WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?"

Transcriptie

1 WEDSTRIJDREGLEMENT De firma t Kastels Broodje, Turnhoutsebaan 40, B-2460 Kasterlee met ondernemingsnummer BE , RPR Turnhout (hierna: t Kastels Broodje ), organiseert een wedstrijd onder de benaming t Kastels Broodje Hamburger Challenge (hierna: Wedstrijd ) via de Belgische Facebook fanpagina, die loopt van 22 november 2014 tot en met 5 december 2014 (hierna: de Duurtijd ). De t Kastels Broodje Hamburger Challenge is een wedstrijd waarbij de deelnemer een cadeau van t Kastels Broodje kan winnen. De Deelname bestaat uit het spelen van een spel en het beantwoorden van één wedstrijdvraag. Iedere deelnemer krijgt dagelijks vijf (5) pogingen om het spel te winnen en kan extra pogingen verkrijgen door vrienden uit te nodigen om deel te nemen aan het spel. Deze Wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? 1.1. De deelname aan de Wedstrijd is toegelaten voor iedere fysieke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die over een adres beschikt en een officiële verblijfplaats in België heeft gedurende de Duurtijd van de Wedstrijd. Fysieke personen die de volle leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt wanneer zij aan de Wedstrijd deelnemen, bevestigen, door de aanvaarding van dit Reglement, dat zij de toestemming van hun ouders of wettelijke voogd hebben gevraagd en gekregen om aan de Wedstrijd deel te nemen. Als de minderjarige als Winnaar wordt aangeduid, zal hij de toestemming van zijn ouders moeten aantonen teneinde zijn Prijs te bekomen. t Kastels Broodje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de deelname van minderjarigen aan de Wedstrijd zonder toestemming en behoudt zich het recht voor om de minderjarige te diskwalificeren Deelname is beperkt tot vijf (5) deelnames per dag per persoon. Het is onder andere niet toegelaten om gebruik te maken van verschillende adressen of Facebook accounts om meer dan één keer te trachten deel te nemen aan de Wedstrijd. Per uitgenodigde Facebook-vriend die daarna ook daadwerkelijk aan de Wedstrijd deelneemt, ontvangt men een extra poging om deel te nemen Deelname aan de Wedstrijd is verboden voor: (i) personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse juridische band hebben met t Kastels Broodje, of haar partners of met iedere andere vennootschap die meewerkt aan de organisatie of verspreiding van de Wedstrijd; en voor (ii) personen die een rechtstreekse band hebben met de hiervoor vermelde personen (bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten, broers en zussen) In geval van inbreuk op de bovenvermelde regels, zal de Deelnemer onmiddellijk, automatisch en zonder voorafgaande verwittiging worden gediskwalificeerd.

2 ARTIKEL2 WEDSTRIJD 2.1. De Wedstrijd wordt gratis aangeboden aan de Deelnemers en de deelname staat los van enige aankoopverplichting De Wedstrijd wordt georganiseerd van 19/11/2014 t/m 12/12/2014 en bestaat uit het spelen van de Facebook t Kastels Broodje Hamburger Challenge en het juist beantwoorden van een wedstrijdvraag Iedere Deelnemer maakt aanspraak op welgeteld één prijs, ongeacht het aantal gewonnen spellen of correct beantwoorde wedstrijdvragen t Kastels Broodje behoudt zich het recht voor om de einddatum van de Wedstrijd zonder voorafgaande verwittiging te verlengen. t Kastels Broodje behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd vroeger dan voorzien in huidig Reglement te beëindigen naar eigen inzicht. In het geval van vroegtijdige beëindiging van de Wedstrijd, zullen alle Deelnemers worden verwittigd via de Website. ARTIKEL 3 HOE DEELNEMEN? 3.1. De officiële Facebook Tab van de Wedstrijd is https://www.facebook.com/ t Kastels Broodje. Gedurende de Duurtijd doet de Deelnemer mee aan de Wedstrijd door: a) Kennis te nemen van het Wedstrijdreglement en dit te aanvaarden door het klikken op de knop 'Nu Meespelen'; b) De Facebook t Kastels Broodje Challenge te spelen, te winnen en daarna de Wedstrijdvraag correct te beantwoorden; c) De door t Kastels Broodje op het registratieformulier gevraagde gegevens volledig in te vullen. Deelname aan de Wedstrijd is pas geldig op voorwaarde dat ter gelegenheid van de registratie alle door t Kastels Broodje gevraagde gegevens correct en volledig zijn meegedeeld. Onvolledige registraties, registraties die fouten bevatten, dan wel nagemaakt of vervalst zijn worden uitgesloten van deelname en van elke kans op het winnen van een Prijs. d) De volgende Wedstrijdvraag te beantwoorden: «Hoe noemen de uitbaters van t Kastels Broodje (enkel de twee voornamen)?» 3.2. Iedere deelname aan de Wedstrijd via briefwisseling of onder iedere andere vorm dan via de door t Kastels Broodje daartoe voorziene Facebook Tab is uitgesloten. 2

3 ARTIKEL 4 AANDUIDING VAN DE WINNAARS 4.1. Winnaar is de deelnemer die het spel gewonnen heeft en de Wedstrijdvraag correct beantwoord heeft De Winnaars van de Prijzen worden bepaald en bekendgemaakt na afloop van de wedstrijd Binnen 30 dagen na hun aanduiding, worden de Winnaars persoonlijk per op de hoogte gebracht op het door hen in het deelnemingsformulier opgegeven adres. De verliezers zullen geen enkel schrijven of geen enkele mededeling ontvangen waarbij ze op de hoogte worden gebracht van het feit dat ze geen prijs behaald hebben De identiteit van de winnaars kan op de website worden gepubliceerd zodra deze bekend gemaakt zijn en dit tot en met 12/12/2014. ARTIKEL 5 PRIJZEN 5.1. De volgende prijzen kunnen worden gewonnen: Deelnemers met woonplaats in Benelux: 1 van de 250 HAMBURGERS met een normale winkelprijs van 4,30 EUR De Winnaar kan zijn/haar Prijs ten laatste 30 dagen na de ontvangst van de bevestigings zoals bedoeld in artikel 4.3. opeisen bij t Kastels Broodje. Eens deze termijn verstreken is, zullen de Winnaars hun rechten op deze prijs niet meer kunnen doen gelden. De niet opgeëiste prijzen worden niet herverdeeld onder de deelnemers De gewonnen Prijzen kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild, noch worden ingeruild tegen geld of deviezen t Kastels Broodje behoudt zich het recht voor om een aangeboden Prijs te vervangen door een gelijkaardige Prijs van dezelfde waarde. ARTIKEL 6 DISKWALIFICATIE, OPSCHORTING OF ANNULATIE 6.1. Elke inbreuk op dit reglement of elke fraude leidt tot de diskwalificering van de Deelnemer. De Organisator kan een Deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit reglement De Deelnemers die gediskwalificeerd worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten van de Facebook Tab en de Facebook pagina van t Kastels Broodje en mogen niet meer deelnemen aan de Wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van t Kastels Broodje definitief zijn en daartegen staat geen beroep open t Kastels Broodje behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enig reden onafhankelijk van haar wil of in geval 3

4 van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma s t Kastels Broodje behoudt zich bovendien het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen naar eigen inzicht en goeddunken Waar een wijziging of opschorting zich voordoet op grond van artikelen 6.3. of6.4., zal t Kastels Broodje een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk op de Website en de Facebook Tab plaatsen Indien het reglement van de Wedstrijd wordt gewijzigd door t Kastels Broodje, zullen de Deelnemers een mededeling van deze wijziging ontvangen per . Zij hebben dan ook de keuze tussen deelnemen en zich terugtrekken van de Wedstrijd. ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID 7.1. Facebook is niet de organisator van de Wedstrijd en kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld door de Deelnemers van de Wedstrijd. Alle betwistingen of klachten met betrekking tot de Wedstrijd dienen uitsluitend te worden gericht aan t Kastels Broodje. t Kastels Broodje zal Facebook vrijwaren van enige aanspraak die Deelnemers of derden in het kader van de Wedstrijd zouden kunnen doen gelden t Kastels Broodje is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade, inbegrepen schade veroorzaakt ingevolge: a) een ontbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de wedstrijd of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma s; b) de toegang van gelijk wie tot Facebook of de Facebook Tab of de onmogelijkheid om toegang tot Facebook of de Facebook Tab te verkijgen; c) het gebruik van de Website of van Facebook, inbegrepen iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen Wanneer de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de deelnemers beëindigd zou worden, behoudt t Kastels Broodje zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen t Kastels Broodje biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de prijzen voor welk doel dan ook. t Kastels Broodje kan niet aansprakelijk gesteld worden 4

5 voor het gebruik van de prijzen, noch slechte werking of uitvoering van de prijzen, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de prijzen Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen t Kastels Broodje, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en het al of niet toewijzen van de prijzen. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid t Kastels Broodje kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de Facebook Tab of haar Website. ARTIKEL 8 AANVAARDING Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van huidig Wedstrijdreglement. Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer immers alle bepalingen van het reglement, evenals elke beslissing die t Kastels Broodje zou moeten nemen. ARTIKEL 9 PRIVACY 9.1. Bij de registratie op de Website en deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan t Kastels Broodje persoonsgegevens mee. t Kastels Broodje verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: Privacywet ) en ook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is t Kastels Broodje, Turnhoutsebaan 40, B-2460 Kasterlee, België De bedoelde persoonsgegevens omvatten de naam, het adres, de postcode en woonplaats, het adres, het geslacht van de Deelnemer en worden enkel verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname, om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen en om hun naam op de Website te vermelden indien zij een prijs gewonnen hebben. 5

6 9.4. Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te richten aan: t Kastels Broodje, Turnhoutsebaan 40, B-2460 Kasterlee, België. De deelname van de Deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde van de Wedstrijd, zodat t Kastels Broodje deze Deelnemer niet meer kan contacteren, zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor een prijs. ARTIKEL 10 BETWISTING 9.5. Betwistingen of klachten betreffende de huidige Wedstrijd moeten binnen de 8 dagen per aangetekende brief worden bezorgd aan: t Kastels Broodje, Turnhoutsebaan 40, B-2460 Kasterlee, België De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig reglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met t Kastels Broodje alvorens een gerechtelijke procedure te starten Betreffende de werking van het spel, de vragen en antwoorden van deze Wedstrijd zal geen enkele betwisting worden aanvaard Alle beslissingen van t Kastels Broodje in het kader van deze Wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staan geen beroep open Wanneer een van de bepalingen van dit wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit wedstrijdreglement onverkort gelden Huidig Wedstrijdreglement, alsook het verloop van de Wedstrijd zelf is onderworpen aan de Belgische wetgeving De Nederlandstalige kamers van de hoven en rechtbanken van Turnhout zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van de huidige Voorwaarden. 6

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE466.064.511 en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel,

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Beschrijving van de Dienst(en) Artikel 3. Toepassing van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Beschrijving van de Dienst(en) Artikel 3. Toepassing van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Backbone: het Geheel van telecommunicatiemiddelen waarvan de eindpunten de Knooppunten van Telenet zijn, met inbegrip van de Uitrusting van Telenet op deze

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. Lees deze Bijzondere Actievoorwaarden en de bijhorende Algemene Actievoorwaarden zorgvuldig door. Voor zover in deze Bijzondere Actievoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1 ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe (Mazda Motor Belux), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, organiseert een wedstrijd, zonder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN INDESIT COMPANY BENELUX Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Artikel 1 - Definities 1. In deze Algemene Actievoorwaarden

Nadere informatie

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007 ILAN Reglement Kevin Van Wilder August 22, 2007 1 Artikel 1. Organisatie. Elke bij InfoGroep geregistreerde deelnemer of bezoeker aan een lanparty evenement Infogroep LAN (afgekort: ILAN), dat georganiseerd

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance

Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance DD. 17.01.2011 Inhoudstafel Algemene voorwaarden 1 Assistance... 1-2 Art. 1 Aanvaarding... 3 Art. 2 Offerte en overeenkomst... 3 Art. 3 Gebruikersvoorwaarden...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 Art. 1. Terminologie... 3 Art. 2. De Algemene Voorwaarden... 5 Art. 3. Wijziging van

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Punt Uit!

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Punt Uit! ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2011 Punt Uit! - Mathias Vissers, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Punt Uit! - Mathias Vissers

Nadere informatie

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

SPECIFIEKE VOORWAARDEN Algemene & Specifieke Voorwaarden Belgacom Internet Favorite/Intense Access SPECIFIEKE VOORWAARDEN De diensten Belgacom Internet Favorite Access en Internet Intense Access zijn de diensten van Belgacom

Nadere informatie

Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis

Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis 1. Voorwerp Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw (hierna BIVV vzw genoemd), met maatschappelijke zetel gelegen

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2009 SmOoThLy-DeSiGn, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn De klant ontvangt

Nadere informatie