Overzicht gemeentelijke loodsprojecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht gemeentelijke loodsprojecten 2003-2004"

Transcriptie

1 Overzicht Loodsprojecten Vastgesteld door het college van B&W van Amsterdam op 12 juli 2005

2 Het Overzicht Loodsprojecten is een product van de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam Jodenbreestraat NH Amsterdam Informatie bij: Laura van Dijk

3 Inhoudsopgave Leeswijzer blz. 4 Inleiding De gemeentelijke loods blz. 5 Stedelijke afstemming blz. 5 Afstemming planning voorzieningen blz. 6 Regio blz. 6 Hoofdstuk 1 Beleid en trends Algemeen blz Leisure blz Partycentra blz Cultuur blz Broedplaatsen blz Winkels blz Religie blz Onderwijs blz. 9 Hoofdstuk 2 Functies zoeken locaties Opsomming van projecten blz Religie blz Sport blz Onderwijs blz Kunst en cultuur blz Zalenverhuurcomplexen / partycentra blz Bedrijfsruimte / kantoor / winkel blz Hotels / horeca blz Grootschalige Indoor leisure blz Grootschalige Outdoor Leisure blz Mens en Dier blz Overig blz. 19 Hoofdstuk 3 Locaties zoeken functies en programmatische adviezen 3.1 Locaties zoeken functie blz Stenen Hoofd / Haarlemmerplein blz Appeltjesmarkt blz Timorplein blz IJburg blz Bijlmersportpark blz Teleport (The Village) blz Programmatische adviezen blz Zeeburgereiland blz IJburg blz Centrumgebied Zuidoost blz Zuidas blz. 21 Bijlage 1 blz. 22 Overzichtskaart 3

4 Leeswijzer Dit overzicht is het vervolg op de rapportages van oktober 1995, januari 1997, 1998, augustus 2000, december 2001 en die van 2002/2003. In het overzicht wordt inzicht in de ontwikkelingen gegeven van loodsprojecten die al eerder aan de orde waren (en nog niet afgerond). Er worden nieuwe projecten behandeld. Bovendien wordt ingegaan op beleidsaanbevelingen en programmatische adviezen. De werkvelden van de loods worden behandeld in drie hoofdstukken: 1 Beleid en trends 2 Functies zoeken locaties 3 Locaties zoeken functies en Programmatische adviezen Het overzicht loodsprojecten opent met een inleiding waarin de ontstaansgeschiedenis van de gemeentelijke loods wordt verhaald. Vervolgens komt het beleid en de trends aan de orde, duidelijk wordt hoe de loodservaringen leiden tot het waarnemen van trends in allerlei ontwikkelingen. Hierna volgt een opsomming van initiatieven en aanvragen die in de jaren 2003 en 2004 bij de loods in behandeling zijn genomen, de zogenaamde functie zoekt locatie. Tot slot volgt een beschrijving van de programmatische adviezen en de locatie zoekt functie. 4

5 Inleiding De Gemeentelijke loods Ontstaan van begrip "loods voor de gemeente Amsterdam". Op 29 maart 1994 heeft het College van B&W ingestemd met het voorstel van de wethouder Ruimtelijke Ordening om een loods voor de huisvesting van grotere instellingen te benoemen. Doel van de loodsfunctie was om een (eerste) aanspreekpunt bij de gemeente te vormen voor instellingen in de ruimste zin. Instellingen die op zoek waren naar huisvesting in Amsterdam, maar waarvoor geen geëigende kanalen bestonden. Op basis van de ervaringen in het eerste werkjaar werd de loodstaak in maart 1995 verruimd naar; 1 Begeleiding van initiatieven en initiatiefnemers m.b.t. de huisvesting van (grotere) instellingen; 2 Begeleiding van het zoeken naar passende functies voor vrije of vrijkomende locaties; 3 Initiëren van / bijdragen aan het doen van (beleids)voorstellen op basis van kennis van locatiezoekende functies en vrije of vrijkomende functies e.d. De loods opereert gemeentebreed, in alle stadsdelen. Het is de bedoeling dat de loods de initiatieffaire begeleiding biedt en dat projecten zodanig worden vormgegeven dat afhandeling via de gebruikelijke kanalen kan plaatsvinden. De loods blijft voor de initiatiefnemer echter wel aanspreekbaar als deze het gevoel heeft vast te lopen. Om in voorkomende gevallen barrières te kunnen slechten, mag de loods alle relevante portefeuillehouders rechtstreeks benaderen. Juist omdat de gemeentelijke organisatie en procedures door veel initiatiefnemers (zeker van onorthodoxe projecten) als een zeer ondoorzichtig geheel worden ervaren, is de functie van vraagbaak, iemand op wie je kunt terugvallen, regisseur, een heel belangrijk onderdeel van de loodstaak gebleken. Elk project wordt in de loop van het proces besproken met de relevante ambtelijke en bestuurlijke betrokkenen en indien nodig voor besluitvorming aangeboden. Centrale archivering vindt plaats bij de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO). Het verschijnsel loods slaat goed aan: het aantal projecten waarbij loodsinspanning wordt gevraagd is aanzienlijk en groeit jaarlijks. Om deze reden en om extra expertise toe te voegen is in 1997 besloten de loodsfunctie door twee personen te laten invullen. Omdat voor het uitvoeren van de loodstaak het hebben van brede netwerken essentieel is, is ervoor gekozen de loodstaak geen fulltime karakter te geven. Daarom werken de loodsen ook aan 'gewone projecten, met de bijbehorende netwerken, zodat zij ook voortdurend uit die actualiteit worden gevoed. Najaar 2004 heeft de eerste loods, Jacob van der Zwan, een andere functie aanvaard bij de DRO. Mieke Heim, vanaf 2001 werkzaam als tweede loods, heeft sindsdien zijn loodsfunctie overgenomen. Gekozen is om in plaats van een tweede loods een ondersteunend team in te stellen dat in wisselende samenstelling loodswerkzaamheden uitvoert. Belangrijke overweging hierbij is, op deze manier zoveel mogelijk expertise aanwezig bij DRO in te kunnen zetten voor het loodswerk, bijvoorbeeld voor het maken van Quick scans en marktverkenningen. Het valt op dat de werkzaamheden van de loods ook in andere diensten en in stadsdelen is opgepakt door het aanstellen van personen met een soortgelijke coördinerende taak, meestal onder een andere titel. Deze coördinatoren zijn echter meer gericht op afstemming binnen diensten of stadsdelen. De gemeentelijke loods werkt juist gemeentebreed. Was er al een samenwerking met de servicedesk van de dienst Economische Zaken (EZ), inmiddels is ook een overlegstructuur opgestart met de coördinatoren van de andere diensten, zoals de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam (DMO), Stadsdeel Centrum en het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Dit heeft geleid tot sneller inzicht in mogelijk beschikbare panden en locaties. Hierdoor verloopt het matchen van vraag en aanbod nog beter. Stedelijke afstemming De stedelijke afstemming staat hoog op de agenda van de loods. Het structuurplan van de Gemeente Amsterdam vormt hierbij een belangrijke leidraad. In het structuurplan ligt een duidelijke relatie tussen de milieutypen, zoals aangegeven op de plankaart, en de gewenste soort en schaal voorzieningen. Het structuurplan geeft de hoofdlijnen aan. Bij de interpretatie en ook bij nieuwe ontwikkelingen kan de loods een rol spelen. Voor het goed functioneren van de stedelijke afstemming is het van groot belang de informatie-uitwisseling tussen de loods en Stadsdelen te blijven stimuleren. In de praktijk blijkt één en ander nog niet zo makkelijk te organiseren mede door een hoge snelheid van personele wisselingen. Eerste ingang bij de stadsdelen is het EZ-netwerk en de hoofden Ruimtelijke Ordening. 5

6 Afstemming planning voorzieningen Regelmatig voert de loods bilateraal overleg met gemeentelijke diensten over afstemming van voorzieningen op centraal niveau. Zoals vermeld in het vorige loodsoverzicht is besloten om geen stuurgroep voorzieningen in te stellen gezien de ambities van DMO met het bureau Service Projecten en Advies (SPA). Op specifieke terreinen als onderwijs en leisure zijn concrete samenwerkingsprojecten geïnitieerd. In de komende tijd zal de loods een trekkende rol spelen in de werkgroep leisure, ingesteld vanuit het directeurenoverleg OGA, DMO, EZ en DRO. Regio Voornemen voor 2005 is om actiever te zoeken naar samenwerking met regiogemeenten. Eén van de aanknopingspunten hiervoor is bijvoorbeeld ruimte extensieve initiatieven op het gebied van leisure. Sommige van deze initiatieven zouden wellicht beter in een regiogemeente inpasbaar zijn dan in Amsterdam. 6

7 Hoofdstuk 1 BELEID EN TRENDS Algemeen De loodservaringen leiden tot het waarnemen van trends in allerlei ontwikkelingen. Omdat het wenselijk en soms noodzakelijk is deze signalen om te zetten in acties, is het doen van relevante beleidsvoorstellen ook onderdeel van de loodstaak. Hiertoe doet de loods voorstellen tot het doen van beleidsagenderend onderzoek. Een voorbeeld is het onderzoek Trends en Trekpleisters op bedrijventerreinen in Amsterdam (vastgesteld door College van B&W juli 2004). Aanleiding voor dit onderzoek was het grote aantal aanvragen van religieuze instellingen, perifere detailhandel en leisurebedrijven voor leegstaande panden op bedrijventerreinen. Een beleidslijn uit dit onderzoek is het instellen van zogenaamde activiteitenzones voor publiekstrekkers op drie bedrijventerreinen: Sloterdijk I, Amstel III en een nader te bepalen terrein in Amsterdam-Noord. In algemene zin is een beperkte verruiming van vestigingsmogelijkheden op bedrijventerreinen voor publiekstrekkers voorgesteld. 1.1 Leisure De betekenis van leisure in de stedelijke economie neemt toe. In 2004 zijn rond de 20 initiatieven aangemeld bij de loods. Met name voor de grootschalige initiatieven zijn de ruimtelijke mogelijkheden beperkt. Mede op verzoek van de loods heeft DRO in 2004 een verkenning gedaan naar de trends in de leisurebranche om te bezien of het vestigingsbeleid voor leisure geactualiseerd zou moeten worden. De tijdelijk ingestelde werkgroep leisure zal in 2005 onderzoeken of er behoefte is aan gemeentelijke regie en hoe deze vorm te geven. Een voorbeeld hiervan is de regierol van de loods in de afweging over de Domes. De loods is in 2003 en 2004 nadrukkelijk betrokken geweest bij de vraag of Amsterdam twee grootschalige ontwikkelingen op het gebied van topsport en dance kon huisvesten. Vanuit haar stedelijke taak heeft de loods gesignaleerd dat op twee locaties in de stad vergelijkbare grootschalige ontwikkelingen in voorbereiding waren en de vraag aan de orde gesteld of de stad voldoende draagvlak heeft voor twee (ruimtelijk) concurrerende initiatieven. Het bestuur heeft de loods opdracht gegeven één en ander verder te onderzoeken en te begeleiden. Nadat duidelijk werd dat een keuze gemaakt moest worden is door de loods in hechte samenwerking met betrokken diensten en stadsdelen een afwegingsnotitie opgesteld. Mede aan de hand van deze notitie heeft het college een discussie gevoerd en haar keuze gemaakt. Helaas is recent gebleken dat de Finse investeerder zich terug trekt en dat hierdoor de Dome in Noord niet gerealiseerd kan worden. In de nieuw ontstane situatie overlegt de loods met Projectbureau Noordwaarts over mogelijke alternatieve publiekstrekkers. 1.2 Partycentra In de afgelopen periode is veelvuldig gevraagd naar ruimte voor feestzalen. Het begrip feestzaal blijkt onvoldoende eenduidig te zijn. De hier bedoelde feestzalen worden gebruikt ten behoeve van cultureel/etnische feesten. Deze feesten kennen een besloten karakter waarbij gedacht moet worden aan bijvoorbeeld meerdaagse bruiloftsfeesten. Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam en de loods worden geregeld benaderd met de vraag of partycentra ook toegestaan kunnen worden op bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn interessant voor partycentra vanuit exploitatievoordelen zoals de maat en prijs van beschikbare hallen. Locaties buiten woongebieden zijn hierbij in trek. De investeringsbereidheid op dit punt is groot. De ondernemers zijn op dit punt creatief en noemen een feest al snel cultureel en/of etnisch en het besloten karakter is helemaal snel in te vullen. Op een enkele locatie is deze invulling mogelijk gemaakt. Voor Sloterdijk I wordt in 2005 in overleg met het OGA uitwerking gegeven aan het instellen van een activiteitenzone met maximaal 2 partycentra. 1.3 Cultuur De vraag naar ruimte vanuit de culturele sector vraagt aandacht. Veelal gaat het om het zoeken naar ruimte voor theater- en muziekgezelschappen die te krap zijn gehuisvest. Door nieuwe projectontwikkeling is ook sprake van verdringing. Het gaat hierbij vooral om amateur-gezelschappen. De problematiek kent veel overeenkomsten met die van de religie. Voor deze groepen zijn de beste resultaten te bereiken met netwerken binnen de eigen sector en combinatiegebruik van panden. Inspanningen van de loods zijn dan ook met name hierop gericht. Met het ondersteuningsteam sociaal maatschappelijke projecten (DMO SPA/ OGA) zal de loods in 2005 bezien hoe de slagvaardigheid ten aanzien van aanvragen uit deze hoek is te vergroten. 7

8 1.4 Broedplaatsen In de projectgroep Broedplaats worden beleidsvoorstellen gedaan voor het vinden / creëren / toedelen van broedplaatsen: werkateliers en woon / werkruimte voor kunstenaars en startende bedrijfjes. Als aanbrenger van locaties en ruimtezoekers, neemt de loods deel aan de projectgroep. Het project broedplaats loopt af in 2005 en de projectgroep zal voorstellen doen voor een nieuwe organisatie. Afgelopen jaar is vooruitlopend hierop onderzoek gedaan naar de betekenis van broedplaatsen in de creatieve kennisstad. Een blijvende beschikbaarheid van passende huisvesting voor alle soorten en maten creatieven is een belangrijke voorwaarde voor het behoud van de creatieve stad. 1.5 Winkels. De loods wordt met enige regelmaat benaderd over de mogelijkheden voor het vestigen van grootschalige winkels, bijvoorkeur op perifere locaties. De in het kader van de vijfde nota Ruimtelijke Ordening, op Rijksniveau, gevoerde discussies hebben er in de afgelopen periode toe geleid dat ondernemers denken dat in de naaste toekomst een vergaande liberalisering van het detailhandelsbeleid zal plaatsvinden. Vooruitlopend daarop is er vanuit de ondernemers interesse om op de locaties waar Perifere Detailhandels Vestigingen (PDV) zijn toegestaan ook vestigingen die niet onder de gelimiteerde branches vallen toch te vestigen. De nota Detailhandel in balans van de Gemeente Amsterdam en de in Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) verband opgestelde en vastgestelde nota Detailhandel in het ROA gebied geeft duidelijkheid. Deze duidelijkheid bestaat uit het voorlopig vasthouden aan het vigerende beleid van enkel gelimiteerde branches toe te staan op deze terreinen. Ondanks deze nota s is de verwachting dat in de naaste toekomst op dit punt de loods met diverse vragen zullen worden benaderd. 1.6 Religie De gemeente onderkent het maatschappelijke belang van religieuze instellingen, vanuit de wetenschap dat de meeste tevens sociale activiteiten ontplooien die van betekenis zijn voor het goed functioneren van grote groepen (nieuwe) bewoners in Amsterdam. Gezien de overweldigende vraag vanuit de religieuze sector heeft DRO in 2002 de ruimtebehoefte voor religie nader verkend ( Ruimte voor religie ). Als vervolg op dit onderzoek is nader beleid geformuleerd in de nota Vestigingsbeleid voor religieuze instellingen in Amsterdam (door College van B&W vastgesteld februari 2004). Uitgangspunt is dat religieuze instellingen in principe in het stedelijke milieu wonen/werken thuishoren. Voor (middel)grote instellingen wordt beperkt ruimte geboden in milieutype grootstedelijk werken en op één stedelijk bedrijventerrein, namelijk Sloterdijk I. Aanhoudend groot blijft de vraag naar religieuze ruimten, zoals moskeeruimte, tempels, kerken, gebedsruimten en synagogen. Omdat het hierbij dikwijls gaat om weinig kapitaalkrachtige initiatiefnemers, is het zeer moeilijk om goede locaties te vinden. Maar ook voor initiatieven waarbij nieuwbouw (zonder subsidie) aan de orde is, liggen de locaties niet voor het oprapen. Waar mogelijk helpt de loods om locaties aan te dragen. Omdat het gebruik van de ruimtes voor religieuze doeleinden in sommige gevallen slechts enkele uren per week omvat en vaak ook nog alleen in het weekend, is gestart te onderzoeken of er mogelijkheden voor deelverhuringen zijn bij bestaande kerkgenootschappen. Hetzelfde geldt voor schoolgebouwen. Ook hier worden contacten gelegd om te zien of ruimten verhuurd kunnen worden voor enkele uren in het weekend. De rol van de loods is hierbij beperkt tot het met elkaar in contact brengen van de gebouwbeheerders en -gebruikers. 8

9 De loods wordt geconfronteerd met vragen naar mogelijkheden voor bemiddeling bij religieuze ruimten op bedrijventerreinen. Een overzicht is opgenomen in hoofdstuk 2 (functies zoeken locaties). In een enkel geval kon, in overleg met andere gemeentelijke diensten, meegewerkt worden aan huisvesting op een bedrijventerrein. Zo is met succes bemiddeld bij herhuisvesting van de Sikh-tempel op het bedrijventerrein Sloterdijk I, opening eind maart Bij de vraag naar religieuze ruimte gaat het naast de vraag naar goedkope ruimte ook om locaties die een grotere bezoekersstroom kunnen ontvangen zonder dat de woonomgeving hier last van heeft. Door de grote vraag naar woonruimte is er sprake van verdringing van deze "maatschappelijke voorziening" uit de woonomgeving. In het vestigingsbeleid worden aanbevelingen gedaan voor het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden in woongebieden. 1.7 Onderwijs De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van voortgezet en speciaal onderwijs. Op dit moment zijn maar liefst 16 van dergelijke scholen op zoek naar herhuisvestingmogelijkheden. DMO heeft de loods om assistentie gevraagd bij het vinden van geschikte locaties c.q. panden. Er is een Quick scan gemaakt waarbij met name is gekeken naar leegstaande of vrijkomende kantoorpanden en bouwlocaties. Resultaat is een groslijst van 80 potentiële gebouwen en locaties. Op basis van deze lijst zal een selectie van kansrijke gebouwen/locaties gemaakt worden die door DMO op haalbaarheid worden getoetst. 9

10 Hoofdstuk 2 Functies zoeken locatie Opsomming van projecten In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de verschillende projecten die de loods onder handen heeft of heeft gehad in de afgelopen periode. Geconstateerd is dat het aantal telefoontjes en het aantal vragen, soms ook van meer algemene aard, eerder toeneemt dan afneemt. Aanvragen komen in toenemende mate per binnen via de gemeentelijke website. Een fors aantal van de vragen is vaak telefonisch al op te lossen. In principe wordt elke initiatiefnemer verzocht de aanvraag op papier te zetten, wat ook als een zeef werkt. Telefonische afhandeling wordt niet gearchiveerd en zult u dus ook niet terugvinden in het overzicht. Onderstaande aanvragen zijn verdeeld in thematische categorieën. Een selectie van de aanvragen wordt vervolgens kort toegelicht. 2.1 Religie Amhadiyya Moslim Gemeenschap Nederland Armeense Kerk Baptisten gemeente Christian City Church Maranatha Ministries Faried Ul Islam Kabbala New Birth Christian Faith Pentecost Revival Sikh Tempel Ihyae 2.2 Sport Aikidojo Fit Sport Topsport Trampoline velden Tafeltennis/ Denksportcentrum Boulderhal 2.3 Onderwijs EBVO / De Passie Geert Groote School Leger des Heils Motorrijschool Oefenterrein SAE San Verkeerschool Salsa 4 Fun 2.4 Kunst en cultuur Hist. Materialenwerf Max Tak Muziekpakhuis Musicaltheater Nederlands Strijkkwartet SAK Slavernijmuseum Teatro Munganga Theatergroep PickUp Theaterhuis De Trap World Guitar Center 2.5 Zalenverhuurcomplexen - partycentra Khadija O. Radi Mubarak Maanau Dahrma Moskeeruimte Kerkgebouw / Pastoraat Kerkgebouw / Pastoraat Christelijk centrum Kerkgebouw / Pastoraat Moskee Kabbala centrum Gebedshuis Gebedshuis Gebedshuis Islamitisch centrum Sportschool Sportschool Huisvesting topsporters Trampoline Tafeltennis en denksportcentrum Boulderhal / Klimhal Onderwijs Onderwijs MLK opvang Oefenterrein Onderwijs Verkeerstuin Dansschool Werf historische bouwmaterialen Filmorkest Studieruimte en muziekpodium Theater Studieruimte Expositieruimte Museum Jeugdtheater Theater Theater Educatie en opnamecentrum Partycentrum Partycentrum Surinaams- hindoestaans partycentrum 10

11 2.6 Bedrijfsruimte - Kantoor - Winkel Aldi Vastgoed Anaouss dhr. Bleu Communications Broek, Van de MTV Networks Sterrekind Trinity Fashion 2.7 Hotels - Horeca Beddies.COM Business Suite Hotel Doughnut Drive Trough Last Samurai RENO 2.8 Grootschalige Indoor leisure Adventure Place Indoor speeltuin Amsterdam Dungeons Plays, The Tropicanacentrum 2.9 Grootschalige Outdoor Leisure Duikersattractie Helihaven HiSky Plan NAT 2.10 Mens en Dier Buitenpoli allergie Aquavion Corpus Dierenspoedkliniek Manege St. Zwerfkatten 2.11 Overig Baggervloothaven Landmark Eurolines Winkelruimte/keten Bedrijfsruimte Woon-, werkruimte Bedrijfsruimte Hoofdkantoor en opnamestudio s Kantoorruimte Winkelruimte Hotel Hotel Wegrestaurant Up-market strandpaviljoen Hotelschip Overdekt avonturenwereld Overdekte speeltuin Horrorattractie Indoor activiteitencentrum Hotel en tropisch zwembad Openwater attractie Helikopterhaven Standplaats stadballon Onderwaterexcursies Buitenpoli allergie Thermen, sauna e.d. Medisch educatie centrum Kliniek voor dieren Paardenmanege Opvang zwerfkatten Baggervloothaven Landmark Amsterdam Standplaats internationale lijnbussen 2.1 RELIGIE Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland Via het stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft de voorzitter van deze geloofsgemeenschap de loods een brief gezonden met het verzoek te helpen zoeken naar een ruimte voor de realisatie van een moskee ruimte. Gezien de groei van het aantal leden van de gemeenschap in de Amsterdamse regio is er behoefte aan een bebouwd of onbebouwd terrein. Het aantal leden in de regio is ongeveer 500. De Ahmadiyya moslim gemeenschap is via het team Wonen, Voorzieningen en Stedelijke Recreatie bij projectbureau IJburg binnen gekomen. Zij hebben een verkennend gesprek gevoerd met een van de programmamanagers. De Ahmadiyya moslim gemeenschap heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in vestiging op het Centrumeiland. Op het Centrumeiland is de ruimte reservering voor religie in eerste instantie bedoeld voor religieuze stromingen die als verzorgingsgebied IJburg hebben. De Ahmadiyya moslim gemeenschap heeft een veel groter verzorgingsgebied. Vervolgens is de werkgroep Haveneiland Oost gevraagd om te kijken of de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het Havenkwartier in te passen. Gebleken is dat in het Havenkwartier geen religie inpasbaar is. Momenteel wordt gezocht naar mogelijkheden voor inpassing op het Zeeburgereiland. De Ahmadiyya moslim gemeenschap is gevraagd hun programma op papier aan te leveren om in aanmerking te komen voor ruimte op IJburg. Een inventarisatie van mogelijkheden heeft plaatsgevonden. Het geheel is nog niet afgerond. 11

12 Maranatha Ministries De Maranatha Ministries begonnen in 1976 hun samenkomsten in de Bethelkerk aan de Cabotstraat 33. De Maranatha Ministries zijn midden jaren 80 explosief gegroeid. Sinds die tijd heeft de gemeente een geleidelijke groei meegemaakt. De gemeente heeft momenteel iets meer dan 2000 leden. De verwachting voor de toekomst is het ledenaantal uitgroeit tot 4000 leden. Het ledental bestaat ook uit de gelovigen van de wijkgemeenten in Hoorn, Purmerend en Volendam. Door deze groei zijn de Maranatha Ministries op zoek naar grotere huisvesting. Via de loods hebben de Maranatha Ministries een verzoek gedaan tot bemiddeling voor een bestemmingswijziging van het pand aan de Dantzigerbocht 73. Gebleken is dat bemiddeling hier niet haalbaar was. Het Havenbedrijf is namelijk voornemens een visie op te stellen om te komen tot een herstructurering van de Minervahaven. Aangezien het hele traject van visievorming nog moet starten is het niet wenselijk op dit moment bestemmingswijzigingen te realiseren. De loods heeft vervolgens de mogelijkheden voor vestiging op Sloterdijk voorgelegd. De voorkeur van de Maranatha Ministeries gaat uit naar vestiging in Sport Parkstad. Momenteel worden gesprekken gevoerd over huisvesting op deze locatie. Kabbala De eeuwenoude Kabbala lijkt bezig aan een heuse comeback. Regelmatig haalt deze oude leer de hedendaagse kranten. Van het Kabbalah Centre van rabbijn Berg in de Verenigde Staten rijzen wereldwijd de filialen als paddestoelen uit de grond. De colleges over kabbalistiek aan de Universiteit van Leiden trekken volle zalen. De Nederlandse Vereniging tot Bevordering van Kennis van Kabbala en de Stichting Kabbala Nederland hebben via burgemeester Cohen de loods benaderd met het verzoek te zoeken naar permanente huisvesting voor het Nederlands Kabbala Centrum. De loods heeft adviezen gegeven over eventuele combinatie mogelijkheden, maar dit heeft niet tot het door de stichting Kabbala Nederland gewenste resultaat geleid. De vraag is vanuit de stichting nog steeds actueel en men zoekt verder naar permanente vestigingsmogelijkheden in de stad. Sikh Tempel De Sikh Tempel Amsterdam is sinds 1997 op zoek naar nieuwe ruimte omdat hun huidige locatie te krap is. De Sikhs bleek zeer geïnteresseerd in een definitieve plek voor hun gebedshuis in stadsdeel Slotervaart. De Sikhs hebben aangegeven dat wanneer er op korte termijn geen definitieve locatie beschikbaar is, zij ook zeer geïnteresseerd in een tijdelijke locatie. De loods heeft de initiatiefnemer in contact gebracht met het stadsdeel Slotervaart. Dit heeft geleid tot een concrete oplossing, de Sikhs zijn gehuisvest aan de Schakelstraat SPORT Sportschool Aikidojo De sportschool Aikidojo Amsterdam heeft de loods benaderd met het verzoek te helpen bij het zoeken naar nieuwe huisvesting. De sportschool was o.a. enige tijd gevestigd in de Edelsmedenschool en heeft momenteel huisvesting gevonden bij een boksschool aan de Amstelkade. Deze huisvesting is niet permanent en daarom blijft de school verder zoeken. Zo heeft Aikidojo contact opgenomen met stadsdeel Centrum voor plaats in de Boekmanschool. Hierover is nog geen besluit genomen. Via de loods is een locatie voorgesteld in het Bijlmersportpark, maar dit bleek voor de sportschool en diens leerlingen geen optie. De sportschool blijft verder zoeken naar een grotere en betaalbare permanente ruimte. De aanvraag blijft daarom actueel in Trampoline velden Een ondernemer heeft de hulp ingeroepen van de loods in zijn zoektocht naar locaties in Amsterdam voor het plaatsen van trampolinetoestellen. De ondernemer zoekt naar locaties bij openlucht zwembaden of een park, bijvoorbeeld het Amstelpark of het Vondelpark, of een strand zoals op IJburg. De ondernemer wil graag dat de trampolinetoestellen geplaatst worden bij andere publieke trekpleisters. De loods heeft de ondernemer suggesties gedaan over een aantal locaties. De ondernemer heeft aangegeven deze locaties nader te bekijken. De loods blijft in 2005 op afstand betrokken. 12

13 Tafeltennis/denksport centrum Twee initiatiefnemers hebben de loods benaderd voor een geschikte ruimte voor het vestigen van een tafeltennis en denksportcentrum. Het tafeltennis en denksportcentrum wil jong en oud de gelegenheid bieden om elkaar te treffen in een sfeervolle gelegenheid. Nadat het tafeltenniscentrum op de Keizersgracht en de laatste bridgesociëteit in de Van Eeghenstraat hun deuren sloten, stonden veel tafeltennissers en denksporters op straat. Beide hebben daarom de handen ineen geslagen en zijn gezamenlijk op zoek naar een gezamenlijke ruimte. De loods heeft de initiatiefnemer in contact gebracht met de projectmanager van het Bijlmersportpark. De initiatiefnemers hebben echter aangegeven geen toekomst voor hun verenigingen te zien in Amsterdam Zuid Oost. Momenteel maken de verenigingen gebruik van een ruimte in een buurtcentrum. Deze ruimte blijft echter te beperkt en voldoet niet aan de vraag. Er zal dus verder gezocht moeten worden naar geschikte ruimte voor beide verenigingen, de aanvraag blijft daarom in 2005 actueel. Boulderhal Een ondernemer heeft contact gezocht met de loods met de vraag wat de mogelijkheden zijn tot het beginnen van een boulderhal. Boulderen is klimmen zonder touw waarbij de hoogte van de wand een stuk minder is dan de conventionele klimhallen. De veiligheid wordt gewaarborgd door dikke valmatten. Boulderen is een sport die in Nederland erg aan populariteit wint. Er zijn in Nederland wel klimhallen maar geen boulderhallen. In België bestaan sinds enkele jaren twee boulderhallen. Om een boulderhal op te zetten heb je klimwand, matrassen, bar met keuken, kleedkamer met wc en douches nodig. Een combinatie met fitnessapparatuur is interessant omdat boulderen en fitness beide krachtaspecten bevatten en elkaar kunnen aanvullen. De loods heeft de initiatiefnemer geadviseerd het plan nader uit te werken. De initiatiefnemer is momenteel in samenwerking met het Groot Handelshuis Oost bezig met het opstellen van een ondernemersplan. De aanvraag is nog niet afgerond en blijft in 2005 nog actueel. 2.3 ONDERWIJS Evangelische Middelbare school De Passie Zes jaar geleden begon een groep ouders in Utrecht de eerste evangelische middelbare school in Nederland, de eerste kinderen hebben inmiddels examen gedaan. Twee jaar geleden volgende een locatie van De Passie in Rotterdam en nu ligt er het verzoek tot het oprichten van een evangelische middelbare school in Amsterdam. De Passie biedt onderwijs in VMBO-TL, HAVO, VWO en heeft op dit moment twee vestigingen: Een in Utrecht en een in Rotterdam. Aan de Contactweg in het Westelijk Havengebied van Amsterdam bouwt het schoolbestuur momenteel aan een nieuwe vestiging van De Passie. Britse Universitaire opleiding SAE De gemeentelijke loods is benaderd door het SAE. Het SAE is een Britse Universitaire opleiding voor multimedia. SAE staat voor School of Audio Engineering. Vanaf 1991 is het Europese hoofdkantoor van de school in Amsterdam geopend. Het SAE heeft de gemeente benaderd met het verzoek om een locatie in Amsterdam, voor het starten van een nieuwe universiteit multimedia. Dit heeft geleid tot een concrete oplossing. In samenwerking met het Stadsdeel Noord heeft het SAE een nieuwe locatie gevonden aan de Johan van Hasseltweg. Vanaf 2005 biedt het SAE Institute in Noord twee- en driejarige studies aan, waarin geluidstechnici, videokunstenaars en filmmakers een universitaire graad kunnen halen. Dansschool Salsa 4 Fun Een ondernemer is op zoek naar een ruimere locatie met een omvang ca. 500 m2 voor het vestigen van een dansstudio. De ondernemer is al een aantal jaar actief in Amsterdam met de salsa en rueda dans. De ondernemer wil zich graag vestigen op de locatie Hempoint en heeft verzocht tot een ontheffing op het bestemmingsplan Hempoint. Deze ontheffing bleek niet realiseerbaar. De gemeentelijke Loods is daarom, in overleg met de ondernemer, op zoek gegaan naar alternatieve locaties. In 2004 kreeg de dansschool de mogelijkheid om meer ruimte te huren op de huidige locatie. De dansschool heeft bij de loods aangegeven dat zij op de huidige locatie gehuisvest blijft. 13

14 Motorrijschool Oefenterrein Voor het oefenen met motorfietsen ter voorbereiding op het CBR examen gebruiken rijscholen vaak een parkeerterrein. Een rijschool doet dit al jaren op een parkeerterrein in Buitenveldert. Door de ontwikkelingen aan de Zuidas kon dit niet langer voortgezet worden. In 2004 is door de Loods gezocht naar mogelijkheden voor verplaatsing. Dit heeft geleid tot een concrete oplossing in Sloterdijk. De rijschoolhouder is momenteel gevestigd aan de Theemsweg. 2.4 KUNST - CULTUUR Slavernijmuseum Nu een locatie voor het slavernijmonument is gevonden en het monument er staat is de vraag gesteld naar mogelijkheden voor een museum. Een door de gemeente aangestelde projectleider is hier mee bezig geweest. De loods heeft hierbij ondersteuning gegeven. Kontakten met het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) zijn gelegd. De stichting die zich bezig houdt met het museum heeft zelfstandig contact met het KIT. De projectleider is teruggetreden. De loods zal volgens afspraak op verzoek weer worden ingezet. Historische Materialenwerf In augustus 2003 heeft het bureau Monumenten & Archeologie (BMA) een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het opzetten van een Historische Materialenwerf. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de materialenwerf een ruimte nodig heeft van ca m2, voorzien van stelkon platen ondergrond, voor opslag stenen, dakpannen, natuurstenen stoepen, en een overdekte loods voor vensters, deuren, tegels, sanitair e.d., met aanwezig shovel, kraanwagen en bewerkingsgereedschap. Daarnaast is het van belang dat er dat er voldoende sloopmateriaal voor de werf beschikbaar komen en dat de Amsterdamse werf voor Amsterdamse aannemers een meerwaarde heeft boven andere al bestaande werven. De loods heeft contact gelegd met het Havenbedrijf om mogelijkheden voor huisvesting in Westpoort te onderzoeken. Er is nagegaan of andere stadsdelen en centrale stad zouden willen participeren/ meefinancieren. Daartoe zou op 8 april 2004 in het kader van het bestuurlijk platform monumenten met de wethouder centrale stad (Mw. H. Belliott) worden overlegd. Wethouder Belliott heeft voorgesteld om een proef te doen met een Amsterdamse werf gedurende 1 jaar (start zomer 2005). Uitgangspunt is om gedurende 1 jaar een proef te doen met een Historische materialen werf; te starten vanaf zomer Om de aanloopkosten zo laag mogelijk te houden wordt uitgegaan van aansluiten bij een bestaande bouwmaterialenhandel. Vooralsnog wordt gedacht aan Van IJken in Eemnes en aan Wout Veldhoen te Alkmaar. Deze handel kan dan het historisch materiaal opslaan zonder dat er nieuwe loodsen gebouwd hoeven te worden etc. Een bezoek aan een grote bouwmaterialenhandel moet uitwijzen welke opslagmogelijkheden en welk materieel/machines aanwezig zijn, hoeveel mankracht nodig is en over welke ervaring het personeel zou moeten beschikken. Mocht er afgezien worden van een proef met een Historische bouwmaterialen werf, dan kan de inzet van het stadsdeel zijn om een website te bouwen met daarop vraag en aanbod van historisch materiaal. Een dergelijk initiatief bestaat al voor heel Nederland voor straatmeubilair (www.gemeentewerf.nl). Ook wanneer de proef van de Historische bouwmaterialen werf wel gedaan wordt, kan een vraag-aanbod website ondersteunende functie hebben. Theaterhuis De Trap Theaterhuis de Trap is gevestigd aan de Polderweg in Amsterdam. Ten gevolge van saneringswerkzaamheden rond de genoemde locatie dient De Trap haar huisvesting te verlaten. De Trap heeft zich ter bemiddeling voor een andere huisvestingslocatie gewend tot wethouder Cultuur. De loods heeft verschillende gesprekken gevoerd met De Trap. Zo is een aantal leegstaande kantoorpanden als optie voorgesteld. Daarnaast is samenwerking met het theater De Liefde besproken. Door het stadsdeel Oud West wordt voor dit pand onderzocht of er een basisschool kan worden gevestigd. De Trap is tijdelijk gehuisvest op het Timorplein. 14

15 Musicaltheater Bij Van den Ende blijft belangstelling bestaan om een musicaltheater in Amsterdam te vestigen en daarnaast op andere manieren een bijdrage aan de theaterwereld te leveren. Uitgangspunt bij het musicaltheater is dat er geen ongewenste concurrentie ontstaat en dat dit dus in stedelijk verband moet worden bekeken. Onderzoek in de afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat er naast de bestaande theaters nog ruimte is voor één grootschalig theater. Onderzoek naar een mogelijke vestiging bij de RAI heeft geleid tot een concrete oplossing. Aan de Kop van de Rivierenbuurt ontwikkelt Van den Ende momenteel een nieuw musicaltheater. De opening staat gepland eind Muziekpakhuis De stichting Het Muziekpakhuis exploiteert en beheert een muziekschool. Ca amateur musici volgen hier muziekonderwijs. Naast een zeer individuele aanpak worden muziekdocenten in de gelegenheid gesteld om als zelfstandig ondernemer, binnen een collectief, een lespraktijk op te bouwen en in stand te houden. De stichting stelt hiertoe faciliteiten ter beschikking aan de docenten die de onderwijsvisie van het Muziekpakhuis onderschrijven. Het Muziekpakhuis is op dit moment gevestigd in een oud pakhuis aan de Lijnbaangracht. Uitbreiding van het huidige pand is niet meer mogelijk en er wordt gezocht naar nieuwe huisvesting. Het gaat hierbij om een pand dat 2 tot 4 keer zo groot is als het huidige. Bij een minimum scenario is een bruto-oppervlak van 1250 m2 vereist, bij een maximumscenario 2540 m2. Tussen nu en uiterlijk vier jaar hoopt men een oplossing te hebben gevonden. Inmiddels zijn enkele mogelijkheden onderzocht. Een oplossing is nog niet gevonden. Momenteel zijn er gesprekken gaande met een projectleider van het projectbureau IJburg voor een eventuele dependance vestiging aldaar. 2.5 ZALENVERHUURCOMPLEXEN PARTYCENTRA Partycentrum Khadija O. Radi en Partycentrum Mubarak De loods is in de afgelopen periode regelmatig gevraagd naar ruimte voor partycentra. Vaak wordt met deze partycentra gedoeld op feestzalen ten behoeven cultureel/etnische feesten. Het OGA en de loods worden nu benaderd met de vraag of partycentra ook toegestaan kunnen worden op bedrijfsterreinen. Een notitie op dit punt wordt in de komende periode in gezamenlijkheid met de genoemde diensten voorbereid. Het OGA heeft de behandeling van beide partycentra overgenomen. De loods blijft op de achtergrond betrokken. 2.6 BEDRIJFSRUIMTE - KANTOOR - WINKEL Firma Blue Communications Een fotograaf en freelance communicatieadviseur zoeken een nieuwe locatie voor wonen en werken. Bijvoorkeur in een afwijkend gebouw van de functie of een lege kavel voor ontwikkeling van een nieuwe architectuurvorm. Gevraagde oppervlakte ca. 200 tot 3000 m2. Naar de mening van de Loods is dit een voorbeeld waarbij de reguliere route via makelaars goed begaanbaar is. Daar is de ondernemer ook op gewezen. Enkele suggesties met betrekking tot te verhuren panden zijn gegeven en een contact bij het stadsdeel Westerpark (Houthavens) is aangereikt. MTV Networks B.V. MTV Networks BV heeft aangegeven volgend jaar te vertrekken uit Bussum. Met de gemeente Amsterdam wordt gesproken over mogelijkheden voor een vestiging, aangezien het bedrijf vrij forse behuizingmogelijkheden zoekt. MTV, TMF, Nickelodeon en het nog in Hilversum gevestigde The Box vallen onder de verantwoordelijkheid van MTV Networks BV. MTV Networks BV was tot aan de overname van TMF in 2002 jarenlang met haar kantoor in Amsterdam gevestigd. De definitieve verhuizingbeslissing zal begin 2005 worden genomen door de MTV Networks BV-directie in overleg met MTV Networks Europe te Londen waarna nog voor eind 2005 het bedrijf zal moeten zijn verhuisd uit de aloude Bussumse Studio Concordia. De gemeente Amsterdam is momenteel met MTV in gesprek over mogelijke huisvestingslocatie op het NDSM-terrein in Amsterdam Noord. De aanvraag blijft in 2005 actueel. Stichting Sterrekind De loods is benaderd door de Stichting Sterrekind die op zoek is naar goedkope kantoorruimte in de stad. De Stichting Sterrekind heeft tot doel het verbeteren van de kwaliteit van leven voor chronisch en ernstig zieke kinderen. Op dit moment werkt een aantal medewerkers vanuit een tijdelijke kantoorruimte en een aantal werkt vanuit thuis. Om alle medewerkers en vrijwilligers werkzaam voor Sterrekind weer een eigen plek te geven, zoekt de stichting naar een locatie waar ruimte is voor het hele team, zodat samenwerking optimaal kan verlopen en bijdragen tot het realiseren van de doelstelling van de stichting. De Stichting heeft voorlopig gratis huisvesting gevonden bij het hoofdkantoor van McDonalds in Amsterdam Zuid Oost. 15

16 Trinity Fashion Een ondernemer zoekt een nieuwe locatie voor het opstarten van een Afrikaanse kledingwinkel. Bijvoorkeur in het gebied Amsterdam Zuid Oost. Gevraagde oppervlakte ca. 80 m2. Naar de mening van de Loods is dit een voorbeeld waarbij de reguliere route via makelaars goed begaanbaar is. Daar is de ondernemer ook op gewezen. Enkele suggesties met betrekking tot te verhuren panden zijn gegeven en een contact bij de service desk van Economische Zaken is aangereikt. 2.7 HOTELS - HORECA Hotel Beddies.COM Het betreft hier een nieuwe hotelontwikkeling. Het systeem van boeken kent gelijkenis met Easy Jet. Aan de hand van de Nota Hotelbeleid en de daarbijbehorende inventarisatie van hotelmogelijkheden wordt in samenwerking met Economische Zaken naar mogelijkheden gezocht. De initiatiefnemer heeft eveneens contact opgenomen met het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam. Het OGA heeft een aantal locaties voorgesteld waaronder de Kop Oostelijke Handelskade. Op deze locatie waren echter al onderhandelingen gaande met een ander initiatief. De initiatiefnemer van Beddies.com onderzoekt momenteel de overige suggesties, zoals gedaan door het OGA. Business Suite Hotel Het Business Suite Hotel wil kamers van circa 30 m2 per stuk aanbieden, waarin per kamer een werk- en een slaapgedeelte van elkaar te scheiden zijn. Indien een kamer niet als business suite verhuurd wordt kan deze ook als family-room aangeboden worden. De beide delen worden dan samengevoegd tot één grote ruimte. Het initiatief gaat uit van zo n 150 à 160 kamers in het hotel, wat een totaal van circa m2, verdeeld worden over verschillende lagen beslaat. Na onderzoek is gebleken dat voor het initiatief het beste een locatie buiten de binnenstad gezocht kan worden. De grootstedelijke kerngebieden zijn onderzocht. De meest kansrijke locaties voor dit project zijn de gebieden Overamstel, de Houthaven, Sportparkstad in Bos en Lommer, Teleport, het Entreegebied in Bos en Lommer en het entreegebied in Nieuwendam te zijn. Ook binnen stadsdeel Oud Zuid zijn wel licht mogelijkheden voor een vestiging. Mogelijk komen ook het Rhijnspoorplein en de Zuidas in aanmerking. De loods heeft deze contacten gelegd en blijft betrokken Doughnut Drive Trough Via de service desk van Economische Zaken is een aanvraag binnengekomen van een ondernemer die een Doughnut drive-in/through in Amsterdam wil beginnen. De ondernemer wil een drive-trhough beginnen waar mensen (automobilisten) de snelweg afgaan, even langs zijn zaak rijden en donuts (en koffie etc) bestellen en weer doorrijden. Aan die zaak wil de ondernemer een soort bakkerij koppelen. De ondernemer heeft zijn oog laten vallen op de afrit Sloten (waar de McDonalds ook zit). De loods heeft contact opgenomen met de ondernemer en verschillende locaties aangedragen waaronder Overamstel. De ondernemer heeft contact opgenomen met de projectmanager Overamstel. Tot op heden heeft dit niet geleid tot een concreet locatievoorstel. De aanvraag blijft in 2005 in behandeling. Hotelschip RENO Via de Sit van burgemeester Cohen is een verzoek binnengekomen van een jonge student om het Hotelschip RENO gelegen bij Centraal Station Amsterdam te exploiteren voor studentenhuisvesting. Het Hotelschip RENO is lange tijd in gebruik geweest als Asielzoekers Centrum (AZC). In overleg met het OGA is aangegeven dat de gemeente momenteel weinig ziet in deze drijvende woningen voor studenten. De initiatiefnemer is hierover geïnformeerd, verder is hij op de hoogte gebracht van de huidige ontwikkelingen op het gebied van studentenhuisvesting in Amsterdam. 16

17 2.8 GROOTSCHALIGE INDOOR LEISURE Adventure Place De loods is benaderd door een ondernemer voor het helpen zoeken naar mogelijkheden voor het verkrijgen een locatie binnen de stad. De ondernemer wil met Adventure Place een groot (5000 m2) overdekte avonturenwereld exploiteren voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Het concept voor deze vorm van dagrecreatie kenmerkt zich door een indeling in verschillende belevingswerelden naar leeftijd. Daarnaast wil de ondernemer ruimte bieden voor kinderopvang en aan horeca. Via de loods is de ondernemers in contact gebracht met het stadsdeel Zuid Oost. Het stadsdeel en de loods hebben de ondernemer weten te interesseren voor het Centrumgebied Amsterdam Zuidoost. In het uitgaansgebied, inmiddels bekend onder de werknaam GETZ, wordt nu vol enthousiasme de mogelijkheden onderzocht Indoor speeltuin De loods is benaderd door een ondernemer die in Amsterdam een nieuwe indoor-speeltuin wil starten. In een tijd waarin kinderen steeds minder op straat spelen, ontstaan een grotere behoefte naar speelgelegenheden. De ondernemer heeft aangegeven zich het liefst in de zuid oost hoek van Amsterdam te vestigen. In 2005 zal een inventarisatiegemaakt worden van de mogelijkheden tot vestiging in Amsterdam Zuid Oost. Het geheel is nog niet afgerond en blijft in 2005 actueel. Tropicana tropisch zwemparadijs Een ondernemer heeft contactgezocht met de gemeente Amsterdam met de vraag naar de mogelijkheden voor een zwemparadijs. Via het ontwikkelingsbedrijf is de ondernemer bij de Loods terecht gekomen. Het gaat om een grootschalig hotelinitiatief in combinatie met tropische zwemfaciliteiten gericht op de zakelijke/toeristische markt. Fitness en beauty maken onderdeel uit van het concept. Na het maken van een Quick scan van locaties in samenwerking met Economische Zaken zijn de mogelijkheden momenteel nog in onderzoek. Amsterdam Dungeons In 2003 heeft het Britse bedrijf Merlin Entertainment contact gezocht met de Loods, met de vraag hulp te bieden bij het vinden van een geschikte locatie voor een zogenaamde horrorattractie. De Hervormde Gemeente in Amsterdam heeft de vroegere kapel aan het Rokin nu voor lange tijd verhuurd aan het Britse bedrijf voor een nieuwe attractie: de 'Amsterdam Dungeon'. De Nieuwezijds Kapel aan het Rokin onderging een verbouwing tot griezelhuis. Merlin exploiteert 'dungeons' in Londen, Edinburgh, York en Hamburg en exploiteert ook het Sea Life Center in Scheveningen. De dungeons voeren bezoekers op luchtige wijze langs de geschiedenis van de stad. Bezoekers wanen zich hiervoor in donkere catacomben en gewelven waar de gruwelen van vroegere tijden weer tot leven komen. 2.9 GROOTSCHALIGE OUTDOOR LEISURE HiSky Een ondernemer heeft contact gezocht met de Loods met de vraag hulp te bieden bij het vinden voor een locatie voor het project HiSky. Het gaat hierbij om een grote ballon die door middel van gas (onbrandbaar) en een lier omhoog en omlaag zal gaan en op die manier een goed uitzicht over de stad zal geven. De Loods heeft de ondernemer weten te interesseren voor Amsterdam Noord. Het stadsdeel heeft de behandeling overgenomen. De Loods blijft op de achtergrond betrokken. Duikersattractie Via de service desk van EZ is een aanvraag binnengekomen van een ondernemer die op zoek is naar locaties in Amsterdam voor het exploiteren van een zogenaamde duikersattractie. De ondernemer wil door middel van plaatsing van een schip een tropische vorm van duiken aanbieden. De ondernemer rekent op zo n duikers per jaar. De loods heeft de ondernemer aan de hand van de kaart een aantal mogelijke locaties voorgesteld. De ondernemer is in contact gebracht met o.a. Bureau Parkstad voor eventuele mogelijkheden in de Sloterplas en met de projectmanager van het Zeeburgereiland. Overleg hierover is nog gaande. De aanvraag blijft in ieder geval in 2005 nog actueel. 17

18 Helihaven De firma Rotorjet heeft zich tot de loods gewend met de vraag naar de mogelijkheden voor een locatie voor het verhuren van helikopters. Deze markt is groeiende. Naast de bankwereld en de internationale hoofdkantoren is er ook belangstelling vanuit de IT sector. Dit zijn juist de segmenten waarop Amsterdam zich wenst te profileren. De gedachte om een combinatie te leggen tussen dit commerciële initiatief en de politie en traumahelikopter is nog steeds actueel. In eerste instantie is, nadat de wethouders Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Haven, hierover zijn geïnformeerd een locatie gezocht en gevonden waar de commerciële activiteiten zouden kunnen passen en de eerder genoemde toevoegingen fysiek mogelijk zijn. Op basis van de locatiegegevens zijn de verdere onderzoeken naar (vlieg)veiligheid en milieu gestart. Hierbij zijn diverse gemeenten en rijksdiensten betrokken. Daar het een terrein van het Havenbedrijf betreft is de coördinatie overgenomen door het Gemeentelijk Havenbedrijf die de verdere gemeentelijke besluitvorming zal begeleiden. Dit heeft geresulteerd in een concrete locatie. In 2005 wordt gestart met de bouw. Naar verwachting zal de Helihaven nog hetzelfde jaar operationeel worden MENS DIER Buitenpoli allergie Academische Medisch Centrum (AMC) In 2004 heeft de loods een Quick scan uitgevoerd naar mogelijke locaties in de stad voor het initiatief Buitenpoli allergie AMC. In eerste instantie had de initiatiefnemer zich gemeld bij Projectbureau IJburg vanwege de voorkeurslocatie bij IJburg. Vanuit de vraag naar een plek op het water of met weids uitzicht over water en een autobereikbaarheid van 15 minuten vanaf het AMC, is voor de Quick scan een selectie gemaakt van locaties bij de volgende grote waterplassen: Steigereiland, Zeeburgereiland, Gaasperplas, Ouderkerkerplas, Nieuwe Meer. De locaties zijn beoordeeld op criteria als bereikbaarheid, luchtkwaliteit, voorzieningen, situering ten opzichte van de woonomgeving, ligging binnen de hoofdgroenstructuur. Uit de Quick scan bleek, dat de meest kansrijke locaties liggen bij IJburg en het Zeeburgereiland. Ligging binnen de hoofdgroenstructuur is de belangrijkste beperkende factor voor de alternatieve locaties. Aangezien IJburg als voorkeurslocatie uit de Quick scan komt heeft de loods het projectbureau IJburg voorgesteld een nadere locatiestudie uit te voeren. De aanvraag van de buitenpoli allergie blijft in 2005 actueel. Dierenspoedkliniek De spoedkliniek voor dieren Amsterdam verleent s avond, s nachts en in de weekenden spoedeisende hulp aan gezelschapsdieren uit de regio van Amsterdam. Overdag is de Spoedkliniek een facilitair bedrijf voor een groep dierenartsen en / specialisten. De Spoedkliniek vervult dus 24 uur per dag en 7 dagen in de week een intensieve rol op het gebied van opvang, verzorging en behandeling van dieren. De Spoedkliniek heeft de loods gevraagd te helpen zoeken naar nieuwe huisvesting om dat zij volledig uit de beschikbare ruimte zijn gegroeid. Tot op heden heeft de Spoedkliniek meegelift in het overleg over een andere locatie van het Dierenopvangcentrum Polderweg. Omdat de Polderweg een fusie aangaat met het Asiel Groot Amsterdam is er geen mogelijkheid voor de Spoedkliniek. De loods heeft de dieren spoedkliniek in contact gebracht met een makelaar om te kijken of het Luycksterrein een reële optie is. Deze optie wordt momenteel nog onderzocht. De aanvraag van de Spoedkliniek voor Dieren blijft daarom in 2005 actueel. Corpus Een in Amsterdam actieve ondernemer wil in Amsterdam een medisch educatief centrum ontwikkelen onder de naam Corpus. Doel is om publiek kennis te laten nemen van de medische facetten van het lichaam. Een ontdekkingstocht door het lichaam maakt onderdeel uit van het project. Tegelijkertijd is in het plan ook ruimte opgenomen voor medische symposia. De ondernemer heeft in zijn raad van toezicht vele vooraanstaande namen op het gebied van gezondheid zitten. In eerste instantie was er ook een grote belangstelling vanuit het AMC. In een nadere verkenning kwam naar voren dat het AMC het initiatief van harte ondersteunt maar toch geen mogelijkheden ziet om op het AMC terrein hiervoor ruimte te creëren De Loods in samenwerking met Economische Zaken hebben diverse locaties onderzocht. Hierbij is een spanningsveld tussen de wensen van de ondernemer, goede zichtlocatie en goede bereikbaarheid met eigenvervoer, en de beleidsuitgangspunten van de gemeente, publieksfuncties op goed met o.v. bereikbare locaties aan de orde. 18

19 St. Zwerfkatten Amsterdam De Stichting Zwerfkatten Amsterdam heeft een aanvraag ingediend bij de loods met het verzoek te helpen zoeken naar tijdelijke huisvesting voor 18 maanden. De huisvesting is voor tijdelijk, omdat de Stichting toegevoegd zal worden aan het asiel Groot Amsterdam. De loods heeft de stichting o.a. in contact gebracht met de projectmanager van het Zeeburgereiland. De stichting heeft aangegeven niet te kiezen voor het Zeeburgereiland, zij hebben in de tussentijd zelf ruimte gevonden aan de Osdorperweg. 2.1 OVERIGE Eurolines In 2003 werd de Loods betrokken bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor Eurolines die momenteel bij het Amstelstation zijn gevestigd. Vanwege nieuwbouwplannen zag het er naar uit dat Eurolines niet op het Amstelstation kon terugkeren. Er is gezocht naar oplossingen voor de problematiek van de opstapplaatsen voor (vakantie)busvervoerders. De dienst divv is de trekker van de werkgroep. De Loods heeft hier in de afgelopen jaren deel van uitgemaakt. Na vaststelling van het plan van aanpak Amstelstation is Eurolines met het stadsdeel overeengekomen dat zij het Amstelstation mogen blijven gebruiken voor stipt vervoer. Dit betekent dat Eurolines elders dient te bufferen. Baggervloot Sinds 1999 is overleg gaande over de uitplaatsing van de baggervloothaven aan de Papaverweg in stadsdeel Noord. In opdracht van wethouder Stadig is een zoektocht gestart naar een nieuwe geschikte locatie voor de haven. Ook verschillende locaties binnen stadsdeel Noord zijn onderzocht. Het gaat om een watergebonden locatie zo dicht mogelijk bij de stad. Het baggerwerk betreft vooral de Amsterdamse grachten. Tot dusver is er nog geen geschikte locatie voor de haven gevonden. Afgesproken is dat de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) een schets maakt met betrekking tot de Papaverweg en daarvoor gebruik maakt van DRO. Naast een ruimtelijke schets, passend binnen het gewenste stedelijke woonmilieu, wordt door DWR ook een opgave geleverd van de voorzieningen en installaties. De schets en overige info zijn zodanig dat dit als input kan dienen voor de adviesaanvraag aan de milieu- en geluiddeskundigen met betrekking tot de in de nieuwe situatie te verwachten geluidhinder. Onderzocht is of in het Lozingskanaal of in de Entrepothaven plaats hebben voor een watergerelateerde functie. Verder is vestiging aan de Kop Dijksgracht voorgesteld. De ruimte op de kop van de Dijksgracht bleek te beperkt. Langs het Oosterdok via de Nieuwe Herengracht loopt een hoofdroute binnenvaart naar de Amstel. Dit maakt dat het gebruik van het water het scheepsverkeer niet mag verstoren. Omdat voor de sluis bij de Oosterdoksdoorgang soms een wachttijd ontstaat, liggen er tijdelijk schepen die op de sluis wachten. Het Oosterdok vereist daarom bij de kop Dijksgracht voldoende rangeerruimte voor schepen. Verder heeft het stadsdeel Amsterdam Noord, in samenwerking met de DRO en EZ van Amsterdam, een verkenning gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van de ontwikkeling van een nautisch bedrijvencentrum in het zuidelijk deel van de Noorder IJplas. In het concept Masterplan Noordelijke IJ-oever (oktober 2003) wordt de Noorder IJ-plas, inclusief genoemde functie voor het zuidelijk deel, als één van de knooppunten in de ontwikkeling van de Noordelijke IJ-oever voorgesteld. Volgens het structuurplan Amsterdam (de strategische planning van zowel het stadsdeel als de centrale stad) is de ontwikkeling van dit gebied echter pas ná 2010 aan de orde. Bij het zoeken naar alternatieve locaties is ook het Cornelis Douwesterrein betrokken worden. DWR is nog in overleg met het stadsdeel Noord over een mogelijke oplossing. 19

20 HOOFDSTUK 3 Locaties zoeken functie en programmatische adviezen 3.1 Locaties zoeken functie Vanuit de Stadsdelen maar ook steeds meer vanuit projectontwikkelaars of gebouweigenaren wordt aan de loods gevraagd of er bij de loods passende initiatieven bekend zijn voor hun projecten. Enkele voorbeelden zijn hier gegeven Stenen Hoofd / Haarlemmerplein Vanuit de contacten die de loods met zowel de projectleider van het Stenen Hoofd als de ondernemer van een groot reuzenrad, is het initiatief ontstaan om deze twee met elkaar in contact te brengen. De ondernemer zocht een locatie voor een reuzenrad waarbij op het hoogste punt een goed zicht op de historische stad een voorwaarde is. De projectleider van het Stenen Hoofd is ook betrokken bij het Haarlemmerplein. In plaats van het Stenen Hoofd leek het Haarlemmerplein een meer geschikte tijdelijke locatie Appeltjesmarkt In september 2003 heeft de stadsdeelraadscommissie Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling ingestemd met een plan van aanpak en de bijbehorende stedenbouwkundige visie. Voor de Appeltjesmarkt is echter nog geen functie naar voren gekomen die kapitaalkrachtig en aansprekend genoeg is om de ontwikkeling in gang te zetten. De Appeltjesmarkt wordt daarom voorlopig als reservelocatie bewaard tot het moment dat er zich een initiatief aandient dat voldoende kans van slagen biedt. Wel hebben verschillende projectontwikkelaars en de buurtgroep Groenmarkt aangegeven mogelijkheden te zien voor planontwikkeling. Het stadsdeel beraadt zich hierop Timorplein In de Indische Buurt in Amsterdam Oost heeft het stadsdeel grote plannen met het oude Regionaal Onderwijs Centrum(ROC) gebouw. Er komen een jeugdherberg, bioscoop- en theaterzalen en kantoorpanden. Aan deze leuke ontwikkeling voor de buurt en voor dit mooie gebouw heeft de loods in de vorm van suggesties voor interessante matching een positieve bijdrage kunnen leveren IJburg IJburg wordt een nieuwe stadswijk waarin wonen en werken door elkaar heen gebeurt. In heel IJburg is ruimte gecreëerd voor bedrijvigheid. Het aanbod aan bedrijfsruimtes loopt uiteen van een winkelcentrum tot kantorenpanden, van praktijkruimtes aan huis tot horecagelegenheden. Mede vanuit de contacten die de loods met zowel de diverse projectleiders van IJburg als diverse ondernemer heeft zijn er initiatieven ontstaan. In het vroege stadium waarin IJburg verkeert, hebben de eerste ondernemers zich gevestigd. 20

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Nota van beantwoording Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening Bedrijvencentrum Osdorp.

Nota van beantwoording Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening Bedrijvencentrum Osdorp. Nota van beantwoording Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening Bedrijvencentrum Osdorp. Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West, februari 2013 In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Noord/Zuidlijn. verbindt mensen, buurten en. Noord/Zuidlijn. identiteiten. Juli 2012

Noord/Zuidlijn. verbindt mensen, buurten en. Noord/Zuidlijn. identiteiten. Juli 2012 Noord/Zuidlijn verbindt mensen, buurten en Noord/Zuidlijn identiteiten Juli 2012 In opdracht van: Dienst Noord/Zuidlijn, gemeente Amsterdam door: Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam Aanleiding

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing?

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing? MEMO Datum : 16 januari 2015 Van : Ton van Snellenberg Aan : Gemeenteraad Onderwerp : Beantwoording raadsvragen bij het raadsvoorstel Lening aan HET Symfonieorkest voor het optimaliseren van zijn kantoorruimte

Nadere informatie

17R R gemeente WOERDEN

17R R gemeente WOERDEN RAADSVOORSTEL 17R.00332 17R.00332 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 mei 2017 Portefeuillehouder(s): I ten Hagen, Y. Koster Portefeuille(s): Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuibouievard 300

Gemeentebestuur Spuibouievard 300 DORDRECHT Aan da gemeenteraad Gemeentebestuur Spuibouievard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 22 februari 2011 Ons kenmerk MO/531453 Begrotingsprogramma Economisch en culturele ontwikkeling Betreft Burgerinitiatief

Nadere informatie

Te huur: Bedrijfsruimte In het nieuw te bouwen zwembad Krommerijn. Oppervlak ca. 950 m2 VVO

Te huur: Bedrijfsruimte In het nieuw te bouwen zwembad Krommerijn. Oppervlak ca. 950 m2 VVO Te huur: Bedrijfsruimte In het nieuw te bouwen zwembad Krommerijn Oppervlak ca. 950 m2 VVO Bestemming: sportactiviteiten / maatschappelijke voorzieningen Weg naar Rhijnauwen 3, Utrecht Omschrijving: Algemene

Nadere informatie

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen 17 september 2014 Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning Eindrapport zienswijzen Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Inhoud 1 Inleiding 6 2 Zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 memo Aan C.c. Van Betreft : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Sloterdijk I

Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Sloterdijk I Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Sloterdijk I Het ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I heeft met ingang van 6 december 2012 voor de duur van zes weken (t/m 16 januari 2013) voor een ieder

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 6 september 2016 1 Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 Startbijeenkomst 6 september 2016 http://www.oss.nl/voorzieningenkaart 6 september 2016 2 Agenda Welkom door Dorpsraad Stand van zaken en

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp nieuwe stedenbouwkundige invulling/aanpassing Masterplan 023

Nota van B&W. Onderwerp nieuwe stedenbouwkundige invulling/aanpassing Masterplan 023 Nota van B&W Onderwerp nieuwe stedenbouwkundige invulling/aanpassing Masterplan 023 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. F. Woltjer Telefoon 5113678 E-mail: f.woltjer@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. SO/PM

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 13 september 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Samenvatting

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Dit stappenplan is bedoeld voor gemeenten die willen onderzoeken welke huisvestingsvormen het beste kunnen worden ingezet om de hoge taakstellingen

Nadere informatie

Van dinsdag 29 december 2015 tot en met maandag 8 februari 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan

Van dinsdag 29 december 2015 tot en met maandag 8 februari 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan Nr. 87315/Z -16-58179 Ruimtelijke Ontwikkeling Inkomende post Z0583CF32CC 29 januari 2016 B 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 STABILITAS Duurzaam Durven Doen Gemeente Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

VOORSTEL TOT BESLUIT

VOORSTEL TOT BESLUIT Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Telefoon: 0598-425595 VOORSTEL TOT BESLUIT Agendapunt 5, bijlage 1a Voor: Algemeen Bestuur Vergadering van: 2 december 2010 Bijlage: Bijlage 1b: financiële onderbouwing

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Geachte leden van de gemeenteraad,

Geachte leden van de gemeenteraad, Ruimte en Economie Vastgoed bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost

Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost Memo Aan Van Kopie aan Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost Datum 1 oktober 2015 Geachte mevrouw Verschuren, beste Heleen, In reactie op uw mail van 2 september

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ NAUTISCH NDSM Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 N A U T NDSM Amsterdam Uitdagend Tijdspad Nieuw Nautische bedrijven I S C H Inspirerende Schetsen Commerciële

Nadere informatie

Effectmeting. Fort aan den Hoek van Holland

Effectmeting. Fort aan den Hoek van Holland Effectmeting Fort aan den Hoek van Holland Effectmeting De betekenis van Fort aan den Hoek van Holland 1 Korte omschrijving van het advies Na een werkbezoek aan het Fort op 22 februari 2006 verzocht toenmalig

Nadere informatie

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied t.b.v. Bestemmingswijziging Zandstraat 134/134a Status: Vastgesteld INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding,

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Marktconsultatie en gebiedsontwikkeling NRE-terrein.

gemeente Eindhoven Betreft Marktconsultatie en gebiedsontwikkeling NRE-terrein. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13bst00808 Dossiernummer 13.21.403 21 mei 2013 Raadsinformatiebrief Betreft Marktconsultatie en gebiedsontwikkeling NRE-terrein. Inleiding Ter behoud van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overamstel

Nieuwsbrief Overamstel Bezoekadres Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 1104 1000 BC Amsterdam Telefoon 020 552 6111 Fax 020 552 6100 Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidoostlob Projectgroep Overamstel Aan de bewoner/gebruiker

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Adviescommissie 12 oktober 2010 Dagelijks bestuur 21 oktober 2010 Algemeen bestuur 11 november 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Onderwerp Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland Het algemeen

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 8 januari 2002 Commissievergadering d.d. 22 januari 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Herontwikkeling Burg. Smitsplein Toelichting: Bijgaand treft u een concept raadsvoorstel aan

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

M. Peterse raad september 2011

M. Peterse raad september 2011 9 M. Peterse 479 mar@valkenswaard.nl 11raad00437 29 september 2011 Afwijzen van een verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134) Het voorliggende woonhuis wordt nu

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

De Ondernemershuizengids

De Ondernemershuizengids De Ondernemershuizengids Het Ondernemershuis Inleiding De Plaspoelpolder is in beweging! Het aantal lunchrooms is in 2014 meer dan verdubbeld en lege gebouwen vinden nieuwe gebruikers! De opkomst van verschillende

Nadere informatie

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN Notitie voor: Colleges van B&W van de deelnemers aan het regionaal programma Bedrijventerreinen van de Regio

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Brielle, 23 september 2015 verzonden

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Brielle, 23 september 2015 verzonden Aan de leden van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen behandeld door: J.F.J. Knol t: 0181-471117 e: j.knol@brielle.nl bijlage(n): 1 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Brielle, 23 september 2015

Nadere informatie

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. : 4 juli 2017 Blad. : 1 van 5

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. : 4 juli 2017 Blad. : 1 van 5 Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 460565 Programma : Ruimte en samenleving Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van

Nadere informatie

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP www.leiden.nl/raad RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit 14.0876 d.d.:7-10-2014 Naam programma: Economie en Toerisme

Nadere informatie

Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) wordt een intergemeentelijke Structuurvisie

Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) wordt een intergemeentelijke Structuurvisie Samenvatting Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) wordt een intergemeentelijke Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) opgesteld. In deze structuurvisie wordt de ruimtelijke

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011 BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b Vastgesteld op 27 september 2011 1. INLEIDING Op 28 april 2010 is er een overeenkomst gesloten waarin onder andere is overeengekomen, dat het stadsdeel middels een daarvoor

Nadere informatie

adres huis-nummer functie reden antikraak anders weer in gebruik

adres huis-nummer functie reden antikraak anders weer in gebruik Bijlage bij brief aan de gemeenteraad dd. 0 juli 202 inzake vervolgbeantwoording vragen raadslid Mulder naar leegstaande gemeenteen CENTRUM NW UILENBURGERSTR 6 TV-bedrijfsruimte herontwikkeling 3e kwartaal

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Jonge startende ondernemer. en wat nu?

Jonge startende ondernemer. en wat nu? Jonge startende ondernemer en wat nu? Inleiding We zijn op onderzoek uitgegaan op zoek naar jonge startende ondernemers dit hebben we op verschillende manieren gedaan: - we zijn bij bedrijven langs geweest

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen.

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. Plan Van Aanpak Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk 24 april 2017) Besluitvorming: Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. 1) Aanleiding Het

Nadere informatie

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 *Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 Commissievoorstel Onderwerp : Bestemmingsplan Cuijk, Zwaanplein Oude Werf Datum college : 10 mei 2016 Portefeuillehouder : J.H.L.M. Nielen

Nadere informatie

STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN

STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT GEBIEDSONTWIKKELING 3 DYNAMISCH IN BELEVINGEN

Nadere informatie

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis?

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? 1 Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? Dronten, februari 2012 2 1. Inleiding Binnen de gemeente Dronten is sinds 2003 discussie gevoerd over het

Nadere informatie

Minervahaven - MEDIAHAVEN - Amsterdam

Minervahaven - MEDIAHAVEN - Amsterdam Minervahaven - MEDIAHAVEN - Amsterdam Minervahaven - MEDIAHAVEN - Amsterdam Op het grensvlak van stad en haven ligt aan het IJ Stadshaven Houthaven. Dit gebied is gelegen ten noordwesten van het centrum

Nadere informatie

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Ondernemersloket Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Inhoud presentatie Organogram Stadsontwikkeling / Ondernemersloket Plaats binnen Stadsontwikkeling Relatie met andere afdelingen Bemensing

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1070719 Datum: Behandeld door: tjw schreuder Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling / Beleidsontwikkeling Onderwerp: Nachtopvang dak- en thuislozen

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Inspraakrapportage 6 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inspraakprocedure 1.2 Leeswijzer 2. Verwerking inspraakreacties 3. Conclusie 1. Inleiding

Nadere informatie

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Aanwezig: Buro Waalbrug: W. Haans en G. Perenboom. Gemeente Wijk bij Duurstede: W. Kosterman,

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven INLEIDING In 2011 is het voorontwerp bestemmingsplan Heliushaven opgesteld en heeft het wettelijk vooroverleg plaatsgevonden, zoals

Nadere informatie

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 7-3-2007 Nummer 2007/3/4 Portefeuillehouder H. Bressers Sector Samenleving Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product bibliotheek Onderwerp

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

Locatie Turkse Moskee Ede

Locatie Turkse Moskee Ede Behoort bij V.R. 2012/102 Afwegingsnotitie Locatie Turkse Moskee Ede Oktober 2012 blz. 1 1. Aanleiding In november 2010 heeft De Turkse Moskee Ede (initiatiefnemer) bij de gemeente een verzoek ingediend

Nadere informatie

CBS Herwijnen Scenario s voor tijdelijke huisvesting. I C S a d v i s e u r s

CBS Herwijnen Scenario s voor tijdelijke huisvesting. I C S a d v i s e u r s CBS Herwijnen Scenario s voor tijdelijke huisvesting I C S a d v i s e u r s Afwegingskader In het kader van de bouw van Brede School Herwijnen moet CBS Herwijnen tijdelijk ergens anders worden gehuisvest.

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Betreft Te huur een ideale locatie voor de startende ondernemer aan de Talmastraat 96 te Rotterdam, gelegen in een rustige woonwijk in Blijdorp.

Betreft Te huur een ideale locatie voor de startende ondernemer aan de Talmastraat 96 te Rotterdam, gelegen in een rustige woonwijk in Blijdorp. TE HUUR Talmastraat 96 te Rotterdam Betreft Te huur een ideale locatie voor de startende ondernemer aan de Talmastraat 96 te Rotterdam, gelegen in een rustige woonwijk in Blijdorp. Indicatieve oppervlakte

Nadere informatie

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: Auteur : S. Nieuwesteeg Directie/Afd : VGEP/EZ Telefoon : 5293753 Datum : 22-06-2011 1 e : Weth. Arbouw 2 e : Weth. Meeuwis 3 e : 4 e : Besluit d.d. Conform

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen op basis van de Quick scan aanbestedingsbeleid Gemeente Barneveld

Conclusies en aanbevelingen op basis van de Quick scan aanbestedingsbeleid Gemeente Barneveld + Conclusies en aanbevelingen op basis van de Quick scan aanbestedingsbeleid Gemeente Barneveld mei 2008 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Zes fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Barneveld hebben een

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang Acht (KDV) Maasstraat 105a 5626BB EINDHOVEN Registratienummer 156476642

Inspectierapport Peuteropvang Acht (KDV) Maasstraat 105a 5626BB EINDHOVEN Registratienummer 156476642 Inspectierapport Peuteropvang Acht (KDV) Maasstraat 105a 5626BB EINDHOVEN Registratienummer 156476642 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectie: 02-07-2014

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/17/02331 Z/G/16/38339 Secretaris A.M.H. Roolvink Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 5 september 2017. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering

Nadere informatie

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: 2015.01082 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de structuurvisie Loon op Zand 2030: De recreatieve kamer

Nadere informatie

BAARNSCHE DIJK 4 BAARN

BAARNSCHE DIJK 4 BAARN BAARNSCHE DIJK 4 BAARN www.baarnschedijk4.nl Omschrijving ALGEMEEN: het betreft een representatief kantoorgebouw, bestaande uit vier bouwlagen en een kelderverdieping, gelegen op een zichtlocatie aan de

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

GD Gemeenteraad en College van B&W Dordrecht Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Onderwerp: Vluchtelingen en Leegstand Datum:

GD Gemeenteraad en College van B&W Dordrecht Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Onderwerp: Vluchtelingen en Leegstand Datum: Gemeenteraad en College van B&W Dordrecht Postbus 8, 3300 AA Dordrecht,111121!1,1!i3.1!1,!ki GD1 05.10.2015 0046 Onderwerp: Vluchtelingen en Leegstand Datum: 25-09-2015 Geachte leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie