WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland"

Transcriptie

1 WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap Mondelez Nederland Services B.V. Postbus AK Oosterhout hierna genoemd de organisator. 2. Duur van de wedstrijd -- Deze wedstrijd start op maandag 04/05/2015 (00:01 u.) en loopt tot en met zondag 21/06/2015 (23:59 u.). 3. Deelnemer -- Elke natuurlijke persoon van 18 jaar en ouder, wonende in Nederland kan aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de werknemers van de organisator en de leden van hun gezin, evenals het personeel van de communicatiebureau s en de leden van hun gezin. 4. Aanvaarding reglement -- Deelname aan Stimorol Tomorrowland impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van dit reglement, met inbegrip van eventuele wijzigingen die later nodig kunnen zijn, in overeenstemming met artikel 13 De organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door de organisator voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 5. Wijze van deelname -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd met aa De deelnemer koopt 2 Stimorol producten naar keuze en houdt zijn originele kassabon bij. De aankoop van deze 2 producten dient op hetzelfde kassabon geregistreerd te staan. Op de Stimorol TML app moet het deelnemingsformulier volledig worden ingevuld om geldig deel te nemen en dient een deelnemer de volgende stappen te doorlopen: o Stap 1 Prijsvraag 1: om kans te maken op één duo ticket (wekelijkse trekking) o Stap 2 Persoonlijke gegevens o Stap 3 Upload kassabon (scan, foto, GEEN overgetypt document) Volgende wedstrijdvraag dient ingevuld te worden: Prijsvraag 1: trekking algemene wekelijkse winnaar

2 Vraag: Hoeveel kauwgoms zitten er in deze : - Snoeppot - Pet - Regenlaarzen - Pan - Drinkbekertje - Koelbox - Sampling box Deelnemers krijgen wekelijks één van bovengenoemde willekeurige vragen, ondersteund met een afbeelding of extra informatie met betrekking tot het product. Om deel te kunnen nemen, dient de speler 2 Stimorol producten naar keuze aan te kopen en dit te bewijzen via een aankoopbewijs (ingescand kassabon). Opgelet: de aankoop van een multipack (duopack, 6-pack) geldt als één product. De verschillende pakjes in deze specifieke verpakkingen worden dus niet als afzonderlijke producten aanschouwd. Deelname aan de wedstrijd kan slechts gebeuren via de Nederlandse Facebook pagina van Stimorol ( hierna te noemen de Stimorol TML app. Deelnemers dienen zich aan te melden bij Facebook door gebruik te maken van hun Facebook-inloggegevens. Voor toegang tot het spel en de actie tussen 04/05/2015 en 21/06/2015 dient de deelnemer naar de officiële Nederlandse Stimorol-pagina op Facebook ( te surfen en deze algemene voorwaarden te accepteren. Deelnemers mogen deelnemen aan deze actie voor eigen win doeleinden, maar ook voor deze van derden, onder voorwaarde dat alle betrokken partijen meerderjarig zijn en wonende te Nederland. Facebook-identiteiten die uitsluitend zijn aangemaakt met het doel voor het spel relevante parameters op één of andere manier te wijzigen, vervalsen of manipuleren zullen worden geweigerd. De deelnemende Facebook-ID's dienen te voldoen aan de algemene voorwaarden en gebruiksrichtlijnen van Facebook. De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten. De Stimorol Tomorrowland wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, aanbevolen, ten uitvoer gebracht door of verbonden met Facebook. Deze deelname dient uiterlijk op 21/06/2015 om u. in de Stimorol TML app op de Stimorol Nederland Facebook pagina geregistreerd te zijn. Alleen de geldige inzendingen die op dat moment geregistreerd zijn worden aanvaard. Als geldig zullen enkel de deelnemingsformulieren beschouwd worden waarop boven vermelde onderdelen correct ingevuld zijn. Elk deelnemingsformulier dient in het

3 Nederlands te worden ingevuld. Iedere deelname die na 21/06/2015 om u. Binnen de Stimorol TML toekomt, zal als nietig aanzien worden. Iedere speler ontvangt na deelname een ter bevestiging van zijn deelname. Dit gebeurt binnen 24u na deelname. Indien deze geen bevestiging heeft ontvangen na deze periode, betekent dit dat zijn deelname als ongeldig werd aanschouwd. Naast de bevestiging, verstuurd kort na deelname, worden de winnaars op het einde van iedere volgende spelweek bekend gemaakt via de Stimorol Nederland Facebook pagina. De wekelijkse winnaars ontvangen eveneens een ter bevestiging van hun prijs en worden verzocht hier binnen de 5 werkdagen op te antwoorden, zo niet wordt hun prijs naar de volgende winnaar in rij doorgegeven. De organisator en elke andere tussenkomende vennootschap of persoon kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door de internet- of elektriciteitsproviders. De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. 6. Aantal deelnames -- De aankoop van 2 Stimorol producten naar keuze geeft recht op één deelname. Een deelnemer kan dus meerdere keren geldig deelnemen bij aankoop van een veelvoud van 2 producten van Stimorol op voorwaarde dat hij per 2 aangekochte producten een geldig kassabon kan voorleggen. De deelnemer is verplicht om de 2 producten, dewelke één deelname garanderen, op hetzelfde kassabon en dus op hetzelfde moment aangekocht te hebben om geldig deel te kunnen nemen. Het kassabon moet dan op het moment van de deelname op de website geüpload worden. Een zelfde kassabon staat verschillende deelnames toe indien er een veelvoud van 2 producten op geregistreerd staat. Indien je dus meerdere producten hebt aangekocht op hetzelfde kassabon, mag je dit zelfde kassabon gebruiken per 2 aangekochte producten die op dit ticket zijn opgenomen. 7. Winnaar -- Het aantal winnaars wordt als volgende verdeeld: winnaars (wekelijks geselecteerd) De winnaars worden als volgt bepaald: deelnemers die aan de voorwaarden van huidig reglement voldoen, en die het antwoord op de eerste prijsvraag correct hebben ingevuld of het dichtst hebben benaderd. Als een deelnemer op verschillende weken bij de winnaars zit, wint hij enkel op de eerste week. Voor de volgende weken wordt de

4 volgende winnaar op de lijst gekozen. In het uitzonderlijke geval dat meerdere personen de prijsvraag juist hebben beantwoord, zal de uiteindelijke winnaar diegene zijn die het eerste de correcte antwoord(en) heeft geüpload. Maximum 1 prijs per persoon. Om recht te hebben op de gewonnen prijs, dient de winnaar en vriend(in) minimaal 18 jaar oud te zijn, over een geldig identiteitsbewijs beschikken en wonende te zijn in Nederland. Nadat de terug gestuurde persoonlijke gegevens zijn ontvangen en zijn gecontroleerd, wordt de prijs per post of via verstuurd. Als het op het invulformulier ingevulde post of adres niet klopt, onvolledig of onleesbaar is wordt de winnaar geacht afstand te doen van zijn prijs, zonder enige mogelijkheid tot beroep. De prijs gaat dan naar de volgende in de lijst van winnaars. De winnaar verliest elk recht op de prijs als hij/zij OF de vriend(in) jonger is dan 18 jaar. De organisator behoudt zich het recht voor het (de) originele kassabon(ten) op te vragen. 8. Prijs -- De prijs die aan de winnaars aangeboden wordt, is de volgende: Een ééndags duo-ticket voor Tomorrowland ter waarde van 186,86. De winnaars winnen een toegangsticket tot het festival gedurende één dag (zaterdag 26/07/2015) voor zichzelf en een partner naar keuze. Zowel de winnaar als zijn/haar uitgenodigde partner(s) dienen meerderjarig en in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en woonachtig te zijn in Nederland om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd en recht te hebben op de uitgereikte prijs. Geen enkele prijs kan ingeruild worden in tegenwaarde voor contant geld of voor enig ander voorwerp, dienst of enig ander voordeel van welke aard dan ook. De prijzen zijn ondeelbaar en moeten aanvaard worden zoals deze worden toegekend. Prijzen zijn overdraagbaar aan derden en kunnen aan een vriend of vriendin worden geschonken, op voorwaarde dat deze niet worden doorverkocht. Er is geen alternatief in contanten. De organisator behoudt zich het recht voor om een andere beloning van een gelijke monetaire waarde aan te bieden indien hij dit nodig acht. 9. Mededeling -- Onderhavig Reglement is beschikbaar online via ( of op eenvoudige schriftelijke aanvraag. Deze aanvraag dient gericht te worden aan Mondelez Nederland Services B.V. Postbus AK Oosterhout, met toevoeging van een voorgeadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe (waarop de juiste naam- en adresgegevens van de deelnemer worden vermeld). Met uitzondering van de mededeling van onderhavig Reglement, zal op geen enkele briefwisseling, , fax of telefonische oproep betreffende deze wedstrijd geantwoord worden. 10. Verantwoordelijkheid van de organisator en/of haar communicatieadviesbureau en/of HighCo Data en/of de deelnemende verkooppunten -- In geval van overmacht en/of onvoorziene gebeurtenissen, behoudt de organisator zich het recht

5 voor om deze wedstrijd of zijn verloop te wijzigen en alle beslissingen te nemen die zij dienaangaande gepast acht. In elk geval, wijzen de organisator, Isobar, HighCo Data en de deelnemende verkooppunten, waar de producten van Mondelez Nederland worden verkocht, elke aansprakelijkheid af voor alle directe of indirect schade, van welke aard ook in verband met deze wedstrijd, behoudens in geval van opzettelijke fout of bedrog. Zij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden geacht bij annulering, wijziging, onderbreking of uitstel van de wedstrijd in geval van overmacht en/of in het geval er zich een gebeurtenis voordoet, onafhankelijk van de wil van de organisator en/of het communicatiebureau Isobar en/of HighCo Data en/of de deelnemende verkoopspunten. De organisatoren/of haar communicatiebureau Isobar en/of HighCo Data en/of de deelnemende verkooppunten kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschadiging of het verlies van elke vorm van briefwisseling door de Post of andere, in t bijzonder: het versturen van de prijs naar de winnaars, het opsturen van een aanvraag voor het reglement door de deelnemer, het versturen door de organisator van het reglement naar de aanvragers, enz. De organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. In geen geval kunnen de organisator en/of haar communicatiebureau Isobar verantwoordelijk worden geacht voor ongevallen, kosten, rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard dan ook die een deelnemer ten gevolge van zijn deelname aan onderhavige wedstrijd of van het gebruik van de prijzen zou kunnen lijden. 11. Persoonlijke gegevens -- De persoonlijke gegevens betreffende de deelnemers (zoals naam, voornaam, adres enz.) worden enkel verzameld met als doel de winnaars te kunnen identificeren. Deze gegevens zullen niet bewaard worden na afloop van de wedstrijd (termijn van de wedstrijd zoals gedefinieerd onder artikel 2 + periode waarbinnen de winnaars en de prijzen toegewezen worden). Ze zullen evenmin met rechtstreekse marketingdoeleinden worden gebruikt. De deelnemers beschikken over een kosteloos toegangs- en correctierecht m.b.t. hun gegevens. Ze kunnen hiervan gebruik maken door een brief te schrijven aan de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor om de prijs in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun namen evenals van foto s genomen tijdens de overhandiging van de prijs, en dit voor promotionele doeleinden. 12. Klachten -- Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator. Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijd, naar de organisator. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden.

6 13. Wijzigingen --. De organisator mag het reglement te allen tijde wijzigen en hoeft dit dan gewoonweg op de facebook pagina te vermelden. Op deelnemers die al aan de wedstrijd hadden deelgenomen vóór de eventuele wijziging van de voorwaarden van de koopactie, blijven de oude voorwaarden van toepassing en gelden de gewijzigde voorwaarden niet. 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank -- Het onderhavig Reglement is onderworpen aan Nederlands recht. In geval van een geschil dat niet minnelijk geregeld kan worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Amsterdam bevoegd.

WEDSTRIJDREGLEMENT PIN & WIN

WEDSTRIJDREGLEMENT PIN & WIN WEDSTRIJDREGLEMENT PIN & WIN 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door KARWEI, hierna genoemd de Organisator. De PIN & WIN wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, aanbevolen, ten

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Desobry & Simon Mignolet

WEDSTRIJDREGLEMENT Desobry & Simon Mignolet WEDSTRIJDREGLEMENT Desobry & Simon Mignolet 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap Desobry SA Rue du vieux Colombier 1, 7500 TOURNAI, hierna genoemd de organisator 2.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT With OREO to New York

WEDSTRIJDREGLEMENT With OREO to New York WEDSTRIJDREGLEMENT With OREO to New York 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap Mondelez Belgium bvba Stationsstraat 100, 2800 Mechelen, hierna genoemd de organisator

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Roadtrip naar de West Coast USA met OREO

WEDSTRIJDREGLEMENT Roadtrip naar de West Coast USA met OREO WEDSTRIJDREGLEMENT Roadtrip naar de West Coast USA met OREO 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap Mondelez Belgium bvba Stationsstraat 100, 2800 Mechelen, hierna genoemd

Nadere informatie

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen WEDSTRIJD Win een.vlaanderen ARTIKEL 1 De VZW DNS BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 3001 Leuven, Ubicenter Philipssite, 5/13, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting dewelke

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier ARTIKEL 1 Prik&Tik cvba, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in de Gerard Mercatorstraat 85 in 3920 Lommel, organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock

WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mobistar, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Bourgetlaan, 3, met KBO-nummer 0456.810.810, organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Oreo Lick Race

WEDSTRIJDREGLEMENT Oreo Lick Race WEDSTRIJDREGLEMENT Oreo Lick Race 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschappen Mondelez Belgium Services bvba Stationsstraat 100, 2800 Mechelen en Mondelez Nederland Services

Nadere informatie

Om geldig deel te nemen dient de deelnemer onderstaande stappen te doorlopen:

Om geldig deel te nemen dient de deelnemer onderstaande stappen te doorlopen: SPAWAKEUP WEDSTRIJDREGLEMENT ================================== ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap SPADEL, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1030 SCHAARBEEK, Kolonel Bourgstraat 103, organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot

WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mobistar, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Bourgetlaan, 3, met KBO-nummer 0456.810.810, organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een reis naar Afrika

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een reis naar Afrika WEDSTRIJDREGLEMENT Win een reis naar Afrika 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap Mondelez Belgium bvba Stationsstraat 100, 2800 Mechelen, ondernemingsnummer 821.674.726,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1 ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe (Mazda Motor Belux), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, organiseert een wedstrijd, zonder

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een reis naar Zanzibar, het kruideneiland

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een reis naar Zanzibar, het kruideneiland WEDSTRIJDREGLEMENT Win een reis naar Zanzibar, het kruideneiland 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap Santa Maria AB Argongatan 2 D, 431 53 Mölndal, Zweden, hierna

Nadere informatie

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel WEDSTRIJD Het Cécémel Spel ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap FrieslandCampina Belgium, hierna genaamd de Organisator, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 9880 Aalter, Venecolaan 17, organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Versie

Wedstrijdreglement Versie Wedstrijdreglement Versie 2.4 31.05.2016 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Stimorol-TML 2016 (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op www.stimorol-tomorrowland.be

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014

Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014 Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014 ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN»

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN» WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN» ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET KWALITEITSKETEN CARREFOUR

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET KWALITEITSKETEN CARREFOUR WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET KWALITEITSKETEN CARREFOUR ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan,

Nadere informatie

Reglement Ticket Actie

Reglement Ticket Actie Reglement Ticket Actie 1. Organisatie De Actie genoemd Ticket Actie (hierna genoemd de "Actie ) wordt georganiseerd door Xior Student Housing NV, openbare GVV naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

CARREFOURREGLEMENT VAN END OF YEAR

CARREFOURREGLEMENT VAN END OF YEAR CARREFOURREGLEMENT VAN END OF YEAR ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO 0448.826.918), organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een Meet & Greet met Eden Hazard

Wedstrijdreglement Win een Meet & Greet met Eden Hazard Wedstrijdreglement Win een Meet & Greet met Eden Hazard 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Lotus Bakeries België, met maatschappelijke zetel te Gentstraat 52, B-9971 Lembeke en ingeschreven

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze Artikel 1: Voorwerp De naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv, divisie Volkswagen Import, met

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box

WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure

WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Win your True Pleasure (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door Mondelez Services Nederland b.v.

Nadere informatie

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Shareatattoo

Wedstrijdreglement Shareatattoo Wedstrijdreglement Shareatattoo ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met

Nadere informatie

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaarden de Deelnemers zonder voorbehoud onderhavig wedstrijdreglement.

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaarden de Deelnemers zonder voorbehoud onderhavig wedstrijdreglement. WEDSTRIJDREGLEMENT Maak dankzij Côte d Or kans om 4 bioscooptickets te winnen 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap Mondelez Belgium bvba Stationsstraat 100, 2800 Mechelen,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE»

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE» WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE» ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Goe Gefietst

Wedstrijdreglement Goe Gefietst Wedstrijdreglement Goe Gefietst ARTIKEL 1 De VZW Bond van trein, tram en busgebruikers (TreinTramBus) (hierna genaamd de organisator ), ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0430 410 873, gevestigd

Nadere informatie

Reglement wedstrijden stad Antwerpen

Reglement wedstrijden stad Antwerpen Reglement wedstrijden stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden Artikel 1 De wedstrijd wordt georganiseerd door stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (de organisator). Artikel 2 Over het

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

WEDSTRIJD Hollywood Cashback actie

WEDSTRIJD Hollywood Cashback actie WEDSTRIJD Hollywood Cashback actie ARTIKEL 1 De vennootschap Samsung Electronics Benelux BV (verder Samsung), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, organiseert een

Nadere informatie

REGLEMENT LENTEWEDSTRIJD

REGLEMENT LENTEWEDSTRIJD REGLEMENT LENTEWEDSTRIJD ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM Carrefour Hypermarkten, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO 0448.826.918), organiseert een

Nadere informatie

Actie Scratch & Win Makro Cash & Carry Belgium

Actie Scratch & Win Makro Cash & Carry Belgium Actie Scratch & Win Makro Cash & Carry Belgium ARTIKEL 1 ONDERWERP 1.1. Makro Cash & Carry Belgium NV (Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem, België met ondernemingsnummer BE 0406.952.018 ) organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Lotus Suzy komt naar jouw sportclub

WEDSTRIJDREGLEMENT Lotus Suzy komt naar jouw sportclub WEDSTRIJDREGLEMENT Lotus Suzy komt naar jouw sportclub ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070 Brussel,

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070 Brussel,

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT De Straffe Maand

WEDSTRIJDREGLEMENT De Straffe Maand WEDSTRIJDREGLEMENT De Straffe Maand ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20, ingeschreven bij de Kruispuntbank

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT DEELNAME SPEELWIJZE

WEDSTRIJDREGLEMENT DEELNAME SPEELWIJZE WEDSTRIJDREGLEMENT 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Granini50years wedstrijd (hierna te noemen Actie ) van Eckes Granini (verder te noemen: "de Organisator ), gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme

Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849,

Nadere informatie

REGLEMENT CARREFOUR «ik pak mijn geschenken uit» WEDSTRIJD

REGLEMENT CARREFOUR «ik pak mijn geschenken uit» WEDSTRIJD REGLEMENT CARREFOUR «ik pak mijn geschenken uit» WEDSTRIJD ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Balade- wedstrijd Pairi Daiza

WEDSTRIJDREGLEMENT. Balade- wedstrijd Pairi Daiza WEDSTRIJDREGLEMENT Balade- wedstrijd Pairi Daiza Artikel 1: Organisatie 1.1. De Balade- wedstrijd Pairi Daiza (hierna de Wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door Corman NV (hierna de Organisator

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR BIO-KRANT

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR BIO-KRANT WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR BIO-KRANT ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere (KBO 0448.826.918), organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kwaremont

Wedstrijdreglement Kwaremont Wedstrijdreglement Kwaremont 1. De firma Brouwerij De Brabandere, Rijksweg 33, 8531 Bavikhove (België) organiseert de Kwaremontbier wedstrijd (hierna de wedstrijd genoemd). Deze wedstrijd loopt van 22

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

Reglement kleurwedstrijd Sinterklaas 2014

Reglement kleurwedstrijd Sinterklaas 2014 Reglement kleurwedstrijd Sinterklaas 2014 ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Officieel reglement van de promotiecampagne KIDIBUL : Win je duoticket voor de galamatch van KAA Gent

Officieel reglement van de promotiecampagne KIDIBUL : Win je duoticket voor de galamatch van KAA Gent Officieel reglement van de promotiecampagne KIDIBUL : Win je duoticket voor de galamatch van KAA Gent Algemene Voorwaarden 1. De Kidibul actie Win je duoticket voor de galamatch van KAA Gent wordt georganiseerd

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT-YIEHA.BE

WEDSTRIJDREGLEMENT-YIEHA.BE WEDSTRIJDREGLEMENT-YIEHA.BE ARTIKEL 1 De vennootschap YIEHA NV (hierna YIEHA ), met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen, biedt een promotie aan (hierna actie ) waarvan

Nadere informatie

Bebat vzw-asbl 2018 Wedstrijdreglement Batterijker dan je denkt

Bebat vzw-asbl 2018 Wedstrijdreglement Batterijker dan je denkt Wedstrijdreglement Batterijker dan je denkt Art. 1 - Organisatie Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd van Bebat Batterijker dan je denkt. De wedstrijd wordt georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 'Orange Thank You Beleef een magische kerst'

Wedstrijdreglement 'Orange Thank You Beleef een magische kerst' Wedstrijdreglement 'Orange Thank You Beleef een magische kerst' De wedstrijd 'Orange Thank You Beleef een magische kerst' wordt georganiseerd door Orange Belgium nv, Bourgetlaan 3, 1140 Evere. Deze wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT: Weekend in the City Ford Vignale

WEDSTRIJDREGLEMENT: Weekend in the City Ford Vignale WEDSTRIJDREGLEMENT: Weekend in the City Ford Vignale ARTIKEL 1 ORGANISERENDE ONDERNEMING De naamloze vennootschap FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM), later FORD of de Organiserende Onderneming genoemd, waarvan

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Win een Ecoview (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door Lampiris Belgium NV (hierna

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win 1 jaar gratis mondverzorging

WEDSTRIJDREGLEMENT Win 1 jaar gratis mondverzorging WEDSTRIJDREGLEMENT Win 1 jaar gratis mondverzorging ARTIKEL 1: ORGANISATIE Deze wedstrijd wordt georganiseerd door: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV-SA Avenue Pascal 2-4-6 1300 Wavre - Belgium (hierna

Nadere informatie

Actievoorwaarden. 1. Algemeen

Actievoorwaarden. 1. Algemeen Actievoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat Retail B.V. gevestigd te Renswoude, aan het adres Nijborg 17, te Renswoude

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF De naamloze vennootschap Savencia Fromage & Dairy Benelux nv (BE 0406.658.741), gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1050 ELSENE,

Nadere informatie

Officieel reglement van de promotiecampagne KIDIBUL : Win a duo-ticket voor de bekerfinale (croky cup)

Officieel reglement van de promotiecampagne KIDIBUL : Win a duo-ticket voor de bekerfinale (croky cup) Officieel reglement van de promotiecampagne KIDIBUL : Win a duo-ticket voor de bekerfinale (croky cup) Algemene Voorwaarden 1. De Kidibul actie BEKERFINALE KAA GENT wordt georganiseerd door NEOBULLES SA

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 ARTIKEL 1 De vennootschap BRUSSELS MAJOR EVENTS vzw met maatschappelijke zetel in de Korte Museumstraat 6-8, 1000 Brussel, België, organiseert een wedstrijd,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015 Reglement Gulden Draak-Ambassadeur 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015 Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd Gulden Draak-Ambassadeur

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

SALESACTIE - Vakantie-actie reischeques Connections

SALESACTIE - Vakantie-actie reischeques Connections REGLEMENT SALESACTIE - Vakantie-actie reischeques Connections ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap MAKRO Cash & Carry Belgium (hierna METRO), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nr 0406.952.018,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR

WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM Carrefour market, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO

Nadere informatie

4. Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavig Reglement.

4. Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavig Reglement. Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op The Smartest TrainBrain, de ingenieurswedstrijd van HR Rail (verder te noemen: "de Organisator ), gevestigd en kantoorhoudende in 1060 Brussel aan

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. betfirst- wedstrijd Trumpman

WEDSTRIJDREGLEMENT. betfirst- wedstrijd Trumpman WEDSTRIJDREGLEMENT betfirst- wedstrijd Trumpman Artikel 1: Organisatie 1.1. De betfirst- wedstrijd Trumpman (hierna de Wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door SAGEVAS NV (hierna de Organisator

Nadere informatie

Reglement WEDSTRIJD OMNIVIT PERFORMANCE

Reglement WEDSTRIJD OMNIVIT PERFORMANCE Reglement WEDSTRIJD OMNIVIT PERFORMANCE ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Sanofi Belgium, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0464435901, gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Airport

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Artikel 1 - Organisator De vennootschap PERNOD RICARD BELGIUM N.V., Terhulpsesteenweg 130b1, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd Win jouw Ricard

Nadere informatie

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator.

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator. REGLEMENT FACEBOOKWEDSTRIJD DICTATOR Dictator Quiz ARTIKEL 1 De UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Royale 288 Koningsstraat, 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win bed- en badlinnen van De Witte Lietaer

Wedstrijdreglement Win bed- en badlinnen van De Witte Lietaer Wedstrijdreglement Win bed- en badlinnen van De Witte Lietaer Art. 1 Organisatie Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd van Blan Win bed- en badlinnen van De Witte

Nadere informatie

Reglement Facebook Wedstrijd Martin s Hotels

Reglement Facebook Wedstrijd Martin s Hotels Reglement Facebook Wedstrijd Martin s Hotels Elke Wedstrijd die door Martin s Hotels S.A. wordt georganiseerd en op de Facebook-account van Martin s Hotels wordt gepost, is onderworpen aan deze algemene

Nadere informatie

NISSAN REVERSE RUN REGLEMENT

NISSAN REVERSE RUN REGLEMENT NISSAN REVERSE RUN REGLEMENT ARTIKEL 1 Onderwerp 1.1. De naamloze vennootschap NISSAN BELUX, gevestigd te BIST 12, 2630 Aartselaar, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 403.433

Nadere informatie

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES - WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES ARTIKEL 1: ALGEMEEN Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Funny sandwich

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 10/06/2016

Wedstrijdreglement 10/06/2016 Wedstrijdreglement 10/06/2016 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Win een gesigneerd T- shirt van de Rode Duivels (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op

Nadere informatie

Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd georganiseerd door Belgacom nv.

Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd georganiseerd door Belgacom nv. WEDSTRIJDREGLEMENT Art. 1 Voorwaarden van de wedstrijd Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd georganiseerd door Belgacom nv. Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

Reglement van toepassing op de actie Croky Ribble chips Bose SoundLink Mini

Reglement van toepassing op de actie Croky Ribble chips Bose SoundLink Mini Reglement van toepassing op de actie Croky Ribble chips Bose SoundLink Mini Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700

Nadere informatie

WEDSTRIJD «SENSEO Weekend Shopping in London»

WEDSTRIJD «SENSEO Weekend Shopping in London» WEDSTRIJD «SENSEO Weekend Shopping in London» ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De wedstrijd «SENSEO Weekend Shopping in London» is een wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna de wedstrijd genoemd), georganiseerd

Nadere informatie

Tijdens de finale (deel 2) stellen ze hun uitgewerkte idee voor aan een jury en de overige finalisten.

Tijdens de finale (deel 2) stellen ze hun uitgewerkte idee voor aan een jury en de overige finalisten. Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op The Smartest TrainBrain, de ingenieurswedstrijd van HR Rail (verder te noemen: "de Organisator ), gevestigd en kantoorhoudende in 1060 Brussel aan

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE Doe mee met de wedstrijden uit het IMPACT magazine van december 2014 via www.sikkens.be of www.trimetal.be. Hoe doe je mee? E-mail Naam schildersbedrijf Naam... Voornaam...

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT SPAARKAART

WEDSTRIJDREGLEMENT SPAARKAART WEDSTRIJDREGLEMENT SPAARKAART ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer 0448.826.918),

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd "krasjecadeau"

Reglement van de wedstrijd krasjecadeau Reglement van de wedstrijd "krasjecadeau" Artikel 1: Algemene informatie 1.1. De NV bpost, met maatschappelijke zetel in het Muntcentrum, 1000 Brussel, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 214.596.464

Nadere informatie

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement 1. In het kader van de Win 1 jaar gratis elektriciteit - actie biedt EDF Luminus

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Artikel 1

Wedstrijdreglement. Artikel 1 Wedstrijdreglement Deze wedstrijd wordt georganiseerd door SKECHERS USA Benelux BV, gevestigd en kantoorhoudend aan Cartografenweg 16, 5141 MT Waalwijk, Nederland, (verder te noemen: Skechers ). Artikel

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op The Smartest TrainBrain, de ingenieurswedstrijd van HR Rail (verder te noemen: "de Organisator

Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op The Smartest TrainBrain, de ingenieurswedstrijd van HR Rail (verder te noemen: de Organisator Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op The Smartest TrainBrain, de ingenieurswedstrijd van HR Rail (verder te noemen: "de Organisator ), gevestigd en kantoorhoudende in 1060 Brussel aan

Nadere informatie

Reglement wedstrijd - Auto 5

Reglement wedstrijd - Auto 5 Reglement wedstrijd - Auto 5 Elke Wedstrijd die door Auto 5 wordt georganiseerd en op de Facebook-pagina Auto 5 (https://www.facebook.com/auto5be) en op www.enjoywithauto5.be wordt gepost, is onderworpen

Nadere informatie

Officieel reglement van de promotiecampagne Vintense 10 Barbecook te winnen

Officieel reglement van de promotiecampagne Vintense 10 Barbecook te winnen Officieel reglement van de promotiecampagne Vintense 10 Barbecook te winnen Algemene Voorwaarden 1. De actie Vintense 10 Barbecook te winnen wordt georganiseerd door NEOBULLES SA (hierna "de organisator"

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT SHOPPERPROMO 1+1 GRATIS

ACTIEREGLEMENT SHOPPERPROMO 1+1 GRATIS ACTIEREGLEMENT SHOPPERPROMO 1+1 GRATIS ARTIKEL 1: ORGANISATIE Deze actie wordt georganiseerd door: N.V. Henkel Belgium S.A. Henkel Nederland BV Esplanade 1, postbus 101 Brugwal 11 1020 Brussel 3432 NZ

Nadere informatie