Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde"

Transcriptie

1 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T d.d Elektriciteit Btw-tarief 21% vanaf Facturatie Btw-tarief van 21% vanaf voor de levering van elektriciteit. Voorschotfacturen, afrekenings- en slotfacturen. Toe te passen btw-tarieven. Artikel 1bis, 1 van het koninklijk besluit nr. 20 van wordt met ingang van als volgt gewijzigd: In afwijking van artikel 1 wordt vanaf tot en met onderworpen aan het verlaagd tarief van zes percent, de levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers als bedoeld in artikel 2, 16 bis, van de wet van betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Het voordeel van het verlaagd btw-tarief van 6% op de levering van elektriciteit (zie beslissing btw nr. E.T van ) eindigt bijgevolg op De levering van elektriciteit is met ingang van opnieuw onderworpen aan het normaal btw-tarief van 21% ongeacht de hoedanigheid van de afnemer. Onderhavige beslissing regelt de belangrijkste aspecten van de tariefwijziging en actualiseert de in voornoemde beslissing gegeven voorbeelden in de zin van onderhavige tariefwijziging. Artikel 1bis, 3, nieuw, van voormeld koninklijk besluit nr. 20, bepaalt: Onverminderd het tweede lid is het toe te passen btw-tarief voor de voorschotten aangerekend tot uiterlijk en die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de levering van elektriciteit vanaf , het tarief dat van kracht is op het tijdstip van de facturering van deze voorschotten. Voor de definitieve heffing van de btw op de eindafrekening die betrekking heeft op de periode die aanvangt vóór en eindigt na het tijdstip van de tariefwijziging op , wordt de maatstaf van heffing met betrekking tot het volledige verbruik tijdens die periode per onderscheiden btwtarief omgeslagen en dit rekening houdend met het verbruik vóór en na het tijdstip van de tariefwijziging. De berekening van het verbruik met het oog op de in het tweede lid bedoelde omslag per btwtarief, wordt uitgevoerd aan de hand van het in de elektriciteitsmarkt vastgestelde verbruiksprofiel (SLP of synthetisch lastprofiel) dat per kwartier of per uur van een volledig jaar het relatieve gebruik weergeeft van een bepaald type van klanten. Die bepaling heeft dus betrekking op de regeling inzake de toe te passen btw-tarieven van 6% en 21% met betrekking tot de verbruiksperiode die aanvangt vóór en eindigt na het tijdstip van de tariefwijziging op (hierna eenvoudigheidshalve "verbruiksperiode met btwtariefwijziging" genoemd). 1. VOORLOPIGE HEFFING VAN DE BTW OP DE TUSSENTIJDSE VOORSCHOTFACTUREN Onverminderd de bepaling van het nieuwe artikel 1bis, 3, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 20, wordt ter vereenvoudiging aangenomen dat een voorschot (b.v. maandelijks of tweemaandelijks voorschot) met betrekking tot het geraamde elektriciteitsverbruik dat wordt gefactureerd uiterlijk wordt belast met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6%, zelfs wanneer die voorschotfactuur wordt betaald na en ongeacht de beoogde verbruiksperiode (zie onderstaande voorbeelden). Het btw-bedrag voldaan volgens de tussentijdse voorschotfacturen welke worden uitgereikt in de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging, stemt niet overeen met de btw die deels aan 6% en deels aan 21% verschuldigd is met betrekking tot de verbruikte hoeveelheden kwh. Dat verschil zal

2 worden rechtgezet bij de afrekenings- of slotfactuur met betrekking tot de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging (zie punt 2, hierna). De btw die opeisbaar wordt met betrekking tot een voorschot dat wordt gefactureerd na wordt geheven met toepassing van het normaal btw-tarief van 21%. Voorbeeld wordt uiterlijk op uitgereikt. Het voorschot wordt belast met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6%. Voorbeeld 2 Een voorschotfactuur met betrekking tot de levering van elektriciteit voor de maand september 2015 (verbruiksperiode ) wordt uiterlijk op uitgereikt. Het voorschot wordt belast met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6%. Via de jaarlijkse afrekenings- of slotfactuur zal er evenwel een rechtzetting moeten gebeuren (zie punt 2, hierna). Voorbeeld wordt uiterlijk op uitgereikt. Het voorschot wordt belast met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6%. Via de jaarlijkse afrekenings- of slotfactuur zal er evenwel een rechtzetting moeten gebeuren voor wat betreft de verbruiksperiode vanaf (zie punt 2, hierna). Voorbeeld wordt pas uitgereikt op De btw is opeisbaar tegen het normaal btw-tarief van 21%. Via de jaarlijkse afrekenings- of slotfactuur zal er evenwel een rechtzetting moeten gebeuren voor wat betreft de verbruiksperiode van de maand augustus Voorbeeld wordt uitgereikt op De btw is opeisbaar tegen het normaal btw-tarief van 21%. Voorbeeld wordt uitgereikt op Het voorschot wordt belast met toepassing van het normaal btw-tarief van 21%. Via de jaarlijkse afrekenings- of slotfactuur zal er evenwel een rechtzetting moeten gebeuren voor wat betreft de verbruiksperiode tot en met (zie punt 2, hierna). Samenvattende tabel voorbeelden: Datum uitreiking voorschotfactuur Verbruiksperiode Btw-tarief voorschotfactuur uiterlijk % uiterlijk % uiterlijk % vanaf % vanaf % vanaf %

3 2. DEFINITIEVE HEFFING VAN DE BTW OP DE AFREKENINGS- OF SLOTFACTUUR M.B.T. DE VERBRUIKSPERIODE MET BTW-TARIEFWIJZIGING Het btw-bedrag voldaan volgens de tussentijdse voorschotfacturen welke worden uitgereikt in de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging, stemt niet overeen met de btw die deels aan 6% en deels aan 21% verschuldigd is met betrekking tot de verbruikte hoeveelheden kwh. Dat verschil zal worden rechtgezet bij de afrekenings- of slotfactuur met betrekking tot de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging. Hierbij wordt de maatstaf van heffing bij de afrekenings- of slotfactuur met betrekking tot het volledige verbruik tijdens de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging omgeslagen zodat: het gedeelte van die maatstaf van heffing dat betrekking heeft op het verbruik vóór belast wordt met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6%; het gedeelte van die maatstaf van heffing dat betrekking heeft op het verbruik vanaf belast wordt met toepassing van het normaal btw-tarief van 21%. De componenten van de maatstaf van heffing van het volledige verbruik die worden aangerekend in functie van de hoeveelheid geleverde kwh (componenten waarvoor een eenheidsprijs c/kwh is bepaald (1), worden met het oog op de definitieve heffing van de btw omgeslagen aan de hand van synthetische lastprofielen (Synthetic Load Profiles - SLP). (1) Onder meer tarief elektriciteit nacht, tarief elektriciteit dag, bijdrage certificatenverplichting, WKK, distributietarief nacht, distributietarief dag, transporttarief nacht, transporttarief dag, energiebijdrage, Uitzondering op die regel vormen de vaste vergoedingen (o.a. abonnementskosten, tarief voor meting- en telling alsmede het prosumententarief voor consumenten die zelf energie opwekken). Aangezien die componenten van de maatstaf van heffing niet worden aangerekend in functie van de hoeveelheid geleverde kwh (het betreft componenten waarvoor in principe een eenheidsprijs /jaar is bepaald), dienen ze pro rata temporis te worden opgesplitst. 3. MAATREGEL M.B.T. DE JAARLIJKSE TOEKENNING VAN EEN HOEVEELHEID GRATIS ELEKTRICITEIT IN VLAANDEREN Het wettelijk kader van deze maatregel is het artikel van het Decreet van houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (Energiedecreet) en artikel t.e.m. artikel van het Besluit van de Vlaamse Regering van houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (Energiebesluit). Overeenkomstig voormelde maatregel wordt jaarlijks een hoeveelheid gratis kwh elektriciteit toegekend aan de klant. Dat recht is verworven op 1 januari van het jaar op basis van de gezinssituatie van de klant op die datum. Dat recht wordt voor de toepassing van de btw aangemerkt als een prijsvermindering die door de elektriciteitsleverancier aan de klant wordt toegekend en die door deze laatste is verkregen op 1 januari van het jaar N. Die prijsvermindering wordt, rekening houdend met het op 1 januari van het jaar N toepasselijke btw-tarief, pas later gefactureerd: ze wordt in mindering gebracht (rekening houdend dus met het op 1 januari van het jaar N toepasselijke btw-tarief) op de eerste afrekenings- of slotfactuur die de klant ontvangt na 1 mei van het jaar N. Voorbeeld 1 Indien de klant zijn afrekenings- of slotfactuur ontvangt in april 2015 wordt in die eindafrekening met betrekking tot de eraan voorafgaande gebruiksperiode, de prijsvermindering (gratis kwh verworven op ) in mindering gebracht rekening houdend met het op geldende btw-tarief van 21%. Voorbeeld 2

4 Indien de klant zijn afrekenings- of slotfactuur ontvangt in mei 2015 wordt in die eindafrekening met betrekking de eraan voorafgaande gebruiksperiode, de prijsvermindering (gratis kwh verworven op ) in mindering gebracht rekening houdend met het op geldende btw-tarief van 6%. Voorbeeld 3 Indien de klant zijn afrekenings- of slotfactuur ontvangt in april 2016 wordt in die eindafrekening met betrekking de eraan voorafgaande gebruiksperiode, de prijsvermindering (gratis kwh verworven op ) in mindering gebracht rekening houdend met het op geldende btw-tarief van 6%. Bij de berekening en de omslag van de maatstaf van heffing van het volledige verbruik tijdens de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging (zie punt 2, hiervoor) wordt dus geen rekening gehouden met voormelde prijsvermindering. Die prijsvermindering wordt los daarvan in rekening gebracht op de eindafrekening. 4. KORTINGEN 4.1 Kortingen toegekend in functie van het verbruik Voorbeeld De elektriciteitsleverancier kent een korting toe van 5% op de energieprijs (5% korting op tarief elektriciteit nacht en 5% korting op tarief elektriciteit dag). Die zodoende verminderde component van de maatstaf van heffing van het volledige verbruik tijdens de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging wordt met het oog op de definitieve heffing van de btw op de afrekenings- of slotfactuur omgeslagen aan de hand van synthetische lastprofielen (zie punt 2, hiervoor). 4.2 Eenmalige kortingen Voorbeeld 1 Welkomkorting verkregen door de klant op Het moment waarop de korting definitief is verworven (in casu ) is bepaald in de voorwaarden van de leverancier. Dat recht wordt voor de toepassing van de btw aangemerkt als een prijsvermindering die door de elektriciteitsleverancier aan de klant wordt toegekend en die door deze laatste is verkregen op (toepasselijke btw-tarief van 6%). Van geen belang is dat de korting gefactureerd wordt na Wanneer die korting in rekening wordt gebracht op de afrekening m.b.t. de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging, wordt bij de berekening en de omslag van de maatstaf van heffing van het volledige verbruik tijdens die verbruiksperiode (zie punt 2) dus geen rekening gehouden met voormelde prijsvermindering. De prijsvermindering wordt los daarvan in mindering gebracht op de eindafrekening, rekening houdend met het btw-tarief van 6%. Voorbeeld 2 Eenmalige korting verkregen door de klant op Het moment waarop de korting definitief is verworven (in casu ) is bepaald in de voorwaarden van de leverancier. Dat recht wordt voor de toepassing van de btw aangemerkt als een prijsvermindering die door de elektriciteitsleverancier aan de klant wordt toegekend en die door deze laatste is verkregen op (toepasselijke btw-tarief van 21%). Wanneer die korting in rekening wordt gebracht op de afrekenings- of slotfactuur m.b.t. de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging, wordt bij de berekening en de omslag van de maatstaf van heffing van het volledige verbruik tijdens die verbruiksperiode (zie punt 2, hiervoor) dus geen rekening gehouden met voormelde prijsvermindering. De prijsvermindering wordt los daarvan in mindering gebracht op de afrekenings- of slotfactuur, rekening houdend met het btw-tarief van 21%.

5 4.3 Recurrente kortingen Recurrente kortingen (weerkerende kortingen) kunnen worden toegestaan in functie van betalingsmethode (domiciliering, ), in geval van e-invoicing, wegens het wonen in de nabijheid van een windmolen, getrouwheidskortingen,. In tegenstelling tot éénmalige kortingen worden recurrente kortingen periodiek verworven (jaarlijks, maandelijks, dagelijks, ). Het moment dat de korting definitief is verworven is bepaald in de voorwaarden van de leverancier Periodiek opnieuw verworven kortingen in mindering gebracht op de afrekenings- of slotfactuur Voorbeeld De klant gaat op akkoord om zijn voorschotfacturen elektronisch te ontvangen en verkrijgt hiervoor op een korting van 10 euro (volgens het contract verworven op ) die in de eerstvolgende jaarlijkse afrekening in november 2015 (m.b.t. de verbruiksperiode ) in mindering wordt gebracht. Volgens de voorwaarden van het contract verkrijgt de klant die korting elk jaar opnieuw op 5 augustus en wordt ze in mindering gebracht op de eerstvolgende jaarlijkse afrekening in november zolang hij niet afziet van de elektronische facturatie. De korting wordt hier dus jaarlijks opnieuw verworven (d.w.z. elk jaar op 5 augustus) mits vervullen van de contractuele voorwaarde in dat verband. Op basis van de modaliteiten van de korting volgens het contract in het hiervoor gegeven voorbeeld (korting wordt jaarlijks opnieuw verworven voor zover de klant niet afziet van de elektronische facturatie), kan voor de korting die elk jaar op 5 augustus wordt verworven, de jaarlijkse toepassing van de regeling van de éénmalige kortingen worden aanvaard (zie punt 4.2, hiervoor). Dat betekent dus dat de op verworven korting in mindering wordt gebracht rekening houdend met het btw-tarief van 6% op de in november 2015 ontvangen jaarlijkse afrekening, terwijl de op verworven korting in mindering wordt gebracht rekening houdend met het btw-tarief van 21% op de in november 2016 ontvangen jaarlijkse afrekening. Voorwaarde voor de toepassing van de regeling uiteengezet in het vorig lid, is dus dat duidelijk bepaald is op welk tijdstip de korting is verworven (5 augustus in voorgaand voorbeeld). Bij het verstrijken van de periode waarvoor ze wordt toegekend, wordt de korting dus slechts opnieuw verworven wanneer aan bepaalde voorwaarden op dat ogenblik is voldaan Periodiek opnieuw verworven kortingen in mindering gebracht op de tussentijdse voorschotfacturen Wanneer de periodiek opnieuw verworven kortingen (b.v. maandelijks) in mindering worden gebracht op de tussentijdse voorschotfacturen, geldt de regeling van punt 1, hiervoor. De datum van uitreiking van de voorschotfactuur bepaalt m.a.w. het op die factuur toe te passen btw-tarief. Het btw-bedrag voldaan volgens de tussentijdse voorschotfacturen welke worden uitgereikt in de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging, stemt echter niet overeen met de btw die deels aan 6% en deels aan 21% verschuldigd is. Het verschil dient te worden rechtgezet bij de afrekenings- of slotfactuur met betrekking tot de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging (zie punt 2, hiervoor). 4.4 Gezamenlijke kortingen zowel voor gas als voor elektriciteit Ingeval een korting wordt toegekend die betrekking heeft zowel op het contract inzake de levering van gas als op het contract inzake de levering van elektriciteit en die geen verband houdt met het verbruik (b.v. welkomkorting of korting voor domiciliëring als betalingswijze van de gas- en elektriciteitsfactuur), dient die korting te worden opgesplitst: 50% korting voor gas (ter zake dient steeds rekening te worden gehouden met het normale btw-tarief van 21%) en 50% korting voor elektriciteit waarop voorgaande bepalingen inzake eenmalige of recurrente kortingen van toepassing zijn.

6 Wanneer die gezamenlijke korting niet wordt opgesplitst wordt ze eenvoudigheidshalve op de jaarlijkse afrekening in mindering gebracht als een korting die volledig betrekking heeft op het contract inzake de levering van elektriciteit. Voorgaande bepalingen inzake eenmalige of recurrente kortingen zijn zodoende dan van toepassing op de volledige korting. 5. BUDGETMETER De klant ontvangt geen tussentijdse voorschotfacturen maar de voorafbetalingen gebeuren onder de vorm van het opladen van de kaart van de budgetmeter. Voor het toepasselijk btw-tarief is het tijdstip van opladen bepalend: bij betalingen onder de vorm van opladen vóór is het verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing; bij betalingen onder de vorm van opladen vanaf is het normaal btw-tarief van 21% van toepassing. De klant ontvangt een afrekenings- of slotfactuur. Voor de afrekenings- of slotfactuur m.b.t. de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging, wordt verwezen naar punt 2, hiervoor. 6. KLANTEN MET SOCIAAL TARIEF Ten aanzien van klanten die het sociaal tarief voor elektriciteit genieten gelden de algemene regels inzake: de voorlopige heffing van de btw op de tussentijdse voorschotfacturen uitgereikt in de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging (zie punt 1 hiervoor); de definitieve heffing van de btw op de afrekenings- of slotfactuur m.b.t. de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging (zie punt 2 hiervoor). 7. "WORKS" GEFACTUREERD DOOR DE ELEKTRICITEITSLEVERANCIER AAN HUISHOUDELIJKE AFNEMERS - ENERGIE-AUDITS EN DERGELIJKE PRESTATIES De tariefwijziging heeft geen invloed op: "works" gefactureerd door elektriciteitsleveranciers aan huishoudelijke afnemers; energie-audits en dergelijke prestaties. Voor bijkomende toelichtingen met betrekking tot die punten wordt verwezen naar de beslissing btw nr. E.T van PROSUMENTENTARIEF VOOR EIGENAARS VAN ZONNEPANELEN, WINDMOLENS EN WKK-INSTALLATIES Vanaf moeten, in het Vlaamse Gewest, prosumenten (consumenten die zelf (een deel van) hun energie opwekken d.m.v. een productie-installatie met een vermogen van maximaal 10 kva en die tegelijk over een terugdraaiende teller beschikken) meebetalen voor het gebruik van het distributienet via een aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller, ook het prosumententarief genoemd. Het prosumententarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het maximaal vermogen van de omvormer(s) van de installatie. De aanrekening van het prosumententarief gaat via de factuur van de energieleverancier en start op Wanneer het prosumententarief wordt aangerekend via de voorschotfacturen, geldt de regeling zoals uiteengezet onder punt 1, hiervoor. De datum van uitreiking van de voorschotfactuur bepaalt m.a.w. het op die factuur toe te passen btw-tarief. Via de jaarlijkse afrekenings- of slotfactuur zal

7 in voorkomend geval een rechtzetting moeten gebeuren met betrekking tot de verbruiksperiode met btw-tariefwijziging (zie punt 2, laatste lid, hiervoor). Wanneer het prosumententarief uitsluitend via de jaarlijkse afrekenings- of slotfactuur wordt aangerekend, dient het prosumententarief, voor de bepaling van het btw-tarief dat erop van toepassing is, pro rata temporis te worden omgeslagen. Enkel het gedeelte van het prosumententarief met betrekking tot de maanden juli en augustus 2015 is onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%. 9. AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING VOOR DE TERUGBETALING VAN DE KOST BEDOELD IN ARTIKEL 2 VAN HET KB VAN TOT VASTSTELLING VAN DE REGELS VOOR HET BEPALEN VAN DE KOSTEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE TARIEVEN DOOR DE ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN EN DE TUSSENKOMSTREGELS VOOR HET TEN LASTE NEMEN HIERVAN Bovengenoemde aangifte wordt door de elektriciteitsbedrijven bij de CREG ingediend. De aangiften van schuldvordering die betrekking hebben op het kalenderjaar 2015 kunnen regularisatiefacturen dekken die betrekking hebben op de verbruiksperiode die aanvangt vóór en eindigt na het tijdstip van tariefwijziging op De op de aangiften van schuldvorderingen vermelde btw die verschuldigd is over het door de CREG te betalen deel van de referentieprijs (prijs exclusief btw) van het elektriciteitsverbruik waarop voornoemde regularisatiefacturen betrekking hebben (d.w.z. van het verbruik tijdens de verbruiksperiode die aanvangt vóór en eindigt na het tijdstip van tariefwijziging op ), dient geheven te worden met toepassing van: het verlaagd btw-tarief van 6% in de mate dat het door de CREG betaalde deel van de referentieprijs betrekking heeft op het elektriciteitsverbruik vóór ; het normaal btw-tarief van 21% in de mate dat het door de CREG betaalde deel van de referentieprijs betrekking heeft op het elektriciteitsverbruik vanaf Jozef Marckx Adviseur generaal

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Veelgestelde vragen prosumententarief

Veelgestelde vragen prosumententarief Veelgestelde vragen prosumententarief 1. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend? Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS 15/01/2016 Omdat de vragen over de verhoogde Bijdrage Energiefonds maar blijven binnenstromen en het bijzonder lastig blijft om vandaag al goed te informeren

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS 15/01/2016 1 e update: 21/01/2016 Omdat de vragen over de verhoogde Bijdrage Energiefonds maar blijven binnenstromen en het bijzonder lastig blijft om vandaag

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

INHOUD VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE BIJDRAGE ENERGIEFONDS. Versie 5 april 2016

INHOUD VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE BIJDRAGE ENERGIEFONDS. Versie 5 april 2016 VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE BIJDRAGE ENERGIEFONDS Versie 5 april 2016 INHOUD ACHTERGROND... 4 1. Wat is de Bijdrage Energiefonds?... 4 2. Wat houdt de hervorming van de Bijdrage Energiefonds in het kort

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37 Q&A Energieheffing Hoeveel bedraagt de energieheffing sinds 1 maart 2016? Hoeveel energieheffing u jaarlijks betaalt, is afhankelijk van de verbruikscategorie waartoe je behoort. Met de invoering van deze

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in FEBRUARI 2016 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

INHOUD VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE BIJDRAGE ENERGIEFONDS. Versie 13 december 2016

INHOUD VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE BIJDRAGE ENERGIEFONDS. Versie 13 december 2016 VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE BIJDRAGE ENERGIEFONDS Versie 13 december 2016 INHOUD ACHTERGROND... 4 1. Wat is de Bijdrage Energiefonds?... 4 2. Wat houdt de hervorming van de Bijdrage Energiefonds in het

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Distributiekosten (c /kwh) nacht

Distributiekosten (c /kwh) nacht Consument Luminus #BeGreen Fix Elektriciteit (april 2017) Bijzondere voorwaarden (REF EBG1C2.0) Geldig voor Consumenten met een jaarlijks elektriciteitsverbruik < 50 MWh en aansluitingen met jaarlijkse

Nadere informatie

25 november 2016 Rapport B. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken.

25 november 2016 Rapport B. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken. Managementsamenvatting Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken Doorheen heel 2016 zullen

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het prosumententarief

Veelgestelde vragen over het prosumententarief Veelgestelde vragen over het prosumententarief ALGEMEEN Wat zijn prosumenten?... 2 Waarom wordt het prosumentarief aangerekend?... 2 Wie heeft het prosumententarief ingevoerd?... 2 Wie moet het prosumententarief

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2012 2598 [C 2012/11343] 25 AUGUSTUS 2012. Wet houdende diverse bepalingen inzake energie

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid. i.o.v.

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid. i.o.v. i.o.v. Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid warmte@zuid Antwerpsesteenweg 260 2660 Antwerpen-Hoboken T +32 78 35 30 20 warmteagent@infrax.be www.warmteadzuid.be De hierna genoemde tarieven voor

Nadere informatie

INHOUD VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE BIJDRAGE ENERGIEFONDS. Versie juli 2017

INHOUD VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE BIJDRAGE ENERGIEFONDS. Versie juli 2017 VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE BIJDRAGE ENERGIEFONDS Versie juli 2017 Het Grondwettelijk Hof vernietigde de hervorming van de heffing die vanaf 1 maart 2016 werd doorgevoerd (decreet van 18 december 2015

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

Slotfactuur van 25/05/2011

Slotfactuur van 25/05/2011 Debaets Wervikstraat 143 8930 Menen Bij elke briefwisseling vermelden: Klantnummer: 100362002 Factuurnummer: 1002579520 BTW: BE-0521.584.539 Slotfactuur van 25/05/2011 Contactgegevens Voor alle vragen

Nadere informatie

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt.

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt. Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. Alle leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. ADEM Groene

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 De hierna genoemde tarieven voor de aansluitbijdrage, de investeringsbijdrage, het vast recht en het warmtetarief

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 0003001.NN/BtwBrfnn btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 inhoud Editoriaal Btw-tarief Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Waarom uw voorschotfactuur voor elektriciteit aanpassen?

Waarom uw voorschotfactuur voor elektriciteit aanpassen? Waarom uw voorschotfactuur voor elektriciteit aanpassen? Hoe kan u een onverwachte hoge eindafrekeningen vermijden? Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven Fédération Belge des Entreprises

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421]

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421] FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421] 17 AUGUSTUS 2013. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 I. Inleiding 1. Naar aanleiding van de tariefverlaging van 21 percent naar 12 percent voor restaurant- en cateringdiensten (het verschaffen van dranken

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd.

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd. VLAAMSE OVERHEID [C 2013/35060] 21 DECEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten

Nadere informatie

Instelling. Grondwettelijk Hof. Onderwerp

Instelling. Grondwettelijk Hof. Onderwerp Instelling Grondwettelijk Hof Onderwerp Energiebeleid - Vlaams Gewest - Heffingen - Heffing op de afnamepunten van elektriciteit - 1. Tarieven - 2. Inning door de toegangshouders. # Schorsing - Geen moeilijk

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2004 2055 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2004/11240] 13 MEI 2004. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud 1. Wat is een regulator?... 3 2. Wat is een

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Tariefkaart voor particulieren

Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart versie 011507 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen inclusief 6% btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

Stand van zaken: WKK in Vlaanderen

Stand van zaken: WKK in Vlaanderen Voor kwaliteitsvolle Warmte-krachtkoppeling in Vlaanderen Stand van zaken: WKK in Vlaanderen Joni Rossi 8 December WKK in de hotelsector, wellness en aanverwante sectoren Wat gebeurt er in Europa? Tot

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013 Uw Zoomit-code: 53909 Uw webactiveringscode: 1000409237 (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS 1 8670 KOKSIJDE 046/BERNLVA4 Vragen? www.electrabel.be/contact Energielijn:

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015.

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen exclusief btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 januari 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 januari 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

UPDATE: Postcoderoos uitvoeringsregeling, wetsteksten Datum: 13 januari 2014 Door: AM Schwencke

UPDATE: Postcoderoos uitvoeringsregeling, wetsteksten Datum: 13 januari 2014 Door: AM Schwencke UPDATE: Postcoderoos uitvoeringsregeling, wetsteksten Datum: 13 januari 2014 Door: AM Schwencke Zie voor laatste stand van zaken: http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33752_belastingplan_2014 Bekend

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; Besluit Verordening Rioolheffing Loon op Zand 2015 De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; gelet

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

VOORSTEL (C)060928-CDC-567

VOORSTEL (C)060928-CDC-567 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

1- WAT IK OVER MIJN ENERGIEVERBRUIK MOET WETEN?

1- WAT IK OVER MIJN ENERGIEVERBRUIK MOET WETEN? 1- WAT IK OVER MIJN ENERGIEVERBRUIK MOET WETEN? Mijn gas- en elektriciteitsverbruik worden berekend op basis van de opgenomen meterstanden Hoe ziet mijn elektriciteitsmeter eruit? meterstand (uitgedrukt

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Het prosumententarief Veelgestelde vragen

Het prosumententarief Veelgestelde vragen Het prosumententarief Veelgestelde vragen De Vlaamse energieregulator VREG heeft op 18 december 2014 nieuwe distributienettarieven goedgekeurd. Daarbij hoort ook het prosumententarief. Dat is een aanvullend

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel 7.1.6. 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Onderhavige verkoopprocedure werd opgemaakt door Elia System

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Samenstelling energiefactuur

Samenstelling energiefactuur Samenstelling energiefactuur Persoonsgegevens en EAN-codes In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie