WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock"

Transcriptie

1 WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mobistar, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Bourgetlaan, 3, met KBO-nummer , organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting in België dewelke begint 5 augustus 2014 om 10u en eindigt uiterlijk op 15 september 2014 om 18u00. ARTIKEL 2 Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd, beschrijft het verloop ervan en legt de algemene deelnamevoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. ARTIKEL 3 De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere student dewelke de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft en die woonachtig is in België en die in het bezit zijn van een geldige studentenkaart, met uitzondering van alle rechtstreekse of onrechtstreekse medewerkers en/of personeelsleden/werknemers van Mobistar, en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd of bij de organisatie ervan is betrokken geweest. Minderjarigen dienen de voorafgaandelijke toestemming te hebben van hun ouders en/of hun voogd om deel te kunnen nemen. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd: de familieleden, in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten. ARTIKEL 4 Mobistar kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door Mobistar voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnamevoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd. ARTIKEL 5 De wedstrijd verloopt als volgt: - Gedurende de wedstrijdperiode zal de gebruiker van de BlokBlock applicatie na 400 minuten gestudeerd te hebben, toegang krijgen tot de wedstrijdpagina waar hij/zij gegevens moet nalaten alsook een schiftingsvraag moet beantwoorden. - De schiftingsvraag is: hoeveel mensen er zullen deelnemen aan deze wedstrijd. - Telkens de gebruiker 400 minuten studeert per nieuw aangebroken dag, krijg hij/zij toegang tot de wedstrijdpagina voor een nieuwe deelname. - De vijf personen die de wedstrijdvraag correct beantwoorden of wiens antwoord dichtst in de buurt ligt van het effectief aantal deelnemers, én voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, wint een Apple ipad Mini retina 16GB Space Gray Cellular o Elke deelnemer kan bij elke wedstrijdvraag opnieuw deelnemen maar kan maar 1x winnen. Eens een deelnemer een prijs gewonnen heeft, kan hij nog meespelen, maar kan geen prijs meer winnen. De vragen worden neergelegd ter studie van de gerechtsdeurwaarder.

2 - De persoon persoon die de schiftingsvraag correct beantwoordt of bij benadering correct en voldoet aan alle voorwaarden wordt als winnaar beschouwd. Dit wordt bevestigd door de gerechtsdeurwaarder. De bekendmaking van de winnaars gebeurt binnen de 7 werkdagen na afsluiten van de wedstrijd per mail. De deelname aan de actie dient te gebeuren uiterlijk op 15 september om 18u00 en moet op de website geregistreerd te zijn. Alleen de inzendingen die op dat moment zijn geregistreerd worden aanvaard. Zullen enkel beschouwd worden als geldig de deelnames met de volledige naam, voornaam, e- mailadres van de deelnemer evenals een geldig telefoonnummer: Een deelnemer die op vraag van de organisator geen geldige studentenkaart kan voorleggen zal uitgesloten worden. Elke deelname die onvolledig geregistreerd wordt, zal als nietig aanzien worden. De naamloze vennootschap Mobistar en elke andere tussenkomende vennootschap of persoon kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door de internetproviders. De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding,..) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als een misbruik worden beschouwd en zullen tot automatische uitsluiting van de hieraan verbonden deelnames leiden. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site, het mailsysteem en/of het streamingsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten. Deelname is uitsluitend nominatief. De deelnemer mag onder geen beding deelnemen onder verschillende pseudo s of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames voor één wedstrijdvraag, onder andere door middel van verschillende adressen (of door verschillende identiteiten of eender welk andere middel om zich meermaals te registreren), worden al zijn deelnemingsformulieren geweigerd en beschouwd als ongeldig. ARTIKEL 6 De naamloze vennootschap Mobistar en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd. ARTIKEL 7 Mobistar maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Mobistar kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

3 ARTIKEL 8 De prijzen van deze wedstrijd: Apple ipad Mini retina 16GB Space Gray Cellular tablets Voor de identificatie van de winnaars dienen deze hun gegevens achter te laten. Indien de gegevens van de ingegeven contactinformatie op het wedstrijdformulier en deze op de identiteitskaart niet identiek zijn wordt de prijs niet overhandigd. Deze prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld. De winnaars worden persoonlijk verwittigd via e- mail, op het telefoonnummer dat ze opgaven bij hun inschrijving. Indien het e-telefoonnummer niet (meer) geldig is op het moment van de bekendmaking van de winnaars, vervalt de prijs voor de desbetreffende winnaar en gaat die automatisch naar de volgende op de lijst. De afspraken ivm de prijzen worden besproken met de winnaars via telefoon. Indien de winnaar niet reageert op de telefoon binnen de 5 dagen, wordt hij of zij telefonisch gecontacteerd. Indien aan dit gesprek geen gevolg wordt gegeven binnen de 5 werkdagen, zal de prijs naar de volgende in rij gaan. ARTIKEL 9 De prijs gaat naar de deelnemer die als correct of bij benadering correct heeft geantwoord op de schiftingsvraag en aan de voorwaarden van huidig reglement voldoet. ARTIKEL 10 Uitgezonderd het geval voorzien in het reglement, zal er door de deelnemers, geen briefwisseling verstuurd worden, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan. ARTIKEL 11 De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. ARTIKEL 12 De naamloze vennootschap Mobistar en de deelnemende bedrijven behouden zich het recht voor om de prijzen in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals foto s/filmpjes genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, en dit voor promotionele doeleinden. ARTIKEL 13 De loutere deelname aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden. Elke klacht in verband met huidige wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van deze laatste, naar de maatschappelijke zetel van Mobistar. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

4 ARTIKEL 14 Huidige wedstrijd is geplaatst onder toezicht van Meester Jacques Gielen en Meester Marc Vermeulen, gerechtsdeurwaarders te 1180 Brussel-Ukkel, Molièrelaan, 266. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zullen Meester Gielen en Meester Vermeulen elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Hun beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. Elke situatie die niet voorzien is in het reglement, zal worden voorgelegd aan de gerechtsdeurwaarder. Zijn beslissingen zijn definitief. ARTIKEL 15 Een kopij van huidig reglement is beschikbaar op ARTIKEL 16 De gegevens van de deelnemers zullen opgenomen worden in een databank voor de uitvoering van de afgifte van de prijzen doorgegeven aan de deelnemende bedrijven. De meegedeelde persoonsgegevens zullen ook opgenomen worden in het adressenbestand van Mobistar om de Deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Mobistar gebruikt de gegevens van de wedstrijdformulieren uitsluitend voor marktonderzoek, marketingdoeleinden en om zijn diensten en producten aan te bieden (direct marketing). Deze gegevens worden enkel aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor het realiseren van de vermelde doeleinden. Conform de wet van 08/12/1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft elke deelnemer recht op toegang en wijziging van zijn/haar persoonlijke gegevens met schriftelijke aanvraag bij de Mobistarklantendienst, Postbus 950 te 1140 Brussel. Via deze weg kan de deelnemer ook op elk moment weigeren dat zijn/haar gegevens nog worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden. De organisator zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar verwacht kunnen worden om de gegevens geheim te houden. Bij het indrukken van de toets verzenden voor het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator. De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies en/of laattijdige levering van de prijzen, die al dan niet te wijten zouden zijn aan de post. In geval van verlies nadat de Organisator de prijs uit handen heeft gegeven aan de post voor levering, wordt de prijs geacht te zijn geleverd en zal geen enkele andere prijs aan de winnaar worden geleverd. De deelname aan de wedstrijd via internet houdt de kennis en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zowel wat betreft het technische prestatievermogen als de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde gegevens niet zijn beschermd tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet. Mobistar verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de actie en het beheer van de website. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele

5 onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat Mobistar publiek maakt, kunnen niet tegen Mobistar gebruikt worden of een verplichting scheppen voor Mobistar.

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1 ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe (Mazda Motor Belux), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, organiseert een wedstrijd, zonder

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis

Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis 1. Voorwerp Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw (hierna BIVV vzw genoemd), met maatschappelijke zetel gelegen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE466.064.511 en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

Mobistar Internet Everywhere Ticket. Herlaadbare formule

Mobistar Internet Everywhere Ticket. Herlaadbare formule Mobistar Internet Everywhere Ticket Herlaadbare formule 02/2013 Artikel 1. Algemeen Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer de Klant gebruikmaakt van Mobistar Internet Everywhere Ticket

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007 ILAN Reglement Kevin Van Wilder August 22, 2007 1 Artikel 1. Organisatie. Elke bij InfoGroep geregistreerde deelnemer of bezoeker aan een lanparty evenement Infogroep LAN (afgekort: ILAN), dat georganiseerd

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE Definities Artikel 1 ABK-ONLINE: ABK: DE CLIËNT: DE REKENINGHOUDER:

Nadere informatie

Wedstrijd OCTA+ «Jackpot»

Wedstrijd OCTA+ «Jackpot» Wedstrijd OCTA+ «Jackpot» Artikel 1 Organisatie De wedstrijd ʻOCTA+ Jackpotʼ is een wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna ʻde wedstrijdʼ genoemd), georganiseerd door OCTA+, met maatschappelijke

Nadere informatie

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden «Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden Artikel 1: Organisator De vereniging zonder winstoogmerk "Special Olympics Belgium" ( de Organisator ), organiseert op basis van het K.B. III/42/CD.585.13-234

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

OCTA+ "LED" OFFLINE. Artikel 3

OCTA+ LED OFFLINE. Artikel 3 OCTA+ "LED" OFFLINE Artikel 1 De onderneming OCTA+ NV, met hoofdzetel op de Schaarbeeklei 600 te 1800 Vilvoorde, ingeschreven op de Kruispuntbank onder het nummer KBO 0466.634.138 (hierna de organisator

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

REGISTRAROVEREENKOMST

REGISTRAROVEREENKOMST REGISTRAROVEREENKOMST TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus 13 3001 Leuven België BTW nummer BE 0466158640 Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN INDESIT COMPANY BENELUX Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Artikel 1 - Definities 1. In deze Algemene Actievoorwaarden

Nadere informatie

Disney Wedstrijdreglement NL

Disney Wedstrijdreglement NL Disney Wedstrijdreglement NL Disney biedt deelnemers de mogelijkheid om prijzen te winnen van twee populaire Disney Channel series, Shake it Up en Jessie. Deelname: In maart organiseert Disney Channel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. Lees deze Bijzondere Actievoorwaarden en de bijhorende Algemene Actievoorwaarden zorgvuldig door. Voor zover in deze Bijzondere Actievoorwaarden

Nadere informatie

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen 1 E-banking overeenkomst voor natuurlijke personen ABN AMRO Bank nv De ondergetekenden: A. ABN AMRO Bank nv, met maatschappelijke zetel te G. Mahlerlaan

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden Van Koalaboox Algemeen KOALABOOX is een dienst aangeboden door de BVBA Koalaboox Belgium met maatschappelijke zetel te 1140 Evere (België), Colonel Bourg straat, 127-129. Ondernemingsnummer/BTW:

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie