DIPLOMASUPPLEMENT. 1 Informatie over de identiteit van de gediplomeerde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIPLOMASUPPLEMENT. 1 Informatie over de identiteit van de gediplomeerde"

Transcriptie

1 Ht dloasult s gbasrd o ht odl dat door d Euros Coss, d Raad va Euroa UNESCO/CEPES s otwkkld. Ht dloasult vrshaft oafhakljk ggvs tr vrbtrg va d tratoal trasarat far rkg va dloa's voor aadsh brosdold. Ht dloasult bshrjft d aard, ht vau, d otxt, d houd d status va d stud d t sus wrd gvolgd door d rsoo vrld o ht dloa waarto ht dloasult hoort. Ht dloasult s vrj va g waardoordl, vrklarg ovr gljkwaardghd rkgsuggsts. 1 Iforat ovr d dttt va d gdlord 2 Iforat ovr d aard va ht dloa S 1.1 Naa: studtnaa 1.2 Vooraa: studtvooraa 2.5 Odrwjstaal va d oldg: Ndrlads DIPLOMASUPPLEMENT 1.3 Gboortlaats -datu: studtgt, 1 jauar Studtur va d stllg voor hogr odrwjs: SAP N Bag va d graad t adr kwalfat ( sfat afstudrrhtg): Bahlor d bodsh wtsha 2.2 Studgbd: Bodsh wtsha 2.3 Naa assoat: Assoat K.U.Luv 2.4 Offël aa hogr odrwjsstllg: Katholk Uvrstt Luv 2.6 Utrkd faultt: Faultt Gskud 3 Iforat ovr ht vau va ht dloa 3.1 Nvau va d oldg: aadsh odrwjs 3.2 Studovag va d oldg utgdrukt studut: 180 studut 3.3 Tolatgsvoorwaard: Voor dz oldg gld d alg tolatgsvoorwaard voor bahloroldg. 4 Iforat ovr d oldg d bhaald studrsultat 4.1 Odrwjsvor: voltjds 4.2 Prograakrk Dolstllg dtr va d oldg: D oldg s grht o ht old va odrzokrs ht do va d bodsh wtsha. D bahlor s r da ook o grht o d studt rst stat krtsh wtshaljk houdg t lat vrwrv waar z d dosfk bvdg ku trrtr aar waard shatt. D bahlor hft : - sold bhrsg va shkud, bolog atuurkud o d studtvooraa studtnaa 1 / 8

2 S ross b d s t bgrj thk va wtshaljk odrzok t bgrj; - voldod ks zht btrffd d obouw, otwkklg d oral fut va sljk ll, wfsls d s als ghl; - bassks va d fator ht lflu d sljk lvswjz d d gzodhd bdrg, va d afwrhas va ht sljk orgas va d otstaashas va zkt; - vrtrouwdhd t rs va forata t ht ord va odrzoksggvs; - d vaardghd wtshaljk bjdrag t lz uw bvdg sa t vatt; hj/zj ka rlvat ltratuur ozok o wloljd bodsh robl t badr rlvat odrzoksvrag t forulr; - ks va d rs toassg va brd waar va laboratoruthk ka ourat thod zlfstadg utvor; - d vaardghd zlfstadg t krtsh-wtshaljk gstldhd odrzokstaak t ggv thods t orgasr, ut t vor rovr t raortr Idlg rograajar: 3 rograajar 4.3 Ovrzht va d oldgsodrdl Oldgsodrdl Bahlor d bodsh wtsha (Z bjlag) Bahlor d bodsh wtsha (Z bjlag) Bahlor d bodsh wtsha studtvooraa studtnaa 2 / 8

3 Ovrzht oldgsodrdl aadjaar Bahlor d bodsh wtsha Oldgsodrdl Taal Crdts Exarsultaat E05A1A Psyholog NL 3 C 18 E08C0A Nurofysolog NL 5 C 16 E08C6A Eoo NL 4 C 14 E08C7A Bodsh forat ouat NL 3 C 13 E08C9A Oobolog NL 5 C 16 E07C9B Otstaashas va zkt NL 7 C 17 E08C1B Mthod ht bodsh odrzok NL 4 C 15 E08C3B Otwkklgsbolog NL 5 C 14 E04E7A Kwalttsaagt, bovlghd stralg NL 4 C 15 E04E8A Rlg, zgvg lvsbshouwg NL 3 C 16 Prograajaar E05E4A Bhaald rsultaat gslaagd t 77 % Modl Systs Fudatal ad Clal Rsarh EN 5 C 18 E05E6A Laboratory Aal S EN 5 C 18 E08C5C Projtratu NL 7 C 14 Prolaatdatu 13 stbr 2007 SExarsultat word togkd o shaal va 20. D od P wordt togkd war studt slaagd voor oldgsodrdl dat t-urk wordt boordld. D od T wordt togkd war studt t slaagd voor oldgsodrdl, aar wl slaagd voor ht jaar. studtvooraa studtnaa 3 / 8

4 S Ttl astrrof, gwht studut ht bhaald dvdul jfr: z bjlag d va toassg 4.4 Ht xajfrsyst Aa d K.U. Luv word studt boordld o shaal va 0 tot 20 (utzodrljk "gslaagd/t-gslaagd") r oldgsodrdl. W t st 10/20 (of gslaagd) bhaalt voor oldgsodrdl, s voor dat oldgsodrdl gslaagd. W voor all oldgsodrdl t st 10/20 (of gslaagd) hft bhaald, s gslaagd voor rograajaar,.q. d ghl oldg. E studt d t o all oldgsodrdl 10/20 (of gslaagd) hft bhaald, s toh gslaagd voor rograajaar als 54% o ht ghl s bhaald t t hoogst 1 kr 8/20 of tw kr 9/20 ( boordlg "t-gslaagd" wordt gljkgstld t 9/20). Voor rst rograajaar va bahlor slaagt studt bovd als 56% o ht ghl s bhaald t t hoogst 1 kr 7/20 of 1 kr 8/20 é 1 kr 9/20. E graad va vrdst wordt kl togkd voor ht ghl va oldg, als d studt (gwog of ogwog) gddld haald ovr d rograajar va oldg dat orrsodrt t : - o voldod wjz, als dr da 68 % s bhaald; - odrshdg, als 68 % of r s bhaald; - grot odrshdg, als 77 % of r s bhaald; - grootst odrshdg, als 85 % of r s bhaald; - grootst odrshdg d glukws va d xaoss, als 90 % va d ut s bhaald. 4.5 Togkd dboordlg (graad va vrdst): t grot odrshdg 5 Iforat ovr d fut va ht dloa 5.1 Aaslutg d ogljk vrvolgoldg: Rhtstrks ro volgd astr(s) - Mastr d bodsh wtsha Ero volgd astr(s) t voorbrdgsrograa (art.66 4) - Mastr d logodsh audologsh wtsha - Mastr of Molular ad Cllular Bohyss + gshkthdsodrzok - Mastr d bo-forata - Mastr of Bo-forats + gshkthdsodrzok - Mastr d bolog - Mastr d boh d botholog - Mastr d lutholog d luwtsha - Mastr d gsddlotwkklg - Mastr d farautsh zorg: Aothk 5.2 Cvl fft Vrjbljvd forat dloavoorwaard va bro waaraa ht dloa voldot vtul d vrldg va d toassljk Euros rhtlj: t va toassg Ttl d ag word gvord ovrkostg artkl 25 va ht drt: t va toassg studtvooraa studtnaa 4 / 8

5 6.1.1 Vrjstllg() va xas o grod va ldrs vrworv kwalfats otts: Id vrjstllg s vrld o grod va dloa's of bwjz va bkwaahd, da zal dt door d afgstudrd zlf bj dt dloasult ot word togvogd. 6 Aavulld forat 6.1 Extra forat Motvat studduurvrkortg: Id vrkortg va studduur s vrld o grod va dloa's of bwjz va bkwaahd, da zal dt door d afgstudrd zlf bj dt dloasult ot word togvogd Vooroldg t vrldg va d stllg() d vrshlld va d utrkd stllg: K.A. 2 lj 3 gr Wtsha-wskud ASO Extra forat ovr d gzaljk gorgasrd oldg: t va toassg 6.2 Iforatbro D wbst va ht Hogrodrwjsrgstr Ht otatadrs wbst va d stllg voor hogr odrwjs: Faultt Gskud Oud Markt Luv wbst htt://www.kuluv.b/kuluv/ Ht otatadrs wbst va NARIC-Vlaadr: NARIC-Vlaadr s d Vlaas hd b ht NARIC-twrk va d Euros Eoosh Rut. NARIC staat voor Natoal Aad (& Profssoal) Rogto ad Iforato Ctr. D taak va NARIC s rst stat forat t vrstrkk ovr d aadsh rofssol rkg va dloa's. NARIC-Vlaadr Hdrk Cosgbouw Kog Albrt II-laa 15 B-1210 Brussl Tl: / Fax: al: wbst: 7 Authttt va ht dloasult 7.1 Datu: 13 stbr Hadtkg: voorzttr srtars S7.3 Futs: voorzttr srtars va d xajury 7.4 Zgl va d uvrstt: z odraa dt blad 8 Iforat ovr ht Vlaas hogr odrwjssyst studtvooraa studtnaa 5 / 8

6 S D stllg voor hogr odrwjs Vlaadr bstaa ut d abtshalv grgstrrd stllg d grgstrrd stllg voor hogr odrwjs. - D abtshalv grgstrrd stllg zj d hogrodrwjsstllg d rds vóór 2004 door d ovrhd zj rkd. D ljst va dz stllg s ogo ht Hogrodrwjsrgstr (f ). E assoat s offël sawrkg tuss uvrstt éé of r hogshol. - D grgstrrd stllg voor hogr odrwjs zj all t-abtshalv grgstrrd stllg d hogr odrwjs aabd Vlaadr door d Vlaas Rgrg zj grgstrrd. Hu gardtrd bahlor- astroldg zj ogo ht Hogrodrwjsrgstr. 1. Bahlor Ht dloa va Bahlor wordt utgrkt a ht susvol voltoo va oldg t studovag va t st 180 studut. Voor bahloroldg d kl ka gvolgd word a adr bahloroldg bdraagt d studovag t st 60 studut. Profssol grht bahloroldg hbb tot dol d studt t brg tot vau va (alg sfk) ks va otts odg voor d zlfstadg utofg va sfk bro. Ekl hogshol rk rofssol grht bahlordloa's ut. D aadsh grht bahloroldg zj o wtshaljk odrzok gbasrd hbb vooraljk tot dol d studt t lat doorstro aar d astroldg. D aadsh grht bahlordloa's word utgrkt door d uvrstt door sog hogshol ht kadr va assoat. 8.1 Bshrjvg va ht Vlaas hogr odrwjssyst Istllg voor hogr odrwjs Dloa's 2. Mastr Ht dloa va Mastr wordt utgrkt a ht susvol voltoo va oldg t studovag va t st 60 studut. D astroldg word gkrkt door d trat va odrwjs odrzok hbb tot dol d studt t brg tot gvordrd vau va ks otts. E astroldg wordt afgslot t astrrof. 3. Dotor Ht dloa va dotor wordt bhaald a d obar vrddgg va rofshrft dat bljk ot gv va ht vrog tot d rat va uw wtshaljk ks o grod va zlfstadg wtshaljk odrzok. All uvrstt ku ht dloa va dotor utrk Tolatgsvoorwaard 1. Bahloroldg Als alg tolatgsvoorwaard voor bahloroldg gldt ht dloa va ht sudar odrwjs. Ht stllgsbstuur ka utzodrljk rso d t voldo aa d alg tolatgsvoorwaard tolat rkg houdd t d wttljk balg. Voor sog oldg s ht slag voor sfk tolatgsxa bjkod vrst. Sog bahloroldg ku as gvolgd word a rofssol bahloroldg vtul a gshkthdsodrzok. studtvooraa studtnaa 6 / 8

7 S 2. Mastroldg Als alg tolatgsvoorwaard voor astroldg gldt aadsh bahlordloa. Sos s bjkod voorbrdgsrograa vrst. Profssol bahlordloa's ku togag gv tot astroldg a shaklrograa. Sog astroldg ku as gvolgd word a astroldg vtul a gshkthdsodrzok. 3. Dotoraat Als alg tolatgsvoorwaard gldt astrdloa. Ht uvrsttsbstuur ka gshkthdsodrzok olgg. Utzodrljk ka ht rso d t voldo aa d alg tolatgsvoorwaard tolat rkg houdd t d wttljk balg Ht Vlaas studutsyst Ht Vlaas studutsyst s gbasrd o ht Euroa Crdt Trasfr ad Auulato Syst (ECTS). Ht rograa va éé aadjaar stt d rgl ovr t ra 60 studut. Elk oldgsodrdl staat voor t st 3 studut. Eé studut vrtgwoordgt 25 tot 30 ur studatvtt Flxbl lrtrajt D studt ka otr voor odltrajt of voor dvdul obat va oldgsodrdl. D studt otvagt dloa a ht bhal va rdtbwjz voor all oldgsodrdl d r vrvat zj of war d global dolstllg va ht oldgsrograa voldod vrwzljkt zj Kwalttszorg ardtat Ardtat s d forl rkg va oldg gbasrd o bslssg va d Ndrlads-Vlaas Ardtatorgasat (NVAO), d agaat of d oldg batwoordt aa d vooraf baald al kwaltts- vauor. Ht ardtat-odrzok s gstud rzjds o ht tr kwalttszorgsyst dat bhoort tot d autoo va d hogrodrwjsstllg adrzjds o d rsultat va xtr kwalttsotrol va d oldg. Ht ardtatkurrk garadrt dat d afgstudrd d alg sfk bkwaahd bzt o ht vau va tratoaal rkd bahlor of astr. Ht Hogrodrwjsrgstr bvat d ardtatstatus va all Vlaadr aagbod bahlor astroldg Ovrgagsaatrgl Ovrkostg artkl 128, va ht drt btrffd d hrstruturrg va ht hogr odrwjs va 4 arl 2003 ku stllg va hogr odrwjs adr da d bahlor-astrdloa's t ht oog o tolatg gljkstll. Als dloa ut d oud strutuur door d stllg als voldod gljkaardg wordt bshouwd, bljkt dt ut d vullg va d sfk rubrk dt dloasult. studtvooraa studtnaa 7 / 8

8 8.2 Dagra va ht Vlaas odrwjssyst S studtvooraa studtnaa 8 / 8

9 S Ths Dloa Sult follows th odl dvlod by th Euroa Cosso, th Coul of Euro ad UNESCO/CEPES. Th Dloa Sult rovds ddt data ordr to rov th tratoal trasary ad far aad ad rofssoal rogto of qualfatos. It dsrbs th atur, lvl, otxt, ott ad status of th studs that wr ursud ad sussfully oltd by th dvdual ad o th orgal qualfato to whh ths sult s add. It s fr fro ay valu judgts, quval statts or suggstos about rogto. DIPLOMA SUPPLEMENT 1 Iforato dtfyg th holdr of th qualfato 1.1 Faly a: studtna 1.3 Pla ad dat of brth: studtcty, 1 Jauary Gv a: studtfrstna 1.4 Studt dtfato ubr or od: SAP N Iforato dtfyg th qualfato 2.1 Na of th qualfato: Bahlor of Bodal Ss 2.2 Fld of study: Bodal Ss 2.3 Na of th Assoato: Assoat K.U.Luv 2.4 Na of th hghr duato sttuto: Katholk Uvrstt Luv 2.5 Laguag of struto: Duth 3 Iforato o th lvl of th qualfato 4 Iforato o th otts ad rsults gad 2.6 Awardg faulty: Faulty of Md 3.1 Lvl of qualfato: aad duato 3.2 Offal lgth of th rogra ECTS rdts: 180 rdts 3.3 Ass rqurts: I ths rogra, th gral adsso rqurts for a bahlor rogra ar vald. 4.1 Mod of study: full t 4.2 Progra rqurts As ad attat targts of th trag: Ths rogra s ad at trag rsarhrs th fld of bodal ss. Thrfor, th bahlor trag s tally ad at allowg th studts to dvlo a rtal stf atttud whh thy a us to trrt ad valu th doa-sf fdgs. Th bahlor has: - a sold rofy hstry, bology ad hyss to udrstad th rosss wth th hua bg ad th thqus of stf rsarh studtfrstna studtna 1 / 8

10 - a sufft kowldg ad sght org th ostruto, dvlot ad th oral futo of hua lls, tssus ad th hua body as a whol - a bas kowldg of th fators th vrot ad th hua way of lf that thrat th hua orgas ad of th dfs-has of dsass - falarty wth th rls of forats ad th ablty to arrag rsarh data - th ablty to rad stf ut ad suarz w fdgs, th ablty to sarh for rlvat ltratur to aroah a wll-dfd bodal robl ad forulat rlvat rsarh qustos - kowldg of th rls ad alatos of a wd rag of laboratory thqus ad th ablty to rfor urrt thods ddtly - th ablty to ddtly orgaz, rfor ad rort o a rsarh task wth a rtal-stf atttud ad th gv thods Progra oots st Bahlor of Bodal Ss (S losur) d Bahlor of Bodal Ss (S losur) rd Bahlor of Bodal Ss Progra yars: 3 rogra yars 4.3 Progra dtals S studtfrstna studtna 2 / 8

11 Ovrvw rogra oots yar Progra yar 3rd Bahlor of Bodal Ss Progra oots Laguag Crdts Grad E05A1A Psyhology NL 3 C 18 E08C0A Nurohysology NL 5 C 16 E08C6A Eoos NL 4 C 14 E08C7A Bodal Couato ad Iforato NL 3 C 13 E08C9A Tuor Bology NL 5 C 16 E07C9B Pathog Mhass NL 7 C 17 E08C1B Mthods Bodal Rsarh NL 4 C 15 E08C3B Dvlotal Bology NL 5 C 14 E04E7A Kwalttsaagt, bovlghd stralg NL 4 C 15 E04E8A Prstvs o Rlgo ad Mag NL 3 C 16 E05E4A Ovrall rsult assd 77 % Modl Systs Fudatal ad Clal Rsarh EN 5 C 18 E05E6A Laboratory Aal S EN 5 C 18 E08C5C Projt Pratals NL 7 C 14 Prolaato dat 13 Stbr 2007 SExa rsults ar grally gradd o a sal of 20. Howvr so ass th studt ay rv a od 'P' to dat that h/sh has assd a art of th ours for whh thr s o ural gradg. Th od 'T' ay b gv to dat that, whras th studt has fald a artular art of th ours, h/sh s osdrd to hav assd th yar as a whol. studtfrstna studtna 3 / 8

12 S Ttl of Mastr dssrtato wth th study load, xrssd ECTS rdts, ad th dvdual ark: s losur f alabl 4.4 Gradg sh ad, f avalabl, grad dstrbuto guda: Studts at K.U. Luv ar valuatd o a sal of 0 to 20 (xtoally "ass/fal") for ah ours. Evry studt who obtas at last 10 out of 20 (or ass) for a ours asss that ours; vry studt who obtas at last 10 out of 20 (or ass) for ah of th ourss asss th rogra yar or, f alabl, th tr rogra. Ay studt who dos ot obta at last 10 out of 20 (or ass) for all ourss, asss a sf rogra yar f 54% has b obtad wth axu o 8/20 or tw 9/20 (a fal s asslatd wth 9/20). For th frst rogra yar of a bahlor's rogra a studt suds addtoally aftr havg obtad 56% wth axu o 7/20 or o 8/20 obd wth o 9/20. A ovrall dgr of dstto s oly awardd to studts for th whol rogra, f th studt has obtad a avrag (wghtd or ot wghtd) for all rogra yars of a sf rogra orrsodg wth : - u frutu, f lss tha 68% has b obtad; - u laud, f 68% or or has b obtad; - aga u laud, f 77% or or has b obtad; - sua u laud, f 85% or or has b obtad; - sua u laud wth fltatos of th osso, f 90% or or has b obtad. 5 Iforato o th futo of th qualfato Aftr raratory rogra (art.66 4) - Mastr of Sh Thray ad Audology Ss - Mastr of Molular ad Cllular Bohyss + Attud Iqury - Mastr of Bo-forats (Duth rogra) - Mastr of Bo-forats + Attud Iqury - Mastr of Bology - Mastr of Bohstry ad Bothology - Mastr of Evrotal Thology ad Evrotal Ss - Mastr of Drug Dvlot - Mastr of Pharautal Car: Pharay 4.5 Ovrall lassfato of th qualfato: Maga u laud 5.1 Ass to furthr study: Drt ass - Mastr of Bodal Ss 5.2 Profssoal status No bdg forato o th dloa odtos for rofssos assbl wth th qualfato ad f alabl th Euroa Rogto Drtv ord: ot alabl Ttl ot alabl studtfrstna studtna 4 / 8

13 6.1.1 Dsos rgardg xtos of xaatos ad rdt trasfr basd uo ror xr ad larg, forr qualfatos, ots ad sklls: If xtos hav b gratd o th bass of dgrs or rtfatos of ots, tha th holdr of ths sult has to rodu ths douts togthr wth ths sult. 6 Addtoal forato 6.1 Addtoal forato Prvous trag ad duato: If rduto of study load has b gratd o th bass of dgrs or rtfatos of ots, tha th holdr of ths sult has to rodu ths douts togthr wth ths sult Prvous ourss followd: K.A. 2 lj 3 gr Wtsha-wskud ASO Extra forato about th jot rogra: ot alabl 6.2 Furthr forato sours Wb st of th Flsh Rgstr of Hghr Eduato: Cotat addrss ad wb st of th hghr duato sttuto Faultt Gskud Oud Markt Luv wbst htt://www.kuluv.b/kuluv/ Cotat addrss ad wb st of NARIC-Vlaadr NARIC-Vlaadr s th Flsh ut wth th NARIC-twork of th Euroa Eoo Ara. NARIC s th aroy for Natoal Aad (& Profssoal) Rogto ad Iforato Ctr. Th a task of th Nar s to for about th aad ad rofssoal rogto of dloas. NARIC-Vlaadr Hdrk Cosgbouw Kog Albrt II-laa 15 B-1210 Brussl Tl: / Fax: al: wbst: 7.1 Dat: 13 Stbr Crtfato of th sult 7.2 Sgaturs: harrso srtary 7.3 Caaty: harrso ad srtary of th board of xars S 7.4 Offal sta or sal: s botto of ths ag 8 Iforato o th Flsh hghr duato syst studtfrstna studtna 5 / 8

14 8.1 Dsrto of th Flsh hghr duato syst Hghr duato sttutos Fladrs I Fladrs th hghr duato sttutos osst of statutory rgstrd sttutos ad rgstrd hghr duato sttutos. - Th statutory rgstrd sttutos ar th hghr duato sttutos whh wr stat rogsd by th Flsh duato authorty bfor Ths sttutos ar lstd th Flsh Rgstr of Hghr Eduato (f ). A Assoato s a offal lgal tty ofrg th oorato of a uvrsty ad o or or uvrsty ollgs. - Th rgstrd hghr duato sttutos ar sttutos whh offr hghr duato Fladrs ad whh ar offally rgstrd by th Flsh Govrt. Thr ardtd Bahlor ad Mastr rogras ar lstd th Flsh Rgstr of Hghr Eduato. 1. Bahlor Aftr sussfully oltg a rogra of at last 180 ECTS rdts studts obta a Bahlor's dgr. Th study load of advad Bahlor dgr rogras, whh ar oly o for holdrs of a Bahlor's dgr, s at last 60 ECTS rdts. Profssoal Bahlor's rogras a for th studts to obta a lvl of (gral ad sf) kowldg ad ots rqurd for th autooous rat of a sf rofsso. Ths dgrs ar oly awardd by uvrsty ollgs. Aad Bahlor's rogras ar basd o stf rsarh ad aly rar studts for furthr studs at Mastr lvl. Ths dgrs ar awardd by uvrsts ad so uvrsty ollgs th frawork of a assoato Dgrs 2. Mastr Aftr sussfully oltg a rogra of at last 60 ECTS rdts studts obta a Mastr's dgr. Mastr rogras ar haratrsd by th trato of duato ad rsarh ad a to brg th studts to a advad lvl of kowldg ad ots. A Mastr's dssrtato or rojt falzs th Mastr rogra. 3. Dotor (Ph D) Th dgr of "Dotor" (Ph D) s awardd aftr th ubl rstato of a dotoral thss whh ofrs th author's aablty to rat w stf kowldg basd o ddt ad autooous stf rsarh. Oly uvrsts ay award th dgr of "Dotor" (Ph D) Ass rqurts 1. Bahlor rogras Th gral ass rqurt for a Bahlor rogra s th sodary shool lavg rtfat. Th sttuto boards ay adt rsos who do ot t th gral ass rqurts takg th lgal stulatos to aout. Studts ust also ass a sf try xaato to gt ass to so sf Bahlor rogras. Advad Bahlor rogras ar oly o to holdrs of a Bahlor's dgr ossbly aftr a attud tst. S 2. Mastr rogras Th gral ass rqurt for a Mastr rogra s a aad Bahlor's dgr. I so ass studts wll hav to follow a xtra raratory rogra. studtfrstna studtna 6 / 8

15 Profssoal Bahlor dgrs ay gv ass to so Mastr rogras aftr a brdgg rogra. Advad Mastr rogras ar oly o to holdrs of a Mastr's dgr ossbly aftr a attud tst. 3. Dotor Th gral ass rqurt s a Mastr's dgr. Th uvrsty board ay os a attud tst. Extoally a uvrsty board ay adt rsos who do ot t th gral ass rqurts takg th lgal stulatos to aout Th Flsh rdt syst Th Flsh rdt syst s fully basd o th Euroa Crdt Trasfr ad Auulato Syst (ECTS). A stadard rogra of o aad yar quals aroxatly 60 rdts. Eah rogra oot outs for at last thr rdts. O rdt rrsts 25 to 30 hours of a studt's workload Flxbl larg aths Studts a ot for th stadard larg ath or for a dvdual obato of rogra oots. Th studt rvs a dgr aftr obtag all th rogra's rqurd rdts or wh h/sh s foud to hav sufftly rahd th rqurts of th rogra. S Qualty assura ad ardtato Ardtato s th foral rogto of a rogra basd o a dso of th ddt qualty assura agy (th Ndrlads-Vlaas Ardtatorgasat NVAO), whh vrfs whthr th rogra ts th rdtrd al qualty ad lvl rqurts. Th ardtato vstgato s basd o th tral qualty assura syst udr th autooy of th hghr duato sttutos ad o th rsults of th xtral qualty otrol of th rogras. Th ardtato qualty ark guarats that th graduat has aqurd gral ad sf ots assoatd wth a tratoally rogsd Bahlor's ad/or Mastr's dgr Trastory asurs Th Flsh Rgstr of Hghr Eduato otas dtald forato o all ardtd Bahlor ad Mastr rogras offrd Fladrs. Aordg to th artls 128, 129 ad 130 of th dr o th rstruturg of th hghr duato datd 4th of Arl 2003 th hghr duato sttutos ay quat othr dgrs tha th Bahlor's ad Mastr's dgrs ordr to gv ass. It aars fro th olto of sf stos of ths dloa sult whthr a sttuto osdrs a dgr of th old strutur to b sufftly slar. studtfrstna studtna 7 / 8

16 8.2 Dagra of th Flsh duato syst S studtfrstna studtna 8 / 8

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

acrobatische toeren uit met zijn paarden.

acrobatische toeren uit met zijn paarden. 1 d h u g r D ht a v Ht ru zoal wj dat k ottod 1770. D Egl lgroffir Phlp Atly trad to voor ht publk op mt paardhow. Atly haald allrl arobath tor ut mt zj paard. Ht rugbouw va Phlp Atly Hj otdkt dat tru

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken Sfrvol modshopp volop aabidig, actis jubilumchqus t/m 16 ovmbr arm itrs Wvrk V r uzlf mt modrisj aar Gorrdijk Aa u, voor jou, Dri k lag aabidig jubilumchqus Hallo itrtijd, hallo gzllighid! Tijd va kus

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen s d a l r d N r w 5 1 0 2 k u t s b t r lukr gror schor gzod r r c r a t v r gzllg r s p o r t v brus l f b a a dr rdr dr k d rum rd o w g r frjk t a t Dakzj u! am Nams ht t ds va Lokal Fo s Ndrlad w g

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

Een initiatief van BIEB (Bouwen In Eigen Beheer), Domein en Van Den Pauwert Architecten. bouw je eigen woning in de bloemenbuurt

Een initiatief van BIEB (Bouwen In Eigen Beheer), Domein en Van Den Pauwert Architecten. bouw je eigen woning in de bloemenbuurt BLOEMENBUURT Zui Eiho fas 3 Blok a E iitiatif a BIEB (Bouw I Eig Bhr), Domi Va D Pauwrt Architct bouw j ig woig i blombuurt ou blombuurt Eiho ctrum E Blombuurt bouw j ig woig i blombuurt bouw j ig woig

Nadere informatie

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland)

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland) 4 vsoopst wo t B (. Motr) - Vruurt - usur 10 usur 8 usur 6 usur 4 Oprtvr Wostt Br D Bor 20 7041 GL 's-hrr T 0314 66 29 68 F 0314 66 52 36 E.trot@wsr. Artt ERS Artt Postus 34 7060 AA Tror T 0315 32 30 70

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Het stenen tijdperk is niet ten einde gekomen vanwege een gebrek aan stenen

Het stenen tijdperk is niet ten einde gekomen vanwege een gebrek aan stenen Grmj Cl Ev Smr Ergy H jdprk d gkm vwg gbrk Wm Obb Drcur B Rgh B.V. 24 pmbr 2015 Kr prljk rduc T prl 2007 Vrwrdljk vr d Ivm Bk v Fr/MPr 2008-2009 Ivrg mvrgr B Rgh B.V. m l drmr/cllg 2009-2011 Swch v vrdr

Nadere informatie

Algemene Informatie - Productidentificatie

Algemene Informatie - Productidentificatie P 1 0735377 Prducchrjv DEBIC CHOCOLADE MOUSSE MELK 1,25KG EMMER Ac 03-03-15 Gk 03-03-15 Sc./Rv. 0735377 [40] A Ir - Prducdc Prducchrjv Mrk Ark Ochrjv (z vrd) Arc Dcr (hr) Wjk Ochrjv DEBIC Ochrjv DEBIC

Nadere informatie

Algemene Informatie - Productidentificatie

Algemene Informatie - Productidentificatie P 1 7900355 Prducchrjv DEBIC CHOCOLADE MOUSSE MELK 1,25KG EMMER Ac 02-12-14 Gk 26-09-14 Sc./Rv. 7900355 [3] A Ir - Prducdc Prducchrjv Mrk Ark Ochrjv (z vrd) Arc Dcr (hr) Wjk Ochrjv DEBIC Ochrjv DEBIC CHOCOLADE

Nadere informatie

De biologische veehouderij

De biologische veehouderij Ald ks v blsch Blsch wafls Blsch mablljs Blsch b ma Blsch ljfl 100 4 suks Halfj 0.5 l 1.25 0. 0. 3.7 7.58/l 12.50/k... maak ks m D blsch vhudj E km sds m bj... 463 WT_B-FaTad_Fld_203x288_11.dd 1 24-0-15

Nadere informatie

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e.

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e. Krst vrpakkig 2014GE SH EN K VER PAKK IN GEN D Pur gsckvrpakkig is ar, Gv m lka. v g a v jd Krst is ti m s. ld r w d m gv r gkz m d ft k ac ap M i dat r d Daarm is t m -kurmrk d t lij t apar middl va dz

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

Trainingsaanbod 1e helft 2014

Trainingsaanbod 1e helft 2014 haal mr u j l bblhk Tragsaabd 1 hlf 2014 Wa wl j w km vr d l bblhk? Da s wa k vrg aa bblhk bj h samsll va d ragsaabd. H rsulaa s h vruwd ugbrd ragsprgramma va WbbbNL vr d rs hlf va 2014, m 6 uw rag 1 uw

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan?

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan? 1 Wrmtr. Oprht 1.1 Hov wrmt h j noig om n stof op t wrmn? =,5 5,= 1,1 1 = 1 15= 6, 1 1 1 T = T = =,9,1 18, 1 = 1, 9 kg 9 Opgv 1. Wtr is rg gshikt om wrmt in op t sn? Om 1 kg ijs 1 op t wrmn h j 6 noig.

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

Gemeten geluidniveaus in db(a) op een hoogte

Gemeten geluidniveaus in db(a) op een hoogte Tabl A Voorjaarskrmis Mtdatum Gmtn gluidsnivaus in db(a) op n hoogt Van 1.5 mtr tr plaats van: Attractis op d kop van d markt afzondrlijk op 2 m afstand (norm / 83 db(a)) Dstroyr (3) Brakdanc (4) Autoscootr

Nadere informatie

Bijlage I, Auto- en tankautospuiten5

Bijlage I, Auto- en tankautospuiten5 bradweermaterieel, Hieroder volgt ee overzicht va het i os lad i gebrik zijde bradweermotormaterieel, aar de toestad op September * Dit overzicht is samegesteld aa de had va de door de districtsispecters

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR Cppl is Itlis fmilibrijf, mt lg triti v vrvrigig istributi v hgwrig vslpruct. Os rfg trt uit 1908 t fmili Cppl is bg mt ht srvr vrkp v t wij i ht Itlis Mrct S Svri Slr. I 1952 bg Erst Cppl mt mt ht iblikk

Nadere informatie

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur Jugd Spsr Acti 5479-3 Draaibk vrigig Jugd Spsr Acti 206.idd 8-0-6 7:4 Bst dlmd club f vrigig, Allrrst gflicitrd mt d dlam aa d Jugd Spsr Acti i 206. Graag mak wij als Pisz suprmarkt r sam mt all vrigig

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vratwoordlijk uitgvr: O. Halflats, Triomflaa 172-1160 Brussl. CGTN-049 Algm voorwaard Tijdlijk Cotract & Tijdlijk Sow Cotract (gldig vaaf 01.04.2009) Algm voorwaard Tijdlijk cotract & tijdlijk Sow cotract

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

5.6 Breuker is gerechtigd bij het aangaan van een opdracht een aanbetaling of een bankgarantie te verlangen.

5.6 Breuker is gerechtigd bij het aangaan van een opdracht een aanbetaling of een bankgarantie te verlangen. Atkl 1 Glh z 1.1 Dz zj tp p ll b p ll kmt Buk TlMkt & M, l Buk Tlmkt & tll B.V. t Schutum, h t m Buk,. - Bj ht tkk pcht f bj tttkm kmt, ccptt pcht tpljkh lm Buk. Afjk b b Buk lcht z z b chftljk zj km 1.2

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

H. 9 Het getal e / Logaritmen

H. 9 Het getal e / Logaritmen H. 9 Ht tal / Loaritmn 9.1 Ht tal Ht tal is n spciaal tal in d wiskund, nt zoals ht tal π. Ht is als volt dfinird: 1 1 1 1 1 1 = + + + + + + 1 1 1 14 145 Als w dit uitrknn, dan wordt d waard van ht tal

Nadere informatie

Unifid Communications; nit al l n v oor mul tinational s! Bn Smit 2008 1 Agnda Bdrijfsbhoftn T onm nd C om p l x itit a t is U nifid C om m u nic a tions U C p l a tform v oor l k ondrnm ing P rsnc & obil

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ Itrprtti drzk ʹkid rditʹ Juri 2008. 128 fruir zij igvrd. 125 fruir zij igvud. Op 350 ptvkk i dt 36. D rp k rprttif gcht wrd vr ht gh. t dz kttkig: - V d 54 gzi, wrv kidr d crch+ bzk, hbb 33 grgrd p tig

Nadere informatie

Wijzer. Demoversie Dedicon. door de tijd. Marja Baeten. Marlies Huijzer. Marian van Gog. Geschiedenismethode. Tweede editie.

Wijzer. Demoversie Dedicon. door de tijd. Marja Baeten. Marlies Huijzer. Marian van Gog. Geschiedenismethode. Tweede editie. Wjz door d tjd Tw t Gschsmthod 6 Marja Bat Marls Hujz Mara va Gog Wolts-Noordhoff Bhouds d of krachts d Auturswt va 9 gstld 006 Wolts-Noordhoff B.V., Grog/Hout Hoofdautur Fry Ssma Vakhoudljk advsur Lo

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015 M+R iterior architecture Provicie Zeelad Abdij va Middelburg otmoetigsruimte, vergaderruimte, bietui maart 2015 iterieurarchitecte opdrachtgever locatie opdracht opleverig Over otmoete i de Abdij Al eeuwelag

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

sale opruiming solden

sale opruiming solden vt hftu vt ztt Bt Buy W1499,2,5-ztk Hv mt ttm vt ztt z f L tf 2,5-ztk Hv mt ttm (k f cht) vt ztt z f L tf 1499,- vf 2998, 3-ztk mt vt ztt tf vf 899,- vf 1599, 2,5-ztk mt vt ztt tf vf 799,- vf 1499, mj

Nadere informatie

De standaardafwijking

De standaardafwijking Statstek voor het secudar oderwjs De stadaardafwjkg De stadaardafwjkg Prof dr Herma Callaert Ihoudstafel Motvate Ee groter kader: leare modelle Dre dmeses, twee verklarede veraderljke Twee dmeses, éé verklarede

Nadere informatie

Hoe komt u aan een Energielabel voor uw woning?

Hoe komt u aan een Energielabel voor uw woning? a Miisri va ilads Zak Ho kom u aa rilabl voor uw woi? i krij d iar va woi i Ndrlad, di o rilabl hbb, voorlopi rilabl va d Rijksovrhid. ij vrkoop of vrhuur va uw woi b u vrplich dfiiif labl ovrhadi. Ho

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

5899.Kwaliteit supervoordelig geprijsd

5899.Kwaliteit supervoordelig geprijsd d r voo Tot k voord Uw Sijb zij ic. vr! Ibouwforui 90 cm Rugwdbkdig vrichtig tg mrprij. gr k p t op iuw L-k, frot i wit k mt xtr voorrdkt. Uitgvord mt mrkpprtuur i RVS v Sim (c. 285x305 cm). A gomd tutr

Nadere informatie

Handleiding eportal. Volg container

Handleiding eportal. Volg container Handleiding eportal Volg container oktober 2012 Volg container In dit menupunt kan u de gedetailleerde historiek van een container zoeken. Dit menupunt is enkel toegankelijk voor agenten en PSA ANTWERP

Nadere informatie

Er komen in december de volgende films in de bioscoop : Koning van Katoren, Niko 2, Anna Karenina, Alex Cross, Cakallarla Dans 2,

Er komen in december de volgende films in de bioscoop : Koning van Katoren, Niko 2, Anna Karenina, Alex Cross, Cakallarla Dans 2, SCHOOLKRANT rp 6 LKP ICT & STUDIEVAARDIGHEDEN D Bp n h d ch. Er zjn h d rkrchn n r zjn k h d LKP- rkrchn. En w hbbn n h d drc: W hbbn n h fjn ch. Er zjn pr v rkrchn!! Hr z j h vn nz fjn ch: (Urn & Mrv)

Nadere informatie

Algemene Informatie - Productidentificatie

Algemene Informatie - Productidentificatie P 1 7900357 Prductschrjv DEBIC CHOCOLADE MOUSSE FODAT 1,25KG EMMER Act 02-12-14 Gkt 02-09-14 Sc./Rv. 7900357 [38] A Irt - Prductdtct Prductschrjv Mrk Artk Oschrjv (zs vrd) Artc Dscrt (shrt) Wttjk Oschrjv

Nadere informatie

Uw expert in pasta VOLKOREN SPAGHETTI. Ontdek ons NIEUW gamma NIEUW NIEUW. 12 à 14. www.soubry.com/foods

Uw expert in pasta VOLKOREN SPAGHETTI. Ontdek ons NIEUW gamma NIEUW NIEUW. 12 à 14. www.soubry.com/foods VOLKOREN SPAGHETTI KIDS PASTA Bron van vodinsvzls n minraln Fun in n bord Voll smaak Unik fiuurtjs voor kindrn 3 k 5 k Voor mr info ovr ons n uitbrid molijkhdn, contactr uw rossir. W zijn ook stds rchtstrks

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ I 2011-2013 K P T- j W, zj z y H j y f y zj, W j? U W j j y ë, - z f P W- j V j j f f D j zj j y Bj f,, z- (RIBW ) zj ë() Pjz A q H, j y zj j? A f Ex I f x Pf zj Af, A W, A, B, Df, G, Ly, R Df, R P, S

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen Hoostuk 1 Matn omrknn Opstap Enhn n hanig matn O-1a O-2a Ht gwiht van n puppy is 325 gram. Elln loopt 100 mtr in 15,3 sonn. D lngt van kantin is 27,3 mtr. D inhou van n pak mlk is 1,5 litr. En hoolarp

Nadere informatie

De route begint voor het Stadhuis (Markt 11). LA de Zomerstraat/Dayer in/op. Bij de haven sla je RA de Westhavenkade op.

De route begint voor het Stadhuis (Markt 11). LA de Zomerstraat/Dayer in/op. Bij de haven sla je RA de Westhavenkade op. 1 L Dz fkot kom outbsch t: LA = lksf RA = chtsf RD = chtoo Tp! Hb smtpho? Nt tu, op tls stt ook wbs. Not ht wbs kut thus of op school wbst pl. Bst fts, Voo lt puzzltocht oo ht o Vl. D o 20 km l tocht ot

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

Mag ische. eieren. Parelmoer. Bestellen: www.kgrolf.nl

Mag ische. eieren. Parelmoer. Bestellen: www.kgrolf.nl k j l Vro Paasactv gn Ds n r Mag sch rn Paas pñata Parlmor rn ttn Dsgn rn Ern schldrn s ts wat jaarljks trugkomt. Daar vogn w nu ht vrsrn van rn mt foam kl bj. En gwldg cratv actvtt waar j all kantn m

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton!

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton! Wl Scl 2016/2017 v? b v f v Hb! G S K IHOUSOPGAVE 2 3 V 4 u cl 5 Lbë 6 l Ll 7 L 8 TlFcy 9 C Sll 10 Buy Hlh & C Wl v SG! 11 Sp Sll 12 Tc Sll 13 Th Sll 14 A Su 15 E- 16 Pc bu cl W h v u hb v z cl T vl f

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

0` i` 0T. houdcniic iiaderé. dat het Wensclijk is dc l ' II).l(OII]St I1b\3i 3Sl31Hg _ 110.112,

0` i` 0T. houdcniic iiaderé. dat het Wensclijk is dc l ' II).l(OII]St I1b\3i 3Sl31Hg _ 110.112, Q 5 No 58 s1t1:s L UE T REPUBLEK SURNME v111 G me Y 7 houdcc aderé de k11st be3shg 19; (G;B:1911111, gédbrdc fbkét GB196 84, zoas aatstcjk gewjzgd bj SB3,3) 1>E1>1>EsmENT VN mc REPUBLEEKSURNME, Vé1 w >

Nadere informatie

Welke zinnen horen wel bij dit verhaal?

Welke zinnen horen wel bij dit verhaal? md kasl adk vaf Wlk wd i d ks k j al? Vik aa. aabid bldig dfiiif i d gs ak hmlbd hvlig jachsl klch Lad da Vici miis i d mgvig va ddaa i vk Wlk wd k j g m? Vl aa. Kis i d wdlijs di wd di j is vll wa j i

Nadere informatie

shopping budget zaterd ag 20/9 het Grootste Winkeldorp van Vlaanderen de vele

shopping budget zaterd ag 20/9 het Grootste Winkeldorp van Vlaanderen de vele maak ka op 250 hopp budet t f r He p p o h ked e e w 9 / 9 1 a zaterd a 20/9 & zod e b k e d oe b ot t kor de vele het Grootte Wkeldorp va Vlaadere t r ko e bo HAENTJENS Kled, Lere & Oderoed Dame e Here

Nadere informatie

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid!

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid! > Uv? Zg v jz bh j vjh! www.hyg. www.hyg. I ag a! Vh v va U b a! S Ovw Z vaaag ag g ab. Hw j agjk a hbb va h h h bk va w vjh, vgh. Paa w a bhj w yp. S w vajk vzaak h wk bkkbp. D kvhgg bkh (yk ) ka v aa.

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95 WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... ummr 1-6,95 hrjs v hou Wil j w wr j z rikl ku kop? Suur v mil r ifo@phsiry.l 15 rokls i 36 kli f lsjs Ruculus is boisch m

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Unterschränke System 78 cm

Unterschränke System 78 cm Unterschränke System 78 cm Artikel mit diesem Zeichen sind auch in der Korpustiefe 46 cm lieferbar. Schubkasten mit Gehäuse Korpushöhe 13 cm Korpustiefe 35/46/56/66 cm U.. 13 35 S U.. 13 S U.. 13 66 S

Nadere informatie

nr.02 BRIU om er dire Haarlemmermeer Lyceum scoort op het Goethe Instituut in Amsterdam!

nr.02 BRIU om er dire Haarlemmermeer Lyceum scoort op het Goethe Instituut in Amsterdam! m u Ly s w u i r.02 okt. IG INTD ERAITALE NIE CTIEV WS- E BRIU EF! l d odrd drstaa Klik op o t aar to t gaa! om r dir Algm Prsol, Ctral dirti Odrwijs 2032 Platform Odrwijs2032 Briht va d Mdzggshapsraad

Nadere informatie

Publications PUBLICATIONS

Publications PUBLICATIONS Publications 164 Publications PUBLICATIONS 1. Heemskerk B, Veltrop-Duits LA, van Vreeswijk T, ten Dam MM, Heidt S, Toes RE, van Tol MJ, Schilham MW. Extensive cross-reactivity of CD4 + adenovirus-specific

Nadere informatie