Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!"

Transcriptie

1 Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op start op om 9.00 uur en stopt op om 8.59 uur. Tijdens deze periode wordt er op elke weekdag dus van maandag tot en met vrijdag om 9 uur een nieuwe wedstrijdvraag gelanceerd. De wedstrijdvraag sluit af om 8.59 uur de dag nadien. Tijdens de campagne worden er dus in totaal 15 wedstrijdvragen gesteld. De wedstrijd staat open voor zowel klanten als niet-klanten van Belfius Bank & Verzekeringen. De deelneming aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die in België woont, met uitzondering van de organisatoren van deze wedstrijd, evenals alle rechtstreekse of onrechtstreekse werknemers van de organisatoren, en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd, de familieleden, in de eerste graad, van de personen die in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten. Artikel 2 Een natuurlijke persoon mag slechts één keer per dag deelnemen en kan slechts één keer deze wedstrijd winnen. Bij meerdere deelnames wordt enkel de eerste deelname weerhouden. Artikel 3 Meespelen kan uitsluitend op De deelnemer moet de totaalprijs raden van 5 producten die aan hem worden getoond. De prijzen van de producten zijn op voorhand vastgelegd en bij een gerechtsdeurwaarder ter inzage neergelegd. De getoonde producten kunnen zowel bij online als fysieke winkels worden gekocht. Deze winkels zijn niet beperkt tot de winkels vermeld op de wedstrijdpagina. Om de moeilijkheidsgraad van de wedstrijd te verhogen, zijn de afbeeldingen van de producten dusdanig aangepast dat ze moeilijker herkenbaar zijn. Per dag is er één winnaar. Er zijn 15 wedstrijddagen en dus 15 winnaars. De winnaar is de persoon die de totaalprijs van de 5 producten correct of zo goed mogelijk inschat. De totaalprijs wordt tot 2 cijfers na de komma vastgelegd, is een eenheidsprijs en is inclusief btw (tenzij anders vastgelegd). In geval van ex aequo wint de persoon van wie het antwoord als eerste wordt geregistreerd. Personen die al hebben gewonnen of die proberen via verschillende adressen meerdere prijzen te verkrijgen, zullen worden uitgesloten van deelname. Dit is een beslissing van Belfius Bank waartegen geen beroep mogelijk is.

2 Als prijs heeft de winnaar behoudens in de gevallen hierna bepaald de keuze tussen twee mogelijkheden. Mogelijkheid 1 is een gratis Red-zichtrekening gedurende één jaar met daaraan gekoppeld een MasterCard Red Prepaid eenmalig opgeladen met de waarde in euro van de 5 producten die de winnaar op de dag van zijn overwinning werden getoond. Mogelijkheid 2 is het ontvangen van de 5 producten die de winnaar op de dag van zijn overwinning werden getoond. De 5 producten worden in oktober 2012 per postpakket op het opgegeven adres van de winnaar geleverd. Om keuze 1 te kunnen maken dient de deelnemer aan de wettelijke voorwaarden te voldoen om dergelijke kaart te mogen hebben. Indien de winnaar niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet, zal automatisch optie 2 genomen worden. Ingeval de winnaar al een zichtrekening heeft bij Belfius Bank en mogelijkheid 1 kiest, behoudt Belfius Bank zich het recht voor om hem een alternatief voor te stellen op basis van de Belfius-producten die de klant al bezit. Artikel 4 De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via een naar hun opgegeven adres. Een winnaar dient deze te beantwoorden binnen de 2 weken om zijn prijskeuze kenbaar te maken. Bij gebrek aan een antwoord binnen de termijn zal de deelnemer geen recht meer hebben op zijn prijs. Door deel te nemen stemt men in met publicatie van zijn naam op op of via eender welk ander communicatiekanaal van de organisator, indien de betreffende deelnemer als winnaar wordt aangeduid. De winnaars zullen na afloop van de wedstrijd vernemen op welke wijze zij hun prijs in ontvangst kunnen nemen, volgens de modaliteiten bepaald door Belfius Bank. Artikel 5 Belfius Bank kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van verkeerde gegevens die leiden naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer. Artikel 6 De gewonnen prijs kan niet worden ingeruild tegen andere producten, diensten of geld. Artikel 7 De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden. Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting ervan zal in overweging worden genomen. Artikel 8 Afgezien van dit reglement, zal verdere informatie over deze wedstrijd noch telefonisch, noch schriftelijk verstrekt worden behalve in de gevallen beschreven in artikel 4.

3 Artikel 9 U kunt dit reglement inkijken via Artikel 10 Belfius Bank behoudt zich het recht tot het opschorten en/of annuleren op ieder moment van de wedstrijd in geval van overmacht of bij het voordoen van een gebeurtenis buiten zijn macht. Dit zonder dat de deelnemer of een andere persoon aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Artikel 11 De organisator en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd. Wanneer Belfius Bank de wedstrijd beslist te annuleren wegens overmacht of wegens omstandigheden buiten de wil van Belfius Bank om, kan Belfius Bank in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van deze beslissing. Belfius Bank kan verder niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen, van welke aard dan ook (bijvoorbeeld problemen met de internetverbinding enz.). Belfius Bank behoudt zich het recht om deze wedstrijd stop te zetten zonder dat daarvoor een voorafgaande kennisgeving vereist is. Een eenvoudige vermelding op van het feit dat de wedstrijd werd stopgezet, volstaat. Artikel 12 Klachten over de huidige wedstrijd moeten uiterlijk 10 werkdagen na het einde van de wedstrijd per aangetekende brief worden gestuurd naar: Belfius Bank, Externe Communicatie (PA 10/5), Pachecolaan 44, 1000 Brussel. Klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die niet schriftelijk worden geformuleerd of na de voornoemde termijn worden ingediend, zullen niet worden behandeld. Artikel 13 De organisator zal de via deze wedstrijd verzamelde informatie en gegevens enkel gebruiken in het kader van deze wedstrijd, tenzij deelnemers er expliciet voor kiezen om op de hoogte gehouden te worden van verdere marketingacties van de organisator. Deelnemers mogen hun recht van toegang en verbetering en verzet uitoefenen door zich schriftelijk te wenden tot Belfius Bank, Beheer Cliënteel, Pachecolaan 44 in 1000 Brussel met bijvoeging van een kopie van de voorzijde van hun identiteitskaart. Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smet, Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel IBAN BE BIC GKCCBEBB RPR Brussel BTW BE FSMA nr A. Artikel 14 De organisator en elke andere tussenkomende vennootschap of persoon kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door de internetproviders.

4 De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding,..) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten. De Organisator zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem verwacht kunnen worden om de gegevens geheim te houden. Bij het indrukken van de toets 'verzenden' voor het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de Organisator. Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudo s of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames, onder andere door middel van verschillende adressen (of door verschillende identiteiten of eender welk ander middel om zich meermaals te registreren), worden al zijn deelnemingsformulieren geweigerd en beschouwd als ongeldig. De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies en/of laattijdige levering van de Prijzen, die al dan niet te wijten zouden zijn aan de post. In geval van verlies nadat de Organisator de Prijs uit handen heeft gegeven aan de post voor levering, wordt de Prijs geacht te zijn geleverd en zal geen enkele andere Prijs aan de winnaar worden geleverd. De deelname aan de Wedstrijd via internet houdt de kennis en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals wat betreft het technische prestatievermogen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde gegevens niet zijn beschermd tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet. De organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband

5 houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet u onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden Van Koalaboox Algemeen KOALABOOX is een dienst aangeboden door de BVBA Koalaboox Belgium met maatschappelijke zetel te 1140 Evere (België), Colonel Bourg straat, 127-129. Ondernemingsnummer/BTW:

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1, Definities In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: BeSlim, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie