Reglement Wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert"

Transcriptie

1 Reglement Wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert 13 Artikel 1 De wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert ( Game ) wordt georganiseerd door RENSON Ventilation nv ( Organisator ), met Hoofdzetel gevestigd te Industriezone 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, B-8790 WAREGEM. Artikel 2 Gedurende de actieperiode wordt één (1) prijs uitgereikt ( Prijs ). Elke deelnemer aan de Game ( Deelnemer ) maakt gedurende de actieperiode kans te winnen, op basis van de in dit Reglement uiteengezette modaliteiten. De wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert bestaat uit het beantwoorden van een wedstrijdvraag. Na het beantwoorden van de wedstrijdvraag dient de deelnemer een schiftingsvraag op te lossen waarbij geraden moet worden hoeveel personen er zullen deelgenomen hebben aan de wedstrijd tegen woensdag 10 augustus om 23:59u. Er wordt na de actieperiode 1 winnaar gekozen die een juist antwoord heeft gegeven op de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag zo kort mogelijk benadert. Bij een eventueel ex aequo worden de winnaar bepaald in functie van het moment van deelname (dag, datum en uur) geregistreerd door de computerserver, in stijgende volgorde. Elke deelnemer kan meermaals aan de wedstrijd deelnemen, maar kan slechts eenmaal een prijs winnen. Meerdere personen van hetzelfde gezin of bewoners van hetzelfde adres in het geval van samengestelde gezinnen, mogen deelnemen, maar ze kunnen maar één prijs winnen per gezin of per domicilie. De winnaar van een prijs worden schriftelijk (per ) op de hoogte gebracht binnen de eenendertig (31) dagen na de deelname. De namen of andere persoonsgegevens van de winnaar kunnen ook worden vermeld op de Facebook fan pagina van Renson Worldwide. De Actie start om 00:00 uur op woensdag 13 juli 2016 en eindigt om 23:59 uur op woensdag 10 augustus Artikel 3 De prijs bestaat uit een weerstation van het merk Netatmo ter waarde van 169 waarmee de luchtkwaliteit op basis van een aantal parameters kan gemeten worden via een app. De smartphone op de afbeelding maakt geen deel uit van het te winnen toestel. Het toestel bevat 2 modules, 1 voor binnen en 1 voor buiten. 1

2 Nadat de winnaar schriftelijk (per ) op de hoogte werd gebracht dient deze zijn adresgegevens te bezorgen aan RENSON. Enkel en alleen naar het opgestuurde adres zal de prijs verstuurd worden. De verzendingskosten zijn ten laste van de Organisator. Indien de prijs bij aanbieding door of namens de Organisator aan het opgegeven thuisadres van de winnaar niet kan worden afgeleverd, zal de Organisator niet verplicht zijn een tweede aflevering te organiseren en zal de prijs door de Organisator kunnen worden ingehouden, dit alles zonder dat de aansprakelijkheid van de Organisator in het gedrang komt Behalve in geval van vergissing in hoofde van de Organisator, wordt de Prijs die voor om het even welke reden niet worden afgehaald, worden teruggestuurd of worden geweigerd, niet meer voor de Actie ter beschikking gesteld, en dit zonder dat de aansprakelijkheid van de Organisator in het gedrang komt. Artikel 4 Om deel te nemen aan de Actie dient de Deelnemer zich te registreren via het daarvoor ontworpen inschrijvingsformulier op en dit conform de voorschriften van artikel 6. Artikel 5 Alle personen die de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet hebben bereikt op woensdag 10 juni kunnen niet geselecteerd worden als winnaar van de prijs. Indien een Deelnemer tussen zestien (16) en achttien (18) jaar wordt geselecteerd als winnaar van de prijs, dan zal de Deelnemer door een ouder of voogd moeten worden begeleid. Het personeel van de Organisator en derden die hebben meegewerkt aan het uitwerken en het opzetten van de Actie, evenals hun familieleden in rechte lijn en in zijlijn mogen niet deelnemen aan de Actie. Deelname is persoonlijk en individueel. De Organisator behoudt zich het recht voor om een Deelnemer of een deelname aan de Actie te weigeren wanneer wordt vastgesteld dat deelname centraal wordt georganiseerd om zo artificieel de winstkansen van de leden van een club of enige andere vereniging te verhogen. Artikel 6 Elke Deelnemer dient toegang te hebben tot het internet en te beschikken over een geldig e- mailadres. Om zich in te schrijven voor deelname aan de Actie moet de Deelnemer verbinding maken met het internet en toegang hebben tot de actie website Voor het spelen dient de Deelnemer het daartoe ontworpen inschrijvingsformulier invullen door de vereiste gegevens te bezorgen, waaronder een geldig adres. Elke onjuiste of onvolledige inschrijving, zoals elke opgave van een verkeerde of fictieve naam, identiteit, adres of thuisadres, dan wel het gebruik van automatische processen voor de aanmaak van adressen en/of het versturen van berichten, zal door de Organisator niet in 2

3 overweging worden genomen en brengt de nietigheid van de deelname aan de Actie met zich mee. Er kan slechts via worden deelgenomen aan de Actie. Elke deelname via post, of op een andere wijze is uitgesloten en zal door de Organisator niet in overweging worden genomen. Inschrijving is mogelijk op elk moment binnen de looptijd van de Actie, zoals bepaald in artikel 2. Artikel 7 Alle intellectuele en andere rechten in en/of op de teksten, slogans, beeldmateriaal en/of ander materiaal dat binnen het kader van de prijs zou worden opgegeven door de Deelnemer en/of geregistreerd door de Organisator, en waarop één of meerdere personen te zien en/of te horen is/zijn en/of die materiaal bevatten dat auteursrechtelijk of onder enig ander intellectueel eigendomsrecht kan beschermd worden, behoren uitsluitend en op exclusieve wijze toe aan de Organisator. Daartoe draagt elke Deelnemer, voor zoveel als nodig, zijn of haar intellectuele rechten op dit materiaal over aan de Organisator, in de ruimste mate als toegelaten onder Belgisch recht. De teksten, slogans, beeldmateriaal en/of ander materiaal, zoals hierboven bepaald, kan op gelijk welk moment en onder gelijk welke vorm gereproduceerd en publiek worden gemaakt door de Organisator, binnen het kader van een publiciteitscampagne van de Organisator of op enige andere wijze. Elke Deelnemer aanvaardt dat zijn of haar naam en persoonsgegevens kunnen worden gebruikt (onder meer doch niet beperkt tot het posten van deze naam op de Facebook fan pagina van RENSON Ventilation nv) binnen het kader van de verdere communicatie omtrent deze Actie. Artikel 8 Met betrekking tot de Actie zal geen correspondentie, van welke aard ook, worden uitgewisseld, noch per brief, noch telefonisch, noch via met uitzondering van: een eventuele schriftelijke aanvraag teneinde dit Reglement te bekomen, gericht aan de Organisator, met vermelding van de referentie Wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert, en met toevoeging van een voldoende gefrankeerde en aan de toezender zelf gerichte omslag; en de eventuele correspondentie zoals voorzien in dit Reglement. Door deel te nemen aan de Actie aanvaardt elke Deelnemer, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden van dit Reglement, evenals alle beslissingen van de Organisator teneinde het goede verloop van de Actie te garanderen. Artikel 9 Eventuele deelnamekosten zijn geheel ten laste van de Deelnemer. De Deelnemer kan in geen geval de eventuele kosten voor zijn deelname aan de Actie terugvorderen van de Organisator. Artikel 10 3

4 De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij ertoe gebracht wordt de Actie, door overmacht of gebeurtenissen buiten haar wil om, op te schorten, te annuleren, te verlengen, uit te stellen om er de voorwaarden van te wijzigen of om de gewonnen Prijs te vervangen door een prijs van een gelijke of hogere waarde en aard, of in geval van laattijdige uitreiking van de Prijs. Artikel 11 De Organisator kan de Actie geheel of gedeeltelijk annuleren, dan wel een Deelnemer de deelname aan de Actie of de prijs te weigeren indien blijkt dat er zich fraude, manipulatie of enige andere onregelmatigheid heeft voorgedaan, van welke aard ook, zoals computerfraude, het gebruik van fictieve adressen en/of het centraal organiseren van deelname in strijd met artikel 5, in het kader van de deelname aan de Actie en/of in het kader van het bepalen van de winnaar. De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om in dergelijk geval de Prijs niet toe te kennen aan de personen die in strijd met dit Reglement hebben gehandeld en/of deze personen te vervolgen voor de bevoegde rechtbanken. De Organisator wijst elke aansprakelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de Deelnemers voor (de gevolgen van) de desgevallend begane onregelmatigheden. Artikel 12 Behalve in geval van opzet, kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld in geval van ongeval of in geval van enige andere schade, van welke aard ook, die de Deelnemer zou oplopen ten gevolge van (de deelname aan) de Actie, of ten gevolge van de toekenning van, de ontvangst van of het gebruik van de Prijs. De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies en/of laattijdige levering van de Prijs, die al dan niet te wijten zouden zijn aan de post. In geval van verlies nadat de Organisator de Prijs uit handen heeft gegeven aan de post voor levering, wordt de Prijs geacht te zijn geleverd en zal geen enkele andere Prijs aan de winnaar worden geleverd. De deelname aan de Actie via internet houdt de kennis en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals wat betreft het technische prestatievermogen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde gegevens niet zijn beschermd tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet. De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of gebreken die zich zouden voordoen op het internet, op de website zoals onder meer wegens kwaad opzet van buiten af, die de goede voortgang van de Actie in het gedrang zouden kunnen brengen. 4

5 RENSON is niet aansprakelijk als de website onbeschikbaar is tijdens de duur van de wedstrijd. Bijgevolg kan RENSON in geen enkel geval aansprakelijk worden geacht voor het slecht functioneren van het internet, waardoor het goede verloop en de goede werking van de website verhinderd worden. Artikel 13 De persoonsgegevens van de Deelnemer worden verzameld door RENSON Ventilation nv, met Hoofdzetel gevestigd te Industriezone 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, B-8790 WAREGEM. De persoonsgegevens van de Deelnemer worden gebruikt om de goede werking van de Actie te waarborgen. Zij kunnen eveneens worden gebruikt voor promotiedoeleinden betreffende de producten van de RENSON Ventilation nv groep, tenzij de Deelnemer zich hiertegen verzet. Het meegedeelde adres zal enkel worden gebruikt voor promotiedoeleinden of voor andere doeleinden dan deelname aan de Actie, indien de betrokken persoon zijn of haar toestemming hiertoe heeft gegeven. De persoonsgegevens van de Deelnemer kunnen aan de partners en aan andere ondernemingen van de RENSON Ventilation nv groep meegedeeld worden voor dezelfde doeleinden. De Deelnemer heeft het recht om, gratis, zonder verantwoording en op elk ogenblik, zijn of haar gegevens te raadplegen, de verbetering of verwijdering ervan te vragen, en zich te verzetten tegen de verwerking ervan voor doeleinden van direct marketing, door een gedagtekende en ondertekende brief te richten aan de RENSON Ventilation nv, met Hoofdzetel gevestigd te Industriezone 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, B-8790 WAREGEM, België. Artikel 14 De Organisator behoudt zich het recht voor de Actie en/of het verloop daarvan en/of dit Reglement te wijzigen indien omstandigheden buiten haar wil om dit vereisen. Elk geval dat niet uitdrukkelijk is voorzien in dit Reglement zal door de Organisator zelf worden beslecht. Er is geen verhaal mogelijk tegen een dergelijke beslissing van de Organisator, die als definitief en onherroepelijk moet worden aangenomen. Toepasselijk recht en betwistingen De Actie, dit Reglement en alle niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot de Actie en/of dit Reglement ontstaan, worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil met betrekking tot de Actie of dit Reglement, met inbegrip van geschillen betreffende niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot de Actie en/of dit Reglement ontstaan, zijn uitsluitend de Kortrijkse rechtbanken bevoegd. 5

Reglement GO 4 COMFORT GAME

Reglement GO 4 COMFORT GAME Reglement GO 4 COMFORT GAME 04 februari 2015 Artikel 1 De GO 4 COMFORT GAME ( Game ) wordt georganiseerd door RENSON Ventilation nv ( Organisator ), met Hoofdzetel gevestigd te Industriezone 2 Vijverdam,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier ARTIKEL 1 Prik&Tik cvba, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in de Gerard Mercatorstraat 85 in 3920 Lommel, organiseert

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Artikel 1 - Organisator De vennootschap PERNOD RICARD BELGIUM N.V., Terhulpsesteenweg 130b1, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd Win jouw Ricard

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

Wedstrijd Balade Smeer BIO

Wedstrijd Balade Smeer BIO WEDSTRIJDREGLEMENT Wedstrijd Balade Smeer BIO Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Balade Smeer BIO (hierna de wedstrijd genoemd) is een gratis onlinewedstrijd georganiseerd door Corman NV (hierna

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Om geldig deel te nemen dient de deelnemer onderstaande stappen te doorlopen:

Om geldig deel te nemen dient de deelnemer onderstaande stappen te doorlopen: SPAWAKEUP WEDSTRIJDREGLEMENT ================================== ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap SPADEL, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1030 SCHAARBEEK, Kolonel Bourgstraat 103, organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN»

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN» WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN» ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd I Love Mama zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET KWALITEITSKETEN CARREFOUR

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET KWALITEITSKETEN CARREFOUR WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET KWALITEITSKETEN CARREFOUR ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan,

Nadere informatie

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel WEDSTRIJD Het Cécémel Spel ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap FrieslandCampina Belgium, hierna genaamd de Organisator, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 9880 Aalter, Venecolaan 17, organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 ARTIKEL 1 De vennootschap BRUSSELS MAJOR EVENTS vzw met maatschappelijke zetel in de Korte Museumstraat 6-8, 1000 Brussel, België, organiseert een wedstrijd,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot

WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mobistar, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Bourgetlaan, 3, met KBO-nummer 0456.810.810, organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock

WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mobistar, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Bourgetlaan, 3, met KBO-nummer 0456.810.810, organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Goe Gefietst

Wedstrijdreglement Goe Gefietst Wedstrijdreglement Goe Gefietst ARTIKEL 1 De VZW Bond van trein, tram en busgebruikers (TreinTramBus) (hierna genaamd de organisator ), ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0430 410 873, gevestigd

Nadere informatie

Reglement WEDSTRIJD OMNIVIT PERFORMANCE

Reglement WEDSTRIJD OMNIVIT PERFORMANCE Reglement WEDSTRIJD OMNIVIT PERFORMANCE ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Sanofi Belgium, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0464435901, gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Airport

Nadere informatie

WEDSTRIJD. Casa di Mama 10 years ARTIKEL 1

WEDSTRIJD. Casa di Mama 10 years ARTIKEL 1 WEDSTRIJD Casa di Mama 10 years ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Dr. Oetker, met maatschappelijke zetel in 1831, De Kleetlaan 7b, Bus 1, organiseert een wedstrijd met aankoopverplichting. De Casa di

Nadere informatie

Mobistar Wedstrijdreglement Abonneer je gratis op Hello Get More Lente 2009

Mobistar Wedstrijdreglement Abonneer je gratis op Hello Get More Lente 2009 Mobistar Wedstrijdreglement Abonneer je gratis op Hello Get More Lente 2009 Het reglement van de Abonneer je gratis op Hello -wedstrijd beschrijft de regels en de voorwaarden die gelden voor enerzijds

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1 ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe (Mazda Motor Belux), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, organiseert een wedstrijd, zonder

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd "krasjecadeau"

Reglement van de wedstrijd krasjecadeau Reglement van de wedstrijd "krasjecadeau" Artikel 1: Algemene informatie 1.1. De NV bpost, met maatschappelijke zetel in het Muntcentrum, 1000 Brussel, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 214.596.464

Nadere informatie

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen WEDSTRIJD Win een.vlaanderen ARTIKEL 1 De VZW DNS BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 3001 Leuven, Ubicenter Philipssite, 5/13, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting dewelke

Nadere informatie

Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014

Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014 Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014 ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Officieel reglement van de promotiecampagne KIDIBUL : Win a duo-ticket voor de bekerfinale (croky cup)

Officieel reglement van de promotiecampagne KIDIBUL : Win a duo-ticket voor de bekerfinale (croky cup) Officieel reglement van de promotiecampagne KIDIBUL : Win a duo-ticket voor de bekerfinale (croky cup) Algemene Voorwaarden 1. De Kidibul actie BEKERFINALE KAA GENT wordt georganiseerd door NEOBULLES SA

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

Wedstrijd Balade Chef Boterham Win een chef-kok aan huis

Wedstrijd Balade Chef Boterham Win een chef-kok aan huis WEDSTRIJDREGLEMENT Wedstrijd Balade Chef Boterham Win een chef-kok aan huis Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Balade Chef Boterham: Win een chef-kok aan huis (hierna de wedstrijd genoemd) is een

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE Doe mee met de wedstrijden uit het IMPACT magazine van december 2014 via www.sikkens.be of www.trimetal.be. Hoe doe je mee? E-mail Naam schildersbedrijf Naam... Voornaam...

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. betfirst- wedstrijd Trumpman

WEDSTRIJDREGLEMENT. betfirst- wedstrijd Trumpman WEDSTRIJDREGLEMENT betfirst- wedstrijd Trumpman Artikel 1: Organisatie 1.1. De betfirst- wedstrijd Trumpman (hierna de Wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door SAGEVAS NV (hierna de Organisator

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box

WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven

Nadere informatie

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen REGLEMENT Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen ARTIKEL 1: ORGANISATOR Touring Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C bus 117 in 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 10/06/2016

Wedstrijdreglement 10/06/2016 Wedstrijdreglement 10/06/2016 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Win een gesigneerd T- shirt van de Rode Duivels (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

CARREFOURREGLEMENT VAN END OF YEAR

CARREFOURREGLEMENT VAN END OF YEAR CARREFOURREGLEMENT VAN END OF YEAR ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO 0448.826.918), organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR

WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM Carrefour market, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE»

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE» WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE» ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF De naamloze vennootschap Savencia Fromage & Dairy Benelux nv (BE 0406.658.741), gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1050 ELSENE,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Balade- wedstrijd Pairi Daiza

WEDSTRIJDREGLEMENT. Balade- wedstrijd Pairi Daiza WEDSTRIJDREGLEMENT Balade- wedstrijd Pairi Daiza Artikel 1: Organisatie 1.1. De Balade- wedstrijd Pairi Daiza (hierna de Wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door Corman NV (hierna de Organisator

Nadere informatie

Officieel reglement van de promotiecampagne KIDIBUL : Win je duoticket voor de galamatch van KAA Gent

Officieel reglement van de promotiecampagne KIDIBUL : Win je duoticket voor de galamatch van KAA Gent Officieel reglement van de promotiecampagne KIDIBUL : Win je duoticket voor de galamatch van KAA Gent Algemene Voorwaarden 1. De Kidibul actie Win je duoticket voor de galamatch van KAA Gent wordt georganiseerd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze Artikel 1: Voorwerp De naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv, divisie Volkswagen Import, met

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE

Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849, organiseert op 6 mei,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

Reglement Facebook Wedstrijd Martin s Hotels

Reglement Facebook Wedstrijd Martin s Hotels Reglement Facebook Wedstrijd Martin s Hotels Elke Wedstrijd die door Martin s Hotels S.A. wordt georganiseerd en op de Facebook-account van Martin s Hotels wordt gepost, is onderworpen aan deze algemene

Nadere informatie

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz De onderneming Alterfin cvba, waarvan de hoofdzetel zich bevindt aan de Haachtsesteenweg 159 te 1030 Brussel (hierna de organisator ), organiseert van 29

Nadere informatie

Reglement wedstrijd - Auto5

Reglement wedstrijd - Auto5 Reglement wedstrijd - Auto5 Elke Wedstrijd die door Auto5 wordt georganiseerd en op de Facebook-pagina Auto5 (https://www.facebook.com/auto5be) en op www.enjoywithauto5.be wordt gepost, is onderworpen

Nadere informatie

REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA

REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA Artikel 1 De wedstrijd COMME CHEZ BADOIT wordt georganiseerd door NV Danone Waters Benelux SA met zetel te Jules

Nadere informatie

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme

Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849,

Nadere informatie

VOLLEDIG SPELREGLEMENT PINK LADY "NAZOMEREN" DELHAIZE-SUPERMARKTEN

VOLLEDIG SPELREGLEMENT PINK LADY NAZOMEREN DELHAIZE-SUPERMARKTEN VOLLEDIG SPELREGLEMENT PINK LADY "NAZOMEREN" DELHAIZE-SUPERMARKTEN ARTIKEL 1 - Organiserend bedrijf PINK LADY EUROPE, vereniging geregistreerd onder het nummer 421 352 550 00048, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Win a breakfast Hercules Trophy

Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Win a breakfast Hercules Trophy Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Win a breakfast Hercules Trophy Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Lantmännen Unibake Win a breakfast Hercules

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070 Brussel,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CADEAUBON WEDSTRIJD

ALGEMENE VOORWAARDEN CADEAUBON WEDSTRIJD ALGEMENE VOORWAARDEN CADEAUBON WEDSTRIJD Artikel 1 Algemene informatie De CADEAUBON - WEDSTRIJD (hierna de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Technologiepark Zwijnaarde

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win 1 jaar gratis mondverzorging

WEDSTRIJDREGLEMENT Win 1 jaar gratis mondverzorging WEDSTRIJDREGLEMENT Win 1 jaar gratis mondverzorging ARTIKEL 1: ORGANISATIE Deze wedstrijd wordt georganiseerd door: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV-SA Avenue Pascal 2-4-6 1300 Wavre - Belgium (hierna

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul ARTIKEL 1: Organisator Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd georganiseerd ter gelegenheid van 30 jaar IKEA Hognoul ( de Wedstrijd ) door IKEA

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bekijk uw aankoop uit een ander perspectief win een ballonvaart.

Wedstrijdreglement Bekijk uw aankoop uit een ander perspectief win een ballonvaart. WEDSTRIJDREGLEMENT Wedstrijdreglement Bekijk uw aankoop uit een ander perspectief win een ballonvaart. 1. Inleiding De firma ALUK BELGIUM N.V. met maatschappelijke zetel te Zwaarveld 44 9220 Hamme, organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT McDonald s Artikel 1: Algemeen 1.1. Van 13 december 2018 11.00 AM tot en met 14 december 2018 06.30 AM ( Wedstrijdperiode ) organiseert McDonald s Belgium NV, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip De onderneming L Oréal Nederland b.v., Divisie Cosmetique Active, gevestigd te 2132 LR Hoofddorp, Scorpius

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement Logeren in Vlaanderen Vakantieland - 2019 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna: Wedstrijd

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070 Brussel,

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT SPAARKAART

WEDSTRIJDREGLEMENT SPAARKAART WEDSTRIJDREGLEMENT SPAARKAART ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer 0448.826.918),

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans op 100 korting.» «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans

Nadere informatie

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm Wedstrijdreglement Visa en MasterCard Organisator: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 20 00 Duurtijd van de wedstrijd: De wedstrijd loopt

Nadere informatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator).

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator). WEDSTRIJDREGLEMENT JUNI 2016 1. Organisatie Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator). Deelnemen aan de

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070

Nadere informatie

WEDSTRIJD Hollywood Cashback actie

WEDSTRIJD Hollywood Cashback actie WEDSTRIJD Hollywood Cashback actie ARTIKEL 1 De vennootschap Samsung Electronics Benelux BV (verder Samsung), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, organiseert een

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT McDonald s Summer Surprises Artikel 1: Algemeen . Artikel 2: Deelnamevoorwaarden

WEDSTRIJDREGLEMENT McDonald s Summer Surprises Artikel 1: Algemeen  . Artikel 2: Deelnamevoorwaarden WEDSTRIJDREGLEMENT McDonald s Summer Surprises Artikel 1: Algemeen 1.1. Van 19 juni 2019 11.00 AM tot en met 20 juni 2019 06.00 AM ( Wedstrijdperiode ) organiseert McDonald s Belgium NV, ingeschreven in

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Dream Big Kids Walkout Wedstrijd georganiseerd door ING België nv

WEDSTRIJDREGLEMENT. Dream Big Kids Walkout Wedstrijd georganiseerd door ING België nv WEDSTRIJDREGLEMENT Dream Big Kids Walkout Wedstrijd georganiseerd door ING België nv 1. Deze wedstrijd met de naam Dream Big Kids Walkout? (hierna "de wedstrijd" genoemd) wordt georganiseerd door ING België

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Lotus Suzy komt naar jouw sportclub

WEDSTRIJDREGLEMENT Lotus Suzy komt naar jouw sportclub WEDSTRIJDREGLEMENT Lotus Suzy komt naar jouw sportclub ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

REGLEMENT Unilever Food Solutions WEDSTRIJD

REGLEMENT Unilever Food Solutions WEDSTRIJD REGLEMENT Unilever Food Solutions WEDSTRIJD Artikel 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Waste zoek de 7 verschillen" hierna te noemen: actie, die wordt georganiseerd door Unilever Belgium

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Lutti Bongo

Wedstrijdreglement Lutti Bongo Wedstrijdreglement Lutti Bongo Art. 1 Organisatie 1.1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd met aankoopverplichting georganiseerd door Continental

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement DE RENOVATIE CHEQUE FIMMO MAKELAARS BVBA

Wedstrijdreglement DE RENOVATIE CHEQUE FIMMO MAKELAARS BVBA Wedstrijdreglement DE RENOVATIE CHEQUE FIMMO MAKELAARS BVBA FIMMO MAKELAARS BVBA Dorpsstraat 11, 2940 Stabroek T: 03 210 17 17 info@fimmo-vastgoed.be BTW: BE 0830.105.610 Inhoudsopgave Reglement... 2 Artikel

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT KNACK FOCUS AFFICHEWEDSTRIJD 2011

WEDSTRIJDREGLEMENT KNACK FOCUS AFFICHEWEDSTRIJD 2011 WEDSTRIJDREGLEMENT KNACK FOCUS AFFICHEWEDSTRIJD 2011 Artikel 1 Vanaf woensdag 22 juni tot en met dinsdag 30 augustus 2011, 23.59 u. organiseert Roularta Media Group/Knack Focus, gevestigd te 8800 Roeselare,

Nadere informatie

De deelname aan de wedstrijd houdt de eenvoudige aanvaarding in van onderhavig reglement zonder wijziging of andere informatie.

De deelname aan de wedstrijd houdt de eenvoudige aanvaarding in van onderhavig reglement zonder wijziging of andere informatie. Wedstrijdreglement «Hotel de Elderschans». Artikel 1: Organisator van het spel De vennootschap Groupon International Travel GmbH, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in de Freier Platz 10, 8200

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een vuurkorf

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een vuurkorf WEDSTRIJDREGLEMENT Win een vuurkorf 1. Deelname aan de wedstrijd Win een vuurkorf is voorbehouden aan alle inwoners van BelgIë, Frankrijk en Nederland, vanaf 18 jaar met uitsluiting van de personeelsleden

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR CHECK-IN & WIN

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR CHECK-IN & WIN WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR CHECK-IN & WIN Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd Check-in & Win zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Sleep een van onze energieke prijzen in de wacht (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd

Nadere informatie

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES - WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES ARTIKEL 1: ALGEMEEN Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Funny sandwich

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd Leve Voetbal is een fotowedstrijd met aankoopverplichting van minstens één van de officiële miniduivels

Nadere informatie

Wedstrijdreglement myshopi - Harrys

Wedstrijdreglement myshopi - Harrys Wedstrijdreglement myshopi - Harrys Artikel 1 Organisator en context De myshopi wedstrijd wordt georganiseerd door de N.V. Barilla BELGIUM, hierna vernoemd als de Organisator, waarvan de maatschappelijke

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Campagne UP! 2018

Wedstrijdreglement Campagne UP! 2018 1 Wedstrijdreglement Campagne UP! 2018 1. Organisatie De wedstrijd wordt georganiseerd door, Simón Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, btw BE0476.306.127, RPR Brussel, hierna Organisator genoemd. De wedstrijd

Nadere informatie

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator.

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator. REGLEMENT FACEBOOKWEDSTRIJD DICTATOR Dictator Quiz ARTIKEL 1 De UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Royale 288 Koningsstraat, 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles»

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» ARTIKEL 1 Het bedrijf INNO N.V., met maatschappelijke zetel in 111 Nieuwstraat, 1000 Brussel, BTW BE 0448.827.116, organiseert een gratis wedstrijd Cooking Battles

Nadere informatie