EINDEJAARSTIPS Omdat mensen tellen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDEJAARSTIPS 2012. Omdat mensen tellen."

Transcriptie

1 EINDEJAARSTIPS 2012 Omdat mensen tellen.

2

3 EINDEJAARSTIPS 2012 Omdat mensen tellen.

4 VOORWOORD Voor u liggen de Eindejaarstips Wat moet u echt nog dit najaar doen, of juist niet, om voordeel te behalen. Uiteraard is ook het Belastingpakket voor 2013 in deze Eindejaarstips verwerkt. U vindt dan ook zeker tips terug over de nieuwe eigenwoningregeling, de afschaffing van de thincapitalisation en de belastingplicht van buitenlandse managementvennootschappen. Ook zullen er nog diverse wijzigingen volgen uit de parlementaire behandeling. Niet in de laatste plaats heeft dit te maken met de onderhandelingen tussen VVD en PvdA die ten tijde van het schrijven van deze Eindejaarstips nog volop gaande zijn. Wij houden u via onze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Op onze website zullen de Eindejaarstips worden geactualiseerd. Wij wensen u veel voordeel met deze Eindejaarstips. Indien u meer informatie wilt, of een advies op maat, kunt u uiteraard contact opnemen met uw BDO-adviseur. Wij staan u graag met raad en daad bij. Met vriendelijke groet, BDO Belastingadviseurs

5 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Ondernemers en ondernemingen... 7 Inkomsten- en vennootschapsbelasting... 8 Vpb-ondernemers Belastingplicht van buitenlandse managementvennootschappen: nieuwe regels in Belastingplicht van stichtingen: voorkom onverwachte heffing door tijdig verzoek om belastingplicht... 9 Wijzig uw boekjaar Beleg in de VBI Maak uw beleggingsverliezen definitief (en beleg in box 3 of de VBI) Verzoek om toepassing van de regeling voor functionele valuta Benut de aftrek van gemengde kosten optimaal Voorziening voor pseudo-eindheffing hoge lonen Zorg voor een verrekenprijsadministratie Maak gebruik van buitenlandse gunstregimes voor rentebaten Verzoek om teruggave bronbelasting bij dividenden, rente of royalty s Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie Voorkom toepassing van de thincapitalisationregeling in Voorkom toepassing van de aftrekbeperking voor deelnemingsrente Laat een fiscale financieringsscan uitvoeren Let op de fiscale aspecten van de Flex-BV Maak uw onderneming fiscaal vriendelijk schuldenvrij Haal belastingvoordelen door terugkeer uit de BV... 16

6 4 EINDEJAARSTIPS 2012 Haal voordeel uit het aangaan van een fiscale eenheid Voorkom nadelen door het verbreken van een fiscale eenheid Haal voordeel door het verbreken van de fiscale eenheid Aangaan en verbreken van een fiscale eenheid in één jaar Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening IB-ondernemers Stel winstneming uit Houd uw uren bij voor het urencriterium Resultaatgenieter of ondernemer? Etiketteer uw vermogen correct Vorm nog een voorziening in Waardeer uw onvolwaardige vorderingen af Waardeer incourante voorraden af Benut de herinvesteringsreserve Spreid uw investeringen in de tijd Doe een energie- of milieu-investering in Voorkom verdamping van verliezen uit Btw Maak slim gebruik van de aangiftetermijnen Vraag uw btw over 2012 in andere EU-lidstaat terug Let op de herzieningstermijn Vraag teruggave btw voor dubieuze debiteuren Voorkom btw-heffing bij maatschappen en VOF s Kwalificeert uw huurder nog voor aftrekgerechtigdheid? Loop geen btw-vooraftrek mis als medicus Loop de KOR niet mis Betaal nooit contant bij het tanken Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking Privégebruik auto... 24

7 INHOUDSOPGAVE 5 Formaliteiten Benut de mogelijkheid van ambtshalve teruggaaf Vernietig uw oude administratie Dien zo snel mogelijk een suppletie btw in Kijk goed naar uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf Hoofdstuk 2 DGA s en personeel Beoordeel uw (gebruikelijk) loon Stop met pensioen opbouwen Maak uw decemberuitkering belastingvrij Verschuif de eindejaarsuitkeringen naar Licht uw werknemers voor over de gevolgen van de werkkostenregeling Hoofdstuk 3 Privé Toekomstvoorzieningen: pensioenen en lijfrenten Overweeg de pensioenknip Koop pensioen in bij een pensioentekort Bereken uw pensioentekort met de juiste gegevens Betaal uw lijfrentepremie op tijd Benut de flexibiliteit van oude lijfrentepolissen Overweeg afkoop bij uitkering van kleine lijfrente Family-taxplanning Maak gebruik van jaarlijkse vrijstellingen Benut alsnog de hoge vrijgestelde schenking Overweeg schenken met behoud van beschikkingsmacht Maak gebruik van de uitsluitingsclausule Overweeg een herroepelijke schenking Gebrek aan liquiditeiten? Doe een papieren schenking Hebt u aan uw kinderen een renteloze of laagrente directe opeisbare lening verstrekt?... 37

8 6 EINDEJAARSTIPS 2012 Laat uw testament (regelmatig) checken Zet tijdig de gemeenschap van goederen om in huwelijkse voorwaarden Check uw huwelijkse voorwaarden Kom het periodiek verrekenbeding na Bent u betrokken of betrokken geweest bij de afwikkeling van een nalatenschap? Hebt u in het verleden vermogen met uw kinderen gesplitst (ouders het vruchtgebruik/kinderen het bloot eigendom) aangekocht? Hebt u in het verleden onroerende zaken aan uw (klein)kinderen overgedragen onder het voorbehoud van vruchtgebruik/recht van gebruik en bewoning? Hebt u een aanslag erfbelasting/schenkbelasting ontvangen? Maak bezwaar! Bent u voornemens uw bedrijf (gedeeltelijk) over te dragen met toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de SW? Hebt u of uw echtgeno(o)t(e) geïnvesteerd in een vermogensbestanddeel van de ander? Eigen woning Betaal uw rente vooruit Sluit dit jaar nog een KEW, SEW of BEW Houd rekening met de wijzigingen op het gebied van de eigenwoningregeling per Overig Middeling: een onverwachte teruggaaf van belasting BDO-vestigingen... 43

9 HOOFDSTUK 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN

10 8 EINDEJAARSTIPS 2012 Inkomsten- en vennootschapsbelasting Vpb-ondernemers Belastingplicht van buitenlandse managementvennootschappen: nieuwe regels in 2013 In het buitenland gevestigde lichamen zijn in Nederland belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting ter zake van onder meer de werkzaamheden die worden verricht als bestuurder of commissaris van een in Nederland gevestigd lichaam. Vanaf 1 januari 2013 wordt niet alleen de beloning voor de formele (statutaire) bestuurder/vennootschap in de heffing betrokken, maar ook de beloning voor de materiële bestuurder/vennootschap en manager/ vennootschap. De voorgestelde wijziging is vooral gericht op in België gevestigde management-bvba s die bestuurswerkzaamheden en managementdiensten verrichten voor in Nederland gevestigde vennootschappen zonder dat sprake is van formeel bestuurderschap. De genoemde uitbreiding heeft in verdragssituaties alleen effect in relatie tot landen waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, dat de heffingsbevoegdheid over vergoedingen voor dergelijke materiële bestuurswerkzaamheden toewijst aan de staat waarin het lichaam waarvoor de werkzaamheden worden verricht is gevestigd (in casu Nederland). De verruiming heeft daarom vooral betekenis in de relatie met België, aangezien in het belastingverdrag met België een specifieke bestuurdersbepaling met een ruime reikwijdte is opgenomen. Aldus wordt invulling gegeven aan de heffingsbevoegdheid die aan Nederland toekomt ingevolge het belastingverdrag met België. Daarnaast heeft de voorgestelde uitbreiding betekenis in niet-verdragssituaties.

11 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 9 TIP Heeft u een management-bvba dan is het raadzaam om nog in 2012 te beoordelen of de structuur of de werkzaamheden zo kunnen worden aangepast, dat Nederlandse heffing niet aan de orde komt. Belastingplicht van stichtingen: voorkom onverwachte heffing door tijdig verzoek om belastingplicht Stichtingen en verenigingen zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, indien en voor zover zij een onderneming drijven. Indien en voor zover een stichting of vereniging een onderneming drijft, kan zij onder voorwaarden worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Voorheen gold deze zogenoemde subjectieve vrijstelling alleen voor stichtingen en verenigingen die een sociaal of maatschappelijk belang behartigen (ANBI s en SBBI s). Deze voorwaarden zijn geschrapt met ingang van 1 januari Vanaf 1 januari 2012 is elke ondernemende stichting of vereniging vrijgesteld van vennootschapsbelasting indien: - in een jaar haar winst niet meer bedraagt dan , of - de winst van het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren samen niet meer bedraagt dan Dit lijkt erg aantrekkelijk, maar kan ook leiden tot een onverwachte (hoge) heffing van vennootschapsbelasting als in enig jaar de winst minder bedraagt dan of de winst samen met de winst in de afgelopen 4 jaar minder bedraagt dan De vrijstelling brengt namelijk mee dat een stichting of vereniging die voorheen belastingplichtig was, moet afrekenen over haar stille reserves, fiscale reserves en/of goodwill. Deze eindafrekening c.q. heffing vindt plaats in het jaar direct voorafgaande aan het jaar waarin de subjectieve vrijstelling van toepassing wordt. De vrijstelling kan ook leiden tot een hogere heffing vergeleken met de situatie waarin een stichting of vereniging steeds belastingplichtig

12 10 EINDEJAARSTIPS 2012 zou zijn geweest. Een belastingplichtige stichting of vereniging kan haar verliezen uit de vrijgestelde periode namelijk niet verrekenen. Voorbeeld Stichting X behaalt al jaren een winst van In de waarde van het ondernemingspand schuilt een stille reserve van 1 miljoen. In 2012 behaalt Stichting X een resultaat van Dit betekent in principe dat Stichting X in 2012 vrijgesteld is van vennootschapsbelasting. Wel moet ultimo % vennootschapsbelasting worden afgerekend over de stille reserve in het ondernemingspand. Dit levert dus een last op van grofweg ! Wanneer de vrijstelling (door eindafrekening of verliezen) niet is gewenst, moet worden verzocht om de vrijstelling niet toe te passen. Een dergelijk verzoek geldt vervolgens voor een periode van minimaal vijf jaar. Het verzoek moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het jaar waarop het verzoek betrekking heeft, worden ingediend bij de inspecteur. Het verzoek kan dus niet (pas) bij de aangifte worden gedaan. Deze termijn is niet praktisch. In de praktijk betekent dit dat binnen zes maanden na afloop van het jaar duidelijk moet zijn óf de vrijstelling van toepassing is en zo ja, of verzocht dient te worden om belastingplicht. Om een mogelijke eindafrekening per eind 2011 te voorkomen, dient voor het belastingjaar 2012 te worden verzocht om belastingplicht. Dit verzoek dient vóór 1 juli 2013 ingediend te worden. Een aandachtspunt is dat het verzoek voor meerdere jaren geldt en dus in de afweging ook de toekomstige resultaten van de stichting of vereniging ingeschat moeten worden. TIP Beoordeel kort na het einde van 2012 of een verzoek om belastingplicht wenselijk is.

13 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 11 Wijzig uw boekjaar Indien u om administratieve en/of andere bedrijfseconomische redenen uw boekjaar wenst te wijzigen, kunt u wellicht een bijkomend belastingvoordeel behalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tariefsvoordelen, een langere verliesverrekeningstermijn, een langere termijn om te herinvesteren of een lagere renteaftrekbeperking op grond van de thincapitalisationregeling. TIP Beoordeel nog voor het einde van het jaar of uw boekjaar aangepast moet worden. Moet uw boekjaar worden aangepast dan moet het besluit om het boekjaar aan te passen namelijk nog voor het einde van het boekjaar zijn genomen. Beleg in de VBI De Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) kan worden gebruikt om fiscaal vriendelijk in Nederland te beleggen in diverse financiële instrumenten. Wij zien ruime toepassingsmogelijkheden voor de directeur-grootaandeelhouder en zijn familie. Een VBI kan voor korte of langere tijd worden gebruikt. Dit is voordelig indien de beleggingsrendementen hoog zijn. Echter, ook in geval van laagrenderende beleggingen, zoals deposito s kan worden overwogen om nog voor het einde van het jaar een VBI aan te gaan. Tot een beleggingsrendement van 4,8% is een belastingheffing van 25% over het werkelijke rendement immers lager dan de heffing in box 3 (1,2%). De rechtsvorm van een VBI kan bestaan uit een NV of fonds voor gemene rekening (FGR). De oprichting en ontbinding van een FGR is relatief eenvoudig. TIP Beoordeel voor het einde van het jaar of een VBI voor u interessant is. Door nog vóór 1 januari 2013 een VBI op te zetten voorkomt u de box 3-heffing in 2013.

14 12 EINDEJAARSTIPS 2012 Maak uw beleggingsverliezen definitief (en beleg in box 3 of de VBI) Als de beleggingen van uw BV in waarde zijn gedaald, overweeg dan om de verliezen definitief te maken door overdracht van de beleggingen aan privé of aan een familiale VBI. De verliezen zijn dan aftrekbaar tegen 20%-25% en de toekomstige waardestijgingen van de beleggingen zijn dan vriendelijker belast. Verzoek om toepassing van de regeling voor functionele valuta De aangifte vennootschapsbelasting wordt normaal gesproken gedaan in euro s. Als de vennootschap haar jaarrekening opmaakt in een andere functionele valuta, dan is het mogelijk om ook in die valuta aangifte te doen. Het voordeel is dat valutaresultaten niet meer van invloed zijn op de in Nederland verschuldigde vennootschapsbelasting. Om met ingang van 2013 gebruik te maken van de regeling voor functionele valuta moet u vóór 1 januari 2013 een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Een keuze voor de regeling voor functionele valuta geldt in beginsel voor een periode van tien jaar. Benut de aftrek van gemengde kosten optimaal In beginsel zijn zogenoemde gemengde kosten tot een bedrag van niet aftrekbaar. Bij aanwezigheid van één of meer werknemers wordt dit niet-aftrekbare bedrag vervangen door, kort gezegd, 0,4% van de totale loonkosten. Dus bij een totale loonsom van meer dan wordt het niet-aftrekbare bedrag verhoogd. Bij de aangifte kan er voor worden gekozen om loon uit vroegere dienstbetrekking (betaalde pensioenen) niet tot de loonkosten te rekenen. Hierdoor kunnen meer gemengde kosten in aftrek worden gebracht. Voorziening voor pseudo-eindheffing hoge lonen In 2013 (op 31 maart 2013) geldt een pseudo-eindheffing voor

15 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 13 inhoudingsplichtigen (werkgevers) met werknemers die in 2012 een hoog loon hebben genoten. Kort gezegd gaat het om een werkgeversheffing van 16% over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking voor zover dat loon in 2012 meer bedroeg dan Naar onze mening kan voor de in 2013 te betalen pseudo-eindheffing al in het fiscale boekjaar 2012 een voorziening worden gevormd. Zorg voor een verrekenprijsadministratie De voorwaarden van onderlinge rechtsverhoudingen tussen gelieerde lichamen mogen niet afwijken van de voorwaarden die (in het economische verkeer) tussen onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. De administratie dient gegevens te bevatten waaruit blijkt op welke wijze de verrekenprijzen tot stand zijn gekomen en waaruit kan worden opgemaakt dat er met betrekking tot de tot stand gekomen verrekenprijzen sprake is van voorwaarden die door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. Maak gebruik van buitenlandse gunstregimes voor rentebaten De groepsrentebox gaat definitief niet door. Het bedrijfsleven zal het dus jammer genoeg voorlopig moeten doen zonder Nederlands gunstregime voor rentebaten. Wellicht is het buitenland een interessant alternatief voor uw onderneming? Verzoek om teruggave bronbelasting bij dividenden, rente of royalty s Als u geen verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend, wordt belasting ingehouden bij de uitbetaling van dividenden, rente of royalty s. U kunt dan achteraf een verzoek om teruggaaf van de teveel ingehouden belasting indienen. Hoeveel belasting u terugkrijgt, is afhankelijk van het percentage dat volgens het belastingverdrag is vrijgesteld. Onder de meeste belastingverdragen

16 14 EINDEJAARSTIPS 2012 dient een verzoek om teruggave van ingehouden bronbelasting binnen drie jaar na het jaar van ontvangst van het buitenlandse inkomen te worden ingediend. Niet teruggevraagde bronbelasting is niet vatbaar voor verrekening en is bovendien niet als kosten in mindering te brengen op het resultaat. Op basis van het voorgaande adviseren wij u er zeker van te zijn dat de over het jaar 2009 ingehouden bronbelasting voor het einde van 2012 is teruggevraagd. Mocht u zekerheid willen verkrijgen over de termijn waarbinnen een verzoek om teruggave van de op u uit het buitenland ontvangen buitenlandse inkomen ingehouden bronbelasting dient te worden ingediend, adviseren wij u contact met ons op te nemen zodat we het van toepassing zijnde verdrag kunnen raadplegen. Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie De fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie kunnen u veel liquiditeit opleveren. Denk aan de innovatiebox, de Research & Developmentaftrek (RDA), de afdrachtvermindering voor speuren ontwikkelingswerk en de mogelijkheid om voortbrengingskosten van zelf voortgebrachte immateriële activa direct ten laste van het resultaat te brengen. Voorkom toepassing van de thincapitalisationregeling in 2012 De thincapitalisationregeling is niet meer van toepassing in boekjaren die beginnen op of na 1 januari Maar de regeling geldt dus nog voor boekjaren tot en met Toepassing van de regeling in 2012 kan wellicht nog worden voorkomen of beperkt door tijdig (voor het einde van het boekjaar) uw vermogensverhouding op orde te brengen. Rente op groepsleningen is niet aftrekbaar indien een vennootschap bovenmatig is gefinancierd met vreemd vermogen. Of dat het geval is wordt beoordeeld op basis van het gemiddelde vreemd vermogen en het gemiddelde

17 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 15 eigen vermogen in een jaar. De stand van het eigen en vreemd vermogen aan het begin van het jaar en het einde van het jaar is dus bepalend. Bent u bovenmatig gefinancierd met vreemd vermogen, dan kunt u dit nog voorkomen door nog dit jaar uw ratio aan te passen. Uw EV-VV-ratio wordt ook beïnvloed door gefinancierde investeringen, verliezen en dividenduitkeringen. Houd daar rekening mee. Tijdige actie voorkomt (financiële) belastingschade. Door de afschaffing van de thincapitalisationregeling is uw onderneming vanuit deze fiscale hoek niet meer gebonden aan een bepaalde verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Dit kan dus leiden tot meer renteaftrek. Let wel: een scheve financiering met veel vreemd vermogen (van gelieerde partijen) kan mogelijkerwijs wel tot andere fiscale discussies leiden. Voorkom toepassing van de aftrekbeperking voor deelnemingsrente Vanaf 1 januari 2013 geldt voor boekjaren die beginnen op of na die datum, de (nieuwe) aftrekbeperking voor deelnemingsrente. Echter, deze renteaftrekbeperking geldt pas indien en voor zover u jaarlijks meer dan aan rente betaalt. Bovendien geldt de renteaftrekbeperking niet voor (aangekochte) deelnemingen die kwalificeren als uitbreidingsinvesteringen in operationele activiteiten, waardoor bedrijvig Nederland ook op die wijze wordt ontzien. Laat een fiscale financieringsscan uitvoeren Ook na afschaffing van de thincapitalisationregeling blijven nog voldoende renteaftrekbeperkingen over waar men tegen aan kan lopen. En ook blijft de financiering van uw onderneming een punt van fiscale aandacht. Laat daarom een fiscale financieringsscan

18 16 EINDEJAARSTIPS 2012 uitvoeren om risico s te beperken en kansen te benutten. Let op de fiscale aspecten van de Flex-BV Met ingang van 1 oktober 2012 is de zogenoemde Flex-BV een feit. Als u gebruik maakt van de civielrechtelijke flexibiliseringsmogelijkheden van het nieuwe BV-recht (zoals uitgifte van winstrechtloze aandelen, stemrechtloze aandelen, aandelen met verschillende winstrechten en/of aandelen met verschillende stemrechten) laat dan ook altijd de fiscale aspecten beoordelen door een fiscalist. Maak uw onderneming fiscaal vriendelijk schuldenvrij Door de huidige economische tegenwind komt schuldsanering steeds vaker voor om ondernemingen een nieuwe kans te geven. De schuldenlast van een vennootschap kan op verschillende manieren worden verminderd. Elke variant heeft zijn eigen fiscale gevolgen. Eén manier om de schulden van een vennootschap te verminderen, is de situatie waarin de schulden van de debiteur worden teruggekocht, van bijvoorbeeld de bank door bijvoorbeeld de aandeelhouder van de debiteur. Vervolgens kan de onderlinge vordering/schuldverhouding worden omgezet in eigen vermogen. In beginsel blijven de verliezen van de debiteur dan in stand. Het terugkopen van een schuld ofwel het kopen van een onvolwaardige vordering door de aandeelhouder (DGA of Holding) van de schuldenaar is mogelijk een goede variant om de schuldenlast van een vennootschap te verminderen. Let wel: ook deze variant kan ongewenste fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld indien de (terugkopende) aandeelhouder en de schuldenaar gevoegd zijn in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Maatwerk is vereist! Haal belastingvoordelen door terugkeer uit de BV Als de onderneming van uw BV een relatief lage winst behaalt kan het vanuit fiscale optiek interessant zijn om uw onderneming

19 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 17 weer in de vorm van een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap te gaan drijven. U betaalt dan mogelijk veel minder belasting. Haal voordeel uit het aangaan van een fiscale eenheid Een fiscale eenheid kan uw onderneming diverse voordelen bieden. Denk hierbij vooral aan de onderlinge verliesverrekening. In voorkomende gevallen kunt u door voeging van een dochtermaatschappij de latent aanwezige verliezen van de dochtermaatschappij mogelijk in de fiscale eenheid verrekenen. Houd hierbij rekening met de regels van goed koopmansgebruik. Voorkom nadelen door het verbreken van een fiscale eenheid Een fiscale eenheid biedt uw onderneming veel voordelen, maar kan ook belangrijke nadelen met zich meebrengen. Voor een onderneming in zwaar weer kan de onderlinge verliesverrekening voordelig zijn. Echter, voor diezelfde onderneming in zwaar weer is de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de VPB-schuld van de fiscale eenheid voor elk van de gevoegde maatschappijen een potentieel nadeel. Bovendien heeft de ontvanger van de Belastingdienst bij een fiscale eenheid ruime verrekeningsmogelijkheden: zo kan een loonbelastingschuld van de ene gevoegde maatschappij worden verrekend met een teruggaaf omzetbelasting van een andere gevoegde maatschappij. Een verbreking van de fiscale eenheid zorgt ervoor dat deze nadelen voor toekomstige belastingschulden worden vermeden. Haal voordeel door het verbreken van de fiscale eenheid Door de fiscale eenheid te verbreken kan wellicht meerdere malen gebruik worden gemaakt van het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting. Dit kan per BV een voordeel opleveren van Investeert u meer dan , bekijk dan of u uw investeringen kunt spreiden over verschillende vennootschappen buiten de fiscale

20 18 EINDEJAARSTIPS 2012 eenheid. Ook dat kan u een extra voordeel opleveren in de vorm van de (kleinschaligheids)investeringsaftrek. Aangaan en verbreken van een fiscale eenheid in één jaar Als de fiscale eenheid in de loop van het boekjaar is aangegaan, kan het (afhankelijk van de behaalde resultaten) voordelig zijn om de fiscale eenheid nog dit boekjaar weer te verbreken. De fiscale eenheid wordt dan namelijk geacht niet te hebben bestaan. Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening Als u in 2012 een verlies heeft geleden, kan een verzoek om voorlopige verliesverrekening wellicht voor extra liquiditeit zorgen. IB-ondernemers Stel winstneming uit De MKB-winstvrijstelling wordt vanaf 1 januari 2013 verhoogd van 12% tot 14%. Vanaf 2013 wordt dus meer winst vrijgesteld. Beoordeel daarom of u geoorloofd winst kunt uitstellen. Houd uw uren bij voor het urencriterium Als u gebruik wilt maken van de ondernemersfaciliteiten, moet u voldoen aan het zogenoemde urencriterium. U moet aannemelijk maken dat u ten minste uur aan de onderneming heeft besteed. Resultaatgenieter of ondernemer? Werknemers betalen maximaal 52% inkomstenbelasting. Ook resultaatgenieters, zoals freelancers, die op incidentele basis opbrengsten genieten betalen 52%. Ondernemers krijgen echter een korting van 14% vanaf 1 januari Het toptarief voor ondernemers is dan effectief 44,72%. Bent u resultaatgenieter of werknemer, dan kunt u dus 7,28% besparen door uw activiteiten

21 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 19 uit te bouwen tot een onderneming of door uw dienstbetrekking te verruilen voor een onderneming. Etiketteer uw vermogen correct Vermogensetikettering: privévermogen of bedrijfsvermogen? Beoordeel samen met uw belastingadviseur bij investeringen van het afgelopen jaar of deze moeten worden aangemerkt als privévermogen of ondernemingsvermogen. U krijgt maar één kans. Aan een eenmaal gemaakte keuze bent u namelijk gebonden. Vorm nog een voorziening in 2012 Beoordeel of u nog dit jaar een voorziening kunt vormen. Bent u IB-ondernemer? Een eventueel daardoor ontstaan verlies kan nog worden verrekend met de winsten van 2009, 2010 en Waardeer uw onvolwaardige vorderingen af Zijn er vorderingen op de balans waarvan u betwijfelt of deze ooit volledig betaald zullen worden, dan kunt u deze vordering afwaarderen en hiermee een liquiditeitsvoordeel behalen. Waardeer incourante voorraden af Beoordeel de waarde van uw incourante voorraden. Een forse afwaardering hiervan kan u liquiditeitsvoordeel opleveren. Benut de herinvesteringsreserve Hebt u een bedrijfsmiddel verkocht, dan kunt u belastingheffing over de boekwinst uitstellen. U moet dan uiterlijk aan het einde van het boekjaar wel aannemelijk maken dat u wilt herinvesteren. Verzamel voor het einde van het boekjaar gegevens, waaruit blijkt dat u een herinvesteringsvoornemen hebt. Hebt u nog een herinvesteringsreserve staan? Let op de herinvesteringstermijn van drie jaar en bekijk op welke investeringen u de reserve (het beste) kunt afboeken.

22 20 EINDEJAARSTIPS 2012 Spreid uw investeringen in de tijd Investeert u meer dan ? Bekijk dan of u uw investeringen kunt spreiden in de tijd. U krijgt dan meer kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Doe een energie- of milieu-investering in 2012 Een energie-investering levert u een extra aftrek op van 41,5%. Een milieu-investering levert u een extra investeringsaftrek op van 13,5%, 27% of zelfs 36%. Zo n extra aftrekpost zorgt voor meer liquiditeit voor uw onderneming. Voorkom verdamping van verliezen uit 2003 De verliezen uit 2003 kunnen nog tot en met 2012 worden verrekend. Na dit jaar verdampen deze verliezen. TIP Uw BDO-adviseur weet verschillende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. Check of er één voor u bij zit. Btw Maak slim gebruik van de aangiftetermijnen Zolang er sprake is van een totaal te betalen bedrag wordt een financieringsvoordeel gerealiseerd, als gekozen wordt om per kwartaal de aangifte en afdracht van btw te doen. Krijgt u structureel btw terug, doe dan juist per maand aangifte. Vraag uw btw over 2012 in andere EU-lidstaat terug Vanaf 1 januari 2010 kunnen Nederlandse ondernemers via een elektronisch portaal bij de Nederlandse Belastingdienst de btw terugvragen die ze in een ander EU-land hebben betaald. De Nederlandse Belastingdienst stuurt dit verzoek door aan het land van

23 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 21 teruggaaf. De sluitingsdatum om btw terug te vragen voor het jaar 2012 is 30 september Let op de herzieningstermijn Als u in het verleden onroerende zaken heeft aangeschaft en voor die aanschaf de btw geheel of gedeeltelijk in aftrek heeft gebracht, dient deze btw gedurende tien jaar jaarlijks te worden herzien indien de onroerende zaak meer of minder gebruikt gaat worden voor btw-belaste prestaties. Als u de onroerende zaak in 2012 heeft gebruikt voor handelingen waarvoor geen recht op aftrek bestaat en u alle btw ter zake van de aanschaf van de onroerende zaak in aftrek heeft gebracht, moet u de herzienings-btw aangeven bij de laatste aangifte van het boekjaar. Als u de onroerende zaak in 2012 heeft gebruikt voor handelingen waarvoor wel recht op aftrek bestaat en u geen btw voor de aanschaf van de onroerende zaak in aftrek heeft gebracht, heeft u recht op teruggaaf van de herzienings-btw. Ook deze teruggaaf doet u bij de laatste aangifte van het boekjaar. Het bovenstaande geldt ook voor roerende zaken waarop wordt afgeschreven c.q. waarop kan worden afgeschreven. De herzieningstermijn loopt dan geen tien jaar maar slechts vijf jaar. Vraag teruggave btw voor dubieuze debiteuren Als u over 2012 dubieuze debiteuren heeft die niet meer zullen betalen, kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw. Voorkom btw-heffing bij maatschappen en VOF s Voor de btw wordt de maatschap (en de vennootschap onder firma) als belastingplichtige aangemerkt en niet de afzonderlijke maten (of vennoten). Indien de maten goederen aanschaffen en deze ter beschikking stellen aan de maatschap of aan de maatschap

24 22 EINDEJAARSTIPS 2012 diensten verlenen (zoals licenties), dan is het mogelijk dat daarover btw moet worden berekend. Er zijn echter richtlijnen aan de hand waarvan de btw-heffing kan worden voorkomen. In die regeling is voorts aangegeven hoe kan worden omgegaan met de aftrek van de btw die aan de maat in rekening wordt gebracht. U kunt hierover contact opnemen met uw btw-adviseur. Kwalificeert uw huurder nog voor aftrekgerechtigdheid? Als u onroerende zaken belast met btw verhuurt, is het van belang dat uw huurder de btw voor 90% of meer kan aftrekken (in bepaalde situaties is een aftrekrecht van 70% voldoende). Informeer of uw huurder nog voldoet aan de eisen voor de aftrekgerechtigdheid, zodat u weet of u nog met btw belast kunt verhuren. Loop geen btw-vooraftrek mis als medicus De btw-vrijstelling voor medische handelingen geldt per 1 januari 2013 enkel voor handelingen die gericht zijn op de gezondheidskundige verzorging van de mens, die verricht worden door een erkende (para)medicus, waarbij de handelingen bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) binnen het deskundigheidsgebied van deze (para)medicus vallen en tevens aan de orde zijn gekomen in zijn (BIG-)opleiding. Indien de overige prestaties belast zijn, bestaat ook recht op aftrek van de aan de ondernemer op een voorgeschreven wijze opgemaakte factuur in rekening gebrachte btw, voor zover deze toerekenbaar is aan de belaste handelingen. TIP Beoordeel op tijd of al uw activiteiten vanaf 1 januari 2013 nog onder de vrijstelling vallen.

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2012 november 2012 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2013

Fiscale eindejaarstips 2013 1 van 26 Fiscale eindejaarstips 2013 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor zzp ers, eenmanszaken en vof s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U [1/26] ALLE ONDERNEMERS... 3

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U [1/26] ALLE ONDERNEMERS... 3 FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U [1/26] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Is uw BV al flexibel?

Is uw BV al flexibel? JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Deponeren jaarrekening Is uw BV al flexibel? Op 1 oktober 2012 is de wettelijke regeling voor

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoudsopgave Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoud Onderneming 4 Groepsleningen (thin capitalization) 4 Ontvoeging uit fiscale

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

/ Tips voor ondernemers

/ Tips voor ondernemers / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers...2 Voorkom verliesverdamping...2 Wilt u winst uitstellen?...2 Willekeurige afschrijving...2 Houd in december uw werkkapitaal op peil...2

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie