LEERGANG PENSIOENRECHT NAJAAR 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEERGANG PENSIOENRECHT NAJAAR 2015"

Transcriptie

1 VU LAW ACADeMY LEERGANG PENSIOENRECHT NAJAAR 2015 Prof. dr. e. lutjens (cursusleider): geeft HelDeR KeNNISKADeR over PeNSIoeN WeT- en RegelgeVINg

2 Leergang Pensioenrecht NAJAAR 2015 U bent juridisch specialist en moet uw klanten adviseren over hun pensioen. Of u bent advocaat en vertegenwoordigt cliënten in zaken over pensioenrecht. In beide gevallen is het van cruciaal belang dat u de wet- en regelgeving op dit rechtsgebied kent en de jurisprudentie volgt. Ook hebt u inzicht nodig in hoe pensioenfondsen de pensioenregelingen in de praktijk uitvoeren. Daarbij kunt u een duidelijk kenniskader goed gebruiken, want het pensioenrecht is ingewikkeld en uitdagend. Het verandert vaak, wortelt in verschillende wetten en heeft raakvlakken met diverse andere rechtsgebieden. Met de leergang Pensioenrecht brengt u uw kennis op een professioneel peil. U leert het wettelijke en juridische kader van pensioenrecht zelfstandig toe te passen op complexe pensioenvraagstukken. Daarnaast oefent u met het onderkennen en oplossen van pensioenjuridische en basale fiscale problemen. De leergang staat onder leiding van prof. dr. E. Lutjens, hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit, verbonden aan het Expertisecentrum Pensioenrecht. In deze brochure leest u eerst hoe de leergang is ingericht: wat kunt u verwachten? Vervolgens krijgt u een gedetailleerd overzicht van de thema s op de verschillende opleidingsdagen. Aan het eind van deze brochure vindt u praktische informatie. Didactische insteek: hoe is de leergang opgezet? In 24 colleges krijgt u een compleet en actueel overzicht van de relevante thema s in het pensioenrecht en de juridische betekenis daarvan. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan recente rechtspraak of wetsvoorstellen of aan beleidsregels van De Nederlandsche Bank (DNB) of het Ministerie van Financiën. De colleges zijn verdeeld over drie modules, aan het eind waarvan uw concrete kennis steeds schriftelijk wordt getoetst. Nadat u alle colleges gevolgd hebt, schrijft u in de vierde en laatste module een paper over een pensioenrechtelijk onderwerp, daarover geeft u een presentatie. Betrokken docenten uit wetenschap en praktijk delen tijdens deze colleges hun specifieke kennis en ervaring met de deelnemers. Ook deelnemers delen hun ervaringen en kennis uit praktijk, rechtspraak en literatuur. Ingebrachte casussen worden samen besproken en geanalyseerd. Aan de leergang kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen. Het onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, Power- Point-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van de actualiteit op pensioenjuridisch gebied. Ook kunt u via Blackboard contact leggen met medecursisten en de cursusleiding. Voor wie is de leergang bedoeld? De leergang richt zich op advocaten en andere juristen die zich het pensioenrecht eigen willen maken of hun inzicht in het pensioenrecht verder willen verdiepen. Hiermee is de leergang geschikt voor juristen en academici werkzaam bij organisaties die met de pensioenwetgeving te maken hebben (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, administratiekantoren, vakbonden, werkgeversorganisaties, ministeries, advieslichamen, banken, consultancy-organisaties, actuariële advieskantoren, fiscale advieskantoren, accountantskantoren, deelnemersraden, ondernemingsraden e.d.). Aan deze leergang kunnen ook andere academici deelnemen als zij door opleiding of werkervaring deze leergang op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Dit wordt vooraf beoordeeld aan de hand van het c.v. en eventueel een intakegesprek Wilt u deelnemen? Stuur dan uw cv aan Overzicht te behandelen onderwerpen In het overzicht ziet u welk thema in welk college aan bod komt. Zo krijgt u een goed beeld van de onderwerpen waarmee u aan de slag gaat. De leergang Pensioenrecht biedt een versteviging van de pensioenrechtbasis, een verdieping op specialistische onderwerpen en discussie over de actualiteit. Gerenommeerde docenten uit de wetenschap en de praktijk delen kennis in een informele setting. Dit maakt de leergang Pensioenrecht erg interessant en van toegevoegde waarde voor zowel beginnende als ervaren pensioenjuristen.ik kijk met veel plezier terug op de leergang: het Pensioenrecht kent voor mij geen geheimen meer! Mr. drs. Suzanne Kampijon CPL, advocaat Allen & Overy LLP

3 MODULE 1 COLLEGE 1 Pensioenovereenkomst in de Pensioenwet: begrippen en grondslagen Wat is pensioen? Hoe verhoudt een pensioen zich tot een VUT-regeling? Wat is nodig voor een pensioenovereenkomst? Hoe verhouden uitkering, kapitaal en premie zich tot elkaar? Hoe is een pensioenovereenkomst ingebed in het arbeidsrecht en cao-recht? Op welke pensioenregelingen heeft de Pensioenwet geen betrekking? COLLEGE 2 Pensioenovereenkomst in de Pensioenwet: inhoud en verplichtingen Wat houdt een pensioenovereenkomst in? Basispensioen en vrijwillige pensioenvoorziening Bruto en netto pensioen Begrip toeslagen COLLEGE 3 Pensioenuitvoerders: uitvoeringsovereenkomst en bevoegdheden Welke pensioenuitvoerders zijn er en wat is hun werkgebied? Wat houden de uitvoeringsovereen komst en het uitvoeringsreglement in? Hoe zijn de taken afgebakend tussen een pensioenfonds en verzekeraars? Aanmeldingsplicht Opzegging COLLEGE 4 Gelijke behandeling bij toetreding tot en inhoud van pensioenregelingen Verbod tot ongelijke behandeling op grond van geslacht. Verbod tot ongelijke behandeling op grond van leeftijd en de rol van actuariële factoren daarbij. Pensioenregelingen bij deeltijdarbeid, contracten voor bepaalde tijd, handicaps en chronische ziekten. Bewijsvoering en de rechtvaardigingsgronden. Aansprakelijkheid van pensioenuitvoerders voor ongelijke behandeling. COLLEGE 5 Bestuur en beheer pensioenfondsen Bestuursmodellen Intern toezicht Verantwoording en zeggenschap belanghebbenden COLLEGE 6 Bestuurdersaansprakelijkheid voor pensioenverplichtingen Aansprakelijkheid van bestuurders van pensioenfondsen. Aansprakelijkheid van werkgevers/ bestuurders voor de besteding van ingehouden pensioenpremies. Melding betalingsonmacht en hoofdelijke aansprakelijkheid (Wet Bpf 2000, art. 23) tegenover bedrijfstakpensioenfonds. COLLEGE 7 Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen: achtergrond en werkingssfeer Verplichtstelling van deelneming. Werkingssfeerproblematiek doorsnee premie. Uitvoering van meer dan één regeling. Vrijwillige voorzieningen en verplichtstelling. Uitzendovereenkomsten en payrollbedrijven. COLLEGE 8 Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen: vrijstellingen In welke gevallen kan vrijstelling van deelname worden verkregen? Wanneer kan die vrijstelling worden ingetrokken? Casussen en rechtspraak. Rechtsbescherming. COLLEGE 9 1 Toezicht en bevoegdheden toezichthouders 2 Actualiteiten, behandeling proefexamen en examentraining Rol, taak en bevoegdheden van De Nederlandsche Bank (DNB). Verhouding in het toezicht tussen DNB en de Autoriteit Financiële Markten. Beleidsregels, vrijstellingen en sancties. Rechtsbescherming. Invullen open normen Handhavingsinstrumenten Toets module 1

4 MODULE 2 COLLEGE 10 Wettelijke sociale zekerheidspensioenen: verzekeringsplicht en uitkeringen AOW, Algemene nabestaandenwet (Anw) en kernpunten van de WIA. Wie zijn gerechtigd uitkeringen uit deze pensioenen te ontvangen? Samenloopbepalingen. Internationale aspecten. COLLEGE 11 Fiscale behandeling: begrip pensioenregeling in Wet op de loonbelasting 1964 Toegelaten pensioensystemen. Beschikbare premie- en streefregelingen. Pensioenleeftijd, VUT en prepensioen. Toegelaten uitvoerders, mede in internationaal perspectief. COLLEGE 12 1 Informatieverplichtingen- welke wanneer en rechtsgevolgen en pensioenregister 2 Aansprakelijkheid voor foutieve informatie en betekenis disclaimer 3 Nabespreking toest module 1 Welke informatie moeten pensioen uitvoerder en werkgever verstrekken aan een begunstigde van pensioen? Volgens welke normen kan de pensioenuitvoerder of de begunstigde beoordelen of de te verstrekken of de verstrekte informatie juist is? Aansprakelijkheid voor foutieve informatie. Betekenis disclaimer. Elektronische informatieverstrekking in verband met de veegwet. COLLEGE 14 Rechtspraak college Selectie van actuele rechtspraak die fijnmazig wordt besproken. COLLEGE 15 (tot uur inclusief lunch) 1 Procesrecht 2 Actualiteiten, behandeling proefexamen en examentraining Rechtspraak, arbitrage en (interne) geschillenregelingen. Procesvoering in pensioenzaken. Bevoegde rechter (civiele rechter, bestuursrechter). Bijzondere bevoegdheidsvraagstukken. Bijzondere rechtspleging (arbitrage, bindend advies). Geschillen met de toezichthouder. Geschillen met verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. Bevoegdheid van klachtinstanties en interne geschillenregelingen. Toets module 2 COLLEGE 13 Wijziging pensioenregeling: procedure en inhoudelijke vraagstukken Welke procedure wordt gevolgd bij het wijzigen van de pensioenregeling? Welke rollen hebben de ondernemingsraad, het pensioenfonds en de individuele werknemer? Wat kunnen de gevolgen zijn van een wijziging van een pensioenregeling voor de opgebouwde pensioenen? Kunnen opgebouwde aanspraken worden aangetast? Kan een indexatieregeling worden gewijzigd? Overgangsmaatregelen.

5 MODULE 3 COLLEGE 16 1 Einde deelneming 2 Waardeoverdracht Wanneer eindigt de deelneming? Premievrije aanspraak. Recht op voortzetting. Overnemen premiebetaling door UWV. Vraagstukken over individuele en collectieve waardeoverdracht. Nationale en internationale waardeoverdracht. Recht en bevoegdheid, inclusief invaarproblematiek. COLLEGE 17 Fusie en overname: gevolgen voor pensioenen Moet de pensioenregeling bij fusies en overnames worden voortgezet of zijn andere oplossingen mogelijk? Welke gevolgen heeft een fusie of overname voor de vrijstelling van een bedrijfstakpensioenfonds? Mogelijkheid tot blijvende aansluiting bij de pensioenuitvoerder. Formulering van een pensioenartikel in een overnamecontract. COLLEGE 22 Doorwerking EU-recht in Nederlands pensioenrecht Toepasselijk recht bij grensoverschrijdende arbeid. Toepasselijk recht bij grensoverschrijdende uitvoering. COLLEGE 23 Mededingingsrecht Begrip onderneming. Wat houdt concentratietoezicht in? Welke betekenis heeft de Mededingingswet voor het pensioenrecht? COLLEGE 24 1 Recente ontwikkelingen pensioenrecht: actualiteitencollege 2 Behandeling proefexamen en examentraining Actuele ontwikkelingen en inzichten in de Pensioenwet, die voortkomen uit wetgeving, rechtspraak of literatuur. COLLEGE Financiële opzet premie, kostendekkende premie, tekorten en korten, een of gescheiden financieel geheel 2. Nabespreking toets module 2 COLLEGE 19 Verslaglegging pensioenen: impact regelingen en jaarverslaglegging International Accounting Standards (IAS) en Richtlijnen voor Jaarverslaggeving en hun betekenis voor de vormgeving van pensioenregelingen. De aansprakelijkheid die hieruit volgt. Relevantie onderscheid tussen defined benefit- en defined contributionregelingen. Toets module 3 MODULE 4 Werkstuk schrijven over een pensioenrechtelijk onderwerp, en dit verdedigen COLLEGE 20 Echtscheiding: gevolgen voor pensioenen Pensioenverweer, pensioenverevening en andere basisbegrippen in het echtscheidingsrecht. Wet pensioenverevening bij scheiding: toepasselijkheid en uitzonderingen. Relatie pensioen en alimentatie. COLLEGE 21 De Europese pensioeninstellingen: de IORP s Wat zijn IORP s? In welk regelgevend kader vallen zij? Wat zijn grensoverschrijdende hindernissen en welke EU-rechtelijke problemen kunnen zich voordoen? Wat zijn de meest recente ontwikkelingen bij de herziening van de IORP richtlijn?

6 LEERGANG PENSIOENRECHT NAJAAR 2015 VU LAW ACADEMY Hoeveel tijd kost het? U volgt elke week college en bereidt zich hierop voor door de vakliteratuur over het te behandelen onderwerp te lezen. Deze voorbereiding kost u ongeveer drie tot vijf uur per week. Daarnaast kost het u nog ongeveer vijftien tot twintig uur om elke toets voor te bereiden. Gemiddeld genomen hebben deelnemers daarnaast nog 55 uur nodig om het paper te schrijven in module 4. Wanneer krijgt u uw diploma en opleidingspunten Bent u jurist en rondt u deze leergang met succes af, dan krijgt u de privaatrechtelijk beschermde titel Certified Pension Lawyer toegekend. U mag dan CPL achter uw naam schrijven, zolang u blijft voldoen aan de voorwaarden van permanente educatie. U kunt zich ook laten opnemen in het Register van gecertificeerde pensioenjuristen. Bent u geen jurist en behaalt u het diploma van deze leergang, dan krijgt u de privaatrechtelijk beschermde titel Certified Pension Consultant toegekend. U mag dan CPC achter uw naam schrijven. U kunt zich ook laten opnemen in het Register van gecertificeerde pensioenconsultants Volgt u de leergang ook voor de punten van De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)? Dan krijgt u met uw diploma ook 62 opleidingspunten voor de permanente educatie. Voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kunt u op aanvraag opleidingspunten halen. Welke vakliteratuur hebt u nodig? In principe ontvangt u alle noodzakelijke vakliteratuur van de VU Law Academy. Daarnaast ontvangt u voor de duur van de leergang twee abonnementen: op Pensioenjurisprudentie en op het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken. Wat kost de leergang U betaalt voor deze leergang , -. Dit is inclusief cursusmateriaal, consumpties, examengelden, literatuur en een abonnement op twee tijdschriften. Deze opleidingskosten zijn vrijgesteld van btw. * Wijzigingen voorbehouden INFORMATIE EN INSCHRIJVEN: T W E PWO 42

Leergang Arbeidsrecht - voorjaar 2014

Leergang Arbeidsrecht - voorjaar 2014 Leergang Arbeidsrecht - voorjaar 2014 Arbeid is een cruciale factor in een dynamische en snel veranderende maatschappelijke omgeving. Dynamiek en snelle verandering kenmerken ook het arbeidsrecht. Kennis

Nadere informatie

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013 Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013 Groeiende behoefte aan kennis van het aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is sterk in beweging. Als aanbesteders, het bedrijfsleven en overige

Nadere informatie

1. Inhoud van deze Nieuwsbrief

1. Inhoud van deze Nieuwsbrief Nieuwsbrief januari 2008, Jaargang 3 - vol. 10 1. Inhoud van deze Nieuwsbrief In deze eerste Nieuwsbrief van het Expertisecentrum Pensioenrecht voor het jaar 2008 treft u de volgende onderwerpen aan (de

Nadere informatie

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen VOORWOORD Op weg naar de toekomst De economie komt meer en meer in beweging en ondernemers

Nadere informatie

Towers Watson Academy

Towers Watson Academy Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Inhoud Voorwoord 03 Professionals uit de praktijk 04 Opleidingsaanbod 05 Deskundigheidsopleidingen

Nadere informatie

Opleiding Besturen van een pensioenfonds Een goede start als bestuurder

Opleiding Besturen van een pensioenfonds Een goede start als bestuurder Opleiding Besturen van een pensioenfonds Een goede start als bestuurder Share the Expertise Opleiding Besturen van een pensioenfonds Loyens & Loeff Opleiding Besturen van een pensioenfonds Een goede start

Nadere informatie

A OEdmond Halley Oorsprongpark 1 3581 ES UTRECHT T 030 251 98 81 E iiiinfo@edmondhalley.nl W www.edmondhalley.nl twitter.

A OEdmond Halley Oorsprongpark 1 3581 ES UTRECHT T 030 251 98 81 E iiiinfo@edmondhalley.nl W www.edmondhalley.nl twitter. A OEdmond Halley Oorsprongpark 1 3581 ES UTRECHT T 030 251 98 81 E iiiinfo@edmondhalley.nl W www.edmondhalley.nl twitter.com/edmondhalley Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 HET NEDERLANDSE PENSIOENSTELSEL

Nadere informatie

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Stichting voor Ondernemingspensioenfo Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

bestand tegen veranderingen

bestand tegen veranderingen januari 2008 Pensioenfondsen Elk voorstel en besluit in pensioenregeling bestand tegen veranderingen Elk pensioenfonds heeft z n 100-jarigen Update* Pensioenfondsen Margreet de Nie Inhoud Margreet de Nie:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

WFt Pensioenverzekeringen

WFt Pensioenverzekeringen OPLEIDING WFt Pensioenverzekeringen OPLEIDING WFt Pensioenverzekeringen Lindenhaeghe, januari 2012 versie 1.1 WFT Pensioen INHOUD INHOUD... 0 1 INLEIDING... 1 2 Sociale zekerheid en pensioen... 3 2.1 algemene

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT TOETSTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN

CONSULTATIEDOCUMENT TOETSTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN CONSULTATIEDOCUMENT TOETSTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEERINGEN College Deskundigheid Financiële Dienstverlening April 2011, Den Haag Pagina 1 van 94 Inhoudsopgave 1. Inleiding... pag. 3 2. Introductie

Nadere informatie

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Inhoud Inleiding 4 Uw pensioenregeling op hoofdlijnen 4 Drie soorten pensioenen 4 Progress Pensioen is een aanvullend pensioen 5 Het Progress Pensioen biedt

Nadere informatie

Dat het pensioenfonds op de hoogte moet zijn van het bestaan van je partner.

Dat het pensioenfonds op de hoogte moet zijn van het bestaan van je partner. Welkom bij Welkom! Als werknemer van ING Verzekeren/IM val je vanaf 1 januari 2014 onder de nieuwe pensioenregeling die wordt uitgevoerd door NN CDC Pensioenfonds. In deze welkomstfolder vind je vier hoofdstukken

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Handleiding Uniform Pensioenoverzicht 2014

Handleiding Uniform Pensioenoverzicht 2014 Handleiding Uniform Pensioenoverzicht 2014 Den Haag, december 2013, versie 3.0 Handleiding Uniform Pensioenoverzicht 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Structuur... 5 3. Gebruiksaanwijzing... 8

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 117 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED. Artikel 1. Definities

Artikelsgewijze toelichting HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED. Artikel 1. Definities 166 Artikelsgewijze toelichting HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Definities Er is in dit wetsvoorstel voor de Pensioenwet, in afwijking van aanwijzing 100 van de Aanwijzingen voor

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F augustus 2008 N I E U W S Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Pensioenfonds PGB zoekt deelnemers voor klantenpanel Nieuwe klanten

Nadere informatie

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Inhoud Inleiding 4 Uw pensioenregeling op hoofdlijnen 4 Drie soorten pensioenen 4 Progress Pensioen is een aanvullend pensioen 5 Het Progress Pensioen biedt

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie