DIPLOMASUPPLEMENT. 1 Informatie over de identiteit van de gediplomeerde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIPLOMASUPPLEMENT. 1 Informatie over de identiteit van de gediplomeerde"

Transcriptie

1 Ht dloasult s gbasrd o ht odl dat door d Euros Coss, d Raad va Euroa UNESCO/CEPES s otwkkld. Ht dloasult vrshaft oafhakljk ggvs tr vrbtrg va d tratoal trasarat far rkg va dloa's voor aadsh brosdold. Ht dloasult bshrjft d aard, ht vau, d otxt, d houd d status va d stud d t sus wrd gvolgd door d rsoo vrld o ht dloa waarto ht dloasult hoort. Ht dloasult s vrj va g waardoordl, vrklarg ovr gljkwaardghd rkgsuggsts. 1 Iforat ovr d dttt va d gdlord 2 Iforat ovr d aard va ht dloa S 1.1 Naa: studtnaa 1.2 Vooraa: studtvooraa 2.5 Odrwjstaal va d oldg: Ndrlads DIPLOMASUPPLEMENT 1.3 Gboortlaats -datu: studtgt, 1 jauar Studtur va d stllg voor hogr odrwjs: SAP N Bag va d graad t adr kwalfat ( sfat afstudrrhtg): Bahlor d bodsh wtsha 2.2 Studgbd: Bodsh wtsha 2.3 Naa assoat: Assoat K.U.Luv 2.4 Offël aa hogr odrwjsstllg: Katholk Uvrstt Luv 2.6 Utrkd faultt: Faultt Gskud 3 Iforat ovr ht vau va ht dloa 3.1 Nvau va d oldg: aadsh odrwjs 3.2 Studovag va d oldg utgdrukt studut: 180 studut 3.3 Tolatgsvoorwaard: Voor dz oldg gld d alg tolatgsvoorwaard voor bahloroldg. 4 Iforat ovr d oldg d bhaald studrsultat 4.1 Odrwjsvor: voltjds 4.2 Prograakrk Dolstllg dtr va d oldg: D oldg s grht o ht old va odrzokrs ht do va d bodsh wtsha. D bahlor s r da ook o grht o d studt rst stat krtsh wtshaljk houdg t lat vrwrv waar z d dosfk bvdg ku trrtr aar waard shatt. D bahlor hft : - sold bhrsg va shkud, bolog atuurkud o d studtvooraa studtnaa 1 / 8

2 S ross b d s t bgrj thk va wtshaljk odrzok t bgrj; - voldod ks zht btrffd d obouw, otwkklg d oral fut va sljk ll, wfsls d s als ghl; - bassks va d fator ht lflu d sljk lvswjz d d gzodhd bdrg, va d afwrhas va ht sljk orgas va d otstaashas va zkt; - vrtrouwdhd t rs va forata t ht ord va odrzoksggvs; - d vaardghd wtshaljk bjdrag t lz uw bvdg sa t vatt; hj/zj ka rlvat ltratuur ozok o wloljd bodsh robl t badr rlvat odrzoksvrag t forulr; - ks va d rs toassg va brd waar va laboratoruthk ka ourat thod zlfstadg utvor; - d vaardghd zlfstadg t krtsh-wtshaljk gstldhd odrzokstaak t ggv thods t orgasr, ut t vor rovr t raortr Idlg rograajar: 3 rograajar 4.3 Ovrzht va d oldgsodrdl Oldgsodrdl Bahlor d bodsh wtsha (Z bjlag) Bahlor d bodsh wtsha (Z bjlag) Bahlor d bodsh wtsha studtvooraa studtnaa 2 / 8

3 Ovrzht oldgsodrdl aadjaar Bahlor d bodsh wtsha Oldgsodrdl Taal Crdts Exarsultaat E05A1A Psyholog NL 3 C 18 E08C0A Nurofysolog NL 5 C 16 E08C6A Eoo NL 4 C 14 E08C7A Bodsh forat ouat NL 3 C 13 E08C9A Oobolog NL 5 C 16 E07C9B Otstaashas va zkt NL 7 C 17 E08C1B Mthod ht bodsh odrzok NL 4 C 15 E08C3B Otwkklgsbolog NL 5 C 14 E04E7A Kwalttsaagt, bovlghd stralg NL 4 C 15 E04E8A Rlg, zgvg lvsbshouwg NL 3 C 16 Prograajaar E05E4A Bhaald rsultaat gslaagd t 77 % Modl Systs Fudatal ad Clal Rsarh EN 5 C 18 E05E6A Laboratory Aal S EN 5 C 18 E08C5C Projtratu NL 7 C 14 Prolaatdatu 13 stbr 2007 SExarsultat word togkd o shaal va 20. D od P wordt togkd war studt slaagd voor oldgsodrdl dat t-urk wordt boordld. D od T wordt togkd war studt t slaagd voor oldgsodrdl, aar wl slaagd voor ht jaar. studtvooraa studtnaa 3 / 8

4 S Ttl astrrof, gwht studut ht bhaald dvdul jfr: z bjlag d va toassg 4.4 Ht xajfrsyst Aa d K.U. Luv word studt boordld o shaal va 0 tot 20 (utzodrljk "gslaagd/t-gslaagd") r oldgsodrdl. W t st 10/20 (of gslaagd) bhaalt voor oldgsodrdl, s voor dat oldgsodrdl gslaagd. W voor all oldgsodrdl t st 10/20 (of gslaagd) hft bhaald, s gslaagd voor rograajaar,.q. d ghl oldg. E studt d t o all oldgsodrdl 10/20 (of gslaagd) hft bhaald, s toh gslaagd voor rograajaar als 54% o ht ghl s bhaald t t hoogst 1 kr 8/20 of tw kr 9/20 ( boordlg "t-gslaagd" wordt gljkgstld t 9/20). Voor rst rograajaar va bahlor slaagt studt bovd als 56% o ht ghl s bhaald t t hoogst 1 kr 7/20 of 1 kr 8/20 é 1 kr 9/20. E graad va vrdst wordt kl togkd voor ht ghl va oldg, als d studt (gwog of ogwog) gddld haald ovr d rograajar va oldg dat orrsodrt t : - o voldod wjz, als dr da 68 % s bhaald; - odrshdg, als 68 % of r s bhaald; - grot odrshdg, als 77 % of r s bhaald; - grootst odrshdg, als 85 % of r s bhaald; - grootst odrshdg d glukws va d xaoss, als 90 % va d ut s bhaald. 4.5 Togkd dboordlg (graad va vrdst): t grot odrshdg 5 Iforat ovr d fut va ht dloa 5.1 Aaslutg d ogljk vrvolgoldg: Rhtstrks ro volgd astr(s) - Mastr d bodsh wtsha Ero volgd astr(s) t voorbrdgsrograa (art.66 4) - Mastr d logodsh audologsh wtsha - Mastr of Molular ad Cllular Bohyss + gshkthdsodrzok - Mastr d bo-forata - Mastr of Bo-forats + gshkthdsodrzok - Mastr d bolog - Mastr d boh d botholog - Mastr d lutholog d luwtsha - Mastr d gsddlotwkklg - Mastr d farautsh zorg: Aothk 5.2 Cvl fft Vrjbljvd forat dloavoorwaard va bro waaraa ht dloa voldot vtul d vrldg va d toassljk Euros rhtlj: t va toassg Ttl d ag word gvord ovrkostg artkl 25 va ht drt: t va toassg studtvooraa studtnaa 4 / 8

5 6.1.1 Vrjstllg() va xas o grod va ldrs vrworv kwalfats otts: Id vrjstllg s vrld o grod va dloa's of bwjz va bkwaahd, da zal dt door d afgstudrd zlf bj dt dloasult ot word togvogd. 6 Aavulld forat 6.1 Extra forat Motvat studduurvrkortg: Id vrkortg va studduur s vrld o grod va dloa's of bwjz va bkwaahd, da zal dt door d afgstudrd zlf bj dt dloasult ot word togvogd Vooroldg t vrldg va d stllg() d vrshlld va d utrkd stllg: K.A. 2 lj 3 gr Wtsha-wskud ASO Extra forat ovr d gzaljk gorgasrd oldg: t va toassg 6.2 Iforatbro D wbst va ht Hogrodrwjsrgstr Ht otatadrs wbst va d stllg voor hogr odrwjs: Faultt Gskud Oud Markt Luv wbst htt://www.kuluv.b/kuluv/ Ht otatadrs wbst va NARIC-Vlaadr: NARIC-Vlaadr s d Vlaas hd b ht NARIC-twrk va d Euros Eoosh Rut. NARIC staat voor Natoal Aad (& Profssoal) Rogto ad Iforato Ctr. D taak va NARIC s rst stat forat t vrstrkk ovr d aadsh rofssol rkg va dloa's. NARIC-Vlaadr Hdrk Cosgbouw Kog Albrt II-laa 15 B-1210 Brussl Tl: / Fax: al: wbst: 7 Authttt va ht dloasult 7.1 Datu: 13 stbr Hadtkg: voorzttr srtars S7.3 Futs: voorzttr srtars va d xajury 7.4 Zgl va d uvrstt: z odraa dt blad 8 Iforat ovr ht Vlaas hogr odrwjssyst studtvooraa studtnaa 5 / 8

6 S D stllg voor hogr odrwjs Vlaadr bstaa ut d abtshalv grgstrrd stllg d grgstrrd stllg voor hogr odrwjs. - D abtshalv grgstrrd stllg zj d hogrodrwjsstllg d rds vóór 2004 door d ovrhd zj rkd. D ljst va dz stllg s ogo ht Hogrodrwjsrgstr (f ). E assoat s offël sawrkg tuss uvrstt éé of r hogshol. - D grgstrrd stllg voor hogr odrwjs zj all t-abtshalv grgstrrd stllg d hogr odrwjs aabd Vlaadr door d Vlaas Rgrg zj grgstrrd. Hu gardtrd bahlor- astroldg zj ogo ht Hogrodrwjsrgstr. 1. Bahlor Ht dloa va Bahlor wordt utgrkt a ht susvol voltoo va oldg t studovag va t st 180 studut. Voor bahloroldg d kl ka gvolgd word a adr bahloroldg bdraagt d studovag t st 60 studut. Profssol grht bahloroldg hbb tot dol d studt t brg tot vau va (alg sfk) ks va otts odg voor d zlfstadg utofg va sfk bro. Ekl hogshol rk rofssol grht bahlordloa's ut. D aadsh grht bahloroldg zj o wtshaljk odrzok gbasrd hbb vooraljk tot dol d studt t lat doorstro aar d astroldg. D aadsh grht bahlordloa's word utgrkt door d uvrstt door sog hogshol ht kadr va assoat. 8.1 Bshrjvg va ht Vlaas hogr odrwjssyst Istllg voor hogr odrwjs Dloa's 2. Mastr Ht dloa va Mastr wordt utgrkt a ht susvol voltoo va oldg t studovag va t st 60 studut. D astroldg word gkrkt door d trat va odrwjs odrzok hbb tot dol d studt t brg tot gvordrd vau va ks otts. E astroldg wordt afgslot t astrrof. 3. Dotor Ht dloa va dotor wordt bhaald a d obar vrddgg va rofshrft dat bljk ot gv va ht vrog tot d rat va uw wtshaljk ks o grod va zlfstadg wtshaljk odrzok. All uvrstt ku ht dloa va dotor utrk Tolatgsvoorwaard 1. Bahloroldg Als alg tolatgsvoorwaard voor bahloroldg gldt ht dloa va ht sudar odrwjs. Ht stllgsbstuur ka utzodrljk rso d t voldo aa d alg tolatgsvoorwaard tolat rkg houdd t d wttljk balg. Voor sog oldg s ht slag voor sfk tolatgsxa bjkod vrst. Sog bahloroldg ku as gvolgd word a rofssol bahloroldg vtul a gshkthdsodrzok. studtvooraa studtnaa 6 / 8

7 S 2. Mastroldg Als alg tolatgsvoorwaard voor astroldg gldt aadsh bahlordloa. Sos s bjkod voorbrdgsrograa vrst. Profssol bahlordloa's ku togag gv tot astroldg a shaklrograa. Sog astroldg ku as gvolgd word a astroldg vtul a gshkthdsodrzok. 3. Dotoraat Als alg tolatgsvoorwaard gldt astrdloa. Ht uvrsttsbstuur ka gshkthdsodrzok olgg. Utzodrljk ka ht rso d t voldo aa d alg tolatgsvoorwaard tolat rkg houdd t d wttljk balg Ht Vlaas studutsyst Ht Vlaas studutsyst s gbasrd o ht Euroa Crdt Trasfr ad Auulato Syst (ECTS). Ht rograa va éé aadjaar stt d rgl ovr t ra 60 studut. Elk oldgsodrdl staat voor t st 3 studut. Eé studut vrtgwoordgt 25 tot 30 ur studatvtt Flxbl lrtrajt D studt ka otr voor odltrajt of voor dvdul obat va oldgsodrdl. D studt otvagt dloa a ht bhal va rdtbwjz voor all oldgsodrdl d r vrvat zj of war d global dolstllg va ht oldgsrograa voldod vrwzljkt zj Kwalttszorg ardtat Ardtat s d forl rkg va oldg gbasrd o bslssg va d Ndrlads-Vlaas Ardtatorgasat (NVAO), d agaat of d oldg batwoordt aa d vooraf baald al kwaltts- vauor. Ht ardtat-odrzok s gstud rzjds o ht tr kwalttszorgsyst dat bhoort tot d autoo va d hogrodrwjsstllg adrzjds o d rsultat va xtr kwalttsotrol va d oldg. Ht ardtatkurrk garadrt dat d afgstudrd d alg sfk bkwaahd bzt o ht vau va tratoaal rkd bahlor of astr. Ht Hogrodrwjsrgstr bvat d ardtatstatus va all Vlaadr aagbod bahlor astroldg Ovrgagsaatrgl Ovrkostg artkl 128, va ht drt btrffd d hrstruturrg va ht hogr odrwjs va 4 arl 2003 ku stllg va hogr odrwjs adr da d bahlor-astrdloa's t ht oog o tolatg gljkstll. Als dloa ut d oud strutuur door d stllg als voldod gljkaardg wordt bshouwd, bljkt dt ut d vullg va d sfk rubrk dt dloasult. studtvooraa studtnaa 7 / 8

8 8.2 Dagra va ht Vlaas odrwjssyst S studtvooraa studtnaa 8 / 8

9 S Ths Dloa Sult follows th odl dvlod by th Euroa Cosso, th Coul of Euro ad UNESCO/CEPES. Th Dloa Sult rovds ddt data ordr to rov th tratoal trasary ad far aad ad rofssoal rogto of qualfatos. It dsrbs th atur, lvl, otxt, ott ad status of th studs that wr ursud ad sussfully oltd by th dvdual ad o th orgal qualfato to whh ths sult s add. It s fr fro ay valu judgts, quval statts or suggstos about rogto. DIPLOMA SUPPLEMENT 1 Iforato dtfyg th holdr of th qualfato 1.1 Faly a: studtna 1.3 Pla ad dat of brth: studtcty, 1 Jauary Gv a: studtfrstna 1.4 Studt dtfato ubr or od: SAP N Iforato dtfyg th qualfato 2.1 Na of th qualfato: Bahlor of Bodal Ss 2.2 Fld of study: Bodal Ss 2.3 Na of th Assoato: Assoat K.U.Luv 2.4 Na of th hghr duato sttuto: Katholk Uvrstt Luv 2.5 Laguag of struto: Duth 3 Iforato o th lvl of th qualfato 4 Iforato o th otts ad rsults gad 2.6 Awardg faulty: Faulty of Md 3.1 Lvl of qualfato: aad duato 3.2 Offal lgth of th rogra ECTS rdts: 180 rdts 3.3 Ass rqurts: I ths rogra, th gral adsso rqurts for a bahlor rogra ar vald. 4.1 Mod of study: full t 4.2 Progra rqurts As ad attat targts of th trag: Ths rogra s ad at trag rsarhrs th fld of bodal ss. Thrfor, th bahlor trag s tally ad at allowg th studts to dvlo a rtal stf atttud whh thy a us to trrt ad valu th doa-sf fdgs. Th bahlor has: - a sold rofy hstry, bology ad hyss to udrstad th rosss wth th hua bg ad th thqus of stf rsarh studtfrstna studtna 1 / 8

10 - a sufft kowldg ad sght org th ostruto, dvlot ad th oral futo of hua lls, tssus ad th hua body as a whol - a bas kowldg of th fators th vrot ad th hua way of lf that thrat th hua orgas ad of th dfs-has of dsass - falarty wth th rls of forats ad th ablty to arrag rsarh data - th ablty to rad stf ut ad suarz w fdgs, th ablty to sarh for rlvat ltratur to aroah a wll-dfd bodal robl ad forulat rlvat rsarh qustos - kowldg of th rls ad alatos of a wd rag of laboratory thqus ad th ablty to rfor urrt thods ddtly - th ablty to ddtly orgaz, rfor ad rort o a rsarh task wth a rtal-stf atttud ad th gv thods Progra oots st Bahlor of Bodal Ss (S losur) d Bahlor of Bodal Ss (S losur) rd Bahlor of Bodal Ss Progra yars: 3 rogra yars 4.3 Progra dtals S studtfrstna studtna 2 / 8

11 Ovrvw rogra oots yar Progra yar 3rd Bahlor of Bodal Ss Progra oots Laguag Crdts Grad E05A1A Psyhology NL 3 C 18 E08C0A Nurohysology NL 5 C 16 E08C6A Eoos NL 4 C 14 E08C7A Bodal Couato ad Iforato NL 3 C 13 E08C9A Tuor Bology NL 5 C 16 E07C9B Pathog Mhass NL 7 C 17 E08C1B Mthods Bodal Rsarh NL 4 C 15 E08C3B Dvlotal Bology NL 5 C 14 E04E7A Kwalttsaagt, bovlghd stralg NL 4 C 15 E04E8A Prstvs o Rlgo ad Mag NL 3 C 16 E05E4A Ovrall rsult assd 77 % Modl Systs Fudatal ad Clal Rsarh EN 5 C 18 E05E6A Laboratory Aal S EN 5 C 18 E08C5C Projt Pratals NL 7 C 14 Prolaato dat 13 Stbr 2007 SExa rsults ar grally gradd o a sal of 20. Howvr so ass th studt ay rv a od 'P' to dat that h/sh has assd a art of th ours for whh thr s o ural gradg. Th od 'T' ay b gv to dat that, whras th studt has fald a artular art of th ours, h/sh s osdrd to hav assd th yar as a whol. studtfrstna studtna 3 / 8

12 S Ttl of Mastr dssrtato wth th study load, xrssd ECTS rdts, ad th dvdual ark: s losur f alabl 4.4 Gradg sh ad, f avalabl, grad dstrbuto guda: Studts at K.U. Luv ar valuatd o a sal of 0 to 20 (xtoally "ass/fal") for ah ours. Evry studt who obtas at last 10 out of 20 (or ass) for a ours asss that ours; vry studt who obtas at last 10 out of 20 (or ass) for ah of th ourss asss th rogra yar or, f alabl, th tr rogra. Ay studt who dos ot obta at last 10 out of 20 (or ass) for all ourss, asss a sf rogra yar f 54% has b obtad wth axu o 8/20 or tw 9/20 (a fal s asslatd wth 9/20). For th frst rogra yar of a bahlor's rogra a studt suds addtoally aftr havg obtad 56% wth axu o 7/20 or o 8/20 obd wth o 9/20. A ovrall dgr of dstto s oly awardd to studts for th whol rogra, f th studt has obtad a avrag (wghtd or ot wghtd) for all rogra yars of a sf rogra orrsodg wth : - u frutu, f lss tha 68% has b obtad; - u laud, f 68% or or has b obtad; - aga u laud, f 77% or or has b obtad; - sua u laud, f 85% or or has b obtad; - sua u laud wth fltatos of th osso, f 90% or or has b obtad. 5 Iforato o th futo of th qualfato Aftr raratory rogra (art.66 4) - Mastr of Sh Thray ad Audology Ss - Mastr of Molular ad Cllular Bohyss + Attud Iqury - Mastr of Bo-forats (Duth rogra) - Mastr of Bo-forats + Attud Iqury - Mastr of Bology - Mastr of Bohstry ad Bothology - Mastr of Evrotal Thology ad Evrotal Ss - Mastr of Drug Dvlot - Mastr of Pharautal Car: Pharay 4.5 Ovrall lassfato of th qualfato: Maga u laud 5.1 Ass to furthr study: Drt ass - Mastr of Bodal Ss 5.2 Profssoal status No bdg forato o th dloa odtos for rofssos assbl wth th qualfato ad f alabl th Euroa Rogto Drtv ord: ot alabl Ttl ot alabl studtfrstna studtna 4 / 8

13 6.1.1 Dsos rgardg xtos of xaatos ad rdt trasfr basd uo ror xr ad larg, forr qualfatos, ots ad sklls: If xtos hav b gratd o th bass of dgrs or rtfatos of ots, tha th holdr of ths sult has to rodu ths douts togthr wth ths sult. 6 Addtoal forato 6.1 Addtoal forato Prvous trag ad duato: If rduto of study load has b gratd o th bass of dgrs or rtfatos of ots, tha th holdr of ths sult has to rodu ths douts togthr wth ths sult Prvous ourss followd: K.A. 2 lj 3 gr Wtsha-wskud ASO Extra forato about th jot rogra: ot alabl 6.2 Furthr forato sours Wb st of th Flsh Rgstr of Hghr Eduato: Cotat addrss ad wb st of th hghr duato sttuto Faultt Gskud Oud Markt Luv wbst htt://www.kuluv.b/kuluv/ Cotat addrss ad wb st of NARIC-Vlaadr NARIC-Vlaadr s th Flsh ut wth th NARIC-twork of th Euroa Eoo Ara. NARIC s th aroy for Natoal Aad (& Profssoal) Rogto ad Iforato Ctr. Th a task of th Nar s to for about th aad ad rofssoal rogto of dloas. NARIC-Vlaadr Hdrk Cosgbouw Kog Albrt II-laa 15 B-1210 Brussl Tl: / Fax: al: wbst: 7.1 Dat: 13 Stbr Crtfato of th sult 7.2 Sgaturs: harrso srtary 7.3 Caaty: harrso ad srtary of th board of xars S 7.4 Offal sta or sal: s botto of ths ag 8 Iforato o th Flsh hghr duato syst studtfrstna studtna 5 / 8

14 8.1 Dsrto of th Flsh hghr duato syst Hghr duato sttutos Fladrs I Fladrs th hghr duato sttutos osst of statutory rgstrd sttutos ad rgstrd hghr duato sttutos. - Th statutory rgstrd sttutos ar th hghr duato sttutos whh wr stat rogsd by th Flsh duato authorty bfor Ths sttutos ar lstd th Flsh Rgstr of Hghr Eduato (f ). A Assoato s a offal lgal tty ofrg th oorato of a uvrsty ad o or or uvrsty ollgs. - Th rgstrd hghr duato sttutos ar sttutos whh offr hghr duato Fladrs ad whh ar offally rgstrd by th Flsh Govrt. Thr ardtd Bahlor ad Mastr rogras ar lstd th Flsh Rgstr of Hghr Eduato. 1. Bahlor Aftr sussfully oltg a rogra of at last 180 ECTS rdts studts obta a Bahlor's dgr. Th study load of advad Bahlor dgr rogras, whh ar oly o for holdrs of a Bahlor's dgr, s at last 60 ECTS rdts. Profssoal Bahlor's rogras a for th studts to obta a lvl of (gral ad sf) kowldg ad ots rqurd for th autooous rat of a sf rofsso. Ths dgrs ar oly awardd by uvrsty ollgs. Aad Bahlor's rogras ar basd o stf rsarh ad aly rar studts for furthr studs at Mastr lvl. Ths dgrs ar awardd by uvrsts ad so uvrsty ollgs th frawork of a assoato Dgrs 2. Mastr Aftr sussfully oltg a rogra of at last 60 ECTS rdts studts obta a Mastr's dgr. Mastr rogras ar haratrsd by th trato of duato ad rsarh ad a to brg th studts to a advad lvl of kowldg ad ots. A Mastr's dssrtato or rojt falzs th Mastr rogra. 3. Dotor (Ph D) Th dgr of "Dotor" (Ph D) s awardd aftr th ubl rstato of a dotoral thss whh ofrs th author's aablty to rat w stf kowldg basd o ddt ad autooous stf rsarh. Oly uvrsts ay award th dgr of "Dotor" (Ph D) Ass rqurts 1. Bahlor rogras Th gral ass rqurt for a Bahlor rogra s th sodary shool lavg rtfat. Th sttuto boards ay adt rsos who do ot t th gral ass rqurts takg th lgal stulatos to aout. Studts ust also ass a sf try xaato to gt ass to so sf Bahlor rogras. Advad Bahlor rogras ar oly o to holdrs of a Bahlor's dgr ossbly aftr a attud tst. S 2. Mastr rogras Th gral ass rqurt for a Mastr rogra s a aad Bahlor's dgr. I so ass studts wll hav to follow a xtra raratory rogra. studtfrstna studtna 6 / 8

15 Profssoal Bahlor dgrs ay gv ass to so Mastr rogras aftr a brdgg rogra. Advad Mastr rogras ar oly o to holdrs of a Mastr's dgr ossbly aftr a attud tst. 3. Dotor Th gral ass rqurt s a Mastr's dgr. Th uvrsty board ay os a attud tst. Extoally a uvrsty board ay adt rsos who do ot t th gral ass rqurts takg th lgal stulatos to aout Th Flsh rdt syst Th Flsh rdt syst s fully basd o th Euroa Crdt Trasfr ad Auulato Syst (ECTS). A stadard rogra of o aad yar quals aroxatly 60 rdts. Eah rogra oot outs for at last thr rdts. O rdt rrsts 25 to 30 hours of a studt's workload Flxbl larg aths Studts a ot for th stadard larg ath or for a dvdual obato of rogra oots. Th studt rvs a dgr aftr obtag all th rogra's rqurd rdts or wh h/sh s foud to hav sufftly rahd th rqurts of th rogra. S Qualty assura ad ardtato Ardtato s th foral rogto of a rogra basd o a dso of th ddt qualty assura agy (th Ndrlads-Vlaas Ardtatorgasat NVAO), whh vrfs whthr th rogra ts th rdtrd al qualty ad lvl rqurts. Th ardtato vstgato s basd o th tral qualty assura syst udr th autooy of th hghr duato sttutos ad o th rsults of th xtral qualty otrol of th rogras. Th ardtato qualty ark guarats that th graduat has aqurd gral ad sf ots assoatd wth a tratoally rogsd Bahlor's ad/or Mastr's dgr Trastory asurs Th Flsh Rgstr of Hghr Eduato otas dtald forato o all ardtd Bahlor ad Mastr rogras offrd Fladrs. Aordg to th artls 128, 129 ad 130 of th dr o th rstruturg of th hghr duato datd 4th of Arl 2003 th hghr duato sttutos ay quat othr dgrs tha th Bahlor's ad Mastr's dgrs ordr to gv ass. It aars fro th olto of sf stos of ths dloa sult whthr a sttuto osdrs a dgr of th old strutur to b sufftly slar. studtfrstna studtna 7 / 8

16 8.2 Dagra of th Flsh duato syst S studtfrstna studtna 8 / 8

Wie zorgt er in Zuid?

Wie zorgt er in Zuid? voor Butvldrt & Prnss Irbuurt utgav van ht Wjkontmotngsctrum Butvldrt jaargang 27 nr. 2 maart 2013 W zorgt r n Zud? Column Marann Bronkhorst In d nota Zorg voor Zud zt stadsdl Zud ut, ho ht d zorg voor

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt Mdia Magazi Q4 2012 & 2013 smart pho 5 IAL SPEC va jkhid COM twoorli vra E TELE ctiol r rda ONAL it o NATI valt 1 raaf D Tlg iël bijlag Dz commrc Cum ssqui rria doluptas tur? Sd mos dolupita voluptassi

Nadere informatie

Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Zjaak: in de zorg, uit de zorg! E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo 06-14231171, sbprislad@xs4all.l, Itrt: www.sbprislad.l I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum

Nadere informatie

Park Molenheide. Situering

Park Molenheide. Situering h t ldarij v b Siturig Hl wat Limburgs bdrijv odrm zr uitlopd atis om duurzaam t odrm. Ratiol rgi- watrgbruik, ht bprk va d afvalstrom, doorgdrv digitalisrig va d admiistrati arhivrig, zij imiddls god

Nadere informatie

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te Zobril lvrt iuw fits op Mt muzik vrtl j j ig vrhaal P4 Votbal bgit mt bkrtorooi P 11 P7 Wstr krat 36 Sids 19 Disdag - jaargag 78 - wk 35 - ummr 30 - oplag 14.100 - laatst iuws op www.wstrkrat.t volg os

Nadere informatie

Ingenieursbarometer 2015 Zoektocht naar ingenieur duurt meer dan zes maanden

Ingenieursbarometer 2015 Zoektocht naar ingenieur duurt meer dan zes maanden Op zk aar g mr jbs? Surf aar Jbat.b Igiursbarmtr 2015 Zktcht aar igiur uurt mr a zs maa Ampr 12 prct va brijv wt bi ht halfjaar zij pstaa igiursfuctis i t vull. D schaarst is rzaak, maar brijv lgg lat

Nadere informatie

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken 3 Krkblad va d Protstats Gmt t Jrgag 26, r. 3 20 mrt 2015 Mary Hartkamp 60 jr diacos Niuw sri: Op zok r God i Samg Vrlossrkrk Wilhlmiakrk bsprok pagia 5 pagia 8 pagia 11 Pas: lifd, gad vrgvig zull altijd

Nadere informatie

Visible Data. Savings 300 billion. Culture Policies, Activities. Art 0,49 billion. financing culture 2011 2012. Culture Policies

Visible Data. Savings 300 billion. Culture Policies, Activities. Art 0,49 billion. financing culture 2011 2012. Culture Policies Visibl Data Czch Rpublic Huay Nthlads Polad Sbia Slovak Rpublic fiaci cultu 2011 2012 spcial issu Savis 300 billio Cultu Policis, Activitis Cultu Policis Pat oaizatios o how cultual policy wok i thi hom

Nadere informatie

BoatHouse Events. Een inspirerende omgeving. Onder het genot van een drankje maken we de overall winnaar bekend, maar ook de beste speler per spel.

BoatHouse Events. Een inspirerende omgeving. Onder het genot van een drankje maken we de overall winnaar bekend, maar ook de beste speler per spel. BoatHous Evts Noorrplasswg 150 Almr T. 036 530 50 00 ifo@boathous.l www.boathous-vts.l Erst jrgag E ispirr omgvig Wr ars a ovrs va ht watr hoort z accommoati thuis? W om ht BoatHous, irukwkk gbouw, at

Nadere informatie

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem Dukhstor van woodn sub tot suprmodrn rbrathngsystm 1472 TOT 2002 Opgzocht n samngstld door D Bruyn Jan-Mar 4 strs dukr bj Hydra Duurtjd van dt dossr hft m 50 uur opzokngswrk n 10 uur samnstllng rvan gkost.

Nadere informatie

Aardverschuiving in IT

Aardverschuiving in IT B+P =100% Projc slag 100%, zoals h hoor Ga op zkr, ga voor B+P www.bp.l 2 4 s p m b r 2 0 1 0 u m m r 0 3 j a a r g a g 4 w w w. i - x c u i v. l Aardvrschuivig i IT IN HET NIEUWS IPAD OOK VOOR WERK Appl

Nadere informatie

J./. J-d E ZAKEN -, J. J v I 11. v n de Ministerraad te. e rechtst eeks aan de leden van Uw Raad. n de eer Voorzitter. 's-g r a ven h a g e.

J./. J-d E ZAKEN -, J. J v I 11. v n de Ministerraad te. e rechtst eeks aan de leden van Uw Raad. n de eer Voorzitter. 's-g r a ven h a g e. J v I 11 N / J, "" v J/ J-d E ZAKEN ; p H j f I - n d r Voorzittr v n d Ministrraad t 's-g r a vn h a g roj:s van :lnistrs om alum : 7 j u I i 1958 Knmrk: DIE-96688 Foto-nr: 169581 g o ik U tokomn ht vrslag

Nadere informatie

Nog de verschrikkelijke Zeeranip

Nog de verschrikkelijke Zeeranip nttw-ffflbrtrt n h " * v q w r h - v r 7 V T r «7 n f a B M r r T r T «/ ABONNEMENTPHU REDACTIE //MWMP 296E nl*vrrratfftn7v7frttr ftf-pjn Blrë Dr aandn *J? 250 Zs OO En jaar 000 Kdrlaad Dr aandn jsjss»

Nadere informatie

UW COLLECTIE VERDIENT INNOSELL Leverancier van depotinrichtingen, verpakkingsmateriaal, verpakkingsconcepten en ophangsystemen voor schilderijen.

UW COLLECTIE VERDIENT INNOSELL Leverancier van depotinrichtingen, verpakkingsmateriaal, verpakkingsconcepten en ophangsystemen voor schilderijen. advrtntpagna's-mv311 30-08-2011 14:31 Pagna 2 Musum Qualty Products UW COLLECTIE VERDIENT INNOSELL Lvrancr van dpotnrchtngn, vrpakkngsmatraal, vrpakkngsconcptn n ophangsystmn voor schldrjn. BETROUWBAAR

Nadere informatie

Ontwerp Druk Print Reclame

Ontwerp Druk Print Reclame Otwp Druk Prit Rcla Tom Bma v fm: Bij Kl zit ht wo alt gd Batavia wil xclusv uitstrali g kwaliit Irvos al mr d 30 jaar vas pa Kl 1 9 7 8-2 0 1 3 35 J A A R D r u k k r i j K l Drukkij Kl 35 jaar vtrouwd

Nadere informatie

Unifid Communications; nit al l n v oor mul tinational s! Bn Smit 2008 1 Agnda Bdrijfsbhoftn T onm nd C om p l x itit a t is U nifid C om m u nic a tions U C p l a tform v oor l k ondrnm ing P rsnc & obil

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

MAGAZINE. Snelheid en creativiteit bij Pouw Vervoer. Samenwerking BCLR leden: twee succesverhalen. Het ontstaan van 3D printen in het Centraal Museum

MAGAZINE. Snelheid en creativiteit bij Pouw Vervoer. Samenwerking BCLR leden: twee succesverhalen. Het ontstaan van 3D printen in het Centraal Museum I N E S S C L U B MAGAZINE B U S Lidsch Rij H magazi vr drmrs i rd Lidsch Rij Jaargag 6 r. 1 Slhid craivii bij Pw Vrvr Samwrkig BCLR ld: w sccsvrhal H saa va 3D pri i h Craal Msm Lasig Shrlas vrhr Odrhd,

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

Sportgids Oostende. met evenementenkalender, schoolsportkalender en situatieplan een uitgave van de Sportraad - www.sport-oostende.

Sportgids Oostende. met evenementenkalender, schoolsportkalender en situatieplan een uitgave van de Sportraad - www.sport-oostende. Sporgids Oosd 2015 2016 m vmkaldr, schoolsporkaldr siuaipla uigav va d Sporrd - wwwspor-oosdb D slims wg r school Nm d bus j b m! Wis j da, a d fis, d bus h populairs vrvormiddl is om r school g? Logisch

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

MAGAZINE. Samenwerking BCLR-leden leidt tot nieuw initiatief. Zonnige lentebijeenkomst bij Restaurant Marnemoende. Nieuwe leden introducties C L U B

MAGAZINE. Samenwerking BCLR-leden leidt tot nieuw initiatief. Zonnige lentebijeenkomst bij Restaurant Marnemoende. Nieuwe leden introducties C L U B I N E S S C L U B MAGAZINE B U S Lidsch Rij H mgzi voor odrmrs i rod Lidsch Rij Jrgg 5 r. 1 Smwrkig BCLR-ld lid o iuw iiiif Zoig lbijkoms bij Rsur Mrmod Niuw ld iroducis Lsig Shorls vrhuur Odrhoud, rpri,

Nadere informatie

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info All and more about Sharp PC- 500 at http:/fwww.pc-500.info 3e JAARGANG NR 3 985 INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar

Nadere informatie

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus:

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus: ACTU EEL Trsport stt voor rvoluti Ht is mo of fhk Vrchtwghrstl gt igitl Plus: CFO Dirk J Kli Essik: Go jr voor TVM - Joop Brkhkk volt zich Mx Vrstpp i Mii - Stormsch zorgt voor ACTU vrkrschos EL www.tvm.l

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

dat zo mooi heet, dechargeverleend. Nieuw bestuurslid De A31 naar Leeuwarden kant van Franeker,een plek die me zo bekend

dat zo mooi heet, dechargeverleend. Nieuw bestuurslid De A31 naar Leeuwarden kant van Franeker,een plek die me zo bekend I it ummrr V voorzittr 1 ImprssisALV 2 Hlpsk 3 H t r s t k w r t l i s i m i l s l w r v o o r b i j h t t w i s rsi vollgg.toch is r st ht mooi wr l wr hl vl gbur. Z o l s f g s p r o k h f t h t b s

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie