BIJZONDER BESTEK 13/MJE36/14-16 LEVERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK 13/MJE36/14-16 LEVERINGEN"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK 13/MJE36/14-16 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP DIENST GEBOUWEN EN TECHNIEKEN. AANKOOP VAN ELEKTRICITEIT TEN BEHOEVE VAN DE STAD AALST, HET OCMW, POLITIEZONE 5440, DE STEDELIJKE VZW'S EN DE KERKFABRIEKEN OPEN AANBESTEDING met Europese bekendmaking Opdrachtgevend bestuur Stad Aalst Ontwerper dienst Gebouwen en Technieken, Herman Barrez, ind. ingenieur Grote Markt 3 te 9300 Aalst Het bestek wordt ter beschikking gesteld in het e-notification platform op https://enot.publicprocurement.be/. Indien dit bestek op een andere wijze werd verzonden neemt de stad Aalst geen enkele verantwoordlijkheid op mbt de correctheid van dit elektronisch document, noch kan dit bestek of enige bepaling eruit de stad Aalst of de verzender juridisch verbinden. De enige juridisch geldige versie van het bestek is de ter beschikking gestelde versie op https://enot.publicprocurement.be/. Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 5 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 5 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 5 I.4 PRIJSVASTSTELLING... 6 I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 6 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 7 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 7 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES... 8 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 8 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 9 I.11 PRIJSHERZIENINGEN... 9 I.12 VARIANTEN...10 I.13 KEUZE VAN OFFERTE...11 I.14 ADRESSEN EN CONTACTEN...11 I.15 PUBLICATIE...11 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 LEIDEND AMBTENAAR...12 II.2 VERZEKERINGEN...12 II.3 BORGTOCHT...12 II.4 LOOPTIJD...12 II.5 BETALINGSTERMIJN...13 II.6 WAARBORGTERMIJN...13 II.7 OPLEVERING...13 II.8 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT...13 II.9 ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN ZIJN BEGREPEN...14 II.10 MIDDELEN VAN OPTREDEN INGEBREKE BLIJVEN VAN DE LEVERANCIER...14 III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET TE LEVEREN PRODUCT (ELEKTRICITEIT)...16 III.1.1 Groene stroom...16 III.2 AFNAME PUNTEN...16 III.3 KOSTPRIJS VAN DE ENERGIE...16 III.4 DIENSTEN VERVAT IN DE TARIEVEN...18 III.5 ALGEMENE BEPALINGEN :...19 III.5.1 Plaats van de levering...19 III.5.2 Historische meetgegevens per afnamepunt...19 III.5.3 Beschrijving / prognose per afnamepunt...19 III.5.4 Lijst van de verbruikers (zie bijlagen)...19 III.5.5 Diensten vervat in de prijsvorming...19 III.6 FACTURATIE...20 III.7 HOOGSPANNING (MIDDENSPANNING 15KV)...21 III.7.1 Referentieprofiel per afnamepunt...21 III.7.2 Prijsformules hoogspanning (middenspanning 15kV)...21 III.7.3 Reactieve energie bij hoogspanningsfacturatie...23 III.8 LAAGSPANNING...23 III.8.1 Referentieprofiel per afnamepunt...23 III.8.2 Beschrijving/prognose per afnamepunt...23 III.8.3 Prijsformules laagspanning...24 III.9 OPENBARE VERLICHTING EN VERKEERSIGNALISATIE...25 III.9.1 Voorwerp...25 III.9.2 Afname...25 III.9.3 Verbruiksprofielen...25 III.9.4 Referentieprofiel...26 Blz. 2

3 III.9.5 Prijsformules...26 III.9.6 Uurroosters...27 III.10 VERTROUWELIJKHEID IN HOOFDE VAN DE LEVERANCIER...27 IV. INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE B : OVERZICHT EXCELBIJLAGEN BIJLAGE C : VERKLARING OP EER Blz. 3

4 Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Naam: dienst Gebouwen en Technieken Adres: Grote Markt 3 te 9300 Aalst Contactpersoon: De heer Herman Barrez, ingenieur Telefoon: Fax: Ontwerper Naam: dienst Gebouwen en Technieken Adres: Grote Markt 3 te 9300 Aalst Contactpersoon: De heer Herman Barrez, ind. ingenieur Telefoon: Fax: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. 6. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en latere wijzigingen 7. Het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en latere wijzigingen: geactualiseerd in het energiedecreet van 8 mei 2009 en het energiebesluit van 19 november De uitvoeringsbesluiten van onder 6 en 7 vermelde regelgeving 9. Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en latere wijzigingen. 10. Europese norm EN Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van 90 op 7 kalenderdagen gebracht. Artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 Er wordt geen borgtocht gevraagd, hoewel dit wettelijk verplicht is. Rechtvaardiging : deze wordt vervangen door het verplicht voorleggen van een afschrift van leveringsvergunning en een verklaring op erewoord dat hij op datum van de aanbesteding nog voldoet aan alle voorwaarden, opgenomen door de VREG voor het bekomen van de leveringsvergunning voor de elektriciteit. Artikel 44 tem. 48 en art. 123 en 124 van het KB van 14 januari 2013 Er wordt afgeweken omwille van de in dat artikel opgenomen redenen van veiligheid en de continuïteit van de openbare dienst, zie II.10. Blz. 4

5 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze leveringen: Dienst gebouwen en technieken. Aankoop van elektriciteit ten behoeve van de stad Aalst, het OCMW, politiezone 5440, de stedelijke vzw's en de kerkfabrieken. ALGEMEEN Onderhavige opdracht betreft een samengevoegde opdracht waarbij de stad Aalst, als aanbestedende overheid, gemachtigd werd door het OCMW Aalst, de politiezone 5440 Aalst en centraal kerkbestuur om door middel van een samengevoegde opdracht het contract voor leveren van elektriciteit op hun respectieve afnamepunten afsluit. De leverancier verbindt er zich toe de op de afnamepunten van respectievelijk de gemeente, het OCMW, de politiezone en centraal kerkbestuur geleverde elektriciteit rechtstreeks aan deze overheden te factureren. In geval van geschil met betrekking tot leveringen op één of meer afnamepunten van het OCMW, de politiezone of centraal kerkbestuur, zal de leverancier eerst samen met het OCMW of de politiezone of het centraal kerkbestuur, na kennisgeving hiervan aan de aanbestedende overheid, onderhandelen met het oog op een minnelijke oplossing. Slechts indien de onderhandelingen niet tot een minnelijk oplossing leiden, zal de leverancier zich rechtstreeks tot de aanbestedende overheid richten, of omgekeerd. Leveringsplaats: zie bijgevoegde exceldocumenten voor afnamepunten I.2 Identiteit van de opdrachtgever Stad Aalst Grote Markt Aalst I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding met Europese bekendmaking. Blz. 5

6 I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. De opdracht volgens prijslijst is een opdracht waarvan alleen de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn; door de eenheidsprijzen op de hoeveelheden van de verrichte prestaties toe te passen, wordt het te betalen bedrag vastgesteld. Voor de diensten die in de prijs zijn inbegrepen, wordt verwezen naar deel 3 technische bepalingen van dit bestek. I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. * Voor buitenlandse inschrijvers: Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de wetgeving van het land waar hij gevestigd is. * Voor Belgische inschrijvers: In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Een afschrift van de leveringsvergunning voor elektriciteit dat door de VREG wordt toegekend. * Een verklaring op erewoord dat hij de op datum van de aanbesteding nog voldoet aan alle voorwaarden, opgegeven door de VREG, voor het bekomen van de leveringsvergunning voor elektriciteit. Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) De inschrijver voegt bij zijn offerte een gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord dat hij op het ogenblik van het indienen van de offerte nog voldoet aan de voorwaarden van technische capaciteit waarvan sprake in het Besluit van de Vlaamse regering van 15 juni 2001 m.b.t. de leveringsvergunning van elektriciteit. Belangrijke opmerking : Voor het indienen van de inschrijving volstaat voor hogervermelde punten een expliciete verklaring op eer volgens bijgevoegd model (bijlage C). Bij toewijzing bezorgt de inschrijver een volledig dossier. Blz. 6

7 I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmeting of de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in euro. Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld. Wijziging hoeveelheden De inschrijver kan de aangeduide hoeveelheden niet wijzigen. De excel-rekenbladen worden VERPLICHT onder elektronische vorm extra toegeleverd (als bijlage bij de inschrijving). Enkel de samenvattingen zijn verplicht mee te sturen. De gedetailleerde berekeningen worden enkel opgevraagd aan de leverancier aan wie de opdracht wordt toegewezen. Machtiging De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht. I.7 Indienen van de offerte Elektronisch indienen van de offertes De volledige offerte, m.n. het offerteformulier, de inventaris en alle andere al dan niet verplichte bijlagen die de inschrijver zelf heeft opgesteld, worden door de inschrijver of zijn gemachtigde elektronisch ondertekend. Elk elektronisch aangeboden offertedocument moet correct elektronisch zijn ondertekend. Wie ondertekent, moet bewijzen dat hij gemachtigd is (uittreksel en/of ondertekende verklaring van de gevolmachtigde moet mee in zijn dossier zitten). Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via de e-tendering applicatie. Het indienen van een veiligheidskopie is niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om; naast de elektronische indiening ook een papieren offerte in te dienen; om meer dan één (1) elektronische offerte in te dienen. De capaciteit voor het opladen van offertes of kandidaturen is gelimiteerd tot 80MB per document en 350MB per dossier. Boven deze grens is het niet mogelijk offertes of kandidaturen correct op te laden. Blz. 7

8 Er zijn evenwel geen limieten in het aantal documenten en de types documenten. Als oplossing kunnen documenten opgeladen worden in een zip-file. Bij alle documenten die de inschrijver uploadt, is hij VERPLICHT zijn firmanaam op te nemen in de bestandsnaam. De aangeleverde Excelbestanden, opgemaakt door het bestuur dienen VERPLICHT ingediend te worden, enkel de aangeleverde bestanden mogen gebruikt worden. Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig opladen van een unieke en enige offerte. De offertes/inschrijvers die niet aan voorgaande bepalingen voldoen worden niet weerhouden voor evaluatie en worden als onregelmatig aangeduid. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes worden opgemaakt in gangbare bestandsformaten bijvoorbeeld PDF, MS Office of gelijkwaardig. De offertes moeten worden ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving toelicht van de voorwaarden van artikel artikel 52 van het KB van 15 juli Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e- Procurement helpdesk op het nummer +32 (0) I.8 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Stadhuis-Witte Zaal, Zwarte Zusterstraat 8 te 9300 Aalst Datum: donderdag 24 oktober 2013 om 9u30 I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 7 kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. De wachttermijn van 15 dagen schorst de verbintenistermijn. Concreet komt dit neer op een totaal van 22 dagen inclusief de 15 dagen wachttermijn. Blz. 8

9 I.10 Gunningscriteria Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de laagste regelmatige offerte. I.11 Prijsherzieningen De zuivere energieprijs is wordt vastgelegd voor de ganse contractperiode, opgedeeld per leveringsperiode. Volgende prijsherziening wordt ingebouwd, tussen de datum van opening van de offertes en de datum van betekening van de opdracht. Deze is gekoppeld aan de Endexwaarden zoals deze door het bestuur wordt opgegeven voor de simulatie en de exdexwaarde op datum toewijzing (+3 dagen). De toegepaste coëfficiënt is dus deze van dag toewijzing (= datum bevelbrief) + 3 dagen. In principe gebeurt de toewijzing op een zitting van het schepencollege s maandags. Endex = De POWER BE parameter van de Endex beurs-end of day. Respectievelijk de de CAL 2014 en de Cal 2015 en de Cal De Endexwaarde wordt bepaald als volgt Endex aanbesteding = ENDEX a = benaderde waarde opgegeven door het bestuur zie tabel Endex toewijzing = Endex t op 3 dagen na de toewijzing (dit om tijd te laten eventueel de aankoop op de markt vast te leggen) Na toewijzing wordt door de weerhouden leverancier een nieuwe simulatie opgesteld, op basis van de vastgelegde Endex, met informatieve tabel van alle kosten en heffingen. Prijsparameters : (zie technisch gedeelte) Er worden verschillende prijsparameters gevraagd cfr de leveringsperiode, waarbij de leveringsperiodes gekoppeld zijn aan volgende Endexperiodes. Periode 2014 cal 2014 Periode 2015 Cal 2015 Periode 2016 Cal 2016 De prijzen worden vastgeklikt, per jaarperiode voor de totale leveringsduur. De principeformules zijn : Maandelijkse verbruikers- X nu= (A x Endex) + B ( parameter voor verbruik normale uren) X su= (C x Endex) + D ( parameter voor verbruik stille uren ) Jaarlijkse verbruikers principeformule Blz. 9

10 X = (E x Endex) + F ( parameter voor verbruik enkelvoudig tarief) X TUT-d = (G x Endex) + H ( parameter voor tweevoudig uurtarief dag) X TUT n = (J x Endex) + K (parameter voor tweevoudig uurtarief nacht) Xzn = (L x Endex) + M (parameter voor zuiver nachttarief) Openbare verlichting en signalisatie maandelijks- - principeformule X nu= (N x Endex) + O ( parameter voor verbruik normale uren) X su= (P x Endex) + Q ( parameter voor verbruik stille uren ) Endex = De Power BE van de Endex beurs-end of day De inschrijver geeft de prijs op van de parameters A en B en E en F enz voor de verschillende leveringsperiodes. Deze worden in de tabel ongegebracht inde kolommen respectievelijk a voor de vermenigvuldingscoëfficiënt en b voor de optellingscoëfficiënt. De Endexwaarde wordt bepaald als volgt Endex aanbesteding = ENDEX a = benaderde waarde opgegeven door het bestuur. Zie tabel (dit om discussies en interpretaties te vermijden). Endex toewijzing = Endex t op 3 dagen na de toewijzing (dit om tijd te laten eventueel de aankoop op de markt vast te leggen) Na toewijzing maakt de weerhouden inschrijver eveneens een simulatie op basis van de vastgelegde Endexwaarden en HEB en WKK en andere taksen en heffingen in overleg met het bestuur. Dit tot doel een inschatting te maken van de complete kostprijs energie. Opmerking: De leverancier heeft behoudens de geciteerde prijsherzieningen geen recht op wijziging van de overeenkomst. Slechts wanneer een bepaalde evolutie op de elektriciteitsmarkt overmacht uitmaakt, heeft de leverancier recht op herziening of wijziging van de overeenkomst. Als overmacht wordt beschouwd: de absolute onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren omwille van een externe omstandigheid die de leverancier niet redelijkerwijze kon voorzien. De leverancier die zich op overmacht wenst te beroepen, stelt het bestuur onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van de overmachtsituatie en van de impact daarvan op de uitvoering van het contract. De leverancier verantwoordt daarbij de onvoorzienbaarheid van de externe omstandigheid waarop hij zich beroept, het feit dat hij deze redelijkerwijze niet kon voorkomen of vermijden en de absolute onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren. Indien het bestuur de overmachtsituatie erkent, overleggen het bestuur en de leverancier te goeder trouw over de gevolgen hiervan op het contract. I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. Blz. 10

11 I.13 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de laagste regelmatige offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. I.14 Adressen en contacten Stad Aalst: Grote Markt 3, 9300 Aalst : Herman Barrez OCMW: Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst : Alain Van Muylem Politiezone: Beekveldstraat 29, 9300 Aalst : Sybille De Saedeleer Kerkfabrieken: de individuele kerkfabrieken zijn verantwoordelijk voor de administratieve verwerking en betalingen (cfr. Gegevens EAN-code) VZW sport: dienst Sport, Zwarte Zusterstraat 17, 9300 Aalst. I.15 Publicatie De registratie als ondernemer op het platform e-notification wordt sterk aanbevolen. Als geregistreerde onderneming kunt u automatisch op de hoogte worden gebracht van gepubliceerde overheidsopdrachten die u interesseren, als u een zoekprofiel instelt. Wij raden u dan ook ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectificatieberichten, aanvullende info, enz... We verwijzen naar de handleiding e-notification voor ondernemers. Deze handleiding kunt u terugvinden op onder de rubriek algemeen, e-procurement, FAQ. Blz. 11

12 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: de heer Herman Barrez, ingenieur Adres: dienst Gebouwen en Technieken, Grote Markt 3 te 9300 Aalst Telefoon: Fax: II.2 Verzekeringen De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. II.3 Borgtocht Er wordt geen borgtocht gevraagd. II.4 Looptijd Termijn in maanden: 36 maanden De leveringen van elektriciteit aan de in de opdracht opgenomen afnamepunten beginnen op de in deel vier (exceldocumenten) van dit bestek vermelde data en lopen tot het einde van de opdracht. De leveringen van elektriciteit aan de afnamepunten die het bestuur in de loop van de opdracht in gebruik neemt, beginnen op de datum die in onderling overleg tussen de leverancier en het bestuur wordt bepaald. De opdracht eindigt voor alle afnamepunten op dezelfde dag, namelijk 31 december Plaats van de levering: zie deel 4 van dit bestek. Blz. 12

13 II.5 Betalingstermijn De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. De facturen worden maandelijks en jaarlijks (met kwartaalvoorschotten) ingediend. - facturen betrekking op gebouwen en/of installaties van de Stad Aalst dienen worden overgemaakt aan de dienst Financiën, Grote Markt 3, 9300 Aalst met vermelding van het artikel- en actieplannummer vermeld in de brief 'kennisgeving sluiting (contract)' - facturen betrekking op gebouwen en/of installaties van het OCMW Aalst dienen wor-den overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst : - facturen betrekking op politiegebouwen dienen worden overgemaakt aan Politiezone Aalst 5440, Beekveldstraat 29, 9300 Aalst - facturen betrekking op kerkfabrieken dienen worden overgemaakt aan de respectievelijke kerkbesturen - facturen betrekking op de VZW Sport dienen worden overgemaakt aan de dienst Sport, Zwarte Zusterstraat 17, 9300 Aalst. Het btw nummer van de stad Aalst is BE II.6 Waarborgtermijn Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. II.7 Oplevering Binnen de 30 kalenderdagen na het verstrijken van de einddatum van de opdracht, wordt naargelang het geval een proces-verbaal opgesteld van oplevering of van weigering van oplevering. II.8 Wijziging van de opdracht In het geval er nog andere dan de in de bijlage(n) beschreven afnamepunten om eender welke reden zouden ontstaan, kunnen deze aan de opdracht worden toegevoegd. De coëfficiënten van de prijsformules worden voor deze afnamepunten in gemeen overleg bepaald, rekening houdend met de in de offerte ingediende coëfficiënten voor afnamepunten met een analoog profiel. Het opdrachtgevend bestuur heeft het recht de opdracht voor bepaalde afnamepunten op te zeggen zonder schadevergoeding voor de leverancier wanneer een afnamepunt volledig buiten dienst zou worden gesteld, en dit op voorwaarde van een vooropzeg van één maand. De kosten die aan de buitendienststelling zijn verbonden zijn ten laste van het respectievelijke bestuur. Het opdrachtgevend bestuur heeft het recht de opdracht voor bepaalde afnamepunten tijdelijk op te schorten zonder schadevergoeding voor de leverancier op voorwaarde van een schriftelijke vooropzeg Blz. 13

14 van één maand. De periode (begin- en einddatum) waarin het afnamepunt tijdelijk buiten dienst wordt genomen, zal duidelijk in die brief worden vastgelegd. II.9 Elementen die in de prijzen zijn begrepen De levering wordt geacht in zijn eenheidsprijzen alle energie en andere kosten die op de heffing wegen te hebben inbegrepen (zie technisch gedeelte). Dit omvat dat de gunning zal plaatsvinden op basis van de zuivere energiekost, waarin de bedragen ( doorgerekende boetes) voor hernieuwbere energie ( Groenestroomcetrificaten) en warmtekrachtkoppeling in bijkomende kolommen vermeld, extra vervat zitten. In deze eenheidsprijzen dienen ook volgende kosten gerekend te worden (zie voornamelijk het technisch deel). 1. de kosten voor de facturatie documentatie en statistieken zoals gevraagd door de aanbestedende overheid; 2. de administratieve en begeleidende kosten voor het afsluiten en toevoegen van leveringspunten. Het bestuur zorgt zelf voor de nodige formaliteiten t.o.v. de netbeheerder. II.10 Middelen van optreden ingebreke blijven van de leverancier De leverancier wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn: - wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van het bestuur niet worden nageleefd; - wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de opdracht. Indien de leverancier in gebreke blijft, gelden de bepalingen van art. 44 tem. 48 en art. 123 en 124 van het KB van 14/01/2013. Artikel 123 en 124 geldt voor schending door de leverancier van zijn plichten inzake het ter beschikking stellen van elektrisch vermogen en het leveren van elektrische energie. De plicht tot ter beschikking stellen van elektrisch vermogen en tot leveren van elektrische energie is een permanent doorlopende verplichting van de leverancier. De onderbreking hiervan op één of meer afnamepunten kan o.a. de veiligheid van mensen en de continuïteit van de openbare dienstverplichtingen van de aanbestedende overheid ernstig in het gedrang brengen en vereist de mogelijkheid voor de aanbestedende overheid om onmiddellijk in te grijpen. Gezien voormeld belang van de continuïteit van de leveringen voor de veiligheid in het algemeen en de openbare dienstverplichtingen van de aanbestedende overheid, dient, in afwijking van artikel 44 2 KB 14/01/2013, de aanbestedende overheid bij ieder tekortkoming aan de leveringsplicht, het proces-verbaal niet alleen bij aangetekende brief, maar ook per fax onmiddellijk aan de leverancier te sturen en dient de leverancier, in afwijking van artikel 44 2 onmiddellijk en ten laatste binnen de 48 uur volgend op de ontvangst van de fax waarvoor hem het proces-verbaal werd overgemaakt, zijn verweermiddelen te doen gelden, dit teneinde de aanbestedende overheid toe te laten zo snel mogelijk de desgevallend nodige ambtshalve maatsregelen te nemen. In afwijking van artikel art KB 14/01/2013 en omwille van (1) voormeld belang van de continuïteit van de leveringen en (2) de moeilijke toepasbaarheid van de procentuele boetes met minima en maxima van voormelde artikel, is een dagelijkse boete verschuldigd, gelijk aan twee maal het gemiddelde dagelijkse factuurbedrag van het (de) afnamepunt(en) waar de leverancier tekort komt aan zijn leveringsplicht, met een maximum van twee maal het gemiddeld factuurbedrag voor één maand op betreffend afnamepunt. De boete is verschuldigd onverminderd de maatregelen van Blz. 14

15 ambtswege. De boete dekt niet de schade die de aanbestedende overheid lijdt ingevolge de meerprijs van noodleveringen en kosten van aanduiding van een nieuwe leverancier aan de aanbestedende overheid ingeval overeenkomstig de beslissing van de VREG dd. 27 mei 2003 een noodleverancier wordt aangeduid voor de aanbestedende overheid. Binnen deze formulering is het bestuur er zich uiteraard duidelijk van bewust dat de levering in concreto door de netbeheerder verzekerd wordt. De clausule dient dan ook in deze context begrepen te worden. Blz. 15

16 III. Technische bepalingen Het bestuur beseft dat de leverancier voor bepaalde zaken afhankelijk is van de netbeheerders voor de correcte uitvoering van zijn taken. De leverancier zal van zijn kant het bestuur per kerende in kennis stellen wanneer hij de aan hem via dit bestek opgelegde taken niet naar behoren kan uitoefenen, om redenen die hun oorzaak vinden bij het netbeheer of het metering bedrijf. Hij zal echter in eerste instantie zelf alle mogelijke stappen zetten om de opdracht cfr het bestek te voltooien III.1 Algemene omschrijving van het te leveren product (elektriciteit) De geleverde elektrische energie moet voldoen aan de Europese Norm EN Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten. III.1.1 Groene stroom De leverancier levert 100% groene stroom, dit conform de voorwaarden van het energiedecreet van 8 mei 2009 en het energiebesluit van 19 november 2010 en latere aanpassingen. De algemene bepalingen rond de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de bepalingen van de CREG / VREG. De leverancier moet voldoen inzake de groene stroomcertificaten en zal jaarlijks het bewijs van de voor deze aanbesteding gereserveerde garanties van oorsprong voorleggen aan het bestuur. III.2 Afname punten Deel vier (B2 en B3) van dit bestek bevat een lijst van hoogspanningsaansluitingen en laagspanningsaansluitingen met het referentieprofiel per afnamepunt. Na toewijzing van de opdracht zullen - de verschillende leveringspunten definitief bepaald worden - de verschillende correcte facturatie adressen in samenspraak met de leverancier en het opdrachtgevend bestuur bepaald worden. De leverancier zal instaan voor de administratieve overdracht van alle afname punten van de vroegere leverancier. De overname dient te gebeuren volgens de voorwaarden van het technisch reglement distributie elektriciteit. III.3 Kostprijs van de energie - De inschrijvers dienen de kostprijs te berekenen op basis van de opgegeven verbruiksgegevens. Men kan zich niet beroepen op meer of minder verbruiksgegevens. - Dit omvat dat de gunning zal plaatsvinden op basis van de zuivere energiekost, waarin de bedragen ( doorgerekende boetes) voor hernieuwbare energie (Groenestroomcertificaten) en warmtekrachtkoppeling in bijkomende kolommen vermeld, extra vervat zitten. - De kosten die bij middenspanning aangerekend worden door de distributienetbeheerder voor het reactief verbruik dienen eveneens ter info weergegeven te worden. Blz. 16

17 - Middenspanning: De inschrijver maakt in zijn prijsvorming een onderscheid tussen de all-in energieprijs voor NU / all-in energieprijs SU. - Laagspanning: De inschrijver maakt in zijn prijsvorming een onderscheid tussen de all-in energieprijs voor enkelvoudig uurtarief en tweevoudig uurtarief (TUT) piek- en daluren en zuiver nachttarief. - Openbare verlichting: De inschrijver maakt in zijn prijsvorming een onderscheid tussen de all-in energieprijs voo NU : normale uren en SU stille uren. De kostprijsberekening moet toegevoegd worden aan de offerte, zodat deze gecontroleerd kan worden door het opdrachtgevend bestuur. De kostprijsberekening dient zo gemaakt te worden dat deze door een onafhankelijk persoon kan nagezien worden. De kostprijsberekening dient dan ook vergezeld te zijn van een uitgebreide leesbare en duidelijke verantwoording. Kosten hernieuwbare energie en WKK Het Percentage van de doorgerekende boete voor hernieuwbare energie HEB en WKK worden meegenomen in de totale kostprijscalculatie van de energieprijs. Het energiedecreet legt quota s op naar het aantal groenestroomcertificaten ( HEB) en WKK certificaten die de leveranciers jaarlijks dienen over te maken aan de VREG. Er worden administratieve boetes opgelegd aan die leveranciers die de opgelegde quota niet halen. De grootte van deze boetes ( /MWh) wordt gepubliceerd door de overheid. Leveranciers rekenen deze kost in min of meerdere maten door aan hun klanten en beïnvloeden hierdoor de kostprijs voor de afnemer. De inschrijver zal in afzonderlijke kolommen en parameters de percentages opgeven van deze reële kost zoals gepubliceerd door de VREG en die hij doorrekent aan de afnemer. Om discussies en onnauwkeurigheden te vermijden wordt de simulatie gemaakt op de gegevens volgens onderstaande tabel cfr de laatste bepalingen van het energiedecreet. TABEL : bepaling meerkost GSC leveringsjaar Te verrekenen opgelegde quota GCS aan leverancier volgens 16,80% 18,00% 19,00% energiedecreet Boete per ontbrekend GSC in Meerkost groene energie in /MWh 16,80 18,00 19,00 Bandingsfactor Btot cfr laatste gegevens 0,8842 0,8842 0,8842 Meerkost groene GSC : voor aanbesteding vastgelegd op 14, , ,7998 TABEL : bepaling meerkost WKK leveringsjaar Te verrekenen opgelegde quota WKK aan leverancier volgens 10,50% 11,20% 12,00% energiedecreet Boete per ontbrekend WKK certificaat in Meerkost WKK in /MWh 4,3050 4,2560 4,5600 Blz. 17

18 Noot: - Alle bijkomende kosten zoals heffingen, belastingen, transport- en distributiekosten dienen ter info opgegeven te worden voor de verbruiksprofielen opgenomen in bijlage van dit bestek. De inschrijver is hierbij zelf verantwoordelijk voor het opvragen van de geldende tarieven en heffingen bij de desbetreffende netbeheerders. III.4 Diensten vervat in de tarieven Volgende diensten zijn vervat in de kostprijzen voor het leveren van elektriciteit: - het ter beschikking stellen van het noodzakelijke vermogen en het leveren van de energie. - de aankoopkosten van de energie en benodigde certificaten. - De verbruiks- en facturatiegegevens van alle afnamepunten dienen ten allen tijde digitaal opvraagbaar te zijn.of op eenvoudige vraag onmiddellijk digitaal ter beschikking gesteld te worden. Deze gegevens dienen voldoende gedetaillerd te zijn om een grondige analyse van verbruiken, profielen en anomaliën in verbruik en facturatie te kunnen maken. De inschrijver voorziet hiertoe een internetplatform waarbij de verschillende deelnemende besturen met hun verschillende leveringspunten uit dit contract wordt opgelijst, duplicaten van facturen en verbruiksgegevens kunnen raadplegen en de verschillende deelnemende besturen een duplicaat van de facturen kunnen downloaden. En waarbij ook de verschillende deelnemende besturen meldingen voor het beheer van hun leveringspunten (nieuwe leveringspunten toevoegen, of bestaande leveringspunten over te dragen of af te sluiten) on-line kunnen doorgeven. Het opdrachtgevend bestuur heeft toegang topt de data van alle leveringspunten. - Het jaarlijks extra aanleveren voor de opmaak van de begroting, budget en de meerjarenplanning van de nodige gegevens in verband met de verwachte prijsevoluties. - de kosten voor het ter beschikking stellen van één aanspreekpunt (accountmanager). Deze kosten omvatten alle diensten betreffende de coördinatie met de transport- en distributienetbeheerder(s), de contacten met de regulatoren, met de producenten van de energie en fakturatie Indexis. - alle administratieve kosten (aanmaken van de factuur, ); het toevoegen, verhuizen, afsluiten van leveringsputen. - de kosten betreffende maandelijks overleg tussen de leverancier en het bestuur waarop de stand van zaken, eventuele problemen, enz. besproken worden; de leverancier geeft op dit overleg ook suggesties voor de optimalisatie van de afnameprofielen van de verschillende afnamepunten; - Adviesverlening betreffende optimalisatie van afnameprofielen, op vraag van het bestuur. - Bij het vaststellen van abnormaliteiten in de afnameprofielen dient de leverancier de klant hieromtrent onmiddellijk op de hoogte te stellen en dient er advies gegeven te worden voor mogelijke aanpassingen en/of oplossingen. Simulatie : Enkel de inschrijver aan wie de levering wordt toegewezen maakt binnen de 30 dagen na gunning een simulatielijst op van alle leveringspunten met alle bijkomende kosten, HEB, WKK, distributiekosten en transportkosten, taksen en heffingen en BTW De leverancier is hierbij zelf verantwoordelijk voor het opvragen van de laatst geldende tarieven en heffingen bij de diverse instanties. Blz. 18

19 Opmerking : Het niet aanleveren van de gevraagde meetgegevens, het niet ingaan op de planning van coördinatie en overleg vergaderingen: in het algemeen het niet leveren van de diensten vervat in de prijsformules zal het toepassen van de boetes cfv. art 75 van AAV - KB 26 september bijlage tot gevolg hebben. III.5 Algemene bepalingen : III.5.1 Plaats van de levering Het elektriciteit wordt geleverd op de afnamepunten beschreven in deel vier van dit bestek. III.5.2 Historische meetgegevens per afnamepunt In bijlage van dit bestek worden per afnamepunt de kenmerken en de historische meetgegevens weergegeven. Meer gedetailleerde gegevens zijn niet beschikbaar. De historische meetgegevens over het referentiejaar 2012 worden gebruikt als referentiebasis om de verschillende offertes naar kostprijs te beoordelen. De facturatie gebeurt op basis van het werkelijke elektriciteitverbruik gedurende de uitvoeringstermijn van de opdracht. Eventuele andere voorgaande gegevens zijn zuiver informatief. III.5.3 Beschrijving / prognose per afnamepunt Er wordt verwezen naar de bijgevoegde lijst met alle gebouwen en leveringspunten. Er zijn geen aanzienlijke wijzigingen aan het verbruiksprofiel te verwachten, behoudens deze expliciet vermeldt in volgende lijst. School Duizendpootjes Binnenstraat te Aalst : Een installatie van 50 kwp zal operationeel zijn. School tinnenhoek Moorsel : Een PV-installatie van 10 kwp zal operationeel zijn School Damkouter Gijzegem : een PV installatie van 10 kwp zal operationeel zijn. III.5.4 Lijst van de verbruikers (zie bijlagen) Er wordt verwezen naar de tabellen in bijlage. III.5.5 Diensten vervat in de prijsvorming De hieronder beschreven prijsformule is een all-in prijs. Hij bevat zeker de volgende diensten: o het ter beschikking stellen van de noodzakelijke capaciteit en het leveren van de energie; o o de aankoopkosten van de energie; de kosten voor het ter beschikking stellen van één aanspreekpunt (accountmanager). Deze kosten omvatten alle diensten betreffende de coördinatie met de transport- en distributiebeheerder, de contacten met de regulatoren, met de producenten van de energie, indexys. De leverancier is zelf verantwoordelijk voor een vlotte communicatie tussen zichzelf én de netbeheerder; Blz. 19

20 o o o De kosten betreffende het maandelijks overleg tussen de leverancier en het bestuur waarop de stand van zaken, eventuele problemen, enz. besproken worden; de leverancier geeft op dit overleg ook suggesties voor de optimalisatie van de afnameprofielen (maximum 3 maal per jaar) alle administratieve kosten (aanmaken van de factuur, toevoegen en switchen van leveringspunten.) De verbruiks- en facturatiegegevens van alle afnamepunten dienen ten allen tijde digitaal opvraagbaar te zijn.of op eenvoudige vraag onmiddellijk digitaal ter beschikking gesteld te worden. Deze gegevens dienen voldoende gedetaillerd te zijn om een grondige analyse van verbruiken, profielen en anomaliën in verbruik en facturatie te kunnen maken. o o o De inschrijver voorziet hiertoe een internetplatform waarbij de verschillende deelnemende besturen met hun verschillende leveringspunten uit dit contract wordt opgelijst, duplicaten van facturen en verbruiksgegevens kunnen raadplegen en De verschillende deelnemende besturen een duplicaat van de facturen kunnen downloaden. De verschillende deelnemende besturen meldingen voor het beheer van hun leveringspunten (nieuwe leveringspunten toevoegen, of bestaande leveringspunten over te dragen of af te sluiten) on-line kunnen doorgeven. o Het jaarlijks extra aanleveren voor de opmaak van de begroting, budget en de meerjarenplanning van de nodige gegevens in verband met de verwachte prijsevoluties. Opmerking De distributienettarieven, de BTW en de andere taksen en heffingen ten laste van het elektriciteitsverbruik zijn niet inbegrepen in de onderstaande prijsformules. De kosten zullen wel in afzonderlijke tabellen en/of kolommen opgegeven worden, zodat een totaal prijsoverzicht kan opgesteld worden zoals dit later zal gefactureerd worden. III.6 Facturatie De facturen worden toegestuurd aan de respectievelijke facturatie adressen van de stad de politiezone en het OCMW en kerkfabrieken. Belangrijk Het indienen van facturen, niet opgesteld onder de voorwaarden van dit bestek, schort niet enkel de betaling maar ook alle kosten met betrekking tot rappels, ingebrekestellingen, verwijlintresten op. Slechts aanvaarde facturen zullen voor betaling in aanmerking komen! Per leveringspunt voor hoogspanning of gelijkgesteld, wordt maandelijks één factuur opgemaakt. De factuur moet leesbaar te zijn. Zij bevat per afnamepunt de volgende elementen (in de mate dat deze door de netbeheerder aangeleverd worden): - De administratieve gegevens, verbruikslocatie, facturatieadres en facturatie periode - de EAN code van het afnamepunt. - identificatie van de gebruikte meetapparatuur (serienummer indien beschikbaar) - de eenheidsprijzen - de maandpieken / kwartiervermogens Blz. 20

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie 2005-1/18 INHOUDSTAFEL 1. Eerste

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding

BESTEK LEVERINGEN LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013 EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding BESTEK VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN MET ALS VOORWERP "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105 Openbare aanbesteding Aanbestedende overheid Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting Erratum AANBESTEDENDE OVERHEID ADRES ANDERE DEELNEMENDE BESTUREN GUNNINGSWIJZE Intercommunale Leiedal President

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER bestek nr. 02/2009 Overheidsopdracht voor de levering van elektriciteit Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER bestek nr. 02/2011 Overheidsopdracht voor de levering van elektriciteit Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden:

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: De antwoorden door het GO! zijn in het lichtrood weergegeven. In het donderrood (cursief) zijn de antwoorden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN/OF GAS AAN DE SCHOLENGROEPEN VAN HET GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OPEN AANBESTEDING

LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN/OF GAS AAN DE SCHOLENGROEPEN VAN HET GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OPEN AANBESTEDING LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN/OF GAS AAN DE SCHOLENGROEPEN VAN HET GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OPEN AANBESTEDING BESTEK NR. Co-RA 2015/ OA 01 Met invultabellen: Overzicht gas.xls Simulatie

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Speciaal bestek nr. 01/2009 Overheidsopdracht voor de levering van gas Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Speciaal bestek nr. 01/2011 Overheidsopdracht voor de levering van gas Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur OCMW

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017 Deel I : Opdracht voorbehouden aan sociale inschakelingsondernemingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW MET 2 PERCELEN Vervangen Ramen, buitendeuren en glas En Vervangen glasdallen OPEN OFFERTEVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Sint-Martens-Latem

Nadere informatie

Openbare verlichting. 04 juni 2013. Verbruik

Openbare verlichting. 04 juni 2013. Verbruik Openbare verlichting 04 juni 2013 Verbruik Agenda Marktspelers De verbruiksgegevens De factuur voor elektriciteitslevering 2 Platform licht - 4 juni 2013 De marktspelers EANDIS Registreert/berekent de

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE OPEN OFFERTEAANVRAAG met

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 20/08/2012 - BDA nummer: 2012-518496 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie 2009-1/25

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

Overzicht Vragen & Antwoorden:

Overzicht Vragen & Antwoorden: Overzicht Vragen & Antwoorden: Dossier EAN13AL004 Samenaankoop elektriciteit 2015-2017 Bestekken: samenaankoop groep stad Antwerpen 100% groene elektriciteit 2015-2017 en samenaankoop groep stad Antwerpen

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 59,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BESTEK nr. PO/2008/5107 Levering van 100% groene elektriciteit aan installaties en gebouwen van de Stad

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65 Overheidsopdracht van leveringen Openbare aanbesteding Bio Base Europe Pilot Plant AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDEND AMBTENAAR VOORWERP BBEPP - Bio Base Europe Pilot Plant Rodenhuizekaai

Nadere informatie

Tariefkaart voor particulieren

Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart versie 011507 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen inclusief 6% btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015.

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen exclusief btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES Vragen & antwoorden

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES Vragen & antwoorden ID vraag antwoord 1 Op p.5 stellen jullie dat "De overeenkomst is niet exclusief teneinde, in voorkomend geval, eventuele marktrisico's te kunnen spreiden", betekent dit "niet exclusief" dat de toekomstige

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Gemeentebestuur Knokke-Heist A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Blz. 1 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013 Uw Zoomit-code: 53909 Uw webactiveringscode: 1000409237 (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS 1 8670 KOKSIJDE 046/BERNLVA4 Vragen? www.electrabel.be/contact Energielijn:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen INHOUD Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden of instanties 1 1.1.1 Het personele toepassingsgebied in de regelgeving 1

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen Methodologie A. Bronnen 1. Statistische gegevens, afkomstig van Sibelga (www.sibelga.be), netwerkbeheerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2. Statistische gegevens, afkomstig van Elia (www.elia.be),

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

Voorbeeldbestek Ingroenen kerkhoven

Voorbeeldbestek Ingroenen kerkhoven Voorbeeldbestek Ingroenen kerkhoven BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT DIENSTEN OPMAKEN MASTERPLAN VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN BEGRAAFPLAATS + UITVOERING VAN DE HERINRICHTING VOLGENS EEN DESIGN AND BUILD-FORMULE

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie