Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie"

Transcriptie

1 Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel, België, organiseert een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting, genaamd: Win een garderobe voor uw kind (hierna Wedstrijd genoemd). De Wedstrijd is Enkel toegankelijk op het Internet via de pagina van de minisite beschikbaar op volgend URL adres en via elektronische inzameling van antwoorden georganiseerd op de locatie van de Kids Days in het park van het kasteel van la Hulpe van 19 april 2013 tot 21 april 2013.(23:59) inbegrepen, volgens de bepalingen van onderhavig reglement. Iedere deelname aan de Wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van onderhavig reglement, zonder voorbehoud noch voorafgaande voorwaarde van de deelnemer. Het niet naleven van het reglement door de deelnemer leidt tot de onmiddellijke annulering van zijn deelname en in desbetreffend geval van de toekenning van zijn prijzen. ARTIKEL 2: Duur van de Wedstrijd en toegankelijkheid 2.1 Duur De Wedstrijd duurt van 11/04/2013 tot 21/04/2013, uur inbegrepen en staat op de website en in the field in La Hulpe op de locatie van de Kids Days (van 19/04/2013 tot 21/04/2013). Deze Wedstrijd wordt niet beheerd, noch gesponsord door bemiddelende dienstverleners. De Organisator behoudt zich het recht voor onderhavige Wedstrijd uit te stellen, te wijzigen, te annuleren of te vernieuwen indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan in deze in geen geval aansprakelijk gesteld worden. 2.2 Toegankelijkheid De Wedstrijd is open voor elke natuurlijke persoon die woonachtig is in België en die op de datum van de aanvang van de Wedstrijd beschikt over een internetaansluiting, een persoonlijk adres waarop hij/zij in desbetreffend geval gecontacteerd kan worden voor de behoeften van het beheer van de Wedstrijd (hierna de Deelnemer genoemd). Uitgaande van de hypothese dat een Deelnemer een minderjarige persoon zou zijn, verklaart en erkent hij/zij de toelating te hebben gekregen om deel te nemen aan de Wedstrijd van de houder van het ouderlijke gezag en dat de houder van dit ouderlijke gezag aanvaard heeft garant te staan voor het naleven van alle bepalingen van onderhavig reglement (hierna het Reglement genoemd) door de Deelnemer. Bijgevolg mag de Organisator er bij iedere deelname aan de Wedstrijd door een minderjarige persoon van uitgaan dat deze Deelnemer de toelating heeft gekregen en dat deze deelneemt onder de volledige verantwoordelijkheid van de houder van het ouderlijke gezag met betrekking tot de Deelnemer. Enkel de deelnames conform alle bepalingen van onderhavig artikel worden weerhouden. De Organisator behoudt zich dus het recht voor over te gaan tot alle controles van de identiteit en het adres van elke Deelnemer die hij nuttig acht. De deelname aan de Wedstrijd veronderstelt de uitdrukkelijke aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavig reglement, met alle bepalingen en deontologische regels die van kracht zijn op het internet (etiquette, handvest van goed gedrag ) en ook van de wetten en reglementen die van toepassing zijn voor wedstrijden in België.

2 ARTIKEL 3 - Principe van de wedstrijd aanduiding van de winnaar De deelname aan de Wedstrijd gebeurt via - de pagina van de Organisator via de link en via de stand tijdens de roadshow in the field in La Hulpe op de locatie van de Kids Days (van 19/04/2013 tot 21/04/2013). Elke andere weg, ook via de post, wordt uitgesloten. Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet iedere deelnemer zich aanmelden via de link tussen 11/04/2013 en 21/04/2013 (23.59 ingebrepen) of zich aanbieden bij een hostess van de roadshow in the field. Om zich in te schrijven moet de deelnemer houder zijn van een adres en moet hij antwoorden op de vragen die hem toegang zullen geven tot de schiftingsvraag om zijn deelname te bevestigen. Om de deelname te valideren zal de deelnemer de schiftingsvraag moeten beantwoorden en het reglement van de Wedstrijd aanvaarden. Bepalingen voor de toewijzing van de prijzen Tweehonderdvijftig winnaars zullen bepaald worden op 15/04/2013 op basis van de deelnames die ontvangen werden tot 14/04/2013 (23:59) inbegrepen met de juiste antwoorden op de vragen van de wedstrijd. Indien één deelnemer meerdere keren heeft deelgenomen, zal enkel het eerste antwoord meetellen. De winnaars worden bepaald op basis van de 250 antwoorden die het dichtst aansluiten bij het correcte antwoord op de schiftingsvraag. De bekendmaking van de resultaten zal via van de Organisatie gebeuren op het einde van het eerste deel van de actie. Een bevestigingsmail zal verstuurd worden naar de winnaars, de 250*2 tickets voor de Kids Days zullen via post verstuurd worden naar de winnaars, naar het adres dat ingegeven werd tijdens de deelname. Drie aankoopbonnen van 500 euro en 50 rugzakken zullen eveneens verdeeld worden tijdens de totale duur van de actie via de finale schiftingsvraag.. De winnaars worden bepaald op basis van de drie antwoorden die het dichtst aansluiten bij het correcte antwoord op de schiftingsvraag. In geval van exaequo, zal het moment van de deelname aan de wedstrijd bepalen wie van de deelnemers gewonnen heeft. De antwoorden met plaats 4 tot 53 zullen een rugzak ontvangen. De bekendmaking van de resultaten zal via van de Organisatie gebeuren op het einde van de actie. Een bevestigingsmail zal verstuurd worden naar de winnaars. De prijzen zullen afgehaald moeten worden in de verkooppunten van de Organisatie. Via dit systeem zullen 303 winnaars bepaald worden in de periode van 11/04/2013 tot 21/04/2013 (23 :59) inbegrepen. Enkel de deelnemers die de vragen beantwoord hebben en ook geantwoord hebben op de schiftingsvraag komen in aanmerking voor de prijzen. In geval van ex-aequo, zal het moment van de deelname aan de wedstrijd bepalen wie van de deelnemers gewonnen heeft. In beide fases van de Wedstrijd zal enkel 1 prijs toegekend worden per adres en per gezin (zelfde naam, zelfde adres en/of postadres). Één winnaar kan dus enkel éénzelfde keer een prijs winnen per fase van de wedstrijd. Elke valse of foutieve en/of onvolledige verklaring leidt automatisch tot de annulering van de deelname en de bijhorende prijs. Om geldig deel te nemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer zich strikt houden aan de deelnemingsvoorwaarden met betrekking tot de online diensten van de Organisator en van de partners, en ook aan alle andere instructies die hem/haar via om het even welke andere weg gecommuniceerd worden. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van eventuele storingen van de deelnamemodi van deze Wedstrijd buiten zijn eigen wil om, in het bijzonder in het geval van een nietbeschikbaarheid van het platform.

3 ARTIKEL 4 Prijzen 4.1 In de periode van 11/04/2013 tot 21/04/2013 (23:59) inbegrepen wordt gespeeld voor volgende prijzen: - 3 aankoopbonnen van elk 500, die gebruikt zullen moeten worden in de CAMELEON outlets, aankoopbonnen geldig voor een periode van 6 maanden vanaf de datum van uitgifte * 2 tickets voor de Kids Days, t.w.v. 10 elk - 50 rugzakken De toegekende prijs mag niet betwist worden door de winnaar. De toegekende prijs is niet overdraagbaar en kan niet terugbetaald worden in geld. Hij kan evenmin genieten van een korting ter waarde van de volledige of gedeeltelijke tegenwaarde, in natura of in geld door de Organisator. In geval van overmacht, zoals bepaald door de wet en de rechtspraak, behoudt de Organisator zicht echter het recht voor de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs met minstens een equivalente waarde. 4.2 Overhandiging van de prijs De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via e- mail, ten laatste binnen 10 dagen volgend op de toekenning van de prijzen. Via deze zelfde zullen ze op de hoogte gebracht worden van wat ze moeten doen (voorwaarden en termijnen) om van hun prijs te kunnen genieten en ook van de geldigheidsperiode van de prijs. Als de winnaar verkeerde of onvoldoende gegevens doorgeeft, dan zal zijn/haar deelname niet langer als winnend beschouwd worden en dan kan hij/zij niet langer aanspraken maken op zijn/haar prijs. ARTIKEL 5 Beperking van de aansprakelijkheid De deelname aan de Wedstrijd veronderstelt de kennis en de aanvaarding van de eigenschappen en de beperkingen van het internet, in het bijzonder wat betreft de technische prestaties, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of door te sturen, de risico s op onderbreking, en meer in het algemeen, de risico s die eigen zijn aan iedere verbinding met en overdracht via het internet, het ontbreken van bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico s op besmetting door eventuele virussen die op het net circuleren. Er wordt gepreciseerd dat de organisator niet aansprakelijk gesteld kan worden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van een onderbreking of een storing om welke reden ook, of voor iedere rechtstreekse schade die zou resulteren uit de deelname aan de Wedstrijd. Het is aan de Deelnemer om alle nodige maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/ of programma s die opgeslagen zijn op zijn informatica-infrastructuur te beschermen tegen elk probleem. De Organisator kan de hele Wedstrijd of een deel ervan annuleren als zou blijken dat er fraude gepleegd werd, in welke vorm dan ook, en dan in het bijzonder via de informatica in het kader van de deelname aan de Wedstrijd of de bepaling van de Winnaar. In deze hypothese behoudt de Organisator zich het recht voor de prijs niet toe te kennen aan de fraudeurs en/of ze te vervolgen voor de bevoegde rechtbanken. De Organisator kan echter in geen geval aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de deelnemers voor eventuele fraude. Fraude is ook een deelnemer die een of meerdere fictieve of ontleende namen gebruikt van een of meerdere derde personen, want elke Deelnemer moet aan de Wedstrijd deelnemen onder zijn/haar

4 eigen naam. Elke vorm van fraude leidt tot de eliminatie van de Deelnemer. De Organisator behoudt zich de mogelijkheid voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving onderhavige Wedstrijd te verlengen, op te schorten of te onderbreken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan in deze in geen geval aansprakelijk gesteld worden. In de mate van het mogelijke zullen deze wijzigingen of veranderingen het voorwerp uitmaken van een voorafgaande kennisgeving via alle geschikte middelen. In het geval van een gewone wijziging van het reglement van de Wedstrijd wordt elke Deelnemer verondersteld deze wijziging aanvaard te hebben op basis van zijn/haar deelname aan de Wedstrijd, vanaf de datum van het van kracht worden van de betreffende wijziging. Elke deelnemer die de doorgevoerde wijzigingen weigert te aanvaarden, mag niet langer deelnemen aan de Wedstrijd. ARTIKEL 6 Neerlegging van het reglement Onderhavig reglement kan online gratis geraadpleegd, gedownload en afgedrukt worden via de pagina ARTIKEL 7 Informatica en vrijheden Conform de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven mogen de gegevens van de deelnemers verwerkt worden op een papieren drager of via automatische verwerking. Deze informatie is bestemd voor de Organisator. De Deelnemers hebben het recht hun persoonlijke gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en te contesteren en dit door een schriftelijke aanvraag gericht aan het Kantoor van de uitbatersvereniging van Famous Clothes sa/nv (CAMELEON), Arianelaan 15, 1200 Woluwe, België. Door de aanvaarding van zijn prijs geeft elke Winnaar, behoudens uitdrukkelijk verzet van zijnentwege, de Organisator de toelating zijn/haar naam en voornaam te gebruiken in de bekendmaking van de resultaten zonder dat dit gebruik de Winnaar recht geeft op een beloning of een ander voordeel dan de gewonnen prijs. ARTIKEL 8. Terugbetaling van de deelnamekosten De kost van de internetverbindingen (om kennis te nemen van het vrij raadpleegbare en online afdrukbare Reglement, en de verbindingen om deel te nemen aan de Wedstrijd) zal aan elke deelnemer terugbetaald worden na eenvoudige aanvraag op basis van de gedetailleerde facturen van hun internetprovider die bij de aanvraag gevoegd moeten worden. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 90 kalenderdagen volgend op de ontvangst van de aanvraag en na controle van de gegrondheid van de aanvraag. Daarvoor moet de deelnemer een RIB kunnen voorleggen. Het spreekt voor zich dat de Organisator enkel de deelnemers terugbetaalt die echt aan de wedstrijd deelgenomen hebben vanaf een vaste internetverbinding en met respect voor de toegangs- en deelnemingsvoorwaarden van de Wedstrijd, zoals vermeld in bovenstaande artikels. Als de Deelnemer zich via een modem en een telefoonlijn die gefactureerd wordt in functie van de communicatietijd of per oproep toegang verschaft tot de Wedstrijd, en alleen in dat geval, kan hij/zij de terugbetaling verkrijgen van zijn communicaties via een schriftelijke aanvraag gericht aan het Adres van de Wedstrijd en op basis van documenten die zijn/haar verbindingstijd om toegang te krijgen tot de Wedstrijd en het gehanteerde tarief van zijn/haar internetprovider kunnen aantonen. Wanneer bepaalde dienstenaanbiedingen en bepaalde internetproviders een gratis of forfaitaire verbinding aanbieden aan de deelnemers, dan wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke toegang tot de Pagina via een gratis of forfaitaire verbinding (zoals de verbinding via kabel, ADSL of gespecialiseerde verbinding) geen aanleiding kan geven tot een terugbetaling. In dat geval werd het abonnement voor de diensten van de provider immers aangegaan door de Deelnemer voor zijn/haar algemene internetgebruik en de verbinding om deel te nemen aan de Wedstrijd brengt voor de Deelnemer geen enkele bijkomende kost mee. Zo wordt ook het informatica- of elektronische materiaal

5 dat gebruikt wordt om deel te nemen aan de Wedstrijd niet terugbetaald, want de Deelnemers erkennen en verklaren erover te beschikken voor hun persoonlijk gebruik. De portkosten gekoppeld aan de aanvraag tot terugbetaling van de deelnamekosten of de kosten voor de toegang tot het reglement zullen na schriftelijke aanvraag worden terugbetaald onder de vorm van postzegels tegen het in België geldende tarief (basis 20 g). ARTIKEL 9 Toepasbare wet en rechtspraak Onderhavig reglement is onderworpen aan de Belgische wet. De Deelnemers zijn dus onderworpen aan de Belgische reglementering die van toepassing is voor dergelijke spelletjes. In geval van betwisting of klacht, om welke reden ook, moeten de aanvragen voorgelegd worden aan de Organisator binnen een termijn van maximum 2 maanden na de afsluiting van de Wedstrijd (de poststempel geldt als bewijs). Elk geschil dat voortvloeit uit deze Wedstrijd en dat niet in der minne geregeld kan worden, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. ARTIKEL 10. Bewijsovereenkomst De Organisator heeft de nodige technische middelen op punt gesteld om de deelname of niet-deelname van een internetgebruiker te kunnen aantonen. Er wordt dus overeengekomen dat, behoudens duidelijke fout, de gegevens in de informatiesystemen van de Organisator bewijskracht hebben wat betreft de verbindingselementen en de informatie die resulteert uit een informaticaverwerking met betrekking tot de Wedstrijd. Er wordt overeengekomen dat, behalve in het geval van een duidelijke fout, de Organisator zich, met name als bewijs voor iedere handeling, feit of vergetelheid, kan beroepen op de programma s, gegevens, bestanden, registraties, operaties en andere elementen (zoals opvolgingsverslagen en andere statussen). Deze worden door de Organisator rechtstreeks of onrechtstreeks opgesteld, gekregen of bewaard op informatica- of elektronische dragers, vooral in de informatiesystemen. De deelnemers verbinden zich ertoe de ontvankelijkheid, de geldigheid of de bewijskracht van deze elementen niet te betwisten, uitgaande van welke wettelijke bepaling dan ook waaruit zou blijken dat bepaalde documenten geschreven of ondertekend zouden moeten worden door de partijen om een bewijs te vormen. Zo vormen de betreffende elementen bewijzen en, als ze door de Organisator geproduceerd werden als bewijsstukken in elke geschillenprocedure of andere procedure, dan zijn ze ontvankelijk, geldig en inzetbaar tussen de partijen, op dezelfde manier, in dezelfde omstandigheden en met dezelfde bewijskracht als ieder andere document dat schriftelijk opgesteld, ontvangen of bewaard zou zijn.

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Billi

Algemene voorwaarden Billi Indien onderhavig contract wordt afgesloten op afstand in de zin van de wet van 21/12/2013 (wetboek economisch recht) betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument, dan heeft de consument

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN BUITEN BELGIË NZ VAKANTIES

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN BUITEN BELGIË NZ VAKANTIES BIJZONDERE REISVOORWAARDEN BUITEN BELGIË NZ VAKANTIES Definities: De volgende definities hebben dezelfde betekenis in het enkelvoud als in het meervoud: «NZ Vakanties»: de comerciële benaming gebruikt

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale debetschema s Card Not Present (Transacties waarbij de kaart niet gelezen wordt) VersiE 2011/08 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST Art. 1 Voorwerp Velo is een dienst welke aan het publiek wordt aangeboden op het domein van de stad Antwerpen waarbij fietsen ter beschikking

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET ENOTARIAAT VERSIE 5.0 27 AUGUSTUS 2013 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING... 3 Definities... 3 Gebruikers... 3 Voorwerp... 4 II. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE IDENTIFICATIEKAARTEN...

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie