BESTEK LEVERINGEN "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT " EAN-code Openbare aanbesteding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK LEVERINGEN "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding"

Transcriptie

1 BESTEK VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN MET ALS VOORWERP "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT " EAN-code Openbare aanbesteding Aanbestedende overheid Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gabrielle Petitstraat 6 te 1080 Brussel p. 1

2 Aanbestedende overheid Naam: Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Adres: Gabrielle Petitstraat 6 te 1080 Brussel Contactpersoon: Jean-Claude Nederlandt Telefoon: Geldende regelgeving 1. de wet van 24 december 1993 (B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de wijzigingen ervan; 2. het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en de latere wijzigingen ervan; 3. het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (B.S. van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijgevoegde algemene aannemingsvoorwaarden, alsook de latere wijzigingen ervan; 4. de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de latere wijzigingen ervan; 5. de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de latere wijzigingen ervan; 6. de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van deze ordonnantie en in het bijzonder: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit; het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling; 7. elke andere regelgeving die ter zake van toepassing is. p. 2

3 Indiening, verzending en opening van de offertes De op papier opgemaakte offerte wordt met de post of per drager bezorgd aan de aanbestedende overheid. Ze wordt ingediend onder definitief gesloten omslag met vermelding van de datum van de openingszitting van de offertes en de referentie van het bestek. Bij verzending via de post wordt deze gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met daarop het adres vermeld in het bestek en de vermelding "OFFERTE voor de levering van elektriciteit". De tweede enveloppe moet worden gericht aan: GOMB Algemene Administratie De heer J.-C. Nederlandt Gabrielle Petitstraat Brussel De offertes moeten bij de voorzitter van de openingszitting van de offertes toekomen vooraleer hij de zitting voor geopend verklaart. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover: 1 de aanbestedende overheid aan de aannemer nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing, 2 en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. De datum en het tijdstip van de opening van de offertes is aangegeven in de aankondiging van de opdracht. p. 3

4 I. Administratieve bepalingen De bepalingen in dit deel hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en de latere wijzigingen ervan. I.1 Beschrijving van de opdracht Het betreft een opdracht van leveringen. De opdracht heeft als voorwerp de levering voor een periode van twee jaar van het vermogen en de elektrische energie die voor 100 % afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen, in laagspanning op het hogervermelde afnamepunt. I.2 Identiteit van de aanbestedende overheid De aanbestedende overheid is de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. I.3 Gunningswijze De opdracht wordt gegund bij openbare aanbesteding. I.4 Prijsbepaling Het betreft een opdracht volgens prijslijst op basis van de formules opgenomen in de technische bepalingen. Voor de diensten die in de prijs zijn begrepen, wordt verwezen naar hoofdstuk III van dit bestek: artikel III.2, 3, 2 (voor laagspanning). p. 4

5 I.5 Vorm en inhoud van de offertes De inschrijver stelt zijn offerte op en vult het formulier opgenomen in dit bestek in. Indien hij ze opstelt op andere documenten dan het bijgevoegde formulier, verklaart de inschrijver op elk van deze documenten dat het conform het model uit het bestek is. Een dergelijk document moet de volgende formule bevatten: "Ik, ondergetekende, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met die in het offerteformulier en de inventaris verstrekt door de aanbestedende overheid en neem hiervoor de volledige verantwoordelijkheid op mij. Elke bepaling die indruist tegen het door de aanbestedende overheid verstrekte model, wordt geacht niet geschreven te zijn." De documenten moeten worden ondertekend door de inschrijver of zijn mandataris. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht (zoals de prijzen, termijnen, technische specificaties) kunnen beïnvloeden, moeten eveneens worden ondertekend door de inschrijver of zijn mandataris. I.6 Geldigheidstermijn De inschrijver blijft gedurende 60 kalenderdagen gebonden door zijn offerte. p. 5

6 I.7 Kwalitatieve selectie 1) Algemeen De inschrijver moet bij zijn offerte een verklaring op eer voegen waarin hij stelt zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 43, 1, 1 tot 4 van het KB van 8 januari 1996 te bevinden. Belgische inschrijver: de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet bij zijn offerte een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voegen of aan de aanbestedende overheid voorleggen vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en, in voorkomend geval, de bestaanszekerheid. De inschrijver is in regel indien hij, volgens de rekening die ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met die die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan euro moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. p. 6

7 Buitenlandse inschrijver: De buitenlandse inschrijver moet bij zijn offerte voegen of aan de aanbestedende overheid voorleggen vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: - een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, voldaan heeft op die datum aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Indien een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land; - een attest identiek aan dat vereist voor de Belgische inschrijvers, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders. Indien een dergelijk document of attest niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. 2) De technische bekwaamheid van de leverancier (KB van 8 januari 1996, art. 45) De inschrijver dient de volgende documenten bij zijn offerte te voegen: 1. een document waaruit blijkt dat hij op het moment dat hij zijn offerte indient, een leveringsvergunning heeft vanwege de bevoegde instanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 2. een document dat bewijst dat hij een contract van toegang tot het distributienet heeft ondertekend. I.8 Varianten Het is verboden varianten voor te stellen. I.9 Wijzigingen van de hoeveelheden De inschrijver mag de hoeveelheden vermeld in de inventaris niet wijzigen. p. 7

8 I.10 Keuze van de offerte De administratie kiest de laagste offerte. De totaalprijs voor het verbruik gedurende twee jaar vormt de prijs van de opdracht die op het inschrijvingsformulier moet worden vermeld en die zal worden gebruikt als basis voor de vergelijking. I.11 Verzekeringen De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van de stroomlevering. In geval van schade ten gevolge van een onderbreking, een beperking of een onregelmatigheid in de stroomlevering, zoals een abnormale spanning of frequentie, kan de klant zich in principe rechtstreeks tot de distributienetbeheerder wenden. Bijgevolg kan de klant de leverancier niet aansprakelijk stellen voor deze schade. Onverminderd het voorgaande is de leverancier enkel aansprakelijk voor de directe materiële schade die voortvloeit uit een zware fout en niet voor enige indirecte of gevolgschade, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - productieverlies, winstderving en verlies van inkomsten. De leverancier moet vanaf de gunning van de opdracht de nodige verzekeringen afsluiten en tijdens de volledige duur van de opdracht behouden of vernieuwen. Tijdens die periode zal zijn aansprakelijkheid gedekt zijn zoals hierboven vermeld. In het kader van de vertrouwelijkheid van zijn contracten kan de leverancier geen volledige kopie van de door hem afgesloten verzekering bezorgen. In de plaats zal hij, op verzoek van de aanbestedende overheid, een attest van zijn verzekeraar bezorgen waaruit blijkt dat hij verzekerd is overeenkomstig de eisen van het bestek. De leverancier moet regelmatig, op elke vervaldag, de premies voor de afgesloten verzekeringspolissen betalen. De leverancier moet dit kunnen bewijzen telkens als de aanbestedende overheid hierom vraagt. De leverancier verbindt zich er evenwel toe om de aanbestedende overheid binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te brengen van elke wijziging die een impact heeft op de dekking van de verzekering gevraagd in het bestek. I.12 Wijzigingen aan de opdracht De aanbestedende overheid voorziet geen substantiële wijzigingen in het verbruik ten opzichte van het profiel van Het verbruik voor 2012 en 2013 zal vergelijkbaar zijn en moet worden beschouwd als stabiel. p. 8

9 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel bepaalt de procedure met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van wordt afgeweken, is op deze opdracht van toepassing: het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van de concessies voor openbare werken, en de latere wijzigingen ervan, alsook de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk Besluit, met name de algemene aannemingsvoorwaarden, en de latere wijzigingen ervan. II.1 Leidend ambtenaar Het toezicht op de uitvoering van de opdracht gebeurt door de leidend ambtenaar: Naam: Jean-Claude Nederlandt Adres: Gabrielle Petitstraat 6 te 1080 Brussel T F II.2 Borgtocht Voor deze opdracht wordt geen borgtocht geëist. II.3 Prijsherziening Voor deze opdracht is geen prijsherziening voorzien. De geboden prijs is een vaste prijs voor de volledige duur van het contract, namelijk twee jaar. II.4 Duur van de opdracht De opdracht wordt gesloten voor een duur van twee jaar, die aanvangt op 1 januari 2012 en van rechtswege afloopt op 31 december II.5 Facturatie en betaling De betaling gebeurt binnen de vijftig kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop de opleveringsformaliteiten beëindigd zijn, voor zover de aanbestedende overheid op dat ogenblik de regelmatig opgestelde factuur en de andere eventueel gevraagde documenten in haar bezit heeft. De factuur geldt als schuldvordering. Er wordt maandelijks een factuur opgesteld voor het laagspanningspunt. Aangezien dit vroeger een gelijkgesteld hoogspanningspunt was, gebeurt de opname van de meterstanden maandelijks. Enkel de werkelijk verbruikte hoeveelheden mogen worden gefactureerd op basis van de indices vermeld in bijlage B van het inschrijvingsformulier. p. 9

10 Deze factuur geldt als schuldvordering. Om geldig te zijn, moet ze minstens de volgende vermeldingen bevatten: Gegevens van de leverancier: naam van de maatschappij; btw-nummer (en nummer in de Kruispuntbank van de ondernemingen); adres; bankrekeningnummer; handtekening van de aannemer of verklaring van vrijstelling van deze handtekening; bevestiging voluit van het bedrag van de factuur of de verklaring van vrijstelling van deze bevestiging. Gegevens van een contactpersoon: naam, , telefoon en fax Gegevens van het afnamepunt: EAN-code van het afnamepunt waarop de factuur betrekking heeft Facturatiegegevens datum en nummer van de factuur; verbruiksperiode waarop de factuur betrekking heeft; naam en adres van de verbruiker. Bedrag van de factuur, als volgt gespreid: berekening van alle termen van de prijsformules; alle indexen van de gebruikte meetapparatuur alsook hun eenheid, gebruikt voor de opstelling van de factuur, voor zover het meteropnamebedrijf de informatie doorgeeft; de bedragen zonder btw, het btw-bedrag en -percentage ; het te betalen totaalbedrag. De factuur moet ook de volgende elementen vermelden: transport- en distributietarieven; heffingen door de overheden. p. 10

11 III. Beschrijving van de technische vereisten III.1 Algemene beschrijving van het te leveren product De aan de afnamepunten geleverde elektrische energie moet voldoen aan de geldende technische vereisten, onder meer aan de norm NBN EN 'Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten', die Sibelga moet respecteren. De inschrijvers voegen bij hun offerte een verklaring op eer waarin ze zich ertoe verbinden de aanbestedende overheid de vrijstelling te laten genieten van de bijdragen tot het Kyotofonds en het denuclearisatiefonds overeenkomstig artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt. Deze vrijstelling is van toepassing op alle geleverde elektriciteit zolang deze wetgeving van toepassing is en voor de duur van het contract. III.2 Laagspanning In de onderstaande tekst komen de termen dag- en nachturen overeen met respectievelijk piek- en daluren. 1. Plaats van levering GOMB - Gabrielle Petitstraat 6 te 1080 Brussel 2. Referentieprofiel Het verbruik van 2010 moet worden gebruikt voor de berekening van de totale prijs. De facturatie gebeurt op basis van het werkelijke elektriciteitsverbruik gedurende de uitvoeringstermijn van de opdracht. p. 11

12 3. Prijsformules laagspanning 1 Inleiding Zowel voor de indiening van de offertes als voor de uitvoering van de opdracht zijn de prijsformules beschreven in punt 3 van toepassing. Rekening houdend met zijn kosten past de inschrijver de coëfficiënten die hij zal toepassen aan in de formules. Uj: De jaarlijkse vergoeding voor de totale geleverde energie, in euro (Uj = Uj,d + Uj,n) Uj,d: De jaarlijkse vergoeding voor de geleverde energie afgenomen tijdens de daguren, in euro Uj,n: De jaarlijkse vergoeding voor de geleverde energie afgenomen tijdens de nachturen, in euro kwhd: Het aantal kilowattuur geleverd tijdens de daguren kwhn Het aantal kilowattuur geleverd tijdens de nachturen kwhtot: Het totaal aantal geleverde kilowattuur: kwhtot = kwhd + kwhn Uren: De daguren (d) bedragen 15 uur per dag. Alle andere dan daguren worden beschouwd als nachturen (n). Voor het uurrooster baseert de inschrijver zich op de bepalingen van de distributienetbeheerder. 2 Diensten vervat in de prijsformules De hieronder beschreven prijs bevat de volgende diensten: de terbeschikkingstelling van het nodige vermogen en de levering van de energie, inclusief het regel- en reservevermogen; de levering van energie en alle andere kosten die daaraan verbonden zijn (ook de kosten voor de aankoop van de energie, het verlies in het transportnetwerk, de lasten verbonden aan het behoud van het evenwicht tussen de afnamen en injecties verschuldigd krachtens het contract van 'evenwichtsverantwoordelijke', alsook de kosten die voortkomen uit de niet-naleving van de aanwijzingen); het leveren van 100 % groene energie; de bijdrage hernieuwbare stroom; de kosten voor de terbeschikkingstelling van één aanspreekpunt waar de aanbestedende overheid elk administratief of technisch probleem kan melden en dat verantwoordelijk is voor de verwerking van deze informatie; de maandelijkse of jaarlijkse mededeling van de verbruiksgegevens voor het afnamepunt volgens de mogelijkheden van de geïnstalleerde meetapparatuur (te bepalen op basis van de "telling-tariferingen" van de distributienetbeheerder); alle administratieve kosten (opstellen van de factuur...). p. 12

13 In de hierna vermelde prijs zijn niet begrepen: de btw; alle kosten verbonden aan het transport en de distributie van de energie via het transmissieen distributienet tot aan de afnamepunten; de bijdragen ter dekking van de werkingskosten van de reguleringsinstantie(s); alle andere overbelastingen en federale en gewestelijke bijdragen op elektriciteit; de bijdrage ten gunste van de overheden voor de bezetting van de wegenis; de bijdrage om de openbare dienstverplichtingen van de distributienetbeheerder te dekken. De hierboven vermelde elementen, die niet in de prijs begrepen zijn, staan afzonderlijk en individueel op de maandelijkse factuur. 3 Prijsformules De voorgestelde prijsformules bestaan uit één deel. Ze houden rekening met één term voor de werkelijk verbruikte Energie: een jaarlijkse, geïndexeerde vergoeding (Uj), proportioneel met de verbruikte actieve energie gelijk aan de rekenkundige som van de twee onderstaande termen: daguren: nachturen: Uj,d = (zd + Y). kwhd [EUR] Uj,n = (zn + Y). kwhn [EUR] De coëfficiënten zd en zn worden ingevuld door de inschrijver en worden zo gekozen dat de formule uitkomt bij een prijs in euro, correct tot op vier cijfers na de komma. Y zijn de meerkosten voor de levering van groene energie. De totale jaarlijkse factuur staat gelijk met de hierboven beschreven term Energie, namelijk: Uj [EUR] p. 13

14 III.3 Uurroosters De inschrijver moet uitgaan van de uurroosters zoals bepaald door de netbeheerder voor de piek- en daluren in laagspanning. Alle wijzigingen van deze uurroosters dienen schriftelijk te worden meegedeeld aan de aanbestedende overheid zodra de aannemer de informatie via het distributienet heeft ontvangen. III.4 Vertrouwelijkheid in hoofde van de leverancier De leverancier dient de inlichtingen die hij krijgt en de vaststellingen die hij doet tijdens de uitvoering van de opdracht als vertrouwelijke gegevens te beschouwen. De gegevens mogen aan derden worden medegedeeld na schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid. p. 14

15 Bijlage A Inschrijvingsformulier p. 15

16 Prijsofferte voor de opdracht met als voorwerp: 'LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EAN ' Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Alle bedragen moeten in cijfers EN voluit worden vermeld. Natuurlijk persoon De ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Of (1) Bedrijf De firma (naam, handelsnaam): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (Mandatarissen moeten bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte voegen die hen deze bevoegdheden geeft of een kopie waaruit blijkt dat hun volmacht conform het origineel is. Ze mogen zich beperken tot het vermelden van de nummers van de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden werden gepubliceerd.) Of (1) Tijdelijke vereniging De ondergetekenden in tijdelijke vereniging voor deze opdracht (naam, voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, voorlopige zetel): verbindt (verbinden) zich (solidair) op zijn (hun) roerende en onroerende goederen tot de uitvoering van de opdracht overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek voor voormelde opdracht: Levering van groene elektriciteit in laagspanning voor een periode van 24 maanden, voor een bedrag van: (in cijfers, exclusief btw)... (voluit, exclusief btw) p. 16

17 Algemene inlichtingen Inschrijvingsnummer RSZ: Btw-nummer (enkel in België): Betalingen De betalingen gebeuren geldig door overschrijving of storting op de rekening met nummer... bij de financiële instelling... geopend op naam van... Attesten Met de indiening van onze offerte bevestigen wij op eer dat wij ons niet in een van de gevallen bevinden bedoeld in artikel 43 van het Koninklijk Besluit van 8 januari p. 17

18 Documenten te voegen bij de offerte 1 de in het bestek gevraagde documenten, gedateerd en ondertekend; 2 een document waaruit blijkt dat de inschrijver, op het moment van de indiening van de offerte, een leveringsvergunning heeft vanwege de bevoegde instanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 3 een document dat bewijst dat hij een contract van toegang tot het distributienet heeft ondertekend. Opgemaakt te op. De inschrijver Handtekening:... Naam en voornaam:... Functie:... Belangrijke opmerking De inschrijvers kunnen zich niet beroepen op vormfouten in hun offerte, noch op fouten of vergetelheden die hun offerte zou bevatten (artikel 99 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996). Om geldig te zijn, moet de offerte vergezeld zijn van bijlage B die naar behoren werd ingevuld met de eenheidsprijzen, de tussentotalen en het algemene totaal. (1) Schrappen wat overbodig is p. 18

19 Bijlage B: Inventaris 'LEVERING VAN ELEKTRICITEIT VOOR EAN ' Laagspanning 1 Tariefcoëfficiënten Actieve energie daguren: z d =... Actieve energie nachturen: z n =... Meerkosten voor het leveren van groene energie: Y =... 2 Simulatie op basis van de referentieprofielen in dit bestek kwh d2010 kwh n2010 U j,d U j,n Total Uj Totaal/jaar Totaal exclusief btw voor 24 maanden:.. p. 19

20 Gezien, nagekeken en vervolledigd met de eenheidsprijzen, de tussentotalen en het algemene totaal die hebben gediend om het bedrag van mijn offerte te bepalen, om bij mijn offerteformulier te worden gevoegd. Opgemaakt te, op Functie:... Naam en voornaam:... Handtekening: p. 20

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER bestek nr. 02/2009 Overheidsopdracht voor de levering van elektriciteit Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER bestek nr. 02/2011 Overheidsopdracht voor de levering van elektriciteit Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Speciaal bestek nr. 01/2009 Overheidsopdracht voor de levering van gas Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Speciaal bestek nr. 01/2011 Overheidsopdracht voor de levering van gas Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie 2005-1/18 INHOUDSTAFEL 1. Eerste

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga I. Voorgeschiedenis Het onderzoek van de klacht heeft uitgewezen dat de eisende partij

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187 REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies BRUGEL-Advies-20140314-187 Betreffende De toekenning van een leveringsvergunning voor gas en een leveringsvergunning voor

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag Bestek voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving algemene offerte-aanvraag Opdrachtgevend bestuur: Provincie Oost-Vlaanderen Blz. 1

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010 Meneer Dries Van Duppen Violettastraat 2 2470 Retie Contactgegevens Voor alle vragen over uw factuur of uw verhuis: Essent Belgium NV Postbus 10010 2140 Antwerpen Tel: 078 15 79 79 Fax: 03 400 10 25 Contactformulier:

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier 1

Inschrijvingsformulier 1 Inschrijvingsformulier 1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Gent Bestek nr. : KASDS 15/01 Vak 1 - Voorwerp van de offerte Voorwerp van de opdracht : het aangaan van leningen ter financiering van het

Nadere informatie

Opdracht: ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan INCOVO (lader recyclageparkwachter)

Opdracht: ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan INCOVO (lader recyclageparkwachter) Bestek 2013/BV - uitzendarbeid Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging INCOVO Maatschappelijke zetel Cyriel Buyssestraat 5, 1800 VILVOORDE Opdracht: ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

Slotfactuur van 25/05/2011

Slotfactuur van 25/05/2011 Debaets Wervikstraat 143 8930 Menen Bij elke briefwisseling vermelden: Klantnummer: 100362002 Factuurnummer: 1002579520 BTW: BE-0521.584.539 Slotfactuur van 25/05/2011 Contactgegevens Voor alle vragen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ Onderwerp: onderhoud van de werkkledij en het linnen van de Elishout-Coovi-campus, E. Gryzonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht), gedurende

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150714-210) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. April 2013. Referencienr : CSC-IMP1301

BIJZONDER BESTEK. Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. April 2013. Referencienr : CSC-IMP1301 BIJZONDER BESTEK Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 April 2013 Referencienr : CSC-IMP1301 BELGISCHE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG CSC-IMP1301 Financieel Beheer 1/14 25/04/13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

ADVIES. met betrekking tot

ADVIES. met betrekking tot DIENST REGULERING ADVIES SR-051114-35 met betrekking tot de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de firma ENECO Energie International

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel 7.1.6. 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel 7.1.6. 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel 7.1.6. 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Onderhavige verkoopprocedure werd opgemaakt door Elia System

Nadere informatie

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65 Overheidsopdracht van leveringen Openbare aanbesteding Bio Base Europe Pilot Plant AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDEND AMBTENAAR VOORWERP BBEPP - Bio Base Europe Pilot Plant Rodenhuizekaai

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW MET 2 PERCELEN Vervangen Ramen, buitendeuren en glas En Vervangen glasdallen OPEN OFFERTEVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Sint-Martens-Latem

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-Beslissing-20150220-23) betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Bijzonder bestek promotiecampagne Word leerkracht in het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2009 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK LKPROM2009

Bijzonder bestek promotiecampagne Word leerkracht in het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2009 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK LKPROM2009 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder bestek promotiecampagne Word leerkracht in het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2009 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK LKPROM2009 Onderwerp : Promotiecampagne Word

Nadere informatie

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE RUE LÉOPOLD 4 BE 1000 BRUXELLES KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG LEOPOLDSTRAAT 4 BE 1000 BRUSSEL T +32 2 229 12 00 F +32 2 229 13 30 WWW.LAMONNAIE.BE WWW.DEMUNT.BE BESTEK NR. CSC-IMP1401

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Diaine Sacha +32 (0)2 211 87 45, sacha.diaine@favv.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden:

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: De antwoorden door het GO! zijn in het lichtrood weergegeven. In het donderrood (cursief) zijn de antwoorden

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure Levering van papier en enveloppen

Onderhandelingsprocedure Levering van papier en enveloppen Onderhandelingsprocedure Levering van papier en enveloppen DEEL 1 - PRAKTISCHE GEGEVENS Voorwerp van de opdracht De opdracht behelst de levering van 12 000 000 coupons papier A4-80g/m² en 430 000 enveloppen

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017 Deel I : Opdracht voorbehouden aan sociale inschakelingsondernemingen

Nadere informatie

LASTENBOEK VERZEKERINGEN

LASTENBOEK VERZEKERINGEN LASTENBOEK VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Europese Bekendmaking VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Voorbereid door Aon Belgium Public Sector juni 2012 Sub-Title of Report Document BERICHT AAN DE

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING

PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING Volgende investeringen zijn toegestaan: een installatie voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, d.w.z. een gecombineerde productie

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie