Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde"

Transcriptie

1 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T d.d Elektriciteit Btw-tarief 21% vanaf Facturatie Btw-tarief van 21% vanaf voor de levering van elektriciteit. Voorschotfacturen, afrekenings- en slotfacturen. Toe te passen btw-tarieven. Artikel 1bis, 1 van het koninklijk besluit nr. 20 van wordt met ingang van als volgt gewijzigd: In afwijking van artikel 1 wordt vanaf tot en met onderworpen aan het verlaagd tarief van zes percent, de levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers als bedoeld in artikel 2, 16 bis, van de wet van betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Het voordeel van het verlaagd btw-tarief van 6% op de levering van elektriciteit (zie beslissing btw nr. E.T van ) eindigt bijgevolg op De levering van elektriciteit is met ingang van opnieuw onderworpen aan het normaal btw-tarief van 21% ongeacht de hoedanigheid van de afnemer. Onderhavige beslissing regelt de belangrijkste aspecten van de tariefwijziging en actualiseert de in voornoemde beslissing gegeven voorbeelden in de zin van onderhavige tariefwijziging. Artikel 1bis, 3, nieuw, van voormeld koninklijk besluit nr. 20, bepaalt: Onverminderd het tweede lid is het toe te passen btw-tarief voor de voorschotten aangerekend tot uiterlijk en die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de levering van elektriciteit vanaf , het tarief dat van kracht is op het tijdstip van de facturering van deze voorschotten. Voor de definitieve heffing van de btw op de eindafrekening die betrekking heeft op de periode die aanvangt vóór en eindigt na het tijdstip van de tariefwijziging op , wordt de maatstaf van heffing met betrekking tot het volledige verbruik tijdens die periode per onderscheiden btwtarief omgeslagen en dit rekening houdend met het verbruik vóór en na het tijdstip van de tariefwijziging. De berekening van het verbruik met het oog op de in het tweede lid bedoelde omslag per btwtarief, wordt uitgevoerd aan de hand van het in de elektriciteitsmarkt vastgestelde verbruiksprofiel (SLP of synthetisch lastprofiel) dat per kwartier of per uur van een volledig jaar het relatieve gebruik weergeeft van een bepaald type van klanten. Die bepaling heeft dus betrekking op de regeling inzake de toe te passen btw-tarieven van 6% en 21% met betrekking tot de verbruiksperiode die aanvangt vóór en eindigt na het tijdstip van de tariefwijziging op (hierna eenvoudigheidshalve "verbruiksperiode met btwtariefwijziging" genoemd). 1. VOORLOPIGE HEFFING VAN DE BTW OP DE TUSSENTIJDSE VOORSCHOTFACTUREN Onverminderd de bepaling van het nieuwe artikel 1bis, 3, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 20, wordt ter vereenvoudiging aangenomen dat een voorschot (b.v. maandelijks of tweemaandelijks voorschot) met betrekking tot het geraamde elektriciteitsverbruik dat wordt gefactureerd uiterlijk wordt belast met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6%, zelfs wanneer die voorschotfactuur wordt betaald na en ongeacht de beoogde verbruiksperiode (zie onderstaande voorbeelden). Het btw-bedrag voldaan volgens de tussentijdse voorschotfacturen welke worden uitgereikt in de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging, stemt niet overeen met de btw die deels aan 6% en deels aan 21% verschuldigd is met betrekking tot de verbruikte hoeveelheden kwh. Dat verschil zal

2 worden rechtgezet bij de afrekenings- of slotfactuur met betrekking tot de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging (zie punt 2, hierna). De btw die opeisbaar wordt met betrekking tot een voorschot dat wordt gefactureerd na wordt geheven met toepassing van het normaal btw-tarief van 21%. Voorbeeld wordt uiterlijk op uitgereikt. Het voorschot wordt belast met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6%. Voorbeeld 2 Een voorschotfactuur met betrekking tot de levering van elektriciteit voor de maand september 2015 (verbruiksperiode ) wordt uiterlijk op uitgereikt. Het voorschot wordt belast met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6%. Via de jaarlijkse afrekenings- of slotfactuur zal er evenwel een rechtzetting moeten gebeuren (zie punt 2, hierna). Voorbeeld wordt uiterlijk op uitgereikt. Het voorschot wordt belast met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6%. Via de jaarlijkse afrekenings- of slotfactuur zal er evenwel een rechtzetting moeten gebeuren voor wat betreft de verbruiksperiode vanaf (zie punt 2, hierna). Voorbeeld wordt pas uitgereikt op De btw is opeisbaar tegen het normaal btw-tarief van 21%. Via de jaarlijkse afrekenings- of slotfactuur zal er evenwel een rechtzetting moeten gebeuren voor wat betreft de verbruiksperiode van de maand augustus Voorbeeld wordt uitgereikt op De btw is opeisbaar tegen het normaal btw-tarief van 21%. Voorbeeld wordt uitgereikt op Het voorschot wordt belast met toepassing van het normaal btw-tarief van 21%. Via de jaarlijkse afrekenings- of slotfactuur zal er evenwel een rechtzetting moeten gebeuren voor wat betreft de verbruiksperiode tot en met (zie punt 2, hierna). Samenvattende tabel voorbeelden: Datum uitreiking voorschotfactuur Verbruiksperiode Btw-tarief voorschotfactuur uiterlijk % uiterlijk % uiterlijk % vanaf % vanaf % vanaf %

3 2. DEFINITIEVE HEFFING VAN DE BTW OP DE AFREKENINGS- OF SLOTFACTUUR M.B.T. DE VERBRUIKSPERIODE MET BTW-TARIEFWIJZIGING Het btw-bedrag voldaan volgens de tussentijdse voorschotfacturen welke worden uitgereikt in de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging, stemt niet overeen met de btw die deels aan 6% en deels aan 21% verschuldigd is met betrekking tot de verbruikte hoeveelheden kwh. Dat verschil zal worden rechtgezet bij de afrekenings- of slotfactuur met betrekking tot de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging. Hierbij wordt de maatstaf van heffing bij de afrekenings- of slotfactuur met betrekking tot het volledige verbruik tijdens de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging omgeslagen zodat: het gedeelte van die maatstaf van heffing dat betrekking heeft op het verbruik vóór belast wordt met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6%; het gedeelte van die maatstaf van heffing dat betrekking heeft op het verbruik vanaf belast wordt met toepassing van het normaal btw-tarief van 21%. De componenten van de maatstaf van heffing van het volledige verbruik die worden aangerekend in functie van de hoeveelheid geleverde kwh (componenten waarvoor een eenheidsprijs c/kwh is bepaald (1), worden met het oog op de definitieve heffing van de btw omgeslagen aan de hand van synthetische lastprofielen (Synthetic Load Profiles - SLP). (1) Onder meer tarief elektriciteit nacht, tarief elektriciteit dag, bijdrage certificatenverplichting, WKK, distributietarief nacht, distributietarief dag, transporttarief nacht, transporttarief dag, energiebijdrage, Uitzondering op die regel vormen de vaste vergoedingen (o.a. abonnementskosten, tarief voor meting- en telling alsmede het prosumententarief voor consumenten die zelf energie opwekken). Aangezien die componenten van de maatstaf van heffing niet worden aangerekend in functie van de hoeveelheid geleverde kwh (het betreft componenten waarvoor in principe een eenheidsprijs /jaar is bepaald), dienen ze pro rata temporis te worden opgesplitst. 3. MAATREGEL M.B.T. DE JAARLIJKSE TOEKENNING VAN EEN HOEVEELHEID GRATIS ELEKTRICITEIT IN VLAANDEREN Het wettelijk kader van deze maatregel is het artikel van het Decreet van houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (Energiedecreet) en artikel t.e.m. artikel van het Besluit van de Vlaamse Regering van houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (Energiebesluit). Overeenkomstig voormelde maatregel wordt jaarlijks een hoeveelheid gratis kwh elektriciteit toegekend aan de klant. Dat recht is verworven op 1 januari van het jaar op basis van de gezinssituatie van de klant op die datum. Dat recht wordt voor de toepassing van de btw aangemerkt als een prijsvermindering die door de elektriciteitsleverancier aan de klant wordt toegekend en die door deze laatste is verkregen op 1 januari van het jaar N. Die prijsvermindering wordt, rekening houdend met het op 1 januari van het jaar N toepasselijke btw-tarief, pas later gefactureerd: ze wordt in mindering gebracht (rekening houdend dus met het op 1 januari van het jaar N toepasselijke btw-tarief) op de eerste afrekenings- of slotfactuur die de klant ontvangt na 1 mei van het jaar N. Voorbeeld 1 Indien de klant zijn afrekenings- of slotfactuur ontvangt in april 2015 wordt in die eindafrekening met betrekking tot de eraan voorafgaande gebruiksperiode, de prijsvermindering (gratis kwh verworven op ) in mindering gebracht rekening houdend met het op geldende btw-tarief van 21%. Voorbeeld 2

4 Indien de klant zijn afrekenings- of slotfactuur ontvangt in mei 2015 wordt in die eindafrekening met betrekking de eraan voorafgaande gebruiksperiode, de prijsvermindering (gratis kwh verworven op ) in mindering gebracht rekening houdend met het op geldende btw-tarief van 6%. Voorbeeld 3 Indien de klant zijn afrekenings- of slotfactuur ontvangt in april 2016 wordt in die eindafrekening met betrekking de eraan voorafgaande gebruiksperiode, de prijsvermindering (gratis kwh verworven op ) in mindering gebracht rekening houdend met het op geldende btw-tarief van 6%. Bij de berekening en de omslag van de maatstaf van heffing van het volledige verbruik tijdens de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging (zie punt 2, hiervoor) wordt dus geen rekening gehouden met voormelde prijsvermindering. Die prijsvermindering wordt los daarvan in rekening gebracht op de eindafrekening. 4. KORTINGEN 4.1 Kortingen toegekend in functie van het verbruik Voorbeeld De elektriciteitsleverancier kent een korting toe van 5% op de energieprijs (5% korting op tarief elektriciteit nacht en 5% korting op tarief elektriciteit dag). Die zodoende verminderde component van de maatstaf van heffing van het volledige verbruik tijdens de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging wordt met het oog op de definitieve heffing van de btw op de afrekenings- of slotfactuur omgeslagen aan de hand van synthetische lastprofielen (zie punt 2, hiervoor). 4.2 Eenmalige kortingen Voorbeeld 1 Welkomkorting verkregen door de klant op Het moment waarop de korting definitief is verworven (in casu ) is bepaald in de voorwaarden van de leverancier. Dat recht wordt voor de toepassing van de btw aangemerkt als een prijsvermindering die door de elektriciteitsleverancier aan de klant wordt toegekend en die door deze laatste is verkregen op (toepasselijke btw-tarief van 6%). Van geen belang is dat de korting gefactureerd wordt na Wanneer die korting in rekening wordt gebracht op de afrekening m.b.t. de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging, wordt bij de berekening en de omslag van de maatstaf van heffing van het volledige verbruik tijdens die verbruiksperiode (zie punt 2) dus geen rekening gehouden met voormelde prijsvermindering. De prijsvermindering wordt los daarvan in mindering gebracht op de eindafrekening, rekening houdend met het btw-tarief van 6%. Voorbeeld 2 Eenmalige korting verkregen door de klant op Het moment waarop de korting definitief is verworven (in casu ) is bepaald in de voorwaarden van de leverancier. Dat recht wordt voor de toepassing van de btw aangemerkt als een prijsvermindering die door de elektriciteitsleverancier aan de klant wordt toegekend en die door deze laatste is verkregen op (toepasselijke btw-tarief van 21%). Wanneer die korting in rekening wordt gebracht op de afrekenings- of slotfactuur m.b.t. de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging, wordt bij de berekening en de omslag van de maatstaf van heffing van het volledige verbruik tijdens die verbruiksperiode (zie punt 2, hiervoor) dus geen rekening gehouden met voormelde prijsvermindering. De prijsvermindering wordt los daarvan in mindering gebracht op de afrekenings- of slotfactuur, rekening houdend met het btw-tarief van 21%.

5 4.3 Recurrente kortingen Recurrente kortingen (weerkerende kortingen) kunnen worden toegestaan in functie van betalingsmethode (domiciliering, ), in geval van e-invoicing, wegens het wonen in de nabijheid van een windmolen, getrouwheidskortingen,. In tegenstelling tot éénmalige kortingen worden recurrente kortingen periodiek verworven (jaarlijks, maandelijks, dagelijks, ). Het moment dat de korting definitief is verworven is bepaald in de voorwaarden van de leverancier Periodiek opnieuw verworven kortingen in mindering gebracht op de afrekenings- of slotfactuur Voorbeeld De klant gaat op akkoord om zijn voorschotfacturen elektronisch te ontvangen en verkrijgt hiervoor op een korting van 10 euro (volgens het contract verworven op ) die in de eerstvolgende jaarlijkse afrekening in november 2015 (m.b.t. de verbruiksperiode ) in mindering wordt gebracht. Volgens de voorwaarden van het contract verkrijgt de klant die korting elk jaar opnieuw op 5 augustus en wordt ze in mindering gebracht op de eerstvolgende jaarlijkse afrekening in november zolang hij niet afziet van de elektronische facturatie. De korting wordt hier dus jaarlijks opnieuw verworven (d.w.z. elk jaar op 5 augustus) mits vervullen van de contractuele voorwaarde in dat verband. Op basis van de modaliteiten van de korting volgens het contract in het hiervoor gegeven voorbeeld (korting wordt jaarlijks opnieuw verworven voor zover de klant niet afziet van de elektronische facturatie), kan voor de korting die elk jaar op 5 augustus wordt verworven, de jaarlijkse toepassing van de regeling van de éénmalige kortingen worden aanvaard (zie punt 4.2, hiervoor). Dat betekent dus dat de op verworven korting in mindering wordt gebracht rekening houdend met het btw-tarief van 6% op de in november 2015 ontvangen jaarlijkse afrekening, terwijl de op verworven korting in mindering wordt gebracht rekening houdend met het btw-tarief van 21% op de in november 2016 ontvangen jaarlijkse afrekening. Voorwaarde voor de toepassing van de regeling uiteengezet in het vorig lid, is dus dat duidelijk bepaald is op welk tijdstip de korting is verworven (5 augustus in voorgaand voorbeeld). Bij het verstrijken van de periode waarvoor ze wordt toegekend, wordt de korting dus slechts opnieuw verworven wanneer aan bepaalde voorwaarden op dat ogenblik is voldaan Periodiek opnieuw verworven kortingen in mindering gebracht op de tussentijdse voorschotfacturen Wanneer de periodiek opnieuw verworven kortingen (b.v. maandelijks) in mindering worden gebracht op de tussentijdse voorschotfacturen, geldt de regeling van punt 1, hiervoor. De datum van uitreiking van de voorschotfactuur bepaalt m.a.w. het op die factuur toe te passen btw-tarief. Het btw-bedrag voldaan volgens de tussentijdse voorschotfacturen welke worden uitgereikt in de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging, stemt echter niet overeen met de btw die deels aan 6% en deels aan 21% verschuldigd is. Het verschil dient te worden rechtgezet bij de afrekenings- of slotfactuur met betrekking tot de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging (zie punt 2, hiervoor). 4.4 Gezamenlijke kortingen zowel voor gas als voor elektriciteit Ingeval een korting wordt toegekend die betrekking heeft zowel op het contract inzake de levering van gas als op het contract inzake de levering van elektriciteit en die geen verband houdt met het verbruik (b.v. welkomkorting of korting voor domiciliëring als betalingswijze van de gas- en elektriciteitsfactuur), dient die korting te worden opgesplitst: 50% korting voor gas (ter zake dient steeds rekening te worden gehouden met het normale btw-tarief van 21%) en 50% korting voor elektriciteit waarop voorgaande bepalingen inzake eenmalige of recurrente kortingen van toepassing zijn.

6 Wanneer die gezamenlijke korting niet wordt opgesplitst wordt ze eenvoudigheidshalve op de jaarlijkse afrekening in mindering gebracht als een korting die volledig betrekking heeft op het contract inzake de levering van elektriciteit. Voorgaande bepalingen inzake eenmalige of recurrente kortingen zijn zodoende dan van toepassing op de volledige korting. 5. BUDGETMETER De klant ontvangt geen tussentijdse voorschotfacturen maar de voorafbetalingen gebeuren onder de vorm van het opladen van de kaart van de budgetmeter. Voor het toepasselijk btw-tarief is het tijdstip van opladen bepalend: bij betalingen onder de vorm van opladen vóór is het verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing; bij betalingen onder de vorm van opladen vanaf is het normaal btw-tarief van 21% van toepassing. De klant ontvangt een afrekenings- of slotfactuur. Voor de afrekenings- of slotfactuur m.b.t. de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging, wordt verwezen naar punt 2, hiervoor. 6. KLANTEN MET SOCIAAL TARIEF Ten aanzien van klanten die het sociaal tarief voor elektriciteit genieten gelden de algemene regels inzake: de voorlopige heffing van de btw op de tussentijdse voorschotfacturen uitgereikt in de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging (zie punt 1 hiervoor); de definitieve heffing van de btw op de afrekenings- of slotfactuur m.b.t. de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging (zie punt 2 hiervoor). 7. "WORKS" GEFACTUREERD DOOR DE ELEKTRICITEITSLEVERANCIER AAN HUISHOUDELIJKE AFNEMERS - ENERGIE-AUDITS EN DERGELIJKE PRESTATIES De tariefwijziging heeft geen invloed op: "works" gefactureerd door elektriciteitsleveranciers aan huishoudelijke afnemers; energie-audits en dergelijke prestaties. Voor bijkomende toelichtingen met betrekking tot die punten wordt verwezen naar de beslissing btw nr. E.T van PROSUMENTENTARIEF VOOR EIGENAARS VAN ZONNEPANELEN, WINDMOLENS EN WKK-INSTALLATIES Vanaf moeten, in het Vlaamse Gewest, prosumenten (consumenten die zelf (een deel van) hun energie opwekken d.m.v. een productie-installatie met een vermogen van maximaal 10 kva en die tegelijk over een terugdraaiende teller beschikken) meebetalen voor het gebruik van het distributienet via een aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller, ook het prosumententarief genoemd. Het prosumententarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het maximaal vermogen van de omvormer(s) van de installatie. De aanrekening van het prosumententarief gaat via de factuur van de energieleverancier en start op Wanneer het prosumententarief wordt aangerekend via de voorschotfacturen, geldt de regeling zoals uiteengezet onder punt 1, hiervoor. De datum van uitreiking van de voorschotfactuur bepaalt m.a.w. het op die factuur toe te passen btw-tarief. Via de jaarlijkse afrekenings- of slotfactuur zal

7 in voorkomend geval een rechtzetting moeten gebeuren met betrekking tot de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging (zie punt 2, laatste lid, hiervoor). Wanneer het prosumententarief uitsluitend via de jaarlijkse afrekenings- of slotfactuur wordt aangerekend, dient het prosumententarief, voor de bepaling van het btw-tarief dat erop van toepassing is, pro rata temporis te worden omgeslagen. Enkel het gedeelte van het prosumententarief met betrekking tot de maanden juli en augustus 2015 is onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%. 9. AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING VOOR DE TERUGBETALING VAN DE KOST BEDOELD IN ARTIKEL 2 VAN HET KB VAN TOT VASTSTELLING VAN DE REGELS VOOR HET BEPALEN VAN DE KOSTEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE TARIEVEN DOOR DE ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN EN DE TUSSENKOMSTREGELS VOOR HET TEN LASTE NEMEN HIERVAN Bovengenoemde aangifte wordt door de elektriciteitsbedrijven bij de CREG ingediend. De aangiften van schuldvordering die betrekking hebben op het kalenderjaar 2015 kunnen regularisatiefacturen dekken die betrekking hebben op de verbruiksperiode die aanvangt vóór en eindigt na het tijdstip van tariefwijziging op De op de aangiften van schuldvorderingen vermelde btw die verschuldigd is over het door de CREG te betalen deel van de referentieprijs (prijs exclusief btw) van het elektriciteitsverbruik waarop voornoemde regularisatiefacturen betrekking hebben (d.w.z. van het verbruik tijdens de verbruiksperiode die aanvangt vóór en eindigt na het tijdstip van tariefwijziging op ), dient geheven te worden met toepassing van: het verlaagd btw-tarief van 6% in de mate dat het door de CREG betaalde deel van de referentieprijs betrekking heeft op het elektriciteitsverbruik vóór ; het normaal btw-tarief van 21% in de mate dat het door de CREG betaalde deel van de referentieprijs betrekking heeft op het elektriciteitsverbruik vanaf Jozef Marckx Adviseur generaal

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 0003001.NN/BtwBrfnn btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 inhoud Editoriaal Btw-tarief Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S 1/23 PREAMBULE Dit charter is van toepassing op dienstverleners van prijsvergelijkingswebsites

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Tariefkaart versie 171102 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari 2011. Algemene voorwaarden van Nuon Belgium N.V. ( Nuon

Nadere informatie

7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting

7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting 1 7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting 7.6.1 Kosteloze uitdeling van monsters Wanneer een bedrijf kosteloos monsters uitdeelt, met een publicitair

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ]

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ] Contractreferentie: tussen Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378, rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Geldig van 1 oktober 2011 tot en met 31 oktober 2011 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten, Zelfstandigen en KMO

Nadere informatie

Toegangscontract. tussen

Toegangscontract. tussen Toegangscontract tussen Contractreferentie: Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378,

Nadere informatie

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Augustus 2015 (referentie 201508) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 1 Akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 2 De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt De naleving van de bepalingen van dit akkoord vormen eerlijke handelspraktijken

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie