Eindtermen voor de NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindtermen voor de NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie"

Transcriptie

1 Eindtermen voor de NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie Legenda: Nr. Nr. competentie volgens ICB3 Term Benaming competentie volgens ICB3 D Eindtermen voor het IPMA-D examen Geen eindterm voor het IPMA-D examen PMO Eindtermen voor het IPMA-PMO examen Geen eindterm voor het IPMA-PMO examen C Eindtermen voor het IPMA-C theorie examen Geen eindterm voor het IPMA-PMO examen 1-3 / 4-6 Niveau waarop competentie kan worden uitgevraagd Extra toelichting Toelichting eindterm of verwijzing naar relevante literatuur Taxonomie: Kennis (niveau 1-3) Toepassen (niveau 4-6 ) Werkwoorden Zelfstandige naamwoorden Werkwoorden Zelfstandige naamwoorden Herkennen Termen Toepassen Situaties Benoemen Feiten Opstellen Toepassingen Vergelijken Processen Implementeren Principes Beschrijven Relaties Berekenen Criteria Definiëren Standaarden Beoordelen Regels Verklaren Regels Analyseren Methoden Reproduceren Criteria Oplossen Conclusies Toelichten Methoden Ontwerpen IPMA CERTIFICERING Nederland 201 D3.401 / Eindtermen NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie / Versie 1.1 / Pagina 1 van 14

2 D PMO C 1 Technische elementen 1.01 Projectmanagementsucces Projectsucces Succes en Faalcriteria Succesfactoren Projectmanagementsucces Op weg naar projectsucces/van Aken Chaos Rapport/Standish Group 1.02 Belanghebbenden Analyseren belanghebbenden Inventarisatie belanghebbenden, in kaart brengen onderlinge relaties, inventarisatie belang en invloed, inschatten relaties t.o.v. project. Stakeholdermanagementstrategie Aanpak stakeholdermanagement Betrekken stakeholders Betrekken, positioneren, informeren belanghebbenden Communicatieplan Management van verwachting 1.03 Eisen en doelen Doel van het project, projecteisen, projectdoelen Doel van het project = organisatiedoel, het waarom van het project, beoogde effect; projectdoel = binnen de condities opleveren van het resultaat. Projectbeoordeling/beslissing Projectaanpak Fit for use, fit for purpose Waardenmanagement Business case - Business case (indeling en kenmerken) - Nulmeting, deltameting - Scenarioplanning - Relatie tot projectlevenscyclus, postprojectbeoordeling - Business case in relatie tot haalbaarheidsstudie - Business case opdrachtgever en leverancier 1.04 Kansen en risico s Risicoanalyse en risicomanagement Risicomanagementstrategie Kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalysetechnieken Kwalitatief: decompositie, visgraatdiagram, oorzaak-gevolg diagram, risico/kansprofiel, kanseffectmatrix - Monte Carlo - Gevoeligheidsanalyse en scenarioplanning - Sterkte-zwakte-, kansen- en bedreigingsanalyse (SWOT) IPMA CERTIFICERING Nederland 201 D3.401 / Eindtermen NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie / Versie 1.1 / Pagina 2 van 14

3 D PMO C Verwachte geldwaarde Toegepast in een beslissings- (of kans)boom Risico- en kansmaatregelen Risicomaatregelen zijn bijv. uitsluiten, beperken, delen, verzekeren/overdragen, calamiteitenplan, accepteren. Kansmaatregelen zijn bijv. verzilveren, vergroten, delen, overnemen, afwijzen. Resterend risico Terugvalplan (roll back plan) Onderscheid tussen risico s en issues Onderscheid tussen risico s en onzekerheid in schattingen Risico/kanshorizon Risico/kanseigenaar Risico/kansaversie en risico/kanstolerantie Onderscheid tussen interne en externe risico s en kansen Onderscheid tussen project en zakelijke risico s en kansen Risico- en kanscategorieën Bijvoorbeeld strategische, economische, juridische risico s en kansen Risico- en kansenlogboek 1.05 Kwaliteit Kwaliteit Kwaliteitskosten Juran s Quality Handbook/Juran : conformance & non-conformancekosten Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsborging,-verbetering,-beheersing,-planning Kwaliteitsmanagementsysteem Incl. relatie project- en bedrijfskwaliteitsmanagementsystemen Proces- en productkwaliteit Kwaliteitsverwachtingen en acceptatiecriteria Functionele en technische eisen Programma van eisen, specificaties Kwaliteits(management)plan/-strategie 7 basis-kwaliteitsinstrumenten Run chart, histogram, visgraatdiagram, pareto-analyse, control chart, scatterdiagram, stroomdiagram. Kwaliteitslogboek Kwaliteitsbeoordeling, audit en evaluatie Verschil tussen beoordeling (op de inhoud), evaluatie (op het proces) en audit (op het proces, officieel). Normen, voorschriften en standaards Totstandkoming van een norm en de rol van het NEN 1.06 Projectorganisatie Principe opdrachtgever/opdrachtnemer Principe scheiding van techniek en management Projectorganisatie, projectmanagementteam, projectmanagementstructuur Enkelvoudige opdrachtgever- stuurgroep/ wel of geen projectborging / wel of geen afzonderlijke teamleiders Projectorganogram IPMA CERTIFICERING Nederland 201 D3.401 / Eindtermen NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie / Versie 1.1 / Pagina 3 van 14

4 D PMO C Nr. Term Extra toelichting Rollen en rolbeschrijvingen Opdrachtgever, gebruiker, leverancier, projectmanager, teammanager, projectsupport, projectborging, configuratiemanager Besluitvorming- en rapportagestructuren Verantwoordelijkhedenmatrix (RACI-model) Overlegstructuren en linking-pin principe 1.07 Teamwerk Succesvolle teams Samenstelling, kenmerken / Team versus groep / omgaan met teams op meerdere locaties Teamsamenstelling Teamrollen (Belbin) Management teams/belbin Oorzaken, symptomen en voorkomen van groepsblindheid Teambuilding Fasen teamvorming (model van Tuckman) Forming, storming, norming, performing. Incl. interventies om naar de volgende fase te gaan /effecten van het oplossen van problemen op de teamvorming Fasen teamvorming in relatie tot situationeel leidinggeven (volgens Tuckman) 1.08 Probleemoplossing Stappen in probleemoplossen Oorzaakidentificatietechnieken Oorzaak-gevolgdiagram, systeembenadering Oplossingidentificatietechnieken Brainstorming, expert mening, lateraal denken, denkhoeden Oplossingbeoordelingstechnieken waardeanalyse, scenarioplanning Besluitvormingstechnieken Meerderheid, compromis, consensus, delegatie 1.09 Projectstructuren Werkdecompositiestructuur-methodiek (WBS) en werkpakketten Volgens PMBoK Projectstructuurcodering Koppeling met OBS/ CBS Productgericht plannen en werkpakketten Volgens PRINCE Scope en op te leveren resultaten Scope en afbakening Incl. interfaces met andere projecten of systemen Tussenresultaten en eindresultaten Scopecreep Configuratiemanagement - Configuratiemanagement en Configuratie-items - Configuratie-item records en configuratiemanagementdatabase (CMDB) - Configuratiemanagementplan IPMA CERTIFICERING Nederland 201 D3.401 / Eindtermen NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie / Versie 1.1 / Pagina 4 van 14

5 D PMO C - Baselines 1.11 Tijd en projectfasering Faseringsmodellen Lineair, versie-, ontwikkel-, parallelle, deelprojectfasering Faseovergang en faseplan Samenhang mijlpalen, fasen en beslispunten Product- versus projectlevenscyclus Incl. de positie van de haalbaarheidsstudie in de productlevenscyclus Critical path method: Activity on node (Precedence schema) - Gebruikmaken van andere dan alleen Eind-Start relaties Kunnen toepassen in een kritieke pad analyse van: alap, moet starten op, voor of na - Totale speling - Vrije speling Onzekerheidsanalyse in tijdsplanning Volgens PERT inclusief statistische analyse Mogelijkheden Inkorten tijdsplanning Balkenschema (Gantt Chart) Timeboxing 1.12 Mensen en middelen Capaciteitsmanagement Capaciteitsplan Bruto-netto (beschikbare) capaciteit Theory of constraints in relatie tot capaciteitsvraagstukken over De Zwakste Schakel/Goldratt; Critical Chain project Leveling (spreiden, opdelen, verschuiven) Schattingsmethoden capaciteit Ervaringsgetallen, kengetallen, expert-methode, decompositie, functiepuntanalyse 1.13 Kosten en financiën Kostendecompositie Onderscheid tussen schatten, ramen en begroten Begroten, budgetteren en bewaken O.a. functies van begroten, budgetteren en bewaken Relatie tussen invloed en besteding in de tijd Een budget is een taakstellende (en goedgekeurde) begroting. Budgetbewaking en kostenbeheersing Reserves Post onvoorzien, managementreserve, calamiteitenbudget, wijzigingsbudget Kostenbewust ontwerpen Minimaliseren van de productlevenscycluskosten Kostensoorten, kostendragers Projectadministratie en procuratie Financiële beheersing en liquiditeitsplanning 1.14 Inkoop en contracten IPMA CERTIFICERING Nederland 201 D3.401 / Eindtermen NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie / Versie 1.1 / Pagina 5 van 14

6 "Make or buy" beslissing D PMO C Inkoopstrategie en contracteringsplan - Wijzen van aanbesteding - RFI, RFP, RFQ - Longlist, shortlist - Selectie- en gunningcriteria Handelen in precontractuele fase Intentieovereenkomsten en voorovereenkomsten Europese aanbesteding Uitgangspunten, voor wie bestemd, sectoren, drempelbedragen, mogelijke aanbestedingsprocedures, selectie- en gunningcriteria, sancties op niet naleving Relatie project en inkoopafdeling Samenwerkingsverbanden Consortium, VOF, back-to-back overeenkomst Contracten - Gebruikelijke contractartikelen - Algemene voorwaarden - Inspanning- en resultaatverplichtingen - Bankgaranties en letter of credit - Contractmanagement - Algemene contractvormen Brochureplan, turn key, vaste prijs, incentive contract, regiecontract, uren x tarief, uren x tarief met max., raamcontract 1.15 Wijzigingen Wijzigingen en projectissue Wijzigingsvoorstellen, afwijkingen van specificaties, overige issues Wijzigingsprocedure en issuelogboek Wijzigingsautoriteit en wijzigingsbudget Prioriteit en urgentie MoSCoW-principe Relatie wijzigingsbeheer en configuratiemanagement 1.16 Beheersing en rapportage Beheerscirkel (Plan-Do-Check-Act) Beheers- en rapportageniveaus Afstemming beheers- en rapportagecycli Management 'by Objectives' SMART afspraken maken Management 'by Exception' Toleranties en escalaties Beheersinstrumenten en beheersmechanismen Verschillende rapportages in het project Voortgangsrapport, fase-eindrapport, afwijkingsrapport, projecteindrapport, leerpuntenrapport Earned Value Analyse BCWP, ACWP, BCWS, CPI, SPI, CV, SV, BAC, EAC, ETC Slip-charts IPMA CERTIFICERING Nederland 201 D3.401 / Eindtermen NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie / Versie 1.1 / Pagina 6 van 14

7 D PMO C 1.17 Informatie en documentatie Informatie versus gegevens. Informatie, gegevens, data Informatiebeheer I/O-matrix, vrijgaveniveaus, versiebeheer, kwaliteitscriteria informatiebeheer Dossierstructuur Management- en specialistendossiers Informatiebeheer in relatie tot configuratiemanagement 1.18 Communicatie Criteria goede communicatie Effectief, efficiënt, aanvaardbaar Communicatiemodel Zender, kanaal, ontvanger, boodschap Communicatiekanalen Mondeling, schriftelijk, elektronisch, audiovisueel Verbale- en non-verbale communicatie Ook bij presentaties Axioma's Watzlawick De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie/watzlawick Communicatieniveaus Von Thun : inhoudelijk, relationeel, expressief, appellerend Miscommunicatie O.a. selectieve perceptie en ruis Gespreksvaardigheden - Actief luisteren Hm, samenvatten, parafraseren en doorvragen; rapport maken - De juiste vragen stellen Open, gesloten, suggestieve en retorische vragen - Feedback geven en ontvangen Vergaderen - Effectief vergaderen Succes- en faalfactoren en interventies tijdens vergaderingen - Voorbereiding, eigenlijke vergadering en opvolging - Agenda en agendapunten Indeling en volgorde agendapunten - Fasering in wisselende agendapunten Beeldvormende, commentariërende, besluitvormende en planningsfase - Vergaderrollen Voorzitter, secretaris of notulist, deelnemer Presenteren - Aandachtspunten van goede visuele ondersteuning presentatie - Effectief presenteren Spreekschema, verbaal en non-verbaal gedrag, aansluiten bij doelgroep Schriftelijk communiceren Schrijfwijzer/Renkema - Effectief schriftelijk communiceren O.a. stijldimensies - Ontwerp en structuur documenten Workshops faciliteren Hartelijk Gefaciliteerd - Voorbereiden, begeleiden en opvolgen workshops - Verschillende workshopsvormen 1.19 Projectstart Projectontwikkelingsfase Van idee tot start project Projectvoorbereidingsfase Van projectaanvraag (ook wel projectmandaat) tot start project IPMA CERTIFICERING Nederland 201 D3.401 / Eindtermen NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie / Versie 1.1 / Pagina 7 van 14

8 Projectaanvraag, projectopdracht en projectbeslissing Projectaanvraag (ook wel projectvoorstel, projectopdracht, projectcontract) leidt tot projectbeslissing en dat is de start van het project D PMO C Definitiefase De (eerste) planvormingsfase van het project PSU Workshop en Kick-off Project(management)plan/projectdefinitiedocumenten/Plan van Aanpak Op basis hiervan wordt het project uitgevoerd 1.20 Afsluiting Afsluiten project - Opschonen, afsluiten en overdragen projectdossier - Afbouwen van het project en projectteam, vrijgave - Identificeren vervolgacties (aanbevelingen vervolgacties) Overdracht eindresultaat - Verklaring van acceptatie Gebruikers en beheeracceptatie - Oplevering (overdracht, protocol van oplevering) Revisiedocumenten, inbedrijfstelling Evaluatie - Projectverantwoording (projecteindrapport) incl. planning post-projectbeoordeling - Evalueren van het project (leerpuntenrapport) Decharge Voortijdige projecteinde/afsluiting 2 Gedragselementen 2.01 Leiderschap Verschillen en overeenkomsten tussen leiderschap en management Leiderschap, de extra dimensie, S. Talsma Leiderschapsstijlen (Hersey & Blanchard) Management of Organizational Behaviour/Hersey Soorten van macht (Hersey&Blanchard). Management of Organizational Behaviour/Hersey Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap/covey Contingentietheorie van Fiedler Verschillende situaties verschillende leiders: resultaatgerichtheid en relatiegerichtheid 2.02 Betrokkenheid en Motivatie Motivatoren van een individu Kennis, ervaring en houding, betrokkenheid, omstandigheden, intrinsieke motivatie Creëren balans omgevingsfactoren en eigen motivatoren / De creatiespiraal / Marinus Knoope creatiespiraal Motivatiemodellen - Piramide van Maslow Primaire, Veiligheid, Sociaal, Waardering, Zelfactualisatie - Motivatie- en hygiënefactoren van Herzberg Omgaan met weerstanden Coachend leiderschap GROW (goal, reality, options, wrap-up) IPMA CERTIFICERING Nederland 201 D3.401 / Eindtermen NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie / Versie 1.1 / Pagina 8 van 14

9 D PMO C 2.03 Zelfbeheersing Zelfbeheersing (Zelf)discipline Persoonlijkheid in relatie tot het werk Big V Vormen van intelligentie Emotioneel (Goleman), Rationeel Mentale modellen 2.04 Assertiviteit Balans rolopvattingen en rolverwachtingen Effectief invloed uitoefenen Cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid De vijf aspecten van de wil The act of will/assagioli Politieke en sociale sensitiviteit 2.05 Ontspanning Spanning versus stress Balans tussen belasting en belastbaarheid Inzichten in symptomen & veroorzakers van stress Stressmanagement Ontspanningstechnieken, reduceren fysieke, emotionele en rationele spanning Interventietechnieken voor het reduceren van stress Vitaliseren/oppeppen, teambuildingsactiviteiten, escaleren en de-escaleren. Balans werk, familie, ontspanning 2.06 Openheid Culturele aspecten Creëren van een open bedrijfscultuur Aspecten, kenmerken en beleid t.a.v. openheid Houding en beleid t.a.v. issues, informatie & documentatie, toegankelijkheid en transparantie 2.07 Creativiteit Fasen in het creatieve proces zie ook 1.08 Voorwaarden om te komen tot creativiteit in het project Creatief Leiderschap/Povel Divergente en convergente technieken Creativiteit: Hoe? Zo!/Byttebier 2.08 Resultaatgerichtheid Resultaatgerichtheid Stappen voor resultaatgerichtheid Kenmerken om te komen tot een goed presterende organisatie Good to Great/Collins 2.09 Efficiëntie Principes en voorwaarden continue verbetering (Kaizen) Kaizen: The Key To Japan's Competitive Success/Masaaki Imai IPMA CERTIFICERING Nederland 201 D3.401 / Eindtermen NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie / Versie 1.1 / Pagina 9 van 14

10 Technieken voor efficiëntie (Kaizen) Teamwerk, persoonlijke discipline, hoge moraal, kwaliteitskringen, continue aandacht voor verbetering Basistechnieken voor persoonlijke efficiëntie Gebruik je hersens/brandhof D PMO C Organisatie eigen werk / Timemanagement Kernkwadranten Bezieling en kwaliteit in organisaties, Daniel D. Ofman 2.10 Overleg en advies Rol van PM/PMO als adviseur Feilloos adviseren/block Opbouwen van argumenten The uses of argument/toulmin Methoden en technieken adviesvaardigheden (Nathans) Adviseren als tweede beroep/nathans 2.11 Onderhandeling Onderhandelingsstrategie (Win-Win/Win-Lose) Fasen in onderhandeling Voorbereiding, aanloop, opening, verkenning, uitvoering en afsluiting. Effectief onderhandelen Uitkomstverwachting, streefpunt, weerstandspunt, breekpunt, achterban BAZO: Beste Alternatief Zonder Overeenkomst Harvard-methode Excellent Onderhandelen/Fischer e.a Conflicten en crises Soorten conflicten, conflictbronnen, conflictpartijen Conflicthanteringen en organisatieontwikkeling/mastenbroek Fasen in een conflict Nul-, rationele, emotionele en strijdfase: kenmerken, oplossingsstrategie Conflictdereguleringsmechanismen Conflictderegulering in de verschillende conflictfasen Waarde van conflicten in projecten PM in verschillende rollen in conflicten Stijlen conflicthantering (volgens Thomas & Kilman) Gewenste stijl van leidinggeven en competenties bij managen crisis Crisisplan, inhoud en samenstelling Risicoanalyse en scenarioplanning ('worst case scenario') 2.13 Betrouwbaarheid Opbouwen betrouwbaarheid in een netwerk van betrokken partijen Beheerscyclus/ Scenarioplanning/ Systematische en gedisciplineerde manier van werken/ Wat doe je als je afspraken niet kunt nakomen Aspecten van betrouwbaarheid Consistentie/ Transparantie/ Voorspelbaarheid 2.14 Respect en inlevingsvermogen Kenmerken Authentiek, aanvaarding en empathie Drijfveren en overtuigingen Basiswaarden waardering & respect De logica van het gevoel/cornelis IPMA CERTIFICERING Nederland 201 D3.401 / Eindtermen NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie / Versie 1.1 / Pagina 10 van 14

11 Dimensies van nationale culturen Allemaal andersdenkenden/hofstede Overbruggen van tegenstellingen D PMO C 2.15 Ethiek Soorten ethiek Beginselen-, gevolgen- en deugdenethiek Persoonlijke ethiek versus bedrijfsethiek. Wat te doen bij niet ethisch gedrag van anderen. Mensenrechten Gedragscodes voor professionals De gedragscode van IPMA Nederland 3 Context 3.01 Projectoriëntatie Werkvormen: Improviseren, routinematig en planmatig Voorwaarden en kenmerken van een project. Redenen om een project uit te voeren. Projectmanagement Beheersaspecten, duivelsdriehoek Projectmanagementstandaarden PMBOK, PRINCE2, Projectmatig Creëren en Project Matig Werken (Zoals beschreven in: "Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement") Overeenkomsten en verschillen werken in project- en staande organisatie 3.02 Programmaoriëntatie Kenmerken programma Definitie programma, verschillen tussen projecten en programma's Wanneer kies je voor een programma Programmaorganisatie: rollen en de bijbehorende TVB Programmaopdrachtgever, sponsor, sponsorgroep, programmamanager, verandermanagers, programmabureau, programmastuurgroep, programmaborging Multiorganisatieprogramma's Bijvoorbeeld: Publiek-Private-Samenwerking, Consortium, etc. Programmalevenscyclus Programmafasen en plateauovergangen Kerndocumenten van een programma Visiedocument en blauwdruk, programmaplan, Business case Batenmanagement en transitiemanagement Doelenidentificatie Doelenboom, doelen-inspanningennetwerk Management van verandering - Principe van verandering Resolving Social Conflicts: And, Field Theory in Social Science/Kurt Lewin - Leiderschap bij verandering Leiderschap bij verandering/kotter - Aspecten van verandering Ondernemen binnen de onderneming/weggeman e.a - Aanpak van verandering in verschillende organisaties Kleurenleer van De Caluwé 3.03 Portfolio-oriëntatie IPMA CERTIFICERING Nederland 201 D3.401 / Eindtermen NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie / Versie 1.1 / Pagina 11 van 14

12 Verschil tussen programma-, portfolio- en (multi)projectmanagement D PMO C Portfolioproces Prestatie-indicatoren en Balanced Scorecard Prioritering van programma's en projecten Multicriteria-analyse, THEFD-criteria, Bubble chart, Sturen op samenhang, T. van der Tak, e..a. Portfolio-organisatie Portfolio stuurgroep, Portfolio Support Office, portfoliomanager 3.04 Project-, programma- en portfolio-implementatie Stappen bij invoeren PPP-organisatie Voor- en nadelen/ stappen / weerstanden Effect op organisatie bij PPP-implementatie Model van Weggeman, Meesterlijk organiseren, Rudy Kor,Gert Wijnen,Mathieu Weggeman Verschillen managementstijl lijnmanagers en projectmanagers Basisprocessen PPP-organisatie in een klantomgeving en in een leveranciersomgeving Kenmerken PMO PMO als pop-up shop Toegevoegde waarde PMO,, Dienstenportefeuille,, Inrichten PMO,, Guidelines for Project Management NEN ISO Volwassenheidsniveaus PPP-organisaties Benchmarking 3.05 Staande organisatie Platte versus hiërarchische organisatie Lijn-staforganisatie Samenhang verantwoordelijkheid en bevoegdheid Depth en Span of control Samenhang project- en staande organisatie Matrix-, coördinatie- en autonome structuur Mintzberg: 7 configuraties, 6 coördinatiemechanismen, 7 krachten Functiescheiding Waardeketentheorie van Porter Porter over concurrentie/porter Disciplines van de Lerende Organisatie De vijfde discipline/senge 3.06 Primair proces Bedrijfsmodellen Business model Canvas Bedrijfsvoering in profit en non-profit organisaties Business Process Redesign Raakvlakken project/programma en bedrijfsvoering Strategisch/tactisch/operationeel 3.07 Systemen, producten & technologie INK en EFQM-managementmodel Introductie: filosofie, inhoud en toepassing van het management model/ink Levenscyclus van een product en van een project Boston Matrix: Star, Cash Cow, Question Mark, Dog IPMA CERTIFICERING Nederland 201 D3.401 / Eindtermen NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie / Versie 1.1 / Pagina 12 van 14

13 Systeemontwikkeling en de relatie tot projectmanagement Lean Six Sigma / Agile, Scrum Systeemtheorie Project als systeem versus eindresultaat als systeem/ Opstellen flowschema / Relatie tot de omgeving, black box, input/output, invoer en uitvoercontrole / Integratie D PMO C Ketenmanagement 3.08 Personeelsmanagement Rol project-, lijn- en HR-manager in HRM van projectdeelnemers Werving, aansturing en beëindiging / verantwoordelijkheden afhankelijk samenhang tussen project- en staande organisatie Functionerings- en beoordelingsgesprekken Doelstelling, kenmerken, verschillen; Persoonlijk opleidingsplan (POP), POP-gesprekken Competentiemanagement in projecten Training, coaching, leren op het werk; single- en double loop leren 3.09 Gezondheid, beveiliging, veiligheid en milieu ARBO wetgeving Risico-inventarisatie, veiligheidsplan, zorgplicht WABO wetgeving AMVB, Omgevingsvergunning (WABO), Milieuvergunning, MER (milieu effect rapportage), milieudelicten (Wettelijke) verantwoordelijkheid van de projectmanager Wetgeving op het gebied van databeveiliging, privacy, etc. MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 3.10 Financiën Financiële administratie - Kostenindelingen Vaste en variabele kosten/ directe en indirecte kosten - Kostenplaatsmethode - Principes boekhouding Grootboekrekening, journaalposten, dagboeken Projectadministratie - Afstemming project- en bedrijfsadministratie Extracomptabele projectadministratie / rollen project- en bedrijfsadministratie Financiële verslaglegging (financiële jaarstukken) Handboek Jaarrekening/Kluwer - Balans - Waardering van projecten Onderhanden werk - (Netto) werkkapitaal - Winst- en Verliesrekening - EBIT en EBITDA - Operationele uitgaven (OPE) en Kapitaaluitgaven (CAPE) - Investeringen en afschrijving - Kasstroom m.b.t. investeringen - Transitoria Investeringscalculaties - Reële optie Analyse - NCW-berekening Verdisconteringfactor, verdisconteringvoet, IRR, sunk costs IPMA CERTIFICERING Nederland 201 D3.401 / Eindtermen NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie / Versie 1.1 / Pagina 13 van 14

14 - Return on Investment Netto winst gedeeld door de investering. - Terugverdientijd - Break Even Point D C Financiering - Risicodragende financieringsmogelijkheden Aandelen, obligaties/ Interne en externe / Centrale, decentrale en hybride - Niet-risicodragende financieringsmogelijkheden Leningen, kredieten, hypotheek, facturering, cessie, verpanding, operationele en financiële lease Kengetallen Financiële Kengetallen/Walsh - Solvabiliteit Solvabiliteit, debt ratio, solvabiliteitsratio, richtlijnen - Rentabiliteit REV, RVV, RTV, hefboomeffect - Liquiditeit Bruto- en netto werkkapitaal, current en quick ratio plus drijfveren - Omloopsnelheid Van het vermogen, debiteuren en voorraden 3.11 Juridische aspecten Bronnen van het recht Verschil tussen recht, wetten, gewoonterecht, jurisprudentie Rechtsgebieden Privaat-, Publiekrecht Dwingend, regelend en aanvullend recht Soorten overeenkomsten Formele en vormvrije overeenkomsten. Totstandkoming van overeenkomst Tekortkoming in de nakoming overeenkomst Wanprestatie en overmacht Onrechtmatige daad Risicoaansprakelijkheid, causaal verband, Octrooi en merkenrecht Intellectueel eigendom, auteursrecht, patent, licenties Verantwoordelijkheid projectmanager in de rechtshandhaving IPMA CERTIFICERING Nederland 201 D3.401 / Eindtermen NCB3 examens IPMA D, IPMA PMO en IPMA C theorie / Versie 1.1 / Pagina 14 van 14

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. Projectmanagement op basis van NCB versie 3 Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. Andere

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Projectmanagement op basis van NCB versie 3 Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D Theorieboek Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D Theorieboek Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden...3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Junior Project Management Officer

Junior Project Management Officer Junior Project Management Officer Algemeen Neem hier algemene informatie van de organisatie Positie in de organisatie - Wat is de hiërarchische positie van de functie in deze vacature? - Functionele positie

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

NCB versie 3 Nederlandse Competence Baseline

NCB versie 3 Nederlandse Competence Baseline NCB versie 3 Nederlandse Competence Baseline Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied

Nadere informatie

Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement

Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement Alfred Krol Triple Plus BV PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries.

Nadere informatie

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode?

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode? Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement 2de geheel herziene druk Fritjof Brave.; Erwin Baardman; Ariane Moussault, 2011 5.1 A4 projectmanagement Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Manon Drost

Inhoudsopgave. Manon Drost Blok H3 Manon Drost Inhoudsopgave Blok H3... 1 HRM... 2 Week 1 FOMBRUN-model, communiceren en motiveren... 2 Week 2 Beoordelen, belonen en ontwikkelen... 5 Week 3 Arbobeleid en het nieuwe werken (HNW)...

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Kansen en bedreigingen Februari 2005 Ing. F.J. Rorink Drs. H.G. Kleijn Inleiding Managementmodellen

Nadere informatie

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management IDEE 1 Leiden 6 UITVOEREN 4 Omgeving Externe Communiceren Samenwerken Administreren 8 Zelfont- Structureren 7 wikkeling Netwerken STRATEGIE 3 FINANCIEEL

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-B. (Van toepassing op de examens vanaf oktober 2010)

EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-B. (Van toepassing op de examens vanaf oktober 2010) EXENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-B (Van toepassing op de examens vanaf oktober 2010) Inhoudsopgave I. Examendoelstelling 3 II. Examenmethodiek 5 III. Exameneisen 12 Literatuurlijst NIMA/SMA

Nadere informatie

Risicomanagement en ICT-projecten

Risicomanagement en ICT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam Register EDP Audit opleiding Risicomanagement en ICT-projecten Complexiteit Business en ICT alignment Continu risicodenken en -management Succes of falen De relatie tussen

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie 2009 Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het

Nadere informatie

Project management. @Politie

Project management. @Politie Project management @Politie Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS) Dienst PolitieBeleidsOndersteuning (PBO) Fritz Toussaintstraat 8 1050 Brussel Verantwoordelijke uitgever: Bernard

Nadere informatie

Samenvatting project management

Samenvatting project management Samenvatting project management Hoofdstuk 1: wat is projectmatig werken? 1.1 projectmatig werken tussen routinematig en improviserend werken. Een van de eisen die men aan een project dient te stellen is

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Trainingen AT Osborne

Trainingen AT Osborne Trainingen AT Osborne AT Osborne Academy Vijf principes De consultants en managers van AT Osborne delen hun kennis en ervaring in de AT Osborne Academy. Ze zijn naast hun inhoudelijke werkzaamheden ook

Nadere informatie

1 Het belang van kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en milieuzorg

1 Het belang van kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en milieuzorg Kwaliteits-Management Ron Emmerik, 2012 1 Het belang van kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en milieuzorg Wat is KAM? KAM staat voor 1) kwaliteitszorg, 2) arbeidsomstandigheden en 3) milieuzorg. de

Nadere informatie

Verschil maken als projectmanager Een verslag van een belevingsonderzoek bij projectmanagers

Verschil maken als projectmanager Een verslag van een belevingsonderzoek bij projectmanagers Verschil maken als projectmanager Een verslag van een belevingsonderzoek bij projectmanagers Haal het beste uit jezelf door jezelf te zijn Rien van Leeuwen Ruysdael Driebergen, 14 februari 2008 Ruysdael,

Nadere informatie

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. PRINCE2 2010 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 PRINCE2... 4 2.1 KENMERKEN PRINCE2...

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie