EINDEJAARSTIPS Omdat mensen tellen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDEJAARSTIPS 2012. Omdat mensen tellen."

Transcriptie

1 EINDEJAARSTIPS 2012 Omdat mensen tellen.

2

3 EINDEJAARSTIPS 2012 Omdat mensen tellen.

4 VOORWOORD Voor u liggen de Eindejaarstips Wat moet u echt nog dit najaar doen, of juist niet, om voordeel te behalen. Uiteraard is ook het Belastingpakket voor 2013 in deze Eindejaarstips verwerkt. U vindt dan ook zeker tips terug over de nieuwe eigenwoningregeling, de afschaffing van de thincapitalisation en de belastingplicht van buitenlandse managementvennootschappen. Ook zullen er nog diverse wijzigingen volgen uit de parlementaire behandeling. Niet in de laatste plaats heeft dit te maken met de onderhandelingen tussen VVD en PvdA die ten tijde van het schrijven van deze Eindejaarstips nog volop gaande zijn. Wij houden u via onze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Op onze website zullen de Eindejaarstips worden geactualiseerd. Wij wensen u veel voordeel met deze Eindejaarstips. Indien u meer informatie wilt, of een advies op maat, kunt u uiteraard contact opnemen met uw BDO-adviseur. Wij staan u graag met raad en daad bij. Met vriendelijke groet, BDO Belastingadviseurs

5 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Ondernemers en ondernemingen... 7 Inkomsten- en vennootschapsbelasting... 8 Vpb-ondernemers Belastingplicht van buitenlandse managementvennootschappen: nieuwe regels in Belastingplicht van stichtingen: voorkom onverwachte heffing door tijdig verzoek om belastingplicht... 9 Wijzig uw boekjaar Beleg in de VBI Maak uw beleggingsverliezen definitief (en beleg in box 3 of de VBI) Verzoek om toepassing van de regeling voor functionele valuta Benut de aftrek van gemengde kosten optimaal Voorziening voor pseudo-eindheffing hoge lonen Zorg voor een verrekenprijsadministratie Maak gebruik van buitenlandse gunstregimes voor rentebaten Verzoek om teruggave bronbelasting bij dividenden, rente of royalty s Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie Voorkom toepassing van de thincapitalisationregeling in Voorkom toepassing van de aftrekbeperking voor deelnemingsrente Laat een fiscale financieringsscan uitvoeren Let op de fiscale aspecten van de Flex-BV Maak uw onderneming fiscaal vriendelijk schuldenvrij Haal belastingvoordelen door terugkeer uit de BV... 16

6 4 EINDEJAARSTIPS 2012 Haal voordeel uit het aangaan van een fiscale eenheid Voorkom nadelen door het verbreken van een fiscale eenheid Haal voordeel door het verbreken van de fiscale eenheid Aangaan en verbreken van een fiscale eenheid in één jaar Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening IB-ondernemers Stel winstneming uit Houd uw uren bij voor het urencriterium Resultaatgenieter of ondernemer? Etiketteer uw vermogen correct Vorm nog een voorziening in Waardeer uw onvolwaardige vorderingen af Waardeer incourante voorraden af Benut de herinvesteringsreserve Spreid uw investeringen in de tijd Doe een energie- of milieu-investering in Voorkom verdamping van verliezen uit Btw Maak slim gebruik van de aangiftetermijnen Vraag uw btw over 2012 in andere EU-lidstaat terug Let op de herzieningstermijn Vraag teruggave btw voor dubieuze debiteuren Voorkom btw-heffing bij maatschappen en VOF s Kwalificeert uw huurder nog voor aftrekgerechtigdheid? Loop geen btw-vooraftrek mis als medicus Loop de KOR niet mis Betaal nooit contant bij het tanken Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking Privégebruik auto... 24

7 INHOUDSOPGAVE 5 Formaliteiten Benut de mogelijkheid van ambtshalve teruggaaf Vernietig uw oude administratie Dien zo snel mogelijk een suppletie btw in Kijk goed naar uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf Hoofdstuk 2 DGA s en personeel Beoordeel uw (gebruikelijk) loon Stop met pensioen opbouwen Maak uw decemberuitkering belastingvrij Verschuif de eindejaarsuitkeringen naar Licht uw werknemers voor over de gevolgen van de werkkostenregeling Hoofdstuk 3 Privé Toekomstvoorzieningen: pensioenen en lijfrenten Overweeg de pensioenknip Koop pensioen in bij een pensioentekort Bereken uw pensioentekort met de juiste gegevens Betaal uw lijfrentepremie op tijd Benut de flexibiliteit van oude lijfrentepolissen Overweeg afkoop bij uitkering van kleine lijfrente Family-taxplanning Maak gebruik van jaarlijkse vrijstellingen Benut alsnog de hoge vrijgestelde schenking Overweeg schenken met behoud van beschikkingsmacht Maak gebruik van de uitsluitingsclausule Overweeg een herroepelijke schenking Gebrek aan liquiditeiten? Doe een papieren schenking Hebt u aan uw kinderen een renteloze of laagrente directe opeisbare lening verstrekt?... 37

8 6 EINDEJAARSTIPS 2012 Laat uw testament (regelmatig) checken Zet tijdig de gemeenschap van goederen om in huwelijkse voorwaarden Check uw huwelijkse voorwaarden Kom het periodiek verrekenbeding na Bent u betrokken of betrokken geweest bij de afwikkeling van een nalatenschap? Hebt u in het verleden vermogen met uw kinderen gesplitst (ouders het vruchtgebruik/kinderen het bloot eigendom) aangekocht? Hebt u in het verleden onroerende zaken aan uw (klein)kinderen overgedragen onder het voorbehoud van vruchtgebruik/recht van gebruik en bewoning? Hebt u een aanslag erfbelasting/schenkbelasting ontvangen? Maak bezwaar! Bent u voornemens uw bedrijf (gedeeltelijk) over te dragen met toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de SW? Hebt u of uw echtgeno(o)t(e) geïnvesteerd in een vermogensbestanddeel van de ander? Eigen woning Betaal uw rente vooruit Sluit dit jaar nog een KEW, SEW of BEW Houd rekening met de wijzigingen op het gebied van de eigenwoningregeling per Overig Middeling: een onverwachte teruggaaf van belasting BDO-vestigingen... 43

9 HOOFDSTUK 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN

10 8 EINDEJAARSTIPS 2012 Inkomsten- en vennootschapsbelasting Vpb-ondernemers Belastingplicht van buitenlandse managementvennootschappen: nieuwe regels in 2013 In het buitenland gevestigde lichamen zijn in Nederland belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting ter zake van onder meer de werkzaamheden die worden verricht als bestuurder of commissaris van een in Nederland gevestigd lichaam. Vanaf 1 januari 2013 wordt niet alleen de beloning voor de formele (statutaire) bestuurder/vennootschap in de heffing betrokken, maar ook de beloning voor de materiële bestuurder/vennootschap en manager/ vennootschap. De voorgestelde wijziging is vooral gericht op in België gevestigde management-bvba s die bestuurswerkzaamheden en managementdiensten verrichten voor in Nederland gevestigde vennootschappen zonder dat sprake is van formeel bestuurderschap. De genoemde uitbreiding heeft in verdragssituaties alleen effect in relatie tot landen waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, dat de heffingsbevoegdheid over vergoedingen voor dergelijke materiële bestuurswerkzaamheden toewijst aan de staat waarin het lichaam waarvoor de werkzaamheden worden verricht is gevestigd (in casu Nederland). De verruiming heeft daarom vooral betekenis in de relatie met België, aangezien in het belastingverdrag met België een specifieke bestuurdersbepaling met een ruime reikwijdte is opgenomen. Aldus wordt invulling gegeven aan de heffingsbevoegdheid die aan Nederland toekomt ingevolge het belastingverdrag met België. Daarnaast heeft de voorgestelde uitbreiding betekenis in niet-verdragssituaties.

11 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 9 TIP Heeft u een management-bvba dan is het raadzaam om nog in 2012 te beoordelen of de structuur of de werkzaamheden zo kunnen worden aangepast, dat Nederlandse heffing niet aan de orde komt. Belastingplicht van stichtingen: voorkom onverwachte heffing door tijdig verzoek om belastingplicht Stichtingen en verenigingen zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, indien en voor zover zij een onderneming drijven. Indien en voor zover een stichting of vereniging een onderneming drijft, kan zij onder voorwaarden worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Voorheen gold deze zogenoemde subjectieve vrijstelling alleen voor stichtingen en verenigingen die een sociaal of maatschappelijk belang behartigen (ANBI s en SBBI s). Deze voorwaarden zijn geschrapt met ingang van 1 januari Vanaf 1 januari 2012 is elke ondernemende stichting of vereniging vrijgesteld van vennootschapsbelasting indien: - in een jaar haar winst niet meer bedraagt dan , of - de winst van het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren samen niet meer bedraagt dan Dit lijkt erg aantrekkelijk, maar kan ook leiden tot een onverwachte (hoge) heffing van vennootschapsbelasting als in enig jaar de winst minder bedraagt dan of de winst samen met de winst in de afgelopen 4 jaar minder bedraagt dan De vrijstelling brengt namelijk mee dat een stichting of vereniging die voorheen belastingplichtig was, moet afrekenen over haar stille reserves, fiscale reserves en/of goodwill. Deze eindafrekening c.q. heffing vindt plaats in het jaar direct voorafgaande aan het jaar waarin de subjectieve vrijstelling van toepassing wordt. De vrijstelling kan ook leiden tot een hogere heffing vergeleken met de situatie waarin een stichting of vereniging steeds belastingplichtig

12 10 EINDEJAARSTIPS 2012 zou zijn geweest. Een belastingplichtige stichting of vereniging kan haar verliezen uit de vrijgestelde periode namelijk niet verrekenen. Voorbeeld Stichting X behaalt al jaren een winst van In de waarde van het ondernemingspand schuilt een stille reserve van 1 miljoen. In 2012 behaalt Stichting X een resultaat van Dit betekent in principe dat Stichting X in 2012 vrijgesteld is van vennootschapsbelasting. Wel moet ultimo % vennootschapsbelasting worden afgerekend over de stille reserve in het ondernemingspand. Dit levert dus een last op van grofweg ! Wanneer de vrijstelling (door eindafrekening of verliezen) niet is gewenst, moet worden verzocht om de vrijstelling niet toe te passen. Een dergelijk verzoek geldt vervolgens voor een periode van minimaal vijf jaar. Het verzoek moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het jaar waarop het verzoek betrekking heeft, worden ingediend bij de inspecteur. Het verzoek kan dus niet (pas) bij de aangifte worden gedaan. Deze termijn is niet praktisch. In de praktijk betekent dit dat binnen zes maanden na afloop van het jaar duidelijk moet zijn óf de vrijstelling van toepassing is en zo ja, of verzocht dient te worden om belastingplicht. Om een mogelijke eindafrekening per eind 2011 te voorkomen, dient voor het belastingjaar 2012 te worden verzocht om belastingplicht. Dit verzoek dient vóór 1 juli 2013 ingediend te worden. Een aandachtspunt is dat het verzoek voor meerdere jaren geldt en dus in de afweging ook de toekomstige resultaten van de stichting of vereniging ingeschat moeten worden. TIP Beoordeel kort na het einde van 2012 of een verzoek om belastingplicht wenselijk is.

13 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 11 Wijzig uw boekjaar Indien u om administratieve en/of andere bedrijfseconomische redenen uw boekjaar wenst te wijzigen, kunt u wellicht een bijkomend belastingvoordeel behalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tariefsvoordelen, een langere verliesverrekeningstermijn, een langere termijn om te herinvesteren of een lagere renteaftrekbeperking op grond van de thincapitalisationregeling. TIP Beoordeel nog voor het einde van het jaar of uw boekjaar aangepast moet worden. Moet uw boekjaar worden aangepast dan moet het besluit om het boekjaar aan te passen namelijk nog voor het einde van het boekjaar zijn genomen. Beleg in de VBI De Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) kan worden gebruikt om fiscaal vriendelijk in Nederland te beleggen in diverse financiële instrumenten. Wij zien ruime toepassingsmogelijkheden voor de directeur-grootaandeelhouder en zijn familie. Een VBI kan voor korte of langere tijd worden gebruikt. Dit is voordelig indien de beleggingsrendementen hoog zijn. Echter, ook in geval van laagrenderende beleggingen, zoals deposito s kan worden overwogen om nog voor het einde van het jaar een VBI aan te gaan. Tot een beleggingsrendement van 4,8% is een belastingheffing van 25% over het werkelijke rendement immers lager dan de heffing in box 3 (1,2%). De rechtsvorm van een VBI kan bestaan uit een NV of fonds voor gemene rekening (FGR). De oprichting en ontbinding van een FGR is relatief eenvoudig. TIP Beoordeel voor het einde van het jaar of een VBI voor u interessant is. Door nog vóór 1 januari 2013 een VBI op te zetten voorkomt u de box 3-heffing in 2013.

14 12 EINDEJAARSTIPS 2012 Maak uw beleggingsverliezen definitief (en beleg in box 3 of de VBI) Als de beleggingen van uw BV in waarde zijn gedaald, overweeg dan om de verliezen definitief te maken door overdracht van de beleggingen aan privé of aan een familiale VBI. De verliezen zijn dan aftrekbaar tegen 20%-25% en de toekomstige waardestijgingen van de beleggingen zijn dan vriendelijker belast. Verzoek om toepassing van de regeling voor functionele valuta De aangifte vennootschapsbelasting wordt normaal gesproken gedaan in euro s. Als de vennootschap haar jaarrekening opmaakt in een andere functionele valuta, dan is het mogelijk om ook in die valuta aangifte te doen. Het voordeel is dat valutaresultaten niet meer van invloed zijn op de in Nederland verschuldigde vennootschapsbelasting. Om met ingang van 2013 gebruik te maken van de regeling voor functionele valuta moet u vóór 1 januari 2013 een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Een keuze voor de regeling voor functionele valuta geldt in beginsel voor een periode van tien jaar. Benut de aftrek van gemengde kosten optimaal In beginsel zijn zogenoemde gemengde kosten tot een bedrag van niet aftrekbaar. Bij aanwezigheid van één of meer werknemers wordt dit niet-aftrekbare bedrag vervangen door, kort gezegd, 0,4% van de totale loonkosten. Dus bij een totale loonsom van meer dan wordt het niet-aftrekbare bedrag verhoogd. Bij de aangifte kan er voor worden gekozen om loon uit vroegere dienstbetrekking (betaalde pensioenen) niet tot de loonkosten te rekenen. Hierdoor kunnen meer gemengde kosten in aftrek worden gebracht. Voorziening voor pseudo-eindheffing hoge lonen In 2013 (op 31 maart 2013) geldt een pseudo-eindheffing voor

15 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 13 inhoudingsplichtigen (werkgevers) met werknemers die in 2012 een hoog loon hebben genoten. Kort gezegd gaat het om een werkgeversheffing van 16% over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking voor zover dat loon in 2012 meer bedroeg dan Naar onze mening kan voor de in 2013 te betalen pseudo-eindheffing al in het fiscale boekjaar 2012 een voorziening worden gevormd. Zorg voor een verrekenprijsadministratie De voorwaarden van onderlinge rechtsverhoudingen tussen gelieerde lichamen mogen niet afwijken van de voorwaarden die (in het economische verkeer) tussen onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. De administratie dient gegevens te bevatten waaruit blijkt op welke wijze de verrekenprijzen tot stand zijn gekomen en waaruit kan worden opgemaakt dat er met betrekking tot de tot stand gekomen verrekenprijzen sprake is van voorwaarden die door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. Maak gebruik van buitenlandse gunstregimes voor rentebaten De groepsrentebox gaat definitief niet door. Het bedrijfsleven zal het dus jammer genoeg voorlopig moeten doen zonder Nederlands gunstregime voor rentebaten. Wellicht is het buitenland een interessant alternatief voor uw onderneming? Verzoek om teruggave bronbelasting bij dividenden, rente of royalty s Als u geen verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend, wordt belasting ingehouden bij de uitbetaling van dividenden, rente of royalty s. U kunt dan achteraf een verzoek om teruggaaf van de teveel ingehouden belasting indienen. Hoeveel belasting u terugkrijgt, is afhankelijk van het percentage dat volgens het belastingverdrag is vrijgesteld. Onder de meeste belastingverdragen

16 14 EINDEJAARSTIPS 2012 dient een verzoek om teruggave van ingehouden bronbelasting binnen drie jaar na het jaar van ontvangst van het buitenlandse inkomen te worden ingediend. Niet teruggevraagde bronbelasting is niet vatbaar voor verrekening en is bovendien niet als kosten in mindering te brengen op het resultaat. Op basis van het voorgaande adviseren wij u er zeker van te zijn dat de over het jaar 2009 ingehouden bronbelasting voor het einde van 2012 is teruggevraagd. Mocht u zekerheid willen verkrijgen over de termijn waarbinnen een verzoek om teruggave van de op u uit het buitenland ontvangen buitenlandse inkomen ingehouden bronbelasting dient te worden ingediend, adviseren wij u contact met ons op te nemen zodat we het van toepassing zijnde verdrag kunnen raadplegen. Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie De fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie kunnen u veel liquiditeit opleveren. Denk aan de innovatiebox, de Research & Developmentaftrek (RDA), de afdrachtvermindering voor speuren ontwikkelingswerk en de mogelijkheid om voortbrengingskosten van zelf voortgebrachte immateriële activa direct ten laste van het resultaat te brengen. Voorkom toepassing van de thincapitalisationregeling in 2012 De thincapitalisationregeling is niet meer van toepassing in boekjaren die beginnen op of na 1 januari Maar de regeling geldt dus nog voor boekjaren tot en met Toepassing van de regeling in 2012 kan wellicht nog worden voorkomen of beperkt door tijdig (voor het einde van het boekjaar) uw vermogensverhouding op orde te brengen. Rente op groepsleningen is niet aftrekbaar indien een vennootschap bovenmatig is gefinancierd met vreemd vermogen. Of dat het geval is wordt beoordeeld op basis van het gemiddelde vreemd vermogen en het gemiddelde

17 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 15 eigen vermogen in een jaar. De stand van het eigen en vreemd vermogen aan het begin van het jaar en het einde van het jaar is dus bepalend. Bent u bovenmatig gefinancierd met vreemd vermogen, dan kunt u dit nog voorkomen door nog dit jaar uw ratio aan te passen. Uw EV-VV-ratio wordt ook beïnvloed door gefinancierde investeringen, verliezen en dividenduitkeringen. Houd daar rekening mee. Tijdige actie voorkomt (financiële) belastingschade. Door de afschaffing van de thincapitalisationregeling is uw onderneming vanuit deze fiscale hoek niet meer gebonden aan een bepaalde verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Dit kan dus leiden tot meer renteaftrek. Let wel: een scheve financiering met veel vreemd vermogen (van gelieerde partijen) kan mogelijkerwijs wel tot andere fiscale discussies leiden. Voorkom toepassing van de aftrekbeperking voor deelnemingsrente Vanaf 1 januari 2013 geldt voor boekjaren die beginnen op of na die datum, de (nieuwe) aftrekbeperking voor deelnemingsrente. Echter, deze renteaftrekbeperking geldt pas indien en voor zover u jaarlijks meer dan aan rente betaalt. Bovendien geldt de renteaftrekbeperking niet voor (aangekochte) deelnemingen die kwalificeren als uitbreidingsinvesteringen in operationele activiteiten, waardoor bedrijvig Nederland ook op die wijze wordt ontzien. Laat een fiscale financieringsscan uitvoeren Ook na afschaffing van de thincapitalisationregeling blijven nog voldoende renteaftrekbeperkingen over waar men tegen aan kan lopen. En ook blijft de financiering van uw onderneming een punt van fiscale aandacht. Laat daarom een fiscale financieringsscan

18 16 EINDEJAARSTIPS 2012 uitvoeren om risico s te beperken en kansen te benutten. Let op de fiscale aspecten van de Flex-BV Met ingang van 1 oktober 2012 is de zogenoemde Flex-BV een feit. Als u gebruik maakt van de civielrechtelijke flexibiliseringsmogelijkheden van het nieuwe BV-recht (zoals uitgifte van winstrechtloze aandelen, stemrechtloze aandelen, aandelen met verschillende winstrechten en/of aandelen met verschillende stemrechten) laat dan ook altijd de fiscale aspecten beoordelen door een fiscalist. Maak uw onderneming fiscaal vriendelijk schuldenvrij Door de huidige economische tegenwind komt schuldsanering steeds vaker voor om ondernemingen een nieuwe kans te geven. De schuldenlast van een vennootschap kan op verschillende manieren worden verminderd. Elke variant heeft zijn eigen fiscale gevolgen. Eén manier om de schulden van een vennootschap te verminderen, is de situatie waarin de schulden van de debiteur worden teruggekocht, van bijvoorbeeld de bank door bijvoorbeeld de aandeelhouder van de debiteur. Vervolgens kan de onderlinge vordering/schuldverhouding worden omgezet in eigen vermogen. In beginsel blijven de verliezen van de debiteur dan in stand. Het terugkopen van een schuld ofwel het kopen van een onvolwaardige vordering door de aandeelhouder (DGA of Holding) van de schuldenaar is mogelijk een goede variant om de schuldenlast van een vennootschap te verminderen. Let wel: ook deze variant kan ongewenste fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld indien de (terugkopende) aandeelhouder en de schuldenaar gevoegd zijn in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Maatwerk is vereist! Haal belastingvoordelen door terugkeer uit de BV Als de onderneming van uw BV een relatief lage winst behaalt kan het vanuit fiscale optiek interessant zijn om uw onderneming

19 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 17 weer in de vorm van een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap te gaan drijven. U betaalt dan mogelijk veel minder belasting. Haal voordeel uit het aangaan van een fiscale eenheid Een fiscale eenheid kan uw onderneming diverse voordelen bieden. Denk hierbij vooral aan de onderlinge verliesverrekening. In voorkomende gevallen kunt u door voeging van een dochtermaatschappij de latent aanwezige verliezen van de dochtermaatschappij mogelijk in de fiscale eenheid verrekenen. Houd hierbij rekening met de regels van goed koopmansgebruik. Voorkom nadelen door het verbreken van een fiscale eenheid Een fiscale eenheid biedt uw onderneming veel voordelen, maar kan ook belangrijke nadelen met zich meebrengen. Voor een onderneming in zwaar weer kan de onderlinge verliesverrekening voordelig zijn. Echter, voor diezelfde onderneming in zwaar weer is de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de VPB-schuld van de fiscale eenheid voor elk van de gevoegde maatschappijen een potentieel nadeel. Bovendien heeft de ontvanger van de Belastingdienst bij een fiscale eenheid ruime verrekeningsmogelijkheden: zo kan een loonbelastingschuld van de ene gevoegde maatschappij worden verrekend met een teruggaaf omzetbelasting van een andere gevoegde maatschappij. Een verbreking van de fiscale eenheid zorgt ervoor dat deze nadelen voor toekomstige belastingschulden worden vermeden. Haal voordeel door het verbreken van de fiscale eenheid Door de fiscale eenheid te verbreken kan wellicht meerdere malen gebruik worden gemaakt van het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting. Dit kan per BV een voordeel opleveren van Investeert u meer dan , bekijk dan of u uw investeringen kunt spreiden over verschillende vennootschappen buiten de fiscale

20 18 EINDEJAARSTIPS 2012 eenheid. Ook dat kan u een extra voordeel opleveren in de vorm van de (kleinschaligheids)investeringsaftrek. Aangaan en verbreken van een fiscale eenheid in één jaar Als de fiscale eenheid in de loop van het boekjaar is aangegaan, kan het (afhankelijk van de behaalde resultaten) voordelig zijn om de fiscale eenheid nog dit boekjaar weer te verbreken. De fiscale eenheid wordt dan namelijk geacht niet te hebben bestaan. Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening Als u in 2012 een verlies heeft geleden, kan een verzoek om voorlopige verliesverrekening wellicht voor extra liquiditeit zorgen. IB-ondernemers Stel winstneming uit De MKB-winstvrijstelling wordt vanaf 1 januari 2013 verhoogd van 12% tot 14%. Vanaf 2013 wordt dus meer winst vrijgesteld. Beoordeel daarom of u geoorloofd winst kunt uitstellen. Houd uw uren bij voor het urencriterium Als u gebruik wilt maken van de ondernemersfaciliteiten, moet u voldoen aan het zogenoemde urencriterium. U moet aannemelijk maken dat u ten minste uur aan de onderneming heeft besteed. Resultaatgenieter of ondernemer? Werknemers betalen maximaal 52% inkomstenbelasting. Ook resultaatgenieters, zoals freelancers, die op incidentele basis opbrengsten genieten betalen 52%. Ondernemers krijgen echter een korting van 14% vanaf 1 januari Het toptarief voor ondernemers is dan effectief 44,72%. Bent u resultaatgenieter of werknemer, dan kunt u dus 7,28% besparen door uw activiteiten

21 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 19 uit te bouwen tot een onderneming of door uw dienstbetrekking te verruilen voor een onderneming. Etiketteer uw vermogen correct Vermogensetikettering: privévermogen of bedrijfsvermogen? Beoordeel samen met uw belastingadviseur bij investeringen van het afgelopen jaar of deze moeten worden aangemerkt als privévermogen of ondernemingsvermogen. U krijgt maar één kans. Aan een eenmaal gemaakte keuze bent u namelijk gebonden. Vorm nog een voorziening in 2012 Beoordeel of u nog dit jaar een voorziening kunt vormen. Bent u IB-ondernemer? Een eventueel daardoor ontstaan verlies kan nog worden verrekend met de winsten van 2009, 2010 en Waardeer uw onvolwaardige vorderingen af Zijn er vorderingen op de balans waarvan u betwijfelt of deze ooit volledig betaald zullen worden, dan kunt u deze vordering afwaarderen en hiermee een liquiditeitsvoordeel behalen. Waardeer incourante voorraden af Beoordeel de waarde van uw incourante voorraden. Een forse afwaardering hiervan kan u liquiditeitsvoordeel opleveren. Benut de herinvesteringsreserve Hebt u een bedrijfsmiddel verkocht, dan kunt u belastingheffing over de boekwinst uitstellen. U moet dan uiterlijk aan het einde van het boekjaar wel aannemelijk maken dat u wilt herinvesteren. Verzamel voor het einde van het boekjaar gegevens, waaruit blijkt dat u een herinvesteringsvoornemen hebt. Hebt u nog een herinvesteringsreserve staan? Let op de herinvesteringstermijn van drie jaar en bekijk op welke investeringen u de reserve (het beste) kunt afboeken.

22 20 EINDEJAARSTIPS 2012 Spreid uw investeringen in de tijd Investeert u meer dan ? Bekijk dan of u uw investeringen kunt spreiden in de tijd. U krijgt dan meer kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Doe een energie- of milieu-investering in 2012 Een energie-investering levert u een extra aftrek op van 41,5%. Een milieu-investering levert u een extra investeringsaftrek op van 13,5%, 27% of zelfs 36%. Zo n extra aftrekpost zorgt voor meer liquiditeit voor uw onderneming. Voorkom verdamping van verliezen uit 2003 De verliezen uit 2003 kunnen nog tot en met 2012 worden verrekend. Na dit jaar verdampen deze verliezen. TIP Uw BDO-adviseur weet verschillende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. Check of er één voor u bij zit. Btw Maak slim gebruik van de aangiftetermijnen Zolang er sprake is van een totaal te betalen bedrag wordt een financieringsvoordeel gerealiseerd, als gekozen wordt om per kwartaal de aangifte en afdracht van btw te doen. Krijgt u structureel btw terug, doe dan juist per maand aangifte. Vraag uw btw over 2012 in andere EU-lidstaat terug Vanaf 1 januari 2010 kunnen Nederlandse ondernemers via een elektronisch portaal bij de Nederlandse Belastingdienst de btw terugvragen die ze in een ander EU-land hebben betaald. De Nederlandse Belastingdienst stuurt dit verzoek door aan het land van

23 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 21 teruggaaf. De sluitingsdatum om btw terug te vragen voor het jaar 2012 is 30 september Let op de herzieningstermijn Als u in het verleden onroerende zaken heeft aangeschaft en voor die aanschaf de btw geheel of gedeeltelijk in aftrek heeft gebracht, dient deze btw gedurende tien jaar jaarlijks te worden herzien indien de onroerende zaak meer of minder gebruikt gaat worden voor btw-belaste prestaties. Als u de onroerende zaak in 2012 heeft gebruikt voor handelingen waarvoor geen recht op aftrek bestaat en u alle btw ter zake van de aanschaf van de onroerende zaak in aftrek heeft gebracht, moet u de herzienings-btw aangeven bij de laatste aangifte van het boekjaar. Als u de onroerende zaak in 2012 heeft gebruikt voor handelingen waarvoor wel recht op aftrek bestaat en u geen btw voor de aanschaf van de onroerende zaak in aftrek heeft gebracht, heeft u recht op teruggaaf van de herzienings-btw. Ook deze teruggaaf doet u bij de laatste aangifte van het boekjaar. Het bovenstaande geldt ook voor roerende zaken waarop wordt afgeschreven c.q. waarop kan worden afgeschreven. De herzieningstermijn loopt dan geen tien jaar maar slechts vijf jaar. Vraag teruggave btw voor dubieuze debiteuren Als u over 2012 dubieuze debiteuren heeft die niet meer zullen betalen, kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw. Voorkom btw-heffing bij maatschappen en VOF s Voor de btw wordt de maatschap (en de vennootschap onder firma) als belastingplichtige aangemerkt en niet de afzonderlijke maten (of vennoten). Indien de maten goederen aanschaffen en deze ter beschikking stellen aan de maatschap of aan de maatschap

24 22 EINDEJAARSTIPS 2012 diensten verlenen (zoals licenties), dan is het mogelijk dat daarover btw moet worden berekend. Er zijn echter richtlijnen aan de hand waarvan de btw-heffing kan worden voorkomen. In die regeling is voorts aangegeven hoe kan worden omgegaan met de aftrek van de btw die aan de maat in rekening wordt gebracht. U kunt hierover contact opnemen met uw btw-adviseur. Kwalificeert uw huurder nog voor aftrekgerechtigdheid? Als u onroerende zaken belast met btw verhuurt, is het van belang dat uw huurder de btw voor 90% of meer kan aftrekken (in bepaalde situaties is een aftrekrecht van 70% voldoende). Informeer of uw huurder nog voldoet aan de eisen voor de aftrekgerechtigdheid, zodat u weet of u nog met btw belast kunt verhuren. Loop geen btw-vooraftrek mis als medicus De btw-vrijstelling voor medische handelingen geldt per 1 januari 2013 enkel voor handelingen die gericht zijn op de gezondheidskundige verzorging van de mens, die verricht worden door een erkende (para)medicus, waarbij de handelingen bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) binnen het deskundigheidsgebied van deze (para)medicus vallen en tevens aan de orde zijn gekomen in zijn (BIG-)opleiding. Indien de overige prestaties belast zijn, bestaat ook recht op aftrek van de aan de ondernemer op een voorgeschreven wijze opgemaakte factuur in rekening gebrachte btw, voor zover deze toerekenbaar is aan de belaste handelingen. TIP Beoordeel op tijd of al uw activiteiten vanaf 1 januari 2013 nog onder de vrijstelling vallen.

Fiscale eindejaarstips 2015

Fiscale eindejaarstips 2015 Fiscale eindejaarstips 2015 Bij de presentatie van het belastingplan 2016 was het al duidelijk: de voorgenomen belastingherziening komt er voorlopig nog niet. Dit neemt niet weg dat dit in Den Haag nog

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

1. Ondernemer en onderneming. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 8

1. Ondernemer en onderneming. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 8 1. Ondernemer en onderneming RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 8 1.1 Toets de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner Als uw partner meewerkt in uw onderneming,

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2011 VOOR VRIJ ONDERNEMEN

EINDEJAARSTIPS 2011 VOOR VRIJ ONDERNEMEN EINDEJAARSTIPS 2011 VOOR VRIJ ONDERNEMEN EINDEJAARSTIPS 2011 VOOR VRIJ ONDERNEMEN VOORWOORD Voor u liggen de Eindejaarstips 2011. Wat moet u echt nog dit najaar doen, of juist niet, om voordeel te behalen.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2016

Nieuwsbrief november 2016 Nieuwsbrief november 2016 Het jaar 2016 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 Nieuwsbrief november 2015 Het jaar 2015 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

PAG 6 VERLAAG DE GRONDSLAG VAN BOX 3 PAG 7 BENUT SLIMME MOGELIJK HEDEN GIFTENAFTREK PAG 8 WETTELIJK MINIMUMJEUGDLONEN PER 1 JANUARI 2016

PAG 6 VERLAAG DE GRONDSLAG VAN BOX 3 PAG 7 BENUT SLIMME MOGELIJK HEDEN GIFTENAFTREK PAG 8 WETTELIJK MINIMUMJEUGDLONEN PER 1 JANUARI 2016 PAG 2 BV OF EENMANSZAAK? PAG 3 OVERWEEG TE STOPPEN MET VERDERE PENSIOENOPBOUW PAG 4 VOORKOM VERLIESVERDAMPING PAG 5 NEEM EEN HYPOTHEEK BIJ UW EIGEN BV PAG 6 VERLAAG DE GRONDSLAG VAN BOX 3 PAG 7 BENUT SLIMME

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013 INKOMSTENBELASTING. Algemeen

Eindejaarstips 2013 INKOMSTENBELASTING. Algemeen INKOMSTENBELASTING Algemeen Middelingsteruggave bij sterk wisselend inkomen Als de hoogte van de belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld, kan aanspraak

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 Omdat mensen tellen. Wat moet u echt nog dit najaar doen, of juist niet. 2 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO VOORWOORD VOORWOORD De aangekondigde brede belastingherziening gaat

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij 13-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv s een fiscale

Nadere informatie

Hoe oud zijn uw debiteuren?

Hoe oud zijn uw debiteuren? Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 04 Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB. nummer 4 2017 Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Huwelijkse voorwaarden? Let op schenk- en/of erfbelasting!

Huwelijkse voorwaarden? Let op schenk- en/of erfbelasting! Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 04 Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB. Daarom is nu in een wetsvoorstel vastgelegd wanneer

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 19-11-2010. Wetsvoorstel Pensioenregister naar de Tweede Kamer

Nieuwsbrief van d.d. 19-11-2010. Wetsvoorstel Pensioenregister naar de Tweede Kamer Nieuwsbrief van d.d. 19-11-2010 Nummer: 22 2010 Wetsvoorstel Pensioenregister naar de Tweede Kamer Het wetsvoorstel Pensioenregister (nr. 32 533) is onlangs naar de Tweede Kamer gezonden. Het Pensioenregister

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan 1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan Voorkom discussies met de belastingdienst over uw salaris; stel uw salaris niet te laag vast. Als u uw salaris te laag vaststelt

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Voorwoord. Ook in 2016 staat we als kantoor voor je klaar. Amsterdam December 2015. Met vriendelijke groet, Practical Accounting

Voorwoord. Ook in 2016 staat we als kantoor voor je klaar. Amsterdam December 2015. Met vriendelijke groet, Practical Accounting Eindejaartips 2015 Voorwoord De aangekondigde brede belastingherziening gaat vooralsnog niet door. Maar toch is dit dossier nog niet van de politieke tafel. Het pensioen in eigen beheer zal ingrijpend

Nadere informatie

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast Fiscale eindejaar tips Ondernemers met een BV Belastingplan 2011: ook in 2011 een tariefsverlaging van de VPB Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2011 verder verlaagd. Het tarief voor winsten

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Bram Faber 21 september 2016 Inhoud: Ontwikkelingen in 2016? Wat zijn de voorstellen uit het Belastingplan? De ontwikkelingen 3 De ontwikkelingen 4 De ontwikkelingen

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Enkele Highlights. Nieuwsbrief December 2013

Enkele Highlights. Nieuwsbrief December 2013 Enkele Highlights v Eindejaarstips 2013 v Minimumlonen 01-01-2014 v Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidie v G-rekening wordt depot met ingang van 01-07-2014 De afdrachtvermindering onderwijs wordt

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Ondernemers en ondernemingen

Ondernemers en ondernemingen Ondernemers en ondernemingen Ondernemers - algemeen De BV, wel of niet iets voor u? De rechtsvorm waarin uw onderneming gedreven wordt, is uitermate bepalend voor de belastingdruk op de winst en de liquiditeit.

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 Het jaar 2014 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

TIPS EINDEJAAR accountants & belastingadviseurs

TIPS EINDEJAAR accountants & belastingadviseurs TIPS EINDEJAAR 2017 accountants & belastingadviseurs WWW.EUREGIOHR.NL TIP 1 NIEUWE PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD PER 1 JANUARI 2018 Met ingang van 1 januari 2018 wordt de pensioenleeftijd verhoogd van 67

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie