VOLLEDIG REGLEMENT Yale 3D World - Koksijde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLLEDIG REGLEMENT Yale 3D World - Koksijde"

Transcriptie

1 VOLLEDIG REGLEMENT Yale 3D World - Koksijde ARTIKEL 1 Organiserend bedrijf ASSA ABLOY, gevestigd Heide 9, 1780 Wemmel, organiseert van 03/07/2015 tot en met 31/07/2015 een nationale wedstrijd met aankoopverplichting in het kader van Yale 3D World - Koksijde. De wedstrijd loopt in België. Wedstrijdadres: ASSA ABLOY, Actie 3D World, Heide 9, 1780 Wemmel. Alle vragen omtrent de organisatie van of de deelname aan deze wedstrijd kunnen naar dit adres worden gestuurd. ARTIKEL 2 Deelnemen De wedstrijd staat open voor alle volwassen natuurlijke personen (paspoort als bewijs) die in België wonen. Worden van deelname uitgesloten: medewerkers van het organiserend bedrijf en hun familie in rechte lijn, evenals iedereen die (on)rechtstreeks betrokken was bij het bedenken, de uitwerking of de organisatie van de wedstrijd en/of hun familie in rechte lijn. Deelname aan de wedstrijd is strikt persoonlijk en nominatief. Verschillende deelnames per gezin (zelfde naam en/of zelfde postadres en/of zelfde e- mailadres) zijn toegelaten, al kan iedere deelnemer slechts éénmaal aanspraak maken op een prijs. ARTIKEL3 Aankondiging wedstrijd De wedstrijd wordt aangekondigd via de verdeelpunten van slotenmakers (database ASSA ABLOY). ARTIKEL 4 Modaliteiten en voorwaarden voor deelname 4.1. Modaliteiten voor deelname Om te kunnen meespelen, moeten deelnemende consumenten: 1) Tussen 3 en 31 juli 2015 langsgaan bij een deelnemende slotenmaker in hun buurt. 2) Een Yale product aankopen. 3) De 3 dieven zoeken in de display adhv een 3D bril en invullen op het deelnemingsformulier, beschikbaar in het verdeelpunt zelf. 4) De schiftingsvraag beantwoorden op datzelfde formulier. 5) Deelnemingsformulier afgeven aan slotenmaker, die dit aan de aankoopbon zal nieten als bewijs van de aankoop. Iedere deelnemer weet pas na 31/07/2015 of hij/zij al dan niet gewonnen heeft. De 100 deelnemers die een Yale product kopen, de 3 dieven vinden en het antwoord op de schiftingsvraag het meest benaderen, winnen.

2 4.2 Voorwaarden voor deelname Elke inschrijving of deelname die onvolledig is, niet voldoet aan de voorwaarden gestipuleerd in het wedstrijdreglement, werd vervalst, laattijdig werd ingediend of in een andere vorm werd ingediend dan hierboven beschreven, foutieve of valse gegevens bevat, wordt niet in aanmerking genomen en wordt als nietig beschouwd. Deelnemers geven het organiserend bedrijf de toestemming hun identiteit en hun woonplaats te controleren. Valse of foutieve gegevens leiden meteen tot uitsluiting van de betrokken deelnemers, die niet langer aanspraak kunnen maken op hun prijs. ARTIKEL 5 Prijzen 5.1. Prijzen o De consument kan kans maken op een van de 100 duo- tickets t.w.v. 20 EUR per dou- ticket, om deel te nemen aan 3D world in Koksijde. Tickets zijn geldig t.e.m. 26/08/ Overhandiging van de prijzen Deelnemers aan de wedstrijd zien na 31/07/2015 of ze gewonnen hebben. Hen wordt ook gevraagd hun gegevens in te vullen. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht door ASSA ABLOY en worden bovendien aangekondigd op de website: ASSA ABLOY zal de winnaars de tickets toesturen. Deelnemers moeten te allen tijde hun ticket ter controle kunnen voorleggen Toelichting bij de prijzen De prijzen zijn nominatief en kunnen niet aan derden worden doorgegeven. Ze kunnen geen andere vorm aannemen dan die voorzien in het wedstrijdreglement. Elke prijs stemt overeen met een unieke winnende code en een juist antwoord op de schiftingsvraag. De waarde van de gewonnen prijs wordt niet in contanten omgezet. Het organiserend bedrijf behoudt zich het recht voor de prijs te vervangen door een prijs met dezelfde waarde en gelijkaardige kenmerken, indien dat door omstandigheden nodig zou zijn. Het kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld Verzending prijzen De risico s verbonden aan de verzending van de prijzen, die zo zorgvuldig mogelijk zal verlopen, zijn voor de bestemmelingen. Eventuele klachten moeten door de bestemmelingen rechtstreeks bij het bedrijf dat voor de verzending instond worden ingediend binnen de drie dagen na ontvangst, en dat via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

3 ARTIKEL 6 Beperkte aansprakelijkheid o Het organiserend bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd door overmacht of door omstandigheden buiten zijn wil om moet worden afgelast, verlengd, ingekort, gewijzigd of uitgesteld. Elke verandering wordt vooraf via de geijkte kanalen bekendgemaakt. Eventuele toevoegingen of wijzigingen in het wedstrijdreglement kunnen in de loop van de wedstrijd worden bekendgemaakt. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen bij onderhavig wedstrijdreglement. o Het organiserend bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor slechtwerkende internetverbindingen (door extern kwaad opzet) die een vlot verloop van de wedstrijd onmogelijk maken. Iedereen logt op eigen verantwoordelijkheid op de wedstrijdpagina in. Deelnemers moeten dus zelf de nodige maatregelen nemen om hun eigen gegevens en/of de informatie op hun computer te beschermen tegen externe aanvallen en virussen. o Het organiserend bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een of meerdere deelnemers niet op de wedstrijdpagina kunnen inloggen ten gevolge van een technische storing of problemen door de overbelasting van het netwerk. o Noch de wedstrijdmodaliteiten, noch de aan de winnaars geschonken prijzen kunnen op enigerlei wijze worden aangevochten. o Het organiserend bedrijf kan (een gedeelte van) de wedstrijd annuleren of opschorten indien er enige vorm van fraude aan het licht komt. Zo zou het, bijvoorbeeld, kunnen dat er geknoeid is met de computergegevens van deelnemers en dat er foutieve gegevens werden doorgespeeld. In dergelijke omstandigheden behoudt het organiserend bedrijf zich het recht voor geen prijzen toe te kennen aan de fraudeurs en/of gerechtelijke stappen tegen hen te ondernemen. o Indien een vlotte administratieve afhandeling van de wedstrijd wordt verstoord door virussen, bugs, niet- toegelaten menselijke interventies of andere oorzaken buiten het organiserend bedrijf om, behoudt dat zich het recht voor de wedstrijd te onderbreken. o Het organiserend bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af voor mogelijke incidenten en/of ongevallen tijdens het genot van de toegekende prijzen en/of ten gevolge van het gebruik ervan. o Het organiserend bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud op partnerwebsites. De inhoud en de afbeeldingen op partnersites vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van die partner of de uitgever, in overeenstemming met de geldende regelgeving. ARTIKEL 7 Immateriële rechten en recht op afbeelding Het organiserend bedrijf kan de winnaars toestemming vragen om hun (voor)naam, woonplaats en foto te mogen publiceren in het kader van een publicitaire of promotionele actie naar aanleiding van deze wedstrijd of in het kader van latere communicatie met betrekking tot de merken van het organiserend bedrijf. Het apart of gezamenlijk gebruik van die gegevens geeft de winnaars geen recht op enige vergoeding of enig ander voordeel, afgezien van de hen toegekende prijs.

4 ARTIKEL 8 Bescherming persoonlijke gegevens Door mee te spelen met de wedstrijd aanvaarden de deelnemers dat hun persoonlijke gegevens die ze in het kader van deze wedstrijd doorspeelden, worden opgeslagen in de bestanden van ASSA ABLOY, Heide 9, 1780 Wemmel. Die gegevens zullen in het kader van de wedstrijd worden gebruikt, o.a. om de winnaars te identificeren. ASSA ABLOY kan die gegevens gebruiken om informatie over producten, diensten of initiatieven door te sturen. Deelnemers aanvaarden dat hun persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan commerciële partners. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 hebben deelnemers het recht hun gegevens op te vragen, aan te passen of te wissen uit de databank. Daartoe dienen zij een aanvraag in via een mailtje naar: Deelnemers die tijdens de wedstrijd vragen om hun gegevens te verwijderen, aanvaarden dat hun deelname aan deze wedstrijd daardoor automatisch wordt geannuleerd. ARTIKEL 9 Reglement 9.1. Aanvaarding reglement Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volle, onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavig wedstrijdreglement zonder enig voorbehoud Bezwaren Eventuele bezwaren of klachten in verband met deze wedstrijd moeten schriftelijk naar het wedstrijdadres worden doorgestuurd binnen één maand na afsluiting van de wedstrijd Opvragen Het volledig wedstrijdreglement is gratis beschikbaar en kan schriftelijk worden aangevraagd op het wedstrijdadres. Het kan bovendien worden opgevraagd en afgedrukt via de website: Terugbetaling van de kosten voor raadpleging van het wedstrijdreglement kan worden aangevraagd conform de modaliteiten in artikel 10 van onderhavig wedstrijdreglement. ARTIKEL 10 Terugbetaling kosten deelname en kosten raadpleging volledig wedstrijdreglement Terugbetaling van de kosten voor de internetverbinding nodig om het wedstrijdreglement te kunnen raadplegen of met de wedstrijd te kunnen meespelen, kan schriftelijk worden aangevraagd wanneer de precieze datum en het uur van de verbinding worden meegedeeld. Daarbij wordt uitgegaan van een forfait van 10 minuten verbinding of een totaal 0,20 euro (all- in). Uiteraard gaat het organiserend bedrijf vóór terugbetaling na of de aanvrager effectief aan de wedstrijd deelnam. Terugbetaling van de postzegel (geldende non- priortarief) op de aanvraag tot terugbetaling kan eveneens schriftelijk worden aangevraagd en bij de aanvraag tot terugbetaling worden gevoegd. Aanvragen tot terugbetaling moeten via de post naar het wedstrijdadres worden gestuurd vóór 31/07/2015 om middernacht (poststempel als bewijs). Die brief moet ook het bankrekeningnummer (IBAN/BIC) vermelden.

5 Aanvragen tot terugbetaling van de kosten voor internetverbindingen moeten de datum, het uur en de duur van de internetverbinding vermelden, gestaafd door een kopie van de gedetailleerde factuur van de telefoonoperator en/of internetprovider, zodat kan worden nagegaan op welke datum en om hoe laat op de website werd ingelogd. We wijzen erop dat bepaalde internetproviders een gratis of forfaitaire internetverbinding aanbieden, zodat toegang tot de wedstrijdsite niet of forfaitair wordt aangerekend. Dat is met name het geval voor wie inlogt via de kabel, ADSL of een gespecialiseerde verbinding. Daarvoor kan geen enkele terugbetaling worden aangevraagd, aangezien een abonnement op de diensten van de provider door de internetgebruiker werd afgesloten voor diens gebruik van internet in het algemeen. Het feit dat deelnemers de website: raadplegen om het wedstrijdreglement te lezen, zorgt in dat geval niet voor extra kosten of uitgaven. Elke onleesbare, doorgehaalde, onvolledige of laattijdige aanvraag tot terugbetaling wordt niet behandeld. Een terugbetaling kan niet telefonisch worden aangevraagd. Elke eventuele terugbetaling gebeurt via een bankoverschrijving binnen een gemiddelde termijn van zowat 6 tot 8 weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag van een deelnemer. Hoe dan ook wordt slechts één aanvraag tot terugbetaling per deelnemer aan de wedstrijd en per gezin (zelfde naam en/of zelfde postadres en/of zelfde e- mailadres) voor de volledige duur van de wedstrijd aanvaard. Terugbetaling kan enkel worden aangevraagd in het kader van de wedstrijd die het voorwerp uitmaakt van onderhavig wedstrijdreglement. ARTIKEL 11 Fraude en toepasbare wetgeving Elke vorm van fraude of niet- naleving van onderhavig wedstrijdreglement kan aanleiding geven tot uitsluiting van deelname aan de wedstrijd. Het organiserend bedrijf behoudt zich het recht voor fraudeurs eventueel gerechtelijk te vervolgen. Deze wedstrijd en het bijhorend wedstrijdreglement worden door de geldende Belgische wetgeving beheerst. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt omtrent de interpretatie en de toepassing van onderhavig wedstrijdreglement en indien geen minnelijke schikking kan worden geregeld, vallen geschillen onder de bevoegdheid van de rechtbanken in Hasselt.

6 Uittreksel uit het reglement * * * * * * Het bedrijf ASSA ABLOY organiseert van 03/07/2015 tot en met 31/07/2015 een wedstrijd met aankoopverplichting voor alle volwassen natuurlijke personen die in België wonen. Meespelen? Ga langs bij een deelnemende slotenmaker en speel mee. Speel mee vóór 31/07/2015 en volg de instructies. Te winnen: consumenten: 1 van de 100 duo- tickets voor 3D world in Koksijde. Deelnemers aan de wedstrijd weten na 31/07/2015 of ze gewonnen hebben. Ze worden ingelicht door ASSA ABLOY. Hen wordt ook gevraagd hun gegevens in te vullen. Verschillende deelnames per gezin (zelfde naam en/of zelfde postadres en/of zelfde e- mailadres) zijn toegelaten zolang de wedstrijd loopt, al kan iedere deelnemer slechts 1 maal aanspraak maken op een prijs. Terugbetaling van de kosten voor de internetverbinding nodig om het wedstrijdreglement te kunnen raadplegen of met de wedstrijd te kunnen meespelen kan vóór 31/07/2015 schriftelijk worden aangevraagd op bovenstaand wedstrijdadres. Vermeld in die aanvraag uw bankrekeningnummer (IBAN/BIC). Slechts één aanvraag tot terugbetaling per gezin (zelfde naam, zelfde adres). Tenzij anders vermeld, worden de persoonlijke gegevens die in het kader van deelname aan deze wedstrijd werden doorgespeeld op computer opgeslagen. Deelnemers hebben het recht hun persoonlijke gegevens op te vragen, te wijzigen of te schrappen uit de databank en zich tegen de opname ervan te verzetten. Daartoe richten zij zich tot: ASSA ABLOY - Heide 9, 1780 Wemmel. Tegen het doorgeven van persoonlijke gegevens kan eveneens bezwaar worden aangetekend op eerder vermeld adres.

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE466.064.511 en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel,

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN INDESIT COMPANY BENELUX Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Artikel 1 - Definities 1. In deze Algemene Actievoorwaarden

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1 ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe (Mazda Motor Belux), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, organiseert een wedstrijd, zonder

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN INLEIDING ARTIKEL 1 : VOORWERP ARTIKEL 2 : BESTELLING VIA INTERNET OF TELEFOON ARTIKEL 3 : LEVERING ARTIKEL 4 : BETALING VIA OVERSCHRIJVING ARTIKEL 5 : TARIEVEN ARTIKEL 6 :

Nadere informatie

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften.

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften. THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN Artikel 1. ORGANISATIE Guillemot Corporation, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 11.553.646,72, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. Lees deze Bijzondere Actievoorwaarden en de bijhorende Algemene Actievoorwaarden zorgvuldig door. Voor zover in deze Bijzondere Actievoorwaarden

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie

Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis

Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis 1. Voorwerp Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw (hierna BIVV vzw genoemd), met maatschappelijke zetel gelegen

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden «Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden Artikel 1: Organisator De vereniging zonder winstoogmerk "Special Olympics Belgium" ( de Organisator ), organiseert op basis van het K.B. III/42/CD.585.13-234

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. versie 1.0 - Juni 2008

Algemene Voorwaarden. versie 1.0 - Juni 2008 Algemene Voorwaarden versie 1.0 - Juni 2008 Voorwaarden van Teleroute 2 Teleroute, de grootse vrachtbeurs van Europa, biedt uw bedrijf een ruim gamma bijkomende producten en diensten aan. Dit document

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten

Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten 1. Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst 1.1. Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen, voorwaarden en beschermingsmodaliteiten die van toepassing

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET, VASTE TELEFONIE EN TELEVISIEDIENSTEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET, VASTE TELEFONIE EN TELEVISIEDIENSTEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET, VASTE TELEFONIE EN TELEVISIEDIENSTEN VOOR CONSUMENTEN De huidige algemene voorwaarden omvatten meerdere hoofdstukken: Hoofdstuk A bevat een definitie van de begrippen gebruikt

Nadere informatie

Algemene on-line verkoopsvoorwaarden

Algemene on-line verkoopsvoorwaarden Een profiel aanmaken: U kan een profiel aanmaken door hier te klikken. Nadat u een profiel aangemaakt hebt, zal u een klantennummer ontvangen. Belangrijk: U zal doorverwezen worden naar een in te vullen

Nadere informatie