Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015"

Transcriptie

1 Reglement Kennisvouchers 12 maart 2015

2 Context In het najaar van 2013 hebben de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen het economisch gebiedsprogramma Made in IJmond vastgesteld. Dit programma zet in op een versterking van de maakindustrie in de regio IJmond (focus op versterking bestaande kwaliteiten) en ondersteunt projecten, programma s en activiteiten, die aan deze versterking bijdragen. In het gebiedsprogramma zijn vier specifieke projecten benoemd. Een daarvan is het ondersteunen van de activiteiten van Techniekcampus Een van de doelstellingen van Techniekcampus is het vergroten van de innovatiekracht van bedrijven in de topsectoren High Tech Systems & Materials (HTSM) en Energie en daarmee het innovatief vermogen en de economische structuur van de regio IJmond. Om deze doelstelling te verwezenlijken richt Techniekcampus zich op drie activiteiten: 1) Het faciliteren en stimuleren van een netwerk: opzetten en ondersteunen van de bedrijvenalliantie Industries; een netwerk van bedrijven actief in de maakindustrie en voor een groot deel gevestigd in de regio IJmond. Deze bedrijven verbinden zich aan de doelstellingen van Techniekcampus en leveren een bijdrage aan de activiteiten van de Techniekcampus op de actielijnen Kiezen voor Techniek (techniekpromotie), Leren in Techniek (afstemming met onderwijs), Werken in Techniek (faciliteren van omscholing) en Innoveren in Techniek (samenwerken aan open innovatie). 2) Het faciliteren en stimuleren van kennisdeling: opzetten en uitvoeren van vraaggerichte themabijeenkomsten (ronde tafels, seminars) voor bedrijven uit de sectoren HTSM en Energie, gericht op het delen van kennis, matchmaking en het opzetten van een kennisdesk. Deze bedrijven zijn verenigd in de bedrijvenalliantie Industries. 3) Het faciliteren en stimuleren van innovaties: opzetten van de kennisvoucherregeling, het opzetten van een innovatiefonds en het bieden van ondersteuning bij het vinden van innovatiekredieten. Dit document gaat in op de doelstelling, werkwijze en voorgestelde financiering van de kennisvoucherregeling.

3 Uitgangspunten De Kennisvoucherregeling is een product van Techniekcampus. De meest voorname broedplaats voor project ideeën en aanvragen van de Kennisvouchers is de bedrijvenalliantie Industries, maar ook van buiten dit netwerk kunnen vouchers worden aangevraagd. De vouchers worden gefinancierd vanuit het regionale budget van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen, verenigd in het Regionaal Economisch Bureau IJmond (REB). De Techniekcampus is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling. Voor de Kennisvoucherregeling gelden de volgende uitgangspunten: Er is een laagdrempelig toegang zijn voor de ondernemers tot de vouchers volgens het principe first come, first serve. Er mag kennis ingekocht worden bij publieke (kennis)instellingen en bij bedrijven voor kennis en kunde, wanneer deze niet voorhanden is. In eerste aanleg wordt met het verzilveren van de Kennisvoucher bijgedragen aan het beantwoorden van innovatievraagstukken over producten, processen of markten binnen het aandachtsgebied engineering & materials en energie. Er wordt maximaal één voucher per bedrijf per project vergeven Eén kennisvoucher vertegenwoordigt maximaal een waarde van 5.000,- Een innovatievoucher vergoedt maximaal 50% van de kosten van idee uitwerking tot een maximum bedrag van 5.000,- (inclusief btw) De regeling opent op 12 maart 2015 en sluit per 31 december 2015 of eerder, wanneer het budget reeds is vergeven. Hierover wordt gecorrespondeerd via de website Na besteding van de kennisvoucher zal na 4 maanden navraag worden gedaan bij het aanvragende bedrijf naar resultaat en vervolgacties De regeling en resultaten zijn uiterlijk 31 januari 2016 geëvalueerd Doelstellingen De toekenning van kennisvouchers moet bijdragen aan de volgende doelstellingen: 1. Een impuls geven aan de economie in de IJmond ( werkgelegenheid en/of groei bruto regionaal product) 2. Het betrekken van het regionale MKB bij innovatie in de sectoren HTSM en Energie 3. Het realiseren van structurele samenwerking tussen MKB, groot-bedrijf en kennisinstellingen 4. Een stijging van het percentage R&D uitgaven bij MKB bedrijven.

4 Doelgroep De Kennisvoucherregeling is bedoeld voor bedrijven, die voldoen aan de volgende eigenschappen: De aanvrager is gevestigd in de IJmond (bij een vraag vanuit een samenwerking of coalitie dient het in de IJmond gevestigde bedrijf hoofdaanvrager te zijn) De aanvrager is een MKB onderneming te zijn conform de geldende EU definitie 1 (tot 250 werkzame personen) De aanvrager is niet BKR geregistreerd en ontvangt in de meest recente boekjaren geen staatssteun meer dan ,- Bestemming Kennisvouchers De kennisvoucher dient ter beantwoording van kennisvragen van ondernemers die niet binnen het eigen onderneming óf bij de projectpartners voorradig zijn. Het gaat hier om extern gemaakte out-of-pocket kosten en nadrukkelijk niet ter dekking van eigengemaakte uren. De innovatievouchers helpt ondernemingen om vanuit hun bestaande activiteiten nieuwe innovaties tot stand te brengen. Het innovatievraagstuk heeft betrekking hebben op de verdere uitwerking van een innovatief idee met uitzicht op een innovatie in product, dienst of proces binnen het domein van de topsectoren High Tech Systems & Materials (HTSM) en Energie De innovatievouchers kunnen zowel worden ingewisseld bij kennisinstellingen als bij bedrijven die ondersteuning bieden bij innovatieve vaagstukken. De vraag van de ondernemer is hierbij leidend. Voorbeelden van kennisvragen zijn: Bescherming van intellectueel eigendom Marktanalyse Uitwerking businesscase Aantrekken financiering Productontwerp Testen Certificering Contractvorming 1

5 Financiering Kennisvoucherregeling De kennisvouchers worden gefinancierd vanuit het regionale budget van het Regionaal Economisch Bureau IJmond (REB IJmond). Beheer Kennisvoucherregeling Het beheer van de Kennisvoucherregeling ligt in handen van het secretariaat van het REB IJmond en de projectleider bedrijven van Techniekcampus. Voor de toetsing van de kwaliteit van de voucheraanvragen is een driekoppige onafhankelijke selectiecommissie samengesteld. Deze drie personen vertegenwoordigen respectievelijk de overheid-, onderwijs- en ondernemerskolom en hebben elk een eigen expertise (kennis van de IJmond, kennis van economie, kennis van innovatie). De aanvragen worden getoetst op innovatief karakter en marktpotentieel. Werkwijze De processtappen zien er als volgt uit: week processtap actie 1 -intake - 1 e beoordeling -invullen en opsturen intakeformulier door aanvrager -beoordeling intakeformulier door Techniekcampus -gesprek Techniekcampus met aanvrager en mogelijke aanvulling op onvolledige onderdelen -preadvies van Techniekcampus aan toetsingscommissie 2-2 e beoordeling -beoordeling aanvraag door toetsingscommissie op inhoud -advies toetsingscommissie aan REB 3 -bijstellen(optie) -mogelijke aanpassingen n.a.v 2 e beoordeling -mogelijke afwijzing bij negatief advies. 4 -besluit -besluit over toekenning kennisvoucher door REB 5 -toekenning -opstellen toekennings- of afwijzingsbrief aan aanvrager door Techniekcampus 6 -ondertekening - toekenning -ondertekening toekenningsbrief door REB -opsturen 2 exemplaren ter ondertekening naar aanvrager (1 retour) door Techniekcampus 7 -uitbetaling -overmaken kennisvoucher door REB 20 -monitoring -(evaluatie)gesprek Techniekcampus met aanvrager over resultaten -opstellen inhoudelijke en financiële afronding op basis van informatie aanvrager door Techniekcampus 21 -exit -schrijven evaluatie door Techniekcampus