Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad"

Transcriptie

1 Streekziekenhuis Koningin Beatrix Jaarverslag 2014 Cliëntenraad

2 Voorwoord In het jaarverslag 2014 van de Cliëntenraad (CR) van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) leest u over de activiteiten van het afgelopen jaar. Een paar onderwerpen uit het jaarverslag wil ik alvast onder de aandacht brengen. Net als in 2013 besteedde de raad ook in 2014 een deel van zijn tijd aan de samenwerking met het Medisch Spectrum Twente Enschede (MST). In 2014 zijn beide ziekenhuizen een samenwerkingsovereenkomst met elkaar aangegaan. In 2015 zal de CR de samenwerking met MST of mogelijk andere partners blijven volgen en de contacten onderhouden c.q. verstevigen met de cliëntenraden van de betreffende samenwerkingspartner. Hierbij focust de CR op consequenties die keuzes, voortkomend uit de samenwerking, kunnen hebben voor de patiënt/cliënt. De CR houdt de belangen van haar doelgroep in het gehele werkgebied nauwlettend in de gaten. De bewegwijzering in het ziekenhuis had in 2014 de volle aandacht van de CR. Ondanks de aanbevelingen, voortkomend uit onderzoek van o.a. de CR, is deze nog niet optimaal. De CR zal ook in 2015 de bewegwijzering goed blijven volgen. De CR vindt dat iemand op eenvoudige, eenduidige en duidelijke wijze de weg moet kunnen vinden. De CR hecht grote waarde aan contact met de achterban. Ook in 2014 merkten we dat dit best lastig is. Om in nog directer in contact te komen met onze doelgroep, ging ons blog het afgelopen jaar live. Het blog is te lezen op de website van het SKB In 2015 onderzoeken we de mogelijkheden van een panel of forum om zo nog beter te weten wat er leeft bij de patiënt/cliënt. Mocht u naar aanleiding van ons jaarverslag vragen, suggesties of ideeën hebben, dan kunt u altijd met ons contact opnemen. Dit kan via het bestuurssecretariaat, via onze brievenbus in de hal van het ziekenhuis of via ons mailadres Ook op de website is informatie over de Cliëntenraad te raadplegen. Gerrit Gönning, Voorzitter

3 Algemeen De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) bepaalt dat elke zorginstelling een cliëntenraad moet hebben die inspraak heeft in het beleid van de desbetreffende zorginstelling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) hecht grote waarde aan de mening van de patiënt en heeft aan de WMCZ voldaan door het instellen van een cliëntenraad (CR), Wat doet de Cliëntenraad De raad volgt het beleid van het ziekenhuis en brengt gevraagd én ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. De raad adviseert vooral over onderwerpen die 'direct' van belang zijn voor de patiënt. Voorbeelden waar de raad advies over uitbrengt zijn bijvoorbeeld: kwaliteit van de patiëntenzorg patiëntvriendelijkheid privacy veiligheid voeding voorlichting bezoektijden Wat is de werkwijze van de Cliëntenraad De raad ontvangt van de Raad van Bestuur alle informatie die de raad nodig heeft voor de vervulling van zijn taak. Wanneer de Cliëntenraad problemen signaleert op het gebied van de zorgverlening, informeert de CR de Raad van Bestuur hierover. Hierdoor kan de zorgverlening nog meer afgestemd worden op de behoeften en wensen van de patiënten. Dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede. De raad functioneert zelfstandig en komt in principe één keer per maand bij elkaar (of vaker indien nodig). Tijdens een vergadering worden zowel het ziekenhuisbeleid besproken als de binnengekomen opmerkingen en/of suggesties. Getracht wordt maandelijks, maar minimaal eenmaal per kwartaal overlegt de CR met de Raad van Bestuur en heeft een goede relatie met de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. De raad heeft bovendien contact met overige functionarissen en andere groeperingen uit de ziekenhuisorganisatie. De raad onderhoudt ook contacten met externe partijen zoals patiënten- en consumentenorganisaties. Door regelmatig overleg, het lezen van stukken, het oor te luister te leggen bij de omgeving, het houden van een enquête enz. volgt de Cliëntenraad de gang van zaken die de cliënten aangaan. Het belang van de patiënt staat voorop; vanuit die gedachte kan de raad adviserend en stimulerend bezig zijn. De bevoegdheden van de Cliëntenraad Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft de raad (verzwaard) adviesrecht, informatierecht en recht van voordracht. De CR is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur en is in principe niet bevoegd om de patiënt rechtstreeks te adviseren en/of klachten te behandelen. Daarvoor is er een klachtencommissie en een klachtenfunctionaris in het ziekenhuis. De raad legt door middel van een jaarverslag verantwoording af over zijn functioneren.

4 Focus In februari 2014 had de Cliëntenraad een scholingsdag onder leiding van LSR (landelijksteunpunt medezeggenschap). We hebben toen met elkaar de belangrijkste punten benoemd waar de raad zich de komende jaren op zal richten. Door focus aan te brengen en te prioriteren, hoopt de Cliëntenraad de onderwerpen die van cruciaal belang zijn voor de patiënt/cliënt van het SKB op een adequate manier te kunnen behandelen. Aan het einde van de studiedag kwam de bestuurder, de heer H. Janssen. Zo kon de opbrengst van de discussie en de veranderende werkwijze meteen met hem besproken worden. Na uitgebreid met elkaar onder leiding van LSR gesproken te hebben, besloten we dat onderstaande lijst de onderwerpen zijn waar de raad zich de komende jaren op richt. De onderwerpen met de hoogste prioriteit, zijn als eerste genoemd. fungeren als een netwerkorganisatie; samenwerking met andere partners renovatieplannen komende jaren een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van werkzaamheden voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne, geestelijke verzorging / maatschappelijke bijstand de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van zorg de vaststelling of wijziging van een regeling betreffende de behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten de vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen Blijvend punt van aandacht: kwaliteit/veiligheid De Cliëntenraad besteedt bij haar werkzaamheden een groot deel van zijn aandacht aan de kwaliteit/veiligheid van zorg en gastvrijheid in de meest brede zin. Op het punt van de kwaliteit/veiligheid van de zorg overlegt de raad met de sleutelfiguren betreffende dit onderwerp. Zo krijgt de CR vanaf het begin de kans ontwikkelingen te volgen en waar nodig het cliëntbelang direct te vertegenwoordigen. Hieronder de onderwerpen die de raad in het kader van kwaliteit en veiligheid prioriteit gaf: patiëntveiligheid : o.a. het invoeren van patiëntveiligheidskaarten zie hiervoor onderdeel van Nederlandse Patiënten Consumentefederatie Infectiepreventie : o.a. werkzaamheid ICU / voortgang hygiënisch werken-thema ICT: voor zover betreffend het EPD/EVD/zorgdomein/ de gegevensuitwisseling: specifiek met betrekking tot de toestemming voor registratie in het LSP (Landelijk Schakel Punt : voor uitleg van de werking en doelstelling van het LSP zie: ) Gastvrijheid: Sterren Gastvrijheid en Senior Friendly Patiënt Tevredenheid Onderzoek Optimalisering poliklinieken communicatie en contacten in de keten: prioriteit contact met de huisartsen

5 Vergaderingen Cliëntenraad 2014 De raad vergaderde in het verslagjaar 11 keer, de bestuurder was iedere keer een deel van de vergadering aanwezig. In 2014 vond er geen overleg plaats met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Op uitnodiging van de Cliëntenraad waren de volgende personen in de vergadering aanwezig voor kennismaking of om een inhoudelijke toelichting te geven. beleidsmedewerker grensoverschrijdende zorg, uitleg over grensoverschrijdende zorg; beleidsmedewerker medisch staf; klinisch chemicus, hoofd laboratorium over plannen aangaande het laboratorium; deskundige op gebied van de elektronische patiëntendossiers. Daarnaast spraken leden van de raad met de manager Facilitair Bedrijf, Zorggroepmanager, Coördinator kwaliteit, manager ICT en de controller. Vertrek bestuurder, bestuurder a.i., nieuwe bestuurder In het voorjaar van 2014 maakte de heer Henri Janssen bekend dat hij per 1 juli het SKB zou verlaten om bestuurder van de Saxenburgh Groep te worden. De Raad van Toezicht heeft vervolgens een ad interim bestuurder geworven en gevonden in de heer Erik-Jan Borgmeijer. Voor definitieve aanstelling sprak de heer Borgmeijer met de diverse gremia waaronder de Cliëntenraad. De raad kon zich vinden in het besluit van de RvT. In de zelfde periode startte de werving van de nieuwe bestuurder. De Cliëntenraad is hiervoor om advies gevraagd en heeft geholpen bij het opstellen van het functieprofiel. Dit leidde tot de voordracht van de RvT van de heer Bert Kleinlugtenbeld. De Cliëntenraad heeft tijdens de selectieperiode een goed en prettig gesprek met de heer Kleinlugtenbeld gehad en heeft daarna positief geadviseerd over evt. benoeming.

6 Adviesaanvragen en beleidsonderwerpen Overzicht ingekomen / uitgebrachte adviezen 2014 Datum in Onderwerp Tussentijdse stand van zaken Datum uit Advies Reactie bestuurder G Aanvraag herstructurering BHV Nog geen advies uitgebracht. Enkele kanttekeningen geplaatst Na antwoord op gestelde vragen geen meer advies uitgebracht. Antwoord op gestelde vragen ( ) G Elektronische Positief met voorwaarden en Advies overgenomen gegevensuitwisseling tussen zorgverleners aanbevelingen V notitie PTO Positief met kanttekeningen Advies overgenomen G notitie omgaan met agressie en geweld 14/5 Vragen uitgezet bij Agnes Eikema. 29/8 Bestuurder Positief met voorwaarden en aanbevelingen Aanbevelingen ten dele overgenomen geïnformeerd over vertraging V Notitie gevaarlijke stoffen Geen advies O Ambulancesluis Gesprek met belanghebbenden Uitgezet in organisatie V Reglement cameratoezicht Bestuurder geïnformeerd Positief zonder kanttekeningen Behandeling 2 september. Doorgeschoven naar 9 oktober -- O Buitenpoli Aalten Uitbreiding activiteiten Afwijzend -- O Verlichting rijwielstalling 22/10: Onderzoek naar kosten Aanbrengen verlichting 23/11: Opdracht voor aanleg G Strategisch beleidsplan 14/11 Bestuurder geïnformeerd dat advies na overleg met RvT komt G Wijziging werkzaamheden laboratorium V Wijziging afhandeling klachten Positief Positief. Kanttekening: goede communicatie V= Verzwaard advies G= Gewoon advies O= Ongevraagd advies Nog niet afgehandeld

7 Bijeenkomsten 2014 Leden van de cliëntenraad bezochten onderstaande bijeenkomsten in 2014: NCZ Symposium interne en externe communicatie van de Cliëntenraad te CIRO-Horn Nieuwjaarsbijeenkomst SKB Cursusdag onder leiding van LSR Cursusdag van Zorgbelang Open dag van de zorg Denktank senior friendly hospital (voor wat betreft de bewegwijzering) Bezoek SportmedX, opening en kennismaking Bezoek poli Groenlo Opening FRAAII Symposium de Storm over Zorgpark, Riek Bakker Symposium CR MST op terrein van UT Enschede Presentatie door Saxion studenten die in opdracht van het ziekenhuis onderzoek hebben gedaan naar communicatie tussen verpleegkundigen en contactpersonen communicatie Afscheidsreceptie bestuurder SKB de heer H. Janssen NIAZ accreditatie (interview leden Cliëntenraad i.h.k.v. accreditatie) Mini symposium SKB ethiek

8 Samenstelling Samenstelling van de Cliëntenraad in 2014 De Cliëntenraad bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen. De leden worden benoemd door Raad van Bestuur en zij kiezen uit hun midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris. de heer G.J. Gönning voorzitter de heer H.M.Stroeken, secretaris (t/m sept) Morsmanshof 60 Schatbergstraat KE BORCULO 7131 GK LICHTENVOORDE de heer P. Bouma, vicevoorzitter de heer R.G. Hudepohl, secretaris Thorbeckestraat 8 Corleseweg GJ WINTERSWIJK 7102 EV WINTERSWIJK mevrouw M. Jansen-Van Wijk mevrouw W.E. Wormgoor-Arfman Winkelstegge 3 Krebberweg AT WINTERSWIJK-WOOLD 7161 MB NEEDE mevrouw E.G. Te Winkel secretariaat: Apenhorsterweg 4a mevrouw A. Hartog 7095 BE De Heurne Postbus 9005, 7100 GG WINTERSWIJK Van links naar rechts: Margriet Jansen, Gerrit Gonning, Willemien Wormgoor, Ruud Hudepohl, Ellen te Winkel en Huub Stroeken. Piet Bouma staat niet op de foto.

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten.

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. Beste cliënten, In deze folder leggen we uit wat medezeggenschap is, wat de cliëntenraad (CR) doet, hoe wij werken en wie wij zijn. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. 2 Wat doen

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

01-2710a/04 12 Sensire. Sensire en Yunio. Sensire cliëntenraad. jaarverslag 2014. is onderdeel van Sensire.

01-2710a/04 12 Sensire. Sensire en Yunio. Sensire cliëntenraad. jaarverslag 2014. is onderdeel van Sensire. 01-2710a/04 12 Sensire Sensire en Yunio Sensire cliëntenraad jaarverslag 2014 is onderdeel van Sensire. Jaarverslag cliëntenraad Sensire 2014 Structuur Sensire kent verschillende klantlijnen. De klantlijnen

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente Jaarverslag 2014 Gebruikersinformatie Dit interactieve document kan het beste bekeken worden met Acrobat Reader. Download hier gratis de laatste versie van Acrobat Reader: http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

Handreiking tips en best practices. Cliëntenparticipatie SUWI

Handreiking tips en best practices. Cliëntenparticipatie SUWI Handreiking tips en best practices Cliëntenparticipatie SUWI Handreiking tips en best practices Cliëntenparticipatie SUWI De klant is van niemand, maar van ons allemaal Steunpunt Suwi Gemeenten Postbus

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Borne, 1 maart 2011.

Borne, 1 maart 2011. Borne, 1 maart 2011. Uw bief van Datum verzending Contactpersoon G. Marsman adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen e-mail wmoplatform@borne.nl telefoon 074 2668588 Onderwerp Jaarverslag

Nadere informatie

Blik op. Jaardocument

Blik op. Jaardocument Blik op 2014 Jaardocument 2014 JAARDOCUMENT Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Inleiding Het Elkerliek ziekenhuis publiceert voor al haar belanghebbenden het jaardocument, vanwege haar

Nadere informatie

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Tips en handreikingen ten behoeve van zorgverbeteringstrajecten Versie 1.0 Inhoud INLEIDING 3 Waarom ervaringsdeskundigen inzetten? 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag

Maatschappelijk verslag 10 Vlietland Ziekenhuis irti ii.14i1 LTIIIi IiI Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Schiedam, 10 december 2014 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het jaar

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Informatie drie vacatures leden raad van toezicht

Informatie drie vacatures leden raad van toezicht Informatie drie vacatures leden raad van toezicht Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van drie huidige leden, zoekt de raad van toezicht van De Zijlen drie nieuwe leden per februari 2015. Gebaseerd

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7

Voorwoord 5. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2013 Voorwoord 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2. Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene identificatiegegevens 8 2.2 Structuur van het concern 8 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag CASA Klinieken 2013

Jaarverslag CASA Klinieken 2013 Jaarverslag CASA Klinieken 2013 1. Voorwoord 2 2. Profiel van de organisatie 3 2.1. Algemene identificatiegegevens 3 2.2. Structuur van het concern 3 2.3. Kerngegevens 4 2.3.1. Kernactiviteiten en nadere

Nadere informatie

SHoKo jaarverlag 2013

SHoKo jaarverlag 2013 SHoKo jaarverlag 2013 13 Hierbij presenteren wij u het jaarverslag over 2013 van de Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo). De Stichting is in september 2001 te Eersel opgericht en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. - Joop Menting (Dagbehandeling Deventer) voorzitter tot 1 juli 2012 lid Financiële- en Beleidscommissie

Jaarverslag 2012. - Joop Menting (Dagbehandeling Deventer) voorzitter tot 1 juli 2012 lid Financiële- en Beleidscommissie Jaarverslag 2012 1. Algemeen Samenstelling: Met het huidige personeelsbestand heeft de OR recht op negen leden. In 2012 begon de Raad met acht leden en een ambtelijk secretaris. Een lid ging in mei met

Nadere informatie

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Revisie Datum: 06-11-13 Pagina 1 van 11 Klachtenreglement Zorgfront DH BV klachtencommissie BTN KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Een goed contact met uw bemiddelingsorganisatie is heel belangrijk Gelukkig

Nadere informatie

De stem van de cliënt

De stem van de cliënt De stem van de cliënt Onderzoek naar klachtrecht, medezeggenschap en de vertrouwenspersoon bij drie Noord-Brabantse jeugdzorginstellingen Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave

Nadere informatie