Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2"

Transcriptie

1

2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies en aanbevelingen 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel van de school is een beschrijving van de populatie leerlingen en het daarop afgestemde onderwijs en de basisondersteuning in school. Het schoolondersteuningsprofiel geeft het volgende weer: 1. De diversiteit van de leerling-populatie. 2. De vormen van ondersteuning. 3. De onderwijsarrangementen in de school. 4. De kwaliteit van ondersteuning. 5. Passend Onderwijs in school. 6. De professionaliteit/ deskundigheid van het schoolteam. 7. De conclusies en aanbevelingen/doelen die de school zichzelf stelt. Het profiel van de school is uiteraard niet statisch. Als de leerlingpopulatie meer divers wordt dan dient de school haar onderwijs en ondersteuning daarop af te stemmen. Hoe meer divers de leerlingpopulatie wordt, hoe meer divers het onderwijs en de ondersteuning wordt. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april

3 2. Schoolgegevens 2.1. Contactgegevens school Samenwerkingsverband: SWV Primair Onderwijs Zaanstreek Naam bevoegd gezag: Agora, Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek Naam: IKC Tijstroom Straat: Rode Zee 69 Postcode/Plaats: 1503 TS Gemeente: Zaandam Provincie: Noord-Holland Telefoon: Web: Mail: Directie: V. A. Kramer- van Kruistum 3. Ambitie Missie Wij willen op Tijstroom een leeromgeving creëren waar wordt uitgegaan van het kind zelf. Waar kinderen uitgedaagd worden om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Een school die samen optrekt met ouders en met een ieder die met het kind te maken heeft. We zijn ervan overtuigd dat kinderen meer zullen bereiken als het onderwijs zich richt op de mogelijkheden van de kinderen i.p.v. op hun beperkingen. Als kinderen weer eigenaar worden van hun eigen leerproces kunnen ze weer plezier krijgen in leren en zullen ze onder begeleiding van leerkrachten die hun stimuleren en coachen uit zichzelf die kennis en vaardigheden leren die nodig zijn om een volwaardig zelfstandig bestaan op te bouwen. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april

4 Visie Tijstroom is een Interconfessioneel integral kindcentruml. Interconfessioneel wil zeggen dat wij in ons onderwijs aanbod aandacht besteden aan alle geloofsovertuigingen. Dit gebeurt door het vertellen van verhalen en bespreken van onderwerpen die te maken hebben met de verschillende geloven. Wij vieren met elkaar belangrijke Christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen, maar besteden ook aandacht aan belangrijke dagen van andere religies. Als ouders kiezen voor Tijstroom, zijn zij bekend met ons interconfessionele karakter en respecteren zij de manier waarop wij daaraan vorm geven. Alle kinderen leren vanaf het moment dat zij op de wereld zijn, elke dag, elk uur. Kinderen leren overal: op straat, in de speeltuin, thuis, op bezoek bij oma en op school. Dat doen zij uit zichzelf en door stimulatie van buitenaf. Wij willen de kinderen die hun draai niet konden vinden in het reguliere basisonderwijs het gevoel geven dat zij competent zijn, dat zij geaccepteerd en gewenst zijn. Dit is de basis om je verder te kunnen ontwikkelen. Dit doen wij door veiligheid en structuur te bieden. Door ervoor te zorgen dat kinderen succeservaringen opdoen en hen positieve aandacht en feedback te geven. 4. Leerlingpopulatie Hier worden feitelijke gegevens over de leerlingpopulatie beschreven: Overzicht van het aantal leerlingen. Overzicht van het aantal met een 0.3 en 1.2 leerlinggewicht. Beschrijving van de diversiteit van de leerlingpopulatie. Overzicht van het aantal leerlingen dat verwezen is naar het Speciaal (Basis ) Onderwijs. 4.1 Leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen drie schooljaren Per Per Per Per Leerling aantallen School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april

5 Verdeeld over aantal groepen Aantal gewichtleerlingen Aantal gewichtleerlingen Beschrijving van de diversiteit van de leerlingpopulatie Op Tijstroom zitten kinderen die het om wat voor reden dan ook op het reguliere basisonderwijs niet redden. We hebben binnen Tijstroom de volgende categorieën: Leerlingen met een SBO( Speciall Basis Onderwijs) indicatie, 75 % Leerlingen met een SO( Speciaal onderwijs) indicatie ( cluster 3 en 4) 25% 4.3 Verwijzingen dit schooljaar en afgelopen 3 schooljaren Hieronder staat het aantal verwijzingen van leerlingen naar het Speciaal (Basis) 0nderwijs dit jaar en afgelopen drie schooljaren. Verwijzing naar: SBO nvt nvt nvt nvt Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 3 Cluster School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april

6 5. Onderwijsconcept Op Tijstroom worden de kinderen zoveel mogelijk op niveau in jaargroepen verdeeld. Het maximale aantal leerlingen bedraagt 15. Er wordt convergent gedifferentieerd, d.w.z. dat er binnen de groepen op ongeveer 3 niveaus instructie wordt gegeven. Alle kinderen hebben een ontwikkel perspectief plan waarin hun leerlijn en ondersteuningsbehoeften zijn beschreven. We maken gebruik van ondersteuning binnen en buiten de groep door het inzetten van onderwijsassistenten. Waar mogelijk worden leerlingen betrokken bij het kiezen van hun eigen leeractiviteiten en het opstellen van omgangsregels. 6. Basisondersteuning In de notitie Standaard voor de basisondersteuning van SWV 2705 De Zaantreek heeft het samenwerkingsverband reeds vastgesteld over wat er onder basisondersteuning verstaan wordt. De basisondersteuning bestaat uit vier aspecten: Basiskwaliteit Planmatig werken Preventieve en licht curatieve interventies Onderwijsondersteuningsstructuur 6.1 Basiskwaliteit volgens de inspectie De kwaliteit van het onderwijs op Tijstroom is bij het laatste inspectiebezoek, juni 2012, als voldoende beoordeeld Planmatig werken Op Tijstroom werken de leerkrachten met de Ontwikkel Perspectief Plannen (OPP) van de leerlingen. Vanuit die plannen worden de leerlingen in de groepsplannen op niveau geclusterd en krijgen op die manier instructie op niveau. Deze groepsplannen worden 3 keer per schooljaar geëvalueerd en bijgesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsyteem (LVS),de methodetoetsen, sociaal emotioneel leerling volgsysteem (Zien) en observaties. De leerkrachten werken volgens het model handelings gericht werken ( HGW), hierbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april

7 6.3 Preventieve en licht curatieve interventies Doordat we werken in kleine groepen en gebruik kunnen maken van het inzetten van onderwijsassistenten kunnen we de kinderen die naar Tijstroom verwezen worden in het algemeen binnen de groep onderwijs aanbieden. 6.4 Onderwijsondersteuningsstructuur Sinds kort zit onze onderwijs voorziening in het integraal kind centrum Tijstroom. We werken daar samen met de volgende instanties: Spirit; medisch kinderdagverblijf en Spirit klas Tinteltuin; BSO plus en brede schoolactiviteiten Kram; onderzoek en begeleiding. SBZW; dyslexiebehandeling Wijkteam; sociale ondersteuning Agora support: Schoolmaatschappelijk werk, schoolpsycholoog, logopedie en algemene ondersteuning. Muziektherapie Fysiotherapie Ambulante begeleiding SO ( cluster 3 en 4) Binnen de onderwijs voorziening is de volgende expertise aanwezig: Interne begeleiding Begeleiding kwaliteits zorg Gedragsspecialisten Specialist Jonge Kind Expertise Autisme Speltherapeut Opleider in de school School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april

8 7.Onderwijsarrangementen Hier wordt het overzicht van onderwijsarrangementen van de school gepresenteerd. Het bestaat uit verschillende, uiteenlopende arrangementen voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften. De onderwijsarrangementen die geboden worden aan kinderen die barrières ondervinden in leren en participeren, zijn gebaseerd op een of meer van de volgende velden: Hoeveelheid aandacht/handen in de klas Aangepast lesmateriaal Aanpassingen in de ruimtelijke omgeving Expertise binnen het team Samenwerking met interne en externe organisaties Handelingsbekwaamheid van de leraren De leerling als mederegisseur en samenwerking leerlingen onderling Educatief partnerschap, samenwerken met ouders Dyslexie begeleiding Muziektherapie individueel en kleine groepen Kinder ZKM (zelf konfrontatie methode) Logopedie Fysiotherapie Begeleiding KRAM Ambulante begeleiding SO Ondersteuning MKD Ondersteuning Spirit/ time-out klas Drama en spel begeleiding Autisme aanpak ( geef me de vijf) Onderwijsarrangementen School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april

9 8. Onderwijs en Vormingsrendement Speerpunten van Tijstroom zijn op dit moment het verder ontwikkelen van het IKC en het vormgeven van allerlei arrangementen in het kader van passend onderwijs. Wij zullen binnen Agora de eerste opvang vormen voor leerlingen die op het reguliere basisonderwijs om wat voor reden dan ook uitvallen en voor kortere of langere tijd Tijstroom zullen bezoeken. Zie hiervoor verder het jaarverslag op de website; 9. Passend Onderwijs Op Tijstroom zijn we voortdurend ons onderwijs aan het aanpassen aan de ondersteuningsbehoeften van onze leerling populatie. Sterk zijn we in leerlingbegeleiding, adaptief onderwijzen en gedragsmanagement. Door de nieuwbouw hebben we de beschikking over een passend gebouw. De komende tijd wordt ons aandachtspunt professionalisering in het kader van passend onderwijs, het samenwerken met de verschillende partners binnen en buiten ons IKC en ouderbetrokkenheid. 10. Conclusies en aanbevelingen Op basis van de voorgaande beschrijving worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Deze hebben betrekking op de volgende onderdelen: 1. De diversiteit van de leerling-populatie. 2. Onderwijs en ondersteuning. 3. Kwaliteit van de ondersteuning. 4. Het personeel met hun houding ten opzichte van Passend Onderwijs. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april

10 Conclusies 1. Diversiteit van de leerling-populatie. Tijstroom is een school met een grote diversiteit aan leerlingen. 75% SBO leerlingen en 25% SO leerlingen. De SO leerlingen hebben een rugzak rec4 of rec3. Via het Ontwikkeling Perspectief Plan(OPP) zijn de ondersteuningsbehoeften en leerlijn van deze leerlingen beschreven. 2. Onderwijs en ondersteuning Tijstroom heeft op dit moment diverse onderwijs en ondersteuningsarrangementen waar de leerlingen gebruik van kunnen maken. Als er een leerling bij ons binnenkomt met een specifieke ondersteuningsbehoefte zullen we onderzoeken hoe we daaraan kunnen voldoen. Dit betekent dat onze ondersteuning vraaggestuurd is. Aanbevelingen In het kader van passend onderwijs is het van belang om binnen de diversiteit van de leerlingen ieder jaar opnieuw te kijken wat de kinderen nodig hebben en wat hun onderwijs en ondersteuningsbehoeften zijn. Op welke wijze passen welke leerlingen binnen de groep. Maatwerk is noodzakelijk waarbij er gekeken wordt naar wat de leerling nodig heeft in deze groep, met deze leerkracht enz. Het is belangrijk om de arrangementen goed te monitoren en/ of ze in voldoende mate voldoen aan de behoefte van leerlingen en leraren. Een juist passend aanbod is van belang. Een inventarisatie van de arrangementen is van belang om te kijken wat een arrangement te bieden heeft. Daarna kan er gekeken worden of op het gebied van sociaal- emotionele ontwikkeling nog uitbreiding moet komen. 3. Kwaliteit van de ondersteuning. Het team op Tijstroom is sterk in leerlingbegeleiding, adaptief onderwijzen en gedragsmanagement. Aandachtspunten het samenwerken met de verschillende partners binnen en buiten ons IKC en ouderbetrokkenheid. De kracht van Tijstroom zit vooral inde ondersteuning van individuele leerling. In het verleden is er een ouderatelier op school aanwezig geweest, waar ouders bij elkaar kwamen om de ontwikkeling e.a. te bespreken met elkaar. Dit is stopgezet omdat het bezoek terug liep. Om de ouderbetrokkenheid te vergroten zou de school bijvoorbeeld kunnen kijken om dit nieuw leven in te blazen door bijvoorbeeld een spreekuur in te richten waarbij ouders de mogelijkheid krijgen om de ontwikkeling van hun kind te bespreken. Daarnaast moet de samenwerking met verschillende partners verder ontwikkeld worden. Het IKC moet de komende jaren uitgroeien tot een School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april

11 4. Professionaliteit/deskundigheid Er zijn veel wisselingen in het team geweest door het niet vast kunnen/mogen houden van leerkrachten, waardoor er geen sprake is geweest van stabiliteit. Met de verhuizing naar Tijstroom gaan we daar nu weer aan verder bouwen. Aandachtspunten zijn professionalisering in het kader van passend onderwijs. expertise centrum waar iedereen samenwerkt aan de ontwikkeling van de leerlingen. Er zou een team aan vaste (ervaren) mensen moeten worden gerealiseerd die ingezet kunnen worden. Dan kan de school bouwen aan competentie, relatie en autonomie en verbondenheid in de school en in het op te richten IKC. Voor de onderwijskwaliteit zou jaarlijks iemand van buitenaf een analyse moeten/kunnen maken. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel RKBS De Hoeksteen april

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel RKBS De Hoeksteen april Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Inhoud. School-ondersteuningsprofiel CBS de Rank 9 mei

Inhoud. School-ondersteuningsprofiel CBS de Rank 9 mei Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerling populatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusie

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel RKBS De Hoeksteen april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel RKBS De Hoeksteen april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2014-2018 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Schoolgegevens... 3 2.1 Contactgegevens school... 3 3. Ambitie... 4 4. Leerlingpopulatie... 6 4.1 Leerlingenpopulatie

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel cbs De Evenaar mei

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel cbs De Evenaar mei Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

School-ondersteuningsprofiel Johannes Calvijnschool

School-ondersteuningsprofiel Johannes Calvijnschool Inhoud: 1. Inleiding. 2. Schoolgegevens. 3. Ambitie. 4. Leerling-populatie. 5. Formatie en Diversiteit. 6. Onderwijsconcept. School-ondersteuningsprofiel Johannes Calvijnschool 7. Onderwijs - en Begeleidingsaanbod.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerling populatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement

Nadere informatie

OBS Giessen-Oudekerk

OBS Giessen-Oudekerk School-ondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 EC-Rotonde Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 1 Inhoud. Versie 2015-2016 1. Inleiding. 3 2. Schoolgegevens. 3 3. Visie

Nadere informatie

SCHOOL-ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL-ONDERSTEUNINGS PROFIEL SCHOOL-ONDERSTEUNINGS PROFIEL Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement

Nadere informatie

Schoolondersteunings profiel

Schoolondersteunings profiel Schoolondersteunings profiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerling-populatie 5. Formatie en Diversiteit 6. Onderwijsconcept 7. Onderwijs - en Begeleidingsaanbod

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel Icbs Octant 7 mei 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel Icbs Octant 7 mei 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Professionaliteit

Nadere informatie

2. Samenvatting De leerlingpopulatie speciale en diverse onderwijsvragen onderwijsarrangementen, De uitvoering professioneel team.

2. Samenvatting De leerlingpopulatie speciale en diverse onderwijsvragen onderwijsarrangementen, De uitvoering professioneel team. Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Schoolgegevens 4. Ambitie 5. Leerling-populatie 6. Onderwijsconcept 7. Basisondersteuning 8. Onderwijsarrangementen 9. Onderwijs- en Vormingsrendement 10. Passend

Nadere informatie

Beschrijving Framework

Beschrijving Framework Beschrijving Framework Inhoud: 1. Inleiding. 2. Schoolgegevens. 3. Ambitie. 4. Leerling-populatie. 5. Formatie en Diversiteit. 6. Onderwijsconcept. 7. Onderwijs - en Begeleidingsaanbod. 8. Onderwijs -

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Emmaschool

Schoolondersteuningsprofiel. Emmaschool Schoolondersteuningsprofiel Emmaschool 2016-2017 Stichting Op Kop pagina: 1 van 14 afdrukdatum: 6-10-2016 Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school,

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Het Tweespan Schelluinen

Schoolondersteuningsprofiel. Het Tweespan Schelluinen Schoolondersteuningsprofiel Het Tweespan Schelluinen 2015-2016 Stg. O2A5 Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel De Regenboog april

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel De Regenboog april Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Inhoud. School ondersteuningsprofiel ICBS De Vuurvogel mei 2014

Inhoud. School ondersteuningsprofiel ICBS De Vuurvogel mei 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

School-ondersteuningsprofiel Basisschool De Meerpaal

School-ondersteuningsprofiel Basisschool De Meerpaal School-ondersteuningsprofiel Basisschool De Meerpaal Inhoud: 1. Inleiding. 2. Schoolgegevens. 3. Ambitie. 4. Leerling-populatie. 5. Formatie en Diversiteit. 6. Onderwijsconcept. 7. Onderwijs - en Begeleidingsaanbod.

Nadere informatie

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen;

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen; Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van obs Het Mozaïek In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS. De Akker

Schoolondersteuningsprofiel CBS. De Akker Schoolondersteuningsprofiel CBS. De Akker Mei 2014, Zuidwolde 1 Inleiding. Dit ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Oudendijk Bestuur Neutraal Bijzondere Basisschool Oudendijk

Schoolondersteuningsprofiel. Oudendijk Bestuur Neutraal Bijzondere Basisschool Oudendijk Schoolondersteuningsprofiel Oudendijk 2016-2017 Bestuur Neutraal Bijzondere Basisschool Oudendijk Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel Toermalijn mei 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel Toermalijn mei 2014 2 basisschool Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel CBS de Borgschool Borgweg 46 9951 BG Winsum 13 maart 2014 Inleiding: Dit ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke

Nadere informatie

School-ondersteuningsprofiel Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind

School-ondersteuningsprofiel Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind School-ondersteuningsprofiel Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind Inhoud: 1. Inleiding. 2. Schoolgegevens. 3. Ambitie. 4. Leerling-populatie. 5. Formatie en Diversiteit. 6. Onderwijsconcept. 7.

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

Februari School-ondersteuningsprofiel Christelijke Basisschool De Citer

Februari School-ondersteuningsprofiel Christelijke Basisschool De Citer Februari 2014 School-ondersteuningsprofiel Christelijke Basisschool De Citer 1. Inleiding Het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

2. Samenvatting De leerlingpopulatie speciale en diverse onderwijsvragen onderwijsarrangementen, De uitvoering professioneel team.

2. Samenvatting De leerlingpopulatie speciale en diverse onderwijsvragen onderwijsarrangementen, De uitvoering professioneel team. Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Schoolgegevens 4. Ambitie 5. Leerling-populatie 6. Onderwijsconcept 7. Basisondersteuning 8. Onderwijsarrangementen 9. Onderwijs- en Vormingsrendement 10. Passend

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. PCBS De Hoekstee

Schoolondersteuningsprofiel. PCBS De Hoekstee Schoolondersteuningsprofiel PCBS De Hoekstee 2015-2016 Ver. PC Basisonderwijs Beerzerveld Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Het schoolondersteuningsprofiel... 4 Schoolgegevens... 4 Visie van onze school... 4 Wet passend onderwijs en het SOP... 5 SWV Driegang... 5 Wat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. CBS de Meander. Lindenlaan AM Sauwerd Website: meander.vcpong.nl. Sauwerd, 22 maart

Schoolondersteuningsprofiel. CBS de Meander. Lindenlaan AM Sauwerd Website: meander.vcpong.nl. Sauwerd, 22 maart Schoolondersteuningsprofiel CBS de Meander Lindenlaan 14 9771 AM Sauwerd Website: meander.vcpong.nl Sauwerd, 22 maart Inleiding: Dit ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: Profiel Overzicht School voor Speciaal Basisonderw... pagina 1 van 20

Schoolondersteuningsprofiel: Profiel Overzicht School voor Speciaal Basisonderw... pagina 1 van 20 Schoolondersteuningsprofiel: Profiel Overzicht School voor Speciaal Basisonderw... pagina 1 van 20 Inhoud: 1. Inleiding. 2. Schoolgegevens. 3. Ambitie. 4. Leerling-populatie. 5. Formatie en Diversiteit.

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool Müllerpier Algemene gegevens School BRIN Directeur Intern begeleider Adres Basisschool Müllerpier 18AA03 Lisette Tobé Janneke van t Wout St. Jobskade

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

2. Samenvatting De leerlingpopulatie speciale en diverse onderwijsvragen onderwijsarrangementen, De uitvoering professioneel team.

2. Samenvatting De leerlingpopulatie speciale en diverse onderwijsvragen onderwijsarrangementen, De uitvoering professioneel team. Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Schoolgegevens 4. Ambitie 5. Leerling-populatie 6. Onderwijsconcept 7. Basisondersteuning 8. Onderwijsarrangementen 9. Onderwijs- en Vormingsrendement 10. Passend

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel Naam School april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel Naam School april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander 4 december 2013 Liesbeth Luycx, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Elout

Schoolondersteuningsprofiel De Elout Schoolondersteuningsprofiel De Elout 1. Inleiding De Elout heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld in het kader van het Passend Onderwijs. In dit profiel wordt een beschrijving gegeven hoe de Elout het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

De Savornin Lohmanschool

De Savornin Lohmanschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Savornin Lohmanschool Algemene gegevens School De Savornin Lohmanschool BRIN 16YU01 Directeur Sandra de Vette Adres Zuid Polderstraat 63 Telefoon 010-4851879

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Voorpoort

Schoolondersteuningsprofiel. De Voorpoort Schoolondersteuningsprofiel De Voorpoort 2015-2017 Stichting Op Kop Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel obs Roald Dahl

Schoolondersteuningsprofiel obs Roald Dahl Schoolondersteuningsprofiel obs Roald Dahl Februari 2014 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Stephanusschool Algemene gegevens School Stephanusschool BRIN 05JC Directeur Mw. A. van Gogh Adres Asserweg 360, 3052AJ, Rotterdam Telefoon 0104184727 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Format schoolondersteuningsprofiel

Format schoolondersteuningsprofiel Format schoolondersteuningsprofiel Naam van de school: St. Theresia Adres: Ransdalerstraat 62 6312AJ te Ransdaal Telefoon: 043-4591682 Brinnummer: 11KB Schoolbestuur: Innovo Inleiding In het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Koningin Beatrixschool

Schoolondersteuningsprofiel Koningin Beatrixschool Schoolondersteuningsprofiel Koningin Beatrixschool Januari 2014 Peter Lakke Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Margrietschool

Schoolondersteuningsprofiel Margrietschool Schoolondersteuningsprofiel Margrietschool Januari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van obs de Regenboog

Schoolondersteuningsprofiel van obs de Regenboog Schoolondersteuningsprofiel van obs de Regenboog Stichting ATOS Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 Schooljaar 2014-2015 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Christophoor BRIN 17ES Directeur Ria Post Adres Schere 39 3085 DT Rotterdam Telefoon 010-4808838 E-mail r.post@christophoor.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCBS Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel PCBS Julianaschool Schoolondersteuningsprofiel PCBS Julianaschool Oktober 2013 Miep Dam Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Mr Van Eijckschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Mr Van Eijckschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Mr Van Eijckschool Algemene gegevens School Mr Van Eijck BRIN 17AB00 Directeur Mignon de Veer Adres Ruimersdijk 100 3079 HK Rotterdam Telefoon 010 4833222 E-mail

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS Ichthus Zoutkamp Mei 2014

Schoolondersteuningsprofiel CBS Ichthus Zoutkamp Mei 2014 Schoolondersteuningsprofiel CBS Ichthus Zoutkamp Mei 2014 agina 1 Inleiding: Dit ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

CBS Mozaiëk. Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon

CBS Mozaiëk. Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Mozaïek Algemene gegevens School BRIN Directeur CBS Mozaiëk 12 XS L. de Jong Adres Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 010 2440891 E-mail l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Talmaschool Algemene gegevens School Talmaschool BRIN 05 SR Directeur Mevr. M. Degeling Adres Vaandrigstraat 15, 3034PX Rotterdam Telefoon 010 413 6676 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Henri Dunant

Schoolondersteuningsprofiel Henri Dunant Schoolondersteuningsprofiel Henri Dunant Januari 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel J.F. Kennedyschool

Schoolondersteuningsprofiel J.F. Kennedyschool Schoolondersteuningsprofiel J.F. Kennedyschool Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Definitieve versie mei 2016

Definitieve versie mei 2016 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Waalse School Algemene gegevens School Waalse School BRIN 14 CL Directeur Mevr. P. van der Meer Adres Goudseweg 25 Telefoon 010-4130405 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

School-ondersteuningsprofiel School voor Speciaal Basisonderwijs Johan Seckel

School-ondersteuningsprofiel School voor Speciaal Basisonderwijs Johan Seckel Schoolondersteuningsprofiel: Profiel Overzicht School voor Speciaal Basisonderw... pagina 1 van 20 De Printer (pagina) instellingen SVP als onderstaand (in rood) voorbeeld in stellen. Printer instellingen!

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09BB00 De Meander

Schoolondersteuningsprofiel. 09BB00 De Meander Schoolondersteuningsprofiel 09BB00 De Meander Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

CBS Mozaiëk.

CBS Mozaiëk. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Mozaïek Algemene gegevens School BRIN Directeur CBS Mozaiëk 12 XS P. van Schelven Adres Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 010 2440891 E-mail

Nadere informatie

1. Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie en schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

1. Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie en schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Het Sloepje Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1. Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie