TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)"

Transcriptie

1 TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

2 INHOUDSTAFEL Opgelet: dit bestek en toelichting zijn nog niet aangepast aan de wijzigingen van de wetgeving 1. Reglementaire en verordenende bepalingen Algemeen Aanbestedende overheid Voorwerp van de opdracht Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december art. 13 en 15) Kwalitatieve selectie van de inschrijvers (KB van 8 januari 1996, art.43 en 43bis) Wijze van prijsbepaling (KB van 8 januari art. 86) - Diensten in de prijs begrepen Duur van de opdracht- uitvoeringstermijn Wijzigingsberichten Opmaak van de offerte (KB van 8 januari art. 89) Wijziging hoeveelheden (KB van 8 januari art. 97) Vergissingen + leemten (KB van 8 januari art. 98) Prijsopgave Taal Indiening van de offerte (KB van 8 januari art. 104) Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (KB van 8 januari art. 106) Varianten (KB van 8 januari art. 113) Vrije varianten (KB van 8 januari art. 115) Gestanddoeningstermijn (KB van 08 januari art. 116) Percelen Administratieve contractuele bepalingen Algemeen Leidend ambtenaar (AAV art.1) Borgtocht (AAV art.5) Prijsherziening (AAV art.13) Betalingen (AAV art.15) Aansprakelijkheid Plaats van de levering (AAV art.55 1) (ECS) Wijzigingen aan de opdracht (KB 26 september 1996, art.7) Technische bepalingen Inleiding Afnamepunten Hoogspanning / Perceel 1: Hoogspanning (KIES!!!) Laagspanning / Perceel 2: Laagspanning (KIES!!!) Openbare verlichting / Perceel 3: Openbare verlichting (KIES!!!) Uurroosters Vertrouwelijkheid in hoofde van de leverancier Opsomming van de afnamepunten met hun referentieprofielen Referentieprofielen hoogspanning / Perceel 1: referentieprofielen hoogspanning (KIES!!!) Laagspanning / Perceel 2: laagspanning (KIES!!!) Openbare verlichting / Perceel 3: openbare verlichting (KIES!!!) Vijfde deel - Inschrijvingsformulier Administratieve gegevens Inventaris VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

3 Beschikbaarheid bestek Dit bestek is op eenvoudige vraag elektronisch verkrijgbaar Inlichtingen Inlichtingen i.v.m. dit bestek zijn verkrijgbaar bij: naam:... adres:... telefoon:... fax: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. KB van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 3. KB van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit KB betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV). 4. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 5. Het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 6. De uitvoeringsbesluiten van de onder 4 en 5 vermelde regelgeving. Afwijkingen en motivering (KB van 26 september art. 3) De bepalingen omtrent de borgtocht (2.3) wijken af van art. 5 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden omwille van de controles uitgeoefend door de VREG op de erkende leveranciers van elektriciteit en het verplichte bewijs van financiële capaciteit door de erkende leveranciers aan de distributienetbeheerders. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

4 1. Reglementaire en verordenende bepalingen 1.1 Algemeen Dit deel heeft betrekking op de overheidsopdracht tot op het moment dat de gekozen inschrijver is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het KB van 8 januari 1996 en latere wijzigingen. 1.2 Aanbestedende overheid Aanbestedende overheid (verder genoemd: het bestuur ):... Adres: Voorwerp van de opdracht De uit te voeren opdracht betreft het ter beschikking stellen van het nodige vermogen en de levering van de benodigde energie voor de afnamepunten in hoogspanning/ laagspanning / openbare verlichting (KIES!!!) aan het bestuur volgens de referentieprofielen opgenomen in dit bestek. 1.4 Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december art. 13 en 15) De overeenkomst voor deze opdracht wordt gesloten op basis van een openbare aanbesteding. Voor het bepalen van de laagste regelmatige offerte, wordt een berekening uitgevoerd volgens de prijsformules in het bestek en de coëfficiënten van de inschrijver, gebaseerd op de referentieprofielen van het jaar Kwalitatieve selectie van de inschrijvers (KB van 8 januari 1996, art.43 en 43bis) Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 43 en te beschikken over een leveringsvergunning toegekend door de VREG. 1.6 Wijze van prijsbepaling (KB van 8 januari art. 86) - Diensten in de prijs begrepen Voor de vaststelling van de prijzen, wordt deze overeenkomst beschouwd als een opdracht volgens prijslijst op basis van de formules vervat in deel 3 van dit bestek. Voor de diensten die in de prijs zijn inbegrepen, wordt verwezen naar deel 3 van dit bestek, nummers , en Duur van de opdracht- uitvoeringstermijn De opdracht vangt aan op 1 januari / februari / maart / april / mei / juni / juli / augustus / september / oktober / november / december (KIES!!!) 2009 / 2010 / 2011 (KIES!!!) en duurt drie jaar. De opdracht kan niet vervroegd worden stopgezet. De leveringen van elektriciteit aan de afnamepunten die het bestuur in de loop van de opdracht in gebruik neemt, beginnen op de datum die in onderling overleg tussen de leverancier en het bestuur en na afspraak met de distributienetbeheerder wordt bepaald. De opdracht eindigt voor alle afnamepunten op dezelfde dag, nl. drie jaar na de start van de leveringen. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

5 1.8 Wijzigingsberichten De berichten en terechtwijzingen, bekendgemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen (en desgevallend in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen) die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op deze opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. 1.9 Opmaak van de offerte (KB van 8 januari art. 89) De offerte en de inventaris worden in één exemplaar en... kopieën (art. 103 KB van 8 januari 1996) opgemaakt op de daartoe bestemde documenten bij dit bestek gevoegd. De volledige inventaris en de simulatie worden daarnaast ook elektronisch ingediend, in een door Excel leesbaar formaat. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die op ieder document moet verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. Een dergelijk document moet volgende formule vermelden : "Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier(en) en inventaris(sen), en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden." 1.10 Wijziging hoeveelheden (KB van 8 januari art. 97) De inschrijver kan de hoeveelheden vermeld in de inventaris niet wijzigen, ongeacht of het om forfaitaire dan wel om vermoedelijke hoeveelheden gaat Vergissingen + leemten (KB van 8 januari art. 98) Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt waardoor het voor hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of waardoor de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, en zeker ten minste tien dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behalve wanneer de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven Prijsopgave De heffingen op het elektriciteitsverbruik (energiebijdrage, financiering CREG, toeslag sociaal fonds, toeslag beschermde klanten en toekomstige heffingen waarop de leverancier geen invloed heeft 1 ), de btw, de distributienettarieven en de transmissienettarieven vallen niet ten laste van de leverancier en zijn dus niet begrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht. Zij moeten echter wel opgenomen worden op de factuur en in overeenstemming zijn met de officiële publicaties van de CREG (inclusief de degressiviteit van de federale bijdrage). De bijdrage voor groene stroom/wkk, heffingen denuclearisatie (Niras) en Kyoto zijn afhankelijk van respectievelijk de quotaverplichting en de fuel mix van de aanbieder. Zij worden wel opgenomen in de energieprijs Taal De inschrijver dient zijn offerte in het Nederlands in. Ook alle latere briefwisseling en contacten tussen de inschrijver en het bestuur verlopen in het Nederlands Indiening van de offerte (KB van 8 januari art. 104) De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten enveloppe waarop zijn vermeld : de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend en de verwijzing naar het bestek. 1 Financiering van de forfaitaire verminderingen voor verwarming met elektriciteit (premie verwarming) VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

6 Bij verzending via de Post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten enveloppe geschoven in een tweede gesloten enveloppe met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding "offerte". De offerte wordt gestuurd aan:... Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting vóór de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover: 1. het bestuur aan de aannemer nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing, 2. en de offerte ten laatste vier ka lenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de Post als aangetekende zending is afgegeven Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (KB van 8 januari art. 106) Opening van de offertes: Plaats:... Datum:... Uur:... Ten overstaan van... of zijn/haar afgevaardigde Varianten (KB van 8 januari art. 113) Er zijn geen verplichte en/of facultatieve varianten Vrije varianten (KB van 8 januari art. 115) Het is verboden om vrije varianten in te dienen Gestanddoeningstermijn (KB van 08 januari art. 116) Voor deze opdracht geldt een termijn van 60 dagen gedurende dewelke de inschrijver gebonden blijft door zijn offerte. De gestanddoeningstermijn wordt van rechtswege verlengd met de wachttermijn van vijftien dagen bedoeld in art. 21 bis 2 van de wet van 24 december 1993, in geval de opdracht onderworpen is aan een verplichte voorafgaande Europese bekendmaking Percelen Deze opdracht bestaat uit 1 / 2 / 3 / 4 / x (KIES!!!) perceel / percelen (KIES!!!). (INDIEN GEWERKT WORDT MET PERCELEN:) Deze percelen zijn: Perceel 1: Perceel 2: VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

7 2. Administratieve contractuele bepalingen 2.1 Algemeen Dit deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voorzover er niet van afgeweken wordt, is het KB van 26 september 1996 (met latere wijzigingen) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit KB (AAV). De indeling hierna in artikels is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde KB (AAV). 2.2 Leidend ambtenaar (AAV art.1) De leiding en het toezicht op de uitvoering gebeuren door... In de brief waarbij aan de leverancier kennis wordt gegeven van de goedkeuring van zijn offerte zal de leidende ambtenaar vermeld worden. Zijn mandaat namens het bestuur is beperkt tot Borgtocht (AAV art.5) Voor deze opdracht wordt geen borgtocht geëist. 2.4 Prijsherziening (AAV art.13) Voor deze opdracht geldt een systeem van prijsherziening zoals bepaald in deel 3. Technische bepalingen verder in dit bestek Betalingen (AAV art.15) De betalingen moeten plaatsvinden binnen een termijn van vijftig (50) dagen vanaf de datum waarop het bestuur over een regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. Voor de facturatie- en betalingsmodaliteiten wordt verwezen naar de nrs en en in dit bestek. 2 Voorbeeld van prijsherziening: Gunningsdatum: vrijdag 13 februari 2009 Start leveringen: maandag 1 mei 2009 Referentieprijs voor leveringen: o 1 mei 2009 tot en met 31 mei 2009: gemiddelde ENDEX BE Power Base Load Maand mei (09), gebaseerd op de noteringen voor de maand mei tijdens de periode 1 maart tot en met 31 maart o 1 juni 2009 tot en met 30 juni 2009: gemiddelde ENDEX BE Power Base Load Maand juni (09), gebaseerd op de noteringen voor de maand juni tijdens de periode 1 april tot en met 30 april o 1 juli 2009 tot en met 30 september 2009: gemiddelde ENDEX BE Power Base Load Q3 (09), gebaseerd op de noteringen voor Q3 tijdens de periode 1 mei tot en met 31 mei o 1 oktober 2009 tot en met 31 december 2009: gemiddelde ENDEX BE Power Base Load Q4 (09), gebaseerd op de noteringen voor Q4 tijdens de periode 1 augustus tot en met 31 augustus o 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010: gemiddelde ENDEX BE Power Base CAL 10, gebaseerd op de noteringen voor CAL 10 tijdens de periode 1 november tot en met 30 november o 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011: gemiddelde ENDEX BE Power Base CAL 11, gebaseerd op de noteringen voor CAL 11 tijdens de periode 1 november tot en met 30 november o 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012: gemiddelde ENDEX BE Power Base Load Q1 (12), gebaseerd op de noteringen voor Q1 tijdens de periode 1 november tot en met november o 1 april 2012 tot en met 30 april 2012: gemiddelde ENDEX BE Power Base Load maand april (12), gebaseerd op de noteringen voor de maand april tijdens de periode 1 februari tot en met 29 februari VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

8 2.6 Aansprakelijkheid De leverancier kan gehouden zijn tot vergoeding van de schade, hetzij aan personen, hetzij aan goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit zijn activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht voor zover hij tekort komt aan zijn eigen plichten zoals deze worden bepaald in de toepasselijke reglementering, met andere woorden indien de schade te wijten is aan een fout of tekortkoming van de leverancier zelf. De leverancier zal het bestuur in dit verband vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor alle verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheden, vorderingen en geschillen van welke aard ook, geleden of ingesteld wegens of naar aanleiding van een aantoonbare fout in hoofde van de leverancier. 2.7 Plaats van de levering (AAV art.55 1) (ECS) Zie delen 3. Technische bepalingen en 4. Opsomming van de afnamepunten met hun referentieprofielen verder in dit bestek. 2.8 Wijzigingen aan de opdracht (KB 26 september 1996, art.7) In het geval er onverwacht nog andere dan de in de bijlage(n) beschreven afnamepunten om eender welke reden zouden ontstaan, kunnen deze aan de opdracht worden toegevoegd. De coëfficiënten van de prijsformules worden voor deze afnamepunten in gemeen overleg bepaald, rekening houdend met de in de offerte ingediende coëfficiënten voor afnamepunten met analoge meetgegevens en verbruikskarakteristieken. Het bestuur heeft het recht de opdracht voor bepaalde afnamepunten op te zeggen zonder schadevergoeding voor de leverancier wanneer een afnamepunt volledig buiten dienst zou worden gesteld, en dit op voorwaarde van een vooropzeg van drie maanden. De kosten die aan de buitendienststelling zijn verbonden, vallen ten laste van het bestuur. Het bestuur heeft het recht de opdracht voor bepaalde afnamepunten tijdelijk op te schorten zonder schadevergoeding voor de leverancier op voorwaarde van een schriftelijke vooropzeg van drie maanden. De periode (beginen einddatum) waarin het afnamepunt tijdelijk buiten dienst wordt genomen, zal duidelijk in die brief worden vastgelegd. Indien het door de partijen bij het sluiten van deze overeenkomst ontstane contractuele evenwicht ernstig wordt verstoord door gewijzigde economische omstandigheden of gewijzigde wettelijke bepalingen, brengt de partij die door deze verstoring nadeel ondervindt, de andere partij hiervan op de hoogte. De partijen verbinden zich ertoe om over deze overeenkomst in dat geval te heronderhandelen om het oorspronkelijke contractuele evenwicht te herstellen. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

9 3. Technische bepalingen 3.1 Inleiding Het bestuur beseft dat de leverancier voor een deel van de uitvoering van zijn taken afhankelijk is van de netbeheerders. De leverancier zal het bestuur onverwijld op de hoogte brengen wanneer hij de aan hem via dit bestek opgelegde taken niet naar behoren kan uitoefenen, omwille van redenen die hun oorzaak vinden bij het netbeheer. 3.2 Afnamepunten Deel vier van dit bestek bevat een lijst van hoogspannings- en laagspanningsaansluitingen met het referentieprofiel van per afnamepunt, evenals de gegevens m.b.t. de openbare verlichting. In deze lijst wordt tevens het EAN-nummer van ieder afnamepunt opgegeven. Hoewel het bestuur zoveel mogelijk tracht correcte informatie te verlenen, kan het gebeuren dat er EAN-nummers opgenomen worden die fout zijn of die op het moment van de gunning, niet meer onder het beheer van het bestuur vallen. In dat geval zal de leverancier samen met het bestuur een oplossing zoeken voor deze toegangspunten. De leverancier zal hiertoe vlot samenwerken met het bestuur en desgevallend met de leverancier die actief was op het toegangspunt dat verkeerdelijk geswitcht werd. Zo moet de afnemer op de betrokken toegangspunten door de leverancier verwittigd worden van de vergissing en zo snel mogelijk terug geswitcht worden naar zijn eigen leverancier. Hiervoor kan geen schadevergoeding worden gevraagd. 3.3 Hoogspanning / Perceel 1: Hoogspanning (KIES!!!) Definitie Onder aansluitingen op hoogspanning, worden die aansluitingen bedoeld die verbinding maken met volgende infrastructuurdelen 3 van het net: aansluitingen van klantencabines het netwerk met een nominale spanning tussen 26 en 1 kv; transformatoren naar het middenspanningsnet; het netwerk met een nominale spanning van 30 kv tot 70 kv (30 kv inbegrepen). Alle andere aansluitingen worden, met uitzondering van de openbare verlichting (cf. 3.5 van dit bestek), beschouwd als aansluitingspunten op laagspanning (cf. 3.4 van dit bestek) Plaats van de levering Het vermogen wordt ter beschikking gesteld op de afnamepunten beschreven in deel 4. Opsomming van de afnamepunten met hun referentieprofielen verder in dit bestek Referentieprofiel per afnamepunt In deel 4. Opsomming van de afnamepunten met hun referentieprofielen verder in dit bestek wordt per afnamepunt het referentieprofiel weergegeven. Het betreft de meetgegevens op maandbasis over de periode januari 200 t.e.m. december 200. Per maand worden het verbruik in de normale en de stille uren [MWh] en het kwartuurvermogen [kw] weergegeven, zoals beschreven op de maandelijkse facturen. Meer gedetailleerde gegevens zijn niet beschikbaar. 3 KB van 2 september 2008 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van distributienetten voor elektriciteit. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

10 Naast deze referentieprofielen zal de inschrijver rekening houden met de beschrijving en de prognoses die per afnamepunt worden gegeven. De meetgegevens over het referentiejaar 200 worden gebruikt als referentiebasis om de verschillende offertes naar kostprijs te beoordelen. De facturatie gebeurt op basis van het werkelijke verbruik van elektriciteit gedurende de uitvoeringstermijn van de opdracht Prijsformules hoogspanning Inleiding Om een correcte vergelijking van de offertes mogelijk te maken wordt door het bestuur een set formules gehanteerd. De inschrijver zal de coëfficiënten in de formules aanpassen, rekening houdend met zijn kosten. Deze coëfficiënten kunnen eventueel verschillend zijn per afnamepunt. De inschrijver is verplicht een offerte te maken op basis van de in beschreven prijsformules en de hieronder vermelde definities. Om de vergelijking mogelijk te maken, zal de inschrijver voor alle afnamepunten een prijssimulatie uitvoeren op basis van de in zijn offerte opgegeven coëfficiënten, de meetgegevens van het referentiejaar 200 en de ENDEX (jaar en indien voorkomend kwartaal en maand) (VUL IN!!!) De inschrijver zal de resultaten van deze simulatie bij zijn offerte voegen. De resultaten worden opgesplitst per afnamepunt en per maand. Een overzicht van het totale bedrag per jaar per afnamepunt en in globo (alles samengeteld) wordt eveneens bijgevoegd. De munteenheid bij deze simulatie is de euro Definities V m: Een vaste vergoeding per maand in euro voor het ter beschikking stellen van het vermogen. P m: Een vaste maandelijkse vergoeding in euro voor het vermogen. kw m: Het maandelijks vermogen in kilowatt. Het maandelijks vermogen is het maximum op maandbasis van het gemiddeld vermogen gemeten tijdens een interval van 15 minuten. E: De vergoeding in euro voor de geleverde energie. E nu: De vergoeding in euro voor de geleverde energie afgenomen tijdens de normale uren. E su: De vergoeding in euro voor de geleverde energie afgenomen tijdens de stille uren. kw nu,max: Het maximum maandelijks vermogen opgetreden tijdens de normale uren. kw su,max: Het maximum maandelijks vermogen opgetreden tijdens de stille uren. MWh nu: Het aantal megawattuur afgenomen tijdens de normale uren van de beschouwde maand MWh su: VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

11 Het aantal megawattuur afgenomen tijdens de stille uren van de beschouwde maand. MWh tot: Het totaal aantal megawattuur afgenomen tijdens de beschouwde maand met MWh tot = MWh nu + MWh su x nu: Marge aangerekend door de inschrijver bovenop de op de ENDEX gebaseerde elektriciteitsprijs, zoals bepaald in de formules in en geldig voor de normale uren. x nu blijft gedurende de hele looptijd van de overeenkomst constant. x su: Marge aangerekend door de inschrijver bovenop de op de ENDEX gebaseerde elektriciteitsprijs, zoals bepaald in de formules in en geldig voor de stille uren. x su blijft gedurende de hele looptijd van de overeenkomst constant. Indien de leveringen starten op 1 januari 200Y zijn enkel de formules onder punt A van toepassing. Bij de start van de leveringen bij het begin van een kwartaal Q (dus op 1 april, 1 juli of 1 oktober, maar niet op 1 januari want dan geldt de vorige zin), worden de formules onder punt B gebruikt. Bij de start van de leveringen bij het begin van een andere maand M dan de hierboven beschreven maanden (dus op 1 februari, 1 maart, 1 mei, 1 juni, 1 augustus, 1 september, 1 november of 1 december), gelden de formules in C. (KIES!!!) Diensten vervat in de prijsformules De hieronder beschreven prijsformule bevat volgende elementen: - alle kosten die de leverancier moet maken voor het aankopen van de energie en het ter beschikking stellen van het noodzakelijke vermogen, inclusief de bijdrage voor groene stroom/wkk en heffingen denuclearisatie (Niras) en Kyoto; - de kosten voor het ter beschikking stellen van één aanspreekpunt (accountmanager). Deze kosten omvatten alle diensten betreffende de coördinatie met de transmissie- en distributienetbeheerder(s), de contacten met de regulatoren, met de producenten van de energie,...; - het jaarlijks leveren (in de maand januari) van de meetgegevens per maand van alle afnamepunten van het voorbije jaar in een door Excel leesbaar formaat in de vorm en de lay-out gebruikt in deel 4. Opsomming van de afnamepunten met hun referentieprofielen verder in dit bestek. Er wordt een extra kolom aangemaakt waarin het reactief verbruik wordt ingeschreven; - alle administratieve kosten (aanmaken van de factuur,...); - de kosten betreffende het regelmatige overleg tussen de leverancier en het bestuur waarop de stand van zaken, eventuele problemen, enz. besproken worden; de leverancier geeft op dit overleg ook suggesties voor de optimalisatie van de afnameprofielen van de verschillende afnamepunten; - het jaarlijks voor de opmaak van het budget en de meerjarenplanning leveren aan het bestuur van de nodige gegevens i.v.m. de verwachte kosten van het elektriciteitsverbruik. De distributie- en transmissienettarieven, de btw en de andere taksen en heffingen ten laste van het elektriciteitsverbruik zijn niet inbegrepen in de onderstaande prijsformules Prijsformules A Voor leveringen die starten op 1 januari van een bepaald jaar De prijs is samengesteld als volgt: a) een vaste, maandelijkse vergoeding (V m) gelijk aan: a [EUR] VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

12 De coëfficiënt a wordt ingevuld door de inschrijver als een bedrag in euro, met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënt a kan gelijk zijn aan 0 (nul). b) een maandelijkse vergoeding voor het vermogen (P m) gelijk aan b. kw m [EUR] De coëfficiënt b wordt ingevuld door de inschrijver, en wordt zo gekozen dat de formule resulteert in een prijs in euro, correct tot 2 cijfers na de komma. De waarde van b kan 0 (nul) zijn. Indien het maximaal afgenomen kwartuurvermogen tijdens de stille uren groter zou zijn dan dat tijdens de normale uren, wordt het supplement maar voor c % in rekening gebracht. Het maandelijkse vermogen wordt dus bepaald volgens de volgende formule: kw m = kw nu,max + c. (kw su,max kw nu,max) [kw] De coëfficiënt c wordt ingevuld door de inschrijver en is een getal met twee cijfers na de komma. De waarde van c kan 0 (nul) zijn. Met de waarde tussen de haakjes wordt enkel rekening gehouden indien deze positief is. De coëfficiënt c wordt in rekening gebracht vanaf het ogenblik dat de energiemeetapparatuur geplaatst op het afnamepunt een onderscheid kan maken tussen normale en stille uren in het domein van het kwartuurvermogen. c) een vergoeding, proportioneel met de verbruikte energie (E) gelijk aan de rekenkundige som van de verbruikte energie in de normale uren en de stille uren en dit volgens onderstaande formules: Periode Y Y: Tijdens de normale uren: (E nu) = (d x ENDEX Cal0Y + x nu). MWh nu [EUR] Tijdens de stille uren: (E su) = (e x ENDEX Cal0Y + x su). MWh su [EUR] Periode Y Y+1: Tijdens de normale uren: (E nu) = (d x ENDEX Cal0Y+1 + x nu). MWh nu [EUR] Tijdens de stille uren: (E su) = (e x ENDEX Cal0Y+1 + x su). MWh su [EUR] Periode Y Y+2: Tijdens de normale uren: (E nu) = (d x ENDEX Cal0Y+2 + x nu). MWh nu [EUR] Tijdens de stille uren: (E su) = (e x ENDEX Cal0Y+2 + x su). MWh su [EUR] De coëfficiënten d, e, x nu en x su worden ingevuld door de inschrijver. Ze worden zo gekozen dat de formules resulteren in een prijs in euro, correct tot twee cijfers na de komma. De coëfficiënten d, e, x nu en x su zijn constant over de hele looptijd van de overeenkomst. De coëfficiënten d en e zijn wegingen van de Endex, de coëfficiënten x nu en x su zijn marges bovenop de Endex. ENDEX Cal0Y: het rekenkundige gemiddelde van de settlement prijzen voor een baseload energie kalenderjaar 200Y op de Belgische markt, zoals gepubliceerd door Endex voor de dagen van de Referentieperiode Cal0Y waarvoor er een publicatie is (noteringen tussen 17:00 en 17:30 CET) uitgedrukt in EUR/MWh. ENDEX Cal0Y+1: het rekenkundige gemiddelde van de settlement prijzen voor een baseload energie kalenderjaar 200Y+1 op de Belgische markt, zoals gepubliceerd door Endex voor de dagen van de Referentieperiode Cal0Y+1 waarvoor er een publicatie is (noteringen tussen 17:00 en 17:30 CET) uitgedrukt in EUR/MWh. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

13 ENDEX Cal0Y+2: het rekenkundige gemiddelde van de settlement prijzen voor een baseload energie kalenderjaar 200Y+2 op de Belgische markt, zoals gepubliceerd door Endex voor de dagen van de Referentieperiode Cal0Y+2 waarvoor er een publicatie is (noteringen tussen 17:00 en 17:30 CET) uitgedrukt in EUR/MWh. Referentieperiode Cal0Y : De referentieperiode begint op de eerste dag van de voorlaatste maand voorafgaand aan het kalenderjaar Y van de leveringen en eindigt op de laatste dag van die maand. Referentieperiode Cal0Y+1 : De referentieperiode begint op de eerste dag van de voorlaatste maand voorafgaand aan het kalenderjaar Y+1 van de leveringen en eindigt op de laatste dag van die maand. Referentieperiode Cal0Y+2 : De referentieperiode begint op de eerste dag van de voorlaatste maand voorafgaand aan het kalenderjaar Y+2 van de leveringen en eindigt op de laatste dag van die maand. Endex = European Energy Derivates Exchange. Website Het totale maandelijkse gefactureerde bedrag voor energie is de rekenkundige som van de bovenstaande termen, dus: V m + P m + E [EUR] B Voor leveringen die starten op 1 april, 1 juli of 1 oktober van een bepaald jaar De kwartalen beginnen op 1 april, 1 juli en 1 oktober. De kalenderjaren beginnen op 1 januari. De prijs is samengesteld als volgt: a) een vaste, maandelijkse vergoeding (V m) gelijk aan: a [EUR] De coëfficiënt a wordt ingevuld door de inschrijver als een bedrag in euro, met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënt a kan gelijk zijn aan 0 (nul). b) een maandelijkse vergoeding voor het vermogen (P m) gelijk aan b. kw m [EUR] De coëfficiënt b wordt ingevuld door de inschrijver, en wordt zo gekozen dat de formule resulteert in een prijs in euro, correct tot 2 cijfers na de komma. De waarde van b kan 0 (nul) zijn. Indien het maximaal afgenomen kwartuurvermogen tijdens de stille uren groter zou zijn dan dat tijdens de normale uren, wordt het supplement maar voor c % in rekening gebracht. Het maandelijkse vermogen wordt dus bepaald volgens de volgende formule: kw m = kw nu,max + c. (kw su,max kw nu,max) [kw] De coëfficiënt c wordt ingevuld door de inschrijver en is een getal met twee cijfers na de komma. De waarde van c kan 0 (nul) zijn. Met de waarde tussen de haakjes wordt enkel rekening gehouden indien deze positief is. De coëfficiënt c wordt in rekening gebracht vanaf het ogenblik dat de energiemeetapparatuur geplaatst op het afnamepunt een onderscheid kan maken tussen normale en stille uren in het domein van het kwartuurvermogen. c) een maandelijkse vergoeding, proportioneel met de verbruikte energie (E) gelijk aan de rekenkundige som van de verbruikte energie in de normale uren en de stille uren en dit volgens onderstaande formules: VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

14 Voor de leveringen tijdens de kwartalen die niet tot een volledig kalenderjaar behoren: Periode(s) 1.Q.200Y Q.200Y: Tijdens de normale uren: (E nu) = (d x ENDEX Q + x nu). MWh nu [EUR] Tijdens de stille uren: (E su) = (e x ENDEX Q + x su). MWh su [EUR] Periode(s) 1.Q.200Y Q.200Y+3: Tijdens de normale uren: (E nu) = (d x ENDEX Q + x nu). MWh nu [EUR] Tijdens de stille uren: (E su) = (e x ENDEX Q + x su). MWh su [EUR] De coëfficiënten d, e, x nu en x su worden ingevuld door de inschrijver. Ze worden zo gekozen dat de formules resulteren in een prijs in euro, correct tot twee cijfers na de komma. De coëfficiënten d, e, x nu en x su zijn constant over de hele looptijd van de overeenkomst. De coëfficiënten d en e zijn wegingen van de Endex, de coëfficiënten x nu en x su zijn marges bovenop de Endex. ENDEX Q, de indexeringsparameter toegepast in het kwartaal Q, is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van alle settlement einde dagnoteringen voor een Base Load elektriciteitslevering op de Belgische markt voor kwartaal Q genoteerd tijdens de periode beginnend op de eerste dag van de tweede maand tot en met de laatste dag van die maand van het kwartaal Q-1. Deze dagnoteringen worden gepubliceerd door de energiebeurs Endex ( De parameter ENDEX Q wordt viermaal per kalenderjaar berekend en tijdens het volledige overeenkomstige kwartaal toegepast. ENDEX Q wordt uitgedrukt in EUR/MWh. Endex = European Energy Derivates Exchange. Website Afhankelijk van het moment van de start van de leveringen in de loop van 200Y en het gebruik van 1, 2 of 3 kwartalen in jaar 200Y, heeft dit tot gevolg dat deze kwartaalformules ook voor respectievelijk 3, 2 of 1 kwartalen gelden in jaar 200Y+3. Voor de leveringen tijdens de volledige kalenderjaren van de leveringsperiode: Periode Y Y+1: Tijdens de normale uren: (E nu) = (d x ENDEX Cal0Y+1 + x nu). MWh nu [EUR] Tijdens de stille uren: (E su) = (e x ENDEX Cal0Y+1 + x su). MWh su [EUR] Periode Y Y+2: Tijdens de normale uren: (E nu) = (d x ENDEX Cal0Y+2 + x nu). MWh nu [EUR] Tijdens de stille uren: (E su) = (e x ENDEX Cal0Y+2 + x su). MWh su [EUR] De coëfficiënten d, e, x nu en x su worden ingevuld door de inschrijver. Ze worden zo gekozen dat de formules resulteren in een prijs in euro, correct tot twee cijfers na de komma. De coëfficiënten d, e, x nu en x su zijn constant over de hele looptijd van de overeenkomst. De coëfficiënten d en e zijn wegingen van de Endex, de coëfficiënten x nu en x su zijn marges bovenop de Endex. ENDEX Cal0Y+1: het rekenkundige gemiddelde van de settlement prijzen voor een baseload energie kalenderjaar 200Y+1 op de Belgische markt, zoals gepubliceerd door Endex voor de dagen van de Referentieperiode Cal0Y+1 waarvoor er een publicatie is (noteringen tussen 17:00 en 17:30 CET) uitgedrukt in EUR/MWh. ENDEX Cal0Y+2: het rekenkundige gemiddelde van de settlement prijzen voor een baseload energie kalenderjaar 200Y+2 op de Belgische markt, zoals gepubliceerd door Endex voor de dagen van de Referentieperiode Cal0Y+2 waarvoor er een publicatie is (noteringen tussen 17:00 en 17:30 CET) uitgedrukt in EUR/MWh. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

15 Referentieperiode Cal0Y+1 : De referentieperiode begint op de eerste dag van de voorlaatste maand voorafgaand aan het kalenderjaar Y+1 van de leveringen en eindigt op de laatste dag van die maand. Referentieperiode Cal0Y+2 : De referentieperiode begint op de eerste dag van de voorlaatste maand voorafgaand aan het kalenderjaar Y+2 van de leveringen en eindigt op de laatste dag van die maand. Endex = European Energy Derivates Exchange. Website Het totale maandelijkse gefactureerde bedrag voor energie is de rekenkundige som van de bovenstaande termen, dus: V m + P m + E [EUR] C Voor de leveringen die starten op 1 februari, 1 maart, 1 mei, 1 juni, 1 augustus, 1 september, 1 november of 1 december De maanden beginnen op 1 februari, 1 maart, 1 mei, 1 juni, 1 augustus, 1 september, 1 november en 1 december. De kwartalen beginnen op 1 april, 1 juli en 1 oktober. De kalenderjaren beginnen op 1 januari. De prijs is samengesteld als volgt: a) een vaste, maandelijkse vergoeding (V m) gelijk aan: a [EUR] De coëfficiënt a wordt ingevuld door de inschrijver als een bedrag in euro, met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënt a kan gelijk zijn aan 0 (nul). b) een maandelijkse vergoeding voor het vermogen (P m) gelijk aan b. kw m [EUR] De coëfficiënt b wordt ingevuld door de inschrijver, en wordt zo gekozen dat de formule resulteert in een prijs in euro, correct tot 2 cijfers na de komma. De waarde van b kan 0 (nul) zijn. Indien het maximaal afgenomen kwartuurvermogen tijdens de stille uren groter zou zijn dan dat tijdens de normale uren, wordt het supplement maar voor c % in rekening gebracht. Het maandelijkse vermogen wordt dus bepaald volgens de volgende formule: kw m = kw nu,max + c. (kw su,max kw nu,max) [kw] De coëfficiënt c wordt ingevuld door de inschrijver en is een getal met twee cijfers na de komma. De waarde van c kan 0 (nul) zijn. Met de waarde tussen de haakjes wordt enkel rekening gehouden indien deze positief is. De coëfficiënt c wordt in rekening gebracht vanaf het ogenblik dat de energiemeetapparatuur geplaatst op het afnamepunt een onderscheid kan maken tussen normale en stille uren in het domein van het kwartuurvermogen. c) een maandelijkse vergoeding, proportioneel met de verbruikte energie (E) gelijk aan de rekenkundige som van de verbruikte energie in de normale uren en de stille uren en dit volgens onderstaande formules: Voor de leveringen tijdens de maanden die niet tot een volledig kwartaal behoren: VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

16 Periode(s) 1.M.200Y M.200Y: Tijdens de normale uren: (E nu) = (d x ENDEX M + x nu). MWh nu [EUR] Tijdens de stille uren: (E su) = (e x ENDEX M + x su). MWh su [EUR] Periode(s) 1.M.200Y M.200Y+3: Tijdens de normale uren: (E nu) = (d x ENDEX M + x nu). MWh nu [EUR] Tijdens de stille uren: (E su) = (e x ENDEX M + x su). MWh su [EUR] De coëfficiënten d, e, x nu en x su worden ingevuld door de inschrijver. Ze worden zo gekozen dat de formules resulteren in een prijs in euro, correct tot twee cijfers na de komma. De coëfficiënten d, e, x nu en x su zijn constant over de hele looptijd van de overeenkomst. De coëfficiënten d en e zijn wegingen van de Endex, de coëfficiënten x nu en x su zijn marges bovenop de Endex. ENDEX M, de indexeringsparameter toegepast in de maand M, is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van alle settlement einde dagnoteringen voor een Base Load elektriciteitslevering op de Belgische markt voor maand M genoteerd tijdens de periode beginnend op de eerste dag van de maand M-2 tot en met de laatste dag van die maand. Deze dagnoteringen worden gepubliceerd door de energiebeurs Endex ( De parameter ENDEX M wordt twaalf maal per kalenderjaar berekend en tijdens de volledige overeenkomstige maand M toegepast. ENDEX M wordt uitgedrukt in EUR/MWh. Endex = European Energy Derivates Exchange. Website Dit deel van de formules kan slechts voor de leveringen gedurende drie maand van de overeenkomst worden gebruikt: ofwel 1 maand in jaar 200Y en 2 maanden in jaar 200Y+3, ofwel 2 maanden in jaar 200Y en 1 maand in jaar 200Y+3. Voor alle andere leveringen tijdens de overeenkomst gelden de formules per kwartaal of per jaar zoals hieronder beschreven. Voor de leveringen tijdens de volledige kwartalen die niet tot een volledig kalenderjaar behoren: Periode(s) 1.Q.200Y Q.200Y: Tijdens de normale uren: (E nu) = (d x ENDEX Q + x nu). MWh nu [EUR] Tijdens de stille uren: (E su) = (e x ENDEX Q + x su). MWh su [EUR] Periode(s) 1.Q.200Y Q.200Y+3: Tijdens de normale uren: (E nu) = (d x ENDEX Q + x nu). MWh nu [EUR] Tijdens de stille uren: (E su) = (e x ENDEX Q + x su). MWh su [EUR] De coëfficiënten d, e, x nu en x su worden ingevuld door de inschrijver. Ze worden zo gekozen dat de formules resulteren in een prijs in euro, correct tot twee cijfers na de komma. De coëfficiënten d, e, x nu en x su zijn constant over de hele looptijd van de overeenkomst. De coëfficiënten d en e zijn wegingen van de Endex, de coëfficiënten x nu en x su zijn marges bovenop de Endex. ENDEX Q, de indexeringsparameter toegepast in het kwartaal Q, is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van alle settlement einde dagnoteringen voor een Base Load elektriciteitslevering op de Belgische markt voor kwartaal Q genoteerd tijdens de periode beginnend op de eerste dag van de tweede maand tot en met de laatste dag van die maand van het kwartaal Q-1. Deze dagnoteringen worden gepubliceerd door de energiebeurs Endex ( VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

17 De parameter ENDEX Q wordt viermaal per kalenderjaar berekend en tijdens het volledige overeenkomstige kwartaal toegepast. ENDEX Q wordt uitgedrukt in EUR/MWh. Endex = European Energy Derivates Exchange. Website Afhankelijk van het moment van de start van de leveringen in de loop van 200Y en het gebruik van 0, 1, 2 of 3 kwartalen in jaar 200Y, heeft dit tot gevolg dat deze kwartaalformules ook voor respectievelijk 3, 2, 1 of 0 kwartalen gelden in jaar 200Y+3. Voor de leveringen tijdens de volledige kalenderjaren van de leveringsperiode: Periode Y Y+1: Tijdens de normale uren: (E nu) = (d x ENDEX Cal0Y+1 + x nu). MWh nu [EUR] Tijdens de stille uren: (E su) = (e x ENDEX Cal0Y+1 + x su). MWh su [EUR] Periode Y Y+2: Tijdens de normale uren: (E nu) = (d x ENDEX Cal0Y+2 + x nu). MWh nu [EUR] Tijdens de stille uren: (E su) = (e x ENDEX Cal0Y+2 + x su). MWh su [EUR] De coëfficiënten d, e, x nu en x su worden ingevuld door de inschrijver. Ze worden zo gekozen dat de formules resulteren in een prijs in euro, correct tot twee cijfers na de komma. De coëfficiënten d, e, x nu en x su zijn constant over de hele looptijd van de overeenkomst. De coëfficiënten d en e zijn wegingen van de Endex, de coëfficiënten x nu en x su zijn marges bovenop de Endex. ENDEX Cal0Y+1: het rekenkundige gemiddelde van de settlement prijzen voor een baseload energie kalenderjaar 200Y+1 op de Belgische markt, zoals gepubliceerd door Endex voor de dagen van de Referentieperiode Cal0Y+1 waarvoor er een publicatie is (noteringen tussen 17:00 en 17:30 CET) uitgedrukt in EUR/MWh. ENDEX Cal0Y+2: het rekenkundige gemiddelde van de settlement prijzen voor een baseload energie kalenderjaar 200Y+2 op de Belgische markt, zoals gepubliceerd door Endex voor de dagen van de Referentieperiode Cal0Y+2 waarvoor er een publicatie is (noteringen tussen 17:00 en 17:30 CET) uitgedrukt in EUR/MWh. Referentieperiode Cal0Y+1 : De referentieperiode begint op de eerste dag van de voorlaatste maand voorafgaand aan het kalenderjaar Y+1 van de leveringen en eindigt op de laatste dag van die maand. Referentieperiode Cal0Y+2 : De referentieperiode begint op de eerste dag van de voorlaatste maand voorafgaand aan het kalenderjaar Y+2 van de leveringen en eindigt op de laatste dag van die maand. Endex = European Energy Derivates Exchange. Website Het totale maandelijkse gefactureerde bedrag voor energie is de rekenkundige som van de bovenstaande termen, dus: V m + P m + E [EUR] Hernieuwbare energie De inschrijver garandeert dat de geleverde energie voor hoogspanning voor ten minste 5 / 10 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 75 / 80 / 90 / 100% (KIES!!!) bestaat uit hernieuwbare energie, aangetoond door de maandelijkse groenrapportering aan de VREG op basis van de garanties van oorsprong Elasticiteit van de prijsformules Het bestuur garandeert geen minimale afname van elektriciteit en gaat geen verplichtingen aan in verband met het maximale verbruik. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

18 3.3.7 Facturatie De leverancier maakt één maandelijkse factuur op per afnamepunt. De eventuele bundeling van deze facturen over verschillende afnamepunten en de keuze voor papieren of elektronische facturatie gebeuren in overleg tussen het bestuur en de leverancier. De factuur moet leesbaar zijn. Zij bevat per afnamepunt minimaal de volgende elementen (op de factuur zelf, of in bijlage): - EAN-nummer van het afnamepunt - identificatie van de gebruikte meetapparatuur (serienummer); - alle indexen van de opgestelde meetapparatuur, gebruikt om de factuur te berekenen, samen met hun eenheid; - de berekening van alle termen uit de prijsformules: V m, P m, E m,nu, en E m,su; - de aangerekende distributienettarieven waarmee de berekening gebeurt; - de aangerekende transmissienettarieven waarmee de berekening gebeurt; - alle taksen en heffingen m.b.t. het elektriciteitsverbruik, met een aparte vermelding per type heffing of taks; - de btw. 3.4 Laagspanning / Perceel 2: Laagspanning (KIES!!!) In deel 4. Opsomming van de afnamepunten met hun referentieprofielen verder in dit bestek zijn de verbruiken en de andere relevante gegevens (dag- en nachtverbruik, contractueel vermogen,...) per afnamepunt opgenomen Plaats van de levering Het vermogen wordt ter beschikking gesteld op de afnamepunten beschreven in deel 4. Opsomming van de afnamepunten met hun referentieprofielen verder in dit bestek Referentieprofiel per afnamepunt In deel 4. Opsomming van de afnamepunten met hun referentieprofielen verder in dit bestek wordt per afnamepunt het indicatief verbruik weergegeven. Het betreft het gemiddelde verbruik op jaarbasis, afgeleid uit de jaarlijkse afrekening. Eventueel wordt het verbruik onderverdeeld in dag- en nachturen [MWh]. Meer gedetailleerde gegevens zijn niet beschikbaar. Wanneer geen meetgegevens tijdens de nachturen beschikbaar zijn, werd dit veld blanco gelaten. De gegevens onder het veld dag omvatten in dit geval het volledige verbruik. Naast deze gegevens zal de inschrijver rekening houden met de beschrijving en de prognoses die per afnamepunt worden gegeven. De verbruiksgegevens over het referentiejaar 200 worden gebruikt als referentiebasis om de verschillende offertes naar kostprijs te beoordelen. De facturatie gebeurt op basis van het werkelijke verbruik van elektriciteit gedurende de uitvoeringstermijn van deze opdracht Prijsformules laagspanning Inleiding Om een correcte vergelijking van de offertes mogelijk te maken wordt door het bestuur een set formules gehanteerd. De inschrijver zal de coëfficiënten in de formules aanpassen, rekening houdend met zijn kosten. De inschrijver is verplicht een offerte te maken op basis van de in beschreven prijsformules en de hieronder vermelde definities. Om de vergelijking mogelijk te maken, zal de inschrijver een prijssimulatie uitvoeren op basis van de in zijn offerte opgegeven coëfficiënten, de meetgegevens van het referentiejaar 200 en de ENDEX (jaar en indien voorkomend kwartaal en maand) (VUL IN!!!). De inschrijver zal de resultaten van deze simulatie bij zijn offerte voegen. De resultaten zijn opgesplitst per afnamepunt. De munteenheid bij deze simulatie is de euro. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

19 Er wordt één set coëfficiënten ingediend geldig voor alle afnamepunten in laagspanning, en dus niet per individueel afnamepunt Definities V j,b: Een vaste basisvergoeding per jaar in euro voor het ter beschikking stellen van het vermogen. E: De vergoeding voor de geleverde energie, in euro. E d: De vergoeding in euro voor de geleverde energie afgenomen tijdens de daguren. E n: De vergoeding in euro voor de geleverde energie afgenomen tijdens de nachturen. x d: Marge aangerekend door de inschrijver bovenop de op de ENDEX gebaseerde elektriciteitsprijs, zoals bepaald in de formules in en geldig voor de daguren. x d blijft gedurende de hele looptijd van de overeenkomst constant. x n: Marge aangerekend door de inschrijver bovenop de op de ENDEX gebaseerde elektriciteitsprijs, zoals bepaald in de formules in en geldig voor de nachturen. x n blijft gedurende de hele looptijd van de overeenkomst constant. Indien de levering starten op 1 januari 200Y zijn enkel de formules onder punt A van toepassing. Bij de start van de leveringen bij het begin van een kwartaal Q (dus op 1 april, 1 juli of 1 oktober, maar niet op 1 januari want dan geldt de vorige zin), worden de formules onder punt B gebruikt. Bij de start van de leveringen bij het begin van een andere maand M dan de hierboven beschreven maanden (dus op 1 februari, 1 maart, 1 mei, 1 juni, 1 augustus, 1 september, 1 november of 1 december), gelden de formules in C. (KIES!!!) Indien de levering start in de loop van een bepaalde maand wordt beleverd volgens Endex + marge waarbij de Endex de maandwaarde inhoudt, conform de bepalingen in C, vermenigvuldigd met het aantal dagen van de maand waarop er leveringen plaats vinden, gedeeld door het totaal aantal dagen van die maand Diensten vervat in de prijsformules De hieronder beschreven prijsformule bevat volgende elementen: - alle kosten die de leverancier moet maken voor het aankopen van de energie en het ter beschikking stellen van het noodzakelijke vermogen, inclusief de bijdrage voor groene stroom/wkk en de heffingen denuclearisatie (Niras) en Kyoto; - de kosten voor het ter beschikking stellen van één aanspreekpunt (accountmanager). Deze kosten omvatten alle diensten betreffende de coördinatie met de transmissie- en distributienetbeheerder(s), de contacten met de regulatoren, met de producenten van de energie,...; - het jaarlijks leveren (in de maand januari) van de meetgegevens per maand van alle afnamepunten van het voorbije jaar in een door Excel leesbaar formaat in de vorm en de lay-out gebruikt in deel 4. Opsomming van de afnamepunten met hun referentieprofielen verder in dit bestek. Er wordt een extra kolom aangemaakt waarin het reactief verbruik wordt ingeschreven; - alle administratieve kosten (aanmaken van de factuur,...); - de kosten betreffende het regelmatige overleg tussen de leverancier en het bestuur waarop de stand van zaken, eventuele problemen, enz. besproken worden; de leverancier geeft op dit overleg ook suggesties voor de optimalisatie van de afnameprofielen van de verschillende afnamepunten; VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

20 - het jaarlijks voor de opmaak van het budget en de meerjarenplanning leveren aan het bestuur van de nodige gegevens i.v.m. de verwachte kosten van het elektriciteitsverbruik. De distributie- en transmissienettarieven, de btw en de andere taksen en heffingen ten laste van het elektriciteitsverbruik zijn niet inbegrepen in de onderstaande prijsformules Prijsformule A Voor leveringen die starten op 1 januari van een bepaald jaar De prijs is samengesteld als volgt: a) een vaste, jaarlijkse vergoeding (V j,b) gelijk aan: f [EUR] De coëfficiënt f wordt ingevuld door de inschrijver als een bedrag in euro, met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënt f kan gelijk zijn aan 0 (nul). b) een vergoeding, proportioneel met de verbruikte energie (E) berekend op basis van de onderstaande formules: Periode Y Y: Tijdens de daguren: (E d) = (g x ENDEX Cal0Y + x d). MWh d [EUR] Tijdens de nachturen: (E n) = (h x ENDEX Cal0Y + x n). MWh n [EUR] Periode Y Y+1: Tijdens de daguren: (E d) = (g x ENDEX Cal0Y+1 + x d). MWh d [EUR] Tijdens de nachturen: (E n) = (h x ENDEX Cal0Y+1 + x n). MWh n [EUR] Periode Y Y+2: Tijdens de daguren: (E d) = (g x ENDEX Cal0Y+2 + x d). MWh d [EUR] Tijdens de nachturen: (E n) = (h x ENDEX Cal0Y+2 + x n). MWh n [EUR] De coëfficiënten g, h, x d en x n worden ingevuld door de inschrijver. Ze worden zo gekozen dat de formules resulteren in een prijs in euro, correct tot twee cijfers na de komma. De coëfficiënten g, h, x d en x n zijn constant over de hele looptijd van de overeenkomst. De coëfficiënten g en h zijn wegingen van de Endex, de coëfficiënten x d en x n zijn marges bovenop de Endex. Op deze plaatsen waar de huidige meetinstallatie het niet toelaat een onderscheid te maken tussen dag- en nachturen zal de kostprijs voor het volledige verbruik berekend worden via de formule voor de daguren E j,d. De formule betreffende de nachturen E j,n is in dit geval niet van toepassing. ENDEX Cal0Y: het rekenkundige gemiddelde van de settlement prijzen voor een baseload energie kalenderjaar 200Y op de Belgische markt, zoals gepubliceerd door Endex voor de dagen van de Referentieperiode Cal0Y waarvoor er een publicatie is (noteringen tussen 17:00 en 17:30 CET) uitgedrukt in EUR/MWh. ENDEX Cal0Y+1: het rekenkundige gemiddelde van de settlement prijzen voor een baseload energie kalenderjaar 200Y+1 op de Belgische markt, zoals gepubliceerd door Endex voor de dagen van de Referentieperiode Cal0Y+1 waarvoor er een publicatie is (noteringen tussen 17:00 en 17:30 CET) uitgedrukt in EUR/MWh. ENDEX Cal0Y+2: het rekenkundige gemiddelde van de settlement prijzen voor een baseload energie kalenderjaar 200Y+2 op de Belgische markt, zoals gepubliceerd door Endex voor de dagen van de Referentieperiode Cal0Y+2 waarvoor er een publicatie is (noteringen tussen 17:00 en 17:30 CET) uitgedrukt in EUR/MWh. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /44

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie 2005-1/18 INHOUDSTAFEL 1. Eerste

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BESTEK

OPENBARE AANBESTEDING BESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2016-2018 Table of Contents AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN.... 4 1.1. Voorwerp en aard van de opdracht....

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie 2009-1/25

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER bestek nr. 02/2009 Overheidsopdracht voor de levering van elektriciteit Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65 Overheidsopdracht van leveringen Openbare aanbesteding Bio Base Europe Pilot Plant AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDEND AMBTENAAR VOORWERP BBEPP - Bio Base Europe Pilot Plant Rodenhuizekaai

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER bestek nr. 02/2011 Overheidsopdracht voor de levering van elektriciteit Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Speciaal bestek nr. 01/2009 Overheidsopdracht voor de levering van gas Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

BESTEK. Levering groene stroom BBEPP BBEPP-2016-JVH

BESTEK. Levering groene stroom BBEPP BBEPP-2016-JVH BESTEK Open aanbesteding LEVERINGEN Levering groene stroom BBEPP BBEPP-2016-JVH-0902-181 AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE AMBTENAAR VOORWERP Bio Base Europe Pilot Plant vzw Sofia Vindevogel De opdracht

Nadere informatie

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting Erratum AANBESTEDENDE OVERHEID ADRES ANDERE DEELNEMENDE BESTUREN GUNNINGSWIJZE Intercommunale Leiedal President

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Speciaal bestek nr. 01/2011 Overheidsopdracht voor de levering van gas Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding

BESTEK LEVERINGEN LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013 EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding BESTEK VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN MET ALS VOORWERP "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105 Openbare aanbesteding Aanbestedende overheid Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 20/08/2012 - BDA nummer: 2012-518496 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN/OF GAS AAN DE SCHOLENGROEPEN VAN HET GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OPEN AANBESTEDING

LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN/OF GAS AAN DE SCHOLENGROEPEN VAN HET GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OPEN AANBESTEDING LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN/OF GAS AAN DE SCHOLENGROEPEN VAN HET GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OPEN AANBESTEDING BESTEK NR. Co-RA 2015/ OA 01 Met invultabellen: Overzicht gas.xls Simulatie

Nadere informatie

OPEN AANBESTEDING B E S T E K LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

OPEN AANBESTEDING B E S T E K LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) OPEN AANBESTEDING B E S T E K LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de STAD, de POLITIEZONE, de kerkfabrieken en het OCMW van SINT-NIKLAAS, de sociale huisvestingsmaatschappij SNMH de

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 59,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BESTEK nr. PO/2008/5107 Levering van 100% groene elektriciteit aan installaties en gebouwen van de Stad

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier )

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) 1. Voorwerp Voor de Levering en Afname van elektriciteit respectievelijk

Nadere informatie

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in FEBRUARI 2016 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224 E/1

BESLISSING (B) CDC-1224 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 13/MJE36/14-16 LEVERINGEN

BIJZONDER BESTEK 13/MJE36/14-16 LEVERINGEN BIJZONDER BESTEK 13/MJE36/14-16 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP DIENST GEBOUWEN EN TECHNIEKEN. AANKOOP VAN ELEKTRICITEIT TEN BEHOEVE VAN DE STAD AALST, HET OCMW, POLITIEZONE

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2012-2015 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De tarifaire condities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De prijscondities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, zoals bepaald door de beslissing van de

Nadere informatie

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk (B)1220E/18 20 april 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba Reynaertpark 207 9100 Sint-Niklaas Telefoon +323 780 58 48 Fax +323 766 07 58 BESTEK NUMMER : 1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERING LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS+ AANKOOP VAN ELEKTRICITEIT EN GARANTIES VAN OORSPRONG.

BIJZONDER BESTEK LEVERING LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS+ AANKOOP VAN ELEKTRICITEIT EN GARANTIES VAN OORSPRONG. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING MET ALS VOORWERP LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS+ AANKOOP VAN ELEKTRICITEIT EN GARANTIES VAN OORSPRONG Open aanbesteding Opdrachtgevend bestuur

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden:

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: De antwoorden door het GO! zijn in het lichtrood weergegeven. In het donderrood (cursief) zijn de antwoorden

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 5 BE001 28/04/2017 - BDA nummer: 2017-513025 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1220E/12

BESLISSING (B) CDC-1220E/12 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Indien er in een maand geen verbruik is : is er alleen de aanrekening van de kw-term.

Indien er in een maand geen verbruik is : is er alleen de aanrekening van de kw-term. EXPLOITATIEJAAR 2005 opmerking : PERIODE : 01-07-2005-30-09-2005 INTERMOSANE Hoogspanning Laagspanning (2) (3) (4) (5) TransHS 26-1kV TransLS LS II Tarief gebruik net (art.5 kb 11.7.2002): tarief tarief

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/5

BESLISSING (B) CDC-1225G/5 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2004 2055 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2004/11240] 13 MEI 2004. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003

Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 De tarieven die vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 van toepassing zijn, bestaan uit : Tarieven voor het gebruik van het net! Tarief

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009)

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) Inhoudstafel Typebestek Aankoop Aardgas... 1 Commentaar... 1 1. Inleiding... 2 2. De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen... 2 3. Het

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421]

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421] FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421] 17 AUGUSTUS 2013. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie