: Geleerde lessen uitvoering Open innovatie alliantie Groot Composiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Geleerde lessen uitvoering Open innovatie alliantie Groot Composiet"

Transcriptie

1 Interview Groot Composiet Datum : Geïnterviewde : Ruth Mourik, DuneWorks B.V. 2 e contactpersoon : Simone Luijendijk In opdracht van : Paul van der Kroon, principal counsellor bij RWS Afgenomen door : Suzanne Kemps, Frismakers Company Doelstelling : Geleerde lessen uitvoering Open innovatie alliantie Groot Composiet Open Innovatie Alliantie Groot Composiet. De alliantie is in 2009 gestart met 15 partners, waar van 12 MKB bedrijven en 3 kennisinstellingen. Het project heeft een budget van 5 miljoen euro en 2,5 miljoen euro aan cofinanciering. De samenwerking loopt formeel tot eind 2013, maar de partijen hebben al aangegeven door te willen gaan. De initiator is Piet Goverse, een oud-ondernemer in composiet, die gelooft in kennisdeling. Met dank aan Subsidie voor regionale ontwikkeling (Efro), heeft de alliantie vorm gekregen. ATO is hierin initiatiefnemer en project beheerder. Ruth Mourik is een van de partners die met cofinanciering bijdraagt aan het project. Haar rol was om bij de verschillende partners kennis en ideeën op te halen en het inhoudelijke dialoog tussen de partners onderling te versnellen. Tevens analyseert ze momenteel de geleerde lessen en vertaalt dit naar een kennisdatabase (website) die deze informatie ontsluit en borgt. Resultaten Open innovatie alliantie 10 OI projecten. Het resultaat van de alliantie is dat er ruim 10 innovatie plannen zijn ingediend en gehonoreerd door de regie groep. De meeste Open innovatie (OI) projecten zijn uitgevoerd in samenwerking van 2 à 3 partijen. De projecten variëren van relatief kleine projecten, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een energie passief kozijn en de ontwikkeling van een computermodel. Tot relatief grote projecten, zoals High tech diepzee deksels voor de kruising van pijpleidingen. Of een complex onderzoeksproject dat het effect van een belasting bij een botsing analyseert en de doorwerking in de verschillende materiaal-lagen. Werkvorm van de alliantie. Ook als resultaat kan worden gezien is dat er een werkvorm is gevonden, er is openheid tussen partners ontstaan, de behoefte tot samenwerking is gegroeid en wordt er een gezamenlijke toekomstvisie gevormd op Groot Composiet 2. Positionering OI partners. De MKB bedrijven zijn door de alliantie gaan nadenken over positionering en hebben dit in de praktijk gebracht. Bijvoorbeeld een bedrijf was vooral gericht op het verkrijgen van subsidies en is veel meer klantgericht gaan werken. Een ander bedrijf heeft zich volledig geconsolideerd op één marktsegment en heeft hiermee een omzet groei van 2 naar circa 50 miljoen gerealiseerd. Een derde voorbeeld is een bedrijf dat zich dankzij een marktverkenning, naast de markt van boten, nu ook de markt van bruggen bedient. De Open innovatie alliantie Groot Composiet heeft voor de bedrijven gewerkt als een spiegel. Waar ben je mee bezig en waarom? Professionalisering heeft plaatsgevonden door gezamenlijk te werken aan visie, strategie en de professionalisering van productieprocessen, producten en processen (ISO certificering). Geleerde lessen Open innovatie met MKB 1 Vertrouwen. De deelnemende bedrijven zijn allemaal MKB bedrijven actief in hetzelfde werkgebied. Nadat de alliantie al één jaar een feit was, waren er nog nauwelijks resultaten geboekt. De rede was dat er geen onderling vertrouwen was. Men zag elkaar als concurrent. Pas nadat dit in enkele gesprekken, bespreekbaar was gemaakt, was er ruimte voor samenwerking. Hierbij stonden de volgende vragen centraal: Wat versta je onder vertrouwen? Op welke wijze kan dit ontstaan? Welke basisregels hanteer je (gedragsregels)? In

2 voorgesprekken gaven mensen aan behoefte te hebben aan een contract. Naar aanleiding van het gesprek over vertrouwen, bleken contracten overbodig. De teneur was Een contract heb je niet meer nodig zodra je het hebt,. Met de workshop Positionering werd definitief duidelijk dat veel partijen een eigen Niche hebben in het composiet landschap. De bedrijven kwamen tot inzicht dat ze hele verschillende deel-markten bedienen. 2 Open innovatie kost tijd. Concurrentiële samenwerking is pas mogelijk als partners elkaar hebben leren kennen op niet-concurrentiële onderwerpen. Voorwaarde is dat de markt groot genoeg is. Tevens kan meewegen dat de partners inzien dat ze elkaar nodig hebben om internationaal gezamenlijk te kunnen opereren. Dit proces kost 3 à 4 jaar. Een intermediair, bijvoorbeeld een kennisinstelling is nodig. De fases zijn: 1) kennismaking: fysiek samenkomen en een persoonlijke band opbouwen. 2) door kennis te delen en samen te werken, vertrouwen opbouwen. 3) Een grotere collectieve samenwerking. 3 Kennisinstellingen (KI) als succesvolle mediator. De rol van KI als mediator is belangrijk. Dankzij de niet commerciële instelling en de onafhankelijke positie, hebben zij een centrale rol gespeeld in het bijeen brengen van verschillende MKB bedrijven in een van de innovatietrajecten. Terzijde: het MKB kent veel waarde toe aan de wijze waarop de OI alliantie heeft geleidt tot de plaatsing van studenten en afstudeerders. 4 Kennisinstelling (KI) als onderzoekspartner MKB, niet succesvol. De MKB bedrijven zagen de KI de eerste 2 à 3 jaar niet staan. De rede was dat bij kleine innovatie vragen (ROI 2 3 jaar), het MKB de kennisinstellingen als concurrent ervaart. Bij de grote innovatie vragen (ROI 7-10 jaar) vinden KI geen aansluiting bij de dagelijkse praktijk van het MKB bedrijf. Ondernemers zijn afwachtend, ze wensen dat de KI ter plaatse het innovatie potentieel van hun organisatie komen analyseren. Ook KI zijn op hun beurt afwachtend, zij zien het niet als hun taak om als niet-commerciële partij, de boer op te gaan. 5 Verwachtingsmanagement. Start direct met een visie vormingstraject en leg de resultaten vast in een document. Hiermee kun je de verschillende rollen in het collectieve proces verbinden aan onder meer de marktverkenning. 6 Fysiek samenkomen. Wil je MKB bedrijven meenemen in Open innovatie, dan moet je het lostrekken uit de waan van de dag. MKB bedrijven zijn geneigd om zich te richten op de interne processen. Het eerste jaar is hierin cruciaal, de ervaring leert dat je minimaal elke maand een fysieke bijeenkomst moet organiseren. Ook nadat de partners sterker gecommitteerd zijn tot samenwerking blijken fysieke bijeenkomsten nodig om de voortgang te borgen 7 Keten samenwerking. In de keuze van de partners is er gekozen voor gelijksoortige partners. Hierbij zijn er kansen blijven liggen om ook verticaal in de keten, partners te betrekken. 8 Continue procesbegeleiding. Binnen dit project is er drie ton gespendeerd aan procesbegeleiding. Er is 2 fte voltijds ingezet op de procesbegeleiding (community management). Samenwerking RWS en Groot Composiet Een van de partners van de alliantie, werkt al samen met RWS aan vis vijzels en energie opwekking voor waterkrachtcentrales. Groot Composiet draagt graag bij aan de verdere uitvoering van het Open innovatie programma van RWS.

3 WEBSEARCH Het doel van de Alliantie Groot Composiet is het vergroten van de innovatiekracht en de werkgelegenheid in de regio op een duurzame manier. Open Alle partners, afkomstig uit kennis- en onderwijsinstellingen en MKB, delen hun kennis en kunde met elkaar. Innovatie Deze kennis en kunde moet leiden tot innovatie. Alliantie De partners binden zich en ondersteunen elkaar in dit proces. Groot Composiet Dit leidt tot de ontwikkeling van grote vezelversterkte kunststof (composiet) objecten (>3x6 meter) in de maritieme, civiele en bouw sector. Denk hierbij aan composiet gevelelementen, vijzels, scheepscasco s, dekluiken en windbladen - of onderdelen daarvan. De partners dragen kansrijke innovatieve productideeën aan. Het project management begeleidt de uitwerking hiervan tot een innovatieplan (Fase 1). De regiegroep beoordeelt de haalbaarheid van het innovatieplan op technologische, organisatorische en economische aspecten (Fase 2).Is het plan haalbaar en goedgekeurd dan krijgt het de status innovatieproject, ook wel deelproject genoemd. Het innovatieproject wordt in uitvoering genomen door de aanvrager in de valorisatiefase (Fase 3). De valorisatiefase begint met kennis- en technologieontwikkeling en sluit af met de het technisch ontwerp van het prototype. Na deze fase wordt een prototype gebouwd en getest (Fase 4). De opgebouwde kennis en kunde wordt binnen het project tijdens en na afloop van het project gedeeld door o.a. workshops en downloads. Deelprojecten Binnen het project Groot Composiet worden specifieke deelprojecten gestart die in de maritieme- of civiele sector vallen. Deze deelprojecten zijn samenwerkingsverbanden tussen de verschillende deelnemers aan Groot Composiet en daarmee wordt de kracht van de alliantie benut. Ondertussen zijn er al diverse deelprojecten gestart : - Composiet Gevelelement - Composiet Laadvloer - Groene Gevels van Nabasco - Robottoepassing voor translucent gelcoatspuiten - Composiet (park)brug - Composiet Vijzel Onderzoek naar werking van het platform / Digitale handboek Vragenlijst onderzoek 1.1 Afbakening/Wat is OPEN innovatie? 1.2 Afbakening/Is open innovatie een middel of een doel? 1.3 Afbakening/Moet je je richten op technologische open innovatie of zijn open proces en open organisatie-innovaties ook belangrijk? 2.1 Modellen en processen/ Welk innovatiemodellen bestaan er, wat zijn hun kenmerken, in welke situatie gebruik je welk model? 2.2 Modellen en processen/ Wat zijn essentiële stappen in een open innovatieproces 2.3 Modellen en processen/ Hoe belangrijk is het om te leren van eerdere/andere ervaringen uit andere sectoren? 2.4 Modellen en processen/ Hoe lang moet het open innovatie proces open blijven? 2.5 Modellen en processen/ Welke partijen moet je in een alliantie hebben om het doel brancheversterking te realiseren? 2.6 Modellen en processen/ Is het belangrijk voor het proces om de kennisdeling zichtbaar te maken (wie kent wie/werkt met wie/spreekt met wie sinds GC) 2.7 Modellen en processen/ Is de spreiding van opleidingsniveau bij bedrijven van invloed op open innovatieproces? 2.8 Modellen en processen/ Hoe veranker je de open innovatie kennis en attitude in een bedrijf? Wie moet ervan weten? Waar zit de innovatiekracht van een bedrijf? En hoe analyseer je de innovatiekracht van een bedrijf?

4 3.1 groeistrategie/ Welke groeistrategieën bestaan er, wat zijn hun kenmerken, in welke situatie gebruik je welke strategie? 3.2 groeistrategie/ Hoe belangrijk is het voor open innovatie dat ik buiten mijn sector en netwerk kijk? 3.3 groeistrategie/ Moeten je open innovaties marktvraag gestuurd of technologie gedreven zijn (pull/push)? 3.5 groeistrategie/ Wat is rol en het belang van een launching customer voor een open innovatie proces en hoe vindt je hem? 3.6 groeistrategie/ Moeten samenwerkingsplannen aansluiten bij regionale kracht? 3.7 groeistrategie/ Voedt ik mijn concurrenten op door open kennis te delen? 3.8 groeistrategie/ Hoe kan innovatie bijdragen aan continuïteit van mijn bedrijf? 3.11 groeistrategie/ Hoe kan open innoveren meer (dan gewoon innoveren) helpen bij het creëren van een toetredingsdrempel voor concurrenten 4.1 Bedrijven Typen Rollen/ Welke typen bedrijven zijn er, wat zijn hun kenmerken in het algemeen en m.b.t OPEN innovatie in het bijzonder? 4.3 Bedrijven Typen Rollen/ Welke typen bedrijven breng ik samen in een open innovatie project? 4.4 Bedrijven Typen Rollen/ Hoe groot moeten de bedrijven zijn die meedoen? 4.5 Bedrijven Typen Rollen/ Wat is de invloed van een groep bedrijven die op andere professionele niveaus zitten op een Open Innovatie proces? 4.6 Bedrijven Typen Rollen/ Wat is de rol van kennisinstellingen in een open innovatie proces? 5.1 Samenwerking/ Welke niveaus van samenwerking kun je bij open innovatie onderscheiden? 5.2 Samenwerking/ Verschilt samenwerking in een open innovatietraject van samenwerking in een gesloten/standaard innovatietraject. 5.3 Samenwerking/ Kun je concurrentieel samenwerken aan open innovatie? 5.4 Samenwerking/ Waarom is preconcurrentiële samenwerking de eerste stap? 5.5 Samenwerking/ Wat is de rol van een lector in het open innovatieproces? 5.6 Samenwerking/ Waar ontstaat samenwerking? 5.8 Samenwerking/ Zijn one-stop shop bedrijven goede samenwerkingspartners in een open innovatie? (Vanuit de afnemer gezien is het een bedrijf dat hun vraag van het begin tot het eind oplost, dat ontzorgt ). 5.9 Samenwerking/ Zijn er gedragsregels of samenwerkingscontracten nodig? 5.10 Samenwerking/ Moeten de deelnemende bedrijven een visie en strategie hebben en een heldere positie? 5.11 Samenwerking/ Hoe kies je de juiste partner om in een open innovatie proces mee samen te werken? 5.12 Samenwerking/ Met wie moet ik samenwerken om succesvol open te innoveren? 5.13 Samenwerking/ Is het erg voor open innovatie als er geen persoonlijke klik is met een samenwerkings partner? 5.15 Samenwerking/ Draagt professionalisering van mijn bedrijf bij aan mijn open innovatie kracht? 5.17 Samenwerking/ Wat is het nut van certificering? Kwaliteitsborging? 5.18 Samenwerking/ Is het erg als er afvallers zijn? 5.19 Samenwerking/ Hoe creeer je win-win situaties in de samenwerking met kennisinstellingen? 5.20 Samenwerking/ Is geografische nabijheid belangrijk in een open innovatie proces? 5.21 Samenwerking/ Moet de samenwerking de taart groter maken? 5.22 Samenwerking/ Hoe groot moet mijn bedrijf zijn om succesvol open te innoveren? 5.23 Is de grootte van een bedrijf een factor van belang in een open innovatie proces? S1: Moeten bedrijven van gelijke grootte zijn om samen open te kunnen innoveren? S2: Moeten bedrijven een bepaalde minimum grootte hebben om aan open innovatie.1 Financiering/ Hoe neem je kennisinstellingen op in een subsidiemodel? 6.2 Financiering/ Moet je samenwerken met gesloten beurs stimuleren? 6.3 Financiering/ Hoe financier ik mijn innovaties? 6.4 Financiering/ Moet je samenwerken met gesloten beurs stimuleren?

5 6.5 Financiering/Hoe financier ik mijn innovaties? 7.1 Eigendom/ Hoe ga je om met kennisdeling in relatie tot publiek geld? 7.2 Eigendom/ Hoe ga je om met patenten in relatie tot publiek geld? 7.3 Eigendom/ Hoe ga je om met foreground en background information (vooraf ontwikkelde kennis vs achteraf ontwikkelde kennis) in relatie tot publiek geld? 7.4 Eigendom/ Moet kennis gelijk helemaal open gedeeld worden, of deels? 8.1 leidershap/ Wat is de rol van de procesmanager? 8.2 leidershap/ Heb je ambassadeurs nodig? 8.3 leidershap/ En wíe brengt er samen in een open innovatieproces? 8.4 leidershap/ Welke kennis is nodig om een open innovatieproces te initiëren en te begeleiden? Wie moet er in het projectteam? Welke competenties? 8.5 leidershap/ Moet je alles voor iedereen betekenen? Hoe lang moet je aan een dood paar blijven trekken? 8.6 leidershap/ Wie moet een gezamenlijk gedragen visie creëeren? 8.7 leidershap/ Wat moet ik doen als het proces moeizaam optart? 8.8 leidershap/ Hoe lang moet je blijven trekken aan een dood paard? 8.9 leidershap/ Blijft mijn rol hetzelfde gedurende het project? 8.10 leidershap/ Hoe moet ik een nieuwe innovatiesamenwerking initiëren? 8.11 leidershap/ Kan de procesleider zelf deelnemen in een innovatieproject binnen het proces? 8.12 leidershap/ Hoe zorg je voor continuïteit van samenwerking voorbij het gefinancierde open innovatie proces? 8.13 leidershap/ Welke houding moeten de ondernemers hebben/krijgen? 8.14 leidershap/ Moet (wanneer) de ondernemer het voortouw nemen bij open innovatie? 8.15 leidershap/ Moet je als programmamanager de inhoud kennen om het proces te kunnen monitoren? 8.16 leidershap/ Is het belangrijk voor het proces om de kennisdeling zichtbaar te maken (wie kent wie/werkt met wie/spreekt met wie sinds GC) 8.17 leidershap/ Moet de leider open staan voor kritiek? 8.18 leidershap/ Moet je sturen op individueel niveau of groepsniveau? Hoeveel, wanneer, wanneer niet? 9.1 Vertrouwen/ Hoe creëer ik vertrouwen 9.2 Vertrouwen/ Hoe overwin ik wantrouwen binnen de groep? 9.3 Vertrouwen/ Waarom is preconcurrentiële samenwerking de eerste stap? 9.4 Vertrouwen/ Hoeveel kan en moet ik delen bij open innovatie? (kennis, projecten/werk, personeel bedrijfsruimte/producten) 9.5 Vertrouwen/ Is het belangrijk of een ondernemer samenwerking benadert vanuit een kansenhouding of juist omdat hij/zij in de knel zit? 9.6 Vertrouwen/ Moet open innovatie samenwerking groeien via operationeel via tactisch naar strategisch? 10.1 Verwachtingen/ Is het belangrijk om aan verwachtingmanagement te doen? 10.2 Verwachtingen/ Moet iedereen dezelfde definities hebben over bijvoorbeeld wat innovatie is en hoeveel kennis gedeeld met worden, met wie, en wanneer Verwachtingen/ Is een gezamenlijk gedragen visie belangrijk? Links:

Groot Composiet II Houtkoolschets

Groot Composiet II Houtkoolschets II Groot Composiet II Houtkoolschets Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling

Nadere informatie

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Inleiding Eind vorig jaar/begin dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe subsidieregelingen beschikbaar gekomen. Voor ondernemers maar ook voor

Nadere informatie

Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 4 (2013)

Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 4 (2013) Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 4 (2013) Geachte ondernemer, Samen met meer dan 3.000 bedrijven maakt u gebruik van de Innovatie prestatie contracten (IPC).

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR INNOVEREN IN HET RTI-LAB SAMENVATTING ACHTERGROND

SPELREGELS VOOR INNOVEREN IN HET RTI-LAB SAMENVATTING ACHTERGROND SPELREGELS VOOR INNOVEREN IN HET RTI-LAB Dit document is bedoeld voor bedrijven en kennisinstellingen die samen met politie en TNO in het kader van het RTI-lab willen samenwerken aan innovatie. SAMENVATTING

Nadere informatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie Een nieuw Fries programma voor innovatie Om innovatie in Fryslân een impuls te geven hebben de en de Europese Commissie het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF) opgezet. Dit programma wil de in

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Een bedrijf dat bereid is om te investeren in innovatie, zal er in de regel ook zeker van willen zijn dat het profiteert van deze innovatie zonder dat een concurrent de

Nadere informatie

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper 26.01.16 Verdien geld met innovatie Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper In dit whitepaper: Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties platform voor zorginnovaties Ontwikkeling Business Case MAC 25 november 2010 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Business Case De business case

Nadere informatie

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Resultaten onderzoek KvK-Ondernemerspanel over Vernieuwing en Internationalisering In december 2014 is onder alle 6000 deelnemers van het KvK-Ondernemerspanel

Nadere informatie

Valorisation Grant. Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten

Valorisation Grant. Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten Valorisation Grant Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten Versie: augustus 2012 Pagina 1 / 7 Inhoud Indienen van projectvoorstellen... 2 Doel

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Utrecht, 21 oktober 2015 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 RACE programma 6 Sectoranalyse

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden?

Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden? Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden? Sneller verbinden Goed opdrachtgeverschap Minder regels transparantie Contracten Relaties Aansturing

Nadere informatie

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden?

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Kennisdocument Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

Waardengedreven ketenmanagement. C. Hemeltjen J. Niesten

Waardengedreven ketenmanagement. C. Hemeltjen J. Niesten Waardengedreven ketenmanagement C. Hemeltjen J. Niesten De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar te creëren DROOM Co 2 is basis voor missie en visie Uitdagingen algemeen Gemeente Deventer

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad Van naar I Do Kempense InnovatieRaad Ideeën genereren Elke mens is een vat vol ideeën. Als je bedrijf op wieltjes loopt is het wellicht de moeite eens stil te staan en alles te herdenken. Net dan zijn

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Hoog Dalem: Motivaties, verwachtingen en ervaringen van bewoners

Hoog Dalem: Motivaties, verwachtingen en ervaringen van bewoners Hoog Dalem: Motivaties, verwachtingen en ervaringen van bewoners Dit onderzoek is gedaan in opdracht van STEDIN. Eindhoven, augustus 2016 Luc van Summeren en Ruth Mourik DuneWorks Samenvatting bewonersonderzoek

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma *Deze presentatie wordt gedurende 2014 geactualiseerd zodra nieuwe informatie beschikbaar is LEADER in POP3 Ochtend programma Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015

Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015 Reglement Kennisvouchers 12 maart 2015 Context In het najaar van 2013 hebben de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen het economisch gebiedsprogramma

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN

HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN MANAGEMENT VAN INNOVEREN De mate waarin het topmanagement in staat is een innovatief klimaat te scheppen hangt mede af van de gehanteerde leiderschapsstijl. Transactioneel

Nadere informatie

Innovatiebenchmark Noord-Nederland. Overzichtsrapport. Prof.Dr. Dries Faems d.l.m.faems@rug.nl

Innovatiebenchmark Noord-Nederland. Overzichtsrapport. Prof.Dr. Dries Faems d.l.m.faems@rug.nl Innovatiebenchmark Noord-Nederland Overzichtsrapport Prof.Dr. Dries Faems d.l.m.faems@rug.nl 1. Inleiding 1.1 Project Innovatie Benchmark Noord-Nederland Dit rapport is opgesteld in kader van het project

Nadere informatie

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Overzicht succesvolle waterprojecten Vanaf 2000 wordt in Fryslân gewerkt aan de ontwikkeling van het watertechnologiecluster

Nadere informatie

Gastvrijheid ontwikkelen en borgen: 25 handvatten

Gastvrijheid ontwikkelen en borgen: 25 handvatten Analyseer 1. Meet de beleving van de gast. Meet regelmatig zodat je blijft monitoren en verbeteren. Tools voor gastbelevingsonderzoek: a. Klanttevredenheidsonderzoek, zoals NPO, stel vooral relevante vragen

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

IPC VOOR ARCHITECTEN - PROCESINNOVATIE DOOR WERKEN MET BIM Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie

IPC VOOR ARCHITECTEN - PROCESINNOVATIE DOOR WERKEN MET BIM Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie IPC VOOR ARCHITECTEN - PROCESINNOVATIE DOOR WERKEN MET BIM Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie Tot 20 juni 2013 kan er opnieuw worden ingeschreven voor de IPC- regeling. Deze subsidieregeling

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

TNO IS ER VOOR U WIJ HELPEN U INNOVEREN

TNO IS ER VOOR U WIJ HELPEN U INNOVEREN TNO IS ER VOOR U Innoveren is dé manier om uw rendement en marktpositie te verbeteren. Het op de markt brengen van nieuwe producten en diensten of het vernieuwen van productieprocessen zijn belangrijke

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Wanneer en hoe maak ik optimaal gebruik van subsidies? Dr. Corjan J.T. Visser PNO Consultants

Wanneer en hoe maak ik optimaal gebruik van subsidies? Dr. Corjan J.T. Visser PNO Consultants Wanneer en hoe maak ik optimaal gebruik van subsidies? Dr. Corjan J.T. Visser PNO Consultants Inhoud Wat zijn subsidies? Waarom subsidies? Het subsidielandschap in thema s Uitglijders & valkuilen 2 Subsidies:

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 Robert van Grunsven, Adviseur CMS Asset Management Inhoud assetmanagement Assetmanagement ISO55000 assetmanagementsysteem

Nadere informatie

Implementeren en borgen van ketensamenwerking

Implementeren en borgen van ketensamenwerking Workshop 1 Symposium Twentse aanpak EG: Implementeren en borgen van ketensamenwerking Het kennen van de eigen kracht voor positionering binnen ketensamenwerking Marcia Albrecht & Sander de Beer Datum:

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Samenwerken! Noodzaak of Kans?

Samenwerken! Noodzaak of Kans? Brug tussen onderwijs en ondernemer Visie op CRM voor onderwijsinstellingen Samenwerken! Noodzaak of Kans? 14 oktober 2011 Samenwerken! Kans of Noodzaak? Overheid HBO instelling WO instelling Netwerk van

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen.

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen. EI SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE die innoverende organisaties niet mogen missen. DE DEI IN HET KORT WAAROM DEI? DEI-SUBSIDIE IS BEDOELD OM: 1. Nederlandse energie-innovaties (internationaal)

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 Wat kan Blokss Training en Consultancy voor uw bedrijf doen? Ons antwoord hierop is kort samen te vatten in de volgende omschrijving. Blokss Training en Consultancy kan uw medewerkers

Nadere informatie

2e Denktank sessie ESCO s 1 juli 2014, Leeuwarden

2e Denktank sessie ESCO s 1 juli 2014, Leeuwarden 2e Denktank sessie ESCO s 1 juli 2014, Leeuwarden Samenva=ng vorige week om vanuit daar naar oplossingen te gaan Geeltjes met de show- stoppers 6 groepen bezwaren uit yellow page sessie Omvang PR Geld

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553033657 (DOS-2016-0003510) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

Circulaire economie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Naar bevordering van samenwerking en verduurzaming op bedrijventerreinen

Circulaire economie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Naar bevordering van samenwerking en verduurzaming op bedrijventerreinen Circulaire economie voor bedrijven en bedrijventerreinen Naar bevordering van samenwerking en verduurzaming op bedrijventerreinen Een holistisch, integrale kijk naar organisaties, de balans tussen organisatie

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Proposal evaluatie van de economische programma s IAG en FPM. Groningen, februari 2016

Proposal evaluatie van de economische programma s IAG en FPM. Groningen, februari 2016 Proposal evaluatie van de economische programma s IAG en FPM Groningen, februari 2016 De Young Advisory Group is een strategisch adviesbureau, gerund door studenten. OVER DE YAG OPDRACHTEN Typische opdrachten

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Innovatiestatement Aannemersfederatie Nederland

Innovatiestatement Aannemersfederatie Nederland Inleiding Aannemersfederatie Nederland is een landelijk werkende vereniging voor brancheorganisaties van MKB aannemers in de bouw & infra. Aannemersfederatie Nederland draagt in haar rol bij aan een zo

Nadere informatie

Subsidieaanvraag & Activiteitenplan

Subsidieaanvraag & Activiteitenplan Subsidieaanvraag & Activiteitenplan Regeling Kennisvouchers Techport 13 december 2015 1. Subsidieaanvraag In 2015 hebben de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie IJmondgemeenten Beverwijk,

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016 1. Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de Rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen en de VNG, het

Nadere informatie

Snelheid van informatie

Snelheid van informatie Snelheid van informatie BI, dat is niets voor mij Logres Business Solu Solutions ons B.. B.. Wat is het? Business Intelligence Systemen oftewel BI. Het zijn systemen die ons helpen om opgeslagen gegevens

Nadere informatie

Voorstel regioraad. De concrete doelstellingen van het fonds Innovatie in Gemeenten zijn: spreiding van innovatieve projecten;

Voorstel regioraad. De concrete doelstellingen van het fonds Innovatie in Gemeenten zijn: spreiding van innovatieve projecten; DATUM 13 februari CODE 2013/1 PAGINA 1/6 AUTEUR drs. T. Windmulder REGISTRATIENUMMER 13000647 ONDERWERP Innovatie in gemeenten AGENDAPUNT 7e Voorstel regioraad Samenvatting Twente zet de komende jaren

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Relatiebeheer bij Rijnland. Gert van der Kooij

Relatiebeheer bij Rijnland. Gert van der Kooij Relatiebeheer bij Rijnland Gert van der Kooij Wensbeeld: haalbaar of utopie? Uiteindelijke doel: Zodanig met elkaar werken dat grenzen geen rol meer spelen. Van beleid tot uitvoering zodanig werken dat

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Lean Startup. Uittreksel Lean Startup Eric Ries. Marijn Mulders September 2015 V1.0 www.tolobranca.nl

Lean Startup. Uittreksel Lean Startup Eric Ries. Marijn Mulders September 2015 V1.0 www.tolobranca.nl Lean Startup Uittreksel Lean Startup Eric Ries Marijn Mulders September 2015 V1.0 www.tolobranca.nl Inhoudsopgave 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Deel 1 Visie... 3 Hoofdstuk 1 Start... 3 Hoofdstuk 2 Definieer...

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Hoe krijgen innovaties een kans?...

Hoe krijgen innovaties een kans?... Hoe krijgen innovaties een kans?... Inkoop Innovatie Urgent Meer doen met minder geld. De prestatiedruk van de Nederlandse overheid is groot en de verwachtingen zijn hoog. Het kabinet spant zich in om

Nadere informatie

IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID

IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie Op 14 juni 2013 kan er opnieuw worden ingeschreven voor de IPC- regeling. Deze subsidieregeling

Nadere informatie

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies Diverse steunkanalen voor Innovatie EFRO, ESF, Etc. Hoe kiezen? Doel programma

Nadere informatie

Zuinige Superinnovatoren. Deelrapport Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. Prof.Dr. Dries Faems

Zuinige Superinnovatoren. Deelrapport Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. Prof.Dr. Dries Faems Deelrapport Noord-Nederlandse Innovatiemonitor Prof.Dr. Dries Faems d.l.m.faems@rug.nl 1. INLEIDING 1.1 SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in het kader van

Nadere informatie

Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland

Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland Aanleiding Floris Vosse Hoe bij de gemeente Haarlem? Floris Vosse Hoe bij de provincie Noord Holland? Guus van den Bosch Hoe voor een marktpartij?

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

MedtechPartners in 2010

MedtechPartners in 2010 Programma 2010 MedtechPartners in 2010 Inleiding Medtechpartners is een samenwerkingsverband tussen (academische) medische centra, onderzoeksinstellingen, (technische) universiteiten en bedrijven in de

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie