Samenvatting arbeidsvoorwaarden 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting arbeidsvoorwaarden 2009/2010"

Transcriptie

1 Technische Universiteit Delft Samenvatting arbeidsvoorwaarden 2009/2010 Human Resource Management

2

3 Samenvatting arbeidsvoorwaarden 1. Algemeen 2 2. Dienstverband 2 3. Salaris 3 4. Extra uitkeringen en toelagen 3 5. Individueel Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (IKA) 4 6. Vergoedingen en tegemoetkomingen 4 7. Arbeidsduur en werktijden 4 8. Verlofregistratiesysteem (TIM) 5 9. Pensioen en sociale verzekeringen Zorgverzekering Doorbetalingen tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid Ontwikkeling en inzetbaarheid Faciliteiten Nevenwerkzaamheden Promovendi Dienstenwegwijzer Human Resource Management (HRM) 10 blz.1 Technische Universiteit Delft

4 Algemeen Samenvatting arbeidsvoorwaarden De TU Delft is bij het bepalen van de voor u geldende arbeidsvoorwaarden gebonden aan deels intern en deels extern vastgestelde regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De intern vastgestelde arbeidsvoorwaarden komen tot stand in overleg tussen het College van Bestuur en de in het Lokaal Overleg (LO) vertegenwoordigde werknemersorganisaties. De in de CAO Nederlandse Universiteiten (hierna te noemen CAO) vastgelegde arbeidsvoorwaarden, geldend voor het personeel van de universiteiten, komen tot stand door overleg van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) met de vakorganisaties. Als lid van de VSNU kan de TU Delft invloed uitoefenen op de inhoud van de in de CAO vastgelegde arbeidsvoorwaarden. De tekst van de CAO is te vinden op onder de A-Z index: CAO, als ook op / werkgeversorganisatie / CAO. Voor een gedetailleerd arbeidsvoorwaardenoverzicht verwijzen wij u naar onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden Bij het opstellen van het onderhavige stuk is uitgegaan van de CAO NU vigerend van 1 september 2007 tot 1 maart Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Hieronder treft u een samenvatting van de arbeidsvoorwaarden aan: Dienstverband Duur Een dienstverband wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit wordt bij aanvang van het dienstverband vastgesteld. De werkgever kan ook in de aanstellingsbrief vastleggen initieel van een tijdelijke aanstelling uit te gaan. Bij gebleken geschiktheid kan het dienstverband na deze tijdelijke periode worden omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd. Bij een dienstverband voor bepaalde termijn wordt in uw aanstellingsbrief vermeld op welke datum het dienstverband eindigt. Dit kan echter ook een termijn zijn die niet exact van tevoren vaststaat, maar die afhankelijk is van een objectief bepaalbare omstandigheid (bijvoorbeeld vervanging door ziekte of de duur van een project). Uw aanstelling eindigt automatisch na afloop van de periode waarvoor u bent aangesteld. Proeftijd De TU Delft voert als beleid dat bij aanvang van een dienstverband een proeftijd overeengekomen wordt van maximaal twee maanden, waarbinnen zowel werkgever als werknemer het dienstverband met onmiddellijke ingang kunnen beëindigen zonder inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen. blz.2 Technische Universiteit Delft

5 Salaris Samenvatting arbeidsvoorwaarden Inschaling Voordat uw salaris kan worden vastgesteld, dient eerst het niveau van de bij uw werkzaamheden passende salarisschaal bekend te zijn. Vaststelling van de salarisschaal geschiedt met behulp van het Universitair systeem van Functie Ordenen (UFO). Bij aanstelling wordt het voor u geldend bedrag in de salarisschaal bepaald aan de hand van een aantal factoren zoals opleiding en werkervaring. Het is overigens mogelijk dat er redenen zijn uw salaris vast te stellen in een lagere salarisschaal, omdat u bijvoorbeeld nog niet geheel aan de gestelde functie-eisen voldoet. Een overzicht van de salarisschalen en bijbehorende bedragen vindt u in Bijlage A van het CAO-boekje als ook via onze website onder de A-Z index: CAO. Salarisverhoging collectief Uw salaris kan worden aangepast als gevolg van een collectieve verhoging. Deze verhoging geldt dan voor elke werknemer en is het gevolg van de afspraken van de werkgeversvereniging van de universiteiten (VSNU) en de vakorganisaties. Het resultaat wordt vastgelegd in de CAO. Verhoging in salarisschaal Jaarlijks vindt er een R&O (Resultaat & Ontwikkelings)gesprek plaats. Op basis van de uitkomst van dit R&O-gesprek kan bij een voldoende beoordeling, een periodieke verhoging in de voor u geldende salarisschaal worden toegekend. U krijgt alleen een periodieke salarisverhoging indien u het maximum van de schaal nog niet hebt bereikt. Betaaldata salarissen De netto salarissen worden doorgaans rond de 24e van de maand door de universiteit aan u overgemaakt. De exacte data kunt u vinden onder de A-Z index: Salaris. Extra uitkeringen en toelagen Vakantie-uitkering Iedere werknemer heeft naast zijn salaris recht op een vakantie-uitkering van 8% van de jaarlijkse bezoldiging inclusief eventuele toelage(n), deze wordt in de maand mei uitbetaald. Eindejaarsuitkering In december vindt uitbetaling plaats van de eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering bedraagt 8,3% van de jaarlijkse bezoldiging. De minimale hoogte bij een voltijds aanstelling bedraagt Voor nadere informatie (ook inzake toelagen) zie onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden > Geld. blz.3 Technische Universiteit Delft

6 Samenvatting arbeidsvoorwaarden Individueel Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (IKA) Als medewerker van de Technische Universiteit Delft kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaardenpakket zelf samenstellen met behulp van het Individueel Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (IKA). Met dit keuzemodel kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaarden afstemmen op uw eigen wensen door ze onderling te ruilen; u kunt een aantal arbeidsvoorwaarden inzetten (de bronnen), ten gunste van andere (de doelen). Bronnen die u kunt inzetten zijn: Verlofuren, Vakantie-uitkering, Eindejaarsuitkering, Salaris en IKA bijdrage TU Delft. Deze kunt u ten gunste laten komen van doelen als: Extra verlofuren, Fiets (accessoires), Mobiliteitsvergoeding, Extra pensioen, Extra inkomen, Vergoeding contributie vakbond en Vergoeding contributie beroepsvereniging, Levensloop en Bedrijfsfitness. IKA betekent in de meeste gevallen fiscaal voordeel, maar tevens wordt er geld beschikbaar gesteld via de bron IKA bijdrage TU Delft dat u in kunt zetten via het keuzemodel. Uitgebreide informatie over IKA kunt u vinden via Vergoedingen en tegemoetkomingen Kosten woon- en werkverkeer De kosten woon- en werkverkeer worden niet vergoed, tenzij de afstand van uw woning tot uw werk op het moment van uw indiensttreding tenminste 75 km bedraagt. Deze vergoeding geldt voor maximaal twee jaar. U kunt hiernaast via het Individueel Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden ieder jaar, onder aftrek van uw eventuele tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer, opteren voor een mobiliteitsvergoeding. Verhuiskosten Woont u bij indiensttreding minimaal 75 km van uw werkplek en gaat u binnen twee jaar daarna verhuizen naar een woning binnen 75 km van de werkplek dan heeft u mogelijk recht op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte transportkosten. Voor nadere voorwaarden/details verwijzen wij naar onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden > Geld > onkosten. Kosten scholing De TU Delft hecht groot belang aan de blijvende ontwikkeling van haar medewerkers. De mate van vergoeding van scholingskosten wordt afgewogen tegen het belang dat de organisatie hieraan hecht. Ook kan er sprake zijn van een terugbetalingsregeling (indien u de TU Delft voortijdig verlaat). Onder scholing wordt ook verstaan studie, congresbezoek of studiereis. Voor nadere details zie onder de A-Z index: SCOPE (Scholing en ontwikkeling Ondersteunend Personeel). Arbeidsduur en werktijden Arbeidsduur Bij de TU Delft bedraagt de arbeidsduur bij een volledig dienstverband standaard 38 uren per week. Salaris wordt dan ook betaald voor 38 uren per week. In het kader van de flexibele werkduur kan er bij een volledig dienstverband feitelijk 40 uren per week worden gewerkt. Dat geeft 12 (96 uur) extra verlofdagen. Bij een volledig dienstverband kan er ook worden gekozen voor een arbeidsduur van 36 uur. Dat geeft 12 (96 uur) verlofdagen minder. Flexibele arbeidsduur wordt naar rato toegepast. Er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan het opteren voor de keuze blz.4 Technische Universiteit Delft

7 Samenvatting arbeidsvoorwaarden flexibele arbeidsduur. Voor de voorwaarden en de tabel werkduur voor deeltijders verwijzen wij naar onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden > Werk > Aanstelling > Arbeidsduur & werktijden. Verlofregelingen Vakantiedagen en leeftijdsdagen Bij een voltijds dienstverband heeft u vanaf 2009 recht op tenminste 232 verlofuren per kalenderjaar. Daarnaast worden er afhankelijk van uw leeftijd zogenaamde leeftijdsdagen toegekend. De werkgever heeft het recht maximaal 7 collectieve verlofdagen per jaar aan te wijzen. Deze dagen worden, rekening houdend met uw persoonlijke situatie, in mindering gebracht op uw verloftegoed over enig kalenderjaar. Ouderschapsverlof Met ingang van 1 januari 2007 is de Regeling gedeeltelijk doorbetaald Ouderschapsverlof Nederlandse Universiteit 2007 van toepassing. Deze ouderschapsverlofregeling is onderdeel van de CAO. Op grond van deze regeling wordt 62,5% van uw loon doorbetaald over de opgenomen uren. Daarnaast kunt u via de belastingdienst gebruik maken van de Ouderschapsverlofkorting. Voor verdere informatie over ouderschapsverlof en andere verlofregelingen (zoals zorgverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof) verwijzen wij naar onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden > Tijd > Bijzonder verlof > Ouderschapsverlof. Verlofregistratiesysteem Uw verlof wordt digitaal geregistreerd in het verlofsysteem TimEnterprise (kortweg: TIM/verlof). U vraagt via TIM/verlof uw verlof aan, uw leidinggevende keurt de verlofaanvraag al dan niet goed. Voor meer informatie over TIM verwijzen wij u naar onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden > Tijd > Verlofregistratie (TIM). Pensioen en sociale verzekeringen Pensioen Bij indiensttreding wordt u opgenomen in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheid en onderwijs. Dit biedt u een pakket voor (gedeeltelijke) inkomenszekerheid: bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Een verzoek om waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioen bij een ander pensioenfonds dient binnen zes maanden na aanvang van uw dienstverband te worden ingediend bij de pensioenverzekeraar. Voor verdere informatie over pensioen (onder andere opbouw en ontvangen) verwijzen wij naar de website van het ABP: en het ABP informatiemateriaal dat u bij indiensttreding krijgt uitgereikt. blz.5 Technische Universiteit Delft

8 Samenvatting arbeidsvoorwaarden Levensloopregeling De TU Delft biedt u de mogelijkheid deel te nemen aan de Levensloopregeling ten behoeve van tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. U kunt jaarlijks maximaal 12% van het bruto jaarsalaris opzij leggen (was u op 1 januari 2005 tussen de 50 en 55 jaar, dan geldt het jaarlijks maximum van 12% niet voor u) tot aan een maximum van 210%. De TU Delft heeft collectieve afspraken gemaakt met twee Levensloopaanbieders: Loyalis en Ohra. Voor nadere details zie onder de A-Z index: Levensloop. NB: U kunt niet tegelijk deelnemen aan de Spaarloonregelingen en Levensloopregeling. U dient dus, indien u deelneemt aan 1 van deze regelingen en een andere keus wenst te maken, dit voor aanvang van het betreffende jaar aan te geven. Zorgverzekering De TU Delft biedt u de keuze uit twee collectieve ziektekostenverzekeringen waaraan u desgewenst kunt deelnemen: de Ohra Zorgverzekering en de Achmea Zilveren Kruis Beter Af Polis. De basispakketten van beide aanbieders zijn gelijk, de aanvullende pakketten niet. Inhoudelijke informatie over de pakketten vindt u op de websites van beide verzekeraars: en Het collectiviteitsnummer van Ohra is 219 en voor Zilveren Kruis Achmea is het Indien u van een collectieve zorgverzekering gebruik wilt maken, kunt u zich rechtstreeks (zonder tussenkomst van de TU) aanmelden bij Ohra of Zilveren Kruis Achmea. NB: Daarnaast biedt Ohra u een extra pakketkorting bij meerdere verzekeringen, zie Doorbetaling tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid U heeft volgens de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU) bij ziekte recht op volledige doorbetaling van salaris gedurende een periode van maximaal 9 maanden. Daarna ontvangt u gedurende 15 maanden 76% van uw laatstgenoten salaris. Voor nadere informatie over langdurige ziekte verwijzen wij naar de website onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden > Welzijn > Ziekteverzuim > Arbeidsongeschiktheid. Ontwikkeling en inzetbaarheid Resultaat- en Ontwikkelingscyclus De TU Delft regeling Resultaat- en Ontwikkelingscyclus (R&O cyclus) is breder van opzet dan enkel een systeem van beoordelen. Naast aandacht voor de functiebestanddelen wordt gekeken naar uw bekwaamheden, (persoonlijke) ontwikkeling en specifieke taakinvulling gericht op de begeleiding en ontwikkeling van u als medewerker. Bovendien heeft u als medewerker een actieve inbreng in de R&O cyclus. Ten eerste bespreekt en onderhandelt u met uw leidinggevende over de te maken jaarafspraken voor het komende jaar. Ten tweede wordt u gevraagd om een eigen inbreng in uw beoordeling. Naast de door u gegeven eindevaluatie in het jaarrapport - vanaf een bepaald functieniveau - bent u tijdens het gesprek in de gelegenheid aan te geven in hoeverre uw blz.6 Technische Universiteit Delft

9 Samenvatting arbeidsvoorwaarden leidinggevende u heeft begeleid in het behalen van de eerder gemaakte jaarafspraken. Tot slot brengt de R&O cyclus meer transparantie met zich mee. Door de jaarafspraken is het voor zowel u, als uw leidinggevende duidelijk wat de wederzijdse verwachtingen zijn waarop u aan het eind van het jaar beoordeeld wordt. Hierdoor wordt bijgedragen aan een heldere communicatie tussen u en uw leidinggevende. Voor verdere informatie verwijzen wij naar onder de A-Z index: R&O cyclus TU Delft Opleidingen Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) De TU Delft heeft als missie op het gebied van onderwijs Het opleiden van ingenieurs voor de wereld van morgen. Goed en inspirerend docentschap is hierbij van het grootste belang. Voor (universitair) docenten wordt daarom het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of een hiermee vergelijkbare kwalificatie als functie-eis gesteld. De TU Delft biedt onervaren docenten (< 5 jr. ervaring) de mogelijkheid aan, deze kwalificatie te behalen. Op de website kunt u meer informatie vinden over het BKOopleidingstraject en de wijze van inschrijving. Engelse Taalvaardigheid (ETV) Met ingang van het academisch jaar worden alle masteropleidingen in het Engels gegeven. Engels is de officiële 2e taal van de TU Delft. Het College van Bestuur heeft daarom het besluit genomen de Engelse taalvaardigheid van de docenten te toetsen. Bovendien heeft het College een besluit genomen over het gewenste niveau van de Engelse taalvaardigheid: Het doel is om in 2013 het volgende gerealiseerd te hebben: alle docenten die lesgeven aan de TU Delft hebben minimaal CEF niveau C1-I (bachelorniveau) docenten in het masteronderwijs hebben minimaal CEF niveau C1-III (masterniveau) 50% van de docenten heeft CEF niveau C2 (masterniveau+) Dit wordt ondersteund met toetsen, cursussen en examens. Via de Resultaat & Ontwikkelcyclus wordt het niveau van de Engelse taalvaardigheid van de docent gevolgd. Meer informatie over ETV is te vinden op onder de A-Z index: Engelse taalvaardigheid. blz.7 Technische Universiteit Delft

10 Faciliteiten Samenvatting arbeidsvoorwaarden Kinderopvang De Wet op de kinderopvang heeft als uitgangspunt dat ouders, de werkgevers van de ouders en de overheid samen de kosten betalen voor kinderopvang. Per 1 januari 2007 is de financiering van de kinderopvang gewijzigd. Alle werkgevers betalen voortaan door middel van een opslag op het werkgeversdeel van de WW-premie mee aan de kosten voor de kinderopvang. Als werknemer vraagt u kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Aangezien het werkgeversdeel in deze toeslag verwerkt is, hoeft u deze dus niet apart aan te vragen. Informatie over de kinderopvangtoeslag en het aanvragen daarvan kunt u vinden op of telefonisch bij de Belastingtelefoon, telefoonnummer Spaarloonregeling Deze regeling maakt het mogelijk om een bruto bedrag van het salaris niet uit te laten betalen, maar vast te laten zetten op een spaarloonrekening. Na vier jaar komt dit bedrag kwartaalsgewijs vrij en kunt u dit bedrag inclusief de opgebouwde rente opnemen. Dit bedrag is belastingvrij. Tussentijds kunt u (met behoud van het fiscale voordeel) ook beschikken over het spaargeld als dit wordt besteed aan bepaalde erkende bestedingsdoelen (o.a. de aankoop van een tot hoofdverblijf dienende eigen woning). Om aan de spaarloonregeling deel te kunnen nemen moet de medewerker in dienst zijn van de TU Delft op 1 januari van het lopende jaar en de loonheffingskorting door de TU laten toepassen. Voor nadere informatie zie onder de A-Z index: Spaarloon. NB: U kunt niet tegelijk deelnemen aan de Spaarloonregelingen en Levensloopregeling. U dient dus, indien u deelneemt aan 1 van deze regelingen en een andere keus wenst te maken, dit voor aanvang van het betreffende jaar aan te geven. Gratis ADSL en telefoonabonnement Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor gratis ADSL en telefoonabonnement via onze provider InfoPact. Voor nadere informatie zie onder de A-Z index: ADSL en de website van InfoPact Nevenwerkzaamheden Veel medewerkers van onze instelling verrichten nevenwerkzaamheden. De TU Delft staat hier niet afwijzend tegenover. Integendeel: in veel gevallen kan het een verrijking betekenen voor de medewerker en voor de TU Delft. Wel dient de universiteit ervoor te waken dat de belangen van de TU Delft hierdoor niet geschaad worden. Mede om deze reden bevat het CAO-artikel Nevenwerkzaamheden, een bepaling dat deze werkzaamheden slechts met toestemming van de universiteit kunnen worden verricht. Dit geldt niet voor activiteiten die naar de aard (b.v. vrijwilligerswerk) geen toestemming behoeven. Aan de hand van de criteria in de Regeling Nevenwerkzaamheden TU Delft wordt beoordeeld of aan het uitoefenen van nevenwerkzaamheden al dan niet toestemming verleend kan worden. Eventuele nevenwerkzaamheden dienen jaarlijks tijdens het R&O-gesprek besproken te worden. Voor nadere details zie onder de A-Z index: Nevenwerkzaamheden. blz.8 Technische Universiteit Delft

11 Samenvatting arbeidsvoorwaarden Promovendi Op onze website, onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden Promovendi vindt u een apart hoofdstuk over specifieke arbeidsvoorwaarden voor promovendi. NB: Alle genoemde onderwerpen zijn eveneens te vinden via de A-Z Index, / Directe links > A-Z Index. blz.9 Technische Universiteit Delft

12 Samenvatting arbeidsvoorwaarden Dienstenwegwijzer Human Resource Management (HRM) In de Dienstenwegwijzer HRM kunt u zien waar u voor de diverse onderwerpen terecht kunt. HR Services: HR Services beheert de personeelsadministratie, zorgt voor informatieverstrekking aan -, en toepassing en uitvoering van arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de TU Delft. Hierbij valt te denken aan: salarisuitbetaling, salarisstrook (alleen de allereerste en daarna bij wijzigingen), periodieke salarisverhoging, dagtaakwijzigingen, verlengingen etc. toepassing toelagen uitkeringen, o.a. vakantie, eindejaar, overwerk, waarneming toepassing pensioenregeling en sociale verzekeringen ziekte en arbeidsongeschiktheid, o.a. ziek- en betermeldingen, doorbetaling loon en uitkering IKA adreswijzigingen, wijziging burgerlijke stand werkgeversverklaringen inreisvisa, tewerkstellingsvergunningen etc. voor buitenlandse medewerkers/gasten Contact met HR Services, via , via of aan de balie dagelijks van 8:30 tot 13:30 uur. Stevinweg 1, 2628 CN Delft, gebouw faculteit CiTG, 5e verdieping, pantry E. HR advies: P&O adviseur: De personeelsadviseur adviseert de leidinggevende over de toepassing en ontwikkeling van het HRM-beleid: werving en selectie, specifieke arbeidsvoorwaarden Resultaat en Ontwikkelingscyclus, o.a. loopbaanadvies advies over ontslag, loopbaan, disfunctioneren, talentmanagement verzuimbegeleiding, case-manager opleidingsvraagstukken organisatie-ontwikkeling van de eenheid. Daarnaast verlenen zij eerstelijns advies aan medewerkers op het gebied van loopbaan en resultaat en ontwikkeling. HRM-beleid/strategisch advies: P&O manager De P&O managers adviseren de leidinggevenden van de faculteit en de TU Delft over de vormgeving van het strategisch HRM-beleid: organisatievraagstukken, o.a. organisatie-ontwikkeling, reorganisatie ontwikkeling HRM-beleid, o.a. WP-beleid, R&O cyclus, verzuimbeleid advisering decaan, directeur, CvB over het personeelsmanagement complexe vraagstukken personeelsmanagement. De P&O managers en adviseurs zijn binnen uw faculteit/ Universiteitsdienst bereikbaar. blz.10 Technische Universiteit Delft

13 Samenvatting arbeidsvoorwaarden Arbo: Welzijn, Gezondheid, Veiligheid, Milieu De Arbo Mileu Adviseurs (AMA s) adviseren bij de beleidsontwikkeling en uitvoering op ARBO-terrein: Medische begeleiding en preventie, o.a. bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, voorlichting, werkplekonderzoek en coaching Bedrijfshulpverlening Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Inrichting werkplek, beeldscherm, ergonomie Arbo- en milieu vraagstukken, vergunningen De adviseurs veiligheid en milieu zijn binnen uw faculteit/ud bereikbaar. Faculteitssecretariaat HR De P&O-secretaresse op het faculteitssecretariaat en UD ondersteunt de P&O manager en P&O adviseur op secretarieel en administratief gebied: Agendabeheer P&O manager, P&O adviseur Postafhandeling Bereikbaarheid P&O manager, P&O adviseur Administratieve coördinatie werving en selectie en R&O cyclus. De P&O-secretaresses zijn binnen uw faculteit/ud bereikbaar. Secretariaat HR Het secretariaat HR ondersteunt de directeur HRM en de medewerkers van de afdelingen HR Legal, HR Services, HR Talent en Welzijn, Gezondheid, Veiligheid en Milieu. Bovendien bieden zij ondersteuning aan de P&O managers bij TU-brede projecten. Contact met het centrale HR secretariaat: blz.11 Technische Universiteit Delft

14

15

16 1 TU Delft and the Netherlands Human Resource Management Stevinweg 5 postbus AA Delft 16 International Guide 2008/2009

Samenvatting arbeidsvoorwaarden 2008/2009

Samenvatting arbeidsvoorwaarden 2008/2009 Technische universiteit Delft Samenvatting arbeidsvoorwaarden 2008/2009 Personeel en Organisatie Samenvatting arbeidsvoorwaarden 1. Algemeen 4 2. Dienstverband 4 3. Salaris 5 4. Extra uitkeringen en toelagen

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden 1 Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden Ons arbeidsvoorwaardenpakket wordt gevormd door de gemeentelijke CAO en lokale rechtspositie. Voor wat betreft de uitvoering daarvan draait het grotendeels om maatwerk.

Nadere informatie

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent)

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Sap id:.. Formatieplaats:.. FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Voor wijzigingen in een bestaand dienstverband s.v.p. het mutatieformulier gebruiken Instituut/Dienst:... Sectie /

Nadere informatie

Afspraken over de bepalingen over tijdelijke dienstverbanden

Afspraken over de bepalingen over tijdelijke dienstverbanden Bijlage bij Onderhandelaarsakkoord CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2016 In deze bijlage volgt een overzicht van cao-artikelen die zijn aangepast op grond van de afspraken

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 76304 17 december 2014 Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 Vastgesteld bij collegebesluit van 2 december 2014 ter uitvoering

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d Algemeen In dit document worden de inhoudelijke aanpassingen van versie 01-04-2016/v15.0 ten opzichte van versie 01-04-2015/v14.0 en 14.1 van het personeelshandboek weergegeven. Grammaticale wijzigingen

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden 1 Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden Ons arbeidsvoorwaardenpakket wordt gevormd door de gemeentelijke CAO en lokale rechtspositie. Voor wat betreft de uitvoering daarvan draait het grotendeels om maatwerk.

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Doel: Regeling vaststellen betreffende het met fiscaal voordeel uitruilen van vakantie- en/of eindejaarsuitkering tegen een vergoeding woon- werkverkeer.

Nadere informatie

WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND

WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND Bijlage bij het Principeakkoord Cao-OI 2016 In deze bijlage volgt een overzicht van cao-artikelen die zijn aangepast op grond van de afspraken uit het Principeakkoord Cao-OI 2016. HOOFDSTUK 2 WERVING,

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

FSW. AANSTELLINGSFORMULIER (anders dan student assistent) Instituut/Dienst:... Sectie / Afdeling:... Leidinggevende:... Promotor:...

FSW. AANSTELLINGSFORMULIER (anders dan student assistent) Instituut/Dienst:... Sectie / Afdeling:... Leidinggevende:... Promotor:... Sap id:.. Formatieplaats:.. FSW AANSTELLINGSFORMULIER (anders dan student assistent) Voor wijzigingen in een bestaand dienstverband s.v.p. het mutatieformulier gebruiken Instituut/Dienst:... Sectie / Afdeling:...

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 10 december 2001, laatstelijk gewijzigd per 9 februari 2009 In de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t.

College van Bestuur n.v.t. College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2016 Voorzitter/Lid College van Bestuur N.B. Dit is slechts een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor een bestuurder in het PO. Er kan dus

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Technisch inhoudelijke punten CAO-OI 1) Artikel 1.1 lid 2 (definitie bezoldiging) komt te luiden: Bezoldiging: De som van het salaris en de toelagen

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Mei 2011 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaardenpakket: modules

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst versie januari 2011 1/5

Model Arbeidsovereenkomst versie januari 2011 1/5 Model Arbeidsovereenkomst.. (naam school/rechtspersoon/bedrijf/instelling) te (adres) hier nader te noemen: de werkgever en de heer/mevrouw... (naam werknemer) wonende... (adres) hier nader te noemen:

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 april 2009 tot en met 31 maart 2011 Tussen partijen bij de

Nadere informatie

4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN

4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN 4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 4a: * Vakantie-uren uitwisselen tegen geld 4a:1 * Bepaling minimum aantal uren na verkoop van vakantie- en/of

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Koop vrije tijd met levensloop Levensloop maakt het u mogelijk tijd vrij te maken voor zaken die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing

Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing Criteria & aandachtspunten Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Algemene ontwerpeisen Teneinde

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2015 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Vakantieregeling TU Delft 1

Vakantieregeling TU Delft 1 Vakantieregeling TU Delft 1 Artikel 1 Aanspraak op vakantie 1.De aanspraak op vakantie wordt uitgedrukt in hele uren. Zo nodig vindt afronding naar hele uren plaats. 2. De aanspraak op vakantie bedraagt

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Samenvattende informatie IKB november 2016

Samenvattende informatie IKB november 2016 Samenvattende informatie IKB november 2016 Invoering Individueel Keuzebudget Wat is het Individueel Keuzebudget, hoe kan ik ervoor zorgen dat medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen om keuzes te maken

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Instituut voor de

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget 1. Wat zijn de consequenties als er geen jaargesprek plaatsvindt/geen afspraken worden vastgelegd? De Belastingdienst heeft de cao-tekst van hoofdstuk

Nadere informatie

VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN ~ VTOI & ONDERWIJSBESTUURDERSVERENIGING ~ OBV. CAO bestuurders VO

VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN ~ VTOI & ONDERWIJSBESTUURDERSVERENIGING ~ OBV. CAO bestuurders VO VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN ~ VTOI & ONDERWIJSBESTUURDERSVERENIGING ~ OBV CAO bestuurders VO 2015 2016 Rotterdam/Zoetermeer 11-11-2015 Inhoud Preambule Ошибка! Закладка не определена.

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Rubricering c.q. wettelijk I. CAR/UWO Op volgorde van hoofdstuknummering in CAR/UWO I.1 - Aanstelling Aanstelling (zowel tijdelijk als vast), conform

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 Partijen: KPN B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door drs. Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en - ABVAKABO

Nadere informatie

hoofdlijnen over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse Universiteiten.

hoofdlijnen over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse Universiteiten. Akkoord CAO Nederlandse Universiteiten 1 september 2007 tot 1 maart 2010 Akkoord CAO NU 1 september 2007 tot 1 maart 2010 De VSNU, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten namens de universiteiten

Nadere informatie

Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij

Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij De directie van BV Deli-HTL Tabak Maatschappij heeft een principe-akkoord over een nieuwe CAO met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen bereikt, met daarin

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

14. Onderzoek jong voor oud

14. Onderzoek jong voor oud Zoals afgelopen dinsdag 10 oktober besproken, ontvangen jullie hierbij ons nieuwe uitgewerkte voorstel Jong voor Oud, inclusief de achterliggende aannames en uitgangspunten. Ik hecht er waarde aan te vermelden

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Salarisrichtlijnen LAD

Salarisrichtlijnen LAD Salarisrichtlijnen LAD Per 1 januari 2016 Voorwoord Over het algemeen zijn op werknemers in dienstverband collectieve arbeidsvoorwaarden (cao) van toepassing. In sommige gevallen bestaat er echter geen

Nadere informatie

STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG. ARBEIDSRELATIE: 3 Dienstverband Arbeidsovereenkomst (privaatrecht) Aanstelling (publiekrecht)

STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG. ARBEIDSRELATIE: 3 Dienstverband Arbeidsovereenkomst (privaatrecht) Aanstelling (publiekrecht) Bijlage 1 bij 11-2928 Vergelijk rechtspositie/arbeidsvoorwaarden: peildatum 1 januari 2011 definitieve versie 31-03-2011 STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALGEMENE BEPALINGEN: 1. Rechtspositie CAO VVT

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd:

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd: GEMEENTE HOOGEVEEN Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR); gelet op het gestelde in artikel 160 eerste lid onder

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers 2 Inhoud Inleiding 4 Vakantieverlof 5 Verlofbudget 5 Vitaliteitbudget 6 Keuzes 7 Overgangs-

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Bedrijfs-Cao. TenneT TSO B.V. Ingangsdatum (Versie )

Bedrijfs-Cao. TenneT TSO B.V. Ingangsdatum (Versie ) Bedrijfs-Cao TenneT TSO B.V. Ingangsdatum 1-7-2011 (Versie 2011.2) PAGINA 2 van 12 Voorwoord De bedrijfs-cao van TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO

Nadere informatie

Generatiepact Enschede

Generatiepact Enschede Generatiepact Enschede Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Enschede. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie