SPELREGLEMENT LET S ROCK EN SEINE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPELREGLEMENT LET S ROCK EN SEINE"

Transcriptie

1 SPELREGLEMENT LET S ROCK EN SEINE ARTIKEL 1 Organisatie Voyages-sncf.com, vennootschap met vereenvoudigde aandelen naar Frans recht, met een kapitaal van euro, met hoofdkantoor te 2 Place de la Défense CNIT 1 BP Paris la Défense Cedex, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre , (hierna het Organiserende bedrijf ), organiseert van 08/07/2015 tot en met 29/07/2015 een gratis spel zonder aankoopverplichting onder de titel Let s Rock en Seine (hierna het Spel ), dat enkel toegankelijk is Elke niet-toegestane reproductie van merken, logo s en tekenen van Voyages-sncf.com die op de site aanwezig zijn, vormt een geval van namaak, dat strafrechtelijk kan bestraft worden. Alle software die op de site gebruikt wordt en deze waar de toegang toe toegestaan is, evenals teksten, commentaren, illustraties of afbeeldingen die op de site worden weergegeven en waartoe de toegang toegestaan is, zijn beschermd door het auteursrecht en de niet-toegestane reproductie ervan vormt een geval van namaak, dat strafrechtelijk kan worden vervolgd. ARTIKEL 2 Toegangsvoorwaarden voor het Spel 2.1. Deelname aan het Spel is toegankelijk voor elke meerderjarige natuurlijke persoon die in Nederland verblijft en die op de begindatum van het spel beschikt over een vaste internetverbinding en een persoonlijk elektronisch adres ( ) waarop hij bereikbaar is in het kader van het beheer van het Spel (hierna de Deelnemer ). Zijn uitgesloten aan elke deelname aan het spel: personen die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben meegewerkt aan de uitwerking van het Spel, evenals hun gezinsleden (zelfde naam, zelfde postadres), inclusief personen die werken voor het Organiserende bedrijf of voor rekening ervan, en leden van het gerechtsdeurwaarderkantoor waar dit reglement wordt neergelegd. Enkel deelnames die beantwoorden aan alle bepalingen van onderhavig artikel komen in aanmerking. Het Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om elke controle die het nuttig acht uit te voeren, met name met betrekking tot de identiteit, de leeftijd en het adres van elke Deelnemer, met het oog op het doen naleven van de bepalingen van onderhavig artikel. In dit verband zal elke vermelding die wordt opgegeven in het inschrijvingsformulier waar in onderstaand artikel 3 naar wordt verwezen, die onvolledig, fout, vervalst is en op basis waarvan de Deelnemer of zijn informatie niet zou kunnen gecontroleerd worden of die zou indruisen tegen bepalingen van onderhavig reglement, de annulering van zijn/haar deelname annuleren De deelname aan het Spel gebeurt exclusief via het internet, met uitsluiting van elk ander middel, ook de post De deelname aan het Spel veronderstelt de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavig reglement, integraal, zoals het bij Maître Emmanuel MERARD, gerechtsdeurwaarders, gevestigd te 10, rue du Port, Cognac, werd neergelegd, de geldende deontologische regels op het internet (etiquette, charter voor goed gedrag enz.), de algemene gebruiksvoorwaarden van de site en

2 de wetten en reglementen die van toepassing zijn op de spelwedstrijden in Frankrijk en Nederland Er zal slechts één deelname per meerderjarige persoon aanvaardt worden tijdens de volledige duur van het Spel. ARTIKEL 3 Deelname aan het Spel Om mee te spelen moet de Deelnemer tussen 08/07/2015 en 29/07/2015: 1. naar gaan 2. de volgende verplichte velden invullen: aanspreking / naam / voornaam / geboortedatum / postcode / regio / land / adres 3. het vakje aankruisen dat hij/zij het reglement integraal aanvaardt 4. op de knop deelnemen klikken 5. de gestelde vragen beantwoorden 6. Deel het spel met uw vrienden per of Facebook om uw score te verhogen Enkel deelnemers die deze stappen correct hebben gevolgd en de gestelde vragen correct hebben beantwoord, hebben een geldige kandidatuur ingediend. Op de pagina van het Spel kan de Deelnemer de volgende informatie nalezen: - de naam van het Spel; - de begin- en einddatum van het Spel; - de te winnen prijzen; - het volledige reglement van het Spel. ARTIKEL 4 Bepalen van de Winnaars De winnaars zullen bepaald worden op basis van de schiftingsvraag. De 6 deelnemers die tijdens hun deelname de dichtstbijzijnde waarde van het de correcte waarde hebben geschat, zullen als winnaars aangeduid worden. Als bepaalde deelnemers gelijk eindigen, worden ze onderscheiden door het maximumaantal verworven punten tijdens de partij en na het viraal gaan, en indien de deelnemers gelijk eindigen, zijn de datum en het uur doorslaggevend: wie het dichtst bij de begindatum van het spel zit, wordt als winnaar aangeduid. In het kader van het spel zullen er 1 winnaar worden aangeduid: ARTIKEL 5 Te winnen prijzen 5.1 Zijn te winnen: PRIJS 1 voor twee (2) personen Bestaande uit: o 2 Thalys retourtickets in de 1 e klas tussen Amsterdam : Schiphol, Rotterdam en Parijs

3 o 2 3-daagse toegangskaarten voor het Rock en Seine Festival op Augustus 2015 o 3 overnachtingen in een 3-sterrenhotel in Parijs Niet inbegrepen: o De transfer kosten o Persoonlijke uitgaven (drankjes, andere uitgaven) o (reis) verzekering Deze zijn te betalen door de winnaar 5.2 Geldigheidsvoorwaarden voor de loten o Prijzen beschikbaar op Augustus 2015 o De winnaars hebben zeven (7) dagen om te reageren op de mail ontvangen om van hun prijs gebruik te maken. Na deze periode verliest de winnaar zijn recht op de prijs. 5.3 Het toegekende lot kan in geen geval betwist worden door de Winnaar. Het toegekende lot is niet deelbaar, niet overdraagbaar en kan niet verkocht worden. Het kan vanwege het Organiserende bedrijf niet omgewisseld worden noch in natura of in contanten worden overgedragen. In geval van overmacht, zoals bepaald door de wet en rechtspraak, behoudt het Organiserende bedrijf zich echter het recht voor een van de toegekende prijzen te vervangen door een prijs van gelijke waarde. ARTIKEL 6 Informatie van de Winnaar en overhandiging van de loten 6.1 Het Organiserende bedrijf zal de Winnaar via op de hoogte brengen op het adres dat hij/zij bij zijn inschrijving voor het Spel heeft opgegeven, dat hij/zij gewonnen heeft, binnen een termijn van zeven (7) dagen vanaf de aanduiding van de winnaars. De Winnaar zal de aanvaarding van zijn prijs moeten bevestigen binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van het bericht waarin de prijs wordt aangekondigd, door een antwoord te sturen naar het verzendadres, met vermelding van zijn gegevens: naam, voornaam, postadres. Er kan bovendien een bewijsdocument voor de identiteit van de Winnaars gevraagd worden om de prijzen te kunnen verzenden. Indien de Winnaar geen bevestiging stuurt volgens voormelde voorwaarden, zal het lot als verloren beschouwd worden en zal het niet opnieuw toegekend worden aan een andere Deelnemer. Het zal de volle eigendom van het Organiserende bedrijf blijven. Eventuele onvolledige of onjuiste gegevens zullen als nietig beschouwd worden, waardoor de Winnaar zijn/haar gift niet zal kunnen ontvangen. Algemeen zullen de deelnames aan het Spel geannuleerd worden als ze onvolledig, onjuist, vervalst of op een manier werden opgesteld die indruist tegen onderhavig reglement. Voor de volledigheid wordt vermeld dat de Deelnemers die niet als winnaars werden aangeduid in geen geval zullen ingelicht worden via of een of andere manier Het Organiserende bedrijf zal de loten via de post naar de Winnaars versturen op het postadres dat in de bevestigingsmail van de prijs wordt opgegeven, binnen een termijn van zeven dagen d na ontvangst van de bevestigings van de prijs die door de Winnaar wordt verstuurd.

4 ARTIKEL 7 Wijziging van het Spel en het reglement Het Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor het Spel te annuleren, uit te stellen, te verlengen of te verkorten, maar ook om een deel van of alle toegangsvoorwaarden en/of modaliteiten voor de uitvoering van het spel te wijzigen indien de omstandigheden het daartoe zouden verplichten, zonder dat deze beslissing moet worden gerechtvaardigd en zonder dat het daar op de ene of andere manier voor aansprakelijk kan worden gesteld. Eventuele wijzigingen van het reglement zullen aangekondigd worden op de publicatiepagina van de actie, zullen opnieuw ingediend worden bij de gerechtsdeurwaarder die in onderstaand artikel 8 wordt vermeld en worden van kracht zodra ze online zijn gezet. Elke Deelnemer zal dan verondersteld worden deze wijziging te hebben aanvaard vanwege het loutere feit dat hij/zij aan het Spel deelneemt vanaf de datum van inwerkingtreding van voormelde wijziging. ARTIKEL 8 Indiening en raadpleging van het reglement Deelname aan het Spel veronderstelt de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavig reglement in zijn geheel, zoals het werd ingediend bij Maître Emmanuel MERARD, gerechtsdeurwaarders, gevestigd te 10, rue du Port, Cognac, de geldende deontologische regels op het internet (etiquette, charter van goed gedrag enz.), de algemene gebruiksvoorwaarden van de site evenals de toepasselijke wetten en reglementen op spelwedstrijden in Frankrijk en Nederland. Onderhavig reglement is gratis en integraal beschikbaar op de pagina s van het Spel: Het kan ook gratis worden geraadpleegd, gedownload en afgedrukt op de site tijdens de volledige duur van het Spel. Er zal gratis een kopie van onderhavig reglement met de post worden verzonden naar elke persoon die een eenvoudig schriftelijk verzoek hiertoe indient, met vermelding van zijn/haar volledige gegevens (naam, voornaam, postadres), dat tot middernacht op 29/07/2015 (de postdatum geldt als bewijs) wordt gericht aan: Spelwedstrijd Let s Rock en Seine dienst webmarketing 2 Place de la Défense CNIT 1 BP Paris la Défense Cedex De frankeringkosten voor de aanvraag van het reglement zullen terugbetaald worden tot het bedrag van het geldende normale tarief (basis: 20g), op eenvoudig schriftelijk verzoek dat wordt ingediend samen met de aanvraag van het reglement. Er zal slechts één verzoek om een kopie van het reglement terugbetaald worden per gezin (zelfde naam, zelfde postadres). ARTIKEL 9 Terugbetaling van de kosten van deelname Elke Deelnemer van het Spel die de toegangs- en deelnemingsvoorwaarden voor het Spel heeft gerespecteerd, zoals beschreven in onderhavig reglement, kan de terugbetaling van de deelnemingskosten voor het Spel verkrijgen als hij daartoe een schriftelijk verzoek indient via het Adres van het Spel dat wordt vermeld in artikel 8, en dit vóór 29/07/2015 (de postdatum geldt als bewijs) of ten laatste binnen de tien (10) kalenderdagen na de datum op de betrokken factuur van de internetprovider, indien de Deelnemer ze na voormelde uiterste datum ontvangt. Elk verzoek om terugbetaling van de deelnemingskosten moet zichtbaar de volgende informatie bevatten:

5 namen, voornaam en volledig postadres van de Deelnemer; de naam van het Spel en vermelding van de url van de website de data en tijdstippen van de verbindingen; een kopie van de gedetailleerde factuur van de internetprovider waar de Deelnemer bij aangesloten is, waarop de data en tijdstippen van de verbinding duidelijk aangeduid zijn; een bank- of postrekeningnummer voor het Franse vasteland en de naam en voornaam van de Deelnemer. Slechts één verzoek tot terugbetaling per gezin (zelfde naam, zelfde postadres). Het dient in dit verband duidelijk te zijn dat het Organiserende bedrijf zich enkel verbindt tot de terugbetaling aan Deelnemers die de site bezocht hebben via een vaste internetverbinding en die de toegangs- en deelnemingsvoorwaarden voor het Spel, zoals ze in onderhavig reglement worden beschreven, hebben gerespecteerd. Elk onvolledig, onleesbaar verzoek en/of dat naar een ander adres dan het Adres van het Spel werd verstuurd of dat na voormelde uiterste datum werd verstuurd (de postdatum geldt als bewijs) zal nietig worden verklaard. Terugbetaling van de kosten voor de internetverbinding: Indien de Deelnemer naar het Spel gaat via een modem en via een telefoonlijn die wordt aangerekend op basis van de tijd van de verbinding of de oproep, en enkel in dit geval, kan hij de terugbetaling van zijn verbindingen aanvragen via een eenvoudig schriftelijk verzoek, ten laatste op 29/07/2015, gericht aan het Adres van het Spel, op basis van een gemiddelde verbindingstijd tot het internet van 3 minuten volgens een forfaitaire kostprijs van 0,14 per minuut, of een forfaitaire terugbetaling van 0,42. De frankeringkosten voor het verzoek tot terugbetaling zullen terugbetaald worden op eenvoudig schriftelijk verzoek hiertoe, samen met het verzoek tot terugbetaling van de verbindingskosten, volgens het geldende normale posttarief (basis: 20 g). De terugbetaling zal gebeuren via bankoverschrijving binnen een termijn van zestig kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek tot terugbetaling en na controle van de gegrondheid van het verzoek. Voor zover echter voor bepaalde aanbiedingen van diensten, bepaalde internetproviders een gratis of forfaitaire verbinding aan de Deelnemers aanbieden, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke toegang tot de site die verloopt op kosteloze of forfaitaire basis (bijvoorbeeld en verbinding via de kabel, ADSL of gespecialiseerde verbinding), geen aanleiding kan geven tot een terugbetaling. In dat geval is het abonnement voor de diensten van de internetprovider dat de Deelnemer heeft afgesloten, bedoeld voor zijn algemene gebruik van het internet en brengt het feit dat de Deelnemer naar de site gaat en aan het Spel deelneemt, geen extra kosten met zich mee. Op dezelfde manier worden de hard- of software die gebruikt worden om aan het spel deel te nemen, niet terugbetaald: de Deelnemers erkennen en verklaren in dit geval dat zij hier voor persoonlijk gebruik over beschikken. ARTIKEL 10 Informatica en vrijheden

6 De persoonlijke gegevens die op het deelnemingsformulier worden gevraagd, zijn verplicht. Ze zijn exclusief bedoeld voor het Organiserende bedrijf, louter voor de bevestiging van de deelname aan het Spel, het beheer van de Winnaar, de toekenning van de giften en om te beantwoorden aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen. Ze kunnen overgemaakt worden aan de dienstverleners en onderaannemers waar het Organiserende bedrijf mogelijk een beroep op doet met het oog op de organisatie en/of het beheer van het Spel. Overeenkomstig de gewijzigde wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, bestanden en vrijheden (de zogenaamde wet op informatica en vrijheden ) en de nederlande wet Wetbescherming persoons gegeven van 28 december 1998 beschikken alle Deelnemers tot een recht van toegang tot, rechtzetting en verwijdering van en verzet tegen de gegevens die op hen betrekking hebben via een eenvoudig schriftelijk verzoek, gericht aan het Adres van het Spel. De uitoefening door een Deelnemer van zijn recht van verwijdering van zijn/haar gegevens leidt tot de annulering van zijn/haar deelname aan het Spel. ARTIKEL 11 Verantwoordelijkheden 11.1 De verantwoordelijkheid van het Organiserende bedrijf is strikt beperkt tot de afgifte van de loten die effectief en rechtsgeldig werden gewonnen Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. Het Organiserende bedrijf kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele besmetting door virussen of de indringing door derden in het station van de Deelnemers aan het Spel en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de gevolgen van de verbinding door de Deelnemers met het netwerk via de site Meer bepaald kan het Organiserende bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook die aangebracht wordt aan de Deelnemers, hun computermateriaal en de gegevens die erop opgeslagen zijn, evenals gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke of professionele activiteiten Het Organiserende bedrijf wijst elke aansprakelijkheid af in geval van een verstoorde werking van het internet, de telefoonlijnen, het ontvangstmateriaal, die de goede werking van het Spel kunnen verhinderen. Het Organiserende bedrijf zal bovendien niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevallen waarbij een of meerdere Deelnemers er niet in zouden slagen om naar de sites te aan of mee te spelen wegens eventuele problemen of technische fouten, die met name te maken hebben met een overbelasting van het netwerk. Het Organiserende bedrijf kan het Spel volledig of gedeeltelijk annuleren indien zou blijken dat er fraude werd gepleegd in welke vorm ook, met name met behulp van computers in het kader van de deelname aan het Spel of de bepaling van de Winnaar. Het behoudt zich in dat geval het recht voor de giften niet toe te kennen aan de fraudeurs en/of hen te vervolgen via de rechtsgebieden die bevoegd zijn voor de auteurs van deze fraude Het Organiserende bedrijf zal alle mogelijke inspanningen leveren om de toegang tot het Spel via de sites op elk moment mogelijk te maken, maar is niet gebonden aan een of andere verplichting om hierin te slagen. Het Organiserende bedrijf kan op elk moment, met name om technische redenen, van updates of

7 onderhoudswerkzaamheden, de toegang tot de sites en de spelen die erop beschikbaar zijn, onderbreken. Het Organiserende bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan Het Organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een incident en/of ongeval van welke aard ook, dat zou voorkomen tijdens het gebruik van de toegekende loten en/of naar aanleiding van een ongepast gebruik ervan door de Winnaar. Het dient perfect duidelijk te zijn dat het Organiserende bedrijf geen enkele dienst of garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van de giften waaruit het lot bestaat. Zijn enige verbintenis is de overhandiging van de giften die in het Spel voorzien zijn Het spel wordt in geen geval rechtstreeks of onrechtstreeks gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook. Facebook is op geen enkele wijze betrokken bij de organisatie of promotie van het Spel. De informatie die de Deelnemer ter gelegenheid van het Spel verstrekt, is bestemd voor het Organiserende bedrijf en niet voor Facebook. Door zijn/haar aanvaarding van onderhavig reglement en overeenkomstig de algemene gebruiksvoorwaarden van Facebook, die hij/zij heeft aanvaard, erkent de Deelnemer uitdrukkelijk dat Facebook in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor het verloop van het Spel, om welke reden ook. De Deelnemer ziet af van elke vordering, eis of rechtsmiddel tegen Facebook die/dat zou voortvloeien uit het verloop of de interpretatie van onderhavig Spel. Facebook is dus vrijgesteld van elk eventueel geschil dat betrekking heeft op het Spel. ARTIKEL 12 Toepasselijke wet en rechtsgebied 12.1 Onderhavig reglement is onderworpen aan de Nederlande wet. De Deelnemers zijn bijgevolg onderworpen aan de geldende Belgische regelgeving die van toepassing is op spelwedstrijden In geval van betwisting of klachten om welke reden ook, moeten de verzoeken schriftelijk worden overgemaakt aan het Organiserende bedrijf, binnen een termijn van twee (2) maanden na het beëindigen van het Spel (de postdatum geldt als bewijs) Elk eventueel geschil dat voortvloeit uit onderhavig Spel en dat niet in der minne kan worden geregeld, zal onderworpen worden aan de bevoegde rechtbanken.

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE466.064.511 en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel,

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften.

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften. THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN Artikel 1. ORGANISATIE Guillemot Corporation, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 11.553.646,72, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de Site www.voyages-sncf.com

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de Site www.voyages-sncf.com Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de Site www.voyages-sncf.com VOORWOORD HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSBEREIK 1.1 DEFINITIES 1.2 TOEPASSINGSBEREIK Artikel 2. GEBRUIK

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7 Page 1/7 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Op de website www.groupon.be worden verschillende diensten door verschillende vennootschappen aangeboden. Om u hierover zo goed mogelijk te informeren en u wegwijs te maken

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Beschrijving van de Dienst(en) Artikel 3. Toepassing van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Beschrijving van de Dienst(en) Artikel 3. Toepassing van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Backbone: het Geheel van telecommunicatiemiddelen waarvan de eindpunten de Knooppunten van Telenet zijn, met inbegrip van de Uitrusting van Telenet op deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN INLEIDING ARTIKEL 1 : VOORWERP ARTIKEL 2 : BESTELLING VIA INTERNET OF TELEFOON ARTIKEL 3 : LEVERING ARTIKEL 4 : BETALING VIA OVERSCHRIJVING ARTIKEL 5 : TARIEVEN ARTIKEL 6 :

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden Van Koalaboox Algemeen KOALABOOX is een dienst aangeboden door de BVBA Koalaboox Belgium met maatschappelijke zetel te 1140 Evere (België), Colonel Bourg straat, 127-129. Ondernemingsnummer/BTW:

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. MoneYou. 1 Januari 2014 MY-AVW-BE-NL (2014-0)

Algemene Voorwaarden. MoneYou. 1 Januari 2014 MY-AVW-BE-NL (2014-0) Algemene Voorwaarden MoneYou 1 Januari 2014 Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Inhoudsopgave 1 BELANGRIJKE BEGRIPPEN \ 1 Belangrijke begrippen 3 2 Toepassingsgebied 4 3 Inschakeling van derden 4 4

Nadere informatie