Samenvatting arbeidsvoorwaarden 2009/2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting arbeidsvoorwaarden 2009/2010"

Transcriptie

1 Technische Universiteit Delft Samenvatting arbeidsvoorwaarden 2009/2010 Human Resource Management

2

3 Samenvatting arbeidsvoorwaarden 1. Algemeen 2 2. Dienstverband 2 3. Salaris 3 4. Extra uitkeringen en toelagen 3 5. Individueel Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (IKA) 4 6. Vergoedingen en tegemoetkomingen 4 7. Arbeidsduur en werktijden 4 8. Verlofregistratiesysteem (TIM) 5 9. Pensioen en sociale verzekeringen Zorgverzekering Doorbetalingen tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid Ontwikkeling en inzetbaarheid Faciliteiten Nevenwerkzaamheden Promovendi Dienstenwegwijzer Human Resource Management (HRM) 10 blz.1 Technische Universiteit Delft

4 Algemeen Samenvatting arbeidsvoorwaarden De TU Delft is bij het bepalen van de voor u geldende arbeidsvoorwaarden gebonden aan deels intern en deels extern vastgestelde regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De intern vastgestelde arbeidsvoorwaarden komen tot stand in overleg tussen het College van Bestuur en de in het Lokaal Overleg (LO) vertegenwoordigde werknemersorganisaties. De in de CAO Nederlandse Universiteiten (hierna te noemen CAO) vastgelegde arbeidsvoorwaarden, geldend voor het personeel van de universiteiten, komen tot stand door overleg van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) met de vakorganisaties. Als lid van de VSNU kan de TU Delft invloed uitoefenen op de inhoud van de in de CAO vastgelegde arbeidsvoorwaarden. De tekst van de CAO is te vinden op onder de A-Z index: CAO, als ook op / werkgeversorganisatie / CAO. Voor een gedetailleerd arbeidsvoorwaardenoverzicht verwijzen wij u naar onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden Bij het opstellen van het onderhavige stuk is uitgegaan van de CAO NU vigerend van 1 september 2007 tot 1 maart Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Hieronder treft u een samenvatting van de arbeidsvoorwaarden aan: Dienstverband Duur Een dienstverband wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit wordt bij aanvang van het dienstverband vastgesteld. De werkgever kan ook in de aanstellingsbrief vastleggen initieel van een tijdelijke aanstelling uit te gaan. Bij gebleken geschiktheid kan het dienstverband na deze tijdelijke periode worden omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd. Bij een dienstverband voor bepaalde termijn wordt in uw aanstellingsbrief vermeld op welke datum het dienstverband eindigt. Dit kan echter ook een termijn zijn die niet exact van tevoren vaststaat, maar die afhankelijk is van een objectief bepaalbare omstandigheid (bijvoorbeeld vervanging door ziekte of de duur van een project). Uw aanstelling eindigt automatisch na afloop van de periode waarvoor u bent aangesteld. Proeftijd De TU Delft voert als beleid dat bij aanvang van een dienstverband een proeftijd overeengekomen wordt van maximaal twee maanden, waarbinnen zowel werkgever als werknemer het dienstverband met onmiddellijke ingang kunnen beëindigen zonder inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen. blz.2 Technische Universiteit Delft

5 Salaris Samenvatting arbeidsvoorwaarden Inschaling Voordat uw salaris kan worden vastgesteld, dient eerst het niveau van de bij uw werkzaamheden passende salarisschaal bekend te zijn. Vaststelling van de salarisschaal geschiedt met behulp van het Universitair systeem van Functie Ordenen (UFO). Bij aanstelling wordt het voor u geldend bedrag in de salarisschaal bepaald aan de hand van een aantal factoren zoals opleiding en werkervaring. Het is overigens mogelijk dat er redenen zijn uw salaris vast te stellen in een lagere salarisschaal, omdat u bijvoorbeeld nog niet geheel aan de gestelde functie-eisen voldoet. Een overzicht van de salarisschalen en bijbehorende bedragen vindt u in Bijlage A van het CAO-boekje als ook via onze website onder de A-Z index: CAO. Salarisverhoging collectief Uw salaris kan worden aangepast als gevolg van een collectieve verhoging. Deze verhoging geldt dan voor elke werknemer en is het gevolg van de afspraken van de werkgeversvereniging van de universiteiten (VSNU) en de vakorganisaties. Het resultaat wordt vastgelegd in de CAO. Verhoging in salarisschaal Jaarlijks vindt er een R&O (Resultaat & Ontwikkelings)gesprek plaats. Op basis van de uitkomst van dit R&O-gesprek kan bij een voldoende beoordeling, een periodieke verhoging in de voor u geldende salarisschaal worden toegekend. U krijgt alleen een periodieke salarisverhoging indien u het maximum van de schaal nog niet hebt bereikt. Betaaldata salarissen De netto salarissen worden doorgaans rond de 24e van de maand door de universiteit aan u overgemaakt. De exacte data kunt u vinden onder de A-Z index: Salaris. Extra uitkeringen en toelagen Vakantie-uitkering Iedere werknemer heeft naast zijn salaris recht op een vakantie-uitkering van 8% van de jaarlijkse bezoldiging inclusief eventuele toelage(n), deze wordt in de maand mei uitbetaald. Eindejaarsuitkering In december vindt uitbetaling plaats van de eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering bedraagt 8,3% van de jaarlijkse bezoldiging. De minimale hoogte bij een voltijds aanstelling bedraagt Voor nadere informatie (ook inzake toelagen) zie onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden > Geld. blz.3 Technische Universiteit Delft

6 Samenvatting arbeidsvoorwaarden Individueel Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (IKA) Als medewerker van de Technische Universiteit Delft kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaardenpakket zelf samenstellen met behulp van het Individueel Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (IKA). Met dit keuzemodel kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaarden afstemmen op uw eigen wensen door ze onderling te ruilen; u kunt een aantal arbeidsvoorwaarden inzetten (de bronnen), ten gunste van andere (de doelen). Bronnen die u kunt inzetten zijn: Verlofuren, Vakantie-uitkering, Eindejaarsuitkering, Salaris en IKA bijdrage TU Delft. Deze kunt u ten gunste laten komen van doelen als: Extra verlofuren, Fiets (accessoires), Mobiliteitsvergoeding, Extra pensioen, Extra inkomen, Vergoeding contributie vakbond en Vergoeding contributie beroepsvereniging, Levensloop en Bedrijfsfitness. IKA betekent in de meeste gevallen fiscaal voordeel, maar tevens wordt er geld beschikbaar gesteld via de bron IKA bijdrage TU Delft dat u in kunt zetten via het keuzemodel. Uitgebreide informatie over IKA kunt u vinden via Vergoedingen en tegemoetkomingen Kosten woon- en werkverkeer De kosten woon- en werkverkeer worden niet vergoed, tenzij de afstand van uw woning tot uw werk op het moment van uw indiensttreding tenminste 75 km bedraagt. Deze vergoeding geldt voor maximaal twee jaar. U kunt hiernaast via het Individueel Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden ieder jaar, onder aftrek van uw eventuele tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer, opteren voor een mobiliteitsvergoeding. Verhuiskosten Woont u bij indiensttreding minimaal 75 km van uw werkplek en gaat u binnen twee jaar daarna verhuizen naar een woning binnen 75 km van de werkplek dan heeft u mogelijk recht op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte transportkosten. Voor nadere voorwaarden/details verwijzen wij naar onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden > Geld > onkosten. Kosten scholing De TU Delft hecht groot belang aan de blijvende ontwikkeling van haar medewerkers. De mate van vergoeding van scholingskosten wordt afgewogen tegen het belang dat de organisatie hieraan hecht. Ook kan er sprake zijn van een terugbetalingsregeling (indien u de TU Delft voortijdig verlaat). Onder scholing wordt ook verstaan studie, congresbezoek of studiereis. Voor nadere details zie onder de A-Z index: SCOPE (Scholing en ontwikkeling Ondersteunend Personeel). Arbeidsduur en werktijden Arbeidsduur Bij de TU Delft bedraagt de arbeidsduur bij een volledig dienstverband standaard 38 uren per week. Salaris wordt dan ook betaald voor 38 uren per week. In het kader van de flexibele werkduur kan er bij een volledig dienstverband feitelijk 40 uren per week worden gewerkt. Dat geeft 12 (96 uur) extra verlofdagen. Bij een volledig dienstverband kan er ook worden gekozen voor een arbeidsduur van 36 uur. Dat geeft 12 (96 uur) verlofdagen minder. Flexibele arbeidsduur wordt naar rato toegepast. Er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan het opteren voor de keuze blz.4 Technische Universiteit Delft

7 Samenvatting arbeidsvoorwaarden flexibele arbeidsduur. Voor de voorwaarden en de tabel werkduur voor deeltijders verwijzen wij naar onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden > Werk > Aanstelling > Arbeidsduur & werktijden. Verlofregelingen Vakantiedagen en leeftijdsdagen Bij een voltijds dienstverband heeft u vanaf 2009 recht op tenminste 232 verlofuren per kalenderjaar. Daarnaast worden er afhankelijk van uw leeftijd zogenaamde leeftijdsdagen toegekend. De werkgever heeft het recht maximaal 7 collectieve verlofdagen per jaar aan te wijzen. Deze dagen worden, rekening houdend met uw persoonlijke situatie, in mindering gebracht op uw verloftegoed over enig kalenderjaar. Ouderschapsverlof Met ingang van 1 januari 2007 is de Regeling gedeeltelijk doorbetaald Ouderschapsverlof Nederlandse Universiteit 2007 van toepassing. Deze ouderschapsverlofregeling is onderdeel van de CAO. Op grond van deze regeling wordt 62,5% van uw loon doorbetaald over de opgenomen uren. Daarnaast kunt u via de belastingdienst gebruik maken van de Ouderschapsverlofkorting. Voor verdere informatie over ouderschapsverlof en andere verlofregelingen (zoals zorgverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof) verwijzen wij naar onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden > Tijd > Bijzonder verlof > Ouderschapsverlof. Verlofregistratiesysteem Uw verlof wordt digitaal geregistreerd in het verlofsysteem TimEnterprise (kortweg: TIM/verlof). U vraagt via TIM/verlof uw verlof aan, uw leidinggevende keurt de verlofaanvraag al dan niet goed. Voor meer informatie over TIM verwijzen wij u naar onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden > Tijd > Verlofregistratie (TIM). Pensioen en sociale verzekeringen Pensioen Bij indiensttreding wordt u opgenomen in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheid en onderwijs. Dit biedt u een pakket voor (gedeeltelijke) inkomenszekerheid: bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Een verzoek om waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioen bij een ander pensioenfonds dient binnen zes maanden na aanvang van uw dienstverband te worden ingediend bij de pensioenverzekeraar. Voor verdere informatie over pensioen (onder andere opbouw en ontvangen) verwijzen wij naar de website van het ABP: en het ABP informatiemateriaal dat u bij indiensttreding krijgt uitgereikt. blz.5 Technische Universiteit Delft

8 Samenvatting arbeidsvoorwaarden Levensloopregeling De TU Delft biedt u de mogelijkheid deel te nemen aan de Levensloopregeling ten behoeve van tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. U kunt jaarlijks maximaal 12% van het bruto jaarsalaris opzij leggen (was u op 1 januari 2005 tussen de 50 en 55 jaar, dan geldt het jaarlijks maximum van 12% niet voor u) tot aan een maximum van 210%. De TU Delft heeft collectieve afspraken gemaakt met twee Levensloopaanbieders: Loyalis en Ohra. Voor nadere details zie onder de A-Z index: Levensloop. NB: U kunt niet tegelijk deelnemen aan de Spaarloonregelingen en Levensloopregeling. U dient dus, indien u deelneemt aan 1 van deze regelingen en een andere keus wenst te maken, dit voor aanvang van het betreffende jaar aan te geven. Zorgverzekering De TU Delft biedt u de keuze uit twee collectieve ziektekostenverzekeringen waaraan u desgewenst kunt deelnemen: de Ohra Zorgverzekering en de Achmea Zilveren Kruis Beter Af Polis. De basispakketten van beide aanbieders zijn gelijk, de aanvullende pakketten niet. Inhoudelijke informatie over de pakketten vindt u op de websites van beide verzekeraars: en Het collectiviteitsnummer van Ohra is 219 en voor Zilveren Kruis Achmea is het Indien u van een collectieve zorgverzekering gebruik wilt maken, kunt u zich rechtstreeks (zonder tussenkomst van de TU) aanmelden bij Ohra of Zilveren Kruis Achmea. NB: Daarnaast biedt Ohra u een extra pakketkorting bij meerdere verzekeringen, zie Doorbetaling tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid U heeft volgens de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU) bij ziekte recht op volledige doorbetaling van salaris gedurende een periode van maximaal 9 maanden. Daarna ontvangt u gedurende 15 maanden 76% van uw laatstgenoten salaris. Voor nadere informatie over langdurige ziekte verwijzen wij naar de website onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden > Welzijn > Ziekteverzuim > Arbeidsongeschiktheid. Ontwikkeling en inzetbaarheid Resultaat- en Ontwikkelingscyclus De TU Delft regeling Resultaat- en Ontwikkelingscyclus (R&O cyclus) is breder van opzet dan enkel een systeem van beoordelen. Naast aandacht voor de functiebestanddelen wordt gekeken naar uw bekwaamheden, (persoonlijke) ontwikkeling en specifieke taakinvulling gericht op de begeleiding en ontwikkeling van u als medewerker. Bovendien heeft u als medewerker een actieve inbreng in de R&O cyclus. Ten eerste bespreekt en onderhandelt u met uw leidinggevende over de te maken jaarafspraken voor het komende jaar. Ten tweede wordt u gevraagd om een eigen inbreng in uw beoordeling. Naast de door u gegeven eindevaluatie in het jaarrapport - vanaf een bepaald functieniveau - bent u tijdens het gesprek in de gelegenheid aan te geven in hoeverre uw blz.6 Technische Universiteit Delft

9 Samenvatting arbeidsvoorwaarden leidinggevende u heeft begeleid in het behalen van de eerder gemaakte jaarafspraken. Tot slot brengt de R&O cyclus meer transparantie met zich mee. Door de jaarafspraken is het voor zowel u, als uw leidinggevende duidelijk wat de wederzijdse verwachtingen zijn waarop u aan het eind van het jaar beoordeeld wordt. Hierdoor wordt bijgedragen aan een heldere communicatie tussen u en uw leidinggevende. Voor verdere informatie verwijzen wij naar onder de A-Z index: R&O cyclus TU Delft Opleidingen Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) De TU Delft heeft als missie op het gebied van onderwijs Het opleiden van ingenieurs voor de wereld van morgen. Goed en inspirerend docentschap is hierbij van het grootste belang. Voor (universitair) docenten wordt daarom het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of een hiermee vergelijkbare kwalificatie als functie-eis gesteld. De TU Delft biedt onervaren docenten (< 5 jr. ervaring) de mogelijkheid aan, deze kwalificatie te behalen. Op de website kunt u meer informatie vinden over het BKOopleidingstraject en de wijze van inschrijving. Engelse Taalvaardigheid (ETV) Met ingang van het academisch jaar worden alle masteropleidingen in het Engels gegeven. Engels is de officiële 2e taal van de TU Delft. Het College van Bestuur heeft daarom het besluit genomen de Engelse taalvaardigheid van de docenten te toetsen. Bovendien heeft het College een besluit genomen over het gewenste niveau van de Engelse taalvaardigheid: Het doel is om in 2013 het volgende gerealiseerd te hebben: alle docenten die lesgeven aan de TU Delft hebben minimaal CEF niveau C1-I (bachelorniveau) docenten in het masteronderwijs hebben minimaal CEF niveau C1-III (masterniveau) 50% van de docenten heeft CEF niveau C2 (masterniveau+) Dit wordt ondersteund met toetsen, cursussen en examens. Via de Resultaat & Ontwikkelcyclus wordt het niveau van de Engelse taalvaardigheid van de docent gevolgd. Meer informatie over ETV is te vinden op onder de A-Z index: Engelse taalvaardigheid. blz.7 Technische Universiteit Delft

10 Faciliteiten Samenvatting arbeidsvoorwaarden Kinderopvang De Wet op de kinderopvang heeft als uitgangspunt dat ouders, de werkgevers van de ouders en de overheid samen de kosten betalen voor kinderopvang. Per 1 januari 2007 is de financiering van de kinderopvang gewijzigd. Alle werkgevers betalen voortaan door middel van een opslag op het werkgeversdeel van de WW-premie mee aan de kosten voor de kinderopvang. Als werknemer vraagt u kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Aangezien het werkgeversdeel in deze toeslag verwerkt is, hoeft u deze dus niet apart aan te vragen. Informatie over de kinderopvangtoeslag en het aanvragen daarvan kunt u vinden op of telefonisch bij de Belastingtelefoon, telefoonnummer Spaarloonregeling Deze regeling maakt het mogelijk om een bruto bedrag van het salaris niet uit te laten betalen, maar vast te laten zetten op een spaarloonrekening. Na vier jaar komt dit bedrag kwartaalsgewijs vrij en kunt u dit bedrag inclusief de opgebouwde rente opnemen. Dit bedrag is belastingvrij. Tussentijds kunt u (met behoud van het fiscale voordeel) ook beschikken over het spaargeld als dit wordt besteed aan bepaalde erkende bestedingsdoelen (o.a. de aankoop van een tot hoofdverblijf dienende eigen woning). Om aan de spaarloonregeling deel te kunnen nemen moet de medewerker in dienst zijn van de TU Delft op 1 januari van het lopende jaar en de loonheffingskorting door de TU laten toepassen. Voor nadere informatie zie onder de A-Z index: Spaarloon. NB: U kunt niet tegelijk deelnemen aan de Spaarloonregelingen en Levensloopregeling. U dient dus, indien u deelneemt aan 1 van deze regelingen en een andere keus wenst te maken, dit voor aanvang van het betreffende jaar aan te geven. Gratis ADSL en telefoonabonnement Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor gratis ADSL en telefoonabonnement via onze provider InfoPact. Voor nadere informatie zie onder de A-Z index: ADSL en de website van InfoPact Nevenwerkzaamheden Veel medewerkers van onze instelling verrichten nevenwerkzaamheden. De TU Delft staat hier niet afwijzend tegenover. Integendeel: in veel gevallen kan het een verrijking betekenen voor de medewerker en voor de TU Delft. Wel dient de universiteit ervoor te waken dat de belangen van de TU Delft hierdoor niet geschaad worden. Mede om deze reden bevat het CAO-artikel Nevenwerkzaamheden, een bepaling dat deze werkzaamheden slechts met toestemming van de universiteit kunnen worden verricht. Dit geldt niet voor activiteiten die naar de aard (b.v. vrijwilligerswerk) geen toestemming behoeven. Aan de hand van de criteria in de Regeling Nevenwerkzaamheden TU Delft wordt beoordeeld of aan het uitoefenen van nevenwerkzaamheden al dan niet toestemming verleend kan worden. Eventuele nevenwerkzaamheden dienen jaarlijks tijdens het R&O-gesprek besproken te worden. Voor nadere details zie onder de A-Z index: Nevenwerkzaamheden. blz.8 Technische Universiteit Delft

11 Samenvatting arbeidsvoorwaarden Promovendi Op onze website, onder de A-Z index: Arbeidsvoorwaarden Promovendi vindt u een apart hoofdstuk over specifieke arbeidsvoorwaarden voor promovendi. NB: Alle genoemde onderwerpen zijn eveneens te vinden via de A-Z Index, / Directe links > A-Z Index. blz.9 Technische Universiteit Delft

12 Samenvatting arbeidsvoorwaarden Dienstenwegwijzer Human Resource Management (HRM) In de Dienstenwegwijzer HRM kunt u zien waar u voor de diverse onderwerpen terecht kunt. HR Services: HR Services beheert de personeelsadministratie, zorgt voor informatieverstrekking aan -, en toepassing en uitvoering van arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de TU Delft. Hierbij valt te denken aan: salarisuitbetaling, salarisstrook (alleen de allereerste en daarna bij wijzigingen), periodieke salarisverhoging, dagtaakwijzigingen, verlengingen etc. toepassing toelagen uitkeringen, o.a. vakantie, eindejaar, overwerk, waarneming toepassing pensioenregeling en sociale verzekeringen ziekte en arbeidsongeschiktheid, o.a. ziek- en betermeldingen, doorbetaling loon en uitkering IKA adreswijzigingen, wijziging burgerlijke stand werkgeversverklaringen inreisvisa, tewerkstellingsvergunningen etc. voor buitenlandse medewerkers/gasten Contact met HR Services, via , via of aan de balie dagelijks van 8:30 tot 13:30 uur. Stevinweg 1, 2628 CN Delft, gebouw faculteit CiTG, 5e verdieping, pantry E. HR advies: P&O adviseur: De personeelsadviseur adviseert de leidinggevende over de toepassing en ontwikkeling van het HRM-beleid: werving en selectie, specifieke arbeidsvoorwaarden Resultaat en Ontwikkelingscyclus, o.a. loopbaanadvies advies over ontslag, loopbaan, disfunctioneren, talentmanagement verzuimbegeleiding, case-manager opleidingsvraagstukken organisatie-ontwikkeling van de eenheid. Daarnaast verlenen zij eerstelijns advies aan medewerkers op het gebied van loopbaan en resultaat en ontwikkeling. HRM-beleid/strategisch advies: P&O manager De P&O managers adviseren de leidinggevenden van de faculteit en de TU Delft over de vormgeving van het strategisch HRM-beleid: organisatievraagstukken, o.a. organisatie-ontwikkeling, reorganisatie ontwikkeling HRM-beleid, o.a. WP-beleid, R&O cyclus, verzuimbeleid advisering decaan, directeur, CvB over het personeelsmanagement complexe vraagstukken personeelsmanagement. De P&O managers en adviseurs zijn binnen uw faculteit/ Universiteitsdienst bereikbaar. blz.10 Technische Universiteit Delft

13 Samenvatting arbeidsvoorwaarden Arbo: Welzijn, Gezondheid, Veiligheid, Milieu De Arbo Mileu Adviseurs (AMA s) adviseren bij de beleidsontwikkeling en uitvoering op ARBO-terrein: Medische begeleiding en preventie, o.a. bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, voorlichting, werkplekonderzoek en coaching Bedrijfshulpverlening Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Inrichting werkplek, beeldscherm, ergonomie Arbo- en milieu vraagstukken, vergunningen De adviseurs veiligheid en milieu zijn binnen uw faculteit/ud bereikbaar. Faculteitssecretariaat HR De P&O-secretaresse op het faculteitssecretariaat en UD ondersteunt de P&O manager en P&O adviseur op secretarieel en administratief gebied: Agendabeheer P&O manager, P&O adviseur Postafhandeling Bereikbaarheid P&O manager, P&O adviseur Administratieve coördinatie werving en selectie en R&O cyclus. De P&O-secretaresses zijn binnen uw faculteit/ud bereikbaar. Secretariaat HR Het secretariaat HR ondersteunt de directeur HRM en de medewerkers van de afdelingen HR Legal, HR Services, HR Talent en Welzijn, Gezondheid, Veiligheid en Milieu. Bovendien bieden zij ondersteuning aan de P&O managers bij TU-brede projecten. Contact met het centrale HR secretariaat: blz.11 Technische Universiteit Delft

14

15

16 1 TU Delft and the Netherlands Human Resource Management Stevinweg 5 postbus AA Delft 16 International Guide 2008/2009

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 1 Inhoudsopgave...Pagina 1. INLEIDING...3 2. DOELEN, KADERS EN BUDGET...3 2.1. Doel...3 2.2. Kaders...3 2.3. Budget...3

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013

MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013 MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013 Ziekenhuis Bernhoven Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven januari 2013 1 1. Inleiding Voor u ligt het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van

Nadere informatie

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management VOORWOORD Beste collega, Deze uitgave "Zo werkt dat in Almere", is bedoeld om je als nieuwe collega in algemene zin te informeren over je rechtspositie & arbeidsvoorwaarden en enkele daarmee samenhangende

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor architectenbureaus. 1 april 2011 tot en met 28 februari 2013

Collectieve arbeidsovereenkomst voor architectenbureaus. 1 april 2011 tot en met 28 februari 2013 Collectieve arbeidsovereenkomst voor architectenbureaus 1 april 2011 tot en met 28 februari 2013 Inhoud Inleiding Karakter, ambitie en opbouw 4 I II Gebied waarbinnen deze cao van toepassing is 7 Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

de Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.) te Amsterdam en FNV Bondgenoten te Utrecht

de Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.) te Amsterdam en FNV Bondgenoten te Utrecht COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te Delft, elk als partij enerzijds en de Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.)

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 Inhoud 1 Algemeen 5 1.1 Begrippen 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Verstrekken 6 1.4 Werkingssfeer 6 1.5 Incidenteel afwijken 6 1.6 Extern overleg 6 1.7 Bescherming werknemersvertegenwoordiging

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 1 Preambule

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Inleiding De medewerkers van AkzoNobel bepalen het succes van de onderneming. Dat succes is direct afhankelijk van hún kwaliteiten, initiatief en toewijding. Er is AkzoNobel

Nadere informatie

CAO 2006-2007. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen

CAO 2006-2007. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen CAO 2006-2007 Referentie Contact direct lefoon Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen Telefoon 038 339 57 39 Fax 038 339 58 31 www.vandijk.nl Bank 54 01 78 063 KvK

Nadere informatie

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

Rechtspositie Rijksambtenaar

Rechtspositie Rijksambtenaar Rechtspositie Rijksambtenaar Juni 2012 Rechtspositie rijksambtenaar Juni 2012 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2 Verantwoording Deze brochure is tot stand gebracht door de directie

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2013 t/m 30 september 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te Delft,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Deel 1: Snel wegwijs bij 1. Wie is Repay Payroll N.V.? 3 2. Hoe gaat dat in zijn werk? 3 3. Arbeidsovereenkomsten 4 3.1 NBBU cao voor (uitzend)krachten 4 3.2 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013 Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 31 januari 2012 2 CAODLO 2011-2013 Onderhandelaarsakkoord CAO DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 1 Looptijd De looptijd van de

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2014

CAO APG Groep tot 1 april 2014 CAO APG Groep tot 1 april 2014 1 CAO Inhoudsopgave INLEIDING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 6 ARTIKEL 1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN... 6 ARTIKEL 2. TOEPASSINGSBEREIK... 8 HOOFDSTUK 2 INDIENSTTREDING...

Nadere informatie

BNO Richtlijn Arbeidsvoorwaarden 2012

BNO Richtlijn Arbeidsvoorwaarden 2012 BNO Richtlijn 2012 inclusief salaristabel en functiematrix Editie december 2011 - geldig tot 1 januari 2013 1/14 BNO Richtlijn 2/14 BNO Richtlijn INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 PRIMAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN Salaristabel

Nadere informatie

Werken bij de Belastingdienst Uw rechten en plichten in 2011

Werken bij de Belastingdienst Uw rechten en plichten in 2011 Achtergrondinformatie Uitgave april 2011 Werken bij de Belastingdienst Uw rechten en plichten in 2011 Als medewerker van de Belastingdienst hebt u allerlei rechten en plichten. In deze brochure zijn de

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang. Utrecht. Definitieve versie: 17-06-10

Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang. Utrecht. Definitieve versie: 17-06-10 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO 2010-2011 Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang Utrecht Definitieve versie: 17-06-10 CAO-Kinderopvang 2010-2011 1 Voor vragen op het gebied

Nadere informatie