met de Engelse voertaal van de 2% 5% 10% 86% opleiding Propedeuse gehaald om verder te studeren aan 0% 0% 5% 95% universiteit Anders 10% 24% 2% 74% Tabel Reden tot uitval Stenden

12 NHL Hogeschool Deze exit-gegevens zijn gebaseerd op 175 respondenten; dat is 42% van het totaal aantal studenten, dat hun studie staakte. Van deze groep had 32% havo als vooropleiding en 7% vwo als vooropleiding. De analyse heeft betrekking op studenten die tussen september 2010 en februari 2011 hun studie staakten. Belangrijk Speelde enigszins mee Speelde niet mee Geen antwoord Omdat ik onvoldoende resultaten behaalde 12,60% 19,40% 66,30% 1,70% Omdat ik niet genoeg tijd in de studie heb gestoken Omdat ik de studie niet interessant genoeg vind Omdat ik het beroep waarvoor ik word opgeleid niet interessant vind 8,60% 26,30% 63,40% 1,70% 36% 18,90% 43,30% 1,70% 22,90% 17,10% 58,30% 1,70% Omdat ik de docenten niet goed vind 7,40% 2,40% 66,90% 1,70% Omdat ik de begeleiding niet goed 17,10% 21,70% 59,40% 1,70% vind Omdat ik de sfeer niet prettig vind 6,90% 13,70% 77,70% 1,70% Omdat ik de studie te zwaar vind 17,10% 20,60% 60,60% 1,70% Tabel 4 a Reden tot uitval NHL

13 oneens mee eens deels mee eens geen antwoord De verwachtingen die ik van de opleiding had, komen overeen met de werkelijkheid 35,90% 22,30% 40% 2,90% Ik kreeg van de docenten en de NHL genoeg informatie over de inhoud van het onderwijsprogramma (wat we moesten leren, 21,70% 31,40% 44% 2,90% wat belangrijk was, wat er behandeld zou worden) Ik kreeg genoeg informatie over de verplichtingen van de opleiding (zoals verplichte en keuzevakken, studiepunten, aanwezigheidsplicht) 20% 46,90% 34,90% 2,90% Ik kreeg genoeg informatie over de organisatie van de opleiding (zoals rooster, tentamens) 15,40% 45,10% 34,90% 2,90% Ik ben voldoende begeleid door de docenten 17,70% 45,10% 34,30% 2,90% Ik ben tevreden over de begeleiding door de docenten 15,40% 48% 33,70% 2,90% Tabel 4b Reden tot uitval NHL De exit-gegevens van beide hogescholen geven enkel een indicatie van de factoren die van invloed waren bij het staken van de studie. Dit komt omdat de respons van de totale groep laag is. En binnen de totale groep is niet goed herleidbaar hoe leerlingen scoren die een havo als vooropleiding hebben. 13

14 Gegevens CFI/IP 14

15 Het vervolg van de studie na afloop van het 1 e jaar, naar profiel in Friesland zelfde studie zelfde brin zelfde studie andere brin andere studie; zelfde sector; zelfde brin andere studie; andere sector; zelfde brin andere studie; zelfde sector; andere brin andere studie; andere sector; andere brin overige studies gestopt 2006 N & T 71% 9% 3% 1% 9% 2% 3% 87 N & G 56% 4% 4% 2% 5% 11% 6% 12% 101 E & M 57% 2% 7% 3% 6% 8% 6% 11% 247 C & M 55% 2% 3% 7% 6% 9% 7% 11% N & T 67% 13% 1% 1% 4% 6% 7% 82 N & G 63% 1% 1% 2% 4% 13% 7% 9% 100 E & M 58% 1% 4% 7% 7% 11% 4% 9% 256 C & M 58% 2% 2% 6% 6% 8% 9% 9% N & T 54% 3% 13% 3% 1% 7% 5% 13% 91 N & G 71% 1% 2% 3% 1% 10% 3% 10% 143 E & M 61% 1% 6% 4% 5% 8% 2% 13% 272 C & M 57% 4% 5% 3% 4% 8% 8% 11% N & T 69% 9% 5% 3% 6% 4% 3% 98 N & G 62% 1% 8% 6% 2% 8% 7% 5% 99 E & M 61% 1% 6% 6% 5% 8% 5% 9% 281 C & M 62% 3% 4% 4% 2% 10% 8% 6% N & T 58% 1% 8% 6% 3% 9% 8% 7% 119 N & G 69% 1% 6% 2% 2% 7% 3% 9% 144 E & M 59% 1% 7% 5% 4% 7% 7% 10% 360 C & M 55% 1% 4% 6% 4% 9% 10% 12% N & T 66% 8% 6% 4% 4% 5% 6% 112 N & G 65% 1% 5% 5% 1% 5% 11% 6% 142 E & M 60% 1% 6% 10% 5% 6% 5% 7% 404 C & M 65% 1% 3% 6% 5% 8% 8% 5% 159 Totaal 15

16 Het vervolg van de studie na afloop van het 1 e jaar, naar profiel in Nederland zelfde studie zelfde brin zelfde studie andere brin andere studie; zelfde sector; zelfde brin andere studie; andere sector; zelfde brin andere studie; zelfde sector; andere brin andere studie; andere sector; andere brin overige studies onbekend Totaal 2006 N & T 54% 8% 3% 4% 4% 8% 6% 12% 100% N & G 47% 11% 6% 5% 7% 8% 5% 12% 100% E & M 52% 7% 4% 4% 4% 9% 7% 12% 100% C & M 51% 9% 5% 4% 5% 8% 6% 12% 100% 2007 N & T 60% 2% 9% 3% 6% 5% 6% 10% 100% N & G 61% 2% 5% 5% 3% 8% 5% 10% 100% E & M 55% 2% 8% 5% 6% 7% 5% 12% 100% C & M 57% 2% 4% 5% 4% 9% 6% 12% 100% 2008 N & T 64% 2% 8% 3% 5% 5% 5% 8% 100% N & G 62% 2% 4% 5% 4% 7% 5% 11% 100% E & M 57% 3% 8% 5% 6% 7% 4% 10% 100% C & M 57% 2% 5% 5% 4% 8% 6% 12% 100% 2009 N & T 63% 2% 6% 4% 5% 5% 4% 10% 100% N & G 61% 2% 4% 5% 3% 8% 6% 11% 100% E & M 58% 3% 7% 5% 6% 7% 4% 11% 100% C & M 57% 2% 5% 5% 4% 9% 6% 13% 100% 2010 N & T 54% 10% 6% 4% 6% 7% 3% 10% 100% N & G 53% 10% 4% 5% 5% 10% 4% 10% 100% E & M 49% 11% 7% 5% 7% 9% 3% 10% 100% C & M 49% 11% 3% 4% 5% 11% 4% 12% 100% 2011 N & T 63% 2% 8% 5% 5% 5% 5% 6% 100% N & G 62% 2% 5% 6% 3% 7% 6% 8% 100% E & M 55% 2% 7% 10% 5% 7% 6% 8% 100% C & M 59% 2% 5% 6% 4% 8% 8% 9% 100% 16

17 Het vervolg van de studie na afloop van het 1 e jaar, cumulatief 2011 in Friesland aantal % zelfde studie, zelfde brin ,3 zelfde studie, andere brin 63 1,0 andere studie; zelfde sector; zelfde brin 193 3,0 andere studie; andere sector; zelfde brin 104 1,6 andere studie; zelfde sector; andere brin 141 2,2 andere studie; andere sector; andere brin 230 3,5 overige studies 219 3,4 gestopt ,1 Totaal ,0 Het vervolg van de studie na afloop van het 1 e jaar, cumulatief 2011 in Nederland aantal % zelfde studie, zelfde brin ,9 zelfde studie, andere brin ,9 andere studie; zelfde sector; zelfde brin ,7 andere studie; andere sector; zelfde brin ,6 andere studie; zelfde sector; andere brin ,1 andere studie; andere sector; andere brin ,4 overige studies ,7 gestopt ,7 Totaal ,0 17

18 Resultaten 18

19 Cohort Instroom HAVO/VWO Stenden Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage A.M. v. Schurman, Franeker % 43% 17% 13% 36% 44% Beyers Naudé % 0% 50% Bogerman, Sneek % 28% 43% 29% 38% 35% Bornego, Heerenveen % 31% 37% 30% 26% 13% Comenius, Leeuwarden % 18% 36% 44% 36% 29% Dockinga, Dokkum % 27% 41% 27% 39% 22% Friesland College % 46% 50% 70% 27% 30% Lauwers College, Buitenpost % 35% 37% 47% 35% 50% Linde College, Wolvega % 25% 29% 33% 17% 57% Liudger, Drachten % 42% 29% 19% 28% 21% Magister Alvinus, Sneek % 42% 17% 58% 36% 39% Marne College, Bolsward % 50% 25% 13% 31% 25% OS Singelland, Drachten % 44% 42% 39% 36% 31% Piter Jelles, Leeuwarden % 21% 38% 33% 28% 27% Sevenwolden, Heerenveen % 33% 33% 43% 32% 24% Simon Vestdijk, Harlingen % 31% 44% 33% 29% 35% Stellingwerf College, Oosterwolde % 54% 24% 52% 52% 43% Friesland TOTAAL % 34% 36% 36% 34% 30% 19

20 Cohort Instroom HAVO Stenden Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage A.M. v. Schurman, Franeker % 43% 17% 13% 36% 44% Bogerman, Sneek % 31% 47% 29% 47% 32% Bornego, Heerenveen % 33% 39% 29% 24% 15% Comenius, Leeuwarden % 22% 36% 47% 32% 25% Dockinga, Dokkum % 28% 47% 27% 40% 25% Friesland College % 50% 50% 71% 30% 35% Lauwers College, Buitenpost % 33% 35% 44% 30% 57% Linde College, Wolvega % 25% 33% 33% 17% 67% Liudger, Drachten % 42% 29% 21% 29% 25% Magister Alvinus, Sneek % 48% 20% 71% 30% 41% Marne College, Bolsward % 50% 25% 20% 30% 29% OS Singelland, Drachten % 50% 45% 33% 33% 31% Piter Jelles, Leeuwarden % 24% 40% 32% 32% 34% Sevenwolden, Heerenveen % 33% 36% 48% 38% 22% Simon Vestdijk, Harlingen % 30% 47% 33% 30% 35% Stellingwerf College, Oosterwolde % 67% 31% 44% 52% 55% Friesland TOTAAL % 36% 38% 37% 34% 33% 20

21 Cohort Instroom HAVO/VWO Stenden Leeuwarden Toeleverende school A.M. van Schurman, Franeker Int. Hospitality & Office Man % 25% 100% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 63% 33% 75% Mens & Maatschappij Retail Business School % 20% Vrije Tijd & Arbeid % 25% 60% Totaal % 43% 17% 13% 36% 44% Toeleverende school Beyers Naudé, Leeuwarden Int. Hospitality & Office Man % Opleiding Leraar Basisonderwijs 2 Mens & Maatschappij Retail Business School 1 Vrije Tijd & Arbeid 1 1 Totaal % Toeleverende school Bogerman, Sneek Int. Hospitality & Office Man % 42% 33% 33% 60% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 18% 41% 22% 44% Mens & Maatschappij % 60% 33% 100% 100% Retail Business School % 60% 75% 33% 33% 33% Vrije Tijd & Arbeid % 60% 25% 40% 33% Totaal % 35% 43% 29% 38% 35% 21

22 Toeleverende school Bornego College, Heerenveen Int. Hospitality & Office Man % 67% 13% 50% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 75% 50% Mens & Maatschappij % 50% 50% 100% 50% Retail Business School % 50% Vrije Tijd & Arbeid % 17% 33% 50% Totaal % 31% 37% 30% 26% 13% Toeleverende school Comenius, Leeuwarden Int. Hospitality & Office Man % 50% 33% 43% 50% 33% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 15% 14% 38% 36% 26% Mens & Maatschappij % 25% 100% 50% 57% 33% Retail Business School % 17% 50% 38% 11% 33% Vrije Tijd & Arbeid % 13% 27% 55% 50% 25% Totaal % 18% 36% 44% 36% 29% Toeleverende school Dockinga College, Dokkum Int. Hospitality & Office Man % 33% 25% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 30% 47% 50% 42% 29% Mens & Maatschappij % 40% 44% 25% Retail Business School % 25% 38% 25% 29% Vrije Tijd & Arbeid % 33% 42% 14% 50% 22% Totaal % 27% 41% 27% 39% 22% 22

23 Toeleverende school Friesland College, Leeuwarden Int. Hospitality & Office Man % 40% 14% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 50% 50% Mens & Maatschappij % 67% 25% 25% Retail Business School % 20% 33% Vrije Tijd & Arbeid % 100% 67% 100% 57% Totaal % 0% 0% 70% 27% 30% Toeleverende school Lauwers College, Buitenpost Int. Hospitality & Office Man % 100% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 43% 33% 63% 50% 43% Mens & Maatschappij % 33% 40% 100% Retail Business School % 50% 50% Vrije Tijd & Arbeid % 25% 50% 60% 17% 100% Totaal % 35% 37% 47% 35% 50% Toeleverende school Linde College, Wolvega Int. Hospitality & Office Man % 33% 50% 100% 100% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 25% Mens & Maatschappij Retail Business School % Vrije Tijd & Arbeid % 33% Totaal % 25% 29% 33% 17% 57% 23

24 Toeleverende school Liudger, Drachten Int. Hospitality & Office Man % 22% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 47% 55% 40% 47% 22% Mens & Maatschappij % 33% 20% Retail Business School % 50% Vrije Tijd & Arbeid % 60% 20% 50% Totaal % 42% 29% 19% 28% 21% Toeleverende school Magister Alvinus, Sneek Int. Hospitality & Office Man % 50% 33% 67% 33% 29% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 25% 50% Mens & Maatschappij % 100% Retail Business School % 25% 33% 25% Vrije Tijd & Arbeid % 33% 25% 50% 67% 50% Totaal % 42% 17% 58% 36% 39% Toeleverende school Marne College, Bolsward Int. Hospitality & Office Man % Opleiding Leraar Basisonderwijs % 50% 40% 40% 25% Mens & Maatschappij % Retail Business School % 50% Vrije Tijd & Arbeid % 20% 33% 67% 100% Totaal % 50% 25% 13% 31% 25% 24

25 Toeleverende school Piter Jelles, Leeuwarden Int. Hospitality & Office Man % 60% 67% 20% 8% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 50% 100% 33% Mens & Maatschappij % 22% 38% 50% 29% 44% Retail Business School % 22% 31% 50% 31% Vrije Tijd & Arbeid % 14% 30% 40% 17% 29% Totaal % 21% 38% 33% 28% 27% Toeleverende school Sevenwolden, Heerenveen Int. Hospitality & Office Man % 43% 62% 25% 60% Opleiding Leraar Basisonderwijs % Mens & Maatschappij % 40% Retail Business School % 100% 29% 60% Vrije Tijd & Arbeid % 56% 33% 36% 20% Totaal % 33% 33% 43% 32% 24% Toeleverende school Simon Vestdijk, Harlingen Int. Hospitality & Office Man % 33% 50% 10% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 50% 33% 67% 100% 67% Mens & Maatschappij % 50% 50% 25% Retail Business School % 60% Vrije Tijd & Arbeid % 20% 67% 20% 20% Totaal % 31% 44% 33% 29% 35% 25

26 Toeleverende school OS Singelland, Drachten Int. Hospitality & Office Man % 50% 33% 33% 67% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 50% Mens & Maatschappij % 50% Retail Business School % 40% 50% 67% Vrije Tijd & Arbeid % 100% 40% 44% 40% Totaal % 44% 42% 39% 36% 31% Toeleverende school Stellingwerf College, Oosterwolde Int. Hospitality & Office Man % 11% 50% 50% 50% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 67% 33% Mens & Maatschappij % 80% 50% Retail Business School % 100% Vrije Tijd & Arbeid % 33% 60% 50% 33% Totaal % 54% 27% 52% 52% 43% 26

27 Gemiddeld Gerealiseerde Studielast 1e Studiejaar; naar sector; Cohort Instroom Ec & Man EC's Educatie EC's Welzijn EC's Stdpn Bogerman Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo ,4 9 38,4 2 4,5 39,6 Bornego College Chr. Scholengemeenschap voor VMBO, Havo, Atheneum en G ,0 2 50,5 2 42,0 47,5 Christelijke Scholengemeenschap A.M. van Schurman voor Havo Mavo Vbo ,7 4 9,5 2 40,5 29,1 Christelijke Scholengemeenschap Liudger voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo ,1 7 38,1 2 52,5 40,2 Christelijk Gymnasium Beyers Naude ,0 28,0 Comenius Christelijke Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Vmbo Lwoo , ,8 3 50,0 40,5 Dockingacollege Chr SGS VMBO/HAVO/VWO , ,2 4 57,8 42,7 Lauwers College Christelijk Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo ,0 7 30,4 4 29,3 37,5 Linde College voor Atheneum Havo Mavo Vbo en Lwoo ,8 1 24,0 1 0,0 24,0 Marne College voor Atheneum Havo Mavo Vbo Lwoo ,3 4 33,0 2 16,5 38,4 Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwo ,8 3 20,0 9 46,0 43,6 Openbare Scholengemeenschap Sevenwolden voor Lyc Havo Mavo Vbo ,2 1 37,0 2 49,5 43,5 Openbare Scholengemeenschap Singelland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo ,5 2 85,5 50,8 Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College ,8 2 39,5 8 35,6 39,5 Regionale Scholengemeenschap Magister Alvinus voor Vwo Havo Mavo Vbo ,0 1 45,0 40,3 Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdyk voor Ath Havo Mavo Vbo ,5 3 36,0 3 52,0 44,3 Stellingwerf College ,8 2 39,0 26,8 Totaal , , ,0 40,3 27

28 TOTALEN Stenden: Resultaten Propedeuse Stenden 2006 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2007 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2008 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2009 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2010 Totaal Friesland Instroom Uitvalaantal Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2011 Totaal Friesland Instroom Uitvalaantal Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % 28

29 Resultaten 29

30 Cohort/Lichting Instroom NHL Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage HAVO BORNEGO COLLEGE % 29% 22% 37% 25% 15% CSG COMENIUS % 41% 36% 44% 42% 29% DOCKINGA COLLEGE % 41% 45% 31% 34% 35% HET MARNE COLLEGE % 33% 15% 29% 45% 22% LAUWERS COLLEGE % 47% 27% 21% 40% 27% LINDE COLLEGE % 50% 13% 21% 27% 50% OSG SEVENWOLDEN % 38% 33% 44% 32% 42% PITER JELLES % 36% 26% 29% 38% 38% ROC FRIESLAND COLLEGE % 57% 45% 33% 37% 38% RSG MAGISTER ALVINUS % 44% 28% 34% 37% 32% RSG SIMON VESTDIJK % 31% 52% 44% 40% 54% SGM AM VAN SCHURMAN % 45% 42% 35% 32% 35% SGM BOGERMAN % 36% 22% 29% 36% 41% SGM LIUDGER % 56% 32% 33% 31% 30% SGM SINGELLAND % 41% 50% 31% 41% 41% STELLINGWERF COLLEGE % 40% 46% 50% 27% 50% Friesland TOTAAL % 41% 33% 34% 36% 37% 30

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse 2011-2012 Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

Nadere informatie

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse 2010-2011 Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

Nadere informatie

Vergelijking propedeuseresultaten Friesland Nederland 4. Vergelijking propedeuseresultaten vroege en late aanmelders 6

Vergelijking propedeuseresultaten Friesland Nederland 4. Vergelijking propedeuseresultaten vroege en late aanmelders 6 RESULTATEN PROPEDEUSE 06-07 INHOUDSOPGAVE Bladzijde Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Gebruikte begrippen 3 Vergelijking propedeuseresultaten Friesland Nederland 4 Vergelijking propedeuseresultaten vroege en

Nadere informatie

Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân

Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân Studieresultaten Friese eerstejaars Hbo-studenten. Bert Jan Flim en Jelle Nauta Coördinatoren Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân September 2014 Inhoud Voorwoord...

Nadere informatie

Propedeuserapport 2013-2014 Hbo Fryslân

Propedeuserapport 2013-2014 Hbo Fryslân Propedeuserapport 2013-2014 Hbo Fryslân Studieresultaten Friese eerstejaars Hbostudenten Bert Jan Flim Coördinator Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân September 2015 Inhoud Voorwoord... 2 1. Vergelijking

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio ZuidWest Friesland RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : ZuidWest Friesland Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL

ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL 1 PROFILERING 2 PROFILERING Kerntaak van scholen is het geven van goed onderwijs. Om zich te onderscheiden van andere scholen en te

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 4 Noord ( Leeuwarden) 20090216_004_VO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2013/2014 A. Beleidsplan B. Activiteitenplan C. Exploitatie en begroting Leeuwarden, 28 maart 2013 Inhoudsopgave A. Beleid - hoofdlijnen... 4 1. Ontwikkelingen... 4 2.

Nadere informatie

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân. Leeuwarden, 26 maart 2015

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân. Leeuwarden, 26 maart 2015 Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2014 Leeuwarden, 26 maart 2015 2 Inhoudsopgave 1. Opbrengsten Aansluitingsnetwerk in 2014... 4 1.1 LOB trajecten versterkt... 4 1.2 DOTs: investering in kwaliteit

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Beleidsplannen Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2010/2011 A. Beleid B. Activiteitenplan C. Exploitatie en begroting Leeuwarden, 25 maart 2010 Deelnemende VO-scholen: Bornego College Christelijk Gymnasium

Nadere informatie

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2008/2009

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2008/2009 Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2008/2009 Leeuwarden, 24 april 2009 Deelnemende VO-scholen: Bornego College Christelijk Gymnasium Beyers Naudé CSG Anna Maria van Schurman CSG Bogerman CSG

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Beleidsplannen Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2011/2012 A. Beleid B. Activiteitenplan C. Exploitatie en begroting Leeuwarden, 24 maart 2011 Deelnemende VO-scholen: Bornego College Christelijk Gymnasium

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Jaarvergadering vo-ho 27-3-2014 Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2014/2015 A. Strategisch plan 2014-2018 B. Activiteitenplan 2014-2015 C. Eploitatie en begroting Leeuwarden, 27 maart 2014 Jaarvergadering

Nadere informatie

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Jaarvergadering vo-ho 26-3-2015 Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2015/2016 A. Strategisch plan 2014-2018 B. Activiteitenplan 2015-2016 C. Exploitatie en begroting 2015-2016 Leeuwarden, 26 maart 2015 Jaarvergadering

Nadere informatie

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Doorstroom naar voortgezet onderwijs Doorstroom naar voortgezet 2014-2015 Openbare Basisschool De Weide Dit rapport toont detailinformatie over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school. Naast gegevens over de vervolgscholen

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 23 juni 2010 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : 2. Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : M.E.T. Meijer Tastel : 5305 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2010/2011 Leeuwarden, 24 maart 2011 Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2010 2011 1 Deelnemende VO-scholen Bornego College Christelijk Gymnasium

Nadere informatie

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011 Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze oktober 2011 Hoog percentage studie uitvallers Uit cijfers van de HBO-raad blijkt dat gemiddeld 15,8% van de HBO studenten afvalt

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Propedeuserapport

Propedeuserapport Propedeuserapport 2014-2015 Studieresultaten van de Friese eerstejaars studenten in Leeuwarden en Groningen Bert Jan Flim en Jelle Nauta Coördinatoren Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân September 2016 Inhoud

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen

RMC Factsheet. RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 3 : Centraal en Westelijk

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2009 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2007/2008 (april 2008)

Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2007/2008 (april 2008) Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân, Postbus 1753, 8901 CB Leeuwarden Telefoon: 058-284 64 25, Fax: 058-284 64 62 Bezoekadres: Van Hall Instituut, Agora 1 Leeuwarden Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 22 West-Friesland

RMC Factsheet. RMC Regio 22 West-Friesland RMC Regio 22 West-Friesland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 22 : West-Friesland Dit document bevat

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Verslag Preventieproject

Verslag Preventieproject Verslag Preventieproject 2013 november 2013 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding voor het preventieproject... 4 2.2 Kwalificatieplicht - Startkwalificatie... 4 2.3 Preventieproject...

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website www.hbo-raad.nl, via Feiten en Cijfers. Deze webpagina

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 25 - Mei 2008. Agenda. Netwerk Fryslân landelijk actief!

Nieuwsbrief. Nummer 25 - Mei 2008. Agenda. Netwerk Fryslân landelijk actief! Nieuwsbrief Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân, Postbus 1753, 8901 CB Leeuwarden Telefoon: 058 284 64 25 Fax: 058 284 64 62 Mail: info@vo-ho.nl Website: www.vo-ho.nl Bezoekadres: Hogeschool Van Hall Larenstein,

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio NoordKennemerland RMC Factsheet Convenantjaar 56 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : NoordKennemerland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 3 Centraal en westelijk Groningen 20090216_003_VO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document

Nadere informatie

TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS IN FRIESLAND

TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS IN FRIESLAND TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS IN FRIESLAND vmbo en mbo zetten samen de schouders er onder ACTIES EN PLAN VAN AANPAK 2012-2015 Leeuwarden, 28 september 2012 1 Vormgeving van de ambities en acties. De ambities

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Instroomonderzoek naar achtergrond, verwachtingen en bevindingen van de eerstejaars Communicatiestudenten op de NHL in 2014

Instroomonderzoek naar achtergrond, verwachtingen en bevindingen van de eerstejaars Communicatiestudenten op de NHL in 2014 Instroomonderzoek naar achtergrond, verwachtingen en bevindingen van de eerstejaars Communicatiestudenten op de NHL in 2014 Opdrachtgever: Bernard Kramer Begeleidende docent: Geert-Jan van Dam Studenten:

Nadere informatie

Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo)

Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo) Analyse: mannelijke studenten op de pabo Mannelijke studenten zijn ondervertegenwoordigd op de pabo s. Bovendien vallen relatief meer mannen uit dan vrouwen. In 2009 was ongeveer 13 procent van de gediplomeerde

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 23 Kop van Noord Holland 20090216_023_VO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR en doorstroming/instroming per schooljaar 2014-2015 Algemeen Een leerling heeft niet het recht om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren. Vanuit

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage op basis van Startmonitor t/m

Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage op basis van Startmonitor t/m Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage op basis van Startmonitor 2013-2014 t/m 2015-2016 Onderzoek in opdracht van Ministerie van OCW Jules Warps ResearchNed februari 2017 2017 ResearchNed

Nadere informatie

Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Leeuwarden, 16 maart 2017

Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Leeuwarden, 16 maart 2017 Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2016 Leeuwarden, 16 maart 2017 1 Inhoudsopgave 1. Opbrengsten Aansluitingsnetwerk in 2016... 3 1.1 LOB trajecten... 3 1.2 Docentstudiedagen en DOTs: investering

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 33 : Zeeuwsch-Vlaanderen Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 31 Oosterschelde regio

RMC Factsheet. RMC Regio 31 Oosterschelde regio RMC Regio 31 Oosterschelde regio RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 31 : Oosterschelde regio Dit document

Nadere informatie

De keuze voor wiskunde A of B in 3 Vwo

De keuze voor wiskunde A of B in 3 Vwo DOT wiskunde Friesland De keuze voor wiskunde A of B in 3 Vwo Bert Rijpkema b.rijpkema@lindecollege.nl Workshop Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gevonden? Wat vinden jullie er van? Historie Oprichting

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO ROA-R-2005/8 Robert de Vries Rolf van der Velden Researchcentrum

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs 2013-2014 Informatieavond voortgezet onderwijs Voorstellen Het voortgezet onderwijs Aanmelden procedure Het onderwijsaanbod op Ypenburg/Leidschenveen/Nootdorp Lyceum Ypenburg

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders)

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders) LANDSDEEL NOORD Het landsdeel Noord, bestaande uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, heeft het Techniekpact regionaal vertaald in de Techniekagenda Noord Nederland. In de noordelijke provincies

Nadere informatie

Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken

Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken Factsheet september 2009. Contactpersoon: Daphne Hijzen, onderzoeker en lid van de Kenniskring beroepsonderwijs

Nadere informatie

WORKSHOP FACTA CONGRES. - donderdag 26 januari Wa ht iet tot ze struikele

WORKSHOP FACTA CONGRES. - donderdag 26 januari Wa ht iet tot ze struikele WORKSHOP FACTA CONGRES - donderdag 26 januari 2017 - Wa ht iet tot ze struikele Hé MBO er! Klaar voor een volgende stap? Jaap Kloos Teamleider opleiding Facility Management, Haagse Hogeschool. Even voorstellen..

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 26 - November Agenda. Netwerk werkt aan verbreding. Oproep aan alle mentoren/ SLB'ers in de propedeuse

Nieuwsbrief. Nummer 26 - November Agenda. Netwerk werkt aan verbreding. Oproep aan alle mentoren/ SLB'ers in de propedeuse Nieuwsbrief Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân, Postbus 1753, 8901 CB Leeuwarden Telefoon: 058 284 64 25 Fax: 058 284 64 62 Mail: info@vo-ho.nl Website: www.vo-ho.nl Bezoekadres: Hogeschool Van Hall Larenstein,

Nadere informatie

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN UTRECHT, augustus 2010 INHOUD Conclusies 5 1 Inleiding

Nadere informatie