w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t"

Transcriptie

1 WW w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t NOTA VOOR DE RAAD Datum: 26 februari 2016 Onderwerp: Minimabeleid 2016 en verder Nummer raadsnota: Bl Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Minimabeleid 2016 en verder 2. brief cliëntenraad d.d. 18 februari 2016 Voorstel: 1. Vaststellen Minimabeleid 2016 en verder Samenvatting Het minimabeleid is richtinggevend voor de wijze waarop de gemeente ondersteuning biedt aan inwoners met een laag inkomen. In 2013 is het beleid voor het laatst vastgesteld door de gemeenteraad. De voorliggende actualisatie is bedoeld om een impuls te geven aan de inzet en inspanningen van de stad (gemeente én maatschappelijke partners) om minima waar nodig te ondersteunen en de weg te wijzen. Wat willen we bereiken? Inwoners met weinig financiële middelen moeten de mogelijkheid hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving op het hoogst haalbare niveau van zelfredzaamheid. Hierbij staat voorop dat inwoners zelf de verantwoordelijkheid hebben om te streven naar een zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid. Het verkrijgen en behouden van werk is hiervoor de kortste route. Zo lang de financiële positie (nog) zwak is, is er vanuit het minimabeleid aanvullende materiële en immateriële ondersteuning mogelijk. Mensen die (langdurig) moeten rondkomen van een minimum inkomen kunnen in een neerwaartse spiraal terecht komen waarbij door een gebrek aan financiële middelen leefgebieden (waaronder wonen, gezondheid en maatschappelijke participatie) onder druk komen te staan. De neerwaartse spiraal creëert een situatie van armoede. Het minimabeleid is erop gericht de spiraal van armoede te voorkomen of te doorbreken om zo verbetering te realiseren in de leefgebieden. Hierbij verliezen we de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners niet uit het oog. De focus ligt op het activeren van burgers zodat ze het heft in eigen handen nemen. Wat gaan we daarvoor doen? Voor alle minimaregelingen houden we het huidige niveau in stand. Het pakket aan kindregelingen vormt hierop de uitzondering. Binnen dit pakket breiden we de regeling Indirecte schoolkosten uit. De volgende regelingen vormen de elementen uit het geheel van huidige minimavoorzieningen: 1. Bijzondere bijstand 2. Collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) 3. Individuele inkomenstoeslag 4. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

2 5. Pakket aan voorzieningen gericht op kinderen in minimagezinnen a. Indirecte schoolkosten schoolgaande kinderen b. Zwemlessen voor het behalen van zwemdiploma's A en B c. Voorschool en kinderopvang op basis van een sociaal-medische indicatie d. Stichting Leergeld: sport- en sociaal culturele activiteiten, computers en fietsen Het geheel van minimavoorzieningen blijft overeind. Met het formuleren van speerpunten willen we zorgen voor een impuls waardoor meer middelen rechtstreeks ten goede komen aan de doelgroep van het minimabeleid. De speerpunten geven focus aan alle inspanningen en inzet van de stad. In samenspraak met maatschappelijke partners en (vrijwilligers)organisaties, die in direct contact staan met de doelgroep van het minimabeleid, zijn een drietal speerpunten gekozen. In gesprekken kwamen deze drie aandachtspunten veelvuldig naar voren. Speerpunt 1 Kinderen uit minimagezinnen In Oosterhout zijn er verschillende regelingen die tezamen een volwaardig pakket vormen specifiek gericht op kinderen in minimagezinnen. De regelingen zijn erop gericht kinderen de mogelijkheid te bieden zich te ontplooien en te ontwikkelen zonder daarin belemmerd te worden door de financiële positie van hun ouders. Ook de Kinderombudsman pleit ervoor om in te zetten op hulp die direct ten goede komt aan de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen in minimagezinnen. Hij stelt voor dit te doen in de vorm van een kindpakket. In de komende beleidsperiode kiezen we ervoor het pakket aan kindregelingen uit breiden. Voor basisschoolkinderen komt er een tegoed voor na-school.nl. Dit is de website van Oosterhout in Beweging (OIB). Alle activiteiten op deze website zijn bedoeld voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud met als doel kinderen spelenderwijs hun talenten te laten ontdekken en te ontwikkelen. Voor middelbaar scholieren wordt de regeling omtrent de indirecte schoolkosten uitgebreid. In het voortgezet onderwijs kunnen de indirecte schoolkosten aanzienlijk zijn. Om volwaardige deelname op school te stimuleren, verhogen we het maximale bedrag dat kan worden verstrekt in het kader van deze regeling. De uitgebreide regeling indirecte schoolkosten met in het rood de nieuwe elementen ziet er samengevat als volgt uit: kinderen op de basisschool ** o C 60,- per kind per jaar voor de indirecte schoolkosten o C 50,- per kind per jaar tegoed bij Oosterhout in Beweging voor de activiteiten op na-school.nl. Het tegoed is voor een jaar geldig en komt na dat jaar te vervallen, kinderen op de middelbare school o C 120,- per kind per jaar, standaard tegemoetkoming o tot maximaal ê 250,- per kind per jaar indien ouders de meerkosten kunnen onderbouwen en aantonen, kinderen die de overstap van basisschool naar middelbare school maken -* eenmalig C 225,- Speerpunt 2 Niet-gebruik De ervaring leert dat niet-gebruik een complex probleem is dat verschillende oorzaken kent. In de komende beleidsperiode richten we ons op een tweetal oorzaken: onbekendheid met de regelingen -* inzet op begeleiding, informatievoorziening en communicatie hoge drempel door laaggeletterdheid en digibetisme -* inzetten op ontwikkeling van vaardigheden Speerpunt 3 Laaggeletterden, digibeten in relatie tot niet-gebruik Mensen met een beperkte taalvaardigheid en beperkte digitale vaardigheden worden belemmerd in hun dagelijks functioneren. Het gaat om een basisvaardigheden die nodig is voor onder andere het vinden en behouden van werk, maatschappelijke zelfredzaamheid en actief burgerschap. Deze vaardigheden spelen een belangrijke rol in het kunnen meedoen in de samenleving. Het machtig zijn Uitdraai van: 26 februari :47 uur Pagina: 2

3 van de taal, vooral schriftelijk, speelt een cruciale rol bij het (digitaal) aanvragen van tal van regelingen en voorzieningen. Vrijwilligers en professionals hebben een belangrijke signaleringsfunctie als het gaat om laaggeletterdheid en digibetisme. In de komende beleidsperiode bieden we trainingen aan om deze signaleringsfunctie te ontwikkelen. Naast het trainen van vrijwilligers en professionals, willen we in Oosterhout een breed aanbod creëren voor de doelgroep gericht op het ontwikkelen van hun taal- en digitale vaardigheden. Wat mag het kosten? Het budget voor het minimabeleid ziet er in 2016 als volgt uit: 2016 Bijzondere bijstand C » Bijzondere bijstand - huishoudelijke hulp ,- Collectieve zorgverzekering minima C » Individuele inkomenstoeslag Ê » Stichting Leergeld ê » Extra budget rijk - intensivering armoedebestrijding 1 C » Nog niet geoormerkt Totaal C ,-- Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (via gesloten systeem) C ,» In 2015 hebben we een stijging gezien van de uitgaven op de bijzondere bijstand. Dit werd onder andere veroorzaakt door een stijging in het aantal cliënten dat bijzondere bijstand ontvangt voor bewindvoeringskosten. De stijging in de uitgaven hebben we kunnen opvangen door het extra budget vanuit het rijk in te zetten. In 2016 bedraagt het extra budget C ,». Een deel van dit bedrag (C ,-) zullen we inzetten voor de kosten van de collectieve zorgverzekering voor minima. Het andere deel benutten we voor de uitgaven bijzondere bijstand. De veranderingen in de regeling Indirecte schoolkosten leveren naar verwachting een stijging van de uitgaven op van ongeveer C ,-. De hogere kosten door het gewijzigde beleid kunnen worden bekostigd vanuit het budget bijzondere bijstand opgehoogd met het extra budget vanuit het rijk. Het nieuwe aandachtsgebied inzake laaggeletterdheid en digibetisme kan voor een groot deel bekostigd worden vanuit de educatiegelden op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Hoe effectiever de inspanningen van de gemeente en partners om het niet-gebruik terug te dringen, hoe hoger de uitgaven op het minimabeleid zullen zijn. Hoe dit zich zal gaan ontwikkelen, laat zich moeilijk voorspellen. We zullen nauwgezet volgen of de inspanningen zich vertalen in een lager nietgebruik. Voor nu gaan we ervan uit dat groeiende uitgaven door een lager niet-gebruik bekostigd kunnen worden vanuit het budget bijzondere bijstand opgehoogd met het extra budget vanuit het rijk. Samenvattend is voor 2016 de verwachting dat we het budget minimabeleid volledig zullen benutten en er geen sprake zal zijn van een overschot. Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie? Maatschappelijke partners en (vrijwilligers)organisaties zijn betrokken bij de actualisatie van het minimabeleid. Binnen het Samenwerkingspact en ook daarbuiten is veelvuldig hierover gesproken. Ook de cliëntenraad is betrokken bij het proces. Zij hebben zich in een brief aan het college van 18 februari jongstleden positief uitgesproken over de missie en visie van het minimabeleid (zie Bijlage I). In deze brief vragen ze echter ook aandacht voor een aantal zaken. Maatwerk, duidelijke communicatie, evaluatie zijn voor de cliëntenraad punten van aandacht waar zij kritisch oog voor hebben en waar zij graag over mee blijven denken. In de brief heeft de cliëntenraad ook een aantal inhoudelijke vragen en suggesties omtrent specifieke regelingen. In het meest recente overleg met de 1 Het totale budget is ĉ ,- per jaar. Van deze gelden zetten we C ,- in voor de gemeentelijke bijdrage in de collectieve verzekering waardoor hiervoor een budget ontstaat ter hoogte van C ,-. Uitdraai van: 26 februari :47 uur Pagina: 3

4 cliëntenraad zijn deze vragen en suggesties besproken. We zullen in gesprek blijven met de cliëntenraad over het minimabeleid en de uitvoering van dit beleid. Naast maatschappelijke partners en (vrijwilligers)organisaties worden elk jaar klanten die gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening in het kader van het minimabeleid gevraagd naar hun mening. In de komende beleidsperiode zal niet alleen worden gevraagd hoe ze de dienstverlening beoordelen. Ook zal hen worden gevraagd naar ideeën en suggesties. Zo willen we de denkkracht van inwoners gebruiken om in het minimabeleid steeds beter aan te sluiten op de leefwereld van inwoners met een laag inkomen. Uitdraai van: 26 februari :47 uur Pagina: 4

5 WW w Oosterhout BESLUIT VAN DE RAAD Nummer: Bl DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; Gelezen het voorstel van het college van 26 februari 2016 BESLUIT: 1. het Minimabeleid 2016 vast te stellen 1 9 APR Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 maart DE RAAD VOORNOEMD, ìaj voorzitter, griffier Uitdraai van: 26 februari :47 uur Pagina: 5

VRAGEN. 1. Op pagina 1 van de raadsnota staat dat de regeling Indirecte schoolkosten uitgebreid wordt. Wat is hiervoor de directe aanleiding?

VRAGEN. 1. Op pagina 1 van de raadsnota staat dat de regeling Indirecte schoolkosten uitgebreid wordt. Wat is hiervoor de directe aanleiding? Raadsnota nummer BI 0150661 0nderwerp: minimabeleid 2016 en verder Vragen van fractie Gemeentebelangen Naam raadslid: Maria Dujardin VRAGEN 1. Op pagina 1 van de raadsnota staat dat de regeling Indirecte

Nadere informatie

Minimabeleid en verder

Minimabeleid en verder Minimabeleid 2016 en verder Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1Visie 1 1.2 Beoogde effecten 1 1.3 Speerpunten 2 1.4 Samenwerking 2 2. De regelingen 3 2.1 Bijzondere bijstand 3 2.1.1 Afwijkende draagkracht

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Armoede in Voorschoten in beeld

Armoede in Voorschoten in beeld Armoede in Voorschoten in beeld Gebruik en bereik van de minimaregelingen onder minimahuishoudens Gebruik en bereik bijzondere bijstand (per huishouden) 516 550 =18% =16% =15% 92 90 561 84 Daling -: -7%

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3. Raadsstuk Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen Nummer 2017/174103 Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.3 Minima Afdeling SZW/PO Auteur Kraan, A.L. van der Telefoonnummer

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Raadsstuk. - 4" r. *ï* Haarlem. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen

Raadsstuk. - 4 r. *ï* Haarlem. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen *ï* - 4" r Haarlem Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen Raadsstuk Nummer 2017/174103 Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.3 Minima Afdeling SZW/PO Auteur Kraan, A.L. van

Nadere informatie

gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, tijdens de raadsvergadering d.d. 23 juni 2016;

gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, tijdens de raadsvergadering d.d. 23 juni 2016; De raad der gemeente Aa en Hunze; gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, tijdens de raadsvergadering d.d. 23 juni 2016; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid Raadsvoorstel *Z0298FEAD10* Aan de raad Documentnummer : INT-16-25262 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid 2012- en kadernota minimabeleid 2016-2019 Inleiding Het minimabeleid

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal Notitie Minimabeleid 2015-2018 Gemeente Rozendaal Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Landelijke ontwikkelingen 4 2. Lokale situatie 6 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Naar een Financieel Vangnet

Naar een Financieel Vangnet Naar een Financieel Vangnet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond: een vangnet als voorwaarde voor vernieuwing... 4 3. Huidige armoede beleid... 5 4. Nieuw financieel vangnet... 6 Bijzondere bijstand...

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Joan de Haan

Joan de Haan Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Joan de Haan 06-10237370 Joan.deHaan@a2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 14raad00330 29 januari 2015 onderwerp Nota Heroverweging

Nadere informatie

Minimaregelingen 2019

Minimaregelingen 2019 Minimaregelingen 2019 Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theater bezoek. De gemeente vindt het belangrijk

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Minimaregelingen 2019

Minimaregelingen 2019 Minimaregelingen 2019 Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theater bezoek. De gemeente vindt het belangrijk

Nadere informatie

Evaluatie armoederegelingen 2017 Ridderkerk

Evaluatie armoederegelingen 2017 Ridderkerk Evaluatie armoederegelingen 2017 Ridderkerk Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opvallende cijfers... 2 Nader inzoomen op de minimaonderdelen... 3 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen... 3 Bijzondere bijstand

Nadere informatie

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland Martijnschut.wordpress.com Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

Startnotitie Integraal armoedebeleid

Startnotitie Integraal armoedebeleid Startnotitie Integraal armoedebeleid Doel presentatie: o Raad informeren over onderzoek armoedebeleid o Voorlopige planning om te komen tot kadernota armoedebeleid o Rol van de gemeenteraad Aanleiding

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 januari 2012

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 januari 2012 DE RAAD VAN DE GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 januari 2012 Gehoord de commissie Cultuur, sociale zaken, Welzijn en Onderwijs (CSWO) d.d. 23 januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

PORTEFEUILLEHOUDER(S)

PORTEFEUILLEHOUDER(S) RAADSVERGADERING : 28 september 2017 AGENDAPUNT : 08-12.2017 ONDERWERP : Evaluatie Mee doen met minima 2015 en 2016 en nieuwe nota Mee Doen! 2017-2019 PORTEFEUILLEHOUDER(S) : S. Herkströter STATUS : Opiniërend

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A.

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A. *15.23236* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: 35218 Portefeuillehouder: J.F.A. Alberts Onderwerp: Hervorming minimabeleid 2016-2020 Registratienummer:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 98220 Datum: 18 november 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-056 Houten, 30 mei 2017 Onderwerp: Herijking armoedebeleid Beslispunten: 1. De raad voor te stellen de beleidsnota herijking armoedebeleid 2017-2020 -als integraal onderdeel

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp: Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp: Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMO Onderwerp: Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid Wat adviseert het college te besluiten? 1. In te stemmen met de inzet van de extra middelen ten behoeve

Nadere informatie

14 april / n.v.t. Wethouder J. Otterloo-Ripperda

14 april / n.v.t. Wethouder J. Otterloo-Ripperda 1 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE OLST-WIJHE. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 14 april 2014 12 2014/ n.v.t. Wethouder J. Otterloo-Ripperda Kenmerk

Nadere informatie

Raadsvraag inzake armoedebeleid kinderen

Raadsvraag inzake armoedebeleid kinderen Raadsvraag 2013056 inzake armoedebeleid kinderen DATUM : 25 juni 2013 VRAAG VAN : dhr. B. Boon (PvdA) BEANTWOORDING : mondeling in raad 4 juli 20313 VRAAG : Vandaag heeft de kinderombudsman de aandacht

Nadere informatie

Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009

Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009 Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2008 BESLUIT Vast te stellen de hierna volgende

Nadere informatie

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Versie: 17 november 2015 1. Inleiding De aanleiding voor deze nota is drieledig: (1) in 2015 wordt de wetgeving op het gebied van Werk en Inkomen op verschillende punten

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 46/2017 Datum : 22 maart 2017 B&W datum : 21 maart 2017 Beh. Ambtenaar : Henk ter Beest Portefeuillehouder : H. Wiltink Onderwerp : Evaluatie 2016, Armoedebeleid gemeente

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z01184D8A3B* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : dhr. Huberts Zaakgericht\441 Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Zaaknummer Z.17-20404 Datum: 1 mei 2017 Afdeling

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 116279 Datum : 3 februari 2015 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

w 7*" Nummer raadsnota: BI Voorstel: 1. Hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2017 aan te bieden als maatwerkvoorziening.

w 7* Nummer raadsnota: BI Voorstel: 1. Hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2017 aan te bieden als maatwerkvoorziening. WW w,,,me O o s t e r h o u t 7*" NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 september 2016 Onderwerp: Beleid hulp bij het huishouden 2017 Nummer raadsnota: BI.0160441 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Witte

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad;

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; Bijlage nr. : 79-2007 AAN Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; 1. Inleiding Sinds eind 2006 wordt in onze gemeente gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw armoedebeleid. De bedoeling is om het

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Minima Effect Rapportage 2017 Nibud Datum 28 mei 2018 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Waarover wil je informeren? Met de Minima Effect Rapportage

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen 2018

Informatie over minimaregelingen 2018 Informatie over minimaregelingen 2018 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

GEMEENTEBLAD. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft; Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 17 Datum bekendmaking: 13 mei 2015 Onderwerp: Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2015 Verordening Maatschappelijke Participatie

Nadere informatie

1. Instemmen met het voorstel om met ingang van het kalenderjaar 2014

1. Instemmen met het voorstel om met ingang van het kalenderjaar 2014 voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp aansluiten bij Stichting Leergeld Oosterhout samenvatting De gemeenten gaan vanaf 2013 structureel extra geld van het Rijk ontvangen voor armoedebestrijdirig

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Uw commissie heeft bij de begrotingsbehandeling verzocht om nadere informatie over:

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Uw commissie heeft bij de begrotingsbehandeling verzocht om nadere informatie over: Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR 1387874 Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Integrale aanpak Actief uit armoede en schulden raadsnummer 2018 72 collegevergadering d.d. 20 november 2018 raadsvergadering d.d. 19 december 2018 fatale

Nadere informatie

Betreffende de nota minimabeleid Bommelerwaard

Betreffende de nota minimabeleid Bommelerwaard Gemeente Maasdriel Aan mevrouw drs. J.H.A. Sørensen wethouder Postbus 10.000 5330 GA Kerkdriel Maasdriel, 8 september 2017 Met deze brief reageert de Participatieraad Maasdriel/PrM op uw adviesaanvraag

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 18bij00136-l gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 1 oktober 2018. Onderwerpen Meedoenpakket 2018 en inzet extra rijksmiddelen armoedebestrijding onder kinderen Advies raadscommissie Debatstuk Aan de

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Minimabeleid

Minimabeleid Minimabeleid 2019-2022 Afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ), onderdeel van de uitvoeringsorganisatie gemeente Leidschendam- Voorburg Z/18/25846/104616 Pagina 2/18 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Borsele d.d. 21 mei 2012;

Nadere informatie

Minimaregelingen gemeente Emmen

Minimaregelingen gemeente Emmen Minimaregelingen Heeft u een bijstandsuitkering of heeft u maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor sommige regelingen geldt een inkomen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Gemeenteraad: 26 januari 2017

Gemeenteraad: 26 januari 2017 RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Meedoen Ridderkerk 2017 Gemeenteraad: 26 januari 2017 Commissie: Samen leven 12 januari 2017 BBVnr: 1095918 Raadsbesluitnr: 1096940 De raad van de gemeente Ridderkerk

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot aanpassen van het Armoedebeleid. AAN DE RAAD. Samenvatting

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot aanpassen van het Armoedebeleid. AAN DE RAAD. Samenvatting Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot aanpassen van het Armoedebeleid. AAN DE RAAD Samenvatting Met ingang van 1 januari 2017 heeft het kabinet structureel 100 miljoen (waarvan 85 miljoen voor gemeenten)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Ridderkerk Nr. 44810 2 maart 2018 Verordening Meedoen Ridderkerk 2018 De raad van de gemeente Ridderkerk gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex Artikel 36 Reglement van Orde gemeenteraad Wassenaar

Schriftelijke vragen ex Artikel 36 Reglement van Orde gemeenteraad Wassenaar Schriftelijke vragen ex Artikel 36 Reglement van Orde gemeenteraad Wassenaar Datum 9 oktober 2018 Datum verzending Uw kenmerk Behandelaar Suzan Willems Ons zaaknummer Z/18/23561/ 99774 Bijlage 0 Onderwerp

Nadere informatie

Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug EFFICIËNTE UITVOERING BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Waarom? - Uitvoeringskosten laag houden. - Beperking

Nadere informatie

Evaluatie Minimabeleid : Meedoen

Evaluatie Minimabeleid : Meedoen Evaluatie Minimabeleid 2017-2018: Meedoen in en Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken (IASZ) Inleiding Met ingang van 2017 zijn structureel extra rijksmiddelen beschikbaar voor de bestrijding van armoede

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 6

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 6 Raadsvoorstel Agenda nr. 6 Onderwerp: Harmoniseren bijzondere bijstand Peel 6.1 betreffende regels draagkracht bijzondere bijstand Soort: Besluitvormend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder: T.C.W.

Nadere informatie

Divosa Benchmark Armoede & Schulden Rapportage 2017 module armoedebeleid

Divosa Benchmark Armoede & Schulden Rapportage 2017 module armoedebeleid Divosa Benchmark Armoede & Schulden Rapportage 2017 module armoedebeleid Inzicht in de prestaties van het armoedebeleid Loppersum Pagina 1 / 24 - Benchmarkrapportage 2017 - Divosa Benchmark Armoede en

Nadere informatie

EVALUATIE MINIMABELEID GEMEENTE OLST-WIJHE

EVALUATIE MINIMABELEID GEMEENTE OLST-WIJHE EVALUATIE MINIMABELEID GEMEENTE OLST-WIJHE Onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroep voor het minimabeleid en het gebruik van minimaregelingen in de gemeente Olst-Wijhe. Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Reactie op onderzoek rekenkamercommissie Portefeuillehouder: Wethouder Telder Datum: 4 mei 2016 Kennis te nemen van - Onze reactie op het rapport Armoede een voortdurende zorg van de Rekenkamercommissie.

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid 2015

Beleidsregels minimabeleid 2015 Gemeente Gilze en Rijen Beleidsregels minimabeleid 2015 Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe" sybver 1/1/2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Voor wie? 2. Individuele aanvragen bijzondere bijstand 3. Individuele

Nadere informatie

Onderwerp: advies concept Heroverweging Minimabeleid Valkenswaard, 1 december 2014

Onderwerp: advies concept Heroverweging Minimabeleid Valkenswaard, 1 december 2014 CLIENTENRAAD WERK & INKOMEN Het bestuur van de Samenwerking A2 gemeenten De Hofnar 2 5554 DA Valkenswaard Onderwerp: advies concept Heroverweging Minimabeleid Valkenswaard, 1 december 2014 Geacht College,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Uitwerking van de motie aangenomen op 6 april 2017, nr : Geen kind groeit op in armoede.

Raadsvoorstel. 1. Uitwerking van de motie aangenomen op 6 april 2017, nr : Geen kind groeit op in armoede. Raadsvoorstel Agendanr: R1.1-19 Kenmerk: 18-0073433 Datum collegevergadering: Onderwerp: Beleidsplan "Samen uit Armoede" 2019-2022 Samenvatting In dit beleidsplan zijn de inzichten verwerkt die de maatschappelijke

Nadere informatie

Notitie Kinderen in armoede November 2013 Gemeente Velsen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg

Notitie Kinderen in armoede November 2013 Gemeente Velsen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Kinderen in armoede Velsen, november 2013 1 Notitie Kinderen in armoede November 2013 Gemeente Velsen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg 2 Ondersteuning kinderen in armoede 0. Samenvatting Op verzoek van de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

gehoord hebbend de toezegging van het college tijdens de raadsvergadering van ; BESLUIT:

gehoord hebbend de toezegging van het college tijdens de raadsvergadering van ; BESLUIT: Nr: 11b /10 De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen de motie van de fractie van de PvdA bij het voorstel van burgemeester en wethouders, inzake de begroting 2014; gehoord hebbend de toezegging van

Nadere informatie

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer 522266 Datum: 30januari 2018 Programma : 5 Jeugd, Wmo en Werk en Inkomen Blad : 1 van 9 Commissie : Samenleving

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 (geldig vanaf 5 oktober 2017) i

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 (geldig vanaf 5 oktober 2017) i Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 (geldig vanaf 5 oktober 2017) i De raad, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op de

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Convenant Raalte Armoedevrij

Convenant Raalte Armoedevrij Convenant Raalte Armoedevrij Een gemeente-breed verbond tegen armoede en sociale uitsluiting. In de gemeente Raalte zijn huishoudens die vaak jarenlang leven van een inkomen rond het sociaal minimum. Ook

Nadere informatie

Raadsvergadering: 28 feb 2017 Besluit: Aangenomen Stemverklaring: D66 en SP Voor: SP Tegen: HOP, CDA, VVD, D66, SH, PvdA, BB, CU, ND, LMJ

Raadsvergadering: 28 feb 2017 Besluit: Aangenomen Stemverklaring: D66 en SP Voor: SP Tegen: HOP, CDA, VVD, D66, SH, PvdA, BB, CU, ND, LMJ Raadsvergadering: 28 feb 2017 Besluit: Aangenomen Stemverklaring: D66 en SP Voor: SP Tegen: HOP, CDA, VVD, D66, SH, PvdA, BB, CU, ND, LMJ Agendanr.: 9 Voorstelnr.: RB2016112 Onderwerp: beleidskader minimabeleid

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.1482 *B.18.1482* Landgraaf, 27 augustus 2018 ONDERWERP: Beleidsplan ISD BOL 2019-2022 PROGRAMMA 7. Sociaal domein Verantwoordelijke

Nadere informatie

Voorstel / besluit: Wij verzoeken de gemeenteraad het beleidskader Schuldhulpverlening 2018 vast te stellen.

Voorstel / besluit: Wij verzoeken de gemeenteraad het beleidskader Schuldhulpverlening 2018 vast te stellen. Raadsvergadering: 19 dec 2017 Besluit: Unaniem Aangenomen* Met inachtneming van Amendement B Stemverklaring: SP Agendanr.: 14 Voorstelnr.: RB2017114 Onderwerp: Beleidskader Schuldhulpverlening 2018 Programma:

Nadere informatie

Burgerplatform Minima Ridderkerk (BMR)

Burgerplatform Minima Ridderkerk (BMR) Beste leden van het Minimaplatform Ridderkerk, Ridderkerk, 31 juli 2017 Op de laatst gehouden bijeenkomst van het Minima Platform hebben wij afgesproken dat we de eerstvolgende bijeenkomst zullen gebruiken

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee!

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee! Kinderen doen mee! Ilona Ligtvoet, gemeente Den Haag DSZW Richard van der Zand, ministerie van SZW 1 Achtergrond Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen

Nadere informatie

ARMOEDE-INDEX GEMEENTE KRIMPENERWAARD

ARMOEDE-INDEX GEMEENTE KRIMPENERWAARD ARMOEDE-INDEX GEMEENTE KRIMPENERWAARD Onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroep voor het armoedebeleid en het gebruik van minimaregelingen in de gemeente Krimpenerwaard. Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie