Noordwest Veluwe. Jaarplan Ontplooiing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordwest Veluwe. Jaarplan 2014. Ontplooiing"

Transcriptie

1 Noordwest Veluwe Jaarplan 2014 Ontplooiing

2 De bibliotheek is het fitnesscentrum voor de geest Bibliotheken zijn plaatsen van ontmoeting, staan midden in de samenleving: het hele jaar door Nederland Leest (Philip Freriks, ambassadeur Nederland Leest) Voorwoord De openbare bibliotheek, de plaatselijke toegangspoort tot kennis, schept een essentiële voorwaarde voor een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen, aldus het manifest over openbare bibliotheken van de UNESCO. Kort samengevat zegt dit manifest dat bibliotheken burgers in staat stellen hun positie in de samenleving in te nemen. De bibliotheek richt zich daarmee op de persoonlijke ontwikkeling van iedere burger - een leven lang leren. Als zogenoemde third place ontwikkelt ook onze bibliotheek zich steeds meer tot een centrum voor informeel leren. Wij faciliteren informeel leren in een inspirerende omgeving, daar waar fysieke en digitale media samenkomen. Vrij toegankelijk en laagdrempelig. Een plek waar de bezoeker anderen kan ontmoeten en waar aandacht is voor elkaars gedachtegoed. Tegelijk nodigen we bezoekers uit om hierin zelf een bijdrage te leveren en kennis te creëren. Bibliotheek Noordwest Veluwe kent nog steeds groei van het aantal leden en het aantal uitleningen. Wel daalt de subsidie die we van de gemeenten in ons verzorgingsgebied ontvangen. We proberen dat op te vangen door onze inkomsten te vergroten en op zorgvuldige wijze te bezuinigen. De dienstverlening naar onze klanten willen we daarbij op een hoog niveau laten. Onder meer door een zelfbedieningsconcept en onze wijze van huisvesting verminderden we kosten in de front-office. Jan Hoogenberg directeur-bestuurder Bibliotheek Noordwest Veluwe is het lokale fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert. De bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen en levert daarmee een cruciale bijdrage aan de kennissamenleving. november 2013 (Missie, Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe ) 3

3 Inhoud Voorwoord Samenvatting Waar staan we voor? 2. Organisatie 3. Kernfuncties 3.1 Jeugd en jongeren 3.2 Vowassenen Bijlage: Jaaragenda 27 5

4 Samenvatting Bibliotheek Noordwest Veluwe werkt vanuit een inspirerende omgeving. Dat geven we vorm door de bibliotheek in een hedendaags jasje te stoppen, onder andere door steeds verdergaande digitalisering. Wij willen dat onze klanten zich kunnen ontplooien. We geven een informele invulling aan een leven lang leren. Onze medewerkers leveren daar met hun professionaliteit een wezenlijke bijdrage aan. Bibliotheek Noordwest Veluwe werkt volgens de retailformule. Klantvriendelijke belevingswerelden staan daarin centraal. Zoeken staat niet in het teken van nummers, maar van thema s. Daarnaast is er binnen de retailformule veel aandacht voor de verblijfsfunctie van de bibliotheek. Voor veel klanten is de fysieke omgeving van de bibliotheek nog steeds belangrijk om in alle rust informatie, kennis en ontspanning te verkrijgen. In al onze locaties richtten we daar ruimte voor in. Door de introductie van selfservice breidden we het aantal openingsuren van onze vestigingen uit. Veranderen In het Beleidsplan ligt het accent op twee veranderingen: de omslag naar steeds meer digitale functies en onze zoektocht naar alternatieve vormen van financiering. Nieuwe en sociale media zijn in ons werk en de samenleving niet meer weg te denken. In de bibliotheek gaan wij workshops over nieuwe en sociale media verzorgen. Ook verzorgen we lessen mediawijsheid op scholen. Het contact met de scholen krijgt in 2014 nog meer dan voorheen onze aandacht. Met het programma de Bibliotheek op School brengen we kleinschalige bibliotheekvoorzieningen onder in de basisscholen, dichtbij de leerlingen. Met het voortgezet onderwijs maken we verdergaande afspraken over het al bestaande project Biebsearch. Voor het benutten van digitale mogelijkheden haken we aan bij de verdere ontwikkeling van Bibliotheek.nl. Deze website vervult een voortrekkersrol in het verbinden van de digitale wereld met de fysieke bibliotheek. Ook in het beleidsplan wordt dit benadrukt. Bibliotheek Noordwest Veluwe richt zich in de toekomst niet alleen op cultureel en maatschappelijk ondernemen, maar steeds vaker ook op ondernemerschap. We zoeken voor het uitvoeren van activiteiten bijvoorbeeld vaker de samenwerking met het bedrijfsleven. In de eerste helft van 2014 schrijft onze bibliotheek een Strategienota waarin we anticiperen op nieuwe digitale ontwikkelingen en we de mogelijkheden van een virtuele bibliotheek in kaart brengen. Wat niet wijzigt, is de plaats van onze bibliotheek in de samenleving. Lezen en het stimuleren van lezen blijft belangrijk. Niet voor niets nemen veel basisscholen het verplicht lezen aan het begin van de schooldag op in hun lesprogramma. Ook de omvang en vooral de toename van laaggeletterdheid maakt het stimuleren van lezen tot een noodzaak. Bibliotheek Noordwest Veluwe wil met haar programma s een regierol oppakken in het terugdringen van laaggeletterdheid in onze regio. 6 7

5 1 Waar staan we voor Strategienota Begin 2014 schrijven we een nieuwe Strategienota. Deze nota komt niet in de plaats van ons meerjarenbeleidsplan, maar is een aanscherping van onze toekomstvisie op de bibliotheek. We focussen in de nota vooral op de mogelijkheden van digitalisering, waarbij we de fysieke bibliotheek niet uit het oog verliezen. Met deze Strategienota sluiten we aan op de nieuwe Bibliotheekwet die op 1 januari 2015 ingaat. Bij het schrijven van de nota doen we een beroep op externe deskundigheid en betrekken we bestuurders en beleidsmedewerkers van de gemeenten in ons verzorgingsgebied. Klantgericht De bibliotheek kent een brede klantengroep: jong - oud, man - vrouw, betalend - niet betalend, werkend niet werkend, et cetera. Al onze klanten willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Dat doen we onder meer door onze openingstijden af te stemmen op de openingstijden van winkels. Om dit mogelijk te maken, maken we gebruik van niet bemenste openingstijden : de bibliotheek is op deze momenten wel open, maar de klant maakt gebruik van selfservice apparatuur. In de afgelopen twee jaar hebben we goede ervaringen opgedaan met dit systeem. Toch waarderen klanten persoonlijk contact met een bibliotheekmedewerker, bijvoorbeeld om vragen te stellen. Om onze klanten goed te bedienen, investeert de bibliotheek continu in haar front-office medewerkers. In 2013 volgden enkele medewerkers bijvoorbeeld de MBO opleiding voor bibliothecaris. Met onze inrichting proberen we onze klanten te verleiden, te inspireren en een prettig verblijf te bieden. In 2011 startten we daarom met een retailformule; in 2012 en 2013 rolden we deze formule steeds verder uit. Zo kregen medewerkers specifieke scholing voor hun veranderende functie. In 2014 blijven we aandacht geven aan dit thema. Ook gaan we het komende jaar klantenpanels samenstellen: we vragen een goede vertegenwoordiging van onze leden waar hun behoefte bij de bibliotheek ligt. Wat zij van ons verwachten, bijvoorbeeld ten aanzien van onze collectie, dienstverlening en digitalisering. Dienstverlenend Onze dienstverlening richt zich niet alleen op de individuele klant in de bibliotheek, maar ook op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Onze structurele samenwerking met deze scholen zetten we ook in 2014 voort. Hiermee kunnen we het leesonderwijs verrijken, mediawijsheid bij 8 9

6 jongeren vergroten en informatiebronnen verbinden. We hebben de ambitie om de al bestaande samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs te intensiveren en tegelijk nieuwe scholen aan te trekken. Hierbij realiseren wij ons dat ook binnen het onderwijs de komende jaren minder financiële ruimte is. Voor het onderhouden van relaties met onderwijsinstellingen beschikken we sinds 2013 over een accountmanager. Deze medewerker brengt daarnaast de vraag naar dienstverlening in kaart. Om onze bibliotheek digitaal met scholen te verbinden, gebruiken we het systeem We streven er naar om in 2016 de helft van de basisscholen in ons verzorgingsgebied via dit systeem aan te sluiten. Leesbevordering is een voornaam onderdeel van de samenwerking met scholen. Tegelijk draagt deze samenwerking ook bij aan een hoger aantal jongeren dat de bibliotheek bezoekt. Vanuit ouderverenigingen van kindcentra krijgen we regelmatig vragen rond mediawijsheid. Lessen mediawijsheid bieden we daarom ook in 2014 aan op alle scholen. Binnen het voortgezet onderwijs vooral in de onderbouw. Vanaf uiterlijk 1 april 2014 bieden we workshops aan op het gebied van sociale media en het gebruik van tablets en smartphones. Een landelijke werkgroep waarin de bibliotheek participeert, bereidt dit voor. Aan de hand van een menu bieden we diverse workshops op maat aan. Aandacht voor kwaliteit Met twee onderzoeken willen we de kwaliteit van onze organisatie versterken. Zo voeren we in het eerste kwartaal van 2014 zelf een klanttevredenheidsonderzoek uit en vragen we een extern bureau voor het maken van een organisatiescan. De uitkomsten van het het KTO bepaalt mede de inhoud van de hierboven genoemde Strategienota. De organisatiescan inventariseert risico s voor de organisatie en brengt vooral kansen in kaart. De bibliotheek is een cultureel ondernemer. We willen ons culturele product bij een zo groot mogelijk publiek brengen. Dat doen we door samen te werken met onderwijsinstellingen, culturele en maatschappelijke instellingen en ondernemers. De laatste doelgroep benaderen we met specifieke programma s. Bijvoorbeeld Voordeel met je biebpas, Vrienden van de bibliotheek, lezingen en gerichte marketingacties. Interessant in dit kader is de realisatie van bibliotheken op scholen. We doen in enkele gevallen - zoals bij CBS De Parel in Hierden een beroep op het stimuleringsfonds van de Rabobank om deze initiatieven financieel mogelijk te maken. De Rabobank staat positief tegenover dit initiatief. Onze uitleenfunctie is nog steeds de cash cow van de Bibliotheek. Het behouden en binden van bestaande klanten is daarom een belangrijk aandachtspunt. We brengen onze activiteiten onder de aandacht van onze klanten via een digitale nieuwsbrief en een eigen programmagids. Met verschillende culturele instellingen, waaronder Cultuurkust, bieden we een cultuurprogramma. Tegelijk krijgen bijvoorbeeld de lezingen die we organiseren in de toekomst een meer periodiek karakter. Waar mogelijk verbinden we lezingen met sponsoren. In de eerste helft van 2014 geven we daarnaast uitvoering aan de laatste verbeterpunten die in juni 2012 bij onze certificering naar voren kwamen. Scholing voor onze medewerkers moet er aan bijdragen dat de dienstverlening naar de klant nog beter vorm krijgt. We willen steeds vaker inspelen op de vraag van de klant. Ons retailconcept is daarbij een belangrijk aandachtspunt

7 2 Organisatie Collectie De collectie boeken van een bibliotheek vormt nog altijd het hart van de organisatie. Voor de meeste leden en klanten is onze boekencollectie ook nog altijd de belangrijkste reden voor een bezoek aan de bibliotheek. Wel zien we een groei in uitleningen van dvd s en luisterboeken. Komend jaar voegen we ebooks aan de collectie toe. Voor de ebooks sluiten we ons aan bij plannen van de gezamenlijke bibliotheken. De regie ligt bij Bibliotheek.nl, met steun vanuit de grootste contractpartij voor bibliotheken en uitgevers en onze brancheorganisatie. Leden kunnen straks digitaal lenen met één landelijke lenerspas. Per 1 januari 2015, de ingangsdatum van de nieuwe Bibliotheekwet, moet het voor leden van de bibliotheek mogelijk zijn over een groot scala aan ebooks te beschikken. Via de website van de bibliotheek bestaat die mogelijkheid nu al voor een beperktere collectie. Deze collectie bestaat in totaal uit rechtenvrije ebooks en rechtendragende ebooks. De rechtenvrije boeken zijn over het algemeen oudere titels; bij rechtendragend gaat het om (meer) actuele titels. Deze ebooks zijn beschikbaar in de vorm van streaming, app s en downloads. Daarnaast zijn er muziek, een Krantenbank en Databanken beschikbaar. In 2014 willen we starten met het aanbieden van elearning via de bibliotheek. Het provinciaal collectioneren, zoals we dat sinds 2013 kennen, leidt tot een kostenvoordeel van zo n 10% op de media-uitgaven. Met name doordat we gezamenlijk inkopen. Ook muziek gaan we vaker digitaal aanbieden. We werken daarbij met wisselcollecties van de muziekafdeling van de Rijnbrink Groep. Vanwege het verdwijnen van de muziekschool in Harderwijk, overwegen we weer bladmuziek aan te bieden

8 Digitale bibliotheek Onze website is een succes. Leden en niet-leden gebruiken de website om onze catalogus te bekijken. Ook is het voor leden mogelijk via de website te reserveren. Daarnaast biedt de website informatie, bijvoorbeeld over actualiteiten via een widget van NOS.nl. Onze website functioneert in 2014 opnieuw als een volwaardige, digitale vestiging van onze bibliotheek. Openingstijden Bibliotheek Noordwest Veluwe hanteert in 2014 voor al haar vestigingen dezelfde openingstijden. Hiervoor maken we gebruik van zogenoemde onbemenste openingstijden : tussen uur en bieden we in alle vestigingen selfservice aan. Onze medewerkers zijn op deze momenten beperkt inzetbaar voor vragen van klanten. In de middag bieden we full-service. Alle vestigingen kennen daarnaast één avondopenstelling: de vrijdagavond. Op zaterdag zijn we in alle vestigingen, met uitzondering van Elspeet, van uur tot uur geopend. De vestiging Elspeet is een uitzondering. In deze vestiging is uitsluitend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen uur en uur een medewerker aanwezig. Van 9.00 uur tot uur gaan we in deze vestiging uit van onbemenste openingstijden. Met name door de onbemenste openingstijden is het voor de bibliotheek belangrijk om goed te communiceren naar de klant. Op die manier kan de bibliotheek verwachtingen van haar klanten goed managen. Ontwikkelingen op locatie Ermelo De gemeente Ermelo wil De Dialoog verbouwen tot multifunctioneel centrum, met ruimte voor de bibliotheek. Omdat deze plannen nog niet concreet zijn, voeren we op onze huidige locatie in 2014 achterstallig onderhoud uit. In Ermelo huurt de Kunstuitleen ook in 2014 een deel van het pand. Drielanden Harderwijk Het servicepunt in de wijk Drielanden in Harderwijk - dat mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage uit het stimuleringsfonds van de Rabobank - willen we in 2014 open houden. We gaan ervan uit dat de Stichting voor Welzijn in Harderwijk (Zorgdat) de activiteiten van de SWO overneemt. 14 Marketing en communicatie De bibliotheek stemt marketing en communicatie steeds beter op elkaar af. Hierdoor ontstaat een duidelijke, consistente, geloofwaardige en competitieve boodschap over onze producten en de organisatie. Binnen communicatie en marketing blijven we ons in 2014 richten op doelgroepenonderzoek, herkenbaarheid en het werven van sponsoren en samenwerkingspartners. Zo willen we voor onze marketingactiviteiten steeds vaker de samenwerking zoeken op regionaal en provinciaal niveau. Ook haken we jaarlijks aan bij landelijke publiciteitscampagnes zoals de Boekenweek en Nederland Leest. Deze campagnes geven we een eigen, lokale invulling. Interne communicatie De betrokkenheid, expertise en samenwerking van onze medewerkers bepalen het succes van de bibliotheek. Zij zijn als ambassadeurs het gezicht van de organisatie en essentieel voor het bereiken van onze (marketing)doelstellingen. Een goede interne communicatie is daarbij van belang. Hier gaat dan ook extra aandacht naar uit in Bijvoorbeeld door het gebruik van het intranet te optimaliseren. Bijzondere activiteiten In 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement. In de bibliotheek geven we dit op verschillende manieren aandacht. In Harderwijk biedt het maandelijkse Politiek Café - dat we in samenwerking met De Stentor organiseren hiervoor een podium. In Putten en Ermelo bekijken we de mogelijkheden voor een soortgelijk initiatief. Daarnaast willen we rondom de verkiezingen programma s ontwikkelen met de scholen voor voortgezet onderwijs. De bibliotheek zoekt mogelijkheden om aan te sluiten op andere actuele thema s. Op sportief gebied geven we in 2014 aandacht aan de Olympische Winterspelen en het WK voetbal. Ook viert het Koninkrijk der Nederlanden komend jaar haar 200-jarig bestaan. In de voorlichting hierover zoeken we samenwerking met Prodemos in Den Haag en ontvangen we in het voorjaar koningshuisdeskundige Dorine Hermans voor een lezing. 15

9 (Nieuwe) media Platforms voor het gebruik van (nieuwe) media - zoals de ereader, ipad en gamekast - krijgen in 2014 een prominentere rol in de bibliotheek. Wij willen bijvoorbeeld voldoen aan de vraag naar ereaders. Daarnaast bieden we leden de mogelijkheid kennis te maken met de ipad. De gamekast zetten we opnieuw in vanwege het educatieve karakter en de positieve invloed van de kast op haar gebruikers. We blijven inzetten op het creëren van aantrekkelijke werkplekken bij de bibliotheek. Zo beschikt iedere vestiging over een WiFi-aansluiting. Samenwerkingspartners De Bibliotheek Noordwest Veluwe zoekt samenwerkingspartners zowel binnen als buiten de bibliotheeksector. Binnen onze sector versterken we zo onze producten, behalen we efficiencywinst en verbeteren we de dienstverlening. Op provinciaal niveau zijn we aangesloten bij de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB) en de Rijnbrink Groep (voorheen Biblioservice Gelderland). Deze organisatie verzorgt lijndiensten tussen de bibliotheken. Ook zoeken we samenwerking buiten de eigen provinciegrens. We werken regelmatig samen met de FlevoMeer Bibliotheek en we zijn lid van de Vereniging Openbare Bibliotheken. Lokaal werken we onder meer samen om onze cultuurfunctie in te vullen. Bijvoorbeeld met Cultuurkust, de theaters binnen ons werkgebied, Stadsmuseum Harderwijk en Literaire Kring Apollo. Voor het verbeteren van onze dienstverlening werken we samen met s Heeren Loo, Inclusief Groep, Rabobank, Kunstuitleen Noordwest Veluwe, CJG, ROC Landstede en scholen voor basisonderwijs en voorgezet onderwijs. VVV In Bibliotheek Harderwijk vestigde zich op 1 april 2012 het agentschap van de VVV. Het gaat hier om een samenwerking met het Veluws Bureau voor Toerisme (VBT). Vrijwilligers bemensen het VVV-agentschap met dezelfde openingstijden als de bibliotheek - zes dagen per week. Ook starten hier rondwandelingen door Harderwijk van Oudheidkundige vereniging Herderewich. Scholing Voor 2014 schreven we een scholingsplan voor onze medewerkers. Dit richt zich onder meer op retailvaardigheden, communicatie en projectmatig werken. Voor de teamleiders richten we ons ook op managementvaardigheden. Voor het werken op de scholen volgen verschillende medewerkers straks de opleiding voor leesconsulent. Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft een gediplomeerd mediacoach in dienst. Deze mediacoach verzorgt trainingen over het gebruik van internet en nieuwe en sociale media aan de andere bibliotheekmedewerkers. Ook biedt ze trainingen aan externe partijen, zoals docenten in het onderwijs. Tarieven De tarieven voor onze producten passen we per 1 januari 2014 aan in overeenstemming met het prijsindexcijfer. Voor jongeren tot 18 jaar geldt contributievrijstelling. Ondanks de bezuinigingen willen wij deze vrijstelling behouden. Als gevolg hiervan blijven meer jongeren de bibliotheek bezoeken. We gaan onderzoeken of we een abonnement op maat kunnen invoeren. We hopen daarmee een gedifferentieerd tarief te kunnen hanteren. Specifiek komt de samenwerking met de Inclusief Groep tot uiting in een programma voor het tegengaan van laaggeletterdheid

10 3 Kernfuncties Bibliotheek Doelgroepen Sinds 2005 werken de bibliotheken vanuit vijf kernfuncties. Alle activiteiten van bibliotheek Noordwest Veluwe moeten binnen deze functies passen. Vanuit de functie Lezen & Literatuur willen we bijvoorbeeld het lezen bevorderen. De functie Ontwikkeling & Educatie richt zich met name op het ondersteunen en faciliteren van onderwijsinstellingen. Vanuit Kennis & Informatie is het onze taak om informatie en kennis beschikbaar te maken. Minder prioriteit krijgen de functies Kunst & Cultuur dat in het teken staat van kunsteducatie - en Ontmoeting & Debat. Deze laatste functie zien wij als een middel om onze doelen te bereiken. Voor culturele activiteiten sluiten we vooral aan bij andere (culturele) organisaties. Voor het invullen van onze kernfuncties maken we een onderscheid tussen twee specifieke doelgroepen. Programma s en projecten stemmen we af op jeugd en jongeren of volwassenen. 3.1 Jeugd en jongeren Onder jeugd verstaat de bibliotheek kinderen in de basisschoolleeftijd en daaronder. Jongeren zijn in de ogen van de bibliotheek scholieren voortgezet onderwijs tot en met 17 jaar. Kernfunctie Lezen en Literatuur Binnen deze kernfunctie vallen alle activiteiten en diensten die te maken hebben met lezen en leesbevordering. Het bevorderen van taalontwikkeling en leesplezier is een speerpunt in ons beleidsplan. Via diverse activiteiten geven we zowel aandacht aan actief lezen als aan voorlezen. Nationale Voorleesdagen Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hen veel plezier

11 Speciaal voor baby s, peuters en kleuters zijn er bijvoorbeeld De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben tot doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Om het belang te onderstrepen, leest tijdens het Voorleesontbijt op 22 januari in iedere gemeente de burgemeester het Prentenboek van het Jaar voor. In de voorjaarsvakantie organiseren we Vrolijke Voorleesvoorstellingen voor onze jongste doelgroep. Kinderboekenweek Tijdens de Kinderboekenweek staat leesbevordering bij kinderen van 4 tot 12 jaar centraal. Gedurende één dag tijdens de Kinderboekenweek 2014 organiseren we een speciaal festival voor kinderen. Onder andere door hen in contact te brengen met kinderboekenschrijvers. Hierbij betrekken we ook andere (culturele) instellingen en ondernemers. Boekstart Voor de jongere kinderen organiseren we Boekstart - een project dat we uitvoeren in samenwerking met al onze gemeenten en het Centrum voor Jeugd en Gezin. We stimuleren ouders om al heel vroeg met voorlezen te beginnen. Zo bevorderen we het lezen op jonge leeftijd. Met Boekstart zoeken we in 2014 actiever de verbinding met kinderopvang. Door deze rol goed in te vullen, maakt de bibliotheek zich tot een onmisbare schakel in de doorlopende leeslijn én tot een belangrijke partner in het stimuleren van taalontwikkeling van baby s en peuters. De bibliotheek geeft dit concreet invulling door het inrichten van leeshoeken en scholing van pedagogisch medewerkers. Makkelijk Lezen Plein Voor kinderen (vanaf 8 jaar) die moeite hebben met lezen, stelden we speciaal een gemakkelijk toegankelijke collectie samen: het Makkelijk Lezen Plein (MLP). Daarnaast organiseren we voor deze kinderen in samenwerking met oudervereniging Balans speciale bijeenkomsten gericht op leesbevordering. Kernfunctie Ontwikkeling en Educatie Een leven lang leren begint al vroeg. Lezen is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen leren. Onderzoek toont aan dat 15 procent van de vijftienjarigen dit zijn ruim jongeren onvoldoende kan lezen om mee te komen in de samenleving. Het gebrek aan leesvaardigheden veroorzaakt problemen voor de toekomst van deze jongeren. Zij starten hun carrière onvoldoende voorbereid en ze missen de basis voor duurzame participatie op de arbeidsmarkt. Vanuit de kernfunctie educatie en ontwikkeling biedt de bibliotheek in samenwerking met andere instellingen in 2014 de volgende activiteiten voor jeugd en jongeren aan: 50+ Leest voor Groepsontvangsten voor de groepen 3 en 6 van het basisonderwijs Groepsontvangsten voor scholieren in de eerste klas van het voortgezet onderwijs Biebsearch voor middelbare scholieren Jonge Jury Nederland Leest schooleditie voor voortgezet onderwijs Activiteiten rondom Mediawijsheid Netwerk leescoördinatoren De bibliotheek is ook in 2014 voorzitter van het netwerk leescoördinatoren. Deze leescoördinatoren wisselen vanuit hun functies in het onderwijs kennis en ervaringen uit. Samen gaan ze op zoek naar kansen voor leesbevordering in het onderwijs. Daarnaast ontwikkelen de leescoördinatoren een doorlopende leeslijn. VVE (Boekenpret) In de gemeente Nunspeet voeren we in 2014 op alle zeventien basisscholen het leesbevorderingsprogramma Boekenpret uit. Als onderdeel van dit meerjarenprogramma leveren we wisselcollecties boeken aan de basisscholen, brengen kleuters een bezoek aan de bibliotheek en ontvangen alle 4-jarigen in de gemeente een leesboek. Bibliotheek op School Het project Bibliotheek op School richt zich op het primair onderwijs. Onze bibliotheek en de scholen werken structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. De aanpak focust op het meetbaar verbeteren van kennis, vaardigheden en motivatie van basisschoolleerlingen (4-12 jaar) op het gebied van de thema s lezen en mediawijsheid. Inmiddels werkt een aantal scholen al met deze formule. Bijvoorbeeld de Prinses Beatrixschool in Hulshorst, de Speulderbrinkschool in Speuld en de Goede Herderschool in Horst/Telgt. In 2014 willen we deze dienstverlening aan meer scholen in ons verzorgingsgebied aanbieden. In samenwerking met het onderwijs helpen we kinderen om zonder stagnatie alle kerndoelen van 20 21

12 het lezen te doorlopen. In overleg met het onderwijs ondersteunt de bibliotheek dit met activiteiten. Zo is er in iedere groep van de basisschool minimaal één moment aandacht voor leesbevordering. Doorlopende leeslijn De bibliotheek biedt een doorlopende leeslijn, gericht op de leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar. Daartoe beschikt zij over een brede collectie jeugdboeken met achtergrondinformatie en digitale databanken zoals de Krantenbank. Daarnaast adviseren we het onderwijspersoneel over het gebruik van leesboeken binnen de dagelijkse onderwijspraktijk. Ook ondersteunen we scholieren bij hun leerproces met achtergrondmateriaal. Specifiek in de bibliotheek van Nunspeet uit zich dit in de aanwezigheid van een Jongeren Informatie Punt (JIP). Mediawijsheid Mediawijsheid staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. In 2014 bieden we diverse activiteiten aan om mediawijsheid bij jongeren te vergroten. Hiervoor kan gekozen worden voor een directe benadering of voor een benadering via ouders, opvoeders en leerkrachten. Op scholen bieden wij ook komend jaar lessen mediawijsheid aan. Biebsearch Biebsearch is een samenwerking tussen de bibliotheek en een onderwijsinstelling. Leerlingen en docenten vinden betrouwbare informatie door het gebruik van een zoekmachine die in één zoekactie bibliotheekcatalogus, mediatheekcatalogus en verschillende digitale databanken doorzoekt. Ook in 2014 promoten we deze dienstverlening in het voortgezet onderwijs. Voor bestaande partnerscholen bouwen we de doorgaande leerlijn mediawijsheid verder uit. Deze leerlijn lichten we nader toe in een nog te verschijnen notitie over mediawijsheid. 3.2 Volwassenen Kernfunctie Lezen en Literatuur Het bevorderen van leesplezier is nog steeds een belangrijke taak van de bibliotheek. Om die taak goed te kunnen vervullen is een actuele, vraaggestuurde collectie van groot belang. Leesbevordering is niet alleen het stimuleren van leesplezier, maar ook het verbreden van literaire interesses. Bijvoorbeeld door het inzetten van workshops of het faciliteren van ontmoetingen met auteurs. Daarnaast haken we ook in 2014 weer aan bij landelijke campagnes zoals: Gedichtendag Boekenweek Maand van het Spannende Boek NS-Publieksprijs Nederland Leest Boekenweek Ter gelegenheid van de Boekenweek 2014 komt schrijfster Annejet van der Zijl voor een lezing naar Veluvine in Nunspeet. Tommy Wieringa brengt kort daarna een bezoek aan Putten. In april staat een lezing van Kees van Kooten in De Dialoog in Ermelo gepland. In Harderwijk organiseren we voor de tweede keer een Boekenfeest tijdens de Boekenweek - in samenwerking met Boekhandel Bruna en Literaire Kring Apollo

13 Preventie laaggeletterdheid De bibliotheek heeft speciale collecties voor mensen die minder taalvaardig zijn of een leesbeperking hebben. Deze collecties bevinden zich in het Taalpunt en het Aangepast Lezen. De volledige fysieke collectie is aanwezig in Nunspeet. De taalcursisten van Landstede komen daardoor sneller in contact met onze collectie. Voor cursisten die de Nederlandse taal leren, organiseren de bibliotheek en samenwerkingspartners in 2014 speciale informatiebijeenkomsten. Bibliotheek Noordwest Veluwe dringt in 2014 ook samen met de Inclusief Groep in Nunspeet laaggeletterdheid terug. Om hier vorm aan te geven richtte Inclusief Groep een lokaal in. De bibliotheek stelt een collectie voor de doelgroep beschikbaar. Onze ambitie is om deze activiteiten bij succes uit te breiden in ons verzorgingsgebied. Aangepast Lezen De bibliotheek bezit een collectie media en leeshulpmiddelen - zoals grootletterboeken en daisyroms - waardoor mensen met een leeshandicap gebruik kunnen maken van de bibliotheek. Bibliotheek Thuis Ook in 2014 brengen onze vrijwilligers media langs bij mensen die niet in staat zijn de bibliotheek te bezoeken. Dit geven we vorm in samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen en de Algemene Hulpdienst. Leeskringen Ons werkgebied kent een groot aantal leeskringen. De bibliotheek voorziet deze leeskringen komend jaar opnieuw van literatuur. Daarnaast maakt ook Bibliotheek Nijkerk tegen betaling gebruik van onze collectie voor haar leeskringen. Kernfunctie Kennis en Informatie Onze bibliotheek wil de drempel tot kennis zo laag mogelijk houden en burgers wegwijs maken in het overweldigende informatieaanbod. Bij ons kan iedereen binnenlopen met de meest uiteenlopende vragen. De medewerkers van de bibliotheek staan de vragenstellers te woord en helpen hen zo goed mogelijk op weg naar het gewenste antwoord. Naast hun deskundigheid maken onze medewerkers daarbij vanzelfsprekend gebruik van onze omvangrijke collectie. Door de provinciale en landelijke samenwerkingsverbanden is de collectie van Bibliotheek Noordwest Veluwe tegenwoordig veel breder dan enkele jaren terug. De ontwikkeling van een landelijke lenerspas en het ontstaan van een landelijke digitale catalogus breiden het aanbod komend jaar nog verder uit. Met de Aanvraag -knop in de eigen bibliotheekcatalogus bestellen klanten straks nog eenvoudiger media bij bibliotheken elders in het land. In de database G!ds verzamelt, ordent en ontsluit de bibliotheek de culturele en maatschappelijke informatie uit het eigen werkgebied. De gezamenlijke databases van de bibliotheken bieden op deze manier informatie over alle mogelijke landelijke, regionale en lokale organisaties; hun producten, diensten en evenementen. Kernfunctie Kunst en Cultuur In overleg met culturele en maatschappelijke instellingen maken we een culturele programmering. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij lokale of landelijke acties. Door onze brede benadering van kunst en cultuur bekleedt de bibliotheek een centrale positie in het plaatselijke culturele leven. De openbare bibliotheek is van iedereen en fungeert als podium voor de cultuuruitingen van mensen met een verschillende culturele achtergrond. In onze collectie is bijvoorbeeld veel aandacht voor lokale en plaatselijke schrijvers en kunstenaars

14 Kernfunctie Ontmoeting en Debat Onze samenleving onderging de laatste decennia grote veranderingen. Vertrouwde sociale structuren stonden onder druk door een ingrijpend proces van individualisering. Of het nu gaat om integratie, sociale samenhang en burgerzin, of om een zeer menselijke behoefte aan contact: we kunnen niet zonder een plaats waar ontmoetingen tussen mensen en culturen plaatsvinden. Aan het bieden van een ontmoetingsplek ontleent de bibliotheek een deel van haar bestaansrecht. Alleen al het simpele feit dat bibliotheken openbare gebouwen zijn, creëert ontmoetingen. Daarnaast fungeren ontmoeting en debat als middel om andere doelen van de bibliotheek te bereiken. Zoals leesbevordering en educatie. Ontmoeting is zichtbaar in onze bibliotheken. Mensen komen er bij elkaar om een krant of tijdschrift te lezen, te luisteren naar muziek, de nieuwste media uit te proberen of om zomaar met elkaar te praten onder het genot van een kop koffie. In de bibliotheken in Elspeet, Harderwijk, Nunspeet en Putten ontstond daarom het idee voor een leescafé. De bibliotheken in Harderwijk en Putten beschikken daarnaast over een eigen podium waar we ook in 2014 voorstellingen geven. De ontmoetingsfunctie van onze bibliotheek is komend jaar zeer divers. Of een bezoeker nu op de hoogte wil blijven van wat er in zijn woonplaats te doen is, een politiek debat wil volgen, komt luisteren naar een interessante lezing of naar de nieuwste cd, de kwaliteit van een Blu-ray ervaart of gewoon een uurtje wegdroomt met een prachtig reisboek. Jaaragenda 2014 Bibliotheek Noordwest Veluwe (voor zover bekend in december 2013) Januari januari Stemperiode Jonge Jury (stemmen t/m eind febr. 2014) Januari Groepsbezoeken Januari Iedere woensdag voorlezen en knutselen - Harderwijk 5 jan Apollo s Kamer - Harderwijk 8 jan Stentor Politiek Café Harderwijk 18 jan Voorleeswedstrijd Putten 22 jan Voorleeswedstrijd Nunspeet/Elspeet, Ermelo 25 jan Voorleeswedstrijd - Harderwijk 22 jan 1 feb Nationale Voorleesdagen 22 jan 1 feb Alle dagen voorlezen in alle vestigingen 22 jan Nationaal Voorleesontbijt alle vestigingen 28 jan Netwerkbijeenkomst Voorlezen Ermelo 30 jan Gedichtendag Harderwijk en Nunspeet 30 jan 5 feb Poëzieweek Februari Februari Groepsbezoeken Februari Iedere woensdag voorlezen en knutselen - Harderwijk 4 feb Start nwe leeskringen Harderwijk 5 feb Stentor Politiek Café Harderwijk 13 feb Start nwe leeskringen Nunspeet 18 feb Start Kunstmenu Literair Groep 3-4 Ermelo 19 t/m 22 feb Vrolijke Voorleesvoorstellingen alle vestigingen 27 feb Literaire avond met Annejet van der Zijl Nunspeet 26 27

15 Maart Maart Groepsbezoeken Maart Iedere woensdag voorlezen en knutselen Harderwijk 5 mrt Stentor Politiek Café - Harderwijk 5 mrt t/m 14 mei Stemperiode Kinderjury t/m 15 mrt Week van het Christelijk Boek 8 t/m 16 mrt Boekenweek thema: Reizen 9 mrt Apollo s Kamer Harderwijk 12 mrt Stentor Politiek Café (thema: Gemeenteraadsverkiezingen) 19 mrt Leesnetwerkbijeenkomst Ermelo 27 mrt Literaire avond met Tommy Wieringa Putten 30 mrt t/m 6 apr Autismeweek April April Iedere woensdag voorlezen en knutselen Harderwijk 2 apr Stentor Politiek Café Harderwijk 2 apr Informatietafel Autisme Ermelo 5 apr Ouderbijeenkomst BoekStart Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten 11 apr Inloopbijeenkomst Dyslexie Ermelo 17 apr Literaire avond met Kees van Kooten - Ermelo 24 apr Historisch cabaret met Dorine Hermans Nunspeet Juli/augustus 5 t/m 19 jul Boekverkoop alle vestigingen (behalve Putten) 31 aug Bekendmaking nominaties NS Publieksprijs September September Stemperiode Jonge Jury (stemmen t/m eind febr. 2015) September Groepsbezoeken September Instructielessen Biebsearch September Cultuurdag Putten 8 sept Wereld Alfabetiseringsdag September Start Voorleesseizoen Harderwijk Oktober Oktober Iedere woensdag voorlezen en knutselen Harderwijk Oktober Maand van de Geschiedenis Oktober Groepsbezoeken Oktober Cultuurmanifestatie Nunspeet 1 t/m 12 okt Kinderboekenweek thema: Feest 1-2 okt Herdenking Razzia in Putten (70 jaar geleden) 31 okt Inloopbijeenkomst Dyslexie Nunspeet Oktober Bekendmaking NS Publieksprijs Mei Mei Iedere woensdag voorlezen en knutselen Harderwijk 7 mei Stentor Politiek Café Harderwijk 18 mei Apollo s Kamer Harderwijk 24 mei Voorstelling en boekpresentatie Schaap 507 Harderwijk 19 t/m 25 mei Week van het Luisterboek 30 mei Avond van het Spannende Boek Juni Juni Iedere woensdag voorlezen en knutselen Harderwijk Juni Maand van het Spannende Boek 3 jun DNA-kettinkjes maken Ermelo 4 jun Stentor Politiek Café Harderwijk 18 jun Bekendmaking winnaar Ned. Kinderjury jun Fête de la Musique Ermelo November November November November November November Iedere woensdag voorlezen en knutselen Harderwijk Groepsbezoeken Nederland Leest Een vlucht regelwulpen van Maarten t Hart Boekverkoop alle vestigingen (behalve Putten) Week van de Mediawijsheid December December Iedere woensdag voorlezen en knutselen Harderwijk 3 dec Voorlezen met Piet Harderwijk December Kerstactiviteiten 28 29

16

17 Bibliotheek Noordwest Veluwe Academiestraat ES Harderwijk T

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

De bibliotheek inspireert

De bibliotheek inspireert eemnes muiden weesp wijdemeren Gezamenlijk meerjarenbeleidsplan 2012-2015 van De Bibliotheek en bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum De bibliotheek inspireert 1 Inhoud Inleiding 3 1. Context 4 1.1 Externe

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Publieksservice 13. 3. CultuuR & Educatie jeugd en jongeren 19. 4. Cultuur & EducatiE volwassenen en senioren 23

Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Publieksservice 13. 3. CultuuR & Educatie jeugd en jongeren 19. 4. Cultuur & EducatiE volwassenen en senioren 23 J A A R V E R S L AG 2014 inhoud 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Publieksservice 13 3. CultuuR & Educatie jeugd en jongeren 19 4. Cultuur & EducatiE volwassenen en senioren 23 5. Kunstencentrum 27 6.

Nadere informatie

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Beleidsplan 2014-2017 De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Inhoudsopgave Samenvatting en Leeswijzer 3 Samenvatting 3 Leeswijzer 4 1. Inleiding 5 Inleiding 5 Functie en waarde van de bibliotheek

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Centrum voor lezen, leren en informeren. Missie

Jaarverslag 2013. Centrum voor lezen, leren en informeren. Missie Jaarverslag 2013 Centrum voor lezen, leren en informeren Missie De bibliotheek is het lokale, fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert.

Nadere informatie

Veenendaal Beleidsplan 2014/2016

Veenendaal Beleidsplan 2014/2016 Veenendaal Beleidsplan 2014/2016 Inhoud Investeren in participatie Terugblik: Resultaten bedrijfsplan 2011/2013 Op weg naar 2017 Wat we gaan doen p3 p4 p6 p7 - kennis p7 - contact p8 - cultuur p10 Gezond

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering Jaarverslag 2014 Voorwoord Het jaar 2014 stond in het teken van nieuwbouw en diverse verhuizingen. In februari 2014 heeft de verhuizing van Zevenhuizen, nu een servicepunt in het dorpshuis Swanla, plaatsgevonden

Nadere informatie

Daar kom je verder mee

Daar kom je verder mee Beleidsplan 2014 t/m 2017 De Bibliotheek Lek & IJssel: Daar kom je verder mee Over dit Beleidsplan In elk van onze gemeentes is de Bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek, waar iedereen zich thuis

Nadere informatie

levert waarde Strategie 2012 2016

levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 voor individu en samenleving Colofon uitgave Vereniging van Openbare Bibliotheken datum juli 2012 tekst Christine Kempkes, Chris Wiersma

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014. de Bibliotheek Hengelo

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014. de Bibliotheek Hengelo Jaarverslag 2014 1 Statutaire naam: Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Vestigingsplaats: Hengelo (Ov.) Directeur/bestuurder: Dhr. R. Siteur 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord pagina 4 2. Kengetallen

Nadere informatie

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties uitgave september 2013 Colofon Auteurs Kernteam de Bibliotheek op school: SIOB, Astrid van Dam Stichting Bibliotheek.nl, Jan Klerk Kunst van Lezen,

Nadere informatie

Inhoud. - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4. 1 Kernfuncties van de openbare bibliotheek p. 5. 2 Bibliotheek Breda in cijfers p.

Inhoud. - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4. 1 Kernfuncties van de openbare bibliotheek p. 5. 2 Bibliotheek Breda in cijfers p. BIBLIOTHEEK BREDA BELEIDSVISIE 2009-2013 VITAAL KNOOPPUNT VAN INFORMATIE Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli 2009 Inhoud - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4 1 Kernfuncties van de openbare

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG

JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 mei 2015 Stichting Heuvellandbibliotheken Postbus 809 6300 AV Valkenburg

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN 1. Inleiding Heuvellandbibliotheken is een basisbibliotheek met 6 vestigingen. In de gemeente Eijsden- Margraten (3 vestingen), Valkenburg (2 vestigingen)

Nadere informatie

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 Communicatieplan laaggeletterdheid Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 de Bibliotheek, deuren open voor een rijker leven Versie : definitief Datum : donderdag 18 september 2014 Auteur

Nadere informatie

Voorwoord.. 3. Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4

Voorwoord.. 3. Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4 Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4 Maatschappelijk effect 2: Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke

Nadere informatie

Biblionet Drenthe. Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 Biblionet Drenthe

Biblionet Drenthe. Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 Biblionet Drenthe Biblionet Drenthe Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Biblionet Drenthe Biblionet Drenthe Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Biblionet Drenthe Inhoud Voorwoord 6 Raad van Toezicht 7 A. Bibliotheekinhoudelijk

Nadere informatie

Biblionet Drenthe. Jaarverslag

Biblionet Drenthe. Jaarverslag Biblionet Drenthe Jaarverslag 2014 Voorwoord De inwoners van Drenthe blijven goed gebruik maken van de bibliotheekvoorzieningen in Drenthe. Weliswaar daalt het aantal uitleningen in de provincie gemiddeld

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Positionering merkbeeld

Positionering merkbeeld Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 6 Huidige status merkbeeld 8 4. Uitwerking merkbeeld 27 4.1 Logo 28 4.2

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Een strategisch verhaal

Een strategisch verhaal B O E K S T A R T Een strategisch verhaal Eerste druk: december 2011 C O L O F O N OPDRACHTGEVER Kunst van Lezen TEKST Julienne van den Heuvel EINDREDACTIE Anette Heideman FOTO S Eric Brinkhorst Janiek

Nadere informatie

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal"

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. Er is niets mooiers dan een mooi verhaal DOK Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal" Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1: Dok: Meer dan een bibliotheek! pagina 1 pagina 2 Hoofdstuk 2: DOK's Missie pagina 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Colofon Contactpersoon: Marja Geevers, geevers@siob.nl mei 2014 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht

Nadere informatie

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 1 Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid

Nadere informatie