Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 5 juli 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 5 juli 2011"

Transcriptie

1 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 5 juli 2011 Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis, dhr. J.J. Ramekers (voorzitter), dhr.c. Dekker, dhr. W.A. Reitsma (secretaris), mw. A.J. B. Luiten, dhr. J. Uittenbogaard, mw. Y.Bink-Winterkamp, dhr. S.H. Visser Afwezig m.k.: dhr. E.W.H. de Kievit Voorts aanwezig: Mw. R. Kapteijn en mw.. H. Vredebregt (beleidsmedewerkers jeugdbeleid gemeente Zoetermeer), mw. M. Bosch (beleidsmedewerker armoedebeleid gemeente Zoetermeer) Publieke tribune: vert. NVBS Agenda: 1. Opening en vaststelling agenda 2. Toelichting op de nota Integraal Jeugdbeleid van de gemeente Zoetermeer 3. Armoedenota 4. Verslag van de openbare vergadering van 24 mei jongstleden 5. Mededelingen 6. Concept advies Evaluatienota Wmo-beleid Workshop sociale media 8. Ingekomen stukken 9. Rondvraag en sluiting. 1. Opening en vaststelling agenda Akkoord. 2. Toelichting op de nota Integraal Jeugdbeleid van de gemeente Zoetermeer Mevrouw Kapteijn en Vredebregt lichten de nota toe. De gemeenteraad wil een nieuw beleidskader voor het jeugdbeleid, integraal en ook positief in aanpak en uitstraling. Een en ander geïnspireerd op de visie van prof. Hermans die er voor pleit om op een positieve manier te kijken naar jeugd en jongeren. De uitgereikte visieplaat is daaraan ook ontleend. 7 kerndoelen: 1. Kinderen zijn opgegroeid onder begeleiding van allemaal opvoeders. Dit is een preventief gerichte doelstelling. Opvoeden is een taak van allemaal. 2. Jong volwassenen kunnen zelfstandig wonen en leven. Jongeren moeten een eigen plek in Zoetermeer hebben en houden. Voor hogere opleidingen vertrekt men naar buiten Zoetermeer. Komen deze jongeren ook terug? Aanname is dat jongeren na afstuderen terugkeren naar Zoetermeer vanwege bijv. de ouders. 3. Jongeren zijn gezond, maatschappijbewust en zelfredzaam. Jongeren moeten goed voor zichzelf zorgen Dat is een goede basis voor alle andere doelen 4. Jongeren hebben een baan m.b.v. hun eigen leerweg, 5. Jongeren doen actief mee en participeren in de stad. Voorbeeld: jongerenambassadeurs 6. Jongeren hebben geleerd met plezier vrije tijd te besteden door sport, natuur, cultuur en/of uitgaan. Als goed niet voldoende is.dan zorg op maat. 1

2 7. De jeugd en hun ouders hebben bij problemen zorg op maat ontvangen in en/of buiten het gezin, op school en op weg naar werk. Integraal is het uitgangspunt. Ieder doet zijn eigen ding. Integraler is nodig, is ook effectiever bij aanpak problemen en bovendien ook nog eens efficiënter. De behoefte bij alle partners is om t met elkaar te doen en niet langs elkaar heen. Vragen/opmerkingen of discussie (vraag/opm.en discussie cursief) Er is ook een groot aantal allochtone kinderen. Vraagt dit nog specifieke aandacht? Zoetermeer kent geen ontwikkelingen waarbij extremen worden opgezocht of zich voordoen. Wel is het zo dat landelijk gezien Zoetermeer meer dan gemiddeld kinderen kent die in armoede moeten opgroeien Wordt er ook een relatie met het bedrijfsleven gelegd? Er zijn verschillende samenwerkings- en overlegvormen. LEA (met onderwijs). CJG (jeugdzorg) en SEA (met bedrijfsleven en onderwijs). Met SEA wordt overlegd over bv. stagemogelijkheden, opzet van vakcolleges en banen voor jongeren. Een toenemend aantal jongeren vindt ook werk in Zoetermeer bijv woningcorporaties maar ook commerciële bedrijven. Hoe belangrijk is preventie in het beleid en waar blijkt dat uit? Preventieve opvoedondersteuning is zeer belangrijk. Het CJG is daarmee bezig en maakt stappen vooruit. Het is niet eenvoudig voor alle partners (ouders, jongeren zelf, scholen, prof. zorg) om de aanpak één gezin, één plan toe te passen. Focus op het gezin gaat voorbij aan een toenemend aantal echtscheidingen en samengestelde gezinnen. Dit neemt niet af maar eerder toe. Lopen de financiën mee met dit perspectief? Zoetermeer kent ook relatief meer éénoudergezinnen. Daarop moet in het beleid acht worden geslagen. Opvoedondersteuning moet dichtbij beschikbaar zijn, in de wijk, zonder drempels. Ook is het nodig om de civil society te stimuleren en te accepteren. Jongeren moeten leren dat dat bij het opgroeien en maatschappelijke deelname hoort. In het aanbod wordt de groep jaar gemist. Velen van hen hebben een lichte vorm van ondersteuning nodig bijv. als zij zelfstandig gaan wonen. Dat is er nu niet. Het aanbieden van ondersteuning is wel een thema in de nota. Het gaat om de categorie van - 9 maanden tot 27 jaar en de ondersteuning betreft werk-, leer- en woonvoorzieningen. Er is nu geen aanbod van lichte ondersteuning dat langduriger beschikbaar is. Bijv. de 18-jarige die op het moment dat hij 18 jaar de prof. jeugdzorg de rug toekeert ( t daarmee heeft gehad) en zelf zijn weg gaat zoeken. Dat gaat soms goed maar ook vele keren ontspoort het. Er is te weinig ondersteuning beschikbaar voor deze groep. Het CJG is bezig dat te inventariseren. Langdurig leun en steunaanbod. Woningcorporaties zijn bezig met projecten begeleid wonen. Impregno geeft begeleiding aan jongeren in het Olmenhout(18 tot 23 jaar). Impregno ontvangt hiervoor een stimuleringssubsidie van de Interconfessionele Stichting Huisvesting Jongeren, Impregno verzorgt een aantal materiële zaken voor de jongere. Er is wel een AWBZ-indicatie nodig om voor dat project in aanmerking te komen. Projecten moeten ook openstaan voor psycho-sociale indicaties. Dat zijn ze nu niet. Daarvoor is de kleine subsidie van ISHJ niet toereikend. Pijler van het beleid is de CJG-aanpak en Meerpunt. Dat vraagt van iedere 2

3 partner een omslag in denken en handelen. Hoe kun je elkaar versterken? Dat is ook nog in ontwikkeling. De ambitie is er. Voor het toekomstig beleid is het de uitdaging om dat mede helpen vorm te geven. Kernpunten: van buiten naar binnen kijken, zorg op maat en samenwerking, ook binnen de gemeente. Voorbeeld: het is soms effectiever om te beginnen met schuldhulpverlening alvorens opvoedcursussen of ondersteuning aan te bieden. Zware schulden en de gevolgen daarvan moeten dan eerst worden aangepakt en in rustiger vaarwater worden gebracht alvorens echt ruimte ontstaat voor gesprekken over opvoeden. De keuzes in het beleid zijn: doorgaan met Meerpunt en wijkaanpak versterken. De wijk is een goed kader waarbinnen tal van zaken kunnen worden uitgewerkt. Ook komt er een publiciteitscampagne om de jeugd in Zoetermeer is positief daglicht te plaatsen. Wat doet de gemeente zelf aan het aanbieden en inzetten van bv. maatschappelijke stages die volgend seizoen ook verplicht worden voor alle scholen? De gemeente doet daaraan mee. De tenuitvoerlegging van taakstraffen wordt als voorbeeld genoemd. Dat gebeurt op veel plekken in Zoetermeer. Kortgeleden hebben 4 jongeren bij Beleid hun stage afgesloten. Vroegtijdige signalering is een belangrijke beginstap in de aanpak van problemen in een gezin. Wie geeft een signaal aan wie en wat gebeurt daar dan vervolgens mee? Ouders en/of kinderen zien niet altijd dat er iets aan de hand is. De bezorgdheid daarover ligt bij organisaties en ook de wijk. Belangrijk is manieren te vinden om zaken bespreekbaar te maken met de ouders en/f kind. Dat is een moeilijk proces dat zorgvuldig moet gebeuren. Er wordt gewerkt aan een training voor medewerkers van organisaties (scholen, consultatiebureaus, VVE) om een slecht nieuwsgesprek met ouders te voeren. Consultatiebureaus en onderwijs zijn de plekken waar meestal de eerste signalen naar voren komen. Preventie is niet alleen signalen opvangen maar daar ook outreachend mee omgaan. Dat kan beslist beter. Het afvinken van een checklijst bij ouders thuis, zoals gebruikelijk in de JGZ, is niet de goede manier. Het gesprek moet worden aangegaan. Dat kost tijd en moeite van ook de ouders. Eén gezin, één plan betekent dat ook dat ouders te maken krijgen met één contactpersoon met wie zij vragen en problemen kunnen bespreken?eén professioneel contactpunt is vooral van belang als er verschillende hulpverleners over de vloer komen. De aanpak één gezin, één plan gaat uit van één coördinerend contactpersoon. Dat betekent overigens niet dat er niet verschillende hulpverleners over de vloer blijven komen. De expertise die iedere [professional heeft, maakt dat er verschillende hulpverleners nodig blijven om uiteenlopende problemen professioneel te kunnen aanpakken. Bij de aanpak family First, een vorm van crisismanagement, is het wel zo dat er eerst één persoon contact houdt met het gezin, vertrouwen opbouwt en zoveel mogelijk puin probeert te ruimen. De huidige gezinscoach zou zo iemand kunnen zin. De gespecialiseerde gezinszorg die er vroeger was, kon ook deze taak vervullen. De zorgcoördinator bij één gezin, één plan kan mogelijk deze rol vervullen. Het blijft noodzakelijk dat professionals van elkaar weten wat zij bij het gezin doen en afspreken. De keten strekt zich uit van -9 maanden tot 27 jaar. Kind/ouders krijgen achtereenvolgend met verschillende organisaties te maken. Hoe gaat het met de doorgifte van signalen zodra ouder/kind uit het oog van de organisatie verdwijnen. Bijv. consultatiebureau heeft iets gesignaleerd. Wordt relevante informatie doorgegeven aan de volgende partner in de keten? 3

4 Dat moet beter. Er zijn verschillende breukvlakken daarin vastgesteld. Blijven ouders gebruik maken van het vrijwillige consultatiebureau? Doen zij mee met de VVE of de kinderopvang? Zo nee, dan is het onderwijs de eerste instantie waarmee men weer te maken krijgt. Ook van BO naar VO is er een breuk. Ook bij het MBO blijken eerdere signalen niet aan te komen. De ketenaanpak heeft tot doel het kind in te volgen. De ketting is evenwel zo sterk als zijn zwakste schakel. Soms is er dus meer nodig dan alleen te volgen. De voorzitter stelt vast dat er geen nieuwe punten meer aan de orde komen. Hij kondigt aan dat de Wmo-raad de nota graag zal lezen. B&W hebben geen advies gevraagd. De Wmo-raad zal naar verwachting ongevraagd adviseren. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de nota 30 augustus a.s. in de raadscommissie aan de orde zal komen. Hij dankt mevrouw Kapteijn en mevr. Vredebregt voor hun aanwezigheid en inbreng. (mevr. Kapteijn en Vredebregt verlaten de vergadering) 3. Armoedenota Mevrouw Bosch licht de nota toe. Vastgesteld wordt alleen het B&W-voorstel is verspreid en dat de integrale nota abusievelijk niet is toegezonden. Deze zal worden nagezonden. Kernbegrippen zijn: samen, structureel en sterker. Krachten bundelen, ook met kerken bedrijfsleven en alle organisaties die werkzaam zijn rond de armoedeproblematiek. Structureel geeft aan dat de behoefte om te kiezen voor oplossingen op de langere termijn. Sterker duidt op het uitgangspunt van de eigen kracht van de klant en dit te stimuleren door hem zelf dingen te laten doen. Ook hier gaat het om een visienota. Er wordt niet op armoedebeleid bezuinigd zoals ook in het B&W programma is vastgelegd. Er zijn ook geen extra financiële middelen. En bij een toename in een beroep op bijzondere bijstand ligt een financieel probleem op de loer. Het regeringsbeleid om bv. het minimabeleid landelijk af te grenzen tot 110 % van de bijstandsnorm heeft wel gevolgen. Beleidsdoelen: Minimavoorzieningen in stand houden met inachtneming van de kaders die het rijk wil trekken Mensen uit de armoede halen door hen aan een baan te helpen en hun participatie, hun meedoen te bevorderen. Daarvoor is nodig de eigen kracht van de mensen aan te boren en te stimuleren Integrale aanpak maar wel ook afbakenen. Meerdere organisaties leveren bijdrage. Er zullen echte keuzes gemaakt moeten worden. Geven wij geld aan activiteiten die leuk voor de mensen zijn of doen wij wat noodzakelijk is mensen uit de armoede te laten klimmen. Hoe is de preventieve kant in het beleid geregeld? Voorkomen dat er financiële problemen ontstaan moet prioriteit krijgen. Hiervoor haakt het armoedebeleid aan bij lopende beleidsinitiatieven zoals CJG, Wmo. Geen apart beleid daarvoor. Het Toezicht Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar Zoetermeer. De aanbevelingen die worden gedaan, zouden 1-op-1 in het beleid kunnen worden opgenomen. 4

5 Wat gaat er verder gebeuren? Beleid verder uitwerken met de partijen in het veld. Wat gaan wij doen naast of in aanvulling het voorzieningenpakket dat wij hebben? Schoolkostentoeslag omzetten in een naturaverstrekking en uitvoeren in samenwerking met andere partijen, bv. Leergeld ZoetermeerPas herijken. Met name de uitvoering is erg arbeidsintensief. Rotterdam en Den Haag zijn bezig met een metropool pas. Zoetemeer kan daarbij aanhaken. Voorts zijn de voorzieningen die in de ZoetermeerPas zitten niet toereikend om bv. te kunnen sporten. Een deel wordt vergoed, andere noodzakelijke kosten komen toch bij de ouders terecht met als resultaat dat het kind niet gaat sporten. Dat is ineffectieve besteding van geld. Om bereik te vergroten kunnen klantmanagers ook het nodige te doen in hun contacten met de potentiële klanten. Ook het maatschappelijk middenveld kan bijdragen aan het armoedebeleid. Zij moet ook de eigen verantwoordelijkheid pakken. Zo kunnen werkgevers meehelpen aan de oplossing van de schuldenproblematiek van de eigen werknemer. Formulieren vormen een drempel voor vele mensen. De bureaucratie schrikt af en leidt tot niet-gebruik. Zoetermeer werkt aan de beschikbaarheid van de site Bereken u recht voor burgers van Zoetermeer. Dat helpt ook bij de voorlichting over de voorzieningen waarop men mogelijk aanspraak kan maken. Verwacht niet alle heil van het gebruik van internet. Een groot deel van de mensen waarover wij nu praten, hebben niets aan een website omdat zij geen internet of een pc hebben. Zoek contact bijv in de wijk en/of via de wijkcoach. Welke gevolgen heeft het voorgenomen beleid van het rijk? Dit heeft gevolgen voor doelgroep van de ZoetermeerPas en de schoolkostentoeslag (is nu 120%). De armoede onder uitkeringsgerechtigden is wel in beeld. Die van de werkende armen niet. Daar komen problematische situaties voor waarvan de kinderen de dupe zijn. Dat geldt bv ook voor mensen met een relatief hoog inkomen en hoge schulden die weinig geld overhouden om eten van te kopen. Die gaan ook naar de voedselbank. Werkende armen zijn wel doelgroep van het armoedebeleid maar niet met de hoogste prioriteit. Ook de éénoudergezinnen zitten in de hoek waar veel armoede voorkomt. Zoetermeer heeft relatief veel eenoudergezinnen. Werken loont is het motto maar in de praktijk loont werken niet onmiddellijk doordat er geen aanspraak op diverse toeslagen meer bestaat. Per saldo is men dan slechter af. Ook het armoedebeleid moet er op gericht zijn om er aan bij te dragen dat werken daadwerkelijk zal lonen. Werken verhoogt ook de eigenwaarde van mensen. Dat is ook een belangrijk resultaat. Bij het armoedebeleid geldt ook dat men zelf verantwoordelijkheid draagt. Een financiële ondersteuning is altijd bedoeld als tijdelijke maatregel om mensen er bovenop te helpen. In de praktijk werkt dat niet altijd zo uit. 5

6 De Wmo-raad heeft met meerdere leden deelgenomen aan de armoedesessies. Daarna is het stil geworden en is hij niet verder betrokken geweest bij het opstellen van deze nota. Verschillende leden geven aan dat vreemd te vinden. In de Wmo gaat het ook om kwetsbare groepen en deels misschien wel om dezelfde personen. De werkwijze bevreemdt hen. De Begeleidingscommissie WZI is het officiële adviesorgaan voor zaken op WZI-terrein. Waar nodig wordt afgestemd. De taken en rolverdeling zijn in beide regelingen vastgelegd. Dat laat onverlet dat mensen in de Wmo-raad die met de doelgroepen werken ook in de gelegenheid moeten zijn hun visie op het beleid te geven. Van de ambtelijk secretaris van de Begeleidingscommissie (mevrouw Kummer, WZI heeft de secretaris kortgeleden een mail ontvangen met ideeën om de samenwerking tussen Begeleidingscommissie en Wmo-raad op gang te brengen. Is er een goed beeld van het gebruik en het non gebruik van minimavoorzieningen in Zoetermeer? Vorig jaar is de Armoedemonitor verschenen waarin cijfermateriaal over het gebruik van de minimavoorzieningen. De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen meer zijn. De Wmo-raad zal zich beraden over de vraag of er een ongevraagd advies zal worden uitgebracht. Hij dankt mevrouw Bosch voor haar aanwezigheid en inbreng. (Mevrouw Bosch verlaat de vergadering) Hoe verder met de beide beleidsnota s? Nota Integraal Jeugdbeleid Een kleine werkgroep bestaande uit mevrouw J. Luiten, mevr. A. van Kuijen, mevr. Bink en de heren Bogaers en Dekker zullen een concept advies voorbereiden. Armoedenota Afgesproken wordt dat de secretaris aan de hand van het besprokene een concept advies zal opstellen. Het concept zal aan de leden voor commentaar worden toegestuurd 4. Verslag van de vergadering van de Wmo-raad van 24 mei jongstleden Blz.1 toevoegen bij aanwezig: de heer R.J. Stevens Verder akkoord. Naar aanleiding van: De aanvullingen en wijzigingen die mevrouw Pas voorstelt en die in de bijlage bij het concept van 24 mei jl. zijn opgenomen, worden vastgesteld. Mevrouw Warmerdam benadrukt dat de woonservicezone er voor de hele wijk is en niet alleen voor ouderen. 5. Mededelingen N.a.v. de stukken van het kennisatelier over licht verstandelijk beperkten wordt afgesproken een volgende keer MEE uit te nodigen om de Wmo-raad daarover te informeren. Mevrouw Luiten kent iemand bij MEE en oppert de mogelijkheid om MEE te betrekken bij het werkgroepje jeugdbeleid Aldus wordt besloten. De kopie van de ingevulde enquête t.b.v. de landelijke Koepel Wmo-raden wordt v.k.a. 6

7 6. Concept advies Evaluatie Meerjarenbeleidsnota Wmo Wijzigingen en aanvullingen: Spreken over licht verstandelijk beperkten (en niet gehandicapten) Aanvullen dat binnen de doelgroep licht verstandelijk beperkten de doelgroep jongeren met een licht verstandelijke beperking specifieke aandacht behoeft. Zij zijn bv. oververtegenwoordigd binnen de jeugddetentie. Zin over Tussenevaluatie schrappen. Vermeld zou kunnen worden het verschil tussen beide evaluaties waar het gaat om het cijfermateriaal of het ontbreken daarvan. Afgesproken wordt het concept aldus te wijzigen en nog eenmaal rond te sturen voor goedkeuring. Daarna zal het aan B&W worden toegestuurd. 7. Workshop sociale media Een workshop voor alleen de leden van de Wmo-raad of ook breder (bv. beleidsmedewerkers erbij en/of vertegenwoordigers van organisaties? De voorkeur gaat er naar uit om voor de workshop ook de beleidsambtenaren uit te nodigen. De verbreding naar de organisaties kan in een vervolgstap gepland worden. 8. Ingekomen stukken Dit wordt mondeling toegelicht en voor kennisgeving aangenomen. 9. Rondvraag De voorzitter deelt mede dat de voorzitter van de Adviescommissie Toegankelijkheid met hem wil praten over de gemeentelijke plannen met betrekking tot de adviescommissie. Mevrouw Van Kuijen wijst een ieder op een artikel in VNG Magazine over het Bestuursakkoord. Het artikel zal worden verspreid onder de leden. Afgesproken wordt de vergadering van 30 augustus te verplaatsen. De raadscommissie vergadert dan ook. Via datumprikker.nl zal een nieuw voorstel worden gedaan. Actiepuntenlijst na vergadering dinsdag 5 juli 2011 Datum Actiepunt Wie Datum gereed opvoering 5. 11/1/2011 Regelen visitekaartjes en badge id. besteld 7. 11/1/2011 Onderzoekje betere vergaderlocatie secretaris Volgende vergadering /2/2011 Jaarprogramma vaststellen Wmo-raad 15/ /2/2011 Regelen cursus snellezen met Tympaan secretaris Op datum dat iedereen kan /2/2011 Contact leggen met jongerenambassadeurs Mw. Bink en de heren Bogaers en Reitsma Pogingen contactlegging nog niet succesvol /03/2011 Bespreken opzet volgende allen September 2011 Toegankelijkheidsprijs /03/2011 Bespreken op welke op welke Allen wijze(n) de resp.prestatievelden in de Wmo-raad de doelgroepen en organisaties bij de evaluatie en totstandkoming van het Wmo-beleid zullen betrekken /04/2011 Beleggen discussie met doelgroepen en professionele organisaties over de Allen 7

8 gevolgen en de vereiste aanpak van de overheveling van de taak begeleiding van AWBZ naar gemeenten 3. 19/04/2011 Uitnodigen mevrouw M. van Secretaris Leuveren voor toelichting op WOP s 7. 19/04/2011 Organiseren workshop sociale media Secretaris, de heer De Kievit i.o.m. voorzitter 1. 05/07/2011 Organiseren en voorbereiden ver volg netwerkbijeenkomst met beleidsambtenaren Wmo 2. 05/07/2011 Beleggen eerste bijeenkomst werkgroep integraal jeugdbeleid Uitnodigen MEE 3. 05/07/2011 Opstellen concept advies over de Armoedenota 4. 05/07/2011 Definitief maken advies Evaluatie meerjarenbeleidsnota /07/2011 workshop sociale media inrichten voor deelname van beleidsambtenaren en uitnodigen van betrokken ambtenaren 6. 05/07/2011 Gesprek met voorzitter Adviescie. Toeg. over ontwikkelingen 7. 05/07/2011 Vergadering 30/8 verplaatsen naar 6/9 Secretaris i.o.m. voorzitter Secr., mw. Luiten, Van Kuijen, Bink en de heren Dekker en Bogaers Mw.Luiten Secr. Secr. Voorzitter, secr, Dhr De Kievit Voorzitter, secr. Secr. Volgende vergadering Wmo-raad: dinsdag 6 september a.s. om uur. Locatie: nader te bepalen. 8

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting.

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting. Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 6 september 2011, gehouden in de vergaderruimte van Castellum Palensteyn, Rakkersveld 253 te Zoetermeer Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van

Nadere informatie

Verslag vergadering Wmo-raad nr. 3 15 maart 2011

Verslag vergadering Wmo-raad nr. 3 15 maart 2011 Verslag vergadering Wmo-raad nr. 3 15 maart 2011 Aanwezig: dhr. J.J. Ramekers, voorzitter, dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van der Ende;, dhr. J. Uittenbogaard, mw. Y. Bink Winterkamp, de heer S.H.

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 17 juli 2012

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 17 juli 2012 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 17 juli 2012 Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen- Cornelis, de heer S.H. Visser, de heer J.J. Ramekers

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 3 april 2012

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 3 april 2012 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 3 april 2012 Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis, dhr. W.A. Reitsma (), mw. A.J. B. Luiten, dhr. J. Uittenbogaard, mw. Y.Bink-Winterkamp,

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 18 december 2012

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 18 december 2012 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 18 december 2012 Aanwezig: mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis (gespreksleider), de heer S.H. Visser, W.A. Reitsma (secretaris),

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda Mevr. Warmerdam is met kennisgeving afwezig. Agenda akkoord.

1. Opening en vaststelling agenda Mevr. Warmerdam is met kennisgeving afwezig. Agenda akkoord. Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 4 oktober 2011, gehouden in de vergaderruimte van de wijkpost Seghwaert, Meeuwenveld 3 te Zoetermeer Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis,

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-056 Houten, 30 mei 2017 Onderwerp: Herijking armoedebeleid Beslispunten: 1. De raad voor te stellen de beleidsnota herijking armoedebeleid 2017-2020 -als integraal onderdeel

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Troost

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Notulen van de 11 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op12 november 2008 Aanwezig: dhr. B.Boersma, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, mw.m.folkerts (voorzitter), mw.j.kamminga-van

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, CONVENANT Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van

Nadere informatie

Kinderen vooruit! Verschillende gemeenten

Kinderen vooruit! Verschillende gemeenten Kinderen vooruit! Wat doet jouw gemeente en wat kan jij doen om kinderen in armoede te helpen? Een groot aantal kinderen wordt dagelijks geconfronteerd met armoede. Zij kunnen niet meedoen doordat materiele

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Maassluise Onderwijs Raad

Maassluise Onderwijs Raad Maassluise Onderwijs Raad Concept verslag bijeenkomst MOR/Gemeenteraad op donderdag 17 september 2015 PLAATS : Albedacollege, De Vloot 68 TIJD : 20:00 21:30 uur Aanwezig: De heer A.J. Storm (voorzitter)

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (versie 24 september 2014 )

Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (versie 24 september 2014 ) College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van dhr. H. Tuning Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Betreft: advies visienota Integraal Jeugdbeleid Oog voor de jeugd Zoetermeer, 15 augustus 2011 Geacht college,

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 1 maart 2013 Betreft: Advies Visie Zorg voor jeugd (regionaal en lokaal) (aanvulling op pre-advies Jeugdzorg d.d. 15-12-2012)

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3. Raadsstuk Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen Nummer 2017/174103 Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.3 Minima Afdeling SZW/PO Auteur Kraan, A.L. van der Telefoonnummer

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 16 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 16 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 16 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard geven samen vorm

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Contouren van een nieuw jeugdstelsel

Contouren van een nieuw jeugdstelsel Contouren van een nieuw jeugdstelsel Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Universiteit Utrecht 26 mei 2011 te Den Haag t.vanyperen@nji.nl Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd) Zie ook: www.nji.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017 CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017 Aanwezig: Naam Gemeente Naam Gemeente Naam Gemeente H. de Jager Alphen aan den Rijn A.D. de Roon Lisse I. van Breda Holland Rijnland F.Q.A.

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - DIGITAAL AFSCHRIFT 2013_BW_00203

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - DIGITAAL AFSCHRIFT 2013_BW_00203 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - DIGITAAL AFSCHRIFT 2013_BW_00203 OPSCHRIFT Vergadering van 2 april 2013 Bevoegde portefeuillehouder: Karin Lambrechts Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Als gasten aanwezig: leden van de Wmo-raad Wassenaar, mw. J. van Dijk (directeur Stichting Rondom Mantelzorg), mw. M.R.A. van Leuveren (gemeente)

Als gasten aanwezig: leden van de Wmo-raad Wassenaar, mw. J. van Dijk (directeur Stichting Rondom Mantelzorg), mw. M.R.A. van Leuveren (gemeente) Vergadering Wmo-raad nr.22 12 mei 2009 Aanwezig: dhr. A.R.J.M. van Huut (voorzitter), mw. Y. Bink-Winterkamp, dhr. J.E. Bogaers, mw. J. Ebben, mw. A.J.B. Luiten, dhr. R. Goewie, dhr. A.J. v.d. Helm, dhr.

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 10 december 2013

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 10 december 2013 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 10 december 2013 Aanwezig: dhr. J.J. Ramekers (voorzitter), mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis, dhr. S.H. Visser, W.A. Reitsma

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG - CONCLUSIES Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Transitie landelijk en basispakket Jeugdgezondheidszorg. Afdeling Utrecht, 24 mrt 2014 Jeugdarts, laat van je horen!

Transitie landelijk en basispakket Jeugdgezondheidszorg. Afdeling Utrecht, 24 mrt 2014 Jeugdarts, laat van je horen! Transitie landelijk en basispakket Jeugdgezondheidszorg Afdeling Utrecht, 24 mrt 2014 Jeugdarts, laat van je horen! 23 maart 2007 1 Doelen van van de de avond avond 2 Programma Terugblik Inleiding stelselwijziging,

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Projectplan Centrum voor jeugd en gezin 1- Notagegevens Notanummer 2007.27935 Datum 15-10-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema

Nadere informatie

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Vastgesteld in Wmo-raadsvergadering d.d. 14-08-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Adviesaanvraag... 2 2. Onderwerp van advies (adviesvragen)... 2 3. Samenvatting... 2 4. Advies... 2

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t WW w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t NOTA VOOR DE RAAD Datum: 26 februari 2016 Onderwerp: Minimabeleid 2016 en verder Nummer raadsnota: Bl.0150661 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Minimabeleid

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet. en Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet. en Jeugdwet Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde 2015 1 De wet Wmo Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nagenoeg alle hulp en

Nadere informatie

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Samenwerken in het CJG Tynaarlo Periode: 2010-2014 1 ALGEMEEN Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld. Onderwerp Verslag bijeenkomst Platform Wmo Datum 4 april 2011 Locatie Gemeentehuis, commissiekamer 1 Aanwezigen Dames Buiter, Kooper, Spiker, Poolman, Weegenaar (voorzitter) en Zomer (notulist van deze

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun WERKGROEPEN met Klankbordgroepen

WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun WERKGROEPEN met Klankbordgroepen Aangepaste versie Januari 2009 tbv website WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun EN met Klankbordgroepen Op dit moment wordt er aan deze werkwijze, samenstelling, etc... gewerkt, zodat

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Samenvatting Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp 12-12-2016 1 Passend onderwijs en jeugdhulp: 2 stukjes van dezelfde puzzel Aantal 0-19 jarigen

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Samen werken aan het Haagse jeugdbeleid Denis Vink, afdeling Jeugd

Samen werken aan het Haagse jeugdbeleid Denis Vink, afdeling Jeugd Denis Vink, afdeling Jeugd Agenda Participatieproces Waar gaan we naartoe Inleiding Vragen aan commissieleden Inleiding Gemeente verantwoordelijk voor het gehele jeugdstelsel: van preventie tot jeugdhulp

Nadere informatie

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid Raadsvoorstel *Z0298FEAD10* Aan de raad Documentnummer : INT-16-25262 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid 2012- en kadernota minimabeleid 2016-2019 Inleiding Het minimabeleid

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 2 mei 2013

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 2 mei 2013 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 2 mei 2013 Aanwezig: dhr. J.J. Ramekers (voorzitter), dhr. E.W.H. de Kievit, mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis de heer

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie