Overzicht gemeentelijke loodsprojecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht gemeentelijke loodsprojecten 2003-2004"

Transcriptie

1 Overzicht Loodsprojecten Vastgesteld door het college van B&W van Amsterdam op 12 juli 2005

2 Het Overzicht Loodsprojecten is een product van de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam Jodenbreestraat NH Amsterdam Informatie bij: Laura van Dijk

3 Inhoudsopgave Leeswijzer blz. 4 Inleiding De gemeentelijke loods blz. 5 Stedelijke afstemming blz. 5 Afstemming planning voorzieningen blz. 6 Regio blz. 6 Hoofdstuk 1 Beleid en trends Algemeen blz Leisure blz Partycentra blz Cultuur blz Broedplaatsen blz Winkels blz Religie blz Onderwijs blz. 9 Hoofdstuk 2 Functies zoeken locaties Opsomming van projecten blz Religie blz Sport blz Onderwijs blz Kunst en cultuur blz Zalenverhuurcomplexen / partycentra blz Bedrijfsruimte / kantoor / winkel blz Hotels / horeca blz Grootschalige Indoor leisure blz Grootschalige Outdoor Leisure blz Mens en Dier blz Overig blz. 19 Hoofdstuk 3 Locaties zoeken functies en programmatische adviezen 3.1 Locaties zoeken functie blz Stenen Hoofd / Haarlemmerplein blz Appeltjesmarkt blz Timorplein blz IJburg blz Bijlmersportpark blz Teleport (The Village) blz Programmatische adviezen blz Zeeburgereiland blz IJburg blz Centrumgebied Zuidoost blz Zuidas blz. 21 Bijlage 1 blz. 22 Overzichtskaart 3

4 Leeswijzer Dit overzicht is het vervolg op de rapportages van oktober 1995, januari 1997, 1998, augustus 2000, december 2001 en die van 2002/2003. In het overzicht wordt inzicht in de ontwikkelingen gegeven van loodsprojecten die al eerder aan de orde waren (en nog niet afgerond). Er worden nieuwe projecten behandeld. Bovendien wordt ingegaan op beleidsaanbevelingen en programmatische adviezen. De werkvelden van de loods worden behandeld in drie hoofdstukken: 1 Beleid en trends 2 Functies zoeken locaties 3 Locaties zoeken functies en Programmatische adviezen Het overzicht loodsprojecten opent met een inleiding waarin de ontstaansgeschiedenis van de gemeentelijke loods wordt verhaald. Vervolgens komt het beleid en de trends aan de orde, duidelijk wordt hoe de loodservaringen leiden tot het waarnemen van trends in allerlei ontwikkelingen. Hierna volgt een opsomming van initiatieven en aanvragen die in de jaren 2003 en 2004 bij de loods in behandeling zijn genomen, de zogenaamde functie zoekt locatie. Tot slot volgt een beschrijving van de programmatische adviezen en de locatie zoekt functie. 4

5 Inleiding De Gemeentelijke loods Ontstaan van begrip "loods voor de gemeente Amsterdam". Op 29 maart 1994 heeft het College van B&W ingestemd met het voorstel van de wethouder Ruimtelijke Ordening om een loods voor de huisvesting van grotere instellingen te benoemen. Doel van de loodsfunctie was om een (eerste) aanspreekpunt bij de gemeente te vormen voor instellingen in de ruimste zin. Instellingen die op zoek waren naar huisvesting in Amsterdam, maar waarvoor geen geëigende kanalen bestonden. Op basis van de ervaringen in het eerste werkjaar werd de loodstaak in maart 1995 verruimd naar; 1 Begeleiding van initiatieven en initiatiefnemers m.b.t. de huisvesting van (grotere) instellingen; 2 Begeleiding van het zoeken naar passende functies voor vrije of vrijkomende locaties; 3 Initiëren van / bijdragen aan het doen van (beleids)voorstellen op basis van kennis van locatiezoekende functies en vrije of vrijkomende functies e.d. De loods opereert gemeentebreed, in alle stadsdelen. Het is de bedoeling dat de loods de initiatieffaire begeleiding biedt en dat projecten zodanig worden vormgegeven dat afhandeling via de gebruikelijke kanalen kan plaatsvinden. De loods blijft voor de initiatiefnemer echter wel aanspreekbaar als deze het gevoel heeft vast te lopen. Om in voorkomende gevallen barrières te kunnen slechten, mag de loods alle relevante portefeuillehouders rechtstreeks benaderen. Juist omdat de gemeentelijke organisatie en procedures door veel initiatiefnemers (zeker van onorthodoxe projecten) als een zeer ondoorzichtig geheel worden ervaren, is de functie van vraagbaak, iemand op wie je kunt terugvallen, regisseur, een heel belangrijk onderdeel van de loodstaak gebleken. Elk project wordt in de loop van het proces besproken met de relevante ambtelijke en bestuurlijke betrokkenen en indien nodig voor besluitvorming aangeboden. Centrale archivering vindt plaats bij de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO). Het verschijnsel loods slaat goed aan: het aantal projecten waarbij loodsinspanning wordt gevraagd is aanzienlijk en groeit jaarlijks. Om deze reden en om extra expertise toe te voegen is in 1997 besloten de loodsfunctie door twee personen te laten invullen. Omdat voor het uitvoeren van de loodstaak het hebben van brede netwerken essentieel is, is ervoor gekozen de loodstaak geen fulltime karakter te geven. Daarom werken de loodsen ook aan 'gewone projecten, met de bijbehorende netwerken, zodat zij ook voortdurend uit die actualiteit worden gevoed. Najaar 2004 heeft de eerste loods, Jacob van der Zwan, een andere functie aanvaard bij de DRO. Mieke Heim, vanaf 2001 werkzaam als tweede loods, heeft sindsdien zijn loodsfunctie overgenomen. Gekozen is om in plaats van een tweede loods een ondersteunend team in te stellen dat in wisselende samenstelling loodswerkzaamheden uitvoert. Belangrijke overweging hierbij is, op deze manier zoveel mogelijk expertise aanwezig bij DRO in te kunnen zetten voor het loodswerk, bijvoorbeeld voor het maken van Quick scans en marktverkenningen. Het valt op dat de werkzaamheden van de loods ook in andere diensten en in stadsdelen is opgepakt door het aanstellen van personen met een soortgelijke coördinerende taak, meestal onder een andere titel. Deze coördinatoren zijn echter meer gericht op afstemming binnen diensten of stadsdelen. De gemeentelijke loods werkt juist gemeentebreed. Was er al een samenwerking met de servicedesk van de dienst Economische Zaken (EZ), inmiddels is ook een overlegstructuur opgestart met de coördinatoren van de andere diensten, zoals de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam (DMO), Stadsdeel Centrum en het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Dit heeft geleid tot sneller inzicht in mogelijk beschikbare panden en locaties. Hierdoor verloopt het matchen van vraag en aanbod nog beter. Stedelijke afstemming De stedelijke afstemming staat hoog op de agenda van de loods. Het structuurplan van de Gemeente Amsterdam vormt hierbij een belangrijke leidraad. In het structuurplan ligt een duidelijke relatie tussen de milieutypen, zoals aangegeven op de plankaart, en de gewenste soort en schaal voorzieningen. Het structuurplan geeft de hoofdlijnen aan. Bij de interpretatie en ook bij nieuwe ontwikkelingen kan de loods een rol spelen. Voor het goed functioneren van de stedelijke afstemming is het van groot belang de informatie-uitwisseling tussen de loods en Stadsdelen te blijven stimuleren. In de praktijk blijkt één en ander nog niet zo makkelijk te organiseren mede door een hoge snelheid van personele wisselingen. Eerste ingang bij de stadsdelen is het EZ-netwerk en de hoofden Ruimtelijke Ordening. 5

6 Afstemming planning voorzieningen Regelmatig voert de loods bilateraal overleg met gemeentelijke diensten over afstemming van voorzieningen op centraal niveau. Zoals vermeld in het vorige loodsoverzicht is besloten om geen stuurgroep voorzieningen in te stellen gezien de ambities van DMO met het bureau Service Projecten en Advies (SPA). Op specifieke terreinen als onderwijs en leisure zijn concrete samenwerkingsprojecten geïnitieerd. In de komende tijd zal de loods een trekkende rol spelen in de werkgroep leisure, ingesteld vanuit het directeurenoverleg OGA, DMO, EZ en DRO. Regio Voornemen voor 2005 is om actiever te zoeken naar samenwerking met regiogemeenten. Eén van de aanknopingspunten hiervoor is bijvoorbeeld ruimte extensieve initiatieven op het gebied van leisure. Sommige van deze initiatieven zouden wellicht beter in een regiogemeente inpasbaar zijn dan in Amsterdam. 6

7 Hoofdstuk 1 BELEID EN TRENDS Algemeen De loodservaringen leiden tot het waarnemen van trends in allerlei ontwikkelingen. Omdat het wenselijk en soms noodzakelijk is deze signalen om te zetten in acties, is het doen van relevante beleidsvoorstellen ook onderdeel van de loodstaak. Hiertoe doet de loods voorstellen tot het doen van beleidsagenderend onderzoek. Een voorbeeld is het onderzoek Trends en Trekpleisters op bedrijventerreinen in Amsterdam (vastgesteld door College van B&W juli 2004). Aanleiding voor dit onderzoek was het grote aantal aanvragen van religieuze instellingen, perifere detailhandel en leisurebedrijven voor leegstaande panden op bedrijventerreinen. Een beleidslijn uit dit onderzoek is het instellen van zogenaamde activiteitenzones voor publiekstrekkers op drie bedrijventerreinen: Sloterdijk I, Amstel III en een nader te bepalen terrein in Amsterdam-Noord. In algemene zin is een beperkte verruiming van vestigingsmogelijkheden op bedrijventerreinen voor publiekstrekkers voorgesteld. 1.1 Leisure De betekenis van leisure in de stedelijke economie neemt toe. In 2004 zijn rond de 20 initiatieven aangemeld bij de loods. Met name voor de grootschalige initiatieven zijn de ruimtelijke mogelijkheden beperkt. Mede op verzoek van de loods heeft DRO in 2004 een verkenning gedaan naar de trends in de leisurebranche om te bezien of het vestigingsbeleid voor leisure geactualiseerd zou moeten worden. De tijdelijk ingestelde werkgroep leisure zal in 2005 onderzoeken of er behoefte is aan gemeentelijke regie en hoe deze vorm te geven. Een voorbeeld hiervan is de regierol van de loods in de afweging over de Domes. De loods is in 2003 en 2004 nadrukkelijk betrokken geweest bij de vraag of Amsterdam twee grootschalige ontwikkelingen op het gebied van topsport en dance kon huisvesten. Vanuit haar stedelijke taak heeft de loods gesignaleerd dat op twee locaties in de stad vergelijkbare grootschalige ontwikkelingen in voorbereiding waren en de vraag aan de orde gesteld of de stad voldoende draagvlak heeft voor twee (ruimtelijk) concurrerende initiatieven. Het bestuur heeft de loods opdracht gegeven één en ander verder te onderzoeken en te begeleiden. Nadat duidelijk werd dat een keuze gemaakt moest worden is door de loods in hechte samenwerking met betrokken diensten en stadsdelen een afwegingsnotitie opgesteld. Mede aan de hand van deze notitie heeft het college een discussie gevoerd en haar keuze gemaakt. Helaas is recent gebleken dat de Finse investeerder zich terug trekt en dat hierdoor de Dome in Noord niet gerealiseerd kan worden. In de nieuw ontstane situatie overlegt de loods met Projectbureau Noordwaarts over mogelijke alternatieve publiekstrekkers. 1.2 Partycentra In de afgelopen periode is veelvuldig gevraagd naar ruimte voor feestzalen. Het begrip feestzaal blijkt onvoldoende eenduidig te zijn. De hier bedoelde feestzalen worden gebruikt ten behoeve van cultureel/etnische feesten. Deze feesten kennen een besloten karakter waarbij gedacht moet worden aan bijvoorbeeld meerdaagse bruiloftsfeesten. Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam en de loods worden geregeld benaderd met de vraag of partycentra ook toegestaan kunnen worden op bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn interessant voor partycentra vanuit exploitatievoordelen zoals de maat en prijs van beschikbare hallen. Locaties buiten woongebieden zijn hierbij in trek. De investeringsbereidheid op dit punt is groot. De ondernemers zijn op dit punt creatief en noemen een feest al snel cultureel en/of etnisch en het besloten karakter is helemaal snel in te vullen. Op een enkele locatie is deze invulling mogelijk gemaakt. Voor Sloterdijk I wordt in 2005 in overleg met het OGA uitwerking gegeven aan het instellen van een activiteitenzone met maximaal 2 partycentra. 1.3 Cultuur De vraag naar ruimte vanuit de culturele sector vraagt aandacht. Veelal gaat het om het zoeken naar ruimte voor theater- en muziekgezelschappen die te krap zijn gehuisvest. Door nieuwe projectontwikkeling is ook sprake van verdringing. Het gaat hierbij vooral om amateur-gezelschappen. De problematiek kent veel overeenkomsten met die van de religie. Voor deze groepen zijn de beste resultaten te bereiken met netwerken binnen de eigen sector en combinatiegebruik van panden. Inspanningen van de loods zijn dan ook met name hierop gericht. Met het ondersteuningsteam sociaal maatschappelijke projecten (DMO SPA/ OGA) zal de loods in 2005 bezien hoe de slagvaardigheid ten aanzien van aanvragen uit deze hoek is te vergroten. 7

8 1.4 Broedplaatsen In de projectgroep Broedplaats worden beleidsvoorstellen gedaan voor het vinden / creëren / toedelen van broedplaatsen: werkateliers en woon / werkruimte voor kunstenaars en startende bedrijfjes. Als aanbrenger van locaties en ruimtezoekers, neemt de loods deel aan de projectgroep. Het project broedplaats loopt af in 2005 en de projectgroep zal voorstellen doen voor een nieuwe organisatie. Afgelopen jaar is vooruitlopend hierop onderzoek gedaan naar de betekenis van broedplaatsen in de creatieve kennisstad. Een blijvende beschikbaarheid van passende huisvesting voor alle soorten en maten creatieven is een belangrijke voorwaarde voor het behoud van de creatieve stad. 1.5 Winkels. De loods wordt met enige regelmaat benaderd over de mogelijkheden voor het vestigen van grootschalige winkels, bijvoorkeur op perifere locaties. De in het kader van de vijfde nota Ruimtelijke Ordening, op Rijksniveau, gevoerde discussies hebben er in de afgelopen periode toe geleid dat ondernemers denken dat in de naaste toekomst een vergaande liberalisering van het detailhandelsbeleid zal plaatsvinden. Vooruitlopend daarop is er vanuit de ondernemers interesse om op de locaties waar Perifere Detailhandels Vestigingen (PDV) zijn toegestaan ook vestigingen die niet onder de gelimiteerde branches vallen toch te vestigen. De nota Detailhandel in balans van de Gemeente Amsterdam en de in Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) verband opgestelde en vastgestelde nota Detailhandel in het ROA gebied geeft duidelijkheid. Deze duidelijkheid bestaat uit het voorlopig vasthouden aan het vigerende beleid van enkel gelimiteerde branches toe te staan op deze terreinen. Ondanks deze nota s is de verwachting dat in de naaste toekomst op dit punt de loods met diverse vragen zullen worden benaderd. 1.6 Religie De gemeente onderkent het maatschappelijke belang van religieuze instellingen, vanuit de wetenschap dat de meeste tevens sociale activiteiten ontplooien die van betekenis zijn voor het goed functioneren van grote groepen (nieuwe) bewoners in Amsterdam. Gezien de overweldigende vraag vanuit de religieuze sector heeft DRO in 2002 de ruimtebehoefte voor religie nader verkend ( Ruimte voor religie ). Als vervolg op dit onderzoek is nader beleid geformuleerd in de nota Vestigingsbeleid voor religieuze instellingen in Amsterdam (door College van B&W vastgesteld februari 2004). Uitgangspunt is dat religieuze instellingen in principe in het stedelijke milieu wonen/werken thuishoren. Voor (middel)grote instellingen wordt beperkt ruimte geboden in milieutype grootstedelijk werken en op één stedelijk bedrijventerrein, namelijk Sloterdijk I. Aanhoudend groot blijft de vraag naar religieuze ruimten, zoals moskeeruimte, tempels, kerken, gebedsruimten en synagogen. Omdat het hierbij dikwijls gaat om weinig kapitaalkrachtige initiatiefnemers, is het zeer moeilijk om goede locaties te vinden. Maar ook voor initiatieven waarbij nieuwbouw (zonder subsidie) aan de orde is, liggen de locaties niet voor het oprapen. Waar mogelijk helpt de loods om locaties aan te dragen. Omdat het gebruik van de ruimtes voor religieuze doeleinden in sommige gevallen slechts enkele uren per week omvat en vaak ook nog alleen in het weekend, is gestart te onderzoeken of er mogelijkheden voor deelverhuringen zijn bij bestaande kerkgenootschappen. Hetzelfde geldt voor schoolgebouwen. Ook hier worden contacten gelegd om te zien of ruimten verhuurd kunnen worden voor enkele uren in het weekend. De rol van de loods is hierbij beperkt tot het met elkaar in contact brengen van de gebouwbeheerders en -gebruikers. 8

9 De loods wordt geconfronteerd met vragen naar mogelijkheden voor bemiddeling bij religieuze ruimten op bedrijventerreinen. Een overzicht is opgenomen in hoofdstuk 2 (functies zoeken locaties). In een enkel geval kon, in overleg met andere gemeentelijke diensten, meegewerkt worden aan huisvesting op een bedrijventerrein. Zo is met succes bemiddeld bij herhuisvesting van de Sikh-tempel op het bedrijventerrein Sloterdijk I, opening eind maart Bij de vraag naar religieuze ruimte gaat het naast de vraag naar goedkope ruimte ook om locaties die een grotere bezoekersstroom kunnen ontvangen zonder dat de woonomgeving hier last van heeft. Door de grote vraag naar woonruimte is er sprake van verdringing van deze "maatschappelijke voorziening" uit de woonomgeving. In het vestigingsbeleid worden aanbevelingen gedaan voor het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden in woongebieden. 1.7 Onderwijs De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van voortgezet en speciaal onderwijs. Op dit moment zijn maar liefst 16 van dergelijke scholen op zoek naar herhuisvestingmogelijkheden. DMO heeft de loods om assistentie gevraagd bij het vinden van geschikte locaties c.q. panden. Er is een Quick scan gemaakt waarbij met name is gekeken naar leegstaande of vrijkomende kantoorpanden en bouwlocaties. Resultaat is een groslijst van 80 potentiële gebouwen en locaties. Op basis van deze lijst zal een selectie van kansrijke gebouwen/locaties gemaakt worden die door DMO op haalbaarheid worden getoetst. 9

10 Hoofdstuk 2 Functies zoeken locatie Opsomming van projecten In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de verschillende projecten die de loods onder handen heeft of heeft gehad in de afgelopen periode. Geconstateerd is dat het aantal telefoontjes en het aantal vragen, soms ook van meer algemene aard, eerder toeneemt dan afneemt. Aanvragen komen in toenemende mate per binnen via de gemeentelijke website. Een fors aantal van de vragen is vaak telefonisch al op te lossen. In principe wordt elke initiatiefnemer verzocht de aanvraag op papier te zetten, wat ook als een zeef werkt. Telefonische afhandeling wordt niet gearchiveerd en zult u dus ook niet terugvinden in het overzicht. Onderstaande aanvragen zijn verdeeld in thematische categorieën. Een selectie van de aanvragen wordt vervolgens kort toegelicht. 2.1 Religie Amhadiyya Moslim Gemeenschap Nederland Armeense Kerk Baptisten gemeente Christian City Church Maranatha Ministries Faried Ul Islam Kabbala New Birth Christian Faith Pentecost Revival Sikh Tempel Ihyae 2.2 Sport Aikidojo Fit Sport Topsport Trampoline velden Tafeltennis/ Denksportcentrum Boulderhal 2.3 Onderwijs EBVO / De Passie Geert Groote School Leger des Heils Motorrijschool Oefenterrein SAE San Verkeerschool Salsa 4 Fun 2.4 Kunst en cultuur Hist. Materialenwerf Max Tak Muziekpakhuis Musicaltheater Nederlands Strijkkwartet SAK Slavernijmuseum Teatro Munganga Theatergroep PickUp Theaterhuis De Trap World Guitar Center 2.5 Zalenverhuurcomplexen - partycentra Khadija O. Radi Mubarak Maanau Dahrma Moskeeruimte Kerkgebouw / Pastoraat Kerkgebouw / Pastoraat Christelijk centrum Kerkgebouw / Pastoraat Moskee Kabbala centrum Gebedshuis Gebedshuis Gebedshuis Islamitisch centrum Sportschool Sportschool Huisvesting topsporters Trampoline Tafeltennis en denksportcentrum Boulderhal / Klimhal Onderwijs Onderwijs MLK opvang Oefenterrein Onderwijs Verkeerstuin Dansschool Werf historische bouwmaterialen Filmorkest Studieruimte en muziekpodium Theater Studieruimte Expositieruimte Museum Jeugdtheater Theater Theater Educatie en opnamecentrum Partycentrum Partycentrum Surinaams- hindoestaans partycentrum 10

11 2.6 Bedrijfsruimte - Kantoor - Winkel Aldi Vastgoed Anaouss dhr. Bleu Communications Broek, Van de MTV Networks Sterrekind Trinity Fashion 2.7 Hotels - Horeca Beddies.COM Business Suite Hotel Doughnut Drive Trough Last Samurai RENO 2.8 Grootschalige Indoor leisure Adventure Place Indoor speeltuin Amsterdam Dungeons Plays, The Tropicanacentrum 2.9 Grootschalige Outdoor Leisure Duikersattractie Helihaven HiSky Plan NAT 2.10 Mens en Dier Buitenpoli allergie Aquavion Corpus Dierenspoedkliniek Manege St. Zwerfkatten 2.11 Overig Baggervloothaven Landmark Eurolines Winkelruimte/keten Bedrijfsruimte Woon-, werkruimte Bedrijfsruimte Hoofdkantoor en opnamestudio s Kantoorruimte Winkelruimte Hotel Hotel Wegrestaurant Up-market strandpaviljoen Hotelschip Overdekt avonturenwereld Overdekte speeltuin Horrorattractie Indoor activiteitencentrum Hotel en tropisch zwembad Openwater attractie Helikopterhaven Standplaats stadballon Onderwaterexcursies Buitenpoli allergie Thermen, sauna e.d. Medisch educatie centrum Kliniek voor dieren Paardenmanege Opvang zwerfkatten Baggervloothaven Landmark Amsterdam Standplaats internationale lijnbussen 2.1 RELIGIE Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland Via het stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft de voorzitter van deze geloofsgemeenschap de loods een brief gezonden met het verzoek te helpen zoeken naar een ruimte voor de realisatie van een moskee ruimte. Gezien de groei van het aantal leden van de gemeenschap in de Amsterdamse regio is er behoefte aan een bebouwd of onbebouwd terrein. Het aantal leden in de regio is ongeveer 500. De Ahmadiyya moslim gemeenschap is via het team Wonen, Voorzieningen en Stedelijke Recreatie bij projectbureau IJburg binnen gekomen. Zij hebben een verkennend gesprek gevoerd met een van de programmamanagers. De Ahmadiyya moslim gemeenschap heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in vestiging op het Centrumeiland. Op het Centrumeiland is de ruimte reservering voor religie in eerste instantie bedoeld voor religieuze stromingen die als verzorgingsgebied IJburg hebben. De Ahmadiyya moslim gemeenschap heeft een veel groter verzorgingsgebied. Vervolgens is de werkgroep Haveneiland Oost gevraagd om te kijken of de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het Havenkwartier in te passen. Gebleken is dat in het Havenkwartier geen religie inpasbaar is. Momenteel wordt gezocht naar mogelijkheden voor inpassing op het Zeeburgereiland. De Ahmadiyya moslim gemeenschap is gevraagd hun programma op papier aan te leveren om in aanmerking te komen voor ruimte op IJburg. Een inventarisatie van mogelijkheden heeft plaatsgevonden. Het geheel is nog niet afgerond. 11

12 Maranatha Ministries De Maranatha Ministries begonnen in 1976 hun samenkomsten in de Bethelkerk aan de Cabotstraat 33. De Maranatha Ministries zijn midden jaren 80 explosief gegroeid. Sinds die tijd heeft de gemeente een geleidelijke groei meegemaakt. De gemeente heeft momenteel iets meer dan 2000 leden. De verwachting voor de toekomst is het ledenaantal uitgroeit tot 4000 leden. Het ledental bestaat ook uit de gelovigen van de wijkgemeenten in Hoorn, Purmerend en Volendam. Door deze groei zijn de Maranatha Ministries op zoek naar grotere huisvesting. Via de loods hebben de Maranatha Ministries een verzoek gedaan tot bemiddeling voor een bestemmingswijziging van het pand aan de Dantzigerbocht 73. Gebleken is dat bemiddeling hier niet haalbaar was. Het Havenbedrijf is namelijk voornemens een visie op te stellen om te komen tot een herstructurering van de Minervahaven. Aangezien het hele traject van visievorming nog moet starten is het niet wenselijk op dit moment bestemmingswijzigingen te realiseren. De loods heeft vervolgens de mogelijkheden voor vestiging op Sloterdijk voorgelegd. De voorkeur van de Maranatha Ministeries gaat uit naar vestiging in Sport Parkstad. Momenteel worden gesprekken gevoerd over huisvesting op deze locatie. Kabbala De eeuwenoude Kabbala lijkt bezig aan een heuse comeback. Regelmatig haalt deze oude leer de hedendaagse kranten. Van het Kabbalah Centre van rabbijn Berg in de Verenigde Staten rijzen wereldwijd de filialen als paddestoelen uit de grond. De colleges over kabbalistiek aan de Universiteit van Leiden trekken volle zalen. De Nederlandse Vereniging tot Bevordering van Kennis van Kabbala en de Stichting Kabbala Nederland hebben via burgemeester Cohen de loods benaderd met het verzoek te zoeken naar permanente huisvesting voor het Nederlands Kabbala Centrum. De loods heeft adviezen gegeven over eventuele combinatie mogelijkheden, maar dit heeft niet tot het door de stichting Kabbala Nederland gewenste resultaat geleid. De vraag is vanuit de stichting nog steeds actueel en men zoekt verder naar permanente vestigingsmogelijkheden in de stad. Sikh Tempel De Sikh Tempel Amsterdam is sinds 1997 op zoek naar nieuwe ruimte omdat hun huidige locatie te krap is. De Sikhs bleek zeer geïnteresseerd in een definitieve plek voor hun gebedshuis in stadsdeel Slotervaart. De Sikhs hebben aangegeven dat wanneer er op korte termijn geen definitieve locatie beschikbaar is, zij ook zeer geïnteresseerd in een tijdelijke locatie. De loods heeft de initiatiefnemer in contact gebracht met het stadsdeel Slotervaart. Dit heeft geleid tot een concrete oplossing, de Sikhs zijn gehuisvest aan de Schakelstraat SPORT Sportschool Aikidojo De sportschool Aikidojo Amsterdam heeft de loods benaderd met het verzoek te helpen bij het zoeken naar nieuwe huisvesting. De sportschool was o.a. enige tijd gevestigd in de Edelsmedenschool en heeft momenteel huisvesting gevonden bij een boksschool aan de Amstelkade. Deze huisvesting is niet permanent en daarom blijft de school verder zoeken. Zo heeft Aikidojo contact opgenomen met stadsdeel Centrum voor plaats in de Boekmanschool. Hierover is nog geen besluit genomen. Via de loods is een locatie voorgesteld in het Bijlmersportpark, maar dit bleek voor de sportschool en diens leerlingen geen optie. De sportschool blijft verder zoeken naar een grotere en betaalbare permanente ruimte. De aanvraag blijft daarom actueel in Trampoline velden Een ondernemer heeft de hulp ingeroepen van de loods in zijn zoektocht naar locaties in Amsterdam voor het plaatsen van trampolinetoestellen. De ondernemer zoekt naar locaties bij openlucht zwembaden of een park, bijvoorbeeld het Amstelpark of het Vondelpark, of een strand zoals op IJburg. De ondernemer wil graag dat de trampolinetoestellen geplaatst worden bij andere publieke trekpleisters. De loods heeft de ondernemer suggesties gedaan over een aantal locaties. De ondernemer heeft aangegeven deze locaties nader te bekijken. De loods blijft in 2005 op afstand betrokken. 12

13 Tafeltennis/denksport centrum Twee initiatiefnemers hebben de loods benaderd voor een geschikte ruimte voor het vestigen van een tafeltennis en denksportcentrum. Het tafeltennis en denksportcentrum wil jong en oud de gelegenheid bieden om elkaar te treffen in een sfeervolle gelegenheid. Nadat het tafeltenniscentrum op de Keizersgracht en de laatste bridgesociëteit in de Van Eeghenstraat hun deuren sloten, stonden veel tafeltennissers en denksporters op straat. Beide hebben daarom de handen ineen geslagen en zijn gezamenlijk op zoek naar een gezamenlijke ruimte. De loods heeft de initiatiefnemer in contact gebracht met de projectmanager van het Bijlmersportpark. De initiatiefnemers hebben echter aangegeven geen toekomst voor hun verenigingen te zien in Amsterdam Zuid Oost. Momenteel maken de verenigingen gebruik van een ruimte in een buurtcentrum. Deze ruimte blijft echter te beperkt en voldoet niet aan de vraag. Er zal dus verder gezocht moeten worden naar geschikte ruimte voor beide verenigingen, de aanvraag blijft daarom in 2005 actueel. Boulderhal Een ondernemer heeft contact gezocht met de loods met de vraag wat de mogelijkheden zijn tot het beginnen van een boulderhal. Boulderen is klimmen zonder touw waarbij de hoogte van de wand een stuk minder is dan de conventionele klimhallen. De veiligheid wordt gewaarborgd door dikke valmatten. Boulderen is een sport die in Nederland erg aan populariteit wint. Er zijn in Nederland wel klimhallen maar geen boulderhallen. In België bestaan sinds enkele jaren twee boulderhallen. Om een boulderhal op te zetten heb je klimwand, matrassen, bar met keuken, kleedkamer met wc en douches nodig. Een combinatie met fitnessapparatuur is interessant omdat boulderen en fitness beide krachtaspecten bevatten en elkaar kunnen aanvullen. De loods heeft de initiatiefnemer geadviseerd het plan nader uit te werken. De initiatiefnemer is momenteel in samenwerking met het Groot Handelshuis Oost bezig met het opstellen van een ondernemersplan. De aanvraag is nog niet afgerond en blijft in 2005 nog actueel. 2.3 ONDERWIJS Evangelische Middelbare school De Passie Zes jaar geleden begon een groep ouders in Utrecht de eerste evangelische middelbare school in Nederland, de eerste kinderen hebben inmiddels examen gedaan. Twee jaar geleden volgende een locatie van De Passie in Rotterdam en nu ligt er het verzoek tot het oprichten van een evangelische middelbare school in Amsterdam. De Passie biedt onderwijs in VMBO-TL, HAVO, VWO en heeft op dit moment twee vestigingen: Een in Utrecht en een in Rotterdam. Aan de Contactweg in het Westelijk Havengebied van Amsterdam bouwt het schoolbestuur momenteel aan een nieuwe vestiging van De Passie. Britse Universitaire opleiding SAE De gemeentelijke loods is benaderd door het SAE. Het SAE is een Britse Universitaire opleiding voor multimedia. SAE staat voor School of Audio Engineering. Vanaf 1991 is het Europese hoofdkantoor van de school in Amsterdam geopend. Het SAE heeft de gemeente benaderd met het verzoek om een locatie in Amsterdam, voor het starten van een nieuwe universiteit multimedia. Dit heeft geleid tot een concrete oplossing. In samenwerking met het Stadsdeel Noord heeft het SAE een nieuwe locatie gevonden aan de Johan van Hasseltweg. Vanaf 2005 biedt het SAE Institute in Noord twee- en driejarige studies aan, waarin geluidstechnici, videokunstenaars en filmmakers een universitaire graad kunnen halen. Dansschool Salsa 4 Fun Een ondernemer is op zoek naar een ruimere locatie met een omvang ca. 500 m2 voor het vestigen van een dansstudio. De ondernemer is al een aantal jaar actief in Amsterdam met de salsa en rueda dans. De ondernemer wil zich graag vestigen op de locatie Hempoint en heeft verzocht tot een ontheffing op het bestemmingsplan Hempoint. Deze ontheffing bleek niet realiseerbaar. De gemeentelijke Loods is daarom, in overleg met de ondernemer, op zoek gegaan naar alternatieve locaties. In 2004 kreeg de dansschool de mogelijkheid om meer ruimte te huren op de huidige locatie. De dansschool heeft bij de loods aangegeven dat zij op de huidige locatie gehuisvest blijft. 13

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Gemeente Leerdam Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2011 Inleiding De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

Vizier op leegstand. Een strategiebepaling voor gemeenten

Vizier op leegstand. Een strategiebepaling voor gemeenten Vizier op leegstand Een strategiebepaling voor gemeenten Nationaal Programma Herbestemming Vizier op leegstand 2011 2 Nationaal Programma Herbestemming Vizier op leegstand 2011 3 Inhoudsopgave 5 6 12 15

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

Transformatie van leegstaande kantoren

Transformatie van leegstaande kantoren ONDERZOEKSRAPPORT Transformatie van leegstaande kantoren Onderzoek naar beleid en uitvoering maart 2013 Rekenkamer Amsterdam ONDERZOEKSRAPPORT Transformatie van leegstaande kantoren Onderzoek naar beleid

Nadere informatie

Beleidsbrief Wonen 2014

Beleidsbrief Wonen 2014 Beleidsbrief Wonen 2014 1 Inleiding Voor u ligt de Beleidsbrief Wonen 2014. Net als zijn drie voorgangers geeft de Beleidsbrief invulling aan de toezegging van het College, de Raad mee te nemen in het

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Programma 2006-2010. Maatschappelijke Investeringen

Programma 2006-2010. Maatschappelijke Investeringen Programma 2006-2010 Maatschappelijke Investeringen Programma Maatschappelijke Investeringen 2006-2010 Eindrapport, 7 februari 2006. Woord vooraf Met gepaste trots bieden wij u het eerste Programma Maatschappelijke

Nadere informatie

HD/03/3136/eve, HHM 2003 1

HD/03/3136/eve, HHM 2003 1 Bijlage 1 Amsterdam 1. Inleiding In Amsterdam werd deelgenomen aan Verslavingszorg Herijkt met een lopend project genaamd Support. Aanleiding voor dit project was de constatering dat er sprake was van

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Rapport deputaten dienst en recht

Rapport deputaten dienst en recht Rapport deputaten dienst en recht Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen

Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen Jaarverslag 2005 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave jaarverslag 2005 Voorwoord 5 Volkshuisvestingsverslag 1. Inleiding 9 2. Bouwen 13 3. Gebiedontwikkeling

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Deel 3: productenboek Voorwaarden

Deel 3: productenboek Voorwaarden Deel 3: productenboek Voorwaarden Dit deel bevat voorbeelden van instrumenten en methoden die in de Zuid-Hollandse praktijk zijn gebruikt om brede scholen te ontwikkelen. Tevens zijn er voorbeelden opgenomen

Nadere informatie

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76 Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Pagina 2 van 76 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2015... 7 Inleiding... 9 1. Zorg &

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie