Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie"

Transcriptie

1 Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel, België, organiseert een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting, genaamd: Win een garderobe voor uw kind (hierna Wedstrijd genoemd). De Wedstrijd is Enkel toegankelijk op het Internet via de pagina van de minisite beschikbaar op volgend URL adres en via elektronische inzameling van antwoorden georganiseerd op de locatie van de Kids Days in het park van het kasteel van la Hulpe van 19 april 2013 tot 21 april 2013.(23:59) inbegrepen, volgens de bepalingen van onderhavig reglement. Iedere deelname aan de Wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van onderhavig reglement, zonder voorbehoud noch voorafgaande voorwaarde van de deelnemer. Het niet naleven van het reglement door de deelnemer leidt tot de onmiddellijke annulering van zijn deelname en in desbetreffend geval van de toekenning van zijn prijzen. ARTIKEL 2: Duur van de Wedstrijd en toegankelijkheid 2.1 Duur De Wedstrijd duurt van 11/04/2013 tot 21/04/2013, uur inbegrepen en staat op de website en in the field in La Hulpe op de locatie van de Kids Days (van 19/04/2013 tot 21/04/2013). Deze Wedstrijd wordt niet beheerd, noch gesponsord door bemiddelende dienstverleners. De Organisator behoudt zich het recht voor onderhavige Wedstrijd uit te stellen, te wijzigen, te annuleren of te vernieuwen indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan in deze in geen geval aansprakelijk gesteld worden. 2.2 Toegankelijkheid De Wedstrijd is open voor elke natuurlijke persoon die woonachtig is in België en die op de datum van de aanvang van de Wedstrijd beschikt over een internetaansluiting, een persoonlijk adres waarop hij/zij in desbetreffend geval gecontacteerd kan worden voor de behoeften van het beheer van de Wedstrijd (hierna de Deelnemer genoemd). Uitgaande van de hypothese dat een Deelnemer een minderjarige persoon zou zijn, verklaart en erkent hij/zij de toelating te hebben gekregen om deel te nemen aan de Wedstrijd van de houder van het ouderlijke gezag en dat de houder van dit ouderlijke gezag aanvaard heeft garant te staan voor het naleven van alle bepalingen van onderhavig reglement (hierna het Reglement genoemd) door de Deelnemer. Bijgevolg mag de Organisator er bij iedere deelname aan de Wedstrijd door een minderjarige persoon van uitgaan dat deze Deelnemer de toelating heeft gekregen en dat deze deelneemt onder de volledige verantwoordelijkheid van de houder van het ouderlijke gezag met betrekking tot de Deelnemer. Enkel de deelnames conform alle bepalingen van onderhavig artikel worden weerhouden. De Organisator behoudt zich dus het recht voor over te gaan tot alle controles van de identiteit en het adres van elke Deelnemer die hij nuttig acht. De deelname aan de Wedstrijd veronderstelt de uitdrukkelijke aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavig reglement, met alle bepalingen en deontologische regels die van kracht zijn op het internet (etiquette, handvest van goed gedrag ) en ook van de wetten en reglementen die van toepassing zijn voor wedstrijden in België.

2 ARTIKEL 3 - Principe van de wedstrijd aanduiding van de winnaar De deelname aan de Wedstrijd gebeurt via - de pagina van de Organisator via de link en via de stand tijdens de roadshow in the field in La Hulpe op de locatie van de Kids Days (van 19/04/2013 tot 21/04/2013). Elke andere weg, ook via de post, wordt uitgesloten. Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet iedere deelnemer zich aanmelden via de link tussen 11/04/2013 en 21/04/2013 (23.59 ingebrepen) of zich aanbieden bij een hostess van de roadshow in the field. Om zich in te schrijven moet de deelnemer houder zijn van een adres en moet hij antwoorden op de vragen die hem toegang zullen geven tot de schiftingsvraag om zijn deelname te bevestigen. Om de deelname te valideren zal de deelnemer de schiftingsvraag moeten beantwoorden en het reglement van de Wedstrijd aanvaarden. Bepalingen voor de toewijzing van de prijzen Tweehonderdvijftig winnaars zullen bepaald worden op 15/04/2013 op basis van de deelnames die ontvangen werden tot 14/04/2013 (23:59) inbegrepen met de juiste antwoorden op de vragen van de wedstrijd. Indien één deelnemer meerdere keren heeft deelgenomen, zal enkel het eerste antwoord meetellen. De winnaars worden bepaald op basis van de 250 antwoorden die het dichtst aansluiten bij het correcte antwoord op de schiftingsvraag. De bekendmaking van de resultaten zal via van de Organisatie gebeuren op het einde van het eerste deel van de actie. Een bevestigingsmail zal verstuurd worden naar de winnaars, de 250*2 tickets voor de Kids Days zullen via post verstuurd worden naar de winnaars, naar het adres dat ingegeven werd tijdens de deelname. Drie aankoopbonnen van 500 euro en 50 rugzakken zullen eveneens verdeeld worden tijdens de totale duur van de actie via de finale schiftingsvraag.. De winnaars worden bepaald op basis van de drie antwoorden die het dichtst aansluiten bij het correcte antwoord op de schiftingsvraag. In geval van exaequo, zal het moment van de deelname aan de wedstrijd bepalen wie van de deelnemers gewonnen heeft. De antwoorden met plaats 4 tot 53 zullen een rugzak ontvangen. De bekendmaking van de resultaten zal via van de Organisatie gebeuren op het einde van de actie. Een bevestigingsmail zal verstuurd worden naar de winnaars. De prijzen zullen afgehaald moeten worden in de verkooppunten van de Organisatie. Via dit systeem zullen 303 winnaars bepaald worden in de periode van 11/04/2013 tot 21/04/2013 (23 :59) inbegrepen. Enkel de deelnemers die de vragen beantwoord hebben en ook geantwoord hebben op de schiftingsvraag komen in aanmerking voor de prijzen. In geval van ex-aequo, zal het moment van de deelname aan de wedstrijd bepalen wie van de deelnemers gewonnen heeft. In beide fases van de Wedstrijd zal enkel 1 prijs toegekend worden per adres en per gezin (zelfde naam, zelfde adres en/of postadres). Één winnaar kan dus enkel éénzelfde keer een prijs winnen per fase van de wedstrijd. Elke valse of foutieve en/of onvolledige verklaring leidt automatisch tot de annulering van de deelname en de bijhorende prijs. Om geldig deel te nemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer zich strikt houden aan de deelnemingsvoorwaarden met betrekking tot de online diensten van de Organisator en van de partners, en ook aan alle andere instructies die hem/haar via om het even welke andere weg gecommuniceerd worden. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van eventuele storingen van de deelnamemodi van deze Wedstrijd buiten zijn eigen wil om, in het bijzonder in het geval van een nietbeschikbaarheid van het platform.

3 ARTIKEL 4 Prijzen 4.1 In de periode van 11/04/2013 tot 21/04/2013 (23:59) inbegrepen wordt gespeeld voor volgende prijzen: - 3 aankoopbonnen van elk 500, die gebruikt zullen moeten worden in de CAMELEON outlets, aankoopbonnen geldig voor een periode van 6 maanden vanaf de datum van uitgifte * 2 tickets voor de Kids Days, t.w.v. 10 elk - 50 rugzakken De toegekende prijs mag niet betwist worden door de winnaar. De toegekende prijs is niet overdraagbaar en kan niet terugbetaald worden in geld. Hij kan evenmin genieten van een korting ter waarde van de volledige of gedeeltelijke tegenwaarde, in natura of in geld door de Organisator. In geval van overmacht, zoals bepaald door de wet en de rechtspraak, behoudt de Organisator zicht echter het recht voor de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs met minstens een equivalente waarde. 4.2 Overhandiging van de prijs De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via e- mail, ten laatste binnen 10 dagen volgend op de toekenning van de prijzen. Via deze zelfde zullen ze op de hoogte gebracht worden van wat ze moeten doen (voorwaarden en termijnen) om van hun prijs te kunnen genieten en ook van de geldigheidsperiode van de prijs. Als de winnaar verkeerde of onvoldoende gegevens doorgeeft, dan zal zijn/haar deelname niet langer als winnend beschouwd worden en dan kan hij/zij niet langer aanspraken maken op zijn/haar prijs. ARTIKEL 5 Beperking van de aansprakelijkheid De deelname aan de Wedstrijd veronderstelt de kennis en de aanvaarding van de eigenschappen en de beperkingen van het internet, in het bijzonder wat betreft de technische prestaties, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of door te sturen, de risico s op onderbreking, en meer in het algemeen, de risico s die eigen zijn aan iedere verbinding met en overdracht via het internet, het ontbreken van bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico s op besmetting door eventuele virussen die op het net circuleren. Er wordt gepreciseerd dat de organisator niet aansprakelijk gesteld kan worden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van een onderbreking of een storing om welke reden ook, of voor iedere rechtstreekse schade die zou resulteren uit de deelname aan de Wedstrijd. Het is aan de Deelnemer om alle nodige maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/ of programma s die opgeslagen zijn op zijn informatica-infrastructuur te beschermen tegen elk probleem. De Organisator kan de hele Wedstrijd of een deel ervan annuleren als zou blijken dat er fraude gepleegd werd, in welke vorm dan ook, en dan in het bijzonder via de informatica in het kader van de deelname aan de Wedstrijd of de bepaling van de Winnaar. In deze hypothese behoudt de Organisator zich het recht voor de prijs niet toe te kennen aan de fraudeurs en/of ze te vervolgen voor de bevoegde rechtbanken. De Organisator kan echter in geen geval aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de deelnemers voor eventuele fraude. Fraude is ook een deelnemer die een of meerdere fictieve of ontleende namen gebruikt van een of meerdere derde personen, want elke Deelnemer moet aan de Wedstrijd deelnemen onder zijn/haar

4 eigen naam. Elke vorm van fraude leidt tot de eliminatie van de Deelnemer. De Organisator behoudt zich de mogelijkheid voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving onderhavige Wedstrijd te verlengen, op te schorten of te onderbreken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan in deze in geen geval aansprakelijk gesteld worden. In de mate van het mogelijke zullen deze wijzigingen of veranderingen het voorwerp uitmaken van een voorafgaande kennisgeving via alle geschikte middelen. In het geval van een gewone wijziging van het reglement van de Wedstrijd wordt elke Deelnemer verondersteld deze wijziging aanvaard te hebben op basis van zijn/haar deelname aan de Wedstrijd, vanaf de datum van het van kracht worden van de betreffende wijziging. Elke deelnemer die de doorgevoerde wijzigingen weigert te aanvaarden, mag niet langer deelnemen aan de Wedstrijd. ARTIKEL 6 Neerlegging van het reglement Onderhavig reglement kan online gratis geraadpleegd, gedownload en afgedrukt worden via de pagina ARTIKEL 7 Informatica en vrijheden Conform de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven mogen de gegevens van de deelnemers verwerkt worden op een papieren drager of via automatische verwerking. Deze informatie is bestemd voor de Organisator. De Deelnemers hebben het recht hun persoonlijke gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en te contesteren en dit door een schriftelijke aanvraag gericht aan het Kantoor van de uitbatersvereniging van Famous Clothes sa/nv (CAMELEON), Arianelaan 15, 1200 Woluwe, België. Door de aanvaarding van zijn prijs geeft elke Winnaar, behoudens uitdrukkelijk verzet van zijnentwege, de Organisator de toelating zijn/haar naam en voornaam te gebruiken in de bekendmaking van de resultaten zonder dat dit gebruik de Winnaar recht geeft op een beloning of een ander voordeel dan de gewonnen prijs. ARTIKEL 8. Terugbetaling van de deelnamekosten De kost van de internetverbindingen (om kennis te nemen van het vrij raadpleegbare en online afdrukbare Reglement, en de verbindingen om deel te nemen aan de Wedstrijd) zal aan elke deelnemer terugbetaald worden na eenvoudige aanvraag op basis van de gedetailleerde facturen van hun internetprovider die bij de aanvraag gevoegd moeten worden. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 90 kalenderdagen volgend op de ontvangst van de aanvraag en na controle van de gegrondheid van de aanvraag. Daarvoor moet de deelnemer een RIB kunnen voorleggen. Het spreekt voor zich dat de Organisator enkel de deelnemers terugbetaalt die echt aan de wedstrijd deelgenomen hebben vanaf een vaste internetverbinding en met respect voor de toegangs- en deelnemingsvoorwaarden van de Wedstrijd, zoals vermeld in bovenstaande artikels. Als de Deelnemer zich via een modem en een telefoonlijn die gefactureerd wordt in functie van de communicatietijd of per oproep toegang verschaft tot de Wedstrijd, en alleen in dat geval, kan hij/zij de terugbetaling verkrijgen van zijn communicaties via een schriftelijke aanvraag gericht aan het Adres van de Wedstrijd en op basis van documenten die zijn/haar verbindingstijd om toegang te krijgen tot de Wedstrijd en het gehanteerde tarief van zijn/haar internetprovider kunnen aantonen. Wanneer bepaalde dienstenaanbiedingen en bepaalde internetproviders een gratis of forfaitaire verbinding aanbieden aan de deelnemers, dan wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke toegang tot de Pagina via een gratis of forfaitaire verbinding (zoals de verbinding via kabel, ADSL of gespecialiseerde verbinding) geen aanleiding kan geven tot een terugbetaling. In dat geval werd het abonnement voor de diensten van de provider immers aangegaan door de Deelnemer voor zijn/haar algemene internetgebruik en de verbinding om deel te nemen aan de Wedstrijd brengt voor de Deelnemer geen enkele bijkomende kost mee. Zo wordt ook het informatica- of elektronische materiaal

5 dat gebruikt wordt om deel te nemen aan de Wedstrijd niet terugbetaald, want de Deelnemers erkennen en verklaren erover te beschikken voor hun persoonlijk gebruik. De portkosten gekoppeld aan de aanvraag tot terugbetaling van de deelnamekosten of de kosten voor de toegang tot het reglement zullen na schriftelijke aanvraag worden terugbetaald onder de vorm van postzegels tegen het in België geldende tarief (basis 20 g). ARTIKEL 9 Toepasbare wet en rechtspraak Onderhavig reglement is onderworpen aan de Belgische wet. De Deelnemers zijn dus onderworpen aan de Belgische reglementering die van toepassing is voor dergelijke spelletjes. In geval van betwisting of klacht, om welke reden ook, moeten de aanvragen voorgelegd worden aan de Organisator binnen een termijn van maximum 2 maanden na de afsluiting van de Wedstrijd (de poststempel geldt als bewijs). Elk geschil dat voortvloeit uit deze Wedstrijd en dat niet in der minne geregeld kan worden, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. ARTIKEL 10. Bewijsovereenkomst De Organisator heeft de nodige technische middelen op punt gesteld om de deelname of niet-deelname van een internetgebruiker te kunnen aantonen. Er wordt dus overeengekomen dat, behoudens duidelijke fout, de gegevens in de informatiesystemen van de Organisator bewijskracht hebben wat betreft de verbindingselementen en de informatie die resulteert uit een informaticaverwerking met betrekking tot de Wedstrijd. Er wordt overeengekomen dat, behalve in het geval van een duidelijke fout, de Organisator zich, met name als bewijs voor iedere handeling, feit of vergetelheid, kan beroepen op de programma s, gegevens, bestanden, registraties, operaties en andere elementen (zoals opvolgingsverslagen en andere statussen). Deze worden door de Organisator rechtstreeks of onrechtstreeks opgesteld, gekregen of bewaard op informatica- of elektronische dragers, vooral in de informatiesystemen. De deelnemers verbinden zich ertoe de ontvankelijkheid, de geldigheid of de bewijskracht van deze elementen niet te betwisten, uitgaande van welke wettelijke bepaling dan ook waaruit zou blijken dat bepaalde documenten geschreven of ondertekend zouden moeten worden door de partijen om een bewijs te vormen. Zo vormen de betreffende elementen bewijzen en, als ze door de Organisator geproduceerd werden als bewijsstukken in elke geschillenprocedure of andere procedure, dan zijn ze ontvankelijk, geldig en inzetbaar tussen de partijen, op dezelfde manier, in dezelfde omstandigheden en met dezelfde bewijskracht als ieder andere document dat schriftelijk opgesteld, ontvangen of bewaard zou zijn.

ARTIKEL 3 - Principe van de wedstrijd aanduiding van de winnaar

ARTIKEL 3 - Principe van de wedstrijd aanduiding van de winnaar Wedstrijdreglement Contrex- JYB Memory Game ARTIKEL 1 Organisatie Famous E.R./V.U. : Emmanuel Gruffat Nestlé Waters Marketing & Distribution, Rue de Birminghamstraat 221, 1070 Brussel BE0202.239.951.organiseert

Nadere informatie

ARTIKEL 2: duur van de Wedstrijd en toegankelijkheid

ARTIKEL 2: duur van de Wedstrijd en toegankelijkheid Wedstrijdreglement «Veritas Jackpot» ARTIKEL 1 Organisatie V.U.: Veriac NV, BTW: BE0418 139 284. De Villermontstraat 9 2550 Kontich BE0418 139 284 (hierna de Organisator genoemd) organiseert een gratis

Nadere informatie

Reglement wedstrijdspel Rio mare Het Spel! ARTIKEL 1 Organisatie

Reglement wedstrijdspel Rio mare Het Spel! ARTIKEL 1 Organisatie Reglement wedstrijdspel Rio mare Het Spel! ARTIKEL 1 Organisatie Bolton Belgium een bedrijf naar Belgisch recht met hoofdzetel aan Excelsiorlaan 27 - B3, in 1930 Zaventem, België organiseert een gratis

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT RIO MARE BIRTHDAY GAME

WEDSTRIJDREGLEMENT RIO MARE BIRTHDAY GAME WEDSTRIJDREGLEMENT RIO MARE BIRTHDAY GAME ARTIKEL 1 Organisatie Bolton Belgium een bedrijf naar Belgisch recht met hoofdzetel aan Excelsiorlaan 27 - B3, in 1930 Zaventem, België organiseert een gratis

Nadere informatie

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz De onderneming Alterfin cvba, waarvan de hoofdzetel zich bevindt aan de Haachtsesteenweg 159 te 1030 Brussel (hierna de organisator ), organiseert van 29

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Van 15 oktober 2015 tot en met 18 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

VOLLEDIG REGLEMENT Yale 3D World - Koksijde

VOLLEDIG REGLEMENT Yale 3D World - Koksijde VOLLEDIG REGLEMENT Yale 3D World - Koksijde ARTIKEL 1 Organiserend bedrijf ASSA ABLOY, gevestigd Heide 9, 1780 Wemmel, organiseert van 03/07/2015 tot en met 31/07/2015 een nationale wedstrijd met aankoopverplichting

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

SPELREGLEMENT "WIN EEN COOKEO"

SPELREGLEMENT WIN EEN COOKEO SPELREGLEMENT "WIN EEN COOKEO" ARTIKEL 1 - Organisatie De Vennootschap SEB- Groep België S.A N.V., met maatschappelijke zetel te 6220 Fleurus, avenue de l Espérance 25, organiseert voor zijn merk Moulinex

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze Artikel 1: Voorwerp De naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv, divisie Volkswagen Import, met

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 10/06/2016

Wedstrijdreglement 10/06/2016 Wedstrijdreglement 10/06/2016 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Win een gesigneerd T- shirt van de Rode Duivels (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

SPELREGLEMENT LET S ROCK EN SEINE

SPELREGLEMENT LET S ROCK EN SEINE SPELREGLEMENT LET S ROCK EN SEINE ARTIKEL 1 Organisatie Voyages-sncf.com, vennootschap met vereenvoudigde aandelen naar Frans recht, met een kapitaal van 10.672.000 euro, met hoofdkantoor te 2 Place de

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Sleep een van onze energieke prijzen in de wacht (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

REGLEMENT "BE FRESH ACTION"

REGLEMENT BE FRESH ACTION REGLEMENT "BE FRESH ACTION" ARTIKEL 1 - Organisatie De Vennootschap Groupe Corman S.A N.V., met maatschappelijke zetel te Route de la Gileppe 4, 4834 LIMBOURG (GOE), organiseert voor zijn merk «I Love

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Artikel 1 - organisator / organiserende maatschappij De actie post uw meest relevante

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook

Wedstrijdreglement The Love Game Facebook Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook ARTIKEL 1 ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP Center Parcs Europe N.V. (Belgium), een bijkantoor gevestigd aan de Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem, België van Center

Nadere informatie

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd I Love Mama zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win 1000 euro shoptegoed Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE

Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849, organiseert op 6 mei,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Artikel1 De Belgische vestiging van Fortuneo - dochtermaatschappij van Crédit Mutuel Arkéa en kredietinstelling naar Frans recht in de vorm van een Naamloze

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF De naamloze vennootschap Savencia Fromage & Dairy Benelux nv (BE 0406.658.741), gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1050 ELSENE,

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De firma t Kastels Broodje, Turnhoutsebaan 40, B-2460 Kasterlee met ondernemingsnummer BE0629.583.646, RPR Turnhout (hierna: t Kastels Broodje ), organiseert een wedstrijd onder de benaming

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Decoranda goes New York, New York (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.decoranda.be

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/12/2015

Wedstrijdreglement 01/12/2015 Wedstrijdreglement 01/12/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Gin memory games (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.bierenwijnhuis.be (hierna:

Nadere informatie

Officieel reglement van de wedstrijd zonder aankoopverplichting georganiseerd door het merk SEB. «Van de Frit Adventure»

Officieel reglement van de wedstrijd zonder aankoopverplichting georganiseerd door het merk SEB. «Van de Frit Adventure» Officieel reglement van de wedstrijd zonder aankoopverplichting georganiseerd door het merk SEB Artikel 1 Algemeen «Van de Frit Adventure» Onderhavig reglement is van toepassing op de wedstrijd «Van de

Nadere informatie

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES - WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES ARTIKEL 1: ALGEMEEN Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Funny sandwich

Nadere informatie

REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE!

REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE! REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE! Artikel 1: Organisatie Het bedrijf WIKO Benelux SPRL, hierna de "Organisator" te noemen, met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 412, 1150 Brussel, België, ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014

Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014 Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014 ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven

Nadere informatie

Voorwaarden WIKO Longboard promotie!

Voorwaarden WIKO Longboard promotie! Voorwaarden WIKO Longboard promotie! Artikel 1 : Organisatie De onderneming WIKO Netherlands BV, hierna genoemd de Organisator, gevestigd te Amersfoort, Databankweg 20-22, 3821AL, Nederland ingeschreven

Nadere informatie

Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme

Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles»

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» ARTIKEL 1 Het bedrijf INNO N.V., met maatschappelijke zetel in 111 Nieuwstraat, 1000 Brussel, BTW BE 0448.827.116, organiseert een gratis wedstrijd Cooking Battles

Nadere informatie

Spelreglement. "Pink & Blue"

Spelreglement. Pink & Blue Spelreglement "Pink & Blue" ARTIKEL 1 ORGANISATOR BIC Belgium B.V.B.A, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 124.235.677,22, ingeschreven in het handelsregister van

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/07/2015

Wedstrijdreglement 01/07/2015 Wedstrijdreglement 01/07/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Tijd om te Winnen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op www.graceandglory.be/lanceringsactie

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De heer Yuri Hellyn Tjampensstraat 10, 8573 Tiegem (hierna: Talktoo ) en ondernemingsnummer BE0839350205, organiseert een wedstrijd onder de benaming TalkToo verkiezing meest klantgerichte

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win bed- en badlinnen van De Witte Lietaer

Wedstrijdreglement Win bed- en badlinnen van De Witte Lietaer Wedstrijdreglement Win bed- en badlinnen van De Witte Lietaer Art. 1 Organisatie Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd van Blan Win bed- en badlinnen van De Witte

Nadere informatie

ONTWERP Wedstrijdreglement van toepassing op de Croky Ristorante Vespa wedstrijd

ONTWERP Wedstrijdreglement van toepassing op de Croky Ristorante Vespa wedstrijd ONTWERP Wedstrijdreglement van toepassing op de Croky Ristorante Vespa wedstrijd 1. Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk CROKY, met maatschappelijke zetel te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator.

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator. REGLEMENT FACEBOOKWEDSTRIJD DICTATOR Dictator Quiz ARTIKEL 1 De UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Royale 288 Koningsstraat, 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel WEDSTRIJD Het Cécémel Spel ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap FrieslandCampina Belgium, hierna genaamd de Organisator, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 9880 Aalter, Venecolaan 17, organiseert

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Artikel 1 - Organisator De vennootschap PERNOD RICARD BELGIUM N.V., Terhulpsesteenweg 130b1, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd Win jouw Ricard

Nadere informatie

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip De onderneming L Oréal Nederland b.v., Divisie Cosmetique Active, gevestigd te 2132 LR Hoofddorp, Scorpius

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 ARTIKEL 1 De vennootschap BRUSSELS MAJOR EVENTS vzw met maatschappelijke zetel in de Korte Museumstraat 6-8, 1000 Brussel, België, organiseert een wedstrijd,

Nadere informatie

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier.

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. ANNEX 2 Wedstrijdreglement MGM-ANNA - Robomow: Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. Een slimme thermostaat Anna voor slechts 1* én kans op een gratis

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. "Grohe - Take a shower of experiences at Tomorrowland B2C

WEDSTRIJDREGLEMENT. Grohe - Take a shower of experiences at Tomorrowland B2C WEDSTRIJDREGLEMENT "Grohe - Take a shower of experiences at Tomorrowland B2C ARTIKEL 1: ORGANISATOR Grohe nv/sa (hierna de organisator genoemd) met maatschappelijke zetel te Diependaalweg 4A, 3020 Winksele

Nadere informatie

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de online wedstrijd Alpro Pur Enjoy (hierna genoemd: de Wedstrijd ) die zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kwaremont

Wedstrijdreglement Kwaremont Wedstrijdreglement Kwaremont 1. De firma Brouwerij De Brabandere, Rijksweg 33, 8531 Bavikhove (België) organiseert de Kwaremontbier wedstrijd (hierna de wedstrijd genoemd). Deze wedstrijd loopt van 22

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Maak kans op een gratis Eneco eclipsbril

Wedstrijdreglement: Maak kans op een gratis Eneco eclipsbril Wedstrijdreglement: Maak kans op een gratis Eneco eclipsbril Art. 1: Wie organiseert de wedstrijd? De wedstrijd Maak kans op een gratis Eneco eclipsbril wordt georganiseerd door Eneco België B.V., gelegen

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock

WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mobistar, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Bourgetlaan, 3, met KBO-nummer 0456.810.810, organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box

WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. "Grohe - Take a shower of experiences at Tomorrowland B2B

WEDSTRIJDREGLEMENT. Grohe - Take a shower of experiences at Tomorrowland B2B WEDSTRIJDREGLEMENT "Grohe - Take a shower of experiences at Tomorrowland B2B ARTIKEL 1: ORGANISATIE GROHE N.V./S.A. (hierna de organisator genoemd) met maatschappelijke zetel te Diependaalweg 4A, 3020

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL Artikel 1 ORGANISATIE ANDREAS STIHL NV, met maatschappelijke zetel te Veurtstraat 117, 2870 Puurs en met KBOnr. 0427.714.768 (hierna STIHL ) organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Zalig Slapen Win een Tempur North bed

Wedstrijdreglement Zalig Slapen Win een Tempur North bed Wedstrijdreglement Zalig Slapen Win een Tempur North bed Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Zalig Slapen - Win een Tempur North bed (hierna: Wedstrijd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT. "["Win een weekend in Toscane met Carapelli]"

TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT. [Win een weekend in Toscane met Carapelli] TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT "["Win een weekend in Toscane met Carapelli]" Artikel 1: Algemeen 1.1 De BVBA Carapelli België, met maatschappelijke zetel te Carapelli Belgium Diamantstraat 8/210 B-2200

Nadere informatie

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement 1. In het kader van de Win 1 jaar gratis elektriciteit - actie biedt EDF Luminus

Nadere informatie

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen WEDSTRIJD Win een.vlaanderen ARTIKEL 1 De VZW DNS BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 3001 Leuven, Ubicenter Philipssite, 5/13, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting dewelke

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier ARTIKEL 1 Prik&Tik cvba, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in de Gerard Mercatorstraat 85 in 3920 Lommel, organiseert

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL CAMELEON SPECIAL DAYS DECEMBER 2016

REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL CAMELEON SPECIAL DAYS DECEMBER 2016 REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL CAMELEON SPECIAL DAYS DECEMBER 2016 ARTIKEL 1 De vennootschap Famous Clothes NV (hierna CAMELEON ), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0466.064.511,

Nadere informatie

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN Artikel 1: ORGANISERENDE ONDERNEMING De Laboratoires Pharmaceutiques ARKOPHARMA, Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te ZI 1ère

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT "Perfect dak

WEDSTRIJDREGLEMENT Perfect dak WEDSTRIJDREGLEMENT "Perfect dak Artikel 1: Organisatie Artikel 2: Prijs Artikel 3: Deelname Artikel 4: Bepaling van de winnaars Artikel 5: Opschorting of Annulatie Artikel 6: Aansprakelijkheid Artikel

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Lotus Suzy komt naar jouw sportclub

WEDSTRIJDREGLEMENT Lotus Suzy komt naar jouw sportclub WEDSTRIJDREGLEMENT Lotus Suzy komt naar jouw sportclub ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd

Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement voor Maak kans op een waardebon van 100 bij Fun

Wedstrijdreglement voor Maak kans op een waardebon van 100 bij Fun Wedstrijdreglement voor Maak kans op een waardebon van 100 bij Fun Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Maak kans op een waardebon van 100 bij de Fun (hierna genoemd: de Wedstrijd )

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd.

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Wedstrijdreglement! 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Renault Retail Group waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Pleinlaan 21 (hierna Renault Retail Group of Organisator

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BALADE: 25 jaar genieten met een licht gevoel.

Wedstrijdreglement BALADE: 25 jaar genieten met een licht gevoel. Wedstrijdreglement BALADE: 25 jaar genieten met een licht gevoel. Artikel 1: De organisatie en de communicatie Het bedrijf CORMAN nv gevestigd te Route de la Gileppe 4 in 4834 Goé (hierna genoemd het organiserende

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Digitale wenskaart

Wedstrijdreglement. Digitale wenskaart Wedstrijdreglement Digitale wenskaart 21/12/2017 1. Doel 1.1. De onderneming THI Factory SA (hierna «Thalys» genoemd), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0541.696.005, RPR

Nadere informatie

Reglement wedstrijden stad Antwerpen

Reglement wedstrijden stad Antwerpen Reglement wedstrijden stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden Artikel 1 De wedstrijd wordt georganiseerd door stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (de organisator). Artikel 2 Over het

Nadere informatie

INDIENINGSATTEST 2012. - Uittreksel van het proces-verbaal opgesteld op aanvraag van de firma EN3mots -

INDIENINGSATTEST 2012. - Uittreksel van het proces-verbaal opgesteld op aanvraag van de firma EN3mots - SCP GATIMEL ARMENGAUD-GATIMEL de MONTALEMBERT d ESSE Huissiers de Justice Associés 40, rue de Monceau 75008 PARIS 01.53.53.09.10 01.53.53.09.11 jeux@gatimel.com INDIENINGSATTEST 2012 - Uittreksel van het

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland

WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap Mondelez Nederland Services B.V. Postbus 409 4900 AK Oosterhout hierna genoemd de organisator.

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS.

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS. INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Made by you wordt georganiseerd door Veritas nv, De Villermontstraat

Nadere informatie

Actievoorwaarden voor Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light

Actievoorwaarden voor Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light Actievoorwaarden voor Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light wedstrijd (hierna genoemd: de Wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG

WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG De N.V. ICI PARIS XL (hierna: Organisator ), met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 499 (België) en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Spaanse Dienst voor Toerisme - SDT

ALGEMENE VOORWAARDEN. Spaanse Dienst voor Toerisme - SDT ALGEMENE VOORWAARDEN Spaanse Dienst voor Toerisme - SDT 1.-ONDERWERP De Spaanse Dienst voor Toerisme (verder in de tekst afgekort als SDT) met hoofdzetel in de Koningsstraat 97, 5 de verdieping te Brussel

Nadere informatie

Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd georganiseerd door Belgacom nv.

Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd georganiseerd door Belgacom nv. WEDSTRIJDREGLEMENT Art. 1 Voorwaarden van de wedstrijd Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd georganiseerd door Belgacom nv. Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT "Binnenisolatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Binnenisolatie WEDSTRIJDREGLEMENT "Binnenisolatie Artikel 1: Organisatie Artikel 2: Prijs Artikel 3: Deelname Artikel 4: Bepaling van de winnaars Artikel 5: Opschorting of Annulatie Artikel 6: Aansprakelijkheid Artikel

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT 'BUENO S REASONS'

WEDSTRIJDREGLEMENT 'BUENO S REASONS' WEDSTRIJDREGLEMENT 'BUENO S REASONS' ARTIKEL 1 ORGANISATOR / ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP De actie 'Bueno's reasons' is een wedstrijd met aankoopverplichting georganiseerd door de vennootschap FERRERO nv

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1 ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe (Mazda Motor Belux), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, organiseert een wedstrijd, zonder

Nadere informatie