HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2008 / NR. 10 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2008 / NR. 10 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE"

Transcriptie

1 ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE JAARGANG 2008 / NR. 10 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BEZORGD DOOR DE LEDEN VAN HET HOF VAN CASSATIE ARRESTEN OKTOBER 2008 NRS 514 TOT 602

2 Nr HOF VAN CASSATIE 2105 Nr KAMER - 1 oktober º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF - PROCES-VERBAAL - PROCES-VERBAAL LAATTIJDIG OPGESTELD - BEKLAAGDE - RECHT VAN VERDEDIGING - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER 2º RECHT VAN VERDEDIGING BELASTINGZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF - PROCES-VERBAAL - BEKLAAGDE - PROCES-VERBAAL LAATTIJDIG OPGESTELD - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER 3º RECHT VAN VERDEDIGING STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF - PROCES-VERBAAL - BEKLAAGDE - PROCES-VERBAAL LAATTIJDIG OPGESTELD - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER 1º, 2 en 3 De omstandigheid alleen dat een proces-verbaal waarin misdrijven inzake douane en accijnzen zijn vastgesteld, laattijdig werd opgemaakt, betekent niet automatisch dat het recht van verdediging werd miskend; het staat aan de rechter om dienaangaande naar de feiten te oordelen 1. (Artt. 267 en 268 A.W.D.A.; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging) (BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. G. e.a.) ARREST (vertaling) (A.R. P F) I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, van 26 december De eiser voert in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, een middel aan. Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht. Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd. II. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de strafvordering die tegen de eerste verweerder is ingesteld en op de rechtsvordering tegen de tweede verweerder, in diens hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de geldboete en de kosten: Het middel De twee eerste onderdelen: De eiser verwijt het arrest dat het de niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen afleidt uit de ongeldigheid van het proces-verbaal dat het misdrijf vaststelt. De omstandigheid alleen dat een proces-verbaal waarin misdrijven inzake douane en accijnzen zijn vastgesteld, laattijdig werd opgemaakt, betekent niet automatisch een miskenning van het recht van verdediging. 1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 514.

3 2106 HOF VAN CASSATIE Nr. 514 Het staat aan de rechter om dienaangaande naar de feiten te oordelen. Om de vervolgingen niet ontvankelijk te verklaren baseert het arrest zich niet alleen op de voormelde onregelmatigheid maar op de feitelijke overweging dat het recht van de verdediging was miskend. Het arrest brengt die miskenning in verband met het feit dat de overheid, na te hebben verzuimd om tegen de verweerder een proces-verbaal op te maken, de verweerders gedurende meer dan drie jaar niet heeft vervolgd, alvorens ze beide te dagvaarden. De voormelde beoordeling die niet onder het toezicht van het Hof valt, verantwoordt de beslissingen op de rechtsvorderingen die tegen de verweerders, in hun hoedanigheid van beklaagde en burgerrechtelijk aansprakelijke, zijn ingesteld, zodat de onderdelen die de schending aanvoeren van de artikelen 267, 268, 270, 271 en 272 van de Douane en accijnzenwet, geen belang hebben en bijgevolg niet ontvankelijk zijn. (...) Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering: Vierde onderdeel: De eiser verwijt het arrest dat het geen uitspraak doet over de rechtsvordering tot invordering van de door de eerste verweerder ontdoken rechten. De burgerlijke rechtsvordering van de administratie tot betaling van de ontdoken rechten vloeit niet voort uit het misdrijf maar vindt haar rechtstreekse grondslag in de wet die de betaling van de rechten oplegt. Wanneer, krachtens artikel 283 van de Douane en Accijnzenwet, de misdrijven die in de artikelen 281 en 282 van die wet zijn bedoeld, aanleiding geven tot betaling van rechten of accijnzen, wordt daarover uitspraak gedaan door het strafgerecht dat aldus kennisneemt van een burgerlijke rechtsvordering, onverminderd de strafvordering. De rechter is bijgevolg verplicht, ook wanneer hij de strafvordering niet ontvankelijk verklaart, om uitspraak te doen over de voormelde burgerlijke rechtsvordering. Het arrest dat verzuimt uitspraak te doen over de vordering van de eiser tot betaling van de rechten en accijnzen en die tegen de verweerders bij dagvaarding is ingesteld, schendt het voormelde artikel 283. Het onderdeel is gegrond. Dictum Het Hof, Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het verzuimt uitspraak te doen over de vordering tot betaling van de rechten en accijnzen die tegen de verweerders is

4 Nr HOF VAN CASSATIE 2107 ingesteld en in zoverre het alle kosten ten laste van de Staat laat. Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest. Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en ieder van de verweerders in één vierde van de kosten. Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 1 oktober kamer Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Dejemeppe Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal Advocaten: mrs. T'Kint en M. Forges, Brussel. Nr KAMER - 1 oktober 2008 REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN ALGEMEEN - STRAFVORDERING - VERJARING - VERVAL - GEEN GROND TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED Er is geen grond tot regeling van rechtsgebied wanneer uit de rechtspleging blijkt dat de strafvordering verjaard was op het ogenblik dat het bevoegdheidsconflict is ontstaan 1. (Procureur des Konings te Dinant inzake P. T. L.) ARREST (vertaling) (A.R. P F) I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF In een verzoekschrift, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is gehecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge een beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant van 26 januari 2007 en een vonnis van de correctionele rechtbank van dit rechtsgebied van 26 februari Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht. Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd. II. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling 1 Cass., 17 aug. 1992, A.R. 6814, A.C , nr Het openbaar ministerie concludeerde, enerzijds, tot vernietiging van de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant en, anderzijds, tot verwijzing van de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik. Het was van mening dat het Hof, niettegenstaande alle eerbied die de arresten van het Hof en de meningen in de rechtsleer verschuldigd is, gelet op artikel 147, tweede lid van de Grondwet, zich in deze fase van de rechtspleging niet de bevoegdheid kon toe-eigenen om zelf te onderzoeken of de strafvordering al dan niet was verjaard. Het was van mening dat het eerder aan de kamer van inbeschuldigingstelling stond om dat te onderzoeken, door alle elementen, zowel in feite als in rechte, van deze problematiek te bestuderen.

5 2108 HOF VAN CASSATIE Nr. 515 Bij de voormelde beschikking heeft de raadkamer M. P. naar de correctionele rechtbank verwezen wegens laster door middel van de pers. Bij vonnis van 26 februari 2008 heeft de correctionele rechtbank zich onbevoegd verklaard om van de in de telastlegging bedoelde feiten kennis te nemen op grond dat "de feiten die te dezen aan de beklaagde ten laste worden gelegd, wel degelijk door middel van de pers waren gepleegd, vermits het gaat om verklaringen die zijn weergegeven in twee artikelen, welke op 11 juni 2003 in de kranten 'La Dernière Heure' en 'Vers L'Avenir' zijn verschenen" en "dat het wel degelijk een meningsuiting van de beklaagde betreft. Deze verklaart namelijk door zijn belastingcontroleur te zijn belaagd, waarbij hij wat dat betreft de bewoordingen van een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant van 2 mei 2003 overneemt, en hij voegt daaraan toe dat zijn belastingcontroleur oneerlijk en corrupt zou zijn". Tegen de beschikking tot verwijzing staat alsnog geen rechtsmiddel open en het vonnis van de correctionele rechtbank is in kracht van gewijsde gegaan. Ofschoon het aan het Hof toekomt om het rechtsgebied te regelen opdat het recht, in het geval van een bevoegdheidsconflict, zijn loop zou krijgen, dan nog moet het die bevoegdheid alleen uitoefenen in zoverre een rechtsgeding, in strafzaken, nog wettig voor het strafgerecht kan worden ingesteld. De feiten van laster die de beklaagde ten laste worden gelegd, leveren een drukpersmisdrijf op dat bij artikel 4 van het decreet van 20 juli 1831 op de drukpers wordt gestraft, en waarvoor, krachtens artikel 150 van de Grondwet, het hof van assisen bevoegd is. Met toepassing van het voormelde artikel 4 en van artikel 12 van het decreet, verjaart de vervolging van het wanbedrijf laster jegens een openbaar ambtenaar, na verloop van drie maanden, te rekenen van de dag waarop het misdrijf werd gepleegd of de dag van de laatste gerechtelijke akte. In het geval van stuiting van de verjaring, bepaalt artikel 25, tweede lid, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, dat de duur ervan niet kan worden verlengd tot meer dan één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf is gepleegd. Aangezien de feiten op 11 juni 2003 waren gepleegd, was de strafvordering, bij ontstentenis van schorsingsgrond, verjaard op de dag van de beschikking tot verwijzing. Het verzoek tot regeling van rechtsgebied heeft bijgevolg geen bestaansreden. Dictum Het Hof, Zegt dat er geen grond is tot regeling van rechtsgebied. 1 oktober kamer Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Mathieu Andersluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal.

6 Nr HOF VAN CASSATIE 2109 Nr KAMER - 1 oktober 2008 MISDRIJF ALLERLEI - UITLOKKING - BEGRIP Er is geen politionele uitlokking wanneer het misdrijf voltooid was vooraleer de politie tussenbeide kwam of wanneer die zich beperkt heeft tot het creëren van de gelegenheid om de uitvoering ervan vast te stellen, mits de verdachte op elk ogenblik de mogelijkheid wordt gelaten om vrij een einde te maken aan de tenuitvoerlegging van zijn opzet 1. (L.) ARREST (vertaling) (A.R. P F) I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 maart De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht. Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd. II. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling Eerste middel Het middel voert de schending aan van artikel 28bis, 2, van het Wetboek van Strafvordering, zoals het van toepassing was ten tijde van de feiten, die volgens de verwijzingsbeschikking tussen 29 maart en 15 juli 1999 zouden zijn gepleegd. Eerste en tweede onderdeel De eiser verwijt het arrest dat het de pseudokoop geldig verklaart, waarvan hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door de procureur des Konings het voorwerp is geweest. Volgens het middel was dergelijke toestemming vereist wegens het proactieve karakter van de recherche. Wanneer de politie wordt ingelicht over het feit dat een welbepaald misdrijf begaan wordt of begaan werd, behoren de naspeuringen om de dader ervan te identificeren en het bewijs ervan te vergaren tot de reactieve recherche en worden ze bijgevolg niet geregeld door de regels die op de proactieve recherche van toepassing zijn. Op grond van de inlichtingen uit het aanvankelijke proces-verbaal, stelt het arrest vast dat de politie zich ertoe beperkt heeft te reageren op de informatie, afkomstig van een anonieme getuige, betreffende het te koop aanbieden, in een door hem aangeduide horecazaak, van effecten waartegen, althans voor een aantal ervan, verzet was gedaan. 1 Zie thans art. 30 W. 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering; voorheen, Cass., 17 dec. 2002, A.R. P N, A.C. 2002, nr. 675; thans en voorheen, H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 5de uitg., Brugge, Die Keure, 2008, p. 239 tot 241.

7 2110 HOF VAN CASSATIE Nr. 516 Het arrest wijst erop dat ten gevolge van deze inlichtingen die op een mogelijke heling wijzen, toestemming werd gevraagd aan de procureur des Konings om tot een bijzondere opsporingstechniek over te gaan. Die toestemming werd mondeling gegeven en daarna schriftelijk bevestigd. Op grond van hun feitelijke vaststellingen, waarop het Hof geen toezicht vermag uit te oefenen, beslissen de appelrechters naar recht dat het onderzoek dat in dergelijke omstandigheden is geopend, geenszins proactief was en kon worden ingesteld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming die in artikel 28bis, 2, van het Wetboek van Strafvordering is bedoeld. De onderdelen kunnen niet worden aangenomen. Derde onderdeel De eiser verwijt het arrest dat het de pseudokoop geldig verklaart, ofschoon de procureur des Konings, in strijd met artikel 28bis, 3, van het Wetboek van Strafvordering, niet over de loyaliteit van de bewijsvoering heeft gewaakt, wegens een volledig gebrek aan toezicht op de aangewende recherchetechniek. Het arrest wijst er evenwel op dat de pseudokoop slechts na mondelinge toestemming van het openbaar ministerie werd gesloten en vervolgens schriftelijk is bevestigd. Volgens de appelrechters werd deze toestemming gegeven op grond van nauwkeurige inlichtingen die de magistraat in de mogelijkheid stellen om de proportionaliteit van de middelen te beoordelen en de noodzaak om ze aan te wenden, alsook om daadwerkelijk in alle stadia de leiding en het toezicht op de verrichting te waarborgen, vermits verslagen met dat doel aan het parket werden gericht. Uit de omstandigheid dat het dossier geen verhoor van de politie-infiltrant of het verslag van al diens contacten met de eiser bevat, kan niet worden afgeleid dat de appelrechters, op grond van de feitelijke gegevens die het arrest opsomt, niet hadden kunnen besluiten dat het parket daadwerkelijk toezicht hield op de loyaliteit van de bewijsgaring. Het onderdeel kan niet worden aangenomen. Tweede middel In zoverre het middel het Hof vraagt om de feitelijke gegevens van de zaak te onderzoeken, waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk. Voor het overige is er geen politionele uitlokking wanneer het misdrijf voltooid was vooraleer de politie tussenbeide kwam of wanneer die zich beperkt heeft tot het creëren van de gelegenheid om de uitvoering ervan vast te stellen, mits de verdachte op elk ogenblik de mogelijkheid wordt gelaten om vrij een einde te maken aan de tenuitvoerlegging van zijn opzet. Het arrest wijst er dienaangaande op dat, in tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, hijzelf het is die het initiatief heeft genomen tot de contacten, de voorwaarden heeft aangegeven voor de koop die hij wilde sluiten en zijn instructies heeft gegeven over de plaats en het ogenblik van de transactie, en dat hiertoe alleen werd overgegaan nadat de politie een nauwkeurige inlichting over het te koop aanbieden van effecten van verdachte oorsprong had ontvangen. De appelrechters besluiten bijgevolg naar recht dat er geen uitlokking is.

8 Nr HOF VAN CASSATIE 2111 Het middel kan dienaangaande niet worden aangenomen. Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. Dictum Het Hof, Verwerpt het cassatieberoep. Veroordeelt de eiser in de kosten. 1 oktober kamer Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal Advocaat: mr. M. Bouchat, Charleroi. Nr KAMER - 1 oktober 2008 VERZET - BUITENGEWONE TERMIJN VAN VERZET - AANVANG De buitengewone termijn om in verzet te komen begint te lopen nadat de gewone termijn van verzet is verstreken 1. (Art. 187 Sv.) (Impliciet) (M.) ARREST (vertaling) (A.R. P F) I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Luik van 21 april De eiser voert in een memorie die op de griffie van het Hof op 23 september 2008 is ingekomen, een middel aan. Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht. Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd. II. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling Ontvankelijkheid van de memorie Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie ontvangen buiten de termijn van twee maanden, die bij artikel 420bis, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering is bepaald, gezien het feit dat de zaak op 26 mei 2008 op de algemene rol werd ingeschreven. 1 Zie R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 4de editie, Mechelen, Kluwer, 2007, nr. 3080, p

9 2112 HOF VAN CASSATIE Nr. 517 Ambtshalve middel Geschonden wettelijke bepalingen - artikel 68 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer; - de artikelen 24 en 25, eerste lid, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering: Bij verstekvonnis van de Politierechtbank te Luik van 29 juni 2007, werd de eiser tot geldboete veroordeeld wegens overtreding van het Wegverkeersreglement op 27 maart Het vonnis werd op 22 september 2007 aan de woonplaats van de eiser betekend, die op 1 oktober 2007 kennis nam van de betekening en op 3 oktober verzet aantekende, dus vóór het verstrijken van de gewone termijn van verzet. De eiser die bij vonnis van 29 oktober 2007 op verzet is veroordeeld, stelde hoger beroep in en zag zijn veroordeling door het bestreden vonnis bevestigd. De strafvordering die voortvloeit uit een overtreding van het Wegverkeersreglement, verjaart na verloop van één jaar vanaf de laatste daad van onderzoek of van vervolging die binnen het jaar is verricht, te rekenen van de dag waarop het misdrijf werd gepleegd. Te dezen bestaat de laatste daad van stuiting van de verjaring in het dagvaardingsbevel van het openbaar ministerie van 20 maart In tegenstelling tot wat het vonnis vermeldt, werd de verjaring niet van 14 juli tot 1 oktober 2007 geschorst. De buitengewone termijn van verzet, die het voormelde gevolg heeft, is nooit ingegaan vermits de eiser verzet heeft aangetekend vóór het verstrijken van de gewone termijn. Aangezien sinds deze verjaringstuitende daad meer dan een jaar is verlopen zonder grond tot schorsing van de verjaring, schendt het bestreden vonnis, dat is gewezen op een tijdstip dat de strafvordering was verjaard, de artikelen 68 van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, en 24 en 25, eerste lid, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering. Dictum Het Hof, Vernietigt het bestreden vonnis. Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis. Laat de kosten ten laste van de Staat. Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 1 oktober kamer Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Cornelis Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal Advocaat: mr. P.-B. Lejeune, Luik.

10 Nr HOF VAN CASSATIE 2113 Nr KAMER - 1 oktober 2008 VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - HECHTENIS - VERLENGING - BESLISSING - GEEN AUTONOME TITEL Wanneer tegen de vreemdeling een bevel is uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten, samen met een beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een daartoe genomen maatregel van vrijheidsberoving, en de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken heeft beslist om de hechtenis van de vreemdeling met twee maanden te verlengen, is deze beslissing tot verlenging geen autonome titel van vrijheidsberoving. (Artt. 7,eerste lid, 1, tweede, derde en vierde lid,71 en 72 Vreemdelingenwet) (D.) ARREST (vertaling) (A.R. P F) I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 augustus De eiser voert in een memorie die op 20 augustus 2008 op de griffie van het Hof is neergelegd, twee middelen aan. Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht. Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd. II. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling A. Cassatieberoep van de eiser Uit een brief van de Dienst Vreemdelingenzaken van 25 september 2008 blijkt dat de maatregel van vrijheidsberoving die ten aanzien van de eiser is genomen, op 29 augustus verviel, de dag waarop hij werd gerepatrieerd. Het cassatieberoep heeft bijgevolg geen bestaansreden meer. Er is geen grond om acht te slaan op de memorie van de eiser die geen verband houdt met de omstandigheid dat het cassatieberoep geen bestaansreden meer heeft. B. Cassatieberoep dat door de procureur-generaal, overeenkomstig artikel 442 van het Wetboek van Strafvordering, op de terechtzitting is ingesteld Over het middel dat de schending aanvoert van de artikelen 71 en 72 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen: Tegen de eiser werd op 10 juni 2008, met toepassing van artikel 7, eerste lid, 1, tweede en derde lid, van de Wet van 15 december 1980, een bevel uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten, dat gepaard ging met een beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een daartoe genomen maatregel van vrijheidsberoving.

11 2114 HOF VAN CASSATIE Nr. 518 De kamer van inbeschuldigingstelling diende uitspraak te doen over een verzoek tot invrijheidstelling met betrekking tot de hechtenis die op grond van de voormelde titel is ondergaan. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse zaken heeft op 8 augustus 2008 beslist om de hechtenis van de eiser met twee maanden te verlengen. Deze beslissing die met toepassing van artikel 7, vierde lid, van de Wet van 15 december 1980 is genomen, is geen autonome titel van vrijheidsberoving. Tegen de aanvankelijke maatregel, waarvan de gevolgen blijven voortduren, kan tot de repatriëring het rechtsmiddel worden opgeworpen dat bij de artikelen 71 en 72 van de wet is ingevoerd, zodat de appelrechters deze bepalingen schenden door te overwegen dat wegens de verlenging van 8 augustus 2008, het verzoek geen bestaansreden meer had. Dictum Het Hof, Verwerpt het cassatieberoep van de eiser. Laat de kosten ten laste van de Staat. En, op het cassatieberoep van de procureur-generaal, Gelet op artikel 442 van het Wetboek van Strafvordering, Vernietigt het bestreden arrest, doch alleen in het belang van de wet. Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest. Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 1 oktober kamer Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal Advocaten: mrs. T. Kelecom, Luik en Ch. Knockaert, Brussel. Nr KAMER - 2 oktober 2008 VERJARING BURGERLIJKE ZAKEN STUITING - DAGVAARDING IN RECHTE - SCHULDVORDERING TEN LASTE VAN DE STAAT - VOORWAARDE Een dagvaarding in rechte stuit slechts de verjaring van een schuldvordering ten laste van de Staat indien zij is betekend aan de schuldenaar die men wil beletten de verjaring te verkrijgen 1. (Artt. 100, eerste lid, 1 en 101, eerste lid wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij K.B. 17 juli 1991) (FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST T. ROYAL LEOPOLD CLUB n.v.) ARREST (vertaling) 1 Zie andersluidende concl. O.M. in Pas. 2008, nr Het O.M. had met name op grond van een substitutie van motieven als antwoord op het eerste onderdeel geconcludeerd tot verwerping.

12 Nr HOF VAN CASSATIE 2115 (A.R. C F) I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 april 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel. Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd. II. CASSATIEMIDDELEN De eiseres voert een middel aan. Geschonden wettelijke bepalingen - de artikelen 3, 1, 9, eerste lid, en 15 van het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993, decreet II genaamd, tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie; - de artikelen 50, 2, en 71, 1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten; - de artikelen 1 en 3 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 10 januari 1994 betreffende het begrotings- en rekeningstelsel van de Franse Gemeenschapscommissie; - de artikelen 1, a), en 2 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën (wet die niet werd opgeheven bij artikel 128, 11, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, voor zover zij van toepassing is op de Gemeenschappen en de Gewesten, aangezien voornoemde bepaling die wet slechts opheft voor de diensten bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 mei 2003); - de artikelen 100, eerste lid, 1, en 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit (koninklijk besluit dat niet werd opgeheven bij artikel 127 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat voor zover het van toepassing is op de Gemeenschappen en de Gewesten, aangezien voornoemde bepaling de opheffing van de gecoördineerde wetten door dat koninklijk besluit slechts tot stand brengt voor de diensten bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 mei 2003); - artikel 1 van het decreet van de Cultuurraad van de Franse Cultuurgemeenschap van 20 december 1976 tot regeling van de toekenning van toelagen voor bepaalde werken aan sportinstallaties; - de artikelen 9 en 10 van het koninklijk besluit van 1 april 1977 tot uitvoering van het decreet van de Franse cultuurgemeenschap van 20 december 1976 houdende regeling van de toekenning van toelagen voor bepaalde werken aan sportinstallaties; - de artikelen 1349, 1353, 1382, 1383, 2219, 2242, 2244, 2246, 2248 en 2262bis, 1, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. Aangevochten beslissingen Het arrest stelt eerst de volgende feiten vast: 1 ) "De (verweerster) runt een tennis- en hockeyclub in Ukkel. Op grond van het decreet van 20 december 1976 en van zijn uitvoeringsbesluit van 1 april 1977 heeft zij bij het ministerie van de Franse Gemeenschap drie opeenvolgende subsidieaanvragen ingediend: - op 29 februari 1984, voor de installatie van een sproeier voor de tennisvelden, - op 10 juli 1984, voor de renovatie van twee tennisvelden, - op 2 oktober 1987, voor het installeren van verlichting voor het hockeyveld. Op 26 november 1986 meldde de bevoegde minister haar dat hij akkoord ging met

13 2116 HOF VAN CASSATIE Nr. 519 de eerste twee aanvragen (de enige die al op die datum waren ingediend)". 2 ) "Die twee aanvragen worden verschillend behandeld. Terwijl immers de instemming van de minister op 22 december 1986 (voor een bedrag van frank) voor de tweede aanvraag werd bevestigd, kwam er naderhand geen enkele brief van de Franse Gemeenschap om de goedkeuring te bevestigen van de eerste aanvraag waarvan de afloop aldus onduidelijk bleef. Op 28 februari 1991 schreef de inspecteur-generaal van het ministerie van Cultuur van de Franse Gemeenschap aan de (verweerster) om haar te bevestigen dat de subsidie van frank (tweede aanvraag) zo vlug mogelijk betaald zou worden op basis van de voorgelegde facturen. Op 17 juni 1991 deelde de minister echter aan de (verweerster) mee dat de vastlegging van frank geschrapt was omdat de Franse Gemeenschap op grond van de wetgeving geen verenigingen met winstoogmerk mocht subsidiëren". 3 ) "Intussen was de derde aanvraag eveneens geweigerd bij brief van 3 mei 1988 van de minister van Sport van de Franse Gemeenschap". 4 ) "De (verweerster) heeft de Franse Gemeenschap doen dagvaarden voor de eerste rechter bij exploot van 31 januari 1995 teneinde haar te doen veroordelen tot betaling van de bedragen van frank (eerste aanvraag), frank (tweede aanvraag) en frank (derde aanvraag)". 5 ) "(De verweerster) heeft de (eiseres) opgeroepen tot gedwongen tussenkomst bij dagvaarding van 14 januari 1997 teneinde laatstgenoemde dezelfde veroordeling op te leggen ingeval de Franse Gemeenschap buiten de zaak zou worden gesteld". 6 ) "De eerste rechter heeft: - de Franse Gemeenschap in wier rechten en verplichtingen de (eiseres) was getreden, buiten de zaak gesteld, - de vorderingen betreffende het tweede en derde subsidiedossier niet-ontvankelijk verklaard, aangezien drie onderscheiden vorderingen, die niet-samenhangend worden geacht, bij een en dezelfde dagvaarding waren ingesteld, - de vordering van de (verweerster) betreffende haar eerste dossier afgewezen wegens de verjaring van die vordering, de (verweerster) in de kosten veroordeeld". 7 ) "(De verweerster) stelt tegen het vonnis hoger beroep in en stelt voor het hof [van beroep] haar oorspronkelijke vorderingen opnieuw in", het oordeelt vervolgens dat "niet wordt betwist dat de (eiseres) met toepassing van artikel 3 van het decreet II van 19 juli 1993 in de rechten van de Franse Gemeenschap is getreden; (dat) de uitspraak van de eerste rechter om de Franse Gemeenschap buiten de zaak te stellen dus bevestigd moet worden", en het verklaart ten slotte het hoger beroep gegrond ten aanzien van de eiseres; "verklaart de vordering ontvankelijk en van meet af aan gegrond in de volgende mate: veroordeelt (de eiseres) tot betaling aan de (verweerster) van het bedrag van ,51 euro (d.w.z. het equivalent in euro van de bedragen van frank en van frank) vermeerderd met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 31 januari 1995 tot de datum van dit arrest, vervolgens met de moratoire interest op het geheel tot de algehele betaling (...); veroordeelt (...) de eiseres in de kosten van de beide aanleggen met uitzondering van de appelkosten van de Franse Gemeenschap, die ten laste van de (verweerster) blijven". Het arrest grondt zijn beslissing op de onderstaande redenen; A. "De (verweerster) baseert haar vorderingen op de buitencontractuele aansprakelijkheid van de administratie die verscheidene fouten zou hebben gemaakt door haar uitdrukkelijk (tweede en derde aanvraag) of impliciet (eerste aanvraag) de subsidies te ontzeggen waarop zij meent recht te hebben, na haar te hebben laten uitschijnen dat ze haar zouden worden toegekend (althans wat betreft de eerste en tweede aanvraag). Haar schuldvorderingen zijn dus vorderingen tot betaling van schadevergoeding, d.w.z. uitgaven die niet vaststaan maar moeten 'worden overgelegd' door het voorwerp uit te maken van een specifieke vordering of van een aangifte van schuldvordering". B. "De (eiseres) voert de vijfjarige verjaring aan voor de schuldvorderingen ten laste van de Staat. Artikel 100 van het koninklijk besluit op de Rijksomptabiliteit (dat door

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET DECEMBER 2011 NUMMERS 662 TOT 709

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET DECEMBER 2011 NUMMERS 662 TOT 709 HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE DECEMBER 2011 NUMMERS 662 TOT 709 Nr. 662-1.12.11 HOF VAN CASSATIE 2549 Nr. 662 1 KAMER - 1 december 2011 ERFDIENSTBAARHEID - HOGER GELEGEN ERF - LAGER

Nadere informatie

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2004 / NR. 3 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2004 / NR. 3 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE JAARGANG 2004 / NR. 3 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BEZORGD DOOR DE LEDEN VAN HET HOF VAN CASSATIE ARRESTEN MAART 2004 NRS 110 TOT 173 Nr.

Nadere informatie

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2004 / NR. 9 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2004 / NR. 9 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE JAARGANG 2004 / NR. 9 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BEZORGD DOOR DE LEDEN VAN HET HOF VAN CASSATIE ARRESTEN SEPTEMBER 2004 NRS 375 TOT 445

Nadere informatie

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding.

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. 20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. Artikel 1. Voor de aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf gelden de volgende

Nadere informatie

Rolnummer 5574. Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5574. Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5574 Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,

Nadere informatie

Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332. Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T

Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332. Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332 Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 13 augustus 2011 «tot wijziging van

Nadere informatie

Nr. 572 HOF VAN CASSATIE 1771

Nr. 572 HOF VAN CASSATIE 1771 Nr. 572 HOF VAN CASSATIE 1771 Nr. 572 1e KAMER- 25 oktober 2001 1 PAULIAANSE RECHTSVORDERING- SCHULDENAAR- BEDRIEGLIJKE VERAR MING- VERKOOP- SCHULDEISER- SCHADEVERGOEDING- HERSTEL IN NATURA- ONMO GELIJKHEID-

Nadere informatie

HET KORT GEDING NAAR BELGISCH RECHT. door. E. KRINGS Ere Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie Emeritus Hoogleraar

HET KORT GEDING NAAR BELGISCH RECHT. door. E. KRINGS Ere Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie Emeritus Hoogleraar HET KORT GEDING NAAR BELGISCH RECHT door E. KRINGS Ere Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie Emeritus Hoogleraar l. INLEIDING 1. Het kort geding heeft in Belgie, in de jongste jaren, een zeer grote

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

HET BELGISCH BUREAU VOOR AUTOVERZEKERAARS VZW met zetel te 1040 Brussel, oorspronkelijk vrijwillig tussenkomende partij

HET BELGISCH BUREAU VOOR AUTOVERZEKERAARS VZW met zetel te 1040 Brussel, oorspronkelijk vrijwillig tussenkomende partij in de zaak van de eiseres: DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN, voor wie optreedt als gemachtigde: het Nederlands Ministerie van Financiën, Tegen: B. J., wonende te Frankrijk, 80300 ; HET BELGISCH BUREAU

Nadere informatie

Rolnummers 3689, 3692 en 3726. Arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006 A R R E S T

Rolnummers 3689, 3692 en 3726. Arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006 A R R E S T Rolnummers 3689, 3692 en 3726 Arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Correctionele

Nadere informatie

Rolnummer 5741. Arrest nr. 183/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5741. Arrest nr. 183/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5741 Arrest nr. 183/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : de vordering tot schorsing van artikel 60 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (opheffing van het 1 van

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917 Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 6.1.1, derde en vierde lid, 6.1.2 en 6.1.47, eerste lid,

Nadere informatie

Rolnummers 3194 en 3195. Arrest nr. 51/2006 van 19 april 2006 A R R E S T

Rolnummers 3194 en 3195. Arrest nr. 51/2006 van 19 april 2006 A R R E S T Rolnummers 3194 en 3195 Arrest nr. 51/2006 van 19 april 2006 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 april 2004 houdende

Nadere informatie

Rolnummer 1600. Arrest nr. 22/2000 van 23 februari 2000 A R R E S T

Rolnummer 1600. Arrest nr. 22/2000 van 23 februari 2000 A R R E S T Rolnummer 1600 Arrest nr. 22/2000 van 23 februari 2000 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 20 van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T Rolnummer 5314 Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 174/1 en 313 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 APRIL 2010 C.09.0176.N-C.09.0479.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I. Nr. C.09.0176.N GOEBEL & KUHL GmbH, vennootschap naar Duits recht, met zetel te D-55424 Remagen-Oberwinter (Duitsland), Rheinhöhenweg

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 16.1.2001 L 12/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 44/2001 VAN DE RAAD van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning

Nadere informatie

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T Rolnummers 5856 en 5859 Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gedeeltelijke (artikel 5) of gehele vernietiging van de wet van 30 juli 2013 «houdende wijziging van de

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsbemiddeling Datum 17 januari 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

«JA» Regres. Conclusie plv. Procureur-Generaal (mr. De Vries Lentsch-Kostense)

«JA» Regres. Conclusie plv. Procureur-Generaal (mr. De Vries Lentsch-Kostense) Hoge Raad 6 april 2012, nr. 10/01949, LJN BU3784 (mr. Numann, mr. Van Buchem-Spapens, mr. Van Oven, mr. Streefkerk, mr. Heisterkamp) (Concl. plv. P-G De Vries Lentsch-Kostense) Noot R.A. Wolf vordering.

Nadere informatie

Rolnummers 5853 en 5863. Arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015 A R R E S T

Rolnummers 5853 en 5863. Arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015 A R R E S T Rolnummers 5853 en 5863 Arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 8 mei 2013 «tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie