REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram"

Transcriptie

1 REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr , RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert een Wedstr algemene deelnamevoorwaarden hieronder volgen. Deelnemen aan de Wedstrijd is enkel mogelijk op de Thalys-account op Instragram. De Wedstrijd speelt zich af op de Franse, Belgische, Nederlandse en Duitse grondgebieden. ARTIKEL 2 De Wedstrijd heeft plaats van 2 april 2015 om uur (GMT + 1) tot en met 30 april 2015 om uur (GMT +1). ARTIKEL 3 Deelname aan de Wedstrijd staat open voor eenieder die woonachtig is in Frankrijk, België, Nederland of Duitsland, met uitzondering van het personeel van Thalys, de indirecte medewerkers van deze maatschappijen en iedere andere persoon die heeft meegewerkt aan het organiseren van deze Wedstrijd. Tevens zijn de familieleden in de eerste graad van de in vorige alinea bedoelde personen uitgesloten van deelname aan deze Wedstrijd. Deelname aan de Wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. ARTIKEL 4 De Organisator van de Wedstrijd behoudt zich het recht voor de juistheid van de door de Deelnemers verstrekte inlichtingen te controleren. Hij kan op ieder willekeurig moment een Deelnemer definitief uitsluiten in geval van overtreding van één van de deelnamevoorwaarden, in geval van opgave van onjuiste 1

2 informatie zoals beschreven in artikel 9 of in geval van misbruik, misleiding of deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd. ARTIKEL 5 Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer verbinding maken met zijn persoonlijke openbare Instagram-account en een foto posten met de hashtags #ThalysExplorer, #FromAbove en #(naam bestemming Thalys). De Deelnemer moet een foto posten met daarop een van de bestemmingen die door de Organisator van de Wedstrijd bediend worden. Enkel foto's die aan deze eisen voldoen zijn geldig. De Winnaar zal worden gekozen door een jury, aangesteld door de Organisator van de Wedstrijd, die de originaliteit, creativiteit en grappigheid van de foto evalueert. Iedere maandag tijdens de duur van de Wedstrijd deelt de Organisator van de Wedstrijd de naam van de Winnaar van de week mee op de Instagram-account van Thalys. Hiervoor post hij de gekozen foto, met de vermelding van het pseudoniem die de Winnaar op zijn eigen Instagram-account gebruikt. ARTIKEL 6 De Organisator van de Wedstrijd vormt of levert geen enkele garantie over de Prijzen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of ongevallen welke direct of indirect verband houden met een gewonnen Prijs. Een Prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals hij wordt toegekend. ARTIKEL Procedures voor aanwijzing van de Winnaars en toekenning van de Prijs: Iedere vrijdag tijdens de duur van de Wedstrijd duidt de Organisator van de Wedstrijd één Winnaar per week aan - van donderdag uur (GMT+1) tot donderdag uur (GMT+1). Er wordt elke week één Winnaar gekozen, die slechts één keer kan winnen tijdens de hele duur van de Wedstrijd. Het totale aantal Winnaars tijdens de hele duur van de Wedstrijd bedraagt 4. De Winnaars zijn degenen die enerzijds een foto hebben gepost met de hashtags #ThalysExplorer, #FromAbove en #(naam bestemming Thalys) op hun persoonlijke openbare Instagram-account, en die anderzijds door de Organisator van de Wedstrijd geselecteerd worden op basis van de originaliteit, creativiteit en grappigheid van de geposte foto met 2

3 daarop verplicht een van de bestemmingen die door de Organisator van de Wedstrijd bediend worden De Prijs 450 excl. btw: - Een heen- en terugreis voor twee personen in CF2 van en naar een van de Thalysstations (met uitzondering van de Seizoensgebonden Diensten en de Verbindingen). De tickets zijn niet inwisselbaar, niet terugbetaalbaar en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Minstens 3 weken voor de datum van de reis en binnen een periode van 4 maanden vanaf de bekendmaking aan de Winnaar van de Prijs moet de reservering plaatsvinden, zoals beschreven in artikel Uitreiking van de Prijs aan de Winnaars: De Organisator van de Wedstrijd zal de Winnaar van de week op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen op zijn persoonlijke openbare Instagram-account. De Prijs wordt per naar de Winnaars verstuurd, op het adres dat meegedeeld werd tijdens de inschrijving voor de deelname aan de Wedstrijd. De Winnaar kan indien nodig verplicht worden een kopie van zijn identiteitskaart voor te leggen zodat zijn identiteit kan worden vastgesteld. Indien de gegevens op de identiteitskaart niet overeenkomen met de gegevens op het deelnameformulier, dan wordt de Prijs niet uitgereikt; de Organisator van de Wedstrijd zal in dat geval een loting doen om de Winnaar aan te duiden. De Prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden geruild of uitgekeerd in contant geld. In geen geval mag er een financiële tegenprestatie worden geëist ter vervanging van de aangeboden Prijs. De Organisator van de Wedstrijd mag één (of meerdere) aangekondigde Prijzen door (een) andere prijs/prijzen van dezelfde waarde vervangen indien externe omstandigheden dat vereisen Kosten met betrekking tot deelname aan het Wedstrijdspel: De Deelnemers aan het Wedstrijdspel kunnen gratis en op eenvoudig schriftelijk verzoek, op het postadres van de wedstrijd, de terugbetaling van de verbindingskosten bekomen, met uitsluiting van alle andere kosten inzake dit Wedstrijdspel. 3

4 De postkosten die door de Deelnemer aangegaan werden voor de aanvraag tot terugbetaling, zullen terugbetaald worden aan het geldende tarief, op eenvoudige aanvraag bijgevoegd aan de aanvraag tot terugbetaling van de verbindingskosten. Dit is het adres van het Wedstrijdspel: Thalys International, Wedstrijdspel 'Instagram', Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen, rekening houdend met het huidige aanbod van diensten en techniek waarbij bepaalde leveranciers van internettoegang de internetgebruikers een gratis of forfaitaire verbinding aanbieden, elke toegang tot de website op gratis of forfaitaire basis (via kabel, ADSL of gespecialiseerde verbinding) geen recht kan geven op om het even welke terugbetaling, voor zover de Deelnemer een abonnement heeft op de diensten van de internetleverancier voor zijn algemeen internetgebruik en de verbinding met de website voor de deelname aan de wedstrijd voor hem geen bijkomende kosten of uitgaven meebrengt. In het geval van een betaalde verbinding gefactureerd op grond van de duur van de verbinding, kunnen de kosten voor verbinding met de website voor deelname aan de spellen uitsluitend terugbetaald worden door middel van overschrijving op schriftelijke aanvraag van de Deelnemer. Om de terugbetaling van zijn verbindingskosten, evenals de portkosten voor zijn aanvraag tot terugbetaling, te bekomen, moet de Deelnemer een schriftelijke aanvraag, opgesteld op papier, richten tot het wedstrijdadres. Die aanvraag moet de volgend elementen bevatten: -mailadres )r(en) van de telefoonoperator en/of internetprovider waarbij hij geabonneerd is, en waarop de data en de tijdstippen van zijn verbindingen met de site aangegeven staan. end via overschrijving gebeuren Een Deelnemer (zelfde naam, zelfde adres) kan tijdens de hele duur van het Wedstrijdspel slechts eenmaal een vergoeding aanvragen. De vergoeding geschiedt op een forfaitaire l. btw per beantwoorde vragenlijst. De terugbetalingen zullen binnen de 2 maanden uitgevoerd worden. ARTIKEL 8 Door deel te nemen aan de Wedstrijd stemt de Deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat de foto's met de hashtags #ThalysExplorer, #FromAbove en #(naam bestemming Thalys) op zijn persoonlijke openbare Instagram-account gebruikt worden voor het opstellen van 4

5 persmededelingen en voor elke commerciële mededeling, op papieren en/of elektronische dragers, die achteraf gebruikt wordt door de Organisator van de Wedstrijd. ARTIKEL 9 Behalve ten aanzien van wat is bepaald in artikel 13, wordt door de Deelnemers geen briefwisseling noch telefonische communicatie gevoerd met de Organisator van de Wedstrijd noch op enigerlei andere wijze contact opgenomen met Thalys tijdens de Wedstrijd of na beëindiging ervan. ARTIKEL 10 De Deelnemers geven hun toestemming voor de controle van hun identiteit. Opgave van een valse identiteit of een vals adres heeft uitsluiting van deze Wedstrijd tot gevolg. ARTIKEL 11 Deelname aan deze Wedstrijd houdt onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Geen enkele betwisting ten aanzien hiervan wordt in aanmerking genomen. Klachten met betrekking tot deze Wedstrijd dienen per aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na afloop van de Wedstrijd respectievelijk te worden toegezonden aan de maatschappelijke zetel van de Organisator van de Wedstrijd, op het hierboven vermelde adres. Klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch behandeld. Niet-conforme klachten worden niet behandeld. ARTIKEL 12 Als Organisator van dit Wedstrijdspel kan Thalys niet aansprakelijk gesteld worden voor opschorting, uitstel, wijziging (met inbegrip van hetgeen de toegekende Prijzen betreft) of annulering van dit Wedstrijdspel in geval van overmacht, of meer algemeen, in geval van onverwachte omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil, en geen enkele vergoeding kan op grond hiervan verschuldigd zijn aan de Deelnemers. De beslissing van Thalys ter zake is soeverein en onherroepelijk. ARTIKEL 13 Dit reglement wordt neergelegd op het kantoor BENICHOU-LEGRAIN-BERRUER Rue des Sablons 13-15, PARIJS, dat werd belast met de controle van het correcte verloop van de wedstrijd. 5

6 Dit reglement wordt volledig en gratis ter beschikking gesteld van de Deelnemers op de website https://www.thalys.com/a-propos-de-thalys/evenement/instagram. Het wordt ook gratis verzonden aan alle personen die daar schriftelijk om verzoeken, op het volgende adres: Thalys International, Wedstrijd 'Instagram', Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België. In dat geval zal de terugbetaling van de postzegel plaatsvinden, per brief aan het geldende tarief, indien de Deelnemer hierom expliciet verzoekt in zijn brief en zijn bankgegevens bijvoegt. ARTIKEL 14 De Organisator van de Wedstrijd handelt in overeenstemming met de Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8 december 1992). De persoonsgegevens van de Deelnemers die worden verzameld in het kader van de Wedstrijd zullen worden verwerkt door de Organisatoren van de Wedstrijd, die verantwoordelijk zijn voor deze verwerking. Door deel te nemen aan de Wedstrijd geeft de Deelnemer toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens die via deze Wedstrijd worden verkregen in de bestanden van de Organisator van de Wedstrijd. Deze gegevens zullen dienen voor het beheer van de Wedstrijd en de identificatie van de Winnaar. In overeenstemming met de Wet heeft de Deelnemer het recht tot inzage, rechtzetting of verwijdering van zijn gegevens. De Deelnemer die vraagt om de verwijdering van zijn gegevens tijdens de duur van de Wedstrijd aanvaardt daarbij de automatische stopzetting van zijn deelname, aangezien het zonder registratie niet mogelijk is om te worden opgenomen in de lijst met Deelnemers. ARTIKEL 15 Indien een van de bepalingen in dit reglement ongeldig of niet van toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Deze voorwaarde is van toepassing voor zover deze door de wet is toegestaan. Elke overtreding van dit reglement, alsmede elke poging tot fraude en/of bedrog wordt gestraft met onmiddellijke uitsluiting van de Deelnemer. Fouten in het drukken, de spelling of het zetwerk alsmede soortgelijke fouten, kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel tegen geen enkele Organisator van de Wedstrijd. 6

7 De Organisator van de Wedstrijd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen in verband met de website https://www.thalys.com/a-propos-dethalys/evenement/instagram en/of de computers in de winkels en/of het systeem of internetproblemen. De Organisator van de Wedstrijd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen in verband met de hardware- en/of softwareconfiguratie en/of de communicatie van de computers. ARTIKEL 16 Dit Wedstrijdreglement valt onder het Belgische recht, ongeacht de regels voor wetsconflicten. De Deelnemer aanvaardt dat elke gerechtelijke actie voortvloeiend uit zijn deelname aan de Wedstrijd of betreffende dit Wedstrijdreglement onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België) valt, en hij aanvaardt om zich te onderwerpen aan de rechtspraak van een dergelijke rechtbank voor een dergelijke actie. 7

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN BUITEN BELGIË NZ VAKANTIES

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN BUITEN BELGIË NZ VAKANTIES BIJZONDERE REISVOORWAARDEN BUITEN BELGIË NZ VAKANTIES Definities: De volgende definities hebben dezelfde betekenis in het enkelvoud als in het meervoud: «NZ Vakanties»: de comerciële benaming gebruikt

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Smartbit BVBA 1 Definities 1.1 Onder 'Aanmeldingsformulier' wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door Smartbit. 1.2 Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2007-10-26 St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

deelgenomen: www.game-20.new-euro-banknotes.eu (hierna de site ).

deelgenomen: www.game-20.new-euro-banknotes.eu (hierna de site ). Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Tetris nieuw 20-biljet" ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De Europese Centrale Bank (hierna "de ECB") organiseert vanaf 10.00 uur op 5 februari 2015 tot 23.59 uur op 31 maart

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie