Vergelijking propedeuseresultaten Friesland Nederland 4. Vergelijking propedeuseresultaten vroege en late aanmelders 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijking propedeuseresultaten Friesland Nederland 4. Vergelijking propedeuseresultaten vroege en late aanmelders 6"

Transcriptie

1 RESULTATEN PROPEDEUSE INHOUDSOPGAVE Bladzijde Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Gebruikte begrippen 3 Vergelijking propedeuseresultaten Friesland Nederland 4 Vergelijking propedeuseresultaten vroege en late aanmelders 6 Exitonderzoek: waarom stoppen studenten met de studie? 7 Resultaten Christelijke Hogeschool Nederland: 9 CHN: resultaten HAVO/VWO instroom en HAVO instroom 10 CHN: resultaten VO-scholen per instituut 11 CHN: rendementen van de verschillende opleidingen 15 CHN: aantal studenten HAVO/VWO percentage uitval 16 CHN: resultaten HAVO/VWO uitval per school in grafiek 17 Resultaten Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: 19 NHL: resultaten HAVO/VWO instroom en HAVO instroom NHL: resultaten VO-scholen per instituut 21 NHL: rendementen van de verschillende opleidingen 24 NHL: aantal studenten HAVO/VWO percentage uitval 26 NHL: resultaten HAVO/VWO uitval per school in grafiek 27 Resultaten Van Hall Larenstein: 29 VHL: resultaten HAVO/VWO instroom 30 VHL: rendementen van de verschillende opleidingen 30 VHL: resultaten HAVO/VWO uitval per school in grafiek 31

2 Inleiding U hebt nu het zevende rapport Resultaten Propedeuse op de CHN, NHL en Van Hall Larenstein in handen. De propedeuseresultaten zijn in deze versie aangevuld met het cohort en u kunt ze rechtstreeks vergelijken met de voorgaande cohorten vanaf 00. We vergelijken alleen studenten die op de HAVO een profiel gevolgd hebben in de Tweede Fase. Door onvoorziene omstandigheden is dit rapport niet in het voorjaar afgerond, maar pas in december 08. Wij bieden u hiervoor onze excuses aan. Vanaf cursusjaar 07 heet de CHN Stenden University, maar omdat dit rapport over het cohort 06 gaat, gebruiken we nog de oude naam CHN. Naast de totale resultaten van de drie Friese hogescholen per opleiding, wordt voor de Friese scholen voor Voortgezet Onderwijs op een rij gezet hoe oud-leerlingen het gedaan hebben in de propedeuse van hun vervolgopleiding. Tegelijk met dit rapport ontvangen de scholen van hun eigen oud-leerlingen de propedeuseresultaten in studiepunten (EC s) op naam. Bij de NHL moeten de studenten expliciet toestemming geven voor deze zg. terugkoppeling op naam. Voor oudleerlingen die deze toestemming weigerden, staan in de lijsten anonieme gegevens. Scholen die zijn aangesloten bij het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân ontvangen het rapport en de terugkoppeling op naam gratis, niet aangesloten scholen kunnen dit tegen betaling krijgen. Evenals voorgaande jaren worden de resultaten van de Friese studenten vergeleken met de studenten in heel Nederland. We ontvangen de gegevens hiervoor van de inspectie (CFI/IP). Deze vergelijking is gebaseerd op de uitval in of aan het eind van het eerste jaar. Een verontrustend groot deel van de propedeusestudenten vervolgt de eerst gekozen opleiding niet na het eerste jaar. De Friese studenten zijn daarbij trouwer aan hun eerste keuze dan de gemiddelde student in Nederland, maar ook hier stijgt het aantal dat toch iets anders wil doen. In het rapport hebben we voor de Friese hogescholen gekeken naar de aansluiting van de HAVO-profielen op de vervolgopleiding. Conclusie was, dat het best aansluitende profiel wel de grootste instroom, maar vaak niet de beste resultaten (in studiepunten = EC s) opleverde. Als mogelijke verklaring gaven we dat studenten uit een niet-aansluitend profiel een bewustere keus hebben gemaakt en dus beter gemotiveerd aan de studie beginnen. Het rapport bevat een onderzoek naar het verschil tussen jongens en meisjes. We veronderstelden dat meisjes meer gemotiveerd zijn dan jongens en dus meer punten halen. Deze hypothese werd duidelijk bevestigd: de uitval onder meisjes is lager en het gemiddeld aantal studiepunten hoger dan bij jongens. Dit jaar hebben gekeken naar het moment waarop leerlingen zich aanmelden voor een HBOopleiding. Onze hypothese: leerlingen die zich vroeg aanmelden weten beter wat ze willen en zullen het dus beter doen dan late aanmelders. Op basis van kleine aantallen (alleen Van Hall Larenstein kon gegevens leveren over één cohort) concluderen we dat deze veronderstelling juist is. Het exit-onderzoek bij de hogescholen, waarin studenten gevraagd wordt naar de reden van hun besluit, laat weinig nieuws zien. Gebrek aan interesse in de studie blijft de belangrijkste reden om al in of na het eerste jaar te stoppen. Leeuwarden, december 08

3 Gebruikte begrippen Aantal studenten VO-school: Aantal studenten Friesland: Het aantal havisten en VWO ers van de desbetreffende VOschool dat in het betreffende jaar is ingestroomd bij de CHN *), NHL of Van Hall Larenstein. Het totaal aantal havisten en VWO ers van 15 Friese VOscholen dat in het betreffende jaar is ingestroomd bij de CHN, NHL of Van Hall Larenstein. Uitval: Het aantal studenten dat gestopt is. Als uitvallers worden studenten aangemerkt die: A de opleiding tijdens de propedeuse hebben gestaakt B zich hebben afgemeld aan einde studiejaar C zich niet hebben heringeschreven en waar niets meer van gehoord is D zich hebben uitgeschreven als studie-onderbreker E zich hebben uitgeschreven na redelijk verzoek F zijn geswitcht in de loop van het studiejaar Een student die de propedeuse wel heeft gehaald, maar daarna dezelfde studie niet heeft voortgezet, wordt in deze definitie dus als uitvaller aangemerkt. : Alle ingeschreven studenten bleven bij deze studierichting studeren. *) CHN heet vanaf september 07 Stenden University. Omdat dit rapport over het cursusjaar gaat, gebruiken we hier nog de naam CHN.

4 Vergelijking propedeuseresultaten Friesland - Nederland In dit hoofdstuk wordt het studierendement van de eerstejaars studenten in het Friese HBO (CHN, NHL en Van Hall Larenstein), die afkomstig zijn van de Friese scholen voor voortgezet onderwijs, vergeleken met het studierendement van alle eerstejaars studenten in Nederland. Vanaf het cursusjaar worden de propedeuseresultaten gebruikt voor deze vergelijking. De cijfers zijn afkomstig van de onderwijsinspectie (CFI/IP). We vergelijken studenten die in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs een profiel gevolgd hebben. De indicator die we gebruiken om de propedeuseresultaten te vergelijken is het vervolg na het eerste studiejaar. Welk percentage van de studenten vervolgt dezelfde studie na de propedeuse? Hoeveel studenten kiezen een andere studie of stoppen zelfs helemaal met de studie? DEZELFDE STUDIE NA AFLOOP VAN HET EERSTE STUDIEJAAR HAVO profiel Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij HAVO Tweede Fase Dezelfde studie Friesland Dezelfde studie Nederland % 79% 58% 74% 67% 65% 71% 67% 72% 52% 64% 67% 64% 54% 62% 73% 61% 78% 67% 69% 56% 71% 72% 67% 67% 69% 65% 47% 72% 64% 71% % 57% 59% 64% 61% 54% 62% 6 52% 72% 74% 71% 74% 74% 63% 55% 7 68% 65% 6 65% 61% 51% 71% 71% 68% 73% 7 65% 58% 65% 68% 62% 59% 65% 62% 51% Opvallend is het dieptepunt in het aantal Nederlandse studenten dat de studie na het eerste jaar vervolgt: 51%. Dat betekent, dat bijna de helft afhaakt en iets anders gaat doen. Daar zal zeker een redelijk deel bij zijn dat in een verwante richting of in de dezelfde richting op een andere hogeschool verder studeert. Maar toch: bijna de helft heeft niet de juiste studie gekozen. Van de studenten aan de Friese hogescholen is ook een groter deel niet met de eerste studie verder gegaan vergeleken met vorig jaar, maar het percentage doorzetters ligt duidelijk hoger dan landelijk. Studenten uit het profiel Natuur en Techniek blijven dit jaar het meest trouw aan de door hen gekozen opleiding, waar dat meestal bij Natuur en Gezondheid het geval was. Maar die scoren dit jaar erg laag, vooral landelijk gezien. In de grafiek zien we het verloop over een aantal jaren. 8 Dezelfde studie na het eerste studiejaar 75% 7 65% 6 55% 5 N&T Friesland N&T Nederland N&G Friesland N&G Nederland E&M Friesland E&M Nederland C&M Friesland C&M Nederland Totaal Friesland Totaal Nederland 45%

5 In de volgende tabellen een overzicht van wat de studenten gaan doen, die stoppen met hun eerste opleiding tijdens of na de propedeuse. Het overgrote deel gaat een andere opleiding volgen, hetzij in het HBO, hetzij elders en dat kan ook een verwante opleiding in het WO zijn. ANDER VERVOLG NA HET EERSTE STUDIEJAAR FRIESE STUDENTEN H A Andere HBO opleiding (in %) Naar overige studies (in %) Gestopt of onbekend (in %) V O NT NG EM CM HA VO ANDER VERVOLG NA HET EERSTE STUDIEJAAR NEDERLANDSE STUDENTEN H A Andere HBO opleiding (in %) Naar overige studies (in %) Gestopt of onbekend (in %) V O NT NG EM CM HA VO Net als vorige jaren is het beeld, dat de meeste studenten wel op het HBO blijven studeren of op een verwante opleiding in het WO. Helaas is het aantal dat stopt met studeren of met onbekende bestemming verdwijnt opnieuw toegenomen en dat geldt zowel landelijk als op de Friese hogescholen.

6 Vergelijking propedeuseresultaten vroege en late aanmelders We proberen elk jaar een onderzoekje uit te werken in het rapport Propedeuseresultaten om een oorzaak te vinden voor de hoge uitval. In het rapport hebben we gekeken naar het verschil in studiepunten tussen het best bij een studie aansluitende profiel en de andere profielen. In dat rapport hebt u kunnen lezen dat het meest gewenste profiel lang niet altijd de beste resultaten geeft. We veronderstelden dat studenten die niet de juiste vooropleiding hadden een bewustere keus gemaakt hebben en beter gemotiveerd zijn voor een studie en om die reden ook betere resultaten halen. Bij de propedeuse hebben we de resultaten van jongens en meisjes vergeleken. Vrijwel alle opleidingen lieten zien dat meisjes gemiddeld meer studiepunten halen dan jongens en het uitvalpercentage is voor meisjes lager dan voor jongens. Ook hier gaan we uit van een betere motivatie bij meisjes, waardoor ze gewoon ijveriger studeren. In het rapport van de propedeuseresultaten wilden we graag onderzoeken of er verschil is tussen vroege en late aanmelders. We veronderstellen dat leerlingen die weten wat ze willen, zich eerder aanmelden dan degenen die nog lang aan het zoeken of twijfelen zijn. En we veronderstellen dat bij precies weten wat je wilt ook een betere motivatie hoort. We hebben alleen gegevens van Van Hall Larenstein over het propedeusejaar Dat gaat om relatief kleine aantallen, dus mogen we de conclusies niet zonder meer doortrekken naar andere onderwijsinstellingen. Maar het geeft wel een duidelijk beeld. Van Hall Larenstein Aantal inschrijvingen Aantal studiestakers in het eerste jaar Percentage studiestakers 1 e jaar Inschrijving vóór 1 maart % Inschrijving tussen 1 maart en 1 juli Inschrijving tussen 1 juli en 1 september % Totaal % Onze hypothese wordt bevestigd: hoe later de inschrijvingen, hoe meer uitval. Hierbij moeten we ons wel realiseren dat het om kleine aantallen van slechts één cohort gaat, maar de trend lijkt duidelijk. Opvallend is dat bijna de helft van de studenten zich pas in de zomer aanmeldt voor een HBOopleiding. Misschien moeten we ons afvragen of dit wel zo n goede ontwikkeling is.

7 Exitonderzoek: waarom stoppen studenten met de studie? Op de drie hogescholen wordt studenten die stoppen met de studie verzocht een vragenlijst in te vullen om te achterhalen wat de belangrijkste redenen zijn om niet verder te gaan met de eerst gekozen opleiding: het exitonderzoek. NHL: Totaalbeeld van de uitvallers In de exit-enquête is aan studenten gevraagd hoe belangrijk bepaalde aspecten zijn voor het besluit de studie te staken. Studenten konden bij elk aspect kiezen uit 3 opties: belangrijk, speelde enigszins mee en speelde niet mee. In onderstaande tabel is per aspect aangegeven hoeveel studenten dit aspect belangrijk vonden. NHL Tabel 1 totaalbeeld van de uitvallers *) % % Gemeten aspect Totaal aantal uitvallers die de % % % % =10 331=10 313=10 495=10 304=10 237=10 enquête hebben ingevuld Vooropleiding HAVO 48% 44 % 44 % 45% 44% Vooropleiding MBO 4 34 % 37 % 28 % 34% Andere vooropleidingen 11% 21 % 19 % 27 % 22% Onvoldoende resultaat 52% 37 % 30 % 16 % 17% 14% Niet genoeg tijd aan studie besteed 45% 27 % 22 % 12% 12% 1 Studie niet interessant 63% 55 % 41 % 29 % 34% 33% Toekomstig beroep niet interessant 51% 40 % 27 % 22 % 22% 19% Studie te zwaar 5 44 % 24 % 19 % 21% Docenten niet goed 2 15 % 5 % 4 % 4% 3% Begeleiding niet goed 23% 19 % 11 % 8% 9% 1 Sfeer niet prettig 27% 21 % 12 % 7% 8% 8% *) de percentages komen niet noodzakelijkerwijs op 10 uit, omdat studenten geen reden hoeven op te geven, maar ook meer dan één reden kunnen noemen. Het beeld is over de jaren heen vrij constant. Eenderde van de studenten geeft aan dat de studie niet interessant gevonden wordt en dat dit een belangrijke reden is geweest om te stoppen met de opleiding. Ook geeft een vijfde van de studenten aan dat de zwaarte van de studie een belangrijke reden is geweest om te stoppen met de opleiding. Ruim eenderde van de studenten geeft aan dat het feit dat er niet genoeg tijd in de studie gestoken is ook een reden was die meespeelde bij het besluit om te stoppen met de opleiding. Bij ongeveer driekwart van de studenten speelden de docenten, begeleiding en de sfeer geen rol bij het besluit om te stoppen met de studie. De studenten is ook gevraagd wat voor hen doorslaggevend is geweest om te stoppen met de studie. Ook hier geldt dat een gebrek aan interesse en motivatie vaak een doorslaggevende reden is geweest om te stoppen met de opleiding. Studenten die als vooropleiding de Havo gevolgd hebben geven vaker aan te stoppen met de opleiding omdat de studie niet interessant gevonden wordt dan studenten met een andere vooropleiding. Ditzelfde geldt voor het stoppen met de studie omdat het beroep waarvoor opgeleid wordt niet interessant gevonden wordt. Van Hall Larenstein: Totaalbeeld van de uitvallers Op Van Hall Larenstein krijgen studenten die gestopt zijn ongeveer dezelfde vragen in het exitonderzoek als bij de NHL. Opvallend is dat van de studiestakers slechts iets meer dan de helft (53%) van zichzelf vindt dat hij/zij vooraf voldoende informatie over de opleiding verzameld heeft. De informatiebrochure werd het vaakst genoemd als informatiebron en de open dagen als goede tweede. Slechts een derde deel had meegedaan met proefstuderen.

8 VHL Tabel 2 totaalbeeld van de uitvallers *) Gemeten aspect als belangrijkste reden % % % % Totaal aantal uitvallers, die de enquête invulden 56 = = = = 10 Vooropleiding havo 45% 51% 39% 4 Vooropleiding mbo 46% 36% 35% 29% Andere vooropleidingen 9% 13% 26% 31% Onvoldoende resultaat 29% 12% 12% 9% Niet genoeg tijd aan studie besteed 16% 2% 6% 7% Studie niet interessant 3 37% 35% 4 Toekomstig beroep niet interessant 2 12% 16% 14% Studie te zwaar 18% 9% 12% 13% Andere redenen 2% 28% 49% 5 *) de percentages komen niet noodzakelijkerwijs op 10 uit, omdat studenten geen reden hoeven op te geven, maar ook meer dan één reden kunnen noemen. Ook hier wordt het niet interessant vinden van de studie het vaakst als de belangrijkste reden om te stoppen opgegeven. En nog eens 22% heeft ingevuld dat dit aspect ook meespeelde bij de beslissing om de studie te staken. Wellicht is het onvoldoende geïnformeerd zijn over de studie daar debet aan? Ongeveer de helft van de studenten die andere redenen opgeven om te stoppen kampt met privéproblemen. CHN: totaalbeeld van de uitvallers Van de CHN hebben we dit jaar geen exit-gegevens ontvangen.

9 Resultaten CHN NU Stenden University

10 Cohort /Lichting Instroom CHN Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage HAVO/VWO A.M. v. Schurman, Franeker % 36% 15% 19% 47% 55% Bogerman, Sneek % 29% 23% 27% 2 32% 23% Bornego, Heerenveen % 21% 14% 32% 21% 3 Comenius, Leeuwarden % 21% 15% 21% 28% 31% 38% Dockinga, Dokkum % 23% 39% 2 37% Lauwers College, Buitenpost % 27% 36% 8% 22% 31% 27% Linde College, Wolvega % % 29% Liudger, Drachten % 14% 23% 21% 22% 35% Magister Alvinus, Sneek % 23% 36% 24% 33% 42% Marne College, Bolsward % 17% % OS Singelland, Drachten % % 21% Piter Jelles, Leeuwarden % 4 36% % 35% Sevenwolden, Heerenveen % 1 17% 11% 43% 4% 24% Simon Vestdijk, Harlingen % 15% 18% 44% 45% 15% 17% Stellingwerf College, Oosterwolde % 13% 29% 31% 33% 36% Friesland TOTAAL % 21% 3 27% 32% Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage HAVO A.M. v. Schurman, Franeker % 36% 15% 19% 47% 55% Bogerman, Sneek % 32% 22% 27% 22% 36% 22% Bornego, Heerenveen % 33% 23% 33% 32% 22% 29% Comenius, Leeuwarden % 26% 16% 19% 27% 33% 44% Dockinga, Dokkum % 21% 21% 28% 41% 13% 38% Lauwers College, Buitenpost % 28% 26% 12% 22% 3 27% Linde College, Wolvega % 2 Liudger, Drachten % 9% 2 24% 22% 39% Magister Alvinus, Sneek % 28% 45% 21% 36% 28% 46% Marne College, Bolsward % 14% 14% 29% 1 6 OS Singelland, Drachten % 1 33% 8% 21% Piter Jelles, Leeuwarden % 36% 36% 29% 29% 4 39% Sevenwolden, Heerenveen % 4 13% 44% 5% 19% Simon Vestdijk, Harlingen % % 11% 1 Stellingwerf College, Oosterwolde % 5 Friesland TOTAAL % 26% 23% 3 27% 34%

11 Toeleverende school Instituut A.M. van Schurman, Int. Hospitality & Office Man Franeker Opleiding Leraar Basisonderwijs % 29% 8 Mens & Maatschappij Retail Business School Vrije Tijd & Arbeid % 6 67% 10 Totaal % 36% 15% 19% 47% 55% Toeleverende school Instituut Bogerman, Sneek Int. Hospitality & Office Man % 17% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 3 17% 13% 7% 31% 33% Mens & Maatschappij % 4 11% 43% 11% Retail Business School % 2 14% % Vrije Tijd & Arbeid % 38% 43% % 22% Totaal % 29% 23% 27% 2 32% 23% Toeleverende school Instituut Bornego College, Int. Hospitality & Office Man % 33% Heerenveen Opleiding Leraar Basisonderwijs % 3 27% 7% 17% 7% 44% Mens & Maatschappij % 67% 67% 33% Retail Business School % 67% 5 Vrije Tijd & Arbeid % 5 22% 33% 4 Totaal % 21% 14% 32% 21% 45% Toeleverende school Instituut Comenius, Int. Hospitality & Office Man % 13% 5 33% Leeuwarden Opleiding Leraar Basisonderwijs % 1 6% 1 17% 38% 4 Mens & Maatschappij % 13% 11% 57% Retail Business School % % Vrije Tijd & Arbeid % 29% 42% 37% 18% 33% Totaal % 21% 15% 21% 28% 31% 38%

12 Toeleverende school Instituut Dockinga College, Dokkum Int. Hospitality & Office Man Opleiding Leraar Basisonderwijs % 19% 14% 17% 27% 47% Mens & Maatschappij % % 22% Retail Business School % 67% 5 Vrije Tijd & Arbeid % 5 33% 67% 18% 11% Totaal % 23% 39% 2 37% Toeleverende school Instituut Lauwers College, Int. Hospitality & Office Man % 10 5 Buitenpost Opleiding Leraar Basisonderwijs % 35% 15% 8% 24% Mens & Maatschappij % Retail Business School % Vrije Tijd & Arbeid % 43% 67% Totaal % 27% 36% 8% 22% 31% 27% Toeleverende school Instituut Linde College, Int. Hospitality & Office Man Wolvega Opleiding Leraar Basisonderwijs Mens & Maatschappij Retail Business School % Vrije Tijd & Arbeid Totaal % % 29% Toeleverende school Instituut Liudger, Drachten Int. Hospitality & Office Man % 5 Opleiding Leraar Basisonderwijs % 17% 15% 2 21% 27% Mens & Maatschappij % 17% 33% Retail Business School Vrije Tijd & Arbeid % 4 22% 33% Totaal % 14% 23% 21% 22% 35%

13 Toeleverende school Instituut Magister Alvinus, Sneek Int. Hospitality & Office Man % 67% 17% 2 Opleiding Leraar Basisonderwijs % 17% 33% 5 Mens & Maatschappij % 75% 5 Retail Business School % 10 Vrije Tijd & Arbeid % 27% 14% 8 18% 57% Totaal % 23% 36% 24% 44% 42% Toeleverende school Instituut Marne College, Int. Hospitality & Office Man Bolsward Opleiding Leraar Basisonderwijs % 5 14% Mens & Maatschappij Retail Business School % Vrije Tijd & Arbeid % 4 75% 4 Totaal % 17% % Toeleverende school Instituut Piter Jelles, Int. Hospitality & Office Man % 2 38% 31% 24% Leeuwarden Opleiding Leraar Basisonderwijs % 10 5 Mens & Maatschappij % % 67% 67% Retail Business School % Vrije Tijd & Arbeid % 45% 4 42% 14% 58% Totaal % 4 36% % 35% Toeleverende school Instituut Sevenwolden, Int. Hospitality & Office Man % Heerenveen Opleiding Leraar Basisonderwijs Mens & Maatschappij Retail Business School % 67% Vrije Tijd & Arbeid % Totaal % 1 17% 11% 43% 4% 24%

14 Toeleverende school Instituut Simon Vestdijk, Harlingen Int. Hospitality & Office Man % 33% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 5 10 Mens & Maatschappij Retail Business School Vrije Tijd & Arbeid % % Totaal % 15% 18% 44% 45% 15% 17% Toeleverende school Instituut OS Singelland, Int. Hospitality & Office Man % 33% 2 Drachten Opleiding Leraar Basisonderwijs % Mens & Maatschappij Retail Business School Vrije Tijd & Arbeid Totaal % % 21% Toeleverende school Instituut Stellingwerf College, Int. Hospitality & Office Man % 5 Oosterwolde Opleiding Leraar Basisonderwijs Mens & Maatschappij Retail Business School Vrije Tijd & Arbeid % 5 Totaal % 31% 33% 36%

15 Cohort CHN - Resultaten per opleiding Opleiding Hotel Management % 15% 38% 23% 29% 29% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 22% 19% 1 18% 24% 37% Creatieve Therapie % 36% 17% 57% 83% 3 Sociaal Pedagogische Hulpverlening % 17% 29% 2 24% 36% 24% Retail Management en Small Business % 31% 19% 17% 47% 24% 3 Leisure Management % 38% 37% 28% 46% 17% 23% Personeel en Arbeid % 27% 9% 14% 24% Tourism Management % 26% 17% 43% 32% 53% Office Management Media & Entertainment Management % 41% 37% 27% 44% Associate Degree Small Business 4 1 Totaal % 24% 21% 3 27% 32% Uitval in het eerste jaar Uitsluitend geselecteerd: HAVO en VWO Leerlingen van Friese VO-scholen

16 TOTALEN CHN: RESULTATEN PROPEDEUSE CHN 00 Totaal Friesland Instroom Uitvalaantal Uitval Percentage totaal HAVO + VWO totaal HAVO % totaal VWO % CHN 01 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO totaal HAVO % totaal VWO % CHN 02 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO totaal VWO % CHN 03 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % CHN 04 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO totaal HAVO totaal VWO CHN 05 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % CHN 06 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO %

17 CHN studenten HAVO/VWO percentage uitval (scholen A t/m L) A.M. v. Schurman, Franeker 7% 15% 19% 36% 47% 55% Bogerman, Sneek Bornego, Heerenveen 14% 21% 23% 2 23% 21% 21% 29% 27% 32% 3 31% 32% Toeleverende VO-school Comenius, Leeuwarden Dockinga, Dokkum 15% 19% 21% 21% 2 28% 31% 23% 37% 38% 39% 37% Lauwers College, Buitenpost 8% 23% 22% 27% 27% 31% 36% 17% Linde College, Wolvega 2 27% 29% 10 Liudger, Drachten 11% 14% 23% 21% 22% 35% Uitvalpercentage

18 CHN studenten HAVO/VWO percentage uitval (scholen M t/m Z) Magister Alvinus, Sneek Marne College, Bolsward 1 17% 17% 24% 23% 24% 2 33% 36% 42% % OS Singelland, Drachten 6% % 3 33% Toeleverende VO-school Piter Jelles, Leeuwarden Sevenwolden, Heerenveen 4% 1 11% 17% 24% 29% % 36% 35% 38% 43% Simon Vestdijk, Harlingen 17% 15% 18% 15% 17% 44% 45% Stellingwerf College, Oosterwolde 13% 33% 29% 31% 33% 36% 5 Friesland TOTAAL 24% 21% 3 27% 32% Percentage

19 Resultaten NHL

20 Cohort/Lichting Instroom NHL Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage HAVO/VWO A.M. van Schurman, Franeker % 44% 35% 16% 23% 28% 47% Bogerman, Sneek % 21% 37% 19% 27% 37% 39% Bornego College, Heerenveen % 39% 29% 39% 35% 13% 26% Comenius, Leeuwarden % 46% 34% 46% 5 43% 47% Dockinga College, Dokkum % 43% 4 28% 31% 34% Lauwers College, Buitenpost % 27% 33% 38% 43% 28% 26% Linde College, Wolvega % 13% 42% 27% 53% 14% Liudger, Drachten % 42% 42% 22% 35% 36% 43% Magister Alvinus, Sneek % 43% 41% 35% 42% 46% 29% Marne College, Bolsward % 31% 36% 21% 19% 44% 37% Piter Jelles, Leeuwarden % 32% 31% 32% 34% 41% 4 Sevenwolden, Heerenveen % 38% 35% 36% 39% 53% 37% Simon Vestdijk, Harlingen % 32% 33% 44% 37% 38% 37% OS Singelland, Drachten % 33% 19% 27% 46% 42% 27% Stellingwerf College, Oosterwolde % 38% 5 52% 31% 5 Friesland TOTAAL % 35% 34% 33% 36% 38% 37% Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage HAVO A.M. van Schurman, Franeker % 44% 35% 16% 23% 28% 47% Bogerman, Sneek % 2 27% 38% 42% Bornego College, Heerenveen % 4 33% % 24% Comenius, Leeuwarden % 51% 39% 48% 52% 47% 5 Dockinga College, Dokkum % 42% 47% 43% 29% 33% 37% Lauwers College, Buitenpost % 31% 32% 39% 48% 32% 3 Linde College, Wolvega % 5 14% 36% 3 53% 2 Liudger, Drachten % 44% 43% 24% 33% 39% 45% Magister Alvinus, Sneek % 48% 4 39% 47% 48% 32% Marne College, Bolsward % 26% 3 23% 41% 33% Piter Jelles, Leeuwarden % 34% 31% 35% 33% 42% 43% Sevenwolden, Heerenveen % 4 38% 36% 42% 6 38% Simon Vestdijk, Harlingen % 33% 46% 36% 43% 38% OS Singelland, Drachten % 33% 19% 24% 46% 4 24% Stellingwerf College, Oosterwolde % 5 29% 5 65% 44% 57% Friesland TOTAAL % 35% 35% 37% 41% 39%

21 Toeleverende school Instituut A.M. van Schurman, Franeker Economie & Management % 24% 22% 5 Educatie & Communicatie % % 5 Techniek % 44% 4 Zorg & Welzijn % 13% 4 4 Totaal % 44% 35% 16% 24% 28% 47% Toeleverende school Instituut Bogerman, Sneek Economie & Management % 9% 23% 17% 44% 29% 5 Educatie & Communicatie % 18% 39% 18% 11% 29% 18% Techniek % 31% % Zorg & Welzijn % 19% 21% 42% 53% Totaal % 21% 37% 19% 27% 37% 4 Toeleverende school Instituut Bornego College, Heerenveen Economie & Management % 47% 9% 13% 1 39% Educatie & Communicatie % 83% 21% 33% Techniek % 27% 44% 4 75% 13% 13% Zorg & Welzijn % % 38% Totaal % 39% 3 41% 35% 13% 26% Toeleverende school Instituut Comenius, Economie & Management % 47% 29% 4 52% 52% 6 Leeuwarden Educatie & Communicatie % 36% 33% 45% 44% 55% 56% Techniek % 5 44% 5 26% 24% Zorg & Welzijn % 18% 27% 55% 55% 4 53% Totaal % 46% 34% 46% 5 43% 47% Toeleverende school Instituut Dockinga College, Economie & Management % 31% 38% 62% 28% 24% 33% Dokkum Educatie & Communicatie % 75% 3 24% 29% 36% Techniek % 27% 53% 31% 29% 44% 38% Zorg & Welzijn % 67% 57% 29% 31% 27% Totaal % 44% 4 29% 31% 34%

22 Toeleverende school Instituut Lauwers College, Buitenpost Economie & Management % 2 36% 36% 33% 2 18% Educatie & Communicatie % 18% 2 33% 75% 5 18% Techniek % 29% 33% 2 Zorg & Welzijn % 67% 5 71% 67% Totaal % 27% 33% 38% 43% 28% 26% Toeleverende school Instituut Linde College, Economie & Management % 5 Wolvega Educatie & Communicatie % 14% 71% Techniek % Zorg & Welzijn Totaal % 13% 42% 27% 53% 14% Toeleverende school Instituut Liudger, Drachten Economie & Management % 38% 12% 5 39% 38% Educatie & Communicatie % 46% 22% 33% 3 54% Techniek % 33% 5 17% 73% 8% 38% Zorg & Welzijn % 43% 64% 33% 8% 7 43% Totaal % 42% 44% 23% 37% 36% 43% Toeleverende school Instituut Magister Alvinus, Economie & Management % 55% 28% 38% 28% 42% 38% Sneek Educatie & Communicatie % 4 38% 38% 3 27% 13% Techniek % 33% 71% % 27% Zorg & Welzijn % 27% 88% 6 67% Totaal % 43% 43% 36% 42% 46% 29% Toeleverende school Instituut Marne College, Economie & Management % 17% 31% 17% 6 75% Bolsward Educatie & Communicatie Techniek % 11% 56% 14% 2 33% 1 Zorg & Welzijn % % Totaal % 31% 36% 22% 19% 44% 37%

23 Toeleverende school Instituut Piter Jelles, Leeuwarden Economie & Management % 36% 33% 31% 32% 27% 52% Educatie & Communicatie % 26% 26% 35% 26% 36% 29% Techniek % 39% 41% 17% 45% 54% 27% Zorg & Welzijn % 32% 5 42% 67% 6 Totaal % 32% 32% 33% 35% 42% 43% Toeleverende school Instituut Sevenwolden, Economie & Management % 33% 19% 33% 41% 33% 39% Heerenveen Educatie & Communicatie % 67% 46% 32% 35% 86% 29% Techniek % 23% 42% 4 53% 5 Zorg & Welzijn % 75% 5 57% 38% 38% Totaal % 38% 37% 36% 39% 53% 37% Toeleverende school Instituut Simon Vestdijk, Economie & Management % 39% 7% 44% 33% 5 56% Harlingen Educatie & Communicatie % 14% 47% 4 31% 4 18% Techniek % 22% 57% 56% 38% 21% Zorg & Welzijn % 33% 33% 67% Totaal % 32% 33% 44% 37% 38% 37% Toeleverende school Instituut OS Singelland, Economie & Management % 7% 1 44% 86% 38% Drachten Educatie & Communicatie % 2 23% 23% 4 13% Techniek % 42% 7 13% 17% Zorg & Welzijn % 10 31% 10 5 Totaal % 33% 19% 27% 5 43% 27% Toeleverende school Instituut Stellingwerf College, Economie & Management % % Oosterwolde Educatie & Communicatie % 67% 75% 57% 4 17% Techniek % 33% 36% 33% 5 10 Zorg & Welzijn Totaal % 38% 29% 5 52% 31% 5

24 Cohort NHL - Resultaten per opleiding Instituut Economie en Management Opleiding Accountancy % 33% 33% 44% 35% 53% Bedrijfseconomie % 32% 23% 42% 57% 39% 35% Bedrijfskundige Informatica % 17% 33% 43% 4 Bestuurskunde & Overheidsman % 36% 5 17% 18% 5 Commerciële Economie % 36% 19% 48% 59% 32% 48% Financiële & Zakelijke dienstverlening % 5 2 Hogere Europese beroepenopleiding % 38% 75% 29% Integrale veiligheid % 26% 57% 53% International business & Languages % 42% 13% 71% 63% 5 International Business & Management studies % 13% Management, Economie & Recht % 39% 3 24% 29% 49% Personeel & Arbeid % 11% 22% 2 54% 33% 33% Technische bedrijfskunde % 38% 6% 22% 17% 46% Totaal % 35% 29% 31% 37% 36% 43% Instituut Educatie & Communicatie Opleiding Communicatie % 27% 13% 44% 26% 3 2 Expressie door woord en gebaar % 17% 6 Exacte vakken % 82% 27% 44% 2 38% 28% Kunst & Educatie % 2 9% 43% 11% PABO % 39% 33% 2 31% 43% 26% Sociale vakken % 65% 5 44% 18% 49% 37% Talen % 32% 46% 42% 52% 55% 58% Totaal % 3 35% 3 41% 3

25 Instituut Techniek Opleiding Bouwk., Civiele Techn., Verkeersk % 38% 5 34% 47% 38% 39% Communication & Multimedia Design % 45% 1 39% 41% 21% Elektrotechniek % 44% 57% 64% 53% 29% Hogere informatica % 4 36% 31% 32% 45% 31% Laboratorium, Procestechn./biotechn % 39% 58% 44% 4 31% 43% Maritiem instituut % 7% 29% 5 8% Werktuigbouwkunde % 21% 44% 18% 26% 42% 29% Totaal % 34% 43% 29% 41% 38% 29% Instituut Zorg en Welzijn Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorm % 29% 83% 5 Gezondheidszorg % 24% 5 35% 4 48% 59% Maatschappelijk Werk en Dienstverl % 44% 44% 42% 46% 41% 51% Pedagogiek % 44% 52% 47% 35% 28% 41% Totaal % 33% 48% 4 39% 42% 52%

26 TOTALEN NHL: RESULTATEN PROPEDEUSE Totaal Friesland Instroom Uitvalaantal Uitval Percentage totaal HAVO/VWO % totaal HAVO totaal VWO % 01 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % 02 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % 04 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % 05 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % 06 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO %

27 NHL aantal studenten HAVO/VWO percentage uitval (scholen A t/m L) A.M. van Schurman, Franeker Bogerman, Sneek 16% 23% 21% 19% 28% 28% 27% 35% 37% 37% 39% 44% 47% 48% Bornego College, Heerenveen 13% 26% 29% 35% 39% 39% 47% Toeleverende VO-school Comenius, Leeuw arden Dockinga College, Dokkum 34% 28% 31% 34% 43% 46% 46% 43% 39% 43% 4 47% 5 Lauw ers College, Buitenpost 27% 28% 26% 33% 38% 43% 43% Linde College, Wolvega 13% 14% 27% 38% 42% 53% Liudger, Drachten 22% 26% 35% 36% 42% 42% 43% Uitvalpercentage

28 NHL aantal studenten HAVO/VWO percentage uitval (scholen M t/m Z) Magister Alvinus, Sneek Marne College, Bolsw ard 21% 19% 29% 31% 35% 35% 36% 37% 47% 43% 41% 42% 46% 44% Piter Jelles, Leeuw arden 32% 31% 32% 34% 41% 4 49% Toeleverende VO-school Sevenw olden, Heerenveen Simon Vestdijk, Harlingen 32% 38% 35% 36% 39% 37% 35% 32% 33% 37% 38% 37% 44% 53% OS Singelland, Drachten 19% 27% 27% 33% 42% 44% 46% Stellingw erf College, Oosterw olde 31% 36% 38% 5 52% 5 Friesland TOTAAL 39% 35% 34% 33% 36% 38% 37% Uitvalpercentage

29 Resultaten Van Hall Larenstein

30 Cohort / Lichting Instroom HAVO/VWO Van Hall Larenstein Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval Aantal Uitval Percentage A.M. Van Schuurman, Franeker % Beyers Naude, Leeuwarden (Chr. Gymnasuim) Bogerman, Sneek % 67% Bornego, Heerenveen % 6 Comenius, Leeuwarden % 14% Dockinga College, Dokkum % 29% Drachtster Lyceum, Drachten % 29% Friesland College (vavo), Leeuwarden Lauwers College, Buitenpost % 5 10 Linde College, Wolvega % 75% Liudger, Drachten % 33% Magister Alvinus, Sneek Marne College, Bolsward % 4 Piter Jelles, Leeuwarden % 33% Sevenwolde, Heerenveen Simon Vestdijk, Harlingen Stellingwerf College, Oosterwolde % Totaal % 2 15% 22% 17% 2% Cohort / Lichting Van Hall Larenstein Leeuwarden resultaten per opleiding Sector / instituut Aantal studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Bedrijfskunde en Agribusiness % 28% 16% 23% Biotechnologie % 2 5% 38% 28% 21% 31% Diermanagement % 28% 31% 44% 29% 26% 21% Dier- & Veehouderij/ Tuin- & Akkerbouw % 35% 32% 26% 42% 19% 22% AD Melkveehouderij % IBMS % Voedingsmiddelentechnologie % 21% 17% 24% 9% 3% 28% Milieukunde voltijd + deeltijd % 47% 55% 42% 17% 51% 5 Plattelandsvernieuwing % 17% 13% Kust- en Zeestudies % 24% 19% 23% Totaal % 34% 33% 36% 26% 26%

31 VHL studenten HAVO/VWO percentage uitval (scholen A t/m L) A.M. Van Schuurman, Franeker Beyers Naude, Leeuwarden (Chr. Gymnasuim) 17% Bogerman, Sneek 7% 67% Toeleverende VO-school Bornego, Heerenveen Comenius, Leeuwarden Dockinga College, Dokkum 17% 14% 33% 29% % Drachtster Lyceum, Drachten 29% 75% Friesland College (vavo), Leeuwarden Lauwers College, Buitenpost 29% Uitvalpercentage

32 VHL studenten HAVO/VWO percentage uitval (scholen M t/m Z) Linde College, Wolvega Liudger, Drachten 33% 33% 33% 75% Magister Alvinus, Sneek 2 4 Toeleverende VO-school Marne College, Bolsward Piter Jelles, Leeuwarden Sevenwolde, Heerenveen 29% 2 33% 4 46% Simon Vestdijk, Harlingen Stellingwerf College, Oosterwolde 36% Totaal 2% 2% 2 15% 22% 17% Uitvalpercentage

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse 2010-2011 Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

Nadere informatie

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse 2011-2012 Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân

Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân Studieresultaten Friese eerstejaars Hbo-studenten. Bert Jan Flim en Jelle Nauta Coördinatoren Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân September 2014 Inhoud Voorwoord...

Nadere informatie

Propedeuserapport 2013-2014 Hbo Fryslân

Propedeuserapport 2013-2014 Hbo Fryslân Propedeuserapport 2013-2014 Hbo Fryslân Studieresultaten Friese eerstejaars Hbostudenten Bert Jan Flim Coördinator Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân September 2015 Inhoud Voorwoord... 2 1. Vergelijking

Nadere informatie

ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL

ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL 1 PROFILERING 2 PROFILERING Kerntaak van scholen is het geven van goed onderwijs. Om zich te onderscheiden van andere scholen en te

Nadere informatie

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân. Leeuwarden, 26 maart 2015

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân. Leeuwarden, 26 maart 2015 Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2014 Leeuwarden, 26 maart 2015 2 Inhoudsopgave 1. Opbrengsten Aansluitingsnetwerk in 2014... 4 1.1 LOB trajecten versterkt... 4 1.2 DOTs: investering in kwaliteit

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Beleidsplannen Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2010/2011 A. Beleid B. Activiteitenplan C. Exploitatie en begroting Leeuwarden, 25 maart 2010 Deelnemende VO-scholen: Bornego College Christelijk Gymnasium

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2008/2009

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2008/2009 Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2008/2009 Leeuwarden, 24 april 2009 Deelnemende VO-scholen: Bornego College Christelijk Gymnasium Beyers Naudé CSG Anna Maria van Schurman CSG Bogerman CSG

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 25 - Mei 2008. Agenda. Netwerk Fryslân landelijk actief!

Nieuwsbrief. Nummer 25 - Mei 2008. Agenda. Netwerk Fryslân landelijk actief! Nieuwsbrief Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân, Postbus 1753, 8901 CB Leeuwarden Telefoon: 058 284 64 25 Fax: 058 284 64 62 Mail: info@vo-ho.nl Website: www.vo-ho.nl Bezoekadres: Hogeschool Van Hall Larenstein,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Rapportage Concurrerende Studies

Rapportage Concurrerende Studies Rapportage Concurrerende Studies www.qompas.nl 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Wat zijn de tien meest bekeken studies van havisten/ vwo ers die naar de studie Tandheelkunde hebben gekeken? Met

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

Bezoekers Open Dagen maart

Bezoekers Open Dagen maart Resultaten open dagen maart 2014 Hieronder volgt een analyse van de open dagen van 8 maart in Leeuwarden en 22 maart in en in Wageningen. Aantal van bezoekers: In totaal hebben 2.685 bezoekers (waarvan

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Netto studieduren van HBO ers met verschillende vooropleidingen

Netto studieduren van HBO ers met verschillende vooropleidingen Netto studieduren van HBO ers met verschillende vooropleidingen ROA-W-1997/7 A.S.R. van der Linden en R.K.W. van der Velden Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl December 2014 - januari 2015 - februari 2015 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 23 juni 2010 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : 2. Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : M.E.T. Meijer Tastel : 5305 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2010/2011 Leeuwarden, 24 maart 2011 Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2010 2011 1 Deelnemende VO-scholen Bornego College Christelijk Gymnasium

Nadere informatie

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Van mavo-4 naar havo-4 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen?

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor!

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Kopopleiding Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Leraar worden met een kopopleiding van een jaar Een interessante kans voor hbo-bachelors en wo-bachelors: word leraar! Als werken met jongeren

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste

Nadere informatie

Instroomonderzoek naar achtergrond, verwachtingen en bevindingen van de eerstejaars Communicatiestudenten op de NHL in 2014

Instroomonderzoek naar achtergrond, verwachtingen en bevindingen van de eerstejaars Communicatiestudenten op de NHL in 2014 Instroomonderzoek naar achtergrond, verwachtingen en bevindingen van de eerstejaars Communicatiestudenten op de NHL in 2014 Opdrachtgever: Bernard Kramer Begeleidende docent: Geert-Jan van Dam Studenten:

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO

Vooropleidingseisen HBO Vooropleidingseisen HBO Instroommogelijkheden met een HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Advanced Business Creation Nee Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfseconomie Ja Nee

Nadere informatie

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Figuur: Procentuele uitval studenten hbo lerarenopleidingen na het eerste studiejaar (instroomjaren 2004 tot en met 2008)

Figuur: Procentuele uitval studenten hbo lerarenopleidingen na het eerste studiejaar (instroomjaren 2004 tot en met 2008) Uitval van studenten aan lerarenopleidingen Bij de verschillende hbo lerarenopleidingen vallen in het algemeen minder studenten uit dan in het totale hbo. Bij de talenopleidingen vallen relatief veel studenten

Nadere informatie

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen.

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. Erratum In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. In figuur 1, pagina 19, is de legenda onjuist weergegeven, waardoor de categorieën en verwisseld zijn. De juiste grafiek is hieronder

Nadere informatie

Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2007/2008 (april 2008)

Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2007/2008 (april 2008) Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân, Postbus 1753, 8901 CB Leeuwarden Telefoon: 058-284 64 25, Fax: 058-284 64 62 Bezoekadres: Van Hall Instituut, Agora 1 Leeuwarden Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2015 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2015 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek 10. Inrichting profielen havo gemeenschappelijk deel Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het havo omvat de onderstaande vakken: Nederlandse taal en letterkunde Engelse taal en letterkunde maatschappijleer

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2014 1 Veranderingen voor leerlingen Meer huiswerk minder toetsen Toetsen over grote(re) stof eenheden Grotere school Verdieping Examen vanaf klas 4 Zelfstandigheid

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Januari 2015 - februari 2015 - maart 2105 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen nameting

Vragenlijst leerlingen nameting Bijlage C Vragenlijsten Vragenlijst voor leerlingen Vragenlijst leerlingen nameting Dit schooljaar doe jij mee aan de pilot havo Carrousel. Je bent bij een aantal organisaties op Carrouselbezoek geweest

Nadere informatie

Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen?

Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen? PROFIELKEUZE 2015 Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen? Profielen: Letterkunde IBM Chirurg Piloot C&M E&M N&G Cultureel Talig Organisatie management Nauwkeurig Geduldig Sociaal Uitstekende

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 HAVO. 7 januari 2015

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 HAVO. 7 januari 2015 DECANAAT INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 HAVO 7 januari 2015 Doel van deze presentatie De decanen: W. Bardoul - decaan M. Aarts - stagiaire decanaat Informatie over de profielen Het keuzetraject Traject

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Veranderen van opleiding Veel hbo-psychologie studenten door naar een wo-opleiding... 2 Havisten in Gedrag & Maatschappij stappen vaker over naar wo... 3 Mbo ers en havisten in psychologie-opleidingen

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Informatie-avond HAVO4 woensdag 1 oktober 2014

Informatie-avond HAVO4 woensdag 1 oktober 2014 Informatie-avond HAVO4 woensdag 1 oktober 2014 Opening Slaag/zak-regeling LOB/decanaat Mentorgedeelte PTA, Uitweek, MaS dhr. Zandijk dhr. Zweerink alle mentoren Opbouw Tweede Fase Na onderbouw / basisvorming

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie