SPELREGLEMENT LET S ROCK EN SEINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPELREGLEMENT LET S ROCK EN SEINE"

Transcriptie

1 SPELREGLEMENT LET S ROCK EN SEINE ARTIKEL 1 Organisatie Voyages-sncf.com, vennootschap met vereenvoudigde aandelen naar Frans recht, met een kapitaal van euro, met hoofdkantoor te 2 Place de la Défense CNIT 1 BP Paris la Défense Cedex, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre , (hierna het Organiserende bedrijf ), organiseert van 08/07/2015 tot en met 29/07/2015 een gratis spel zonder aankoopverplichting onder de titel Let s Rock en Seine (hierna het Spel ), dat enkel toegankelijk is Elke niet-toegestane reproductie van merken, logo s en tekenen van Voyages-sncf.com die op de site aanwezig zijn, vormt een geval van namaak, dat strafrechtelijk kan bestraft worden. Alle software die op de site gebruikt wordt en deze waar de toegang toe toegestaan is, evenals teksten, commentaren, illustraties of afbeeldingen die op de site worden weergegeven en waartoe de toegang toegestaan is, zijn beschermd door het auteursrecht en de niet-toegestane reproductie ervan vormt een geval van namaak, dat strafrechtelijk kan worden vervolgd. ARTIKEL 2 Toegangsvoorwaarden voor het Spel 2.1. Deelname aan het Spel is toegankelijk voor elke meerderjarige natuurlijke persoon die in Nederland verblijft en die op de begindatum van het spel beschikt over een vaste internetverbinding en een persoonlijk elektronisch adres ( ) waarop hij bereikbaar is in het kader van het beheer van het Spel (hierna de Deelnemer ). Zijn uitgesloten aan elke deelname aan het spel: personen die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben meegewerkt aan de uitwerking van het Spel, evenals hun gezinsleden (zelfde naam, zelfde postadres), inclusief personen die werken voor het Organiserende bedrijf of voor rekening ervan, en leden van het gerechtsdeurwaarderkantoor waar dit reglement wordt neergelegd. Enkel deelnames die beantwoorden aan alle bepalingen van onderhavig artikel komen in aanmerking. Het Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om elke controle die het nuttig acht uit te voeren, met name met betrekking tot de identiteit, de leeftijd en het adres van elke Deelnemer, met het oog op het doen naleven van de bepalingen van onderhavig artikel. In dit verband zal elke vermelding die wordt opgegeven in het inschrijvingsformulier waar in onderstaand artikel 3 naar wordt verwezen, die onvolledig, fout, vervalst is en op basis waarvan de Deelnemer of zijn informatie niet zou kunnen gecontroleerd worden of die zou indruisen tegen bepalingen van onderhavig reglement, de annulering van zijn/haar deelname annuleren De deelname aan het Spel gebeurt exclusief via het internet, met uitsluiting van elk ander middel, ook de post De deelname aan het Spel veronderstelt de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavig reglement, integraal, zoals het bij Maître Emmanuel MERARD, gerechtsdeurwaarders, gevestigd te 10, rue du Port, Cognac, werd neergelegd, de geldende deontologische regels op het internet (etiquette, charter voor goed gedrag enz.), de algemene gebruiksvoorwaarden van de site en

2 de wetten en reglementen die van toepassing zijn op de spelwedstrijden in Frankrijk en Nederland Er zal slechts één deelname per meerderjarige persoon aanvaardt worden tijdens de volledige duur van het Spel. ARTIKEL 3 Deelname aan het Spel Om mee te spelen moet de Deelnemer tussen 08/07/2015 en 29/07/2015: 1. naar gaan 2. de volgende verplichte velden invullen: aanspreking / naam / voornaam / geboortedatum / postcode / regio / land / adres 3. het vakje aankruisen dat hij/zij het reglement integraal aanvaardt 4. op de knop deelnemen klikken 5. de gestelde vragen beantwoorden 6. Deel het spel met uw vrienden per of Facebook om uw score te verhogen Enkel deelnemers die deze stappen correct hebben gevolgd en de gestelde vragen correct hebben beantwoord, hebben een geldige kandidatuur ingediend. Op de pagina van het Spel kan de Deelnemer de volgende informatie nalezen: - de naam van het Spel; - de begin- en einddatum van het Spel; - de te winnen prijzen; - het volledige reglement van het Spel. ARTIKEL 4 Bepalen van de Winnaars De winnaars zullen bepaald worden op basis van de schiftingsvraag. De 6 deelnemers die tijdens hun deelname de dichtstbijzijnde waarde van het de correcte waarde hebben geschat, zullen als winnaars aangeduid worden. Als bepaalde deelnemers gelijk eindigen, worden ze onderscheiden door het maximumaantal verworven punten tijdens de partij en na het viraal gaan, en indien de deelnemers gelijk eindigen, zijn de datum en het uur doorslaggevend: wie het dichtst bij de begindatum van het spel zit, wordt als winnaar aangeduid. In het kader van het spel zullen er 1 winnaar worden aangeduid: ARTIKEL 5 Te winnen prijzen 5.1 Zijn te winnen: PRIJS 1 voor twee (2) personen Bestaande uit: o 2 Thalys retourtickets in de 1 e klas tussen Amsterdam : Schiphol, Rotterdam en Parijs

3 o 2 3-daagse toegangskaarten voor het Rock en Seine Festival op Augustus 2015 o 3 overnachtingen in een 3-sterrenhotel in Parijs Niet inbegrepen: o De transfer kosten o Persoonlijke uitgaven (drankjes, andere uitgaven) o (reis) verzekering Deze zijn te betalen door de winnaar 5.2 Geldigheidsvoorwaarden voor de loten o Prijzen beschikbaar op Augustus 2015 o De winnaars hebben zeven (7) dagen om te reageren op de mail ontvangen om van hun prijs gebruik te maken. Na deze periode verliest de winnaar zijn recht op de prijs. 5.3 Het toegekende lot kan in geen geval betwist worden door de Winnaar. Het toegekende lot is niet deelbaar, niet overdraagbaar en kan niet verkocht worden. Het kan vanwege het Organiserende bedrijf niet omgewisseld worden noch in natura of in contanten worden overgedragen. In geval van overmacht, zoals bepaald door de wet en rechtspraak, behoudt het Organiserende bedrijf zich echter het recht voor een van de toegekende prijzen te vervangen door een prijs van gelijke waarde. ARTIKEL 6 Informatie van de Winnaar en overhandiging van de loten 6.1 Het Organiserende bedrijf zal de Winnaar via op de hoogte brengen op het adres dat hij/zij bij zijn inschrijving voor het Spel heeft opgegeven, dat hij/zij gewonnen heeft, binnen een termijn van zeven (7) dagen vanaf de aanduiding van de winnaars. De Winnaar zal de aanvaarding van zijn prijs moeten bevestigen binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van het bericht waarin de prijs wordt aangekondigd, door een antwoord te sturen naar het verzendadres, met vermelding van zijn gegevens: naam, voornaam, postadres. Er kan bovendien een bewijsdocument voor de identiteit van de Winnaars gevraagd worden om de prijzen te kunnen verzenden. Indien de Winnaar geen bevestiging stuurt volgens voormelde voorwaarden, zal het lot als verloren beschouwd worden en zal het niet opnieuw toegekend worden aan een andere Deelnemer. Het zal de volle eigendom van het Organiserende bedrijf blijven. Eventuele onvolledige of onjuiste gegevens zullen als nietig beschouwd worden, waardoor de Winnaar zijn/haar gift niet zal kunnen ontvangen. Algemeen zullen de deelnames aan het Spel geannuleerd worden als ze onvolledig, onjuist, vervalst of op een manier werden opgesteld die indruist tegen onderhavig reglement. Voor de volledigheid wordt vermeld dat de Deelnemers die niet als winnaars werden aangeduid in geen geval zullen ingelicht worden via of een of andere manier Het Organiserende bedrijf zal de loten via de post naar de Winnaars versturen op het postadres dat in de bevestigingsmail van de prijs wordt opgegeven, binnen een termijn van zeven dagen d na ontvangst van de bevestigings van de prijs die door de Winnaar wordt verstuurd.

4 ARTIKEL 7 Wijziging van het Spel en het reglement Het Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor het Spel te annuleren, uit te stellen, te verlengen of te verkorten, maar ook om een deel van of alle toegangsvoorwaarden en/of modaliteiten voor de uitvoering van het spel te wijzigen indien de omstandigheden het daartoe zouden verplichten, zonder dat deze beslissing moet worden gerechtvaardigd en zonder dat het daar op de ene of andere manier voor aansprakelijk kan worden gesteld. Eventuele wijzigingen van het reglement zullen aangekondigd worden op de publicatiepagina van de actie, zullen opnieuw ingediend worden bij de gerechtsdeurwaarder die in onderstaand artikel 8 wordt vermeld en worden van kracht zodra ze online zijn gezet. Elke Deelnemer zal dan verondersteld worden deze wijziging te hebben aanvaard vanwege het loutere feit dat hij/zij aan het Spel deelneemt vanaf de datum van inwerkingtreding van voormelde wijziging. ARTIKEL 8 Indiening en raadpleging van het reglement Deelname aan het Spel veronderstelt de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavig reglement in zijn geheel, zoals het werd ingediend bij Maître Emmanuel MERARD, gerechtsdeurwaarders, gevestigd te 10, rue du Port, Cognac, de geldende deontologische regels op het internet (etiquette, charter van goed gedrag enz.), de algemene gebruiksvoorwaarden van de site evenals de toepasselijke wetten en reglementen op spelwedstrijden in Frankrijk en Nederland. Onderhavig reglement is gratis en integraal beschikbaar op de pagina s van het Spel: Het kan ook gratis worden geraadpleegd, gedownload en afgedrukt op de site tijdens de volledige duur van het Spel. Er zal gratis een kopie van onderhavig reglement met de post worden verzonden naar elke persoon die een eenvoudig schriftelijk verzoek hiertoe indient, met vermelding van zijn/haar volledige gegevens (naam, voornaam, postadres), dat tot middernacht op 29/07/2015 (de postdatum geldt als bewijs) wordt gericht aan: Spelwedstrijd Let s Rock en Seine dienst webmarketing 2 Place de la Défense CNIT 1 BP Paris la Défense Cedex De frankeringkosten voor de aanvraag van het reglement zullen terugbetaald worden tot het bedrag van het geldende normale tarief (basis: 20g), op eenvoudig schriftelijk verzoek dat wordt ingediend samen met de aanvraag van het reglement. Er zal slechts één verzoek om een kopie van het reglement terugbetaald worden per gezin (zelfde naam, zelfde postadres). ARTIKEL 9 Terugbetaling van de kosten van deelname Elke Deelnemer van het Spel die de toegangs- en deelnemingsvoorwaarden voor het Spel heeft gerespecteerd, zoals beschreven in onderhavig reglement, kan de terugbetaling van de deelnemingskosten voor het Spel verkrijgen als hij daartoe een schriftelijk verzoek indient via het Adres van het Spel dat wordt vermeld in artikel 8, en dit vóór 29/07/2015 (de postdatum geldt als bewijs) of ten laatste binnen de tien (10) kalenderdagen na de datum op de betrokken factuur van de internetprovider, indien de Deelnemer ze na voormelde uiterste datum ontvangt. Elk verzoek om terugbetaling van de deelnemingskosten moet zichtbaar de volgende informatie bevatten:

5 namen, voornaam en volledig postadres van de Deelnemer; de naam van het Spel en vermelding van de url van de website de data en tijdstippen van de verbindingen; een kopie van de gedetailleerde factuur van de internetprovider waar de Deelnemer bij aangesloten is, waarop de data en tijdstippen van de verbinding duidelijk aangeduid zijn; een bank- of postrekeningnummer voor het Franse vasteland en de naam en voornaam van de Deelnemer. Slechts één verzoek tot terugbetaling per gezin (zelfde naam, zelfde postadres). Het dient in dit verband duidelijk te zijn dat het Organiserende bedrijf zich enkel verbindt tot de terugbetaling aan Deelnemers die de site bezocht hebben via een vaste internetverbinding en die de toegangs- en deelnemingsvoorwaarden voor het Spel, zoals ze in onderhavig reglement worden beschreven, hebben gerespecteerd. Elk onvolledig, onleesbaar verzoek en/of dat naar een ander adres dan het Adres van het Spel werd verstuurd of dat na voormelde uiterste datum werd verstuurd (de postdatum geldt als bewijs) zal nietig worden verklaard. Terugbetaling van de kosten voor de internetverbinding: Indien de Deelnemer naar het Spel gaat via een modem en via een telefoonlijn die wordt aangerekend op basis van de tijd van de verbinding of de oproep, en enkel in dit geval, kan hij de terugbetaling van zijn verbindingen aanvragen via een eenvoudig schriftelijk verzoek, ten laatste op 29/07/2015, gericht aan het Adres van het Spel, op basis van een gemiddelde verbindingstijd tot het internet van 3 minuten volgens een forfaitaire kostprijs van 0,14 per minuut, of een forfaitaire terugbetaling van 0,42. De frankeringkosten voor het verzoek tot terugbetaling zullen terugbetaald worden op eenvoudig schriftelijk verzoek hiertoe, samen met het verzoek tot terugbetaling van de verbindingskosten, volgens het geldende normale posttarief (basis: 20 g). De terugbetaling zal gebeuren via bankoverschrijving binnen een termijn van zestig kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek tot terugbetaling en na controle van de gegrondheid van het verzoek. Voor zover echter voor bepaalde aanbiedingen van diensten, bepaalde internetproviders een gratis of forfaitaire verbinding aan de Deelnemers aanbieden, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke toegang tot de site die verloopt op kosteloze of forfaitaire basis (bijvoorbeeld en verbinding via de kabel, ADSL of gespecialiseerde verbinding), geen aanleiding kan geven tot een terugbetaling. In dat geval is het abonnement voor de diensten van de internetprovider dat de Deelnemer heeft afgesloten, bedoeld voor zijn algemene gebruik van het internet en brengt het feit dat de Deelnemer naar de site gaat en aan het Spel deelneemt, geen extra kosten met zich mee. Op dezelfde manier worden de hard- of software die gebruikt worden om aan het spel deel te nemen, niet terugbetaald: de Deelnemers erkennen en verklaren in dit geval dat zij hier voor persoonlijk gebruik over beschikken. ARTIKEL 10 Informatica en vrijheden

6 De persoonlijke gegevens die op het deelnemingsformulier worden gevraagd, zijn verplicht. Ze zijn exclusief bedoeld voor het Organiserende bedrijf, louter voor de bevestiging van de deelname aan het Spel, het beheer van de Winnaar, de toekenning van de giften en om te beantwoorden aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen. Ze kunnen overgemaakt worden aan de dienstverleners en onderaannemers waar het Organiserende bedrijf mogelijk een beroep op doet met het oog op de organisatie en/of het beheer van het Spel. Overeenkomstig de gewijzigde wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, bestanden en vrijheden (de zogenaamde wet op informatica en vrijheden ) en de nederlande wet Wetbescherming persoons gegeven van 28 december 1998 beschikken alle Deelnemers tot een recht van toegang tot, rechtzetting en verwijdering van en verzet tegen de gegevens die op hen betrekking hebben via een eenvoudig schriftelijk verzoek, gericht aan het Adres van het Spel. De uitoefening door een Deelnemer van zijn recht van verwijdering van zijn/haar gegevens leidt tot de annulering van zijn/haar deelname aan het Spel. ARTIKEL 11 Verantwoordelijkheden 11.1 De verantwoordelijkheid van het Organiserende bedrijf is strikt beperkt tot de afgifte van de loten die effectief en rechtsgeldig werden gewonnen Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. Het Organiserende bedrijf kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele besmetting door virussen of de indringing door derden in het station van de Deelnemers aan het Spel en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de gevolgen van de verbinding door de Deelnemers met het netwerk via de site Meer bepaald kan het Organiserende bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook die aangebracht wordt aan de Deelnemers, hun computermateriaal en de gegevens die erop opgeslagen zijn, evenals gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke of professionele activiteiten Het Organiserende bedrijf wijst elke aansprakelijkheid af in geval van een verstoorde werking van het internet, de telefoonlijnen, het ontvangstmateriaal, die de goede werking van het Spel kunnen verhinderen. Het Organiserende bedrijf zal bovendien niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevallen waarbij een of meerdere Deelnemers er niet in zouden slagen om naar de sites te aan of mee te spelen wegens eventuele problemen of technische fouten, die met name te maken hebben met een overbelasting van het netwerk. Het Organiserende bedrijf kan het Spel volledig of gedeeltelijk annuleren indien zou blijken dat er fraude werd gepleegd in welke vorm ook, met name met behulp van computers in het kader van de deelname aan het Spel of de bepaling van de Winnaar. Het behoudt zich in dat geval het recht voor de giften niet toe te kennen aan de fraudeurs en/of hen te vervolgen via de rechtsgebieden die bevoegd zijn voor de auteurs van deze fraude Het Organiserende bedrijf zal alle mogelijke inspanningen leveren om de toegang tot het Spel via de sites op elk moment mogelijk te maken, maar is niet gebonden aan een of andere verplichting om hierin te slagen. Het Organiserende bedrijf kan op elk moment, met name om technische redenen, van updates of

7 onderhoudswerkzaamheden, de toegang tot de sites en de spelen die erop beschikbaar zijn, onderbreken. Het Organiserende bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan Het Organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een incident en/of ongeval van welke aard ook, dat zou voorkomen tijdens het gebruik van de toegekende loten en/of naar aanleiding van een ongepast gebruik ervan door de Winnaar. Het dient perfect duidelijk te zijn dat het Organiserende bedrijf geen enkele dienst of garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van de giften waaruit het lot bestaat. Zijn enige verbintenis is de overhandiging van de giften die in het Spel voorzien zijn Het spel wordt in geen geval rechtstreeks of onrechtstreeks gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook. Facebook is op geen enkele wijze betrokken bij de organisatie of promotie van het Spel. De informatie die de Deelnemer ter gelegenheid van het Spel verstrekt, is bestemd voor het Organiserende bedrijf en niet voor Facebook. Door zijn/haar aanvaarding van onderhavig reglement en overeenkomstig de algemene gebruiksvoorwaarden van Facebook, die hij/zij heeft aanvaard, erkent de Deelnemer uitdrukkelijk dat Facebook in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor het verloop van het Spel, om welke reden ook. De Deelnemer ziet af van elke vordering, eis of rechtsmiddel tegen Facebook die/dat zou voortvloeien uit het verloop of de interpretatie van onderhavig Spel. Facebook is dus vrijgesteld van elk eventueel geschil dat betrekking heeft op het Spel. ARTIKEL 12 Toepasselijke wet en rechtsgebied 12.1 Onderhavig reglement is onderworpen aan de Nederlande wet. De Deelnemers zijn bijgevolg onderworpen aan de geldende Belgische regelgeving die van toepassing is op spelwedstrijden In geval van betwisting of klachten om welke reden ook, moeten de verzoeken schriftelijk worden overgemaakt aan het Organiserende bedrijf, binnen een termijn van twee (2) maanden na het beëindigen van het Spel (de postdatum geldt als bewijs) Elk eventueel geschil dat voortvloeit uit onderhavig Spel en dat niet in der minne kan worden geregeld, zal onderworpen worden aan de bevoegde rechtbanken.

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE466.064.511 en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel,

Nadere informatie

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz De onderneming Alterfin cvba, waarvan de hoofdzetel zich bevindt aan de Haachtsesteenweg 159 te 1030 Brussel (hierna de organisator ), organiseert van 29

Nadere informatie

ARTIKEL 3 - Principe van de wedstrijd aanduiding van de winnaar

ARTIKEL 3 - Principe van de wedstrijd aanduiding van de winnaar Wedstrijdreglement Contrex- JYB Memory Game ARTIKEL 1 Organisatie Famous E.R./V.U. : Emmanuel Gruffat Nestlé Waters Marketing & Distribution, Rue de Birminghamstraat 221, 1070 Brussel BE0202.239.951.organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Van 15 oktober 2015 tot en met 18 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win 1000 euro shoptegoed Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

VOLLEDIG REGLEMENT Yale 3D World - Koksijde

VOLLEDIG REGLEMENT Yale 3D World - Koksijde VOLLEDIG REGLEMENT Yale 3D World - Koksijde ARTIKEL 1 Organiserend bedrijf ASSA ABLOY, gevestigd Heide 9, 1780 Wemmel, organiseert van 03/07/2015 tot en met 31/07/2015 een nationale wedstrijd met aankoopverplichting

Nadere informatie

VOLLEDIG WINSPELREGLEMENT INTERRAIL WINWINSPEL

VOLLEDIG WINSPELREGLEMENT INTERRAIL WINWINSPEL VOLLEDIG WINSPELREGLEMENT INTERRAIL WINWINSPEL ARTIKEL 1: DOEL De maatschappij Voyages-sncf.com 1 (hierna aangeduid als 'de Organisator') organiseert via haar Facebook pagina België (hierna aangeduid als

Nadere informatie

INDIENINGSATTEST 2012. - Uittreksel van het proces-verbaal opgesteld op aanvraag van de firma EN3mots -

INDIENINGSATTEST 2012. - Uittreksel van het proces-verbaal opgesteld op aanvraag van de firma EN3mots - SCP GATIMEL ARMENGAUD-GATIMEL de MONTALEMBERT d ESSE Huissiers de Justice Associés 40, rue de Monceau 75008 PARIS 01.53.53.09.10 01.53.53.09.11 jeux@gatimel.com INDIENINGSATTEST 2012 - Uittreksel van het

Nadere informatie

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN Artikel 1: ORGANISERENDE ONDERNEMING De Laboratoires Pharmaceutiques ARKOPHARMA, Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te ZI 1ère

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF De naamloze vennootschap Savencia Fromage & Dairy Benelux nv (BE 0406.658.741), gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1050 ELSENE,

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

Voorwaarden WIKO Longboard promotie!

Voorwaarden WIKO Longboard promotie! Voorwaarden WIKO Longboard promotie! Artikel 1 : Organisatie De onderneming WIKO Netherlands BV, hierna genoemd de Organisator, gevestigd te Amersfoort, Databankweg 20-22, 3821AL, Nederland ingeschreven

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De firma t Kastels Broodje, Turnhoutsebaan 40, B-2460 Kasterlee met ondernemingsnummer BE0629.583.646, RPR Turnhout (hierna: t Kastels Broodje ), organiseert een wedstrijd onder de benaming

Nadere informatie

Spelreglement. "Pink & Blue"

Spelreglement. Pink & Blue Spelreglement "Pink & Blue" ARTIKEL 1 ORGANISATOR BIC Belgium B.V.B.A, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 124.235.677,22, ingeschreven in het handelsregister van

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de online wedstrijd Alpro Pur Enjoy (hierna genoemd: de Wedstrijd ) die zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De heer Yuri Hellyn Tjampensstraat 10, 8573 Tiegem (hierna: Talktoo ) en ondernemingsnummer BE0839350205, organiseert een wedstrijd onder de benaming TalkToo verkiezing meest klantgerichte

Nadere informatie

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd I Love Mama zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

SPELREGLEMENT "WIN EEN COOKEO"

SPELREGLEMENT WIN EEN COOKEO SPELREGLEMENT "WIN EEN COOKEO" ARTIKEL 1 - Organisatie De Vennootschap SEB- Groep België S.A N.V., met maatschappelijke zetel te 6220 Fleurus, avenue de l Espérance 25, organiseert voor zijn merk Moulinex

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip De onderneming L Oréal Nederland b.v., Divisie Cosmetique Active, gevestigd te 2132 LR Hoofddorp, Scorpius

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze Artikel 1: Voorwerp De naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv, divisie Volkswagen Import, met

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kwaremont

Wedstrijdreglement Kwaremont Wedstrijdreglement Kwaremont 1. De firma Brouwerij De Brabandere, Rijksweg 33, 8531 Bavikhove (België) organiseert de Kwaremontbier wedstrijd (hierna de wedstrijd genoemd). Deze wedstrijd loopt van 22

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 10/06/2016

Wedstrijdreglement 10/06/2016 Wedstrijdreglement 10/06/2016 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Win een gesigneerd T- shirt van de Rode Duivels (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op

Nadere informatie

SPELREGLEMENT QUADRITOWN

SPELREGLEMENT QUADRITOWN SPELREGLEMENT QUADRITOWN ARTIKEL 1 ORGANISATOR EN RECHT DAT VAN TOEPASSING IS Het Franse bedrijf LONGCHAMP (een Société par Actions Simplifiée) met een kapitaal van 2.000.000 euro, gevestigd 12 rue Saint

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier ARTIKEL 1 Prik&Tik cvba, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in de Gerard Mercatorstraat 85 in 3920 Lommel, organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Artikel1 De Belgische vestiging van Fortuneo - dochtermaatschappij van Crédit Mutuel Arkéa en kredietinstelling naar Frans recht in de vorm van een Naamloze

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box

WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 ARTIKEL 1 De vennootschap BRUSSELS MAJOR EVENTS vzw met maatschappelijke zetel in de Korte Museumstraat 6-8, 1000 Brussel, België, organiseert een wedstrijd,

Nadere informatie

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd.

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Wedstrijdreglement! 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Renault Retail Group waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Pleinlaan 21 (hierna Renault Retail Group of Organisator

Nadere informatie

Reglement wedstrijdspel Rio mare Het Spel! ARTIKEL 1 Organisatie

Reglement wedstrijdspel Rio mare Het Spel! ARTIKEL 1 Organisatie Reglement wedstrijdspel Rio mare Het Spel! ARTIKEL 1 Organisatie Bolton Belgium een bedrijf naar Belgisch recht met hoofdzetel aan Excelsiorlaan 27 - B3, in 1930 Zaventem, België organiseert een gratis

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd

Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd

Nadere informatie

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator.

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator. REGLEMENT FACEBOOKWEDSTRIJD DICTATOR Dictator Quiz ARTIKEL 1 De UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Royale 288 Koningsstraat, 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Artikel 1 - Organisator De vennootschap PERNOD RICARD BELGIUM N.V., Terhulpsesteenweg 130b1, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd Win jouw Ricard

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT RIO MARE BIRTHDAY GAME

WEDSTRIJDREGLEMENT RIO MARE BIRTHDAY GAME WEDSTRIJDREGLEMENT RIO MARE BIRTHDAY GAME ARTIKEL 1 Organisatie Bolton Belgium een bedrijf naar Belgisch recht met hoofdzetel aan Excelsiorlaan 27 - B3, in 1930 Zaventem, België organiseert een gratis

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Sleep een van onze energieke prijzen in de wacht (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd)

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Producten Grote Publiek (hierna de Organisator genoemd) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014

Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014 Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014 ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven

Nadere informatie

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET My Lab Ski -PORTAL - Frankrijk 1. VERMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE My Lab Ski -SITE 1.1 Uitgever De website My Lab Ski (hierna het Portal of My Lab Ski-portal ) geeft de

Nadere informatie

REGLEMENT "BE FRESH ACTION"

REGLEMENT BE FRESH ACTION REGLEMENT "BE FRESH ACTION" ARTIKEL 1 - Organisatie De Vennootschap Groupe Corman S.A N.V., met maatschappelijke zetel te Route de la Gileppe 4, 4834 LIMBOURG (GOE), organiseert voor zijn merk «I Love

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen WEDSTRIJD Win een.vlaanderen ARTIKEL 1 De VZW DNS BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 3001 Leuven, Ubicenter Philipssite, 5/13, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting dewelke

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook

Wedstrijdreglement The Love Game Facebook Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook ARTIKEL 1 ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP Center Parcs Europe N.V. (Belgium), een bijkantoor gevestigd aan de Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem, België van Center

Nadere informatie

Wedstrijdreglement voor Maak kans op een waardebon van 100 bij Fun

Wedstrijdreglement voor Maak kans op een waardebon van 100 bij Fun Wedstrijdreglement voor Maak kans op een waardebon van 100 bij Fun Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Maak kans op een waardebon van 100 bij de Fun (hierna genoemd: de Wedstrijd )

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

Actievoorwaarden voor Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light

Actievoorwaarden voor Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light Actievoorwaarden voor Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light wedstrijd (hierna genoemd: de Wedstrijd

Nadere informatie

REGLEMENT WIN UW SPECIALE KERSTPAKKET

REGLEMENT WIN UW SPECIALE KERSTPAKKET REGLEMENT WIN UW SPECIALE KERSTPAKKET ARTIKEL 1: ORGANISATIE Het bedrijf DIETE SPORT FRANCE, naamloze vennootschap met een raad van bestuur en een raad van toezicht, ingeschreven met een kapitaal van 100.000

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT. "["Win een weekend in Toscane met Carapelli]"

TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT. [Win een weekend in Toscane met Carapelli] TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT "["Win een weekend in Toscane met Carapelli]" Artikel 1: Algemeen 1.1 De BVBA Carapelli België, met maatschappelijke zetel te Carapelli Belgium Diamantstraat 8/210 B-2200

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET FACEBOOK-SPEL «GROOT Pink Lady SPEL NOVEMBER»

REGLEMENT VAN HET FACEBOOK-SPEL «GROOT Pink Lady SPEL NOVEMBER» REGLEMENT VAN HET FACEBOOK-SPEL «GROOT Pink Lady SPEL NOVEMBER» Artikel 1: Organiserend bedrijf Van 16 november t/m 20 december 2015 organiseert de vereniging Pink Lady Europe, gevestigd 145 avenue de

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Decoranda goes New York, New York (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.decoranda.be

Nadere informatie

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel WEDSTRIJD Het Cécémel Spel ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap FrieslandCampina Belgium, hierna genaamd de Organisator, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 9880 Aalter, Venecolaan 17, organiseert

Nadere informatie

In alle gevallen moet de deelnemer een geldig adres en/of een account op het sociale netwerk Facebook hebben.

In alle gevallen moet de deelnemer een geldig  adres en/of een account op het sociale netwerk Facebook hebben. ARTIKEL 1: HET ORGANISEREND BEDRIJF Het bedrijf Brown-Forman Arrow Continental Europe LLC, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 482 832 532 en met maatschappelijke zetel te 43/47

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Artikel 1 - organisator / organiserende maatschappij De actie post uw meest relevante

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive

Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Consumentenproducten (hierna de

Nadere informatie

Deelnamereglement aan het Kerstspel 2012

Deelnamereglement aan het Kerstspel 2012 Deelnamereglement aan het Kerstspel 2012 Artikel 1. ORGANISATOR De besloten vennootschap Relais L Occitane (hierna L Occitane of Relais L Occitane SARL genoemd), ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen REGLEMENT Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen ARTIKEL 1: ORGANISATOR Touring Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C bus 117 in 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

De inschrijving eindigt op 30 juni 2012 om middernacht.

De inschrijving eindigt op 30 juni 2012 om middernacht. Reglement van de trekking van de nieuwsbrief GLASS QUARTERLY # Artikel 1 Organisator O- I Europe waarvan het hoofdkantoor O- I Europe Sarl is gevestigd te Route de buyère 2 - case Postale 336-1030 Bussigny-

Nadere informatie

Om geldig deel te nemen dient de deelnemer onderstaande stappen te doorlopen:

Om geldig deel te nemen dient de deelnemer onderstaande stappen te doorlopen: SPAWAKEUP WEDSTRIJDREGLEMENT ================================== ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap SPADEL, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1030 SCHAARBEEK, Kolonel Bourgstraat 103, organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1 ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe (Mazda Motor Belux), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, organiseert een wedstrijd, zonder

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Wedstrijd: maak kans op één van de 12 combitickets voor Pukkelpop!

Wedstrijdreglement Wedstrijd: maak kans op één van de 12 combitickets voor Pukkelpop! Wedstrijdreglement Wedstrijd: maak kans op één van de 12 combitickets voor Pukkelpop! Bloedserieus vzw organiseert een wedstrijd waarbij personen die bloed gaven tijdens Bloedserieus één van de 12 Pukkelpop

Nadere informatie

Bosch Spel VOLLEDIG REGLEMENT

Bosch Spel VOLLEDIG REGLEMENT Bosch Spel VOLLEDIG REGLEMENT ARTIKEL 1 - Organisatie Agentschap Ledouze, een besloten vennootschap met een vermogen van 100.000 euro, ingeschreven bij de handelsregister van Parijs onder nummer 489 893

Nadere informatie

Spelreglement «Moederdag 2012»

Spelreglement «Moederdag 2012» Spelreglement «Moederdag 2012» Voor het gratis ontvangen van een Soap Bonne Mère 125gr (enkel op de parfumgamma s Lavender, Verbena, Rose, Milk, Linden en Honeysuckle) in de deelnemende L Occitane boetieks.

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm Wedstrijdreglement Visa en MasterCard Organisator: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 20 00 Duurtijd van de wedstrijd: De wedstrijd loopt

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Digitale wenskaart

Wedstrijdreglement. Digitale wenskaart Wedstrijdreglement Digitale wenskaart 21/12/2017 1. Doel 1.1. De onderneming THI Factory SA (hierna «Thalys» genoemd), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0541.696.005, RPR

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv,

Nadere informatie

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Artikel 1: ORGANISATOR De vennootschap MAISONS DU MONDE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in de

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/07/2015

Wedstrijdreglement 01/07/2015 Wedstrijdreglement 01/07/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Tijd om te Winnen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op www.graceandglory.be/lanceringsactie

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles»

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» ARTIKEL 1 Het bedrijf INNO N.V., met maatschappelijke zetel in 111 Nieuwstraat, 1000 Brussel, BTW BE 0448.827.116, organiseert een gratis wedstrijd Cooking Battles

Nadere informatie

REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE!

REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE! REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE! Artikel 1: Organisatie Het bedrijf WIKO Benelux SPRL, hierna de "Organisator" te noemen, met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 412, 1150 Brussel, België, ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Actievoorwaarden voor Maak iedere dag kans op een Inventum broodbakmachine (type BM55) met receptenboek

Actievoorwaarden voor Maak iedere dag kans op een Inventum broodbakmachine (type BM55) met receptenboek Actievoorwaarden voor Maak iedere dag kans op een Inventum broodbakmachine (type BM55) met receptenboek Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de Maak iedere dag kans op een Inventum broodbakmachine

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR CHECK-IN & WIN

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR CHECK-IN & WIN WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR CHECK-IN & WIN Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd Check-in & Win zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL Artikel 1 ORGANISATIE ANDREAS STIHL NV, met maatschappelijke zetel te Veurtstraat 117, 2870 Puurs en met KBOnr. 0427.714.768 (hierna STIHL ) organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Shareatattoo

Wedstrijdreglement Shareatattoo Wedstrijdreglement Shareatattoo ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win bed- en badlinnen van De Witte Lietaer

Wedstrijdreglement Win bed- en badlinnen van De Witte Lietaer Wedstrijdreglement Win bed- en badlinnen van De Witte Lietaer Art. 1 Organisatie Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd van Blan Win bed- en badlinnen van De Witte

Nadere informatie

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card.

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card. OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE COLLECT & REFRESH Artikel 1: Algemene bepalingen 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie Collect & Refresh (hierna genoemd de Actie ) zijn van toepassing op de actie

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

ARTIKEL 2: duur van de Wedstrijd en toegankelijkheid

ARTIKEL 2: duur van de Wedstrijd en toegankelijkheid Wedstrijdreglement «Veritas Jackpot» ARTIKEL 1 Organisatie V.U.: Veriac NV, BTW: BE0418 139 284. De Villermontstraat 9 2550 Kontich BE0418 139 284 (hierna de Organisator genoemd) organiseert een gratis

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur

ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur WERKING, TOEPASSING ARTIKEL 1 1. De vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid: Car Class Chauffeursdiensten,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT "Perfect dak

WEDSTRIJDREGLEMENT Perfect dak WEDSTRIJDREGLEMENT "Perfect dak Artikel 1: Organisatie Artikel 2: Prijs Artikel 3: Deelname Artikel 4: Bepaling van de winnaars Artikel 5: Opschorting of Annulatie Artikel 6: Aansprakelijkheid Artikel

Nadere informatie