Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 5 juli 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 5 juli 2011"

Transcriptie

1 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 5 juli 2011 Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis, dhr. J.J. Ramekers (voorzitter), dhr.c. Dekker, dhr. W.A. Reitsma (secretaris), mw. A.J. B. Luiten, dhr. J. Uittenbogaard, mw. Y.Bink-Winterkamp, dhr. S.H. Visser Afwezig m.k.: dhr. E.W.H. de Kievit Voorts aanwezig: Mw. R. Kapteijn en mw.. H. Vredebregt (beleidsmedewerkers jeugdbeleid gemeente Zoetermeer), mw. M. Bosch (beleidsmedewerker armoedebeleid gemeente Zoetermeer) Publieke tribune: vert. NVBS Agenda: 1. Opening en vaststelling agenda 2. Toelichting op de nota Integraal Jeugdbeleid van de gemeente Zoetermeer 3. Armoedenota 4. Verslag van de openbare vergadering van 24 mei jongstleden 5. Mededelingen 6. Concept advies Evaluatienota Wmo-beleid Workshop sociale media 8. Ingekomen stukken 9. Rondvraag en sluiting. 1. Opening en vaststelling agenda Akkoord. 2. Toelichting op de nota Integraal Jeugdbeleid van de gemeente Zoetermeer Mevrouw Kapteijn en Vredebregt lichten de nota toe. De gemeenteraad wil een nieuw beleidskader voor het jeugdbeleid, integraal en ook positief in aanpak en uitstraling. Een en ander geïnspireerd op de visie van prof. Hermans die er voor pleit om op een positieve manier te kijken naar jeugd en jongeren. De uitgereikte visieplaat is daaraan ook ontleend. 7 kerndoelen: 1. Kinderen zijn opgegroeid onder begeleiding van allemaal opvoeders. Dit is een preventief gerichte doelstelling. Opvoeden is een taak van allemaal. 2. Jong volwassenen kunnen zelfstandig wonen en leven. Jongeren moeten een eigen plek in Zoetermeer hebben en houden. Voor hogere opleidingen vertrekt men naar buiten Zoetermeer. Komen deze jongeren ook terug? Aanname is dat jongeren na afstuderen terugkeren naar Zoetermeer vanwege bijv. de ouders. 3. Jongeren zijn gezond, maatschappijbewust en zelfredzaam. Jongeren moeten goed voor zichzelf zorgen Dat is een goede basis voor alle andere doelen 4. Jongeren hebben een baan m.b.v. hun eigen leerweg, 5. Jongeren doen actief mee en participeren in de stad. Voorbeeld: jongerenambassadeurs 6. Jongeren hebben geleerd met plezier vrije tijd te besteden door sport, natuur, cultuur en/of uitgaan. Als goed niet voldoende is.dan zorg op maat. 1

2 7. De jeugd en hun ouders hebben bij problemen zorg op maat ontvangen in en/of buiten het gezin, op school en op weg naar werk. Integraal is het uitgangspunt. Ieder doet zijn eigen ding. Integraler is nodig, is ook effectiever bij aanpak problemen en bovendien ook nog eens efficiënter. De behoefte bij alle partners is om t met elkaar te doen en niet langs elkaar heen. Vragen/opmerkingen of discussie (vraag/opm.en discussie cursief) Er is ook een groot aantal allochtone kinderen. Vraagt dit nog specifieke aandacht? Zoetermeer kent geen ontwikkelingen waarbij extremen worden opgezocht of zich voordoen. Wel is het zo dat landelijk gezien Zoetermeer meer dan gemiddeld kinderen kent die in armoede moeten opgroeien Wordt er ook een relatie met het bedrijfsleven gelegd? Er zijn verschillende samenwerkings- en overlegvormen. LEA (met onderwijs). CJG (jeugdzorg) en SEA (met bedrijfsleven en onderwijs). Met SEA wordt overlegd over bv. stagemogelijkheden, opzet van vakcolleges en banen voor jongeren. Een toenemend aantal jongeren vindt ook werk in Zoetermeer bijv woningcorporaties maar ook commerciële bedrijven. Hoe belangrijk is preventie in het beleid en waar blijkt dat uit? Preventieve opvoedondersteuning is zeer belangrijk. Het CJG is daarmee bezig en maakt stappen vooruit. Het is niet eenvoudig voor alle partners (ouders, jongeren zelf, scholen, prof. zorg) om de aanpak één gezin, één plan toe te passen. Focus op het gezin gaat voorbij aan een toenemend aantal echtscheidingen en samengestelde gezinnen. Dit neemt niet af maar eerder toe. Lopen de financiën mee met dit perspectief? Zoetermeer kent ook relatief meer éénoudergezinnen. Daarop moet in het beleid acht worden geslagen. Opvoedondersteuning moet dichtbij beschikbaar zijn, in de wijk, zonder drempels. Ook is het nodig om de civil society te stimuleren en te accepteren. Jongeren moeten leren dat dat bij het opgroeien en maatschappelijke deelname hoort. In het aanbod wordt de groep jaar gemist. Velen van hen hebben een lichte vorm van ondersteuning nodig bijv. als zij zelfstandig gaan wonen. Dat is er nu niet. Het aanbieden van ondersteuning is wel een thema in de nota. Het gaat om de categorie van - 9 maanden tot 27 jaar en de ondersteuning betreft werk-, leer- en woonvoorzieningen. Er is nu geen aanbod van lichte ondersteuning dat langduriger beschikbaar is. Bijv. de 18-jarige die op het moment dat hij 18 jaar de prof. jeugdzorg de rug toekeert ( t daarmee heeft gehad) en zelf zijn weg gaat zoeken. Dat gaat soms goed maar ook vele keren ontspoort het. Er is te weinig ondersteuning beschikbaar voor deze groep. Het CJG is bezig dat te inventariseren. Langdurig leun en steunaanbod. Woningcorporaties zijn bezig met projecten begeleid wonen. Impregno geeft begeleiding aan jongeren in het Olmenhout(18 tot 23 jaar). Impregno ontvangt hiervoor een stimuleringssubsidie van de Interconfessionele Stichting Huisvesting Jongeren, Impregno verzorgt een aantal materiële zaken voor de jongere. Er is wel een AWBZ-indicatie nodig om voor dat project in aanmerking te komen. Projecten moeten ook openstaan voor psycho-sociale indicaties. Dat zijn ze nu niet. Daarvoor is de kleine subsidie van ISHJ niet toereikend. Pijler van het beleid is de CJG-aanpak en Meerpunt. Dat vraagt van iedere 2

3 partner een omslag in denken en handelen. Hoe kun je elkaar versterken? Dat is ook nog in ontwikkeling. De ambitie is er. Voor het toekomstig beleid is het de uitdaging om dat mede helpen vorm te geven. Kernpunten: van buiten naar binnen kijken, zorg op maat en samenwerking, ook binnen de gemeente. Voorbeeld: het is soms effectiever om te beginnen met schuldhulpverlening alvorens opvoedcursussen of ondersteuning aan te bieden. Zware schulden en de gevolgen daarvan moeten dan eerst worden aangepakt en in rustiger vaarwater worden gebracht alvorens echt ruimte ontstaat voor gesprekken over opvoeden. De keuzes in het beleid zijn: doorgaan met Meerpunt en wijkaanpak versterken. De wijk is een goed kader waarbinnen tal van zaken kunnen worden uitgewerkt. Ook komt er een publiciteitscampagne om de jeugd in Zoetermeer is positief daglicht te plaatsen. Wat doet de gemeente zelf aan het aanbieden en inzetten van bv. maatschappelijke stages die volgend seizoen ook verplicht worden voor alle scholen? De gemeente doet daaraan mee. De tenuitvoerlegging van taakstraffen wordt als voorbeeld genoemd. Dat gebeurt op veel plekken in Zoetermeer. Kortgeleden hebben 4 jongeren bij Beleid hun stage afgesloten. Vroegtijdige signalering is een belangrijke beginstap in de aanpak van problemen in een gezin. Wie geeft een signaal aan wie en wat gebeurt daar dan vervolgens mee? Ouders en/of kinderen zien niet altijd dat er iets aan de hand is. De bezorgdheid daarover ligt bij organisaties en ook de wijk. Belangrijk is manieren te vinden om zaken bespreekbaar te maken met de ouders en/f kind. Dat is een moeilijk proces dat zorgvuldig moet gebeuren. Er wordt gewerkt aan een training voor medewerkers van organisaties (scholen, consultatiebureaus, VVE) om een slecht nieuwsgesprek met ouders te voeren. Consultatiebureaus en onderwijs zijn de plekken waar meestal de eerste signalen naar voren komen. Preventie is niet alleen signalen opvangen maar daar ook outreachend mee omgaan. Dat kan beslist beter. Het afvinken van een checklijst bij ouders thuis, zoals gebruikelijk in de JGZ, is niet de goede manier. Het gesprek moet worden aangegaan. Dat kost tijd en moeite van ook de ouders. Eén gezin, één plan betekent dat ook dat ouders te maken krijgen met één contactpersoon met wie zij vragen en problemen kunnen bespreken?eén professioneel contactpunt is vooral van belang als er verschillende hulpverleners over de vloer komen. De aanpak één gezin, één plan gaat uit van één coördinerend contactpersoon. Dat betekent overigens niet dat er niet verschillende hulpverleners over de vloer blijven komen. De expertise die iedere [professional heeft, maakt dat er verschillende hulpverleners nodig blijven om uiteenlopende problemen professioneel te kunnen aanpakken. Bij de aanpak family First, een vorm van crisismanagement, is het wel zo dat er eerst één persoon contact houdt met het gezin, vertrouwen opbouwt en zoveel mogelijk puin probeert te ruimen. De huidige gezinscoach zou zo iemand kunnen zin. De gespecialiseerde gezinszorg die er vroeger was, kon ook deze taak vervullen. De zorgcoördinator bij één gezin, één plan kan mogelijk deze rol vervullen. Het blijft noodzakelijk dat professionals van elkaar weten wat zij bij het gezin doen en afspreken. De keten strekt zich uit van -9 maanden tot 27 jaar. Kind/ouders krijgen achtereenvolgend met verschillende organisaties te maken. Hoe gaat het met de doorgifte van signalen zodra ouder/kind uit het oog van de organisatie verdwijnen. Bijv. consultatiebureau heeft iets gesignaleerd. Wordt relevante informatie doorgegeven aan de volgende partner in de keten? 3

4 Dat moet beter. Er zijn verschillende breukvlakken daarin vastgesteld. Blijven ouders gebruik maken van het vrijwillige consultatiebureau? Doen zij mee met de VVE of de kinderopvang? Zo nee, dan is het onderwijs de eerste instantie waarmee men weer te maken krijgt. Ook van BO naar VO is er een breuk. Ook bij het MBO blijken eerdere signalen niet aan te komen. De ketenaanpak heeft tot doel het kind in te volgen. De ketting is evenwel zo sterk als zijn zwakste schakel. Soms is er dus meer nodig dan alleen te volgen. De voorzitter stelt vast dat er geen nieuwe punten meer aan de orde komen. Hij kondigt aan dat de Wmo-raad de nota graag zal lezen. B&W hebben geen advies gevraagd. De Wmo-raad zal naar verwachting ongevraagd adviseren. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de nota 30 augustus a.s. in de raadscommissie aan de orde zal komen. Hij dankt mevrouw Kapteijn en mevr. Vredebregt voor hun aanwezigheid en inbreng. (mevr. Kapteijn en Vredebregt verlaten de vergadering) 3. Armoedenota Mevrouw Bosch licht de nota toe. Vastgesteld wordt alleen het B&W-voorstel is verspreid en dat de integrale nota abusievelijk niet is toegezonden. Deze zal worden nagezonden. Kernbegrippen zijn: samen, structureel en sterker. Krachten bundelen, ook met kerken bedrijfsleven en alle organisaties die werkzaam zijn rond de armoedeproblematiek. Structureel geeft aan dat de behoefte om te kiezen voor oplossingen op de langere termijn. Sterker duidt op het uitgangspunt van de eigen kracht van de klant en dit te stimuleren door hem zelf dingen te laten doen. Ook hier gaat het om een visienota. Er wordt niet op armoedebeleid bezuinigd zoals ook in het B&W programma is vastgelegd. Er zijn ook geen extra financiële middelen. En bij een toename in een beroep op bijzondere bijstand ligt een financieel probleem op de loer. Het regeringsbeleid om bv. het minimabeleid landelijk af te grenzen tot 110 % van de bijstandsnorm heeft wel gevolgen. Beleidsdoelen: Minimavoorzieningen in stand houden met inachtneming van de kaders die het rijk wil trekken Mensen uit de armoede halen door hen aan een baan te helpen en hun participatie, hun meedoen te bevorderen. Daarvoor is nodig de eigen kracht van de mensen aan te boren en te stimuleren Integrale aanpak maar wel ook afbakenen. Meerdere organisaties leveren bijdrage. Er zullen echte keuzes gemaakt moeten worden. Geven wij geld aan activiteiten die leuk voor de mensen zijn of doen wij wat noodzakelijk is mensen uit de armoede te laten klimmen. Hoe is de preventieve kant in het beleid geregeld? Voorkomen dat er financiële problemen ontstaan moet prioriteit krijgen. Hiervoor haakt het armoedebeleid aan bij lopende beleidsinitiatieven zoals CJG, Wmo. Geen apart beleid daarvoor. Het Toezicht Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar Zoetermeer. De aanbevelingen die worden gedaan, zouden 1-op-1 in het beleid kunnen worden opgenomen. 4

5 Wat gaat er verder gebeuren? Beleid verder uitwerken met de partijen in het veld. Wat gaan wij doen naast of in aanvulling het voorzieningenpakket dat wij hebben? Schoolkostentoeslag omzetten in een naturaverstrekking en uitvoeren in samenwerking met andere partijen, bv. Leergeld ZoetermeerPas herijken. Met name de uitvoering is erg arbeidsintensief. Rotterdam en Den Haag zijn bezig met een metropool pas. Zoetemeer kan daarbij aanhaken. Voorts zijn de voorzieningen die in de ZoetermeerPas zitten niet toereikend om bv. te kunnen sporten. Een deel wordt vergoed, andere noodzakelijke kosten komen toch bij de ouders terecht met als resultaat dat het kind niet gaat sporten. Dat is ineffectieve besteding van geld. Om bereik te vergroten kunnen klantmanagers ook het nodige te doen in hun contacten met de potentiële klanten. Ook het maatschappelijk middenveld kan bijdragen aan het armoedebeleid. Zij moet ook de eigen verantwoordelijkheid pakken. Zo kunnen werkgevers meehelpen aan de oplossing van de schuldenproblematiek van de eigen werknemer. Formulieren vormen een drempel voor vele mensen. De bureaucratie schrikt af en leidt tot niet-gebruik. Zoetermeer werkt aan de beschikbaarheid van de site Bereken u recht voor burgers van Zoetermeer. Dat helpt ook bij de voorlichting over de voorzieningen waarop men mogelijk aanspraak kan maken. Verwacht niet alle heil van het gebruik van internet. Een groot deel van de mensen waarover wij nu praten, hebben niets aan een website omdat zij geen internet of een pc hebben. Zoek contact bijv in de wijk en/of via de wijkcoach. Welke gevolgen heeft het voorgenomen beleid van het rijk? Dit heeft gevolgen voor doelgroep van de ZoetermeerPas en de schoolkostentoeslag (is nu 120%). De armoede onder uitkeringsgerechtigden is wel in beeld. Die van de werkende armen niet. Daar komen problematische situaties voor waarvan de kinderen de dupe zijn. Dat geldt bv ook voor mensen met een relatief hoog inkomen en hoge schulden die weinig geld overhouden om eten van te kopen. Die gaan ook naar de voedselbank. Werkende armen zijn wel doelgroep van het armoedebeleid maar niet met de hoogste prioriteit. Ook de éénoudergezinnen zitten in de hoek waar veel armoede voorkomt. Zoetermeer heeft relatief veel eenoudergezinnen. Werken loont is het motto maar in de praktijk loont werken niet onmiddellijk doordat er geen aanspraak op diverse toeslagen meer bestaat. Per saldo is men dan slechter af. Ook het armoedebeleid moet er op gericht zijn om er aan bij te dragen dat werken daadwerkelijk zal lonen. Werken verhoogt ook de eigenwaarde van mensen. Dat is ook een belangrijk resultaat. Bij het armoedebeleid geldt ook dat men zelf verantwoordelijkheid draagt. Een financiële ondersteuning is altijd bedoeld als tijdelijke maatregel om mensen er bovenop te helpen. In de praktijk werkt dat niet altijd zo uit. 5

6 De Wmo-raad heeft met meerdere leden deelgenomen aan de armoedesessies. Daarna is het stil geworden en is hij niet verder betrokken geweest bij het opstellen van deze nota. Verschillende leden geven aan dat vreemd te vinden. In de Wmo gaat het ook om kwetsbare groepen en deels misschien wel om dezelfde personen. De werkwijze bevreemdt hen. De Begeleidingscommissie WZI is het officiële adviesorgaan voor zaken op WZI-terrein. Waar nodig wordt afgestemd. De taken en rolverdeling zijn in beide regelingen vastgelegd. Dat laat onverlet dat mensen in de Wmo-raad die met de doelgroepen werken ook in de gelegenheid moeten zijn hun visie op het beleid te geven. Van de ambtelijk secretaris van de Begeleidingscommissie (mevrouw Kummer, WZI heeft de secretaris kortgeleden een mail ontvangen met ideeën om de samenwerking tussen Begeleidingscommissie en Wmo-raad op gang te brengen. Is er een goed beeld van het gebruik en het non gebruik van minimavoorzieningen in Zoetermeer? Vorig jaar is de Armoedemonitor verschenen waarin cijfermateriaal over het gebruik van de minimavoorzieningen. De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen meer zijn. De Wmo-raad zal zich beraden over de vraag of er een ongevraagd advies zal worden uitgebracht. Hij dankt mevrouw Bosch voor haar aanwezigheid en inbreng. (Mevrouw Bosch verlaat de vergadering) Hoe verder met de beide beleidsnota s? Nota Integraal Jeugdbeleid Een kleine werkgroep bestaande uit mevrouw J. Luiten, mevr. A. van Kuijen, mevr. Bink en de heren Bogaers en Dekker zullen een concept advies voorbereiden. Armoedenota Afgesproken wordt dat de secretaris aan de hand van het besprokene een concept advies zal opstellen. Het concept zal aan de leden voor commentaar worden toegestuurd 4. Verslag van de vergadering van de Wmo-raad van 24 mei jongstleden Blz.1 toevoegen bij aanwezig: de heer R.J. Stevens Verder akkoord. Naar aanleiding van: De aanvullingen en wijzigingen die mevrouw Pas voorstelt en die in de bijlage bij het concept van 24 mei jl. zijn opgenomen, worden vastgesteld. Mevrouw Warmerdam benadrukt dat de woonservicezone er voor de hele wijk is en niet alleen voor ouderen. 5. Mededelingen N.a.v. de stukken van het kennisatelier over licht verstandelijk beperkten wordt afgesproken een volgende keer MEE uit te nodigen om de Wmo-raad daarover te informeren. Mevrouw Luiten kent iemand bij MEE en oppert de mogelijkheid om MEE te betrekken bij het werkgroepje jeugdbeleid Aldus wordt besloten. De kopie van de ingevulde enquête t.b.v. de landelijke Koepel Wmo-raden wordt v.k.a. 6

7 6. Concept advies Evaluatie Meerjarenbeleidsnota Wmo Wijzigingen en aanvullingen: Spreken over licht verstandelijk beperkten (en niet gehandicapten) Aanvullen dat binnen de doelgroep licht verstandelijk beperkten de doelgroep jongeren met een licht verstandelijke beperking specifieke aandacht behoeft. Zij zijn bv. oververtegenwoordigd binnen de jeugddetentie. Zin over Tussenevaluatie schrappen. Vermeld zou kunnen worden het verschil tussen beide evaluaties waar het gaat om het cijfermateriaal of het ontbreken daarvan. Afgesproken wordt het concept aldus te wijzigen en nog eenmaal rond te sturen voor goedkeuring. Daarna zal het aan B&W worden toegestuurd. 7. Workshop sociale media Een workshop voor alleen de leden van de Wmo-raad of ook breder (bv. beleidsmedewerkers erbij en/of vertegenwoordigers van organisaties? De voorkeur gaat er naar uit om voor de workshop ook de beleidsambtenaren uit te nodigen. De verbreding naar de organisaties kan in een vervolgstap gepland worden. 8. Ingekomen stukken Dit wordt mondeling toegelicht en voor kennisgeving aangenomen. 9. Rondvraag De voorzitter deelt mede dat de voorzitter van de Adviescommissie Toegankelijkheid met hem wil praten over de gemeentelijke plannen met betrekking tot de adviescommissie. Mevrouw Van Kuijen wijst een ieder op een artikel in VNG Magazine over het Bestuursakkoord. Het artikel zal worden verspreid onder de leden. Afgesproken wordt de vergadering van 30 augustus te verplaatsen. De raadscommissie vergadert dan ook. Via datumprikker.nl zal een nieuw voorstel worden gedaan. Actiepuntenlijst na vergadering dinsdag 5 juli 2011 Datum Actiepunt Wie Datum gereed opvoering 5. 11/1/2011 Regelen visitekaartjes en badge id. besteld 7. 11/1/2011 Onderzoekje betere vergaderlocatie secretaris Volgende vergadering /2/2011 Jaarprogramma vaststellen Wmo-raad 15/ /2/2011 Regelen cursus snellezen met Tympaan secretaris Op datum dat iedereen kan /2/2011 Contact leggen met jongerenambassadeurs Mw. Bink en de heren Bogaers en Reitsma Pogingen contactlegging nog niet succesvol /03/2011 Bespreken opzet volgende allen September 2011 Toegankelijkheidsprijs /03/2011 Bespreken op welke op welke Allen wijze(n) de resp.prestatievelden in de Wmo-raad de doelgroepen en organisaties bij de evaluatie en totstandkoming van het Wmo-beleid zullen betrekken /04/2011 Beleggen discussie met doelgroepen en professionele organisaties over de Allen 7

8 gevolgen en de vereiste aanpak van de overheveling van de taak begeleiding van AWBZ naar gemeenten 3. 19/04/2011 Uitnodigen mevrouw M. van Secretaris Leuveren voor toelichting op WOP s 7. 19/04/2011 Organiseren workshop sociale media Secretaris, de heer De Kievit i.o.m. voorzitter 1. 05/07/2011 Organiseren en voorbereiden ver volg netwerkbijeenkomst met beleidsambtenaren Wmo 2. 05/07/2011 Beleggen eerste bijeenkomst werkgroep integraal jeugdbeleid Uitnodigen MEE 3. 05/07/2011 Opstellen concept advies over de Armoedenota 4. 05/07/2011 Definitief maken advies Evaluatie meerjarenbeleidsnota /07/2011 workshop sociale media inrichten voor deelname van beleidsambtenaren en uitnodigen van betrokken ambtenaren 6. 05/07/2011 Gesprek met voorzitter Adviescie. Toeg. over ontwikkelingen 7. 05/07/2011 Vergadering 30/8 verplaatsen naar 6/9 Secretaris i.o.m. voorzitter Secr., mw. Luiten, Van Kuijen, Bink en de heren Dekker en Bogaers Mw.Luiten Secr. Secr. Voorzitter, secr, Dhr De Kievit Voorzitter, secr. Secr. Volgende vergadering Wmo-raad: dinsdag 6 september a.s. om uur. Locatie: nader te bepalen. 8

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting.

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting. Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 6 september 2011, gehouden in de vergaderruimte van Castellum Palensteyn, Rakkersveld 253 te Zoetermeer Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van

Nadere informatie

Verslag vergadering Wmo-raad nr. 3 15 maart 2011

Verslag vergadering Wmo-raad nr. 3 15 maart 2011 Verslag vergadering Wmo-raad nr. 3 15 maart 2011 Aanwezig: dhr. J.J. Ramekers, voorzitter, dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van der Ende;, dhr. J. Uittenbogaard, mw. Y. Bink Winterkamp, de heer S.H.

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 17 juli 2012

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 17 juli 2012 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 17 juli 2012 Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen- Cornelis, de heer S.H. Visser, de heer J.J. Ramekers

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 3 april 2012

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 3 april 2012 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 3 april 2012 Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis, dhr. W.A. Reitsma (), mw. A.J. B. Luiten, dhr. J. Uittenbogaard, mw. Y.Bink-Winterkamp,

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 18 december 2012

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 18 december 2012 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 18 december 2012 Aanwezig: mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis (gespreksleider), de heer S.H. Visser, W.A. Reitsma (secretaris),

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda Mevr. Warmerdam is met kennisgeving afwezig. Agenda akkoord.

1. Opening en vaststelling agenda Mevr. Warmerdam is met kennisgeving afwezig. Agenda akkoord. Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 4 oktober 2011, gehouden in de vergaderruimte van de wijkpost Seghwaert, Meeuwenveld 3 te Zoetermeer Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis,

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 2 mei 2013

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 2 mei 2013 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 2 mei 2013 Aanwezig: dhr. J.J. Ramekers (voorzitter), dhr. E.W.H. de Kievit, mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis de heer

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 16 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 16 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 16 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard geven samen vorm

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Betreft: advies visienota Integraal Jeugdbeleid Oog voor de jeugd Zoetermeer, 15 augustus 2011 Geacht college,

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, CONVENANT Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 21 februari 2012

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 21 februari 2012 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 21 februari 2012 Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis, dhr. W.A. Reitsma (secretaris), mw. A.J. B. Luiten (plv. voorzitter),

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun WERKGROEPEN met Klankbordgroepen

WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun WERKGROEPEN met Klankbordgroepen Aangepaste versie Januari 2009 tbv website WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun EN met Klankbordgroepen Op dit moment wordt er aan deze werkwijze, samenstelling, etc... gewerkt, zodat

Nadere informatie

Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Nog te bepalen Datum 22 oktober 2014

Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Nog te bepalen Datum 22 oktober 2014 Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Datum 22 oktober 2014 Doel Waarvoor doen we het? In december 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kadernota minimabeleid

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Verslag overleg Wmo-adviesraad Waalwijk. Datum : 23-10-2013 Locatie : Balade

Verslag overleg Wmo-adviesraad Waalwijk. Datum : 23-10-2013 Locatie : Balade Verslag overleg Wmo-adviesraad Waalwijk Datum : 23-10-2013 Locatie : Balade Aanwezig : Elly Blom, Jacques Houben, Henk Hoogendoorn (voorzitter), Ingrid Kasper, Leny Monsieurs, Jo van Oosterhout, Henk van

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 21 januari 2014

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 21 januari 2014 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 21 januari 2014 Aanwezig: dhr. J.J. Ramekers (voorzitter), mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis, dhr. S.H. Visser, W.A. Reitsma

Nadere informatie

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening begeleidingscommissie

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

Betreft: reactie op Doen meer mensen mee in Zoetermeer?, tussenevaluatie Wmo-beleid 2008-2011

Betreft: reactie op Doen meer mensen mee in Zoetermeer?, tussenevaluatie Wmo-beleid 2008-2011 Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Betreft: reactie op Doen meer mensen mee in Zoetermeer?, tussenevaluatie Wmo-beleid 2008-2011 Zoetermeer, 11

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van burgemeester

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 30 september 2015 Locatie: MFC Carrousel te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte (kerken),

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Het topje van de ijsberg. Maatschappelijke kosten-batenanalyse schuldhulpverlening Spijkenisse

Het topje van de ijsberg. Maatschappelijke kosten-batenanalyse schuldhulpverlening Spijkenisse Het topje van de ijsberg Maatschappelijke kosten-batenanalyse schuldhulpverlening Spijkenisse datum 24 november 2009 versie definitief Auteur(s) P. van der Wekken Integraal Inwonersbeleid en Processen,

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Aan de raadsleden van de Gemeente Groningen Postbus 20.001 9700 PB GRONINGEN. Geachte leden van de raad,

Aan de raadsleden van de Gemeente Groningen Postbus 20.001 9700 PB GRONINGEN. Geachte leden van de raad, REKENKAMERCOMMISSIE Onderwerp Onderzoeksrapport Armoedebeleid Aan de raadsleden van de Gemeente Groningen Postbus 20001 9700 PB GRONINGEN Telefoon 050 367 77 27 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 5549305 Datum 23-02-2016

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 1 maart 2013 Betreft: Advies Visie Zorg voor jeugd (regionaal en lokaal) (aanvulling op pre-advies Jeugdzorg d.d. 15-12-2012)

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

We hebben een aantal voorstellen als aanvulling op het bestaande armoedebeleid in Rotterdam.

We hebben een aantal voorstellen als aanvulling op het bestaande armoedebeleid in Rotterdam. Rotterdam Armoedevrije stad Perspectief en eigen regie Rotterdam, 28 juni 2013 De gemeente Rotterdam verklaart geregeld dat niemand door de bodem mag zakken. Ook wij omarmen dit principe van harte. Helaas

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda Verslag van de bijeenkomst van de Wmo adviesraad Papendrecht, gehouden op dinsdag 17 mei vanaf 14.00 uur in de CdeB II in het Gemeentehuis van Papendrecht. Aanwezig: De heer J. Bonneveld De heer C. van

Nadere informatie

Wouter Snel en Hugo de Haan

Wouter Snel en Hugo de Haan Wie zijn wij? Wouter Snel en Hugo de Haan 11 wijkteams Momenteel zijn er 11 wijkteams, per januari 2015 is één wijkteam gesplitst in twee wijkteams. 5 Jeugdteams Er 5 jeugdteams in de gemeente Zaanstad.

Nadere informatie

Middelburg, 7 juli 2011

Middelburg, 7 juli 2011 AAN Het college van B&W van de gemeente Middelburg d.t.v. de raadsgriffier Postbus 6000 4330 LA Middelburg. Onderwerp: Wederhoor m.b.t. quick-scan onderzoek naar de WMO Geacht College, Middelburg, 7 juli

Nadere informatie

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Vastgesteld in Wmo-raadsvergadering d.d. 14-08-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Adviesaanvraag... 2 2. Onderwerp van advies (adviesvragen)... 2 3. Samenvatting... 2 4. Advies... 2

Nadere informatie

Missie, visie en werkwijze Participatieraad

Missie, visie en werkwijze Participatieraad Missie, visie en werkwijze Participatieraad Doel: Bepalen van missie en visie met het oog op het vaststellen van de werkwijze in een werkgroepenstructuur. Inleiding: In mei 2008 nam de Gemeenteraad van

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Stichting OBD (Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten)

Stichting OBD (Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten) Stichting OBD (Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten) Secretariaat Stichting OBD Braspenning 26, 8253 BB Dronten T: 0321-338155 M: 0613785451 E: secretaris@clientenraadobd.nl Het College van burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan Stip aan de horizon Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan Quirien van der Zijden gemeenteraden Holland Rijnland april/mei 2013 Hoe het nu kan gaan Jeugd & Opvoedhulp Zorg

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden;

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Overwegende dat de belangen van de openbare gezondheidszorg en van de volksgezondheid in een aantal

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen

Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen Rekenkamer Gouda - CONCEPT EN VERTROUWELIJK - Versie d.d. 12 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Onderzoekskader schuldhulpverlening in Gouda

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 19 mei 2016 2016/09 S.K. Augustin

Nadere informatie

De brief aan de de fractie PvdA over Kinderen zijn de toekomst vast te stellen.

De brief aan de de fractie PvdA over Kinderen zijn de toekomst vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Kinderen zijn de Toekomst Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 27 mei

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Tiny Strijdonk(voorzitter), Tatiana Kharouk(secretaris), Luc Brusselaers, Huib de Haas, Rob van der Zee Eric de Kind, kandidaat-lid

Tiny Strijdonk(voorzitter), Tatiana Kharouk(secretaris), Luc Brusselaers, Huib de Haas, Rob van der Zee Eric de Kind, kandidaat-lid Notulen Vergadering Cliëntenraad 26-05-2015 Aanwezig: Tiny Strijdonk(voorzitter), Tatiana Kharouk(secretaris), Luc Brusselaers, Huib de Haas, Rob van der Zee Eric de Kind, kandidaat-lid Afwezig met kennisgeving:

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum woensdag 20 januari 2015

Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum woensdag 20 januari 2015 Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum woensdag 20 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: Mw. Rianne de Borst, dhr. Cees Dedel, Mw. Claar Hinlopen, Dhr. Fons Hoenderdos (secretaris), Mw. Els Kok-Zieren,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Verslag Wmo-raad Maastricht d.d. 24 september 2014 (Heidag).

Wmo-raad Maastricht. Verslag Wmo-raad Maastricht d.d. 24 september 2014 (Heidag). Wmo-raad Maastricht Verslag Wmo-raad Maastricht d.d. 24 september 2014 (Heidag). Aanwezig: Afgemeld: de heren Kees Eken (voorzitter), Harry Visser (secretaris), Huup Peters, Nol Stijnen, Harry Bakels,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie