BESTEK LEVERINGEN "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT " EAN-code Openbare aanbesteding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK LEVERINGEN "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding"

Transcriptie

1 BESTEK VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN MET ALS VOORWERP "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT " EAN-code Openbare aanbesteding Aanbestedende overheid Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gabrielle Petitstraat 6 te 1080 Brussel p. 1

2 Aanbestedende overheid Naam: Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Adres: Gabrielle Petitstraat 6 te 1080 Brussel Contactpersoon: Jean-Claude Nederlandt Telefoon: Geldende regelgeving 1. de wet van 24 december 1993 (B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de wijzigingen ervan; 2. het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en de latere wijzigingen ervan; 3. het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (B.S. van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijgevoegde algemene aannemingsvoorwaarden, alsook de latere wijzigingen ervan; 4. de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de latere wijzigingen ervan; 5. de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de latere wijzigingen ervan; 6. de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van deze ordonnantie en in het bijzonder: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit; het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling; 7. elke andere regelgeving die ter zake van toepassing is. p. 2

3 Indiening, verzending en opening van de offertes De op papier opgemaakte offerte wordt met de post of per drager bezorgd aan de aanbestedende overheid. Ze wordt ingediend onder definitief gesloten omslag met vermelding van de datum van de openingszitting van de offertes en de referentie van het bestek. Bij verzending via de post wordt deze gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met daarop het adres vermeld in het bestek en de vermelding "OFFERTE voor de levering van elektriciteit". De tweede enveloppe moet worden gericht aan: GOMB Algemene Administratie De heer J.-C. Nederlandt Gabrielle Petitstraat Brussel De offertes moeten bij de voorzitter van de openingszitting van de offertes toekomen vooraleer hij de zitting voor geopend verklaart. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover: 1 de aanbestedende overheid aan de aannemer nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing, 2 en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. De datum en het tijdstip van de opening van de offertes is aangegeven in de aankondiging van de opdracht. p. 3

4 I. Administratieve bepalingen De bepalingen in dit deel hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en de latere wijzigingen ervan. I.1 Beschrijving van de opdracht Het betreft een opdracht van leveringen. De opdracht heeft als voorwerp de levering voor een periode van twee jaar van het vermogen en de elektrische energie die voor 100 % afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen, in laagspanning op het hogervermelde afnamepunt. I.2 Identiteit van de aanbestedende overheid De aanbestedende overheid is de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. I.3 Gunningswijze De opdracht wordt gegund bij openbare aanbesteding. I.4 Prijsbepaling Het betreft een opdracht volgens prijslijst op basis van de formules opgenomen in de technische bepalingen. Voor de diensten die in de prijs zijn begrepen, wordt verwezen naar hoofdstuk III van dit bestek: artikel III.2, 3, 2 (voor laagspanning). p. 4

5 I.5 Vorm en inhoud van de offertes De inschrijver stelt zijn offerte op en vult het formulier opgenomen in dit bestek in. Indien hij ze opstelt op andere documenten dan het bijgevoegde formulier, verklaart de inschrijver op elk van deze documenten dat het conform het model uit het bestek is. Een dergelijk document moet de volgende formule bevatten: "Ik, ondergetekende, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met die in het offerteformulier en de inventaris verstrekt door de aanbestedende overheid en neem hiervoor de volledige verantwoordelijkheid op mij. Elke bepaling die indruist tegen het door de aanbestedende overheid verstrekte model, wordt geacht niet geschreven te zijn." De documenten moeten worden ondertekend door de inschrijver of zijn mandataris. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht (zoals de prijzen, termijnen, technische specificaties) kunnen beïnvloeden, moeten eveneens worden ondertekend door de inschrijver of zijn mandataris. I.6 Geldigheidstermijn De inschrijver blijft gedurende 60 kalenderdagen gebonden door zijn offerte. p. 5

6 I.7 Kwalitatieve selectie 1) Algemeen De inschrijver moet bij zijn offerte een verklaring op eer voegen waarin hij stelt zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 43, 1, 1 tot 4 van het KB van 8 januari 1996 te bevinden. Belgische inschrijver: de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet bij zijn offerte een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voegen of aan de aanbestedende overheid voorleggen vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en, in voorkomend geval, de bestaanszekerheid. De inschrijver is in regel indien hij, volgens de rekening die ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met die die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan euro moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. p. 6

7 Buitenlandse inschrijver: De buitenlandse inschrijver moet bij zijn offerte voegen of aan de aanbestedende overheid voorleggen vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: - een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, voldaan heeft op die datum aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Indien een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land; - een attest identiek aan dat vereist voor de Belgische inschrijvers, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders. Indien een dergelijk document of attest niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. 2) De technische bekwaamheid van de leverancier (KB van 8 januari 1996, art. 45) De inschrijver dient de volgende documenten bij zijn offerte te voegen: 1. een document waaruit blijkt dat hij op het moment dat hij zijn offerte indient, een leveringsvergunning heeft vanwege de bevoegde instanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 2. een document dat bewijst dat hij een contract van toegang tot het distributienet heeft ondertekend. I.8 Varianten Het is verboden varianten voor te stellen. I.9 Wijzigingen van de hoeveelheden De inschrijver mag de hoeveelheden vermeld in de inventaris niet wijzigen. p. 7

8 I.10 Keuze van de offerte De administratie kiest de laagste offerte. De totaalprijs voor het verbruik gedurende twee jaar vormt de prijs van de opdracht die op het inschrijvingsformulier moet worden vermeld en die zal worden gebruikt als basis voor de vergelijking. I.11 Verzekeringen De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van de stroomlevering. In geval van schade ten gevolge van een onderbreking, een beperking of een onregelmatigheid in de stroomlevering, zoals een abnormale spanning of frequentie, kan de klant zich in principe rechtstreeks tot de distributienetbeheerder wenden. Bijgevolg kan de klant de leverancier niet aansprakelijk stellen voor deze schade. Onverminderd het voorgaande is de leverancier enkel aansprakelijk voor de directe materiële schade die voortvloeit uit een zware fout en niet voor enige indirecte of gevolgschade, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - productieverlies, winstderving en verlies van inkomsten. De leverancier moet vanaf de gunning van de opdracht de nodige verzekeringen afsluiten en tijdens de volledige duur van de opdracht behouden of vernieuwen. Tijdens die periode zal zijn aansprakelijkheid gedekt zijn zoals hierboven vermeld. In het kader van de vertrouwelijkheid van zijn contracten kan de leverancier geen volledige kopie van de door hem afgesloten verzekering bezorgen. In de plaats zal hij, op verzoek van de aanbestedende overheid, een attest van zijn verzekeraar bezorgen waaruit blijkt dat hij verzekerd is overeenkomstig de eisen van het bestek. De leverancier moet regelmatig, op elke vervaldag, de premies voor de afgesloten verzekeringspolissen betalen. De leverancier moet dit kunnen bewijzen telkens als de aanbestedende overheid hierom vraagt. De leverancier verbindt zich er evenwel toe om de aanbestedende overheid binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te brengen van elke wijziging die een impact heeft op de dekking van de verzekering gevraagd in het bestek. I.12 Wijzigingen aan de opdracht De aanbestedende overheid voorziet geen substantiële wijzigingen in het verbruik ten opzichte van het profiel van Het verbruik voor 2012 en 2013 zal vergelijkbaar zijn en moet worden beschouwd als stabiel. p. 8

9 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel bepaalt de procedure met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van wordt afgeweken, is op deze opdracht van toepassing: het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van de concessies voor openbare werken, en de latere wijzigingen ervan, alsook de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk Besluit, met name de algemene aannemingsvoorwaarden, en de latere wijzigingen ervan. II.1 Leidend ambtenaar Het toezicht op de uitvoering van de opdracht gebeurt door de leidend ambtenaar: Naam: Jean-Claude Nederlandt Adres: Gabrielle Petitstraat 6 te 1080 Brussel T F II.2 Borgtocht Voor deze opdracht wordt geen borgtocht geëist. II.3 Prijsherziening Voor deze opdracht is geen prijsherziening voorzien. De geboden prijs is een vaste prijs voor de volledige duur van het contract, namelijk twee jaar. II.4 Duur van de opdracht De opdracht wordt gesloten voor een duur van twee jaar, die aanvangt op 1 januari 2012 en van rechtswege afloopt op 31 december II.5 Facturatie en betaling De betaling gebeurt binnen de vijftig kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop de opleveringsformaliteiten beëindigd zijn, voor zover de aanbestedende overheid op dat ogenblik de regelmatig opgestelde factuur en de andere eventueel gevraagde documenten in haar bezit heeft. De factuur geldt als schuldvordering. Er wordt maandelijks een factuur opgesteld voor het laagspanningspunt. Aangezien dit vroeger een gelijkgesteld hoogspanningspunt was, gebeurt de opname van de meterstanden maandelijks. Enkel de werkelijk verbruikte hoeveelheden mogen worden gefactureerd op basis van de indices vermeld in bijlage B van het inschrijvingsformulier. p. 9

10 Deze factuur geldt als schuldvordering. Om geldig te zijn, moet ze minstens de volgende vermeldingen bevatten: Gegevens van de leverancier: naam van de maatschappij; btw-nummer (en nummer in de Kruispuntbank van de ondernemingen); adres; bankrekeningnummer; handtekening van de aannemer of verklaring van vrijstelling van deze handtekening; bevestiging voluit van het bedrag van de factuur of de verklaring van vrijstelling van deze bevestiging. Gegevens van een contactpersoon: naam, , telefoon en fax Gegevens van het afnamepunt: EAN-code van het afnamepunt waarop de factuur betrekking heeft Facturatiegegevens datum en nummer van de factuur; verbruiksperiode waarop de factuur betrekking heeft; naam en adres van de verbruiker. Bedrag van de factuur, als volgt gespreid: berekening van alle termen van de prijsformules; alle indexen van de gebruikte meetapparatuur alsook hun eenheid, gebruikt voor de opstelling van de factuur, voor zover het meteropnamebedrijf de informatie doorgeeft; de bedragen zonder btw, het btw-bedrag en -percentage ; het te betalen totaalbedrag. De factuur moet ook de volgende elementen vermelden: transport- en distributietarieven; heffingen door de overheden. p. 10

11 III. Beschrijving van de technische vereisten III.1 Algemene beschrijving van het te leveren product De aan de afnamepunten geleverde elektrische energie moet voldoen aan de geldende technische vereisten, onder meer aan de norm NBN EN 'Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten', die Sibelga moet respecteren. De inschrijvers voegen bij hun offerte een verklaring op eer waarin ze zich ertoe verbinden de aanbestedende overheid de vrijstelling te laten genieten van de bijdragen tot het Kyotofonds en het denuclearisatiefonds overeenkomstig artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt. Deze vrijstelling is van toepassing op alle geleverde elektriciteit zolang deze wetgeving van toepassing is en voor de duur van het contract. III.2 Laagspanning In de onderstaande tekst komen de termen dag- en nachturen overeen met respectievelijk piek- en daluren. 1. Plaats van levering GOMB - Gabrielle Petitstraat 6 te 1080 Brussel 2. Referentieprofiel Het verbruik van 2010 moet worden gebruikt voor de berekening van de totale prijs. De facturatie gebeurt op basis van het werkelijke elektriciteitsverbruik gedurende de uitvoeringstermijn van de opdracht. p. 11

12 3. Prijsformules laagspanning 1 Inleiding Zowel voor de indiening van de offertes als voor de uitvoering van de opdracht zijn de prijsformules beschreven in punt 3 van toepassing. Rekening houdend met zijn kosten past de inschrijver de coëfficiënten die hij zal toepassen aan in de formules. Uj: De jaarlijkse vergoeding voor de totale geleverde energie, in euro (Uj = Uj,d + Uj,n) Uj,d: De jaarlijkse vergoeding voor de geleverde energie afgenomen tijdens de daguren, in euro Uj,n: De jaarlijkse vergoeding voor de geleverde energie afgenomen tijdens de nachturen, in euro kwhd: Het aantal kilowattuur geleverd tijdens de daguren kwhn Het aantal kilowattuur geleverd tijdens de nachturen kwhtot: Het totaal aantal geleverde kilowattuur: kwhtot = kwhd + kwhn Uren: De daguren (d) bedragen 15 uur per dag. Alle andere dan daguren worden beschouwd als nachturen (n). Voor het uurrooster baseert de inschrijver zich op de bepalingen van de distributienetbeheerder. 2 Diensten vervat in de prijsformules De hieronder beschreven prijs bevat de volgende diensten: de terbeschikkingstelling van het nodige vermogen en de levering van de energie, inclusief het regel- en reservevermogen; de levering van energie en alle andere kosten die daaraan verbonden zijn (ook de kosten voor de aankoop van de energie, het verlies in het transportnetwerk, de lasten verbonden aan het behoud van het evenwicht tussen de afnamen en injecties verschuldigd krachtens het contract van 'evenwichtsverantwoordelijke', alsook de kosten die voortkomen uit de niet-naleving van de aanwijzingen); het leveren van 100 % groene energie; de bijdrage hernieuwbare stroom; de kosten voor de terbeschikkingstelling van één aanspreekpunt waar de aanbestedende overheid elk administratief of technisch probleem kan melden en dat verantwoordelijk is voor de verwerking van deze informatie; de maandelijkse of jaarlijkse mededeling van de verbruiksgegevens voor het afnamepunt volgens de mogelijkheden van de geïnstalleerde meetapparatuur (te bepalen op basis van de "telling-tariferingen" van de distributienetbeheerder); alle administratieve kosten (opstellen van de factuur...). p. 12

13 In de hierna vermelde prijs zijn niet begrepen: de btw; alle kosten verbonden aan het transport en de distributie van de energie via het transmissieen distributienet tot aan de afnamepunten; de bijdragen ter dekking van de werkingskosten van de reguleringsinstantie(s); alle andere overbelastingen en federale en gewestelijke bijdragen op elektriciteit; de bijdrage ten gunste van de overheden voor de bezetting van de wegenis; de bijdrage om de openbare dienstverplichtingen van de distributienetbeheerder te dekken. De hierboven vermelde elementen, die niet in de prijs begrepen zijn, staan afzonderlijk en individueel op de maandelijkse factuur. 3 Prijsformules De voorgestelde prijsformules bestaan uit één deel. Ze houden rekening met één term voor de werkelijk verbruikte Energie: een jaarlijkse, geïndexeerde vergoeding (Uj), proportioneel met de verbruikte actieve energie gelijk aan de rekenkundige som van de twee onderstaande termen: daguren: nachturen: Uj,d = (zd + Y). kwhd [EUR] Uj,n = (zn + Y). kwhn [EUR] De coëfficiënten zd en zn worden ingevuld door de inschrijver en worden zo gekozen dat de formule uitkomt bij een prijs in euro, correct tot op vier cijfers na de komma. Y zijn de meerkosten voor de levering van groene energie. De totale jaarlijkse factuur staat gelijk met de hierboven beschreven term Energie, namelijk: Uj [EUR] p. 13

14 III.3 Uurroosters De inschrijver moet uitgaan van de uurroosters zoals bepaald door de netbeheerder voor de piek- en daluren in laagspanning. Alle wijzigingen van deze uurroosters dienen schriftelijk te worden meegedeeld aan de aanbestedende overheid zodra de aannemer de informatie via het distributienet heeft ontvangen. III.4 Vertrouwelijkheid in hoofde van de leverancier De leverancier dient de inlichtingen die hij krijgt en de vaststellingen die hij doet tijdens de uitvoering van de opdracht als vertrouwelijke gegevens te beschouwen. De gegevens mogen aan derden worden medegedeeld na schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid. p. 14

15 Bijlage A Inschrijvingsformulier p. 15

16 Prijsofferte voor de opdracht met als voorwerp: 'LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EAN ' Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Alle bedragen moeten in cijfers EN voluit worden vermeld. Natuurlijk persoon De ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Of (1) Bedrijf De firma (naam, handelsnaam): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (Mandatarissen moeten bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte voegen die hen deze bevoegdheden geeft of een kopie waaruit blijkt dat hun volmacht conform het origineel is. Ze mogen zich beperken tot het vermelden van de nummers van de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden werden gepubliceerd.) Of (1) Tijdelijke vereniging De ondergetekenden in tijdelijke vereniging voor deze opdracht (naam, voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, voorlopige zetel): verbindt (verbinden) zich (solidair) op zijn (hun) roerende en onroerende goederen tot de uitvoering van de opdracht overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek voor voormelde opdracht: Levering van groene elektriciteit in laagspanning voor een periode van 24 maanden, voor een bedrag van: (in cijfers, exclusief btw)... (voluit, exclusief btw) p. 16

17 Algemene inlichtingen Inschrijvingsnummer RSZ: Btw-nummer (enkel in België): Betalingen De betalingen gebeuren geldig door overschrijving of storting op de rekening met nummer... bij de financiële instelling... geopend op naam van... Attesten Met de indiening van onze offerte bevestigen wij op eer dat wij ons niet in een van de gevallen bevinden bedoeld in artikel 43 van het Koninklijk Besluit van 8 januari p. 17

18 Documenten te voegen bij de offerte 1 de in het bestek gevraagde documenten, gedateerd en ondertekend; 2 een document waaruit blijkt dat de inschrijver, op het moment van de indiening van de offerte, een leveringsvergunning heeft vanwege de bevoegde instanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 3 een document dat bewijst dat hij een contract van toegang tot het distributienet heeft ondertekend. Opgemaakt te op. De inschrijver Handtekening:... Naam en voornaam:... Functie:... Belangrijke opmerking De inschrijvers kunnen zich niet beroepen op vormfouten in hun offerte, noch op fouten of vergetelheden die hun offerte zou bevatten (artikel 99 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996). Om geldig te zijn, moet de offerte vergezeld zijn van bijlage B die naar behoren werd ingevuld met de eenheidsprijzen, de tussentotalen en het algemene totaal. (1) Schrappen wat overbodig is p. 18

19 Bijlage B: Inventaris 'LEVERING VAN ELEKTRICITEIT VOOR EAN ' Laagspanning 1 Tariefcoëfficiënten Actieve energie daguren: z d =... Actieve energie nachturen: z n =... Meerkosten voor het leveren van groene energie: Y =... 2 Simulatie op basis van de referentieprofielen in dit bestek kwh d2010 kwh n2010 U j,d U j,n Total Uj Totaal/jaar Totaal exclusief btw voor 24 maanden:.. p. 19

20 Gezien, nagekeken en vervolledigd met de eenheidsprijzen, de tussentotalen en het algemene totaal die hebben gediend om het bedrag van mijn offerte te bepalen, om bij mijn offerteformulier te worden gevoegd. Opgemaakt te, op Functie:... Naam en voornaam:... Handtekening: p. 20

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie 2009-1/25

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 13/MJE36/14-16 LEVERINGEN

BIJZONDER BESTEK 13/MJE36/14-16 LEVERINGEN BIJZONDER BESTEK 13/MJE36/14-16 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP DIENST GEBOUWEN EN TECHNIEKEN. AANKOOP VAN ELEKTRICITEIT TEN BEHOEVE VAN DE STAD AALST, HET OCMW, POLITIEZONE

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag

Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag Federale Overheidsdienst FINANCIËN Bijzonder bestek nr.: Finshop/verhuizing kader 2010 Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 4 maart 2010 om 11.00u Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 1 Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 2 INHOUDSOPGAVE FOD Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan 50 bus 145 1000 Brussel Bestek 2015/NON/LOG/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Gemeentebestuur Knokke-Heist A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Blz. 1 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

BESTEK nr. 13/2012 - ACTIRIS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK nr. 13/2012 - ACTIRIS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 13/2012 - ACTIRIS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdracht voor aanneming van diensten bestaande uit 6 percelen voor het basisopleidingstraject communicatie en begeleiding voor polyvalent tewerkstellingsconsulenten

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Bestek S&L/AO/315/2012 1/35

Bestek S&L/AO/315/2012 1/35 Bestek S&L/AO/315/2012 1/35 Bestek: Algemene offerteaanvraag met als voorwerp de levering in «SaaS» mode van een software voor het beheer van de automobielvloot van de FOD Financiën. Bestek nr S&L/AO/315/2012

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING OPENBARE AANBESTEDING LEVERINGEN LEVERING VAN ENERGIE AAN DE AQUAFIN INSTALLATIES CA/MAPO/2012/00041 RECHTZETTING Opdrachtgever Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar INHOUD HOOFDSTUK 1 - ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESTEK Procesboek COBIT

BESTEK Procesboek COBIT BESTEK Procesboek COBIT Wijzigingen in: 1 Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 3.1 Bepalen van de opdracht 3.6.1 case 1: verschil tussen Cobit 4.1 en Cobit 5 Datum van de openingszitting

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Herestraat, 49 3000 Leuven Tel (016) 34 74 50 Fax (016) 34 74 60 ons kenmerk datum I03025 03/06/2009 BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN (KATHOLIEKE

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie