Schoolplan. De Bataaf Hooibeestje HD Tiel T E I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015 2019 Schoolplan. De Bataaf Hooibeestje 3 4007 HD Tiel T 0344 65 50 44 E directie@rkbs-debataaf.nl I www.rkbs-debataaf.nl"

Transcriptie

1 Schoolplan De Bataaf Hooibeestje HD Tiel T E I samen sterk in onderwijs Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland

2 Zakelijke gegevens Schoolgegevens Brinnummer Directie Adres Contact school Bevoegd gezag Adres bevoegd gezag Contactpersoon Contact bevoegd gezag rkbs De Bataaf 28CH dhr. P.J.A. Beumer Hooibeestje 3, 4007 HD Tiel T: E: I: Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland Hondsroos 4, 4007 TJ Tiel M.H.A.M. Gloudi T: E: I: 2

3 SKOR geeft je ontwikkeling kleur Wij zien elkaar volledig vanuit eigen kleur, eigen geluid. We hebben aandacht voor een andere waarheid. Staan open voor nieuwe ervaringen, zijn nieuwsgierig naar wat kan. We zoeken contact omdat we willen groeien. Kinderen ontdekken en leren binnen en buiten de school. We versterken de kracht die er is, de samenhang tussen t kleine en t grote. Het beste wat je kunt worden is jezelf, ieder talent is even waardevol. Natuurlijke verwondering opent deuren naar volwaardig zelfstandig zijn. Onze scholen zijn spil in de wijk, schakel in opvoeding en ontwikkeling. We zoeken samenspel met behoeften en verwachtingen van onze omgeving. Maar blijven dicht bij onszelf, eigenzinnig, zelfbewust en uitgesproken. We nemen verantwoordelijkheid voor eigen keuzes, met respect voor het totaal. Ruimte creëren voor jezelf en de ander loslaten in vertrouwen. Je eigen inzicht volgen, maar wel in relatie tot gezamenlijke doelen. Grenzen en toonaarden verkennen, totdat het is afgestemd, totdat t klopt. Omdat je nooit stopt met leren, omdat je samen t beste presteert. Daarom blijven we in verbinding, verantwoordelijk en authentiek 3

4 4

5 Inhoudsopgave 1. Inleiding Voorwoord Uitgangspunten bestuur De missie Kernwaarden SKOR Kernkwaliteiten Strategiekaart SKOR Monitoring en verantwoording Organogram Structuur van dit plan Uitgangssituatie School Kenmerken directie en leraren Leerlingen Omgeving Missie en visie Onze missie Onze visie Het verhaal van de school SWOT analyse Strategische keuzes voor onze school Strategiekaart school Toekomst Onderwijs Wat hebben we tot nu toe bereikt en willen we borgen? Wat willen we bereiken Het onderwijs op onze school Kinderen die extra zorg behoeven Onderwijskwaliteit Meerjarenplanning Onderwijs Kwaliteitszorg Wat hebben we tot nu toe bereikt en willen we borgen? Wat willen we bereiken Kwaliteitszorg Personeel en organisatie Wat hebben we tot nu toe bereikt en willen we borgen? Wat willen we bereiken Personeelsbeleid Financiën, facilitair en ICT (Bedrijfsvoering) Wat hebben we tot nu toe bereikt en willen we borgen? Wat willen we bereiken Sponsoring Meerjarenplanning Financiën, Facilitair en ICT 38 5

6 10. Communicatie Wat hebben we tot nu toe bereikt en willen we borgen? Wat willen we bereiken Meerjarenplanning Bijlage 43 6

7 1 Inleiding 1.1 Voorwoord Voor u ligt het schoolplan van onze school. Dit schoolplan is een kwaliteitsdocument, waarmee wij als school intern en extern aangeven waar wij staan en wat wij in de komende periode van 4 jaar op verschillende beleidsterreinen nastreven. Het schoolplan is in samenspraak met het team tot stand gekomen. Het team heeft onder leiding van de directie op basis van de evaluatie van het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en op op handen zijnde ontwikkelingen de missie en de visie vastgesteld. In dit schoolplan zijn de hoofddoelstellingen van het strategisch beleidsplan van SKOR op schoolniveau uitgewerkt. Het plan vormt daarmee ook de verbinding tussen het strategisch beleidsplan van het bevoegd gezag en het jaarplan van onze school. Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan beschreven is. De directie stelt het schoolbestuur op de hoogte van de bereikte doelen door middel van de managementcontracten en managementrapportages. Namens het team van rkbs De Bataaf Directeur P.J.A. Beumer 7

8 1.2 Uitgangspunten bestuur Ter voorbereiding op de schoolplanperiode heeft SKOR de strategische doelstellingen op bestuursniveau bepaald. Deze doelstellingen zijn kaderstellend voor de schoolplannen van alle SKOR scholen. In de schoolplannen wordt de structuur van het strategisch beleidsplan gevolgd, maar heeft elke afzonderlijke school een specifieke invulling gegeven aan de verschillende onderdelen. 1.3 De missie SKOR biedt op haar scholen vernieuwend onderwijs op maat, waarbij het welzijn van de individuele leerling centraal staat. Respect en zorg voor elkaar in onderwijs dat gestoeld is op onze katholieke identiteit in een veilig en vertrouwd onderwijsklimaat. We streven naar een goede en hechte samenwerking tussen school en ouders. SKOR geeft leerlingen, medewerkers en scholen kleur! 1.4 Kernwaarden De SKOR waarden zeggen iets over de persoonlijkheid van de organisatie als geheel. Het zijn de wortels die voeding geven aan onze missie en van waaruit onze visie kan ontstaan. Die gezamenlijke missie en visie maken SKOR voor ons tot één betekenisvol geheel, waarin gewerkt wordt vanuit een gemeenschappelijke katholieke identiteit en vanuit kaders waarbinnen ruimte is voor autonomie. Er zijn drie kernwaarden te benoemen; Verbindend, Verantwoordelijk, Authentiek. Deze drie waarden versterken elkaar. Dat wil zeggen dat ze alleen in samenhang met elkaar kenmerkend zijn voor het karakter van SKOR. Verbindend SKOR wil verbindingen mogelijk maken op meerdere terreinen. Binnen en buiten de klas, binnen en buiten de school. De tijd waarin we leven vraagt om afstemming tussen allerlei belangen en een voortdurende check of we elkaar goed zien, begrijpen en elkaar erbij betrekken. Alles is in beweging en veel gebeurtenissen en processen hangen met elkaar samen. Zeker als je spreekt over leren en talent. Vaardigheden en inzichten die je opdoet in het ene gebied zijn vaak overdraagbaar op een ander gebied. Een verbindende school neemt verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen binnen en buiten de school en zoekt actief contact met partners. Door kwaliteiten aan elkaar te koppelen, kun je meer waarde realiseren voor jezelf en de ander. Ook in de lerende netwerken tussen de scholen krijgt deze kernwaarde vorm. Verantwoordelijk Verantwoordelijkheid kent meerdere facetten. Verantwoordelijkheid neem je, krijg je en leg je af. In de eerste betekenis gaat het om regie nemen en eigen initiatief tonen. Je zou dat zelfverantwoordelijkheid kunnen noemen. Als ik me verantwoordelijk voel, ben ik eigenaar van de oplossing en besef ik dat mijn persoonlijk belang samenhangt met een groter belang, op het niveau van de school en op het niveau van SKOR. Ik voel me betrokken en ben ook zelf verantwoordelijk voor mijn welbevinden en ontwikkeling. In de tweede betekenis, verantwoordelijkheid krijgen, gaat het over ruimte en vertrouwen en om aanspreekbaar zijn. Ik heb de morele verplichting mijn maximale mogelijkheden in te zetten. Als iemand verantwoordelijkheid krijgt, is er ook iemand die verantwoordelijkheid geeft. Ik haal de zijwieltjes eraf, maar dan moet je het wel zelf doen. Tot slot is er de betekenis van verantwoording afleggen. SKOR wil zich verantwoorden naar de belanghebbenden in de samenleving. Het gaat dan om wettelijke vereisten (ministerie, inspectie) en om verantwoording op eigen initiatief (naar ouders, collega schoolbesturen, maatschappelijke organisaties, opleidingsinstituten, gemeentepolitiek, etc.). Authentiek Authentieke mensen gaan voor het hoger doel met hart en ziel. Niet omdat het moet, maar omdat ze het willen. Je bent je eigen maatstaf, je kent je eigen uitdagingen en valkuilen. Als we zeggen dat SKOR authentiek is, dan bedoelen we ook dat we allemaal anders zijn en dat we dat toejuichen. Verschillen mogen en moeten er juist zijn. Je eigen persoonlijkheid voegt iets toe aan het geheel, versterkt wat een ander tekort komt. Als je niet te veel vastzit in plichten en normen, kun je kiezen voor wat echt belangrijk voor je is, kun je je verwonderen over het onverwachte en je laten beïnvloeden om er sterker van te worden. Dan haal je het beste in elkaar naar boven en bereik je waar je samen voor wil gaan. 8

9 1.5 SKOR Kernkwaliteiten De sterktes die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld zijn een onderdeel van onze identiteit. Met de SKOR kernkwaliteiten zijn wij als organisatie in staat om onze kernopdracht te vervullen. Gezond fundament De basiskwaliteit van ons onderwijs is over de gehele linie op orde. Samenwerken Onze scholen staan open voor verzoeken uit de omgeving, onze medewerkers staan open voor leren binnen en buiten de school. Samenwerking door alle verschillende geledingen maakt het delen van kennis tussen partners mogelijk en bevorderen het innovatief vermogen. Ruimte voor ontwikkeling en vernieuwing Bij SKOR is er ruimte om zelfverantwoordelijkheid te nemen binnen een platte organisatie met weinig hiërarchie. Ruimte betekent voor ons ook dat we verscheidenheid en veelkleurigheid stimuleren. 1.6 Strategiekaart SKOR Als aanvulling op het strategisch beleidsplan is in samenspraak met de directeuren een strategiekaart voor SKOR ontwikkeld. In deze strategiekaart worden de voornaamste strategische thema s en de belangrijkste factoren beschreven. Het is een eerste vertaling van strategische doelen naar organisatorische activiteiten. Tevens is deze strategiekaart per school uitgewerkt in schoolspecifieke doelen, activiteiten en indicatoren. Strategiekaart SKOR Stabiel marktaandeel Optimale leeropbrengsten Zelfbewuste leerlingen 21st century skills Tevredenheid kinderen > 3,5 Tevredenheid ouders > 3,5 Zeer tevreden inspectie Educatief partnerschap Actieve medezeggenschap Rijke, inspirerende, innovatieve en digitale leeromgeving SKOR-academie Dagarrangementen op schooleilanden Efficiënte en effectieve beleidsvoering SKOR.NU Zelfverantwoordelijk leren Passende onderwijsarrangementen Opbrengstgericht leren Duidelijke katholieke identiteit Optimale vitaliteit Échte professionaliteit Interactieve communicatie Opbrengstgerichte/ HGW houding 9

10 1.7 Monitoring en verantwoording De strategische doelstellingen op SKOR niveau worden in dit schoolplan geconcretiseerd in schoolspecifieke doelstellingen. Daar waar mogelijk zijn bij deze doelstellingen concrete indicatoren geformuleerd. Deze doelstellingen vormen de basis voor de jaarplannen welke vervolgens worden vertaald in het managementcontract (MACON). Over de uitvoering van de jaarplannen rapporteren de scholen drie keer per jaar door middel van managementrapportages (MARAP s) en een jaarverslag voor de ouders en de omgeving van de school. 1.8 Organogram BLG : Beleidsgroep KWZ : Beleidsgroep Kwaliteitszorg STAF : Onderwijs & Marketing; Personeel & Organisatie; Financiën, Facilitair & ICT, Controller GMR : Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 04ZS : BRIN nummers van onze scholen MR : Medezeggenschapsraad 10

11 2 Structuur van dit plan Hieronder is schematisch de structuur van dit schoolplan weergegeven. De indeling van de thema s komt overeen met de indeling zoals gebruikt in het strategisch beleidsplan De bijbehorende strategische doelstellingen lopen in grote lijnen synchroon met de strategiekaart van SKOR. Deze strategische doelstellingen worden in dit schoolplan nader uitgewerkt op schoolniveau. H3 H4 H5 H6 Beschrijving van de school Missie Toekomst Onderwijs Strategische doelstellingen Onderwijs. 1. Versterking van het zelfverantwoordelijk leren 2. Een passend onderwijsarrangement bieden 3. Ontwikkeling van dagarrangementen op schooleilanden 4. Bevorderen, leren en beoordelen van 21th century skills 5. Werken vanuit een duidelijke Katholieke identiteit 6. Het aangaan van educatief partnerschap H7 Kwaliteitszorg Strategische doelstellingen Kwaliteitszorg 1. Werken vanuit een opbrengstgerichte/ HGW houding 2. Zorgen voor optimale leeropbrengsten 3. Kwaliteitsverbetering door zelfevaluatie 4. Het uitvoeren van tevredenheidonderzoeken H8 Personeel en Organisatie Strategische doelstellingen Personeel en Organisatie 1. Zelfverantwoordelijkheid van alle medewerkers 2. Het waarborgen van optimale vitaliteit 3. Het stimuleren van échte professionaliteit H9 Financiën, Facilitair en ICT (bedrijfsvoering) Strategische doelstellingen Financiën, Facilitair en ICT (bedrijfsvoering) 1. Rendement uit schaalvoordelen 2. Doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting 3. Een optimale ICT infrastructuur 4. Efficiënte en effectieve beleidsvoering H10 Communicatie Strategische doelstellingen Communicatie 1. Interactieve communicatie staat centraal 2. Optimalisering interne communicatie 3. Actieve medezeggenschap 11

12 12

13 3 Uitgangssituatie 3.1 School Basisschool De Bataaf is één van de 10 scholen behorende tot de Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierengebied, die op veel terreinen nauw met elkaar samenwerken. De Bataaf werkt en denkt vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond vanuit de katholieke traditie. Onze school staat open voor alle kinderen van welke levensbeschouwing dan ook. Het is een plaats waar iedereen welkom is en zich thuis kan en mag voelen. De Bataaf is een middelgrote school, sinds 2005 gehuisvest in schoolwoningen (eengezins woningen ingericht als schoolgebouw). De kleine omvang van het aantal groepen zorgt voor overzichtelijkheid, sociale veiligheid, een goed contact tussen leerlingen onderling en met leerkrachten. Dat zorgt voor een groot saamhorigheidsgevoel. Op De Bataaf werken leerlingen coöperatief, waarbij het draait om interactie en samenwerking tussen leerkracht en kinderen en vooral tussen kinderen onderling. Er wordt gestructureerd aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, die wordt gecontroleerd door observatie- en signaleringsinstrumenten. Leerlingen ontwikkelen zich optimaal op het gebied van kennis en vaardigheden en er wordt recht gedaan aan verschillen tussen de kinderen door gedifferentieerd te werken. Op De Bataaf wordt gewerkt volgens de 1-zorgroute. Leerkrachten en de intern begeleider werken handelingsgericht. Hierbij wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. De Bataaf gebruikt (actuele) methodes die voldoen aan de referentiekaders, de richtlijnen zoals die sinds augustus 2010 gelden. Alle medewerkers werken individueel en gezamenlijk aan hun persoonlijke ontwikkeling Kenmerken directie en leraren Het managementteam (MT) van De Bataaf wordt gevormd door de directeur en drie teamleiders. De directeur beschikt over het diploma Directeur Primair Onderwijs en is tevens teamleider onderwijs. De drie teamleiders zijn medeverantwoordelijk voor de beleidsterreinen Personeel en Organisatie, Financiën en Onderwijstrajecten. Het aantal teamleden is 16, waarvan 3 in voltijd en 12 in deeltijd. De gemiddelde leeftijd van het team in schooljaar is 37,91 jaar. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema. Per MT OP OOP Ouder dan 50 jaar 3 Tussen 40 en 50 jaar 4 4 Tussen 30 en 40 jaar 7 Tussen 20 en 30 jaar 2 Jonger dan 20 jaar Totaal

14 Binnen het team zijn de DISC-profielen in kaart gebracht. DISC staat voor de vier gedragsstijlen Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. Met behulp van het DISC-instrument kijken we gericht naar de talenten en mogelijkheden binnen het team. Ons team kent een aantal specialisten: Intern Begeleider 1 Gedragsspecialist 1 Motoriekspecialist 1 Teamleiders 3 Bedrijfshulpverleners 6 ARBO-coördinator 1 Cultuurcoördinator 1 Techniekcoördinator 1 Contactpersoon 1 ICT-specialisten 2 Identiteitscoördinator 1 Aandachtsfunctionaris 1 WMK-specialist Leerlingen Onze school wordt bezocht door 204 kinderen (d.d ). Acht procent van deze leerlingen kent een gewicht (en kunnen door hun laagopgeleide ouders een leerachterstand hebben). We beschikken over een overzicht van de groepen en de gewichten van de leerlingen. Onze leerlingen komen uit een verscheidenheid aan gezinnen. Schoolkeuze lijkt steeds minder een keuze op grond van kerkelijke identiteit. Wanneer men kiest voor De Bataaf, dan is dit vooral vanwege de kleinschaligheid, kwaliteitszorg en sfeer. Het aantal kinderen van gescheiden ouders schommelt rond 12 %. De school wordt voornamelijk bezocht door autochtone leerlingen. De school kent een aantal leerlingen waarbij sprake is van bijzondere ondersteuningsbehoeften (bijvoorbeeld: ADHD, ADD, ernstige spraak/taal-ontwikkelingsstoornis). Per groep zijn de onderwijskundige consequenties vastgesteld naar aanleiding van de gewichten van de leerlingen en specifieke problemen. Instroomgegevens : De Bataaf 28CH Gewichten % 6,6% 6% 5% 5% , , Totaal aantal lln We constateren dat het aantal gewogen leerlingen stabiel blijft. 14

15 Per groep hebben we de specifieke kenmerken in beeld gebracht en consequenties getrokken uit gewicht en/of kenmerken (stand van zaken ). Groep Aantal Gewicht Aantal groep % 2 groep % 2 groep % 4 groep % 1 groep % 3 groep % 0 groep % 0 groep % 3 Op schoolniveau hebben de kenmerken van de leerlingen er toe geleid dat we veel onderwijstijd besteden aan woordenschat, taal- en leesonderwijs. Met behulp van nieuwe methodes (taal en spelling) en het inzetten van verbeterplannen voor begrijpend lezen en begrijpend luisteren is hier al een begin mee gemaakt. De komende jaren willen we blijvend investeren op taal- en leesgebied. Resultaten Cito Eindtoets Uitstroom schooljaar score schooljaar ,2 VMBO KBL 18% 30% 18% 10% 4% ,5 VMBO TL 25% 35% 31% 20% 19% ,7 HAVO 25% 15% 31% 30% 34% ,5 VWO 32% 20% 20% 40% 43% ,2 3.3 Omgeving Bestuurlijke ontwikkelingen De Bataaf maakt deel uit van de SKOR. Zoals zichtbaar is in het organogram (1.8) werken wij in de stichting met drie beleidsgroepen. Deze structuur is doorgevoerd op schoolniveau, waarbij de zijn ondergebracht onder de verschillende teamleiders. Op alle niveaus zijn we bezig met professionalisering van de organisatie. Een voorbeeld hiervan zijn de managementcontracten (Macon) en de managementrapporten (Marap). Demografische ontwikkelingen Basisschool De Bataaf staat in buurt 7, onderdeel van een grootschalig nieuwbouwproject Passewaaij dat bijna inwoners telt (2014) aan de zuidwestrand van de gemeente Tiel. Tot 2018 worden in dit gebied nog ruim 500 woningen gebouwd, waarvan een deel appartementen. Dat zijn beduidend minder woningen dan de 2000 waar eerder van werd uitgegaan. Het gevolg is een bevolkingsprognose die sterk afwijkt van de vorige. Vanwege de gewijzigde en naar beneden bijgestelde woningbouwplanning loopt de groei van de aantallen bewoners geheel anders. De wijk Passewaaij bestaat voornamelijk uit autochtone bewoners, veelal met een MBO/HBOopleiding. De sociale woningbouw, bijvoorbeeld in buurt 7, zorgt voor een toename van het aantal allochtone bewoners en bewoners met een lagere opleiding. De komende jaren zal het aantal jongeren toenemen van bijna nu naar ruim in 2018, om daarna langzaam weer af te gaan nemen als gevolg van uitblijvende woningbouw. 15

16 Economische ontwikkelingen In de wijk Passewaaij is behoefte aan een gebouw met een wijkfunctie dat aansluit bij de wensen en behoeften van bewoners en gemeente. In 2014 is rondom de zorg van jonge kinderen een nieuwe inrichting ontstaan door de transitie Jeugdzorg. Als school proberen we een goede samenwerking te onderhouden met alle partners die bij de zorg betrokken zijn. De Bataaf ziet de samenwerking in de buurt als een samenhangend netwerk van toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, ouders en wijk met de school als middelpunt. In 2013 heeft De Bataaf een visiedocument bij de gemeente Tiel aangeboden, waarin de totstandkoming van een integraal kindcentrum (IKC) wordt beschreven. Het IKC biedt een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar, waarin ook ruimte is voor een wijkcentrum of buurthuis en gymvoorziening. In 2014 hebben De Bataaf (SKOR) en de gemeente Tiel de eerste voorzichtige stappen gezet richting een multifunctionele accommodatie met meerdere voorzieningen en disciplines onder één dak voor jongeren en/of ouderen in de wijk Sociaal-culturele ontwikkelingen De kengetallen laten zien, dat onze school te maken heeft met een MBO/HBO-populatie. De nieuwe instroom van buurt 7, met sociale woningbouw, zorgt voor een toename van het aantal allochtone bewoners en bewoners met een lagere opleiding. De maatschappij verandert sterk. De wijk Passewaaij kent veel tweeverdieners. Ouders hebben hogere verwachtingen van de kwaliteit. Een school wordt in toenemende mate gekozen op basis van de geboden voorzieningen. Er wordt veel gebruik gemaakt van de buitenschoolse en tussenschoolse opvang. Van de school en de opvang wordt meer flexibiliteit verwacht als het gaat om openingstijden en vakanties. Scholen werken samen met andere instellingen, van waaruit een meer totaalaanbod vanuit één plek kan worden geboden. De Bataaf zal overgaan op één van de modellen van andere schooltijden en zal in het toekomstige IKC gaan werken met dagarrangementen. Technologische ontwikkelingen Ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel. Gerichte scholing moet voorkomen dat leerkrachten met hun ICT-vaardigheden achter lopen op de leerlingen. Sociale media heeft een grote rol in de maatschappij. Dit biedt kansen, maar kent ook gevaren. Leerlingen moeten mediawijs gemaakt worden. Ouders maken veelvuldig gebruik van de sociale media, waardoor zij sneller aan informatie komen en gemakkelijk contact kunnen maken met de school. De digitalisering op De Bataaf is doorgevoerd en ouders worden via en via de website geïnformeerd over schoolse- en buitenschoolse activiteiten. Via de groepsmail kunnen ouders contact maken met de leerkracht. De scholen die horen bij de stichting SKOR, waaronder De Bataaf, hebben WiFi-aansluiting, waar ook gasten gebruik van kunnen maken. Ecologische ontwikkelingen Basisschool De Bataaf ligt aan de rand van buurt 7 en is goed bereikbaar per fiets, auto of te voet. Passewaaij is autoluw opgezet en bezit veel voet- en fietspaden. Er is behoefte aan een nieuwe ontsluitingsweg/rondweg, waardoor de bewoners zich met de auto gemakkelijker door de wijk kunnen verplaatsen. De ontsluitingsweg/rondweg stuit ook op een hoop protest bij bewoners. Zij vrezen toename van onveiligheid en (geluids-)overlast. Politieke ontwikkelingen De gemeente Tiel heeft veel beloftes gedaan voor wat betreft voorzieningen en faciliteiten in de wijk, maar zijn deze niet nagekomen. De bewoners van de wijk Passewaaij houden de politieke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. De overheid gaat zich steeds minder bemoeien met onderwijs, welzijn, jeugdzorg en legt de verantwoordelijkheden steeds meer bij de gemeente neer. De bouw van het IKC, waarschijnlijk in 2016, wil de gemeente combineren met een wijkvoorziening. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen alle partners die bij de zorg betrokken zijn. De Wet Passend Onderwijs ( ) streeft naar ieder kind op een passende plaats in het onderwijs, bij voorkeur zo thuisnabij mogelijk. Hierdoor kan een toename van het aantal zorgleerlingen op De Bataaf ontstaan. Passend Onderwijs vraagt om een betere samenwerking tussen onderwijs en zorg(instellingen). De Bataaf maakt deel uit van het samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs (BePO). Wij doen in onze school veel om de leerlingen passend onderwijs te bieden. Sommige leerlingen hebben specialistische ondersteuning nodig vanuit (zeer) specifieke onderwijsbehoeften, daar ligt onze grens. In ons schoolondersteuningsplan (SOP) staat beschreven hoe de interne zorgstructuur op De Bataaf werkt en het beschrijft het onderwijsaanbod die we hebben ontwikkeld. 16

17 4 Missie en visie In dit hoofdstuk verantwoorden wij vanuit welke opvattingen het onderwijs op onze school gegeven wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op het SKOR strategisch beleidsplan Op basis van de resultaten van een situatieanalyse van de interne en externe omgeving is een SWOT analyse opgesteld. Door de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes met elkaar te combineren en af te zetten tegen wat wij op onze school willen realiseren zijn strategische keuzes gemaakt. Deze keuzes hebben een plek gekregen in onze schoolspecifieke strategiekaart en worden tevens opgenomen in de meerjarenplanning. 4.1 Onze missie De missie van De Bataaf: leren samen met anderen De Bataaf is een R.K. basisschool waar leerlingen in overeenstemming met hun mogelijkheden worden begeleid en ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling en hun individuele onderwijsloopbaan. In onze school vinden wij samenwerken en het omgaan met verschillen tussen kinderen belangrijk. Op De Bataaf wordt les gegeven in een open, veilige, uitnodigende en warme sfeer. Met ons onderwijs leggen we een goede basis voor het vervolgonderwijs en bereiden we de leerlingen voor op deelname aan de samenleving. Op De Bataaf: werken we coöperatief, waarbij het draait om interactie en samenwerking tussen leerkracht en kinderen en vooral tussen kinderen onderling. Door samen te werken wordt ieder kind individueel sterker; doen we recht aan verschillen tussen de kinderen binnen de heterogeen samengestelde groepen door gedifferentieerd te werken; leren we de kinderen zelfstandig te werken, zowel individueel als in groepjes. De kinderen leren daarbij van en met elkaar; is er volop aandacht voor de specifieke behoeften van ieder kind. Wanneer er aandacht is voor samenwerking tussen kinderen en leerkrachten, worden kinderen gemotiveerd om te willen leren en zelf te onderzoeken. is er sprake van wederzijdse betrokkenheid, door goed te communiceren met ouders en verzorgers van de leerlingen. Wij betrekken hen optimaal bij de activiteiten en de ontwikkelingen op school. De grote betrokkenheid en de aandacht voor het samenwerken maken ons uniek! 4.2 Onze visie In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs blijven toetsen. Visie op ontwikkeling, leren en onderwijs Wij willen dat onze kinderen een ononderbroken ontwikkeling doormaken, passend bij hun mogelijkheden. Hierbij worden de einddoelen van het basisonderwijs nagestreefd. Lesgeven is de kern van ons vak, waar we serieus mee bezig zijn. Ons vak is kinderen een onderwijsomgeving te bieden, waar met aandacht voor elk individu, gewerkt wordt aan de cognitieve, emotionele, persoonlijke en sociale groei. Drie kernwoorden zijn voor ons belangrijk: relatie, competentie en autonomie. Deze begrippen vormen de basis om optimale leeropbrengsten te bereiken voor elk kind. Het leerstofaanbod willen we zo goed mogelijk afstemmen op de mogelijkheden van de kinderen. We willen inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften van ieder 17

18 kind. De zorgstructuur, zoals deze de afgelopen jaren is ontwikkeld op De Bataaf, willen we borgen. Waar nodig willen we de zorg nog aanpassen aan ontwikkelingen van Passend Onderwijs. Binnen het lesgeven maken we onderscheid tussen pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten feitelijk niet te scheiden zijn. Om effectief te kunnen zijn, moet onderwijs zo gegeven worden dat leerlingen met plezier naar school gaan. Plezier staat voor betrokkenheid, voor een gevoel van eigenwaarde, voor motivatie. De sfeer waarin kinderen opgroeien is van groot belang voor hun ontwikkeling tot een volwaardig mens. De sociale veiligheid op De Bataaf is groot. Kinderen, leerkrachten en ouders voelen zich veilig. We geven les in een open, uitnodigende en warme sfeer, waarin kinderen, ouders en teamleden gewaardeerd en gezien worden. We scheppen een warm pedagogisch klimaat, een veilige, prettige omgeving waarin elk kind zich geaccepteerd en thuis voelt. We geven onderwijs dat kinderen een solide basis biedt om (zowel in het voortgezet onderwijs als in het latere leven) op verder te bouwen. De kinderen doen de nodige kennis en vaardigheden op, zowel op cognitief, sociaal, emotioneel als creatief gebied. Succeservaringen zijn belangrijk en zorgen voor een positief effect op het zelfvertrouwen, het gedrag en de leermotivatie. Daarom kiezen we voor een stimulerende, positieve benadering. Andere kernwoorden van ons pedagogisch klimaat zijn: vertrouwen, respect, betrouwbaarheid, eerlijkheid, open sfeer en je mag zijn wie je bent. Onze school sluit aan bij Passend Onderwijs door naast een veilig pedagogisch klimaat aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Hierbij is vroegtijdige signalering van groot belang. Voor de kernvakken rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen maken wij gebruik van groepsplannen en groepsoverzichten. De extra zorg vindt vooral plaats in de groep door de eigen leerkracht. Indien de einddoelen voor een leerling niet haalbaar zijn, dan worden de einddoelen aangepast. Er wordt een eigen leerroute uitgestippeld die vastgelegd wordt in een ontwikkelingsperspectief (OPP), waarin de verwachte uitstroom van het kind wordt aangegeven. 4.3 Het verhaal van de school Onze missie en visie is terug te vinden in het verhaal van onze school. De Bataaf ziet zichzelf als een vertelgemeenschap, een bindende gemeenschap, een vierende gemeenschap, een school die het erg belangrijk vindt om op een goede manier met elkaar om te gaan en met elkaar samen te werken. Daarom hebben we veel aandacht voor normen en waarden die van belang zijn voor de kinderen zelf. Maar ook respect voor normen en waarden van anderen, die zich op welke manier dan ook onderscheiden, is bij ons op school een continu aandachtspunt. Wij zijn als school uniek in de manier waarop we met elkaar samenwerken en bij elkaar betrokken zijn. De Bataaf is een rooms-katholieke school, waar aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs. De waarden, normen en omgangsvormen die we aanleren en de betrokkenheid die wordt getoond, zorgen voor duidelijkheid en veiligheid. Het samen werken met elkaar heeft een belangrijke relatie met het samen vieren. Voor wat betreft de geloofs - op voeding van de kinderen zijn we van mening dat ouders eerstverantwoordelijken zijn. De school heeft hierbij een ondersteunende functie. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. Elk schooljaar wordt geopend en afgesloten met een speciale, gezamenlijke viering. In het lesprogramma werken we met de catechesemethode Trefwoord. De verhalen uit deze methode bieden veel handvatten over hoe we met elkaar om moeten gaan en zijn vaak uitgangspunt voor een thematische aanpak waarbij kinderen leren zorg te dragen voor elkaar en de wereld om hen heen. Verder kennen we bij de SKOR een specifieke werkgroep identiteit, bestaande uit een afvaardiging van bijna elke SKOR-school, die zich o.a. bezighoudt met de voorbereiding van vieringen en het verzorgen van achtergrondinformatie over feesten van wereldgodsdiensten. 18

19 4.4 SWOT analyse Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en/of op handen zijde ontwikkelingen heeft het schoolteam de missie en de visie van de school vastgesteld. Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind van de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: De evaluatie van het schoolplan van de school (opgesteld in 2011). De meest recente inspectierapporten (juli 2014). Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers (november 2014). De jaarlijkse evaluaties van de actieplannen. Analyse van de leerresultaten op basis van methodeonafhankelijke toetsen. De sterke en zwakke punten hebben betrekking op de interne situatie. De meest essentiële sterktes en zwaktes staan genoteerd in de SWOT-matrix. De kansen en bedreigingen worden gefilterd uit de omgevingskenmerken (3.3). Middels een prioritering worden de meest essentiële kansen en bedreigingen in de SWOT-matrix opgenomen. Bij de SWOT analyse blijven van alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen uiteindelijk een aantal elementen over. Sterke punten/intern 1. Grote betrokkenheid teamleden 2. Werkwijze onderwijsvernieuwing 3. Coöperatief Leren 4. Klassenmanagement, structuur 5. Sociale veiligheid leerlingen 6. Kennis/expertise gedrag Zwakke punten/intern 1. Borging onderwijsvernieuwing, afspraken 2. Grote diversiteit van onderwerpen 3. Onduidelijkheid in besluitvorming 4. Professionaliteit organisatie 5. Profilering, krachtig naar buiten (o.a. ouders) SWOT analyse Kansen/extern 1. Ontwikkeling IKC 2. Samenwerking buurtscholen 3. Andere schooltijden (Continurooster, 5 gelijke dagen-model) 4. Passend Onderwijs Bedreigingen/extern 1. Concurrentie buurtscholen 2. Krimp, minder leerlingen dan beoogd 3. Veelheid van onderwerpen die de buiten wereld verwacht 4. Verandering leerlingpopulatie 5. Minder financiële en personele mogelijkheden 6. Loyaliteit ouders (trouw aan één school) Sterk: Grote sociale veiligheid (betrokkenheid), communicatie over onderwijs naar ouders en bestuur (rapportage) Zwak: Professionalisering (op orde houden, verbeteren, niet persoonsafhankelijk laten zijn) om opbrengsten te verbeteren. Kansen: Nieuwbouw en samenwerking met instanties (IKC, wijkvoorziening) Bedreigingen: Krimp van aantal leerlingen, concurrentie scholen 19

20 4.5 Strategische keuzes voor onze school De SWOT analyse, afgezet tegen de geformuleerde missie en visie, heeft geresulteerd in een aantal strategische keuzes, die naar het oordeel van het team leidend en richtinggevend zijn voor de beoogde concrete doelen. We maken onze sterktes nóg sterker, in het bijzonder sociale veiligheid leerlingen. We bouwen de sociale veiligheid verder uit en profileren ons hiermee naar de buitenwereld. We maken onze organisatie nóg professioneler door te werken aan heldere afspraken op organisatorisch gebied (managementstructuur, besluitvorming, prioritering en profilering). We maken onze organisatie nóg professioneler door op onderwijsinhoudelijk gebied te werken aan borging, monitoring en analyseren. We zetten in op verhoging van de opbrengsten (tussen- en eindopbrengsten), met name op de vakgebieden begrijpend- en technisch lezen. Daarnaast stimuleren we een lerende houding bij de leerkrachten door collegiale consultatie en teamleren, in een professionele leergemeenschap waar leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor het leren van de leerlingen. We laten de wezenlijke elementen van de familiecultuur-betrokkenheid medewerkers in tact, maar maken onze organisatie nog sterker door het geven (en ontvangen) van professionele feedback. We gaan verder met de ontwikkeling van het IKC en nemen daarbij het onderzoek naar passende schooltijden en aanbod opvang/activiteiten na schooltijd mee. 4.6 Strategiekaart school Strategiekaart De Bataaf Stabiel marktaandeel Optimale leeropbrengsten Zelfbewuste leerlingen 21st century skills Tevredenheid kinderen > 3,5 Tevredenheid ouders > 3,5 Zeer tevreden inspectie Educatief partnerschap Actieve medezeggenschap Rijke, inspirerende, innovatieve en digitale leeromgeving SKOR-academie Dagarrangementen op schooleilanden Efficiënte en effectieve beleidsvoering SKOR.NU Grote Sociale Veiligheid Passende onderwijsarrangementen Opbrengstgericht leren Duidelijke katholieke identiteit Optimale vitaliteit Échte professionaliteit Interactieve communicatie Opbrengstgerichte/ HGW houding 20

21 5 Toekomst Er veranderd veel in het onderwijs. De maatschappij wordt steeds complexer. De digitalisering neemt toe. Er komen steeds meer vragen op het onderwijs af, de ontwikkeling van nieuwe onderwijsconcepten is in volle gang, kinderen ontwikkelen zich anders dan vroeger, de rol van ouders verandert. In deze paragraaf wordt een aantal van deze ontwikkelingen die belangrijk zijn voor onze school in beeld gebracht. Aspecten van de missie/visie Recht doen aan verschillen, gedifferentieerd onderwijs Relatie met strategische keuzes Optimale leeropbrengsten Actie Verhogen eind- en tussenopbrengsten door monitoring en analyses om te zetten in concrete plannen van aanpak. Ontwikkeling in een veilige leeromgeving Opbrengstgericht en Handelingsgericht werken (houding) Passende onderwijsarrangementen Opbrengstgericht leren Grote sociale veiligheid Teamleren in een professionele leergemeenschap (PLG). Uitwerken van het beleidsplan Hoogbegaafdheid (aanbod in de groep en in de Plusklas) Anticiperen op BePO-ontwikkelingen (initiëren van samenwerken). Oriëntatie en implementatie van zorgondersteunende middelen. Oriëntatie en uitproberen van groeps doorbrekend onderwijs (unit-onderwijs). Groepsplannen Begrijpend Lezen en Begrijpend Luisteren. Uitvoeren verbeterplannen Lezen. Implementatie methode taal/spelling. Werken met modelen /het GRIMM-model. Vervolg van aanpak Positive Behavior Support. Aanschaf/invoering anti-pestprogramma KiVa. Scholing aandachtsfunctionaris AF Scholing Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (OP en OOP) Uitwerken van het beleidsplan SEO. Het borgen van Coöperatief Leren in groeps plannen icm meetinstrument SCOL (of een ander meetinstrument). 21

22 vervolg Aspecten van de missie/visie Wederzijdse betrokkenheid Vakkundig personeel Identiteit Ondersteunende processen Relatie met strategische keuzes Tevredenheid leerlingen, ouders, inspectie Interactieve communicatie Educatief partnerschap Echte professionaliteit Optimale vitaliteit Duidelijke (katholieke) identiteit Dagarrangementen Actie Afname tevredenheidsvragenlijsten. Ouderbetrokkenheid 3.0 continueren en vergroten. Samenwerking in de wijk (IKC). Basisbekwaamheid via SKOR-academie. Toepassen feedback en gesprekstechnieken. Teamleren (PLG). Scholing specialisten rekenen/taal/hb. Teambuilding. Talentontwikkeling. Heldere taakomschrijving: verantwoordelijkheid geven, nemen en afleggen. Timemanagement (ihkv werkdruk). Afname tevredenheidsvragenlijsten. Verder uitwerken van het Verhaal van de school Onderzoek en uitvoering passende schooltijden en aanbod opvang met activiteiten na schooltijd (icm IKC) 22

23 6 Onderwijs We maken ons er sterk voor dat iedere leerling het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Passend Onderwijs stimuleert ons te denken vanuit mogelijkheden van leerlingen in plaats vanuit beperkingen. Als SKOR school richten wij ons op de brede ontwikkeling van leerlingen en op de juiste balans tussen alle competenties. Leren is ontzettend belangrijk en tegelijkertijd moet het ook gewoon fijn zijn om te doen. Kinderen moeten graag naar school gaan in een veilige leeromgeving. Vernieuwende onderwijsprogramma s worden ontwikkeld, waarbij we heldere afspraken met elkaar maken over verwachte opbrengsten. Kinderen gaan indien mogelijk in de eigen wijk naar school en daarom hebben onze scholen ook een sociale functie in de wijk. Ouders en instanties om de school zien we als ketenpartners. 6.1 Wat hebben we tot nu toe bereikt en willen we borgen? Missie en visie bouwen op veel punten voort op ontwikkelingen in het verleden. In de school is dan ook al veel van wat we belangrijk vinden in ons onderwijs terug te vinden. Onderdelen van de visie, die gerealiseerd zijn: Op De Bataaf werken leerlingen zowel individueel als coöperatief. Op De Bataaf wordt gestructureerd aandacht geschonken aan de sociale veiligheid van leerlingen (positieve benadering volgens aanpak Positive Behavior Support en signaleringsinstrumenten Kijk! en SCOL). Jaarlijks worden tevredenheidsvragenlijsten afgenomen bij leerlingen. Er is sprake van een veilig schoolklimaat. Op De Bataaf ontwikkelen leerlingen zich optimaal op het gebied van kennis en vaardigheden, met behulp van actuele methodes en ICT-middelen (aanschaf en implementatie nieuwe reken-, taal- en spellingmethode, en de online methode de Digitale Leerschool). Op De Bataaf wordt opbrengstgericht en handelingsgericht gewerkt. Het onderwijsaanbod is afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. We werken met groepsoverzichten en groepsplannen. De opbrengsten liggen op of boven de inspectienorm. Op De Bataaf werken alle medewerkers individueel en gezamenlijk aan hun persoonlijke ontwikkeling (die is vastgelegd in het bekwaamheidsdossier). 23

24 Evaluatie schoolplan : Beleidsterrein Doel Gerealiseerd Zorg en begeleiding Passend Onderwijs Opbrengsten Leerstofaanbod Leesonderwijs Leerstofaanbod Taal-/spellingonderwijs Leerstofaanbod zaakvakkenonderwijs Leerstofaanbod Rekenonderwijs Didactisch handelen Contacten met ouders Externe contacten ICT Levensbeschouwelijke Identiteit Actief Burgerschap en sociale cohesie Actieve rol leerlingen Handelingsgericht werken Opbrengstgericht werken Monitoring Implementatie leesmethode (technisch lezen, begrijpend luisteren, begrijpend lezen) Oriëntatie, aanschaf en implementatie taal- en spellingmethode Oriëntatie nieuwe methode zaakvakken Implementatie rekenmethode Borgen Coöperatief Leren Borgen SEO-beleid Op de hoogte stellen van verwachtingen ouders Contacten onderhouden met andere scholen, scholen VO, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen. Borgen ICT-beleidsplan (incl. sociale media wijsheid) Schrijven van het verhaal van de school Borgen beleidsplan Actief Burgerschap en soc. cohesie Leerlingen eigen verantwoordelijkheid geven voor de organisatie van hun leerproces Kwaliteitszorg Uitvoer evaluatieplan Nog aan het realiseren Niet (voldoende) gerealiseerd 24

25 6.2 Wat willen we bereiken? Dit deel omschrijft een nadere uitwerking van de strategische doelen van SKOR op het beleidsterrein Onderwijs. Op het beleidsterrein Onderwijs hebben wij de volgende strategische doelstellingen: 1. Versterking van het zelfverantwoordelijk leren 1.1 Grote sociale veiligheid 2. Een passend onderwijsarrangement bieden 2.1 Passend onderwijsarrangement hoogbegaafde leerlingen 3. Ontwikkeling van dagarrangementen op schooleilanden 3.1 Dagarrangementen in een Integraal KindCentrum 4. Bevorderen, leren en beoordelen van 21st century skills 4.1 Opbrengstgericht leren 5. Werken vanuit een duidelijke Katholieke identiteit 5.1 Het verhaal van de school 6. Het aangaan van educatief partnerschap 1. Versterking van het zelfverantwoordelijk leren Het leren is erop gericht om zo zelfstandig en verantwoordelijk mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. Daarbij past een manier van leren en onderwijs die de ontwikkeling van deze talenten stimuleert. SKOR leerlingen worden, ieder op eigen niveau, uitgedaagd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren. Schoolspecifieke doelstellingen 1.1 Grote sociale veiligheid De Bataaf neemt zijn verantwoordelijkheid om de sociale veiligheid en het welbevinden van de kinderen te verbeteren. Hiervoor zet De Bataaf meerdere met elkaar samenhangende interventies, programma s en methoden in op individueel niveau, op klassikaal niveau en op schoolniveau. Dit willen we bereiken door: Schoolbrede aanpak: Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Op De Bataaf wordt gewerkt met het programma Positive Behavior Support (PBS), een doelmatige aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. In wordt gestart met het schoolbrede anti-pestprogramma KiVa. Meldcode, aandachtsfunctionaris en contactpersonen: Het personeel van De Bataaf is geschoold in het signaleren en melden bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De aandachtfunctionaris en de contactpersonen op school coördineren het proces van signalering, verwijzing en zorg zowel op beleidsmatig als op uitvoerend niveau. Monitoren van de veiligheid en welbevinden van leerlingen op school. De Bataaf borgt de sociale veiligheid met (beleids)maatregelen op het gebied van inzicht, preventie en optreden. Eens per 2 jaar worden alle leerlingen, hun ouders en personeelsleden ondervraagd over hun veiligheidsbeleving. Hierbij gebruiken we de vragenlijsten van WMK-PO. Coöperatief leren stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de kinderen, maar bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt bij aan een verbeterde sfeer in de groep. Met behulp van coöperatieve werkvormen leren de kinderen samen te werken. Het proces om te komen van samenwerken naar zelfstandig samenwerken, naar zelfstandig leren en uiteindelijk naar zelfverantwoordelijk leren zal de komende 4 jaar beschreven worden. 2. Een passend onderwijsarrangement bieden Eén van de grootste uitdagingen gedurende de looptijd van dit strategisch beleidsplan is de invoering van de wet Passend Onderwijs. De visie achter de operatie Passend Onderwijs sluit goed aan bij de onderwijsvisie van SKOR: leerlingen stimuleren zich maximaal te ontwikkelen op talenten. SKOR gaat daarbij uit van het principe inclusief waar mogelijk, exclusief waar nodig. Door de verandering van het systeem van probleemgerichte indicatiestelling naar een systeem van benoeming van ondersteuningsbehoefte bij talentontwikkeling, wordt beter aangesloten bij de individuele behoefte van leerlingen. 25

26 Schoolspecifieke doelstellingen Borgen en doorontwikkelen van het klassenmanagement. Heldere afspraken en duidelijke procedures zorgen voor een doorgaande lijn. We maken bij begrijpend lezen gebruik van modelen, het GRIMM-model en verwachten een handelingsgerichte houding van de leerkracht bij alle vakken. Goed in beeld brengen van de pedagogische en didactische onderwijsbehoeftes. 2.1 Een passend onderwijsarrangement bieden voor hoogbegaafde leerlingen Passewaaijse Plusklas: De Bataaf is de samenwerking aangegaan met de basisscholen in de wijk Passewaaij. In schooljaar is een gezamenlijke Plusklas gestart voor begaafde leerlingen van groep 3 t/m groep 8. Passewaaij is hiermee de eerste Tielse wijk die een dergelijke voorziening (thuisnabij) biedt aan leerlingen uit de wijk. In de Plusklas krijgen de leerlingen één ochtend per week onderwijs dat aansluit bij hun manier van leren: uitdagende opdrachten, filosoferen, maar ook het leren leren. De rest van de week zitten de kinderen in hun eigen groep op hun eigen school. De leerlingen zijn in groepen ingedeeld met kinderen van de andere Passewaaijse scholen van ongeveer dezelfde leeftijd. De selectie van de kinderen, de groepssamenstelling en het aanbod in de Plusklas wordt nader uitgewerkt in het beleidsplan Hoogbegaafdheid. Tevens wordt de samenwerking van de vier scholen geëvalueerd. Een passend aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerling in de groep dat zorgt voor een maximale talentontplooiing. De Bataaf werkt o.a. met De Digitale Leerschool dat interactief leermateriaal biedt ter verrijking van de reguliere lessen. Het werken met de Digitale Leerschool voor meer talentvolle leerlingen wordt geëvalueerd, gecontinueerd en mogelijk uitgebreid. Het aanbod in de groep wordt nader uitgewerkt in het beleidsplan Hoogbegaafdheid. 3. Het aanbieden van dagarrangementen op schooleilanden Als onderdeel van de ontwikkeling richting integrale kindcentra, zal in de komende beleidsperiode kritisch gekeken worden naar de opbouw van het totale dagarrangement voor leerlingen. Hiermee willen wij de brede ontwikkeling van leerlingen stimuleren, maar ook tegemoet komen aan de behoeften/ wensen van ouders. Tijdens deze periode zullen wij onderzoeken hoe wij daar vorm en inhoud aan kunnen en willen geven. Schoolspecifieke doelstellingen 3.1 Het aanbieden van dagarrangementen in een IKC Samenwerking zoeken met diverse partijen om te komen tot een samenhangend netwerk van toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, ouders en wijk met de school als middelpunt. Oriëntatie op andere onderwijsvormen en andere schooltijden. 4. Bevorderen, leren en beoordelen van 21st century skills SKOR ziet digitalisering in het onderwijs en gebruik van internet als krachtig middel bij het leren. Door de inzet hiervan kan het onderwijs aan effectiviteit, zeggingskracht en flexibiliteit winnen. SKOR zoekt naar nieuwe leervormen, waarbij de verbinding tussen professionals/ leraren en leerlingen op dit terrein grote kansen biedt. Deze beleidsperiode zullen wij gebruiken om te komen tot gezamenlijk gedragen standpunten en inzichten. Tevens zal er voldoende tijd moeten zijn voor de vertaling van innovaties naar het onderwijs en het leren van elke dag. Hierbij denken we aan het voeren van leerlinggesprekken, het gebruiken van datamuren en het bijhouden van portfolio s. Een bijzondere mogelijkheid om ook bij leerlingen het onderzoekende en innovatieve denken te stimuleren is gelegen in het vakgebied Wetenschap en Techniek. Om deze reden willen wij leerlingen en medewerkers ook op dit vlak ervaring laten opdoen. Schoolspecifieke doelstellingen 4.1 Opbrengstgericht leren Leeropbrengsten zijn de resultaten van de leerlingen in de voortgang van hun ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. De kerndoelen en de referentieniveaus vormen het uitgangspunt. Het personeel van De Bataaf heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om de gegevens van het leerlingvolgsysteem op school- en groepsniveau beter te analyseren. Naar aanleiding van de analyse willen we ons verbeteren in het trekken van concrete conclusies voor het handelen van de leraren in de les. Ambitieuze doelen stellen, goed lesgeven en voortdurend reflecteren op het eigen handelen. De focus ligt op uitvoeren en evalueren van de verbeterplannen op het gebied van lezen. Daarnaast richten we ons de implementatie van de nieuwe methoden taal en spelling. 26

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 samen op ontdekkingsreis 2 Inhoudsopgave Schoolplan 2015-2019 Naam Inhoud Blz. 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 4 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

RECONVALESCENTENSCHOOL

RECONVALESCENTENSCHOOL RECONVALESCENTENSCHOOL / 2 Naam school Reconvalescentenschool Brinnummer 20RT Adres Dordtsestraatweg 472 Postcode 3075 BN Telefoon 010-4849233 E-mail directie@reconvalescentenschool.nl Website www.reconvalescentenschool.nl

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen! Schoolplan 2011-2015 Gemaakt door het team van cbs De Zaaier voorjaar 2011 Handtekeningen en naam teamleden; 1. Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Schoolplan 2015-2019 Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Formulieren vaststelling door bevoegd gezag en instemming MR met schoolplan 1 Algemeen... 5 1.1 Karakter, doel en functies... 5 1.2 Procedure... 6

Nadere informatie

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Algemeen Gegevens stichting Stichting SKOD Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela Bezoekadres:

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015. Christelijke Jenaplanschool De Knienenbult Stompdijk 3 7054 AT Westendorp directie@knienenbult.nl 0315-298385 www.knienenbult.

SCHOOLPLAN 2011-2015. Christelijke Jenaplanschool De Knienenbult Stompdijk 3 7054 AT Westendorp directie@knienenbult.nl 0315-298385 www.knienenbult. SCHOOLPLAN 2011-2015 Christelijke Jenaplanschool De Knienenbult Stompdijk 3 7054 AT Westendorp directie@knienenbult.nl 0315-298385 www.knienenbult.nl Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud 0 Voorwoord

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Openbare basisschool : Parkschool. Brinnummer:

Openbare basisschool : Parkschool. Brinnummer: Heerde Schoolplan 2011-2015 Schoolgegevens: Brinnummer: Directie: Adres Bevoegd gezag: Adres bevoegd gezag: Contactpersoon: Contact bevoegd gezag: Openbare basisschool : 12ZZ Quintus Schipper; directeur

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1 Inhoud: Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1. Algemene schoolgegevens...5 1.1. Het Linde College...5 1.2. Het bestuur...6 1.3. De organisatie van de school...6 1.4. Het schoolgebouw: de ontmoeting staat

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie