Jaarbericht. Grip op Geluk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht. Grip op Geluk"

Transcriptie

1 Jaarbericht 2008 Grip op Geluk

2 Voorwoord Raad van Bestuur bij Jaarbericht 2008 Wanneer meerdere organisaties een fusietraject aangaan, vergt dat veel van alle leidinggevenden en medewerkers. Het gewone werk gaat immers ook door. Sterker nog: de zorgactiviteiten staan centraal. Het slagen van dit soort trajecten vraagt ook veel van de adviesorganen. Als Raad van Toezicht en Raad van Bestuur kunnen wij stellen dat cultuurverschillen niet onoverbrugbaar zijn gebleken, dat er dagelijks heel veel is gepresteerd en dat er een goed fundament is gelegd om de komende jaren de nieuwe stichting Riwis Zorg & Welzijn succesvol te laten zijn. Veel hangt af van hoe de externe omgeving zich gaat bewegen en er moet worden voorkomen dat de AWBZ verloren gaat. Velen zijn hiervan afhankelijk en het is onze taak en die van de samenleving er te zijn voor hen die daarop zijn aangewezen. Het is een uitdaging om met volle inzet te werken aan de verbetering van de kwaliteit van leven van cliënten die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Dat kunnen wij niet zonder de medewerkers en samenwerkingspartners. Wij zijn met elkaar goed op weg en er zijn vele uitdagingen die op ons pad komen. Die kansen gaan wij graag en vol vertrouwen aan. Een woord van dank aan hen die zich aangesproken voelen is hier op zijn plaats. Raad van Bestuur Erna ten Have-Weustenenk Theo Solen 2

3 Verdere samenvoeging RIBW en Iselgouw De Raad van Bestuur en vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties ondertekenden op 28 februari 2008 een Sociaal Plan. Dit als voorbereiding op de fusie tussen de stichting RIBW Oost-Veluwe en de stichting Woonzorgcentra Iselgouw. In dit plan staan de uitgangspunten en procedures die van toepassing zijn als medewerkers van het V&V-segment nadelige gevolgen ondervinden van de fusie. Op 31 december 2008 gingen beide organisaties over tot een juridische fusie. Door welzijn verbonden Met ingang van 1 januari 2009 krijgt de nieuwe organisatie de naam Stichting Riwis Zorg & Welzijn. Riwis is een combinatie van de eerste letters van de RIBW, Welzijn en Iselgouw. De RIBW Oost-Veluwe en Iselgouw voelen zich door de functie Welzijn verbonden. De naam doet recht aan de herkomst van de fusiepartners en toont respect aan allen die ons tot het heden hebben gebracht. Samen met de nieuwe naam is ook een nieuw logo ontwikkeld. In het tweede kwartaal van 2009 wordt de naam Riwis Zorg & Welzijn intern en extern geïntroduceerd. Kernactiviteiten De kernactiviteiten van het GGz-segment bestonden op 31 december 2008 uit het bieden van beschermd wonen (BW), ambulante begeleiding (BZW) en dagactiviteiten aan verschillende cliëntgroepen met psychische en psychiatrische beperkingen. De kernactiviteiten van het V&V-segment bestonden uit verpleging, verzorging, thuiszorg en dagverzorging aan cliëntgroepen met een somatische of een psychogeriatrische aandoening of beperking. Fusie met Wisselwerk niet voortgezet Naschrift - Op 24 maart 2009 werd bekend dat de fusie van Riwis Zorg & Welzijn met de Apeldoornse stichting Wisselwerk niet doorgaat. Sterk veranderende maatschappelijke omstandigheden en complexe vraagstukken op het gebied van de AWBZ en WMO vroegen om een herbezinning op de gewenste samenwerkingsstructuur. Riwis en Wisselwerk blijven zich wel gezamenlijk inzetten op versterking van ieders werkzaamheden in het belang van de burgers van Apeldoorn en omgeving. Kortom: de ambitie blijft, maar de weg er naartoe wordt een andere. Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleid is vastgelegd in de beleidsnotitie Samen op weg naar één care-brede 24-uurs wonen, zorg & welzijn-dienstverlening. Samenwerking in groei. Daarnaast zijn de huidige beleidsplannen van de GGz- en V&V-segmenten van toepassing. Uitgangspunten zijn hierbij: de cliënt centraal stellen, goede contacten met naastbetrokkenen onderhouden en dienstbaar zijn aan de samenleving. In het najaar van 2009 start de nieuwe beleidscyclus. Onderdeel hiervan is het jaarplan 2009, waarin de fusieorganisatie wordt gepositioneerd. Inmiddels zijn voor Riwis al wel de ambitie, visie, kernwaarden en strategie geformuleerd. Ambitie Onze ambitie luidt: Riwis Zorg & Welzijn levert en ontwikkelt vanaf 2010 care-brede, 24-uurs diensten op het gebied van Wonen, Zorg, Welzijn, Arbeid en Opleidingen. Riwis zet in op een maximaal resultaat voor cliënten, naastbetrokkenen en de maatschappij. De dienstverlening wordt ambulant, in de directe omgeving van de cliënt en in verblijfssettingen geleverd. Deze dienstverlening is domein-, doelgroepen gebiedsoverschrijdend. Het motto hierbij is: een passend antwoord bieden op iedere vraag, ongeacht de (toenemende) complexiteit. De ambitie is het werkgebied te vergroten. De statuten zijn hiermee in overeenstemming gebracht. Visie Onze visie heeft betrekking op de ambitie en bestrijkt een periode van 3 tot 5 jaar. Deze luidt: Een fullservice care organisatie (Wonen, Zorg, Welzijn, Arbeid en Opleidingen) voor ouderen, volwassenen en jeugd, 24 uur per dag, zeven dagen per week in de directe omgeving van onze cliënten en hun naastbetrokkenen. Deze visie is vooruitstrevend vanwege de koppeling tussen Welzijn, Geestelijke Gezondheidszorg en Verpleging & Verzorging in één keten. Dit stelt de cliëntvraag centraler. Kernwaarden Gezamenlijk hebben wij vanuit de ambitie en de visie onze (toekomstige) kernwaarden beschreven. Deze zijn: Onderscheidendheid Gelijkwaardigheid Verankering in sociale leefomgeving (sociale inclusie) Rehabilitatie / Herstel Weerbare mensen verbinden met kwetsbare mensen Co-makership met de cliënt Transparante verantwoording Partnerschap Lerende organisatie Strategie De strategie van Riwis is gebaseerd op de gezamenlijke inzet voor samenwerking in groei. Riwis wil dit realiseren door: Regie op gunnen en dus niet op vechten Samenhang en dus niet op uitspelen van partijen Boeien en binden en dus niet op los zand 3

4 Ontwikkeling capaciteit en toelating in 2008 Datum Capaciteit GGz-segment Capaciteit V&V-segment 1 januari plaatsen, waarvan 6 forensisch 74 verzorgingshuisplaatsen en 6 plaatsen kortdurend verblijf 31 december plaatsen, waarvan 6 forensisch 84 verzorgingsplaatsen en 6 plaatsen kortdurend verblijf Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten op 31 december 2008 Kerngegeven AWBZ-gefinancierde zorg Aantal / bedrag Cliënten Aantal GGz-cliënten, incl. kinderen, in Beschermd Wonen en Begeleid 739 Zelfstandig Wonen (AWBZ-gefinancierde zorg) Aantal intramurale V&V-cliënten 77 verzorgingshuiszorg en 4 kortdurend verblijf Aantal V&V-cliënten dagactiviteiten 18 zonder verblijf 21 met verblijf Aantal extramurale V&V-cliënten, exclusief cliënten dagactiviteiten 131 Capaciteit Aantal feitelijke GGz-plaatsen beschermd wonen 445 Aantal beschikbare V&V-plaatsen met AWBZ-verblijf 84 Productie Aantal GGz-verzorgingsdagen Beschermd Wonen Aantal ambulante (BZW) GGz-contacten Niet geregistreerd Aantal uren ambulante (BZW) GGz-begeleiding Aantal uren GGz-dagactiviteiten Aantal intramurale V&V-verzorgingsdagen Aantal intramurale V&V-verplegingsdagen (in onderaannemerschap van Zorggroep Apeldoorn, 3 verpleegunits) 38 plaatsen Aantal dagdelen V&V-dagactiviteiten, zonder verblijf Aantal uren extramurale V&V-productie (excl. dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden GGz-segment (excl. stagiairs) in loondienst 328 Aantal FTE personeelsleden GGz-segment in loondienst 253,50 Aantal personeelsleden V&V-segment (excl. stagiairs) in loondienst 250 Aantal FTE personeelsleden V&V-segment in loondienst 129,26 Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten Riwis Zorg & Welzijn Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Riwis Zorg & Welzijn Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Riwis Zorg & Welzijn

5 Belanghebbenden Riwis Zorg & Welzijn Belanghebbenden Relatie Actiz te Utrecht Organisatie van zorgondernemers Athena Career Intelligence te Deventer Adviseur / trainer Atlant Zorggroep te Apeldoorn Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen te Beekbergen Notaris Broad Communications te Harderwijk Adviseur Bureau Jeugdzorg Stelt de indicaties voor de cliënten Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Stelt de indicaties voor de cliënten Cliëntenorganisaties Adviseur DaAr, Dagbesteding en Arbeidsrehabilitatie te Apeldoorn dagbesteding De Goede Zorg te Apeldoorn Ketenpartner / samenwerkingspartner De Kap, Vrijwilligersorganisatie te Apeldoorn De Passerel Werk & Dagbesteding te Apeldoorn De Zorgalliantie Apeldoorn (dza) Dimence te Deventer Dr. Leo Kannerhuis te Oosterbeek Effectory Medewerkersonderzoek te Amsterdam Adviseur Ernst & Young te Apeldoorn Accountant / adviseur Fier Fryslân te Leeuwarden Forensisch Psychiatrisch Centrum Oldenkotte te Rekken Gemeenten in het verzorgingsgebied s wonen, zorg en welzijn GGNet, Centrum voor Geestelijke Gezondheid te Apeldoorn / Warnsveld GGZ Nederland te Amersfoort Vereniging van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Hanzeborg te Zutphen Verwijzer / ketenpartner Hanzehogeschool te Groningen Kenniscentrum / samenwerkingspartner s Heeren Loo Midden Nederland te Apeldoorn Hera, Vrouwenopvang te Arnhem Hoenderloo Groep te Hoenderloo Inspectie voor de Gezondheidszorg te Zwolle Toezichthouder / adviseur Integraal Zorgberaad Brummen (IZB) te Brummen IrisZorg, instelling voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang te Apeldoorn J.P. van den Bentstichting te Deventer Karakter, Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Ede Verwijzer / ketenpartner/ samenwerkingspartner Kwintes te Zeist Ketenpartner / samenwerkingspartner Lindenhout te Arnhem Ketenpartner / samenwerkingspartner Lijn 5-Nové, Jeugdhulpverleninginstantie te Apeldoorn Verwijzer / ketenpartner Lojal te Doetinchem Ketenpartner / samenwerkingspartner Makelaardij (meerdere partijen) op gebied van wonen MEE Veluwe te Apeldoorn Ministerie van Justitie Zorginkoper Ministerie van VWS Beleidsregisseur Notariskantoor Wille te Apeldoorn Notaris NVTZ Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen NVZD Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg Nysingh advocaten-notarissen te Apeldoorn Advocaat Oostvaarderskliniek te Almere Buiten-Oost Philadelphia Zorg te Apeldoorn Piet Roorda Kliniek te Apeldoorn Pluryn Werkenrode Groep / het Hietveld te Beekbergen Prismant te Utrecht Adviseur Provincie Gelderland Financier / regisseur Q-Consult Bedrijfskundige Adviseurs te Arnhem Adviseur Radar te Zutphen Reinoud Accounting te Arnhem Financiële dienstverlening Rentray te Eefde, JeugdzorgPlus locatie ROC Aventus te Apeldoorn / kenniscentrum Saxion Hogeschool te Deventer / kenniscentrum Siza Dorp Groep te Arnhem 5

6 Vervolg Pagina 5 Stg. Mens en Welzijn, welzijnsorganisatie te Voorst Stg. Rehabilitatie 92 te Rotterdam Stg. Welzijn Brummen Tactus, instelling voor verslavingszorg te Apeldoorn Thuiszorg Beers te Apeldoorn Trimbos-instituut te Utrecht Twynstra & Gudde Adviseurs en Managers te Amersfoort Vérian Thuiszorgorganisatie te Apeldoorn Vereniging RIBW Alliantie Wisselwerk, Welzijnsorganisatie te Apeldoorn Woningbouwcorporaties (14 organisaties) Woonzorgcentrum De Speulbrink te Vaassen Zorgbelang Gelderland te Arnhem Zorgboerderijen Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o.) Zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen e.o. (Agis) Zorgkantoor Groene Land Achmea te Zwolle Zorgkantoor Menzis / Arnhem Zorgkantoor Midden IJssel te Deventer ZorgTransfer, Thuiszorgorganisatie te Apeldoorn Zozijn te Wilp welzijn en dagbesteding Kenniscentrum / samenwerkingspartner op gebied welzijn Kenniscentrum Belangenbehartiger op gebied welzijn op gebied wonen Adviseur Ketenpartners / samenwerkingspartner Adviseur / samenwerkingspartner Financier Financier Financier Financier Samenstelling Raad van Bestuur op 31 december 2008 Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Dhr. Th.H.M. Solen Voorzitter Raad van Bestuur Geen Mevr. E. ten Have-Weustenenk MSM Lid Raad van Bestuur Geen Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2008 Naam Dhr. drs. H.J. Bos, Beekbergen, voorzitter Dhr. drs. A.J. van Oosten, Zutphen, vice-voorzitter Dhr. R.W. Botzen, Apeldoorn, lid Dhr. mr. R.Ph. Gerzon, Huizen, lid Mw. G. Groen-Verveld, Eerbeek, lid Mw. drs. D. van der Jagt, Eerbeek, lid Dhr. M. van Stroe, Eerbeek, lid Aandachtsgebied Algemeen Algemeen Financiën Juridische Zaken Algemeen Algemeen Algemeen 6

7 Zorgzwaartepakketten Vanaf 2008 wordt het nieuwe financieringssysteem voor AWBZ-instellingen fasegewijs ingevoerd. De overheid bekostigt de instellingen op basis van de geleverde prestaties per cliënt. De geleverde prestaties zijn beschreven in Zorgzwaartepakketten (ZZP s). Cliënten vinden op meer informatie over de ZZP s bij Riwis Zorg & Welzijn. Productenhandboek Voor Riwis Zorg & Welzijn betekent dit onder andere dat de ontwikkeling van een productenhandboek prioriteit heeft. Hierin staan alle diensten die onze organisatie levert, samen met de ZZP s die bij de betreffende diensten horen. Dagactiviteiten De cliënten moeten volgens de ZZP-systematiek beschikken over dagactiviteiten. Riwis Zorg & Welzijn biedt cliënten de vrijheid zelf te kiezen welke dagactiviteiten zij wensen. Hierdoor voldoen veel cliënten niet aan hun ZZP. Het Zorgkantoor heeft een beperkte overgangsregeling aangeboden. Van OR naar Team Medezeggenschap Het jaar 2008 stond in het teken van de geslaagde integratie van de Ondernemingsraden van het GGz- en het V&V-segment van Riwis Zorg & Welzijn. In januari 2008 hadden beide raden gezamenlijk zeven leden. Aan het einde van het jaar bestond de OR uit vijf leden. De samengevoegde OR evalueerde de bestaande vorm van medezeggenschap. De conclusie was dat de huidige werkwijze, als gevolg van het toepassen van de Wet op Ondernemingsraad (WOR), inefficiënt verloopt. De OR is sinds september 2008 omgevormd tot een Team Medezeggenschap dat medewerkers meer moet betrekken bij het beleidzeggenschap. Hierdoor neemt Riwis Zorg & Welzijn deels afstand van de WOR. De nieuwe werkwijze sluit aan bij het veranderende tijdsbeeld waarin medezeggenschap een vorm van samenwerking is tussen bestuurders en medewerkers. In 2009 wordt gewerkt aan vernieuwde publicaties. Raad van Medezeggenschap Actieteam Actieteam Stuurteam Structuur Team Medezeggenschap Actieteam Actieteam Actieteam Samenstelling Stuurteam Team Medezeggenschap per 31 december 2008 Naam Dhr. Th.H.M. Solen Mevr. M.V.C. Verhoef Dhr. G. van Wingerden Dhr. A.A.P. van den Bosch Mevr. M.A. Mombarg-Post Dhr. J.M. van Ojen Dhr. R.H.J. Croymans Mevr. M. Daane-Bouwmeester Mevr. J. Bleiswijk-Modderkolk Functie Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter OR Vice-voorzitter OR Secretaris OR Lid Intern Beleids Overleg (IBO) Lid Intern Beleids Overleg (IBO) Lid OR Lid OR Ambtelijk Secretaris OR Uitgebrachte adviezen Ondernemingsraad Onderwerp Advies Resultaat Juridische fusie van Woonzorgcentra Iselgouw en RIBW Oost-Veluwe Positief Sinds 31 december 2008 een feit Nieuwe regio-indeling n.a.v. fusie Positief Per januari 2009 functioneel Herstructurering van de fusieorganisatie Positief In gang gezet, loopt door in 2009 Visie op het beleid en uitvoering P&O van V&V-segment Positief Geïmplementeerd Naast deze adviezen maakte de Ondernemingsraad in 2008 ook vijf keer gebruik van haar initiatiefrecht en acht keer van haar instemmingsrecht. De Beuk Organisatieadvies uit Hippolytushoef werkt aan het boek Pareltjes van participatie (werktitel). Dit boek beschrijft welke elementen succesvol kunnen zijn bij een goede participatie van medewerkers binnen diverse organisaties. Vanwege het unieke karakter van de nieuwe medezeggenschap binnen Riwis is de heer Th.H.M. Solen gevraagd een bijdrage te schrijven voor het boek. De uitgave verschijnt naar verwachting halverwege

8 Installatie Centrale Cliëntenraad en Deelraden De RIBW Oost-Veluwe kende op 1 januari 2008 één Cliëntenraad. De locaties Tolzicht en De Beekwal van Woonzorgcentra Iselgouw hadden toen elk een aparte Deelraad, waarvan afgevaardigden samen een Centrale Cliëntenraad vormden. In 2008 werd gewerkt aan de installatie van één Centrale Cliëntenraad en drie Deelraden voor Riwis Zorg & Welzijn. Het GGz-segment, Tolzicht en De Beekwal krijgen elk een eigen Deelraad. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit afgevaardigden van de Deelraden. Op 20 november 2008 zijn de nieuwe Centrale Raad en de Deelraden officieel geïnstalleerd. De Deelraden hebben advies- en initiatiefrecht voor de dagelijkse leef- en zorgaspecten. Algemene beleidskaders, beleidsontwikkelingen en financieel beheer van de hele organisatie worden op centraal niveau behandeld. De Raden ontwikkelden nieuwe statuten en huishoudelijke reglementen, onder voorzitterschap van mevrouw E. ten Have-Weustenenk (Lid Raad van Bestuur) en met ondersteuning van Zorgbelang Gelderland te Arnhem. Samenstelling Centrale Cliëntenraad per 20 november 2008 Naam lid Mevr. C. de Haas-Julsing Mevr. H. Wiggers-Perdon Dhr. G. van der Wielen Mevr. S. Visscher Dhr. J. de Ruig Dhr. G. Martens Dhr. W. van Dijk Dhr. T. Ruiter Rol in Centrale Cliëntenraad Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Adviseur Professioneel Ondersteuner Interne vertrouwenspersoon cliënten Een cliënt die vanwege een minder goede band persoonlijke zaken niet wil bespreken met zijn begeleider, kan een beroep doen op de interne cliëntvertrouwenspersonen van Riwis Zorg & Welzijn. Die proberen het contact tussen de cliënt en zijn begeleider te verbeteren. Natuurlijk verschilt de oplossing per persoon en per keer. Maar het uitgangspunt blijft dat de cliënt een goed contact heeft met zijn begeleiding, waarbij beiden open staan voor de mening van de ander. De interne cliëntvertrouwenspersoon werkt bij Riwis, maar is geen directe collega van de begeleider. Riwis heeft drie vertrouwenspersonen voor cliënten: Mevrouw H. (Henny) Altena: voor cliënten die verzorging en/of verpleging ontvangen vanuit Tolzicht, De Beekwal en Buiten de Veste. Telefoon: (Stichting Welzijn Brummen). De heer J.A.O.M.M. (Jan) Koppenens: voor GGz-cliënten in de regio s Apeldoorn Zuidwest, Apeldoorn Zuidoost en Epe/ Vaassen. Telefoon: (Centraal Bureau). De heer P.M. (Peter) Hagen: voor GGz-cliënten in de regio s Apeldoorn Noordoost, Apeldoorn Noord/West, Brummen/Eerbeek, Twello/Voorst. Telefoon: (Centraal Bureau). 8 Het postadres voor de interne cliëntvertrouwenspersonen is: Riwis Zorg & Welzijn, t.a.v. [naam vertrouwenspersoon], Postbus 10230, 7301 GE Apeldoorn.

9 Naastbetrokkenen bron van kennis en ervaring Naastbetrokkenen zijn ouders, kinderen, familieleden, partners, vrienden of andere naasten van de cliënt. Zij zijn voor cliënten vaak de belangrijkste personen in hun leven. Riwis Zorg & Welzijn vindt het erg belangrijk dat naastbetrokkenen bij de zorg rondom de cliënt worden betrokken. In de zorg voor oudere verzorgings- en verplegingsbehoeftige cliënten is betrokkenheid van naastbetrokkenen al heel gewoon. Riwis wil naastbetrokkenen ook bij de zorg voor cliënten met een psychische beperking structureel betrekken. Steun bij herstelproces Naastbetrokkenen kennen de cliënt vaak al langer dan de begeleider hem kent. Zij kunnen hun naaste steunen bij het herstelproces. Ook is de naastbetrokkene een bron van kennis en ervaring voor de medewerkers. Zij kunnen deze kennis gebruiken om de cliënt sneller en beter te leren kennen en begrijpen. Vertrouwenspersoon Naastbetrokkenen De heer W.P.J. (Wim) Koning is sinds 1 maart 2008 de Vertrouwenspersoon Naastbetrokkenen. Hij biedt naastbetrokkenen de mogelijkheid om met een onafhankelijke persoon diens vragen of klachten te bespreken. De heer Koning is gebonden aan een geheimhoudingsplicht en neemt een onafhankelijke positie in. De Begeleidingsdriehoek Door de naastbetrokkene een positie te geven, ontstaat een samenwerking tussen cliënt, medewerker en naastbetrokkene. Deze samenwerking noemt Riwis de begeleidingsdriehoek, die bestaat uit begeleiders van het GGz-segment, de cliënt en één van diens naastbetrokkenen. De driehoek wordt bij belangrijke beslissingen in het zorgproces betrokken. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen en evalueren van het begeleidingsplan en het aanvragen van de herindicatie. Naastbetrokkenen Raad Door de complexe problematiek van GGz-cliënten is de band met naastbetrokkenen niet altijd optimaal. Daarom betrekt Riwis naastbetrokkenen bij de zorg voor individuele cliënten en het instellingsbeleid. De Naastbetrokkenen Raad behartigt de belangen van naastbetrokkenen van de GGz-cliënten en betrekt hen bij het instellingsbeleid. In 2008 heeft zij twee edities uitgebracht van de Naastbetrokkenen Krant en werd een informatieavond georganiseerd over de Zorgzwaartepakketten (ZZP s). De Naastbetrokkenen Raad vergaderde in 2008 zeven keer. Samenstelling Naastbetrokkenen Raad op 31 december 2008 Naam lid Dhr. H.N. Stolmeijer Vacature Vacature Vacature Dhr. W.P.J. Koning Dhr. T. Ruiter Rol in Naastbetrokkenen Raad Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid, Vertrouwenspersoon Professioneel Ondersteuner 9

10 Facilitair Management Informatie Systeem Het Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) van Planon uit Nijmegen is in 2008 ingevoerd. Hierin staat alle informatie over zowel het vastgoed als de diensten en middelen van Facilitaire Zaken. Denk daarbij aan het gebouwenbeheer, het onderhoud en de reparaties. Het programma laat processen binnen vastgoed en Facilitaire Zaken efficiënt en gestructureerd verlopen, ook al overlappen die elkaar. Verder levert het managementinformatie op waarmee gestuurd kan worden. Eind 2008 werden de eerste modules in gebruik genomen. In 2009/2010 volgen de overige modules. Opstapwoningen Riwis Zorg & Welzijn startte in 2008 met het project Opstapwoningen. Daarbij werkt Riwis samen met de gemeente Apeldoorn, woningcorporaties Ons Huis, De Woonmensen, De Goede Woning in Apeldoorn, Beter Wonen in Loenen en de zorginstellingen Leger des Heils, GGNet, IrisZorg en Stichting Omnizorg in Apeldoorn. Doel van het project is een woning ter beschikking te stellen aan cliënten waarvan de verblijfsindicatie verloopt en die niet beschikken over zelfstandige woonruimte. Voorwaarde is dat zij minimaal een jaar begeleiding accepteren van een aangesloten zorginstelling. In die tijd staat de woning op naam van IrisZorg. Indien de cliënt geen begeleiding meer nodig heeft, kan de woning op naam van de cliënt gezet worden. De woningcorporaties stellen jaarlijks een aantal woningen beschikbaar. Deze worden verdeeld onder de aangesloten zorginstellingen. In 2008 werden zeven woningen toegekend aan GGz-cliënten van Riwis. Oprichting Team IKP Van oudsher hebben de GGz- en V&V-segmenten ervaring met verbeter- en innovatieprojecten. Voorbeelden hiervan zijn het RAAK-project, het in zorg nemen van nieuwe cliëntgroepen, het behalen van het HKZ-certificaat en automatiseren van administraties. Vanwege de fusie en de behoefte projecten efficiënter uit te voeren is op 1 juli 2008 het Team Innovatie, Kwaliteit en Productontwikkeling (IKP) opgericht. Samenwerking versterken Het team bereidt nieuwe projecten voor, verricht activiteiten op het gebied van kwaliteitszorg en ethiek en speelt in op toekomstige ontwikkelingen. Door het bundelen van de aandachtsgebieden Innovatie, Kwaliteit en Productontwikkeling, wordt de samenwerking tussen in- en externe partijen versterkt. Ontwikkeling visie en werkwijze Het team is een samenvoeging van bestaande functies en al in dienst zijnde functionarissen. De functionarissen hebben ook hun bestaande werkzaamheden voortgezet. Het team is direct na de oprichting begonnen met het ontwikkelen van een visie en werkwijze. 10

11 Cliënttevredenheidsonderzoeken In 2008 vonden zowel binnen het GGz-segment als het V&V-segment verschillende cliënttevredenheidsonderzoeken plaats. Onderzoek binnen het GGz-segment Onderzoeksbureau TriQs te Zwolle voerde samen met de Vereniging RIBW Alliantie het onderzoek onder GGz-cliënten uit. Daarbij werd de RIBW Thermometer gebruikt. De cliënten waardeerden de begeleiding met 7,54. In 2006 was dit 7,39. Ook zijn cliënten nu meer tevreden over de informatie die ze krijgen en de inspraak die ze hebben. Niet alleen met het rapportcijfer, maar met alle vragen beoordeelden de cliënten ons beter dan in Op enkele punten zijn we opvallend verbeterd ten opzichte van Cliënten zijn veel meer bekend met hun begeleidingsplan: 90% in 2008 ten opzichte van 72% in Het begeleidingsplan wordt ook veel meer naar de wens van de cliënt uitgevoerd: 82% in 2008 ten opzichte van 69% in Ook gaat de cliënt beter om met zijn/haar huidige geestelijke gezondheid dankzij de begeleiding. 74% is daarover positief, ten opzichte van 48 % in In 2008 konden cliënten voor het eerst hun waardering uitspreken over de huisvesting en de procedure rondom de AWBZ-indicatiestelling. Cliënten beoordeelden de huisvesting met 6,3. Voor de procedure rondom indicatiestelling hadden ze een 6,7 over. Alle betrokken woonzorgcoördinatoren hebben een rapportage gekregen van hun regio. De resultaten worden in 2009 geanalyseerd om verbeterpunten te formuleren. In het teamoverleg wordt afgesproken welke punten de komende tijd extra aandacht krijgen. Onderzoeken binnen het V&V-segment Binnen het V&V-segment vonden meerdere cliëntenonderzoeken plaats. 10% van de klanten die Alphahulp ontvangen, beoordeelden ieder kwartaal steekproefsgewijs de zorg. De cliënten gaven een positief oordeel. Als verbeterpunt voor 2009 kwam de scholing in het gebruik van het formulier Dienstverleningsafspraken van de Alphahulpen naar voren. Daarnaast konden alle cliënten die Alphahulp ontvingen, deelnemen aan een tevredenheidonderzoek met de Consumer Quality Index (CQ-index). Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van cliëntervaringen in de zorg. Cliënten beoordeelden de organisatie met 8,1, de medewerkers kregen zelfs een 8,4. De telefonische bereikbaarheid van medewerkers werd met 9,8 beoordeeld. Het landelijke gemiddelde is 8,6. Het aantal beschikbare medewerkers en hun eventuele vervanging werd beoordeeld met 9,1, ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 8,3. Prismant uit Utrecht voerde het onderzoek uit. Ook de extramurale cliënten namen deel aan het onderzoek. Dit zijn de cliënten die thuiszorg ontvangen. De extramurale cliënten van Woonzorgcentrum Tolzicht waardeerden de ontvangen zorg met 7,7. Die van Woonzorgcentrum De Beekwal beoordeelden de zorg met 8,2. Medewerkers van Woonzorgcentrum Tolzicht formuleerden zes verbeterpunten. Deze hebben betrekking op het gebruik van het formulier afwijkingen zorg/schade/informele klacht, de communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden en de diensttijden van het extramurale team. Woonzorgcentrum De Beekwal formuleerde vijf verbeterpunten in relatie tot de communicatie tussen de medewerker en de cliënt. 11

12 Digitalisering MICA-meldingen Het GGz-segment wilde in 2008 de drempel voor het melden van incidenten, calamiteiten en agressie (MICA) vereenvoudigen en verlagen. Daarvoor is de meldingsprocedure gedigitaliseerd. Ook zijn medewerkers regelmatig en beter geïnformeerd over de MICA-procedure. Verbetervoorstel agressie-incidenten In 2008 ontvingen de Decentrale MICA-Commissies 398 meldingen. Het desbetreffende team besprak alle incidenten en nam corrigerende en preventieve maatregelen. Opvallend was het hoge percentage agressie-incidenten. Hiervoor is een verbetervoorstel geschreven. Alle documenten en werkinstructies over agressie(preventie) zijn geëvalueerd en aangepast. In 2009 kunnen begeleiders in dit kader trainingen volgen. Signaleren trends De aandachtsfunctionarissen van de MICA-Commissies namen in 2008 deel aan trainingen in het formuleren van preventieve maatregelen. Dit traject loopt door in De Centrale MICA- Commissie analyseerde ieder kwartaal alle incidenten om trends te signaleren en adviezen te formuleren. Zij formuleerde ook adviezen voor de Raad van Bestuur. Gastvrijheidszorg met Sterren Cliënten in zorginstellingen vinden goed eten en drinken én wonen in een plezierige ambiance steeds belangrijker. In het najaar van 2008 namen Woonzorgcentra Tolzicht en De Beekwal deel aan de kwaliteitsmeting Gastvrijheidszorg met Sterren. Deze meting is een initiatief van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) in Utrecht, het Koksgilde Nederland uit Ede en B+B Vakmedianet in Veenendaal. Het doel van deze meting is transparantie aanbrengen in de gastvrijheidszorg. Een sterrengids en een Top 10 zijn daarbij instrumenten. De score wordt in het voorjaar van 2009 bekend. Belevingsgerichte zorg Het V&V-segment van Riwis Zorg & Welzijn introduceerde in 2008 het concept belevingsgerichte zorg voor de psychogeriatrische en somatische groepsverzorging. Hiermee wil men beter aansluiten bij dementerende cliënten. Doelstelling is het verminderen van angst door het bieden van veiligheid, structuur en een herkenbare omgeving, begrip tonen en fysiek aanwezig zijn. Medewerkers van de verpleegunits maken samen met de cliënt of naastbetrokkene een levensboek van de cliënt met daarin diens levensverhaal. Daarmee kunnen medewerkers beter aansluiten op de leefwereld van de cliënt. Het levensboek wordt regelmatig met de cliënt ingezien en biedt de medewerkers en naastbetrokkenen houvast tijdens individuele contacten. Trainingen IRB De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) is geïntegreerd in de organisatie. Belangrijk hierbij is dat alle medewerkers de rehabilitatievisie kennen. Daarom zijn er speciale trainingen over de rehabilitatievisie en de inhoud van de methodiek. Het streven is begeleidende medewerkers binnen een jaar na hun indiensttreding daarin op te leiden. Cursussen voor begeleiders en cliënten In 2008 organiseerden de interne IRB-docenten 25 basistrainingen en vervolgcursussen voor begeleiders. Ook stelden zij GGz-cliënten in staat om via een cursus woonoriëntatie hun kennis over woonmogelijkheden uit te breiden. 12

13 Minisymposium Zien en gezien worden Gigant was op 27 november 2008 het decor voor het minisymposium Zien en gezien worden voor medewerkers, cliënten en naastbetrokkenen. Centraal stond de samenwerking tussen cliënt, naastbetrokkene en begeleider. Doel was het delen van ervaringen en van elkaar leren. Indrukwekkende ervaringsverhalen en presentaties maakten inzichtelijk hoe de samenwerking tussen cliënten, naastbetrokkenen en medewerkers kan verbeteren. Vader Jan en dochter Leanne Berenschot vertellen hun verhaal Kleine wereld Herstel: op zoek naar kwetsbaarheden en talenten Aanhoudende psychische problemen maken het voor veel cliënten in de psychiatrie moeilijk een eigen leven te leiden. Werken aan Herstel is één van de manieren om daarmee om te gaan. Dat is niet hetzelfde als wachten op genezing. Herstel betekent hier (leren) zien waar je kwetsbaarheden en talenten liggen, een eigen weg vinden, greep krijgen op psychische kwetsbaarheden en het leven meer in eigen hand nemen. Stuurgroep en herstelwerkgroepen Het project Herstel van Riwis Zorg & Welzijn ondersteunt cliënten bij hun herstel- en re-integratieactiviteiten. Ze doen dat door het uitwisselen van ervaringen, het vertellen van hun eigen verhaal en het ontwikkelen van (ervarings)kennis over Herstel. Om dit doel te bereiken waren in 2008 een stuurgroep en vier herstelwerkgroepen actief. Ervaringsdeskundige cliënten leidden de herstelwerkgroepen. Zij hebben hiervoor een presentatiecursus gevolgd. Ervaringsdeskundigen in dienst In november 2008 traden twee ervaringsdeskundigen in dienst van het GGz-segment. Zij informeren medewerkers en cliënten over de visie van Herstel en de activiteiten waaraan cliënten kunnen deelnemen. Activiteiten Herstel Voorbeelden van activiteiten in het kader van Herstel zijn de cursus fotomethodiek, themabijeenkomsten en studie(mid)dagen. GGNet in Warnsveld verzorgde de cursus fotomethodiek voor cliënten. Via zelfgemaakte foto s maakten cliënten kennis met het begrip Herstel. Tijdens de themabijeenkomsten kwamen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals valkuilen, bronnen van steun en omgang met begeleiders. Ook werden twee studiedagen en drie studiemiddagen voor cliënten en hun begeleiders georganiseerd. De medewerkers Herstel krijgen in 2009 een eigen werkplek binnen een kantoorlocatie in Apeldoorn. Website Herstel Samen met cliënten van Riwis is de website opgezet. Deze moet mensen met psychiatrische problemen informeren over Herstel, ze perspectief bieden en (ervaring-) kennis delen. De website moet in 2010 een volledig zelfstandig cliënteninitiatief zijn en breed bekend zijn onder GGz-cliënten. De redactie van de website is in 2008 uitgebreid met een secretaris. Daarnaast werd de onderhoudstechniek van de site vereenvoudigd en kreeg de site een nieuwe opmaak en indeling. Op 6 november 2008 ging de nieuwe website online tijdens het tweejaarlijkse congres van de Dokter Wittenberg Stichting in Deventer. Die financierde de website. Onderzoek effecten Herstel Riwis neemt deel aan het Landelijk initiatief ontwikkeling en onderzoek herstelprogramma voor mensen met een psychiatrische beperking. Sinds 2004 werken cliënten en medewerkers GGz mee aan een studie naar de effecten van het Herstelprogramma. Dit wordt uitgevoerd door het Trimbosinstituut in Utrecht. Naar verwachting zijn de onderzoeksgegevens eind februari 2009 bekend. 13

14 Start Thuiszorg Door de fusie wordt het mogelijk, ook buiten de gemeente Brummen, thuiszorgproducten (functies Persoonlijke Verzorging en Verpleging) te leveren aan cliënten van het GGz-segment van Riwis Zorg & Welzijn. Deze zorg werd voorheen ingekocht bij externe partijen. In 2008 zijn voorbereidingen getroffen voor een Thuiszorgteam voor GGz-cliënten in de gemeente Apeldoorn. De verwachting is dat het team in maart 2009 operationeel is. Het team gaat op termijn ook diensten leveren aan cliënten buiten het GGz-segment. Athena-traject Cultuur Medewerkers op sleutelposities binnen de organisatie namen deel aan beleidsdagen die werden ondersteund door Athena Career Intelligence in Deventer en Broad Communications in Harderwijk. De operationalisering van de beleidsnotitie Samen op weg naar één care-brede 24-uurs wonen, zorg & welzijn-dienstverlening. Samenwerking in groei stond hierbij centraal. Principes en cultuurkenmerken Tijdens de beleidsdagen werden drie principes en acht cultuurkenmerken geformuleerd in de publicatie Grip op Geluk. Athena Career Intelligence introduceert vanaf 2009 via trainingen de principes en cultuurkenmerken bij het management en de medewerkers. Product Markt Combinaties Daarnaast werden, in samenwerking met Welzijnsorganisatie Wisselwerk in Apeldoorn, zogenoemde Product Markt Combinaties (PMC) geformuleerd. Dit is een omschrijving van de groepen producten en diensten van de organisatie in combinatie met de markten waarop deze worden aangeboden. Trainingen verzuim- en jaargesprekmethodiek Athena Career Intelligence verzorgt in 2009 verzuimtrainingen en trainingen in het gebruik van de jaargesprekmethodiek Capaquest. Nieuwe methodiek voor jeugd In samenwerking met de Hoenderloo Groep en Saxion Hogescholen is in 2007 het RAAK-project van start gegaan. RAAK staat voor Regionale Actie en Aandacht voor Kenniscirculatie. Het doel is het samenvoegen van de Individuele Rehabilitatie Benadering van Riwis en de Windchill-methodiek van de Hoenderloo Groep tot één methodiek en hiermee passende begeleiding te bieden aan de jongeren die van een jeugdinstelling naar Riwis verhuizen. In 2008 is de nieuwe methodiek beschreven. Het RAAK-project wordt in juni 2009 afgerond. De resultaten zijn toepasbaar op meerdere jeugdprojecten. Coördinatiepunt tienermoeders Studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Hogeschool Windesheim in Zwolle hebben een onderzoek gedaan naar tienermoeders in Apeldoorn. Zij onderzochten de omvang van deze groep, de problemen die zij ervaren en of het zorgaanbod aansluit op de behoeften van jongeren. Uit het onderzoek blijkt dat het aanbod van zorginstellingen aan tienermoeders geen samenhangend geheel is. Vooral praktische vragen De tienermoeders hebben vooral praktische vragen over bijvoorbeeld huisvesting en financiële zaken. Naar aanleiding van het rapport stelde de gemeente op 15 juni 2008 een coördinatiepunt tienermoeders in gebruik, dat werd ondergebracht in Het Portaal in Apeldoorn. Riwis stelde de coördinatrice aan. Zij verwijst de jonge moeders naar de juiste instantie. 14

15 Buiten de Veste, een uniek project Eind november 2008 betrokken de eerste cliënten hun woningen op de locatie Buiten de Veste in Brummen. Buiten de Veste is een initiatief van Woningstichting Brummen, Woonzorgcentra Iselgouw, Stichting Welzijn Brummen en RIBW Oost-Veluwe. Het is een uniek project, vanwege de samenwerking tussen de verschillende vormen van zorg en welzijn. Er zijn 16 plaatsen beschermd wonen en 18 plaatsen begeleid zelfstandig wonen beschikbaar voor GGz-cliënten vanaf 35 jaar. Voor de laatste groep zijn er individuele appartementen. Voor het V&Vsegment zijn tien appartementen gebouwd voor cliënten intramurale zorg. Ook zijn er 24 plaatsen voor dagverzorging aan ouderen. Deze zijn bestemd voor alle inwoners van Brummen met een daarvoor bestemde CIZ-indicatie. Buiten de Veste in aanbouw Feestelijk opening Mariëndaal De beschermende woonvorm Mariëndaal werd op 18 november 2008 feestelijk geopend. Deze locatie is ontstaan op initiatief van de oudervereniging Wonen naar je Hart. Dit is een vereniging van ouders van normaal begaafde jongvolwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum. Aanleiding was de behoefte aan adequate (woon)voorzieningen voor hun kinderen. Om hierin te voorzien heeft Riwis Zorg & Welzijn de locatie Mariëndaal in Apeldoorn ontwikkeld. Mariëndaal is een 24-uursvoorziening met twintig appartementen. Het voornemen is om in 2010 een vergelijkbaar aanbod in Deventer te realiseren. Toespraken Het officiële gedeelte begon met toespraken van de heer Th.H.M. Solen (voorzitter Raad van Bestuur), de heer P. Koburg (directeur De Woonmensen) en de heer P. Blokhuis (wethouder gemeente Apeldoorn). Daarna vertelde mevrouw H. Dalvoorde over het verloop van het project en het geduld wat nodig bleek. Zij is de moeder van een bewoonster van Mariëndaal en tevens initiatiefnemer van dit project. Ballonnen en rap Na de toespraken werd getoost met een feestelijk glas bubbels en werden de ballonnen opgelaten. Mevrouw Dalvoorde, wethouder Blokhuis en twee bewoners knipten de vier touwen door. De opening is afgesloten met een zelfgeschreven rap door een jonge bewoner van Mariëndaal. De heer Th.H.M. Solen overhandigt bloemen aan (v.l.n.r.) de heer P. Blokhuis, mevrouw H. Vormer en mevrouw H. Dalvoorde 15

16 Opening locatie Doornbosch Hofstede De beschermende woonvorm Doornbosch Hofstede in Eerbeek ging in januari 2008 open. Deze woonvorm voor jeugdigen vanaf 14 jaar is gerealiseerd in samenwerking met het Dr. Leo Kannerhuis in Oosterbeek. Het is een 24-uurs voorziening voor veertien jongeren met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Er zijn vijf woningen, waarvan twee voor cliënten die via het Dr. Leo Kannerhuis komen. De officiële opening was in besloten kring in oktober Omnizorg Apeldoorn in gebruik genomen In november 2008 tekenden de heer Th.H.M. Solen als voorzitter namens Stichting Omnizorg Apeldoorn en de heer T. Berben, directeur Dienst Samenleving namens de gemeente Apeldoorn de Ingebruikgevingsovereenkomst van Omnizorg. Het is een initiatief van de gemeente Apeldoorn, IrisZorg, Tactus Verslavingszorg en Riwis Zorg & Welzijn. In september 2008 verhuisden de bewoners van het Sociaal Pension naar Omnizorg. De officiële opening vond plaats op 22 april Omnizorg is bestemd voor verslaafden, dak- en thuislozen en mensen die langdurig afhankelijk zijn van de Geestelijke Gezondheidszorg. Er is nachtopvang, dagopvang, begeleid wonen en medische ondersteuning. Op de begane grond zijn een cadeauwinkel, lunchroom, wasserette, fietsenherstelwerkplaats en uitzendbureau. De cliënten kunnen hier werkervaring opdoen. Commercieel partner OmniPlaza ontwikkelt en beheert de winkelformule. Laatste Kansbeleid Op initiatief van de gemeente Apeldoorn heeft een aantal zorgverlenende instellingen samen met de Apeldoornse woningcorporaties het Laatste Kansbeleid opgezet. Huurders die overlast veroorzaken, krijgen een laatste kans om uithuiszetting te voorkomen. Vaak heeft deze groeiende groep huurders naast financiële, ook psychische problemen. Als de desbetreffende huurder de laatste kans aanpakt, moet hij hulpverlening accepteren. De woningcorporatie beoordeelt de situatie en meldt deze bij Stichting Het Vierde Huis in Utrecht. Deze verwijst de cliënt voor ambulante begeleiding naar Het Leger des Heils, IrisZorg of Riwis Zorg & Welzijn. In 2008 kreeg Riwis 35 cliënten toegewezen. Financiering van de zorg vindt plaats via de Wet Maatschappelijke Opvang. Met de gemeente Apeldoorn zijn hierover financieringsafspraken gemaakt, deze zijn niet kostendekkend. 16

17 Iedere mens een wens De actie Iedere mens een wens startte in 2008 bij De Tolzicht in Brummen en De Beekwal in Eerbeek. Bewoners van deze woonzorgcentra konden een wens inleveren. Vijfenveertig cliënten maakten hiervan gebruik. Het is de bedoeling om alle wensen te honoreren. In 2008 zijn de eerste vervuld. De actie krijgt een vervolg in In de zijspan De aftrap bij de Beekwal in Eerbeek was voor mevrouw Gerry Absen. Mevrouw Absen is haar hele leven al een motorfan geweest en samen met haar man ging zij ieder jaar, in een zijspan, naar de TT in Assen. Nadat haar man vijftien jaar geleden overleed, zat zij niet meer in een zijspan. Haar grootste wens was, dat ze nog een keer een tocht in een zijspan kon maken. Voor herhaling vatbaar De heer Versteeg uit Eerbeek wilde daaraan graag zijn medewerking verlenen. Mevrouw Absen maakte in een zijspan een tocht via Brummen en Zutphen langs de IJssel naar Wilp. Daarna via Klarenbeek en Hall weer terug naar Eerbeek. Tijdens de rit vertelde de heer Versteeg nog veel over de omgeving. Mevrouw Absen: Het was geweldig en voor herhaling vatbaar. Ik heb echt genoten. Mevrouw Gerry Absen, bewoonster van De Beekwal, krijgt haar wens vervult. Zij maakte een ritje in de zijspan van een motor. GGz-segment in categorie goud Beste Werkgevers In juni 2008 werd bekend dat het GGz-segment tot de 154 Beste Werkgevers van 2008 behoort. Effectory te Amsterdam en Volkskrant Banen te Apeldoorn stelden de lijst samen op basis van een vergelijking van 315 organisaties. Medewerkers geven een oordeel over de bedrijfscultuur, werkzaamheden, leidinggevenden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden. Het GGz-segment behoort met een score van 7,7 tot de gouden categorie van de Beste Werkgeverslijst. Innovatieproject Alle hens aan dek In het project Alle hens aan dek verkende het V&V-segment mogelijkheden om op lange termijn over voldoende personeel te beschikken. Onderzocht is waarom het werven van jonge, gekwalificeerde medewerkers steeds moeilijker is. Onderdelen van het onderzoek waren de aantrekkelijkheid om te werken binnen het V&V-segment, de vergrijzing en de behoeften van medewerkers. Het project Alle hens aan dek! kwam als antwoord op de arbeidsproblematiek en bestaat uit twee deelprojecten: de Iselgouw Academie en Integraal Leerbedrijf Iselgouw. Agis Zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen e.o. kende in 2008 een subsidie toe. 17

18 Steunpunt Begeleid Leren Studenten van het ROC Aventus te Apeldoorn kunnen vanaf maart 2008 terecht bij het Steunpunt Begeleid Leren. Het Steunpunt is bestemd voor studenten die moeite hebben met hun opleiding vanwege een psychiatrische beperking. Een IRB-docent van Riwis Zorg & Welzijn heeft twee medewerkers van dit steunpunt geschoold in de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). Toeleidingscursus Estrade Estrade betekent opstap. De cursus steunt mensen met psychiatrische problematiek bij het kiezen en verkrijgen van een geschikte (beroeps)opleiding of het maken van een (hernieuwde) loopbaankeuze. De cursus is een samenwerkingsinitiatief van Dimence te Deventer, ROC Aventus en Riwis Zorg & Welzijn. De cursus is ontstaan uit het landelijke project Begeleid Leren. In 2008 gingen in het voor- en najaar cursussen van start. Intern Steunpunt voor cliënten Riwis Het GGz-segment van Riwis stelde in november 2008 een Intern Steunpunt Begeleid Leren beschikbaar voor de eigen cliënten. Cliënten voor wie de stap te groot is om deel te nemen aan de Toeleidingscursus kunnen zich in een individueel traject daarop voorbereiden. Centraal staan de mogelijkheden van de student en het vergroten van de kans om met succes en naar tevredenheid een opleiding te kiezen en te volgen. Ondertekening convenant Servicepunt Zuid Vijf organisaties ondertekenden in juni 2008 het convenant Het gemak van service in Zuid. Dit zijn: Attent wonen welzijn zorg locatie ZorgTransfer Apeldoorn, De Goede Zorg, Riwis Zorg & Welzijn, Thuiszorg Beers en Wisselwerk. Informatie, advies en bemiddeling Vanaf 1 juli 2008 is het Servicepunt Zuid beschikbaar voor informatie, advies en bemiddeling en het leveren van hulp en zorg aan huis. Later wordt het dienstenpakket uitgebreid met ontmoeting, meerdere gemaksdiensten en administratieve hulp. APELDOORN Onderdeel Ontgroening en Vergrijzing Dit samenwerkingsverband is een resultaat van het, door de provincie Gelderland, opgezette programma Ontgroening en Vergrijzing en de inzet van de gemeente Apeldoorn. Het Servicepunt Zuid is onderdeel van dok Zuid, een voorzieningencluster gelegen aan de rand van het Zuiderpark in Apeldoorn. Ondertekening van het convenant door v.l.n.r.: de heer P.J.T.B. van Velp (Attent wonen welzijn zorg locatie ZorgTransfer Apeldoorn), de heer B.A. Blaauw (De Goede Zorg), de heer Th.H.M. Solen (Riwis), mevrouw T. Beers (Thuiszorg Beers) en mevrouw L. Keppel (Wisselwerk). 18

19 Exploitatie 2008 Exploitatieoverzicht (ontleend aan de jaarrekening 2008) Baten Subsidie AWBZ Niet gebudgetteerde zorgprestaties Totaal Lasten Personeelskosten Afschrijvingskosten op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Totaal Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Bestemming resultaat Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve WMO Bestemmingsreserve Eigen Activiteiten Bestemmingsreserve instandhouding Totaal Toelichting op het exploitatieoverzicht Bovenstaand exploitatieoverzicht is gebaseerd op de door Ernst & Young gecontroleerde jaarrekening Voor een verantwoorde oordeelsvorming over de financiële positie en de resultaten van Riwis moet het bovenstaande exploitatieoverzicht worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend en de door Ernst & Young daarbij op 7 mei 2009 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. 19

20 Colofon Riwis Zorg & Welzijn Centraal Bureau Vosselmanstraat CL Apeldoorn Postbus GE Apeldoorn T F E I Eindredactie Theo Solen (voorzitter Raad van Bestuur) Teksten Hans van Dooren Bertina Mulder Realisatie Broad Communications Company BV, Harderwijk Het volledige jaardocument Maatschappelijk Verslag 2008 van Riwis Zorg & Welzijn kunt u vinden op onze website Aan de tekst van deze krant kan geen rechtskracht worden ontleend. Publicatie van artikelen of delen daarvan uitsluitend na schriftelijke toestemming met bronvermelding. Nadruk verboden. P-JB-08

Maatschappelijk Verslag 2008. Riwis Zorg & Welzijn. (Stg. RIBW Oost-Veluwe / Stg. Woonzorgcentra Iselgouw)

Maatschappelijk Verslag 2008. Riwis Zorg & Welzijn. (Stg. RIBW Oost-Veluwe / Stg. Woonzorgcentra Iselgouw) Maatschappelijk Verslag 2008 Riwis Zorg & Welzijn (Stg. RIBW Oost-Veluwe / Stg. Woonzorgcentra Iselgouw) Riwis Zorg & Welzijn Redactie: A.C. Kruitbosch Eindredactie: J.L. van Dooren B MScN, Secretaris

Nadere informatie

Informatie voor cliënten

Informatie voor cliënten Informatie voor cliënten Informatie voor cliënten U bent of wordt misschien cliënt bij Riwis Zorg & Welzijn. In deze brochure geven wij u in het kort informatie over de begeleiding en zorg die wij bieden.

Nadere informatie

Jaarbericht. Foto cover: Antoinette Pince van der Aa - Fotografie: Charles Keijser (Doetinchem) Grip op Geluk

Jaarbericht. Foto cover: Antoinette Pince van der Aa - Fotografie: Charles Keijser (Doetinchem) Grip op Geluk Jaarbericht 2009 Foto cover: Antoinette Pince van der Aa - Fotografie: Charles Keijser (Doetinchem) Grip op Geluk Voorwoord Raad van Bestuur bij Jaarbericht 2009 Het jaar 2009 was het eerste fusiejaar

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2010. Riwis Zorg & Welzijn

Maatschappelijk Verslag 2010. Riwis Zorg & Welzijn Maatschappelijk Verslag 2010 Riwis Zorg & Welzijn Riwis Zorg & Welzijn Redactie: A.C. Kruitbosch Eindredactie: J.L. van Dooren B MScN, Secretaris Raad van Bestuur Vastgesteld: Raad van Bestuur d.d. 16-05-2011

Nadere informatie

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie?

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie? Stichting RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) begeleidt en ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. We begeleiden hen in hun streven op

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

JAARDOCUMENT MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING ZORGINSTELLINGEN 2006 RIBW OOST-VELUWE

JAARDOCUMENT MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING ZORGINSTELLINGEN 2006 RIBW OOST-VELUWE JAARDOCUMENT MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING ZORGINSTELLINGEN 2006 RIBW OOST-VELUWE DEEL I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2006 DEEL II JAARREKENING 2006 DEEL III VRAGENLIJSTEN DIGI MV 2006 Pagina 2 van 60 MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Jan Voortman MBA. Postbus 23. 7240 AA LochemÂ. Geb. datum 08-05-1963 T: Â Â 0573-442646Â M: 06-10519390

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Jan Voortman MBA. Postbus 23. 7240 AA LochemÂ. Geb. datum 08-05-1963 T:   0573-442646 M: 06-10519390 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens  Jan Voortman MBA Postbus 23 7240 AA Lochem Geb. datum 08-05-1963 T:   0573-442646 M: 06-10519390 F: 0573-442582 E: j.voortman@pdunamiq.nl I: www.dunamiq.nlâ

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 4 Wij waren zó opgelucht toen hij

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Stichting RIBW Oost-Veluwe

Jaarverslag 2005. Stichting RIBW Oost-Veluwe Jaarverslag 2005 Stichting RIBW Oost-Veluwe Jaarverslag 2005 - Jaarverslag 2005 Stichting RIBW Oost-Veluwe - RIBW Oost-Veluwe Inhoud Voorwoord 5 1. RIBW Oost-Veluwe 7 2. Visie en strategie 9 3. Corporate

Nadere informatie

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014.

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014 Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 11 november 2009 Agendapunt : Portef.houder : Wethouder De Jager Voorstelnummer

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Riwis Zorg & Welzijn

Maatschappelijk Verslag 2011. Riwis Zorg & Welzijn Maatschappelijk Verslag 2011 Riwis Zorg & Welzijn Riwis Zorg & Welzijn Redactie: Bertina Mulder Eindredactie: drs. J(udith) G.M. van Doormaal, staffunctionaris Raad van Bestuur Vastgesteld: Raad van Bestuur

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

1 2012 Jaaroverzicht

1 2012 Jaaroverzicht 1 2012 Jaaroverzicht 2 De Hoop jaaroverzicht 2012 De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast

Nadere informatie

Woonvorm De Bolder. Kick-off Projectgroep op 21 februari 2012

Woonvorm De Bolder. Kick-off Projectgroep op 21 februari 2012 Woonvorm De Bolder Kick-off Projectgroep op 21 februari 2012 Agenda Voorgeschiedenis Doelgroep en zorginhoud Pand en bouwtekeningen Projectstructuur Werkgroepen Voorgeschiedenis Start in 2007 WZF en Kwintes:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Jong en Ouder ontschotting in de opvang van jonge ouders

Jong en Ouder ontschotting in de opvang van jonge ouders YOUKÉ Jong en Ouder ontschotting in de opvang van jonge ouders Sprekers: Arieke van Andel: gemeente Amersfoort Mariette Rutjes: leidinggevende cluster vrouwenopvang en gezinnen Inleiding Ontschotting in

Nadere informatie

Autisme Spectrum Stoornis. Zo gewoon mogelijk verder leven

Autisme Spectrum Stoornis. Zo gewoon mogelijk verder leven Autisme Spectrum Stoornis Zo gewoon mogelijk verder leven Wat is ASS? ASS is een afkorting voor Autisme Spectrum Stoornissen. Het is een verzamelnaam voor verschillende stoornissen. Klassiek autisme, Asperger

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Jaarbericht. In 2010 vierde De Beekwal haar 50-jarig jubileum. Grip op Geluk

Jaarbericht. In 2010 vierde De Beekwal haar 50-jarig jubileum. Grip op Geluk Jaarbericht 2010 In 2010 vierde De Beekwal haar 50-jarig jubileum Grip op Geluk Voorwoord Raad van Bestuur bij Jaarbericht 2010 Dit jaarbericht bevat een selectie van de vele activiteiten die zijn ondernomen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Beschermde woonvorm Caumerbeek

Beschermde woonvorm Caumerbeek Beschermde woonvorm Caumerbeek Volwassenen Beschermde woonvorm Caumerbeek Introductie De Volwassenenzorg verleent hulp aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar die langer dan een jaar psychiatrische problemen

Nadere informatie

Het jaar 2016 beschreven

Het jaar 2016 beschreven Het jaar 2016 beschreven Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de

Nadere informatie

Zorgkantoor en cliëntenraden Groningen, Twente & Arnhem

Zorgkantoor en cliëntenraden Groningen, Twente & Arnhem Zorgkantoor en cliëntenraden 2017 Groningen, Twente & Arnhem Programma Wet langdurige zorg en het zorgkantoor Presentatie ondersteuner cliëntenraden (alleen in regio Arnhem) Presentatie Onafhankelijk cliëntondersteuner

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.13-08 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Beschermde woonvorm Caumerbeek

Beschermde woonvorm Caumerbeek Beschermde woonvorm Caumerbeek Volwassenen Beschermde woonvorm Caumerbeek Introductie De Volwassenenzorg verleent hulp aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar die langer dan een jaar psychiatrische problemen

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg woonbegeleiding 1 Drie Vormen woonbegeleiding Het grootste deel van het hulpaanbod van HVO-Querido valt onder de noemer woonbegeleiding. Bij woonbegeleiding gaat het om de combinatie van huisvesting en

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen Afhankelijkheden Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s September 2015 Regio Arnhem Regio Arnhem Regio Groningen Regio Groningen Thema afhankelijkheden Binnen het thema afhankelijkheden brengen we voor

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Jaarverslag Samen de verbinding aangaan

Jaarverslag Samen de verbinding aangaan Samen de verbinding aangaan Jaarverslag 2015 De Ondernemingsraad Resultatenrekening De Cliëntenraad Leger des Heils Limburg/Brabant in één oogopslag Samenstelling bestuur/colofon DE ONDERNEMINGSRAAD LEGER

Nadere informatie

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Jongeren met complexe problemen krijgen bij voorkeur ondersteuning thuis en in de wijk. Zo kort en effectief mogelijk. Soms is tijdelijk verblijf in een behandelcentrum

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst KKC

Netwerkbijeenkomst KKC Netwerkbijeenkomst KKC Samen voorbereid op de toekomst Breda, 26 maart 2015 Dr. Sandra W. Geerlings Psycholoog, projectleider zorginnovatie Saffier De Residentiegroep s.geerlings@saffierderesidentie.nl

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK)

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) JONGEREN ONTDEKKEN WAT ZE WEL KUNNEN Jongeren met een IQ tussen 40 en 60 en ernstige

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.14-03 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Inleiding Voor u ligt het vierde jaarverslag

Nadere informatie

Voor u ligt het Sprank jaarbericht 2014.

Voor u ligt het Sprank jaarbericht 2014. Voor u ligt het Sprank jaarbericht 2014. 2014 was een jaar waarin vernieuwing en verandering aan de orde van de dag waren. Een nieuwe zorgvisie, de start van uiteenlopende nieuwe projecten, een nieuwe

Nadere informatie

Signaalrapport Meldpunt Consumentendezorg.nl. Onderwerp: Indicatiestelling en CIZ Periode: oktober 2010 november 2011

Signaalrapport Meldpunt Consumentendezorg.nl. Onderwerp: Indicatiestelling en CIZ Periode: oktober 2010 november 2011 Signaalrapport Meldpunt Consumentendezorg.nl Onderwerp: Indicatiestelling en CIZ Periode: oktober 2010 november 2011 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539 3500 BM Utrecht

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Stage lopen bij Pluryn. Informatie voor toekomstige stagiairs

Stage lopen bij Pluryn. Informatie voor toekomstige stagiairs Stage lopen bij Pluryn Informatie voor toekomstige stagiairs Volg je een MBO- of HBO-opleiding? Denk dan aan Pluryn! Welkom bij Pluryn. Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren,

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave. pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen... pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen pag 4 Vorming Centrale

Nadere informatie

Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe

Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe Ondergetekenden, De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet,

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Stichting De Grasboom

Stichting De Grasboom Stichting De Grasboom WWW.DEGRASBOOM.NL Realiseren van woonvormen voor (jong)volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis, 31 december 2012 Ontstaan De Grasboom Werkgroep wonen NVA regio Utrecht Start 2006

Nadere informatie

MensGoed. Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN IN 2013 3. VERDER IN 2014

MensGoed. Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN IN 2013 3. VERDER IN 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN IN 2013 3. VERDER IN 2014 2 1. INLEIDING Visie Veel te veel mensen verblijven onnodig lang in een instelling met een sterk gebonden leefsituatie;

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

Pilot: Tien in Twente een innovatie aanpak overlast verwarde personen

Pilot: Tien in Twente een innovatie aanpak overlast verwarde personen Deze intentieverklaring is aangegaan op 1 september 2016 en heeft een looptijd van ruim 2 jaar en eindigt derhalve op 31 december 2018. Bij deze intentieverklaring zijn de volgende partijen betrokken:

Nadere informatie

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom 10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie Welkom Groningen 7 oktober 2013 Annemarie Zijlstra, Promens Care a.zijlstra@promens-care.nl In deze bijdrage Kenniscirculatie Partners 3 thema s: praktijk, onderzoek & innovatie,

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie