TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE"

Transcriptie

1 TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

2 INHOUDSTAFEL 1. Eerste deel - Reglementaire en verordenende bepalingen Aanbestedende overheid Voorwerp van de opdracht Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december artikelen 13 en 15) Kwalitatieve selectie van de inschrijvers (KB van 8 januari 1996, art 42 e.v) Wijze van prijsbepaling (KB van 8 januari artikel 86) - Diensten in de prijs begrepen Duur van de opdracht- uitvoeringstermijn Wijzigingsberichten Opmaak van de offerte (KB van 8 januari artikel 89) Wijziging hoeveelheden (KB van 8 januari artikel 97) Vergissingen + leemten (KB van 8 januari artikel 98) Prijsopgave Taal Indiening van de offerte (KB van 8 januari artikel 104) Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (KB van 8 januari artikel 106) Varianten (KB van 8 januari artikel 113) Vrije varianten (KB van 8 januari artikel 115) Gestanddoeningstermijn (KB van 08 januari artikel 116) Tweede deel - Administratieve contractuele bepalingen Algemeen Leidend ambtenaar (AAV art 1) Borgtocht (AAV art 5) Prijsherziening (AAV art 13) Betalingen (AAV art 15) Verzekeringen Plaats van de levering (AAV art 55 1) Wijzigingen aan de opdracht (KB 26 september 1996, art 7) Taal van betrekkingen tussen bestuur en leverancier Derde deel - Technische bepalingen Inleiding Afnamepunt Hoogspanning Uurroosters Vertrouwelijkheid in hoofde van de leverancier Vierde deel Opsomming van het afnamepunt met hun referentieprofielen Referentieprofielen hoogspanning Vijfde deel - Inschrijvingsformulier Administratieve gegevens Inventaris VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

3 Inzage en verkrijgen bestek Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres van 9.00 uur tot uur elke werkdag, uitgezonderd s zaterdags. Adres : naam: INTERCOMMUNALE WESTLEDE adres: Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi telefoon: 09/ fax: 09/ Inlichtingen Inlichtingen i.v.m. dit bestek zijn verkrijgbaar bij: naam: COENEGRACHTS Kris, Directeur Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV). 4. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en latere wijzigingen. 5. Het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en latere wijzigingen. 6. De uitvoeringsbesluiten van de onder 4 en 5 vermelde regelgeving. Afwijkingen en motivering (KB van 26 september artikel 3) De bepalingen omtrent de borgtocht (2.3) en de vrijgave van de borgtocht (2.4) wijken af van de artikels 5 en 9 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden omwille van de specificiteit van de opdrachten voor de levering van energie. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

4 1. Eerste deel - Reglementaire en verordenende bepalingen 1.1 Aanbestedende overheid Naam aanbestedende overheid (verder genoemd: het bestuur ): INTERCOMMUNALE WESTLEDE Adres: Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi 1.2 Voorwerp van de opdracht De uit te voeren opdracht betreft het ter beschikking stellen van het nodige vermogen en de levering van de benodigde energie voor het afnamepunt in hoogspanning aan het bestuur volgens het referentieprofiel opgenomen in dit bestek. 1.3 Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december artikelen 13 en 15) De overeenkomst voor deze opdracht wordt gesloten ingevolge een openbare aanbesteding. Voor het bepalen van de laagste regelmatige offerte, wordt een berekening uitgevoerd volgens de prijsformules in het bestek en de coëfficiënten van de inschrijver, gebaseerd op het referentieprofiel van de laatste 12 maanden. 1.4 Kwalitatieve selectie van de inschrijvers (KB van 8 januari 1996, art 42 e.v) - Uitsluitingsgronden (K.B. van 8 januari 1996 artikel 43) Bij de offerte moet de inschrijver volgende attesten voorleggen: 1. Een attest van de rechtbank van koophandel of van een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst: dat hij niet verkeert in staat van faillissement of van vereffening, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft verkregen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; dat hij geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement of dat een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. Wanneer het document of attest niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. 2. Een attest van de RSZ overeenkomstig art. 90, 3 en artikel 43bis, 1 van het KB van 8 januari 1996; op dit attest moet de droogstempel van de RSZ zijn aangebracht. De buitenlandse inschrijver moet bij zijn offerte het attest voegen, bepaald in art. 43bis, 2 van het K.B. van 8 januari Financiële en economische draagkracht van de leverancier (KB van 8 januari 1996, art. 44). De inschrijver voegt bij zijn offerte een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over een bepaalde toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om door de bank gekende contracten of projecten uit te voeren die de cliënt worden toegewezen. - Technische bekwaamheid van de leverancier (KB van 8 januari 1996, art. 45) De inschrijver voegt bij zijn offerte een gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord dat hij op het ogenblik van het indienen van de offerte nog voldoet aan de voorwaarden van technische capaciteit opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 m.b.t. de leveringsvergunningen voor elektriciteit. De inschrijver voegt bij zijn offerte een bewijs dat hij een contract heeft getekend voor de toegang tot het (de) VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

5 distributienet(ten). Het bestuur vraagt aan de inschrijver die in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht, een afschrift van de hiervoor vermelde leveringsvergunning en van het hiervoor vermelde toegangscontract. De inschrijver die in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht moet eveneens, op verzoek, de andere noodzakelijke vergunning(en) kunnen voorleggen om de leveringen die het voorwerp van deze opdracht uitmaken, mogelijk te maken. - Overeenkomstig artikel 43, eerste lid, 7 van het KB van 8 januari 1996 kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht de inschrijver die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar in het raam van de kwalitatieve selectie. 1.5 Wijze van prijsbepaling (KB van 8 januari artikel 86) - Diensten in de prijs begrepen Voor de vaststelling van de prijzen, wordt deze overeenkomst beschouwd als een opdracht volgens prijslijst op basis van de formules vervat in deel 3 van dit bestek. Voor de diensten die in de prijs zijn inbegrepen, wordt verwezen naar deel 3 van dit bestek, nummers , en Duur van de opdracht- uitvoeringstermijn De opdracht vangt aan op 1/1/2006 en heeft een looptijd van drie jaar. De opdracht kan echter na twee jaar looptijd vervroegd worden stopgezet door zowel het bestuur als door de leverancier, mits de opzegging uiterlijk zes maanden voorafgaand aan het einde van het tweede jaar van de opdracht ter kennis gebracht wordt van de andere partij via een aangetekende brief. De leveringen van elektriciteit aan de in de opdracht opgenomen afnamepunt begint op de in deel vier van dit bestek vermelde data en lopen tot het einde van de opdracht zoals in het vorige lid bepaald. De leveringen van elektriciteit aan de afnamepunten die het bestuur in de loop van de opdracht in gebruik neemt, beginnen op de datum die in onderling overleg tussen de leverancier en het bestuur wordt bepaald. De opdracht eindigt voor alle afnamepunten op dezelfde dag, nl. uiterlijk drie jaar na de start van de opdracht. 1.7 Wijzigingsberichten De berichten en terechtwijzingen, bekendgemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op deze opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. 1.8 Opmaak van de offerte (KB van 8 januari artikel 89) De offerte en de inventaris worden in één exemplaar; (artikel 103 K.B. van 8 januari 1996) opgemaakt op de daartoe bestemde documenten bij dit bestek gevoegd. De volledige inventaris en de simulatie worden daarnaast ook elektronisch ingediend, in een door Excel leesbaar formaat. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die op ieder document moet verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document moet volgende formule vermelden : "Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier(en) en inventaris(sen), en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden." 1.9 Wijziging hoeveelheden (KB van 8 januari artikel 97) De inschrijver kan de hoeveelheden vermeld in de inventaris niet wijzigen, ongeacht of het om forfaitaire dan wel om vermoedelijke hoeveelheden gaat. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

6 1.10 Vergissingen + leemten (KB van 8 januari artikel 98) Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt waardoor het voor hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of waardoor de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, en zeker ten minste tien dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behalve wanneer de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven Prijsopgave Heffingen op het elektriciteitsverbruik, met inbegrip van de BTW, vallen niet ten laste van de leverancier en zijn dus niet begrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht. Zij moeten echter wel opgenomen worden op de factuur Taal De inschrijver dient zijn offerte in het Nederlands in Indiening van de offerte (KB van 8 januari artikel 104) De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld : de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend en de verwijzing naar het bestek. Bij verzending via de Post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding "offerte". De offerte wordt gestuurd aan: INTERCOMMUNALE WESTLEDE, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting vóór de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de Post als aangetekende zending is afgegeven Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (KB van 8 januari artikel 106) Opening van de offertes: Plaats: Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi Datum: 21/12/2005 Uur: uur Ten overstaan van Kris Coenegrachts, directeur Varianten (KB van 8 januari artikel 113) Er zijn geen verplichte en/of facultatieve varianten Vrije varianten (KB van 8 januari artikel 115) Het is verboden om vrije varianten in te dienen Gestanddoeningstermijn (KB van 08 januari artikel 116) Voor deze opdracht geldt een termijn van 60 kalenderdagen gedurende dewelke de inschrijver gebonden blijft door zijn offerte. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

7 2. Tweede deel - Administratieve contractuele bepalingen 2.1 Algemeen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voorzover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (met latere wijzigingen) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit (AAV). De indeling hierna in artikels is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde Koninklijk besluit (AAV). 2.2 Leidend ambtenaar (AAV art 1) De leiding en het toezicht op de uitvoering gebeuren door COENEGRACHTS Kris, directeur. In de brief waarbij aan de leverancier kennis wordt gegeven van de goedkeuring van zijn offerte zal de leidende ambtenaar vermeld worden evenals de beperkingen en de draagwijdte van zijn mandaat. 2.3 Borgtocht (AAV art 5) Voor deze opdracht wordt geen borgtocht geëist 2.4 Prijsherziening (AAV art 13) Voor deze opdracht is er geen prijsherzieningsformule van toepassing. 2.5 Betalingen (AAV art 15) De betalingen moeten plaatsvinden binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen vanaf de datum waarop het bestuur over een regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. Voor de facturatie- en betalingsmodaliteiten wordt verwezen naar nrs en en Verzekeringen De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, hetzij aan personen, hetzij aan goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit zijn activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht. De leverancier zal het bestuur in dit verband vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor alle verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheden, vorderingen en geschillen van welke aard ook, geleden of ingesteld wegens of naar aanleiding van zijn activiteiten m.b. t. de uitvoering van de opdracht. De leverancier is verplicht om vanaf de toekenning van de opdracht de nodige verzekeringen af te sluiten en deze gedurende de gehele duur van de opdracht in stand te houden en/of te hernieuwen, waarbij zijn aansprakelijkheid zoals vermeld gedekt zal zijn. De leverancier zal het bestuur, op eenvoudig verzoek, een kopie bezorgen van de aldus onderschreven verzekeringspolissen. De leverancier is verplicht om op elke vervaldag de verzekeringspremies regelmatig te betalen die hem ten laste worden gelegd door de aldus onderschreven verzekeringspolissen. De leverancier zal hiervan het bewijs moeten leveren, telkens het bestuur daarom verzoekt. De door de leverancier te onderschrijven polissen zullen vermelden dat geen wijziging of opzegging van de polis en dat geen schorsing van de dekking kan worden toegepast vooraleer de verzekeraar het bestuur ten minste één maand voorafgaandelijk aan deze maatregel zal verwittigd hebben. 2.7 Plaats van de levering (AAV art 55 1) Zie deel drie van dit bestek VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

8 2.8 Wijzigingen aan de opdracht (KB 26 september 1996, art 7) In het geval er onverwacht nog andere dan de in de bijlage(n) beschreven afnamepunten om eender welke reden zouden ontstaan, kunnen deze aan de opdracht worden toegevoegd. De coëfficiënten van de prijsformules worden voor deze afnamepunten in gemeen overleg bepaald, rekening houdend met de in de offerte ingediende coëfficiënten voor afnamepunten met een analoge meetgegevens. Het bestuur heeft het recht de opdracht voor bepaalde afnamepunten op te zeggen zonder schadevergoeding voor de leverancier wanneer een afnamepunt volledig buiten dienst zou worden gesteld, en dit op voorwaarde van een vooropzeg van drie maand. De kosten die aan de buitendienststelling zijn verbonden zijn ten laste van het bestuur. Het bestuur heeft het recht de opdracht voor bepaalde afnamepunten tijdelijk op te schorten zonder schadevergoeding voor de leverancier op voorwaarde van een schriftelijke vooropzeg van drie maand. De periode (begin- en einddatum) waarin het afnamepunt tijdelijk buiten dienst wordt genomen, zal duidelijk in die brief worden vastgelegd. Indien het door de partijen bij het sluiten van deze overeenkomst ontstane contractuele evenwicht ernstig wordt verstoord door gewijzigde economische omstandigheden of gewijzigde wettelijke bepalingen, brengt de partij die door deze verstoring nadeel ondervindt, de andere partij hiervan op de hoogte. De partijen verbinden zich ertoe om over deze overeenkomst in dat geval te heronderhandelen om het oorspronkelijke contractuele evenwicht te herstellen. 2.9 Taal van betrekkingen tussen bestuur en leverancier De briefwisseling en alle andere contacten tussen het bestuur en de leverancier moeten gebeuren in het Nederlands. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

9 3. Derde deel - Technische bepalingen 3.1 Inleiding Het bestuur beseft dat de leverancier voor bepaalde zaken afhankelijk is van de netbeheerders voor de correcte uitvoering van zijn taken. De leverancier zal van zijn kant het bestuur per kerende in kennis stellen wanneer hij de aan hem via dit bestek opgelegde taken niet naar behoren kan uitoefenen, om redenen die hun oorzaak vinden bij het netbeheer. 3.2 Afnamepunt Deel vier van dit bestek bevat een overzicht van de hoogspanningsaansluiting met het referentieprofiel. In dit overzicht wordt tevens het EAN-nummer van het afnamepunt opgegeven. 3.3 Hoogspanning Definitie Het vermogen wordt ter beschikking gesteld op het afnamepunt beschreven in deel vier van dit bestek Referentieprofiel per afnamepunt In deel vier van dit bestek wordt het referentieprofiel weergegeven. Het betreft de meetgegevens op maandbasis over de periode september 2004 t.e.m. augustus Per maand worden het verbruik in de normale en de stille uren [kwh] en het kwartuurvermogen [kw] weergegeven, zoals beschreven op de maandelijkse facturen. Meer gedetaïlleerde gegevens zijn niet beschikbaar. Dit referentieprofiel wordt gebruikt als referentiebasis om de verschillende offertes naar kostprijs te beoordelen. De facturatie gebeurt op basis van het werkelijke verbruik van elektriciteit gedurende de uitvoeringstermijn van de opdracht Prijsformules hoogspanning Inleiding Om een correcte prijsvergelijking mogelijk te maken wordt door het bestuur een set prijsformules gehanteerd. De inschrijver zal de coëfficiënten in de formules aanpassen, rekening houdend met zijn kosten,.... De inschrijver is verplicht een offerte te maken op basis van de hieronder beschreven prijsformules. Om de prijsvergelijking mogelijk te maken, zal de inschrijver een prijssimulatie uitvoeren aan de hand van de in zijn offerte opgegeven coëfficiënten en gebaseerd op de meetgegevens van het referentiejaar 2004/2005. De inschrijver zal de resultaten van deze simulatie bij zijn offerte voegen. De resultaten worden opgesplitst per maand. Een overzicht van het globale bedrag per jaar in globo (alles samengeteld) wordt eveneens bijgevoegd. De munteenheid bij deze simulatie is de euro Definities V m: Een vaste vergoeding per maand in euro voor het ter beschikking stellen van het vermogen. P m: De maandelijkse vergoeding voor het vermogen, in euro. kw m: VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

10 Het maandelijks vermogen in kilowatt. Het maandelijks vermogen is het maximum op maandbasis van het gemiddeld vermogen gemeten tijdens een interval van 15 minuten. E m: De maandelijkse vergoeding voor de geleverde energie, in euro. E m,nu: De maandelijkse vergoeding voor de geleverde energie afgenomen tijdens de normale uren, in euro. E m,su: De maandelijkse vergoeding voor de geleverde energie afgenomen tijdens de stille uren, in euro. kw nu,max: Het maximum maandelijks vermogen opgetreden tijdens de normale uren. kw su,max: Het maximum maandelijks vermogen opgetreden tijdens de stille uren. kwh nu: Het aantal kilowattuur afgenomen tijdens de normale uren van de beschouwde maand kwh su: Het aantal kilowattuur afgenomen tijdens de stille uren van de beschouwde maand. kwh tot: Het totaal aantal kilowattuur afgenomen tijdens de beschouwde maand: kwh tot = kwh nu + kwh su Diensten vervat in de prijsformules De hieronder beschreven prijsformule bevat volgende elementen: - alle kosten die de leverancier moet maken voor het aankopen en leveren van de energie en het ter beschikking stellen van het noodzakelijke vermogen; - de kosten voor het ter beschikking stellen van één aanspreekpunt (accountmanager). Deze kosten omvatten alle diensten betreffende de coördinatie met de transmissie- en distributienetbeheerder(s), de contacten met de regulatoren, met de producenten van de energie,...; - het jaarlijks leveren (in de maand januari) van de meetgegevens per maand van alle afnamepunten van het voorbije jaar in een door Excel leesbaar formaat in de vorm en de lay-out gebruikt in deel vier van dit bestek. Er wordt een extra kolom aangemaakt waarin het reactief verbruik wordt ingeschreven; - alle administratieve kosten (aanmaken van de factuur,...); - het jaarlijks voor de opmaak van de begroting leveren aan het bestuur van de nodige gegevens i.v.m. de verwachte kosten van het elektriciteitsverbruik. De distributie- en transmissienettarieven, de BTW en de andere taksen en heffingen ten laste van het elektriciteitsverbruik zijn niet inbegrepen in de onderstaande prijsformules Prijsformules De prijs voor de energie is samengesteld als volgt: a) een vaste, maandelijkse vergoeding (V m) gelijk aan: a [EUR] VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

11 De coëfficiënt a wordt ingevuld door de inschrijver, en wordt zo gekozen dat de formule resulteert in een prijs in euro, correct tot 2 cijfers na de komma. De waarde van a kan 0 (nul) zijn. b) een maandelijkse vergoeding voor het vermogen (P m) gelijk aan b. kw m [EUR] De coëfficiënt b wordt ingevuld door de inschrijver, en wordt zo gekozen dat de formule resulteert in een prijs in euro, correct tot 2 cijfers na de komma. De waarde van b kan 0 (nul) zijn. Indien het maximaal afgenomen kwartuurvermogen tijdens de stille uren groter zou zijn dan dat tijdens de normale uren, wordt het supplement maar voor c % in rekening gebracht. Het maandelijks vermogen wordt dus bepaald volgens de volgende formule: kw m = kw nu,max + c. (kw su,max kw nu,max) [kw] De coëfficiënt d wordt ingevuld door de inschrijver en is een getal met twee cijfers na de komma. De waarde van c kan 0 (nul) zijn. Met de waarde tussen de haakjes wordt enkel rekening gehouden indien deze positief is. Nota: De coëfficiënt c wordt in rekening gebracht vanaf het ogenblik dat de energiemeetapparatuur geplaatst op het afnamepunt de mogelijkheid heeft een onderscheid tussen normale en stille uren te maken in het domein van het kwartuurvermogen. c) een maandelijkse vergoeding, proportioneel met de verbruikte energie (E m) gelijk aan de rekenkundige som van de onderstaande twee termen: normale uren: E m,nu = x nu. kwh nu [EUR] stille uren: E m,su = x su. kwh su [EUR] De coëfficiënten x nu en x su worden ingevuld door de inschrijver En worden zo gekozen dat de formules resulteren in een prijs in euro, correct tot twee cijfers na de komma. Het totale maandelijkse gefactureerde bedrag voor energie is de rekenkundige som van de bovenstaande termen, dus: V m + P m + E m [EUR] Elasticiteit van de prijsformules Het bestuur garandeert geen minimale afname van elektriciteit en gaat geen verplichtingen aan in verband met het maximale verbruik Facturatie De leverancier maakt één maandelijkse factuur op. De factuur moet leesbaar te zijn. Zij bevat minimaal de volgende elementen (op de factuur zelf, of in bijlage): - EAN-code van het afnamepunt - identificatie van de gebruikte meetapparatuur (serienummer); - alle indexen van de opgestelde meetapparatuur, gebruikt om de factuur te berekenen, samen met hun eenheid; - de berekening van alle termen uit de prijsformules: V m, P m, E m,nu, en E m,su; - de aangerekende distributienettarieven met vermelding van alle termen waarmee de berekening gebeurt; - de aangerekende transmissienettarieven met vermelding van alle termen waarmee de berekening gebeurt; - alle taksen en heffingen m.b.t. het elektriciteitsverbruik, met een aparte vermelding per type heffing of taks; - de BTW. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

12 3.4 Uurroosters De uurroosters voor de normale en stille uren bij hoogspanning, de dag- en nachturen bij laagspanning en de normale en stille uren voor de openbare verlichting zoals vastgelegd door de distributienetbeheerder zullen bij elke wijziging minstens twee maanden voor toepassing schriftelijk worden medegedeeld aan het bestuur. Hoogspanning: De normale uren bedragen 15 aaneensluitende uren per dag tijdens de werkdagen en 0 uren tijdens de zater-, zonen officiële feestdagen. De stille uren bedragen 9 aaneensluitende uren per dag tijdens de werkdagen (restperiode buiten de normale uren) en 24 u/dag tijdens de zater-, zon- en officiële feestdagen. 3.5 Vertrouwelijkheid in hoofde van de leverancier De leverancier zal de inlichtingen die hij krijgt en de vaststellingen die hij doet tijdens de uitvoering van de overeenkomst, als vertrouwelijke informatie beschouwen. Ze mogen aan derden worden medegedeeld, na schriftelijke instemming van het bestuur. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

13 4. Vierde deel Opsomming van het afnamepunt met hun referentieprofielen 4.1 Referentieprofielen hoogspanning Meetgegevens afnamepunt 1 Adres: Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi EAN-nummer: Vermogen: Aansluitingsvermogen (indien beschikbaar):... Onderschreven vermogen (indien beschikbaar):... Meetinrichting (indicatief; onder voorbehoud van wijzigingen): Meternummer:... Maandelijks opgenomen met piekmeting / Continu opgenomen (AMR) (KIES!!!) Datum vanaf wanneer de leveringen aan het afnamepunt beginnen: 1/1/2006 Meetgegevens 2002 Datum kwh nu kwh su kwh tot kw nu kw su kw max Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Gemiddeld kwh nu: Het aantal kilowattuur afgenomen tijdens de normale uren van de beschouwde maand kwh su: Het aantal kilowattuur afgenomen tijdens de stille uren van de beschouwde maand. Meetgegevens 2003 VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

14 Datum kwh nu kwh su kwh tot kw nu kw su kw max Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Gemiddeld Meetgegevens 2004 Datum kwh nu kwh su kwh tot kw nu kw su kw max Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Gemiddeld ,25 VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

15 Meetgegevens 2005 Datum kwh nu kwh su kwh tot kw nu kw su kw max Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Gemiddeld Referentieprofiel (meetgegevens; gebruikt voor de rangschikking van de inschrijvers): periode september augustus 2005 Datum kwh nu kwh su kwh tot kw nu kw su kw max September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Totaal Gemiddeld VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

16 5. Vijfde deel - Inschrijvingsformulier 5.1 Administratieve gegevens Voor één vennootschap De vennootschap (handelsnaam of naam)..... Rechtsvorm :... Nationaliteit : Maatschappelijke zetel (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (naam en voornamen)... in hoedanigheid van.... Nationaliteit.... Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) : Voor één vereniging zonder rechtspersoonlijkheid opgericht door meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) (hierna dienen voor ieder van hen dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven hiervoor en dit naargelang het een natuurlijke of een rechtspersoon betreft) (eventueel) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (hierna dienen voor iedere vennootschap dezelfde gegevens ingevuld te worden als hiervoor) die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming onder de naam... Verbindt of verbinden zich op zijn (haar) (hun) roerende en onroerende goederen om de opdracht, die het voorwerp is van dit bestek, uit te voeren overeenkomstig de erin gestelde bepalingen en voorwaarden, en met de coëfficiënten zoals opgenomen in de inventaris. Op basis van de ingediende coëfficiënten en het referentieprofiel van 2004/2005 over een periode van één jaar en met uitsluiting van de kosten voor de transmissie en distributie, en alle heffingen, taksen en BTW leidt dit tot een berekend bedrag van (in cijfers):.eur 1, nl.: - hoogspanning: EUR 1 Dit bedrag zal worden aangewend voor de rangschikking van de inschrijvers. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

17 (in letters)... EUR - hoogspanning:. EUR Betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op Rekeningnummer..... bij... geopend op naam van..... Voor de Belgische aannemers: Bij deze offerte voeg ik of voegen wij een attest van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid waarin de stand van mijn of onze rekening bij deze instellingen wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 90, 3 en artikel 43bis, 1 van het K.B. van 8 januari Voor de buitenlandse aannemers: Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 43bis, 2 van het K.B. van 8 januari 1996 bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers. Voor beide: Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de ondergetekende(n) of omtrent de offrerende vennootschap inwinnen bij andere instellingen. Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: de bescheiden, gedateerd en ondertekend, die op basis van dit bestek moeten worden voorgelegd de volledige inventaris (op papier en op elektronische drager) de volledige simulatie (op papier en op elektronische drager) Gedaan te...op... de inschrijver(s) (handtekeningen) VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

18 5.2 Inventaris Hoogspanning Afnamepunt 1 Adres: Smalle Heerweg 60, 9080 EAN-nummer: Tariefcoëfficiënten: Maandelijkse vergoeding: a =... Vermogenterm: b =... c =... Actieve energie: x nu =... x su =... De normale uren lopen van... uur tot... uur. Simulatie op basis van het referentieprofiel van 2004/2005 in dit bestek: Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal/jaar V m (EUR) P m (EUR) E m,nu (EUR) E m,su (EUR) E m (EUR) Totaal/maand (EUR) VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie /18

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie 2009-1/25

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 13/MJE36/14-16 LEVERINGEN

BIJZONDER BESTEK 13/MJE36/14-16 LEVERINGEN BIJZONDER BESTEK 13/MJE36/14-16 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP DIENST GEBOUWEN EN TECHNIEKEN. AANKOOP VAN ELEKTRICITEIT TEN BEHOEVE VAN DE STAD AALST, HET OCMW, POLITIEZONE

Nadere informatie

02.04 BESTEK DIENSTEN - ALGEMEEN BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG SOCIAAL SECRETARIAAT

02.04 BESTEK DIENSTEN - ALGEMEEN BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG SOCIAAL SECRETARIAAT Soc-secr/ 26 maart 2008 02.04 BESTEK DIENSTEN - ALGEMEEN BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID GEMEENTEBESTUUR

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Herestraat, 49 3000 Leuven Tel (016) 34 74 50 Fax (016) 34 74 60 ons kenmerk datum I03025 03/06/2009 BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN (KATHOLIEKE

Nadere informatie

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN GASTHUISBERG (KU LEUVEN) DOSSIER P1995 : LEVERINGEN VAN OPSLAGAPPARATUUR EN BIJHORENDE ONDERHOUDSDIENSTEN Opening

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Ondernemingsnummer: 0414.114.180 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR VERTALING EN REVISIE IN HET FRANS, NEDERLANDS EN ENGELS NAVISIONCODE: BELGIË INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 DEEL 1: ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 1 Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 2 INHOUDSOPGAVE FOD Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan 50 bus 145 1000 Brussel Bestek 2015/NON/LOG/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING OPENBARE AANBESTEDING LEVERINGEN LEVERING VAN ENERGIE AAN DE AQUAFIN INSTALLATIES CA/MAPO/2012/00041 RECHTZETTING Opdrachtgever Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar INHOUD HOOFDSTUK 1 - ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor diensten

Open offerteaanvraag voor diensten 1 OCMW ROESELARE Gasthuisstraat 10 8800 ROESELARE Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. 2013-399 aangaan van leningen in functie van de thesaurietoestand Openingszitting: op 8 januari 2014 om 11.00

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

Bestek: Bekendmaking op Europees niveau

Bestek: Bekendmaking op Europees niveau Bestek S&L/AO/441/2015 1/82 Bestek: OPEN OFFERTEAANVRAAG MET ALS VOORWERP HET VOLLEDIG ONROEREND ONDERHOUD VAN 600 WOONGELEGENHEDEN GELEGEN IN HET SHAPE-DORP EN VAN 17 WONINGEN GELEGEN IN DE AVENUE D OTTAWA

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag

Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag Federale Overheidsdienst FINANCIËN Bijzonder bestek nr.: Finshop/verhuizing kader 2010 Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 4 maart 2010 om 11.00u Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8035 Het verzorgen van opleidingen rond

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie