Circulaire OMWISSELACTIE. Wft-diploma s 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Circulaire OMWISSELACTIE. Wft-diploma s 2014"

Transcriptie

1 Circulaire OMWISSELACTIE Wft-diploma s 2014 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 26 maart 2014, Den Haag 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag De omwisselactie pag Bijzonderheden pag Bezwaar pag Korte samenvatting pag Tot slot pag 10 Bijlagen: Formulier D Toelichting op formulier D Formulier E Formulier F Instructie accordering omwisselverzoek in Juno door DUO (volgt z.s.m). 2

3 1. Inleiding Zoals bekend heeft de Minister van Financiën (minister) vorig jaar in zijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer (kenmerk FM/2012/35M) laten weten dat hij graag alle oude Wft-diploma s en gelijkgestelde diploma s na een succesvolle afronding van het gecombineerde inhaal- en PE examen of een succesvolle EVC-procedure wil laten vervangen door een nieuw diploma voor de beroepskwalificatie. In dit document geeft het College aan examen- en opleidingsinstituten nadere uitleg over het vervolg rond de het onderwerp omwisselen van oude diploma s in nieuwe Wft-diploma s Disclaimer: Het memo is opgesteld op basis van de huidige inzichten met betrekking tot regelgeving, techniek en uitvoeringsmodaliteiten. Het kan zijn dat door voortschrijdend inzicht en praktijkervaringen het beleid ter zake gewijzigd zal moeten worden. In dat geval zult u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. 3

4 2. De omwisselactie 2.1 Waar omwisselen? De diplomahouder dient via een formulier D (zie bijlagen) een verzoek in bij een erkend exameninstituut in te dienen. Via het formulier dat gedownload kan worden op de site van het CDFD en de exameninstituten kan de diplomahouder zelf nagaan of hij /zij in aanmerking kan komen voor een nieuw Wft- diploma. Het exameninstituut zal alle documenten op juistheid en geldigheid controleren. Als het verzoek wordt goedgekeurd en het PEplus-examen succesvol wordt afgelegd, dan wordt er een nieuw Wft-diploma conform de beroepskwalificatie 2014 afgegeven. Het ingewisselde diploma zal uniform zijn. Het CDFD en het ministerie van Financiën zullen binnenkort nog beslissen over de lay-out en de tekst. Voorbeeld 1 X heeft diploma Assurantiebemiddeling B, behaald in februari Deze is gelijkgesteld aan Wft-Basis, Wft- en Wft-Leven (Algemeen). X heeft een inhaalprogramma Beleggen A succesvol afgerond in juni Hiermee is het diploma Assurantiebemiddeling B gelijkgesteld aan de hele module Wft- Levensverzekeringen. X heeft vervolgens alle opeenvolgende PE-certificaten behaald m.b.t. Wft-Basis, Wft- en Wft-Levensverzekeringen (PE-cycli 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012) en heeft tot slot het PEplus-examen Wft-Adviseur Vermogen behaald bij exameninstituut Z. (Hij laat het PEplus-examen Wft-Adviseur Schade Zakelijk en Particulier schieten). Exameninstituut Z controleert de documenten en verstrekt hem het diploma Wft- Adviseur Vermogen nadat men geslaagd is voor het PE-plusexamen Adviseur Vermogen Hoe omwisselen? Welke documenten moeten er overgelegd worden? De minister heeft aangegeven, de branche niet te willen belasten met hoge kosten en dat de omwisselactie zo eenvoudig mogelijk voor de diplomahouder dient te verlopen. 4

5 Originele stukken uitwisselen gaat gepaard met het maken van kosten (aangetekend verzenden en terugsturen) met het risico van zoekraken van documenten of de tijd die men kwijt is om het diploma eventueel te tonen. Het waarmerken van diploma s en certificaten is een kostbare zaak (ongeveer 35,= euro per certificaat: een gemiddelde diplomahouder heeft 6 (deel-) diploma s inclusief PE-certificaten. Dat is dan 210,= euro per gemiddelde diplomahouder, los van de kosten nog van het PE - plus examen zelf. In beginsel kopieën. Het College streeft er naar om de markt op dit punt tegemoet te komen door van de diplomahouder slechts te verlangen dat hij/zij in beginsel alleen kopieën van (deel-) diploma s 1 bij het omwisselverzoek overlegt. Dient men het verzoek in bij het exameninstituut waar men een of meerdere (deel-) diploma s of (deel-) certificaten zijn behaald, dan behoeft de diplomahouder in beginsel daarvan geen bewijsstukken over te leggen omdat er vanuit gegaan mag worden dat het exameninstituut dat zelf gemakkelijk kan nagaan in de eigen administratie. Heeft het instituut daar geen gegevens meer van omdat het diploma of certificaat te lang geleden is behaald, dan wordt er alsnog een kopie verlangd. Dat zal per instituut verschillen: de instituten zullen zelf communiceren in welke gevallen men toch (aanvullende) bewijsstukken verlangt. Het exameninstituut kan in voorkomende gevallen verlangen dat er een origineel wordt getoond of een gewaarmerkte kopie moet worden ingezonden. Ook kan het instituut gegevens verifiëren bij een ander instituut. Dat kan via de formulieren E en F maar het kan ook via uitwisseling via Excellijstjes, s of wat anderszins als prettig of efficiënt wordt ervaren Steekproeven ( administratieve audits). Het College zal steekproeven nemen in de omwisseldossiers, die de exameninstituten als goedgekeurd aanbieden aan DUO. Valt een omwisseldossier in de steekproef van het College, dan kan het College niet altijd genoegen nemen met kopieën. Dat kan de deur open zetten voor fraude. De steekproeven zullen volledig a-select plaatsvinden. Dat biedt het College tevens meer zicht op de wijze waarop de instituten de omwisselverzoeken afhandelen. Is het 1 Overal waar gesproken wordt over Wft-diploma s wordt ook gedoeld op gelijkstelde diploma s 5

6 omwisseldossier correct afgehandeld, dan geeft het College dat door aan DUO (zie bijlage instructie). DUO stuurt vervolgens de aangevraagde Wft diploma s toe aan het exameninstituut als of zodra de kandidaat ook geslaagd is voor het PEplus-examen. Indien het College na controle van het dossier tot de slotsom komt dat het omwisselverzoek niet correct is afgehandeld, dan wel blijkt dat de diplomahouder niet afdoende kan bewijzen dat hij het initiële diploma daadwerkelijk heeft gehaald of geldig heeft gehouden dan gaat het dossier terug naar het exameninstituut en kan het omwisselverzoek niet (direct) worden gehonoreerd. Welke controle vindt plaats bij de steekproef? Zijn een of meerdere diploma s of certificaten niet behaald bij het instituut waarbij het PEplus-examen is behaald, dan zal College die instituten verzoeken de gegevens te controleren (zie voorbeeld 1) Is een diploma of certificaat behaald bij een instituut dat niet meer bestaat of heeft het instituut waar het diploma of certificaat behaald geen gegevens (meer) dan zal verlangd worden dat de diplomahouder gewaarmerkte kopieën overlegt of het originele diploma of certificaat toont aan het exameninstituut (zie voorbeeld 2) Eventueel kan het College in bijzondere gevallen een bedrijfsrecherchebureau of een screeningsbureau verzoeken een onderzoek naar een diploma te verrichten. Fraude/valsheid in geschrifte Bij fraude of valsheid in geschrifte kan het College aangifte doen bij de politie of het Openbaar Ministerie. Voorbeeld 1 X heeft pe plus examen succesvol afgelegd bij Instituut A en dient daar ook zijn omwisselverzoek in. Hij wil graag het diploma Wft Adviseur Vermogen 2014 Hij heeft de diploma s Wft-Basis, en Wft-Levensverzekeringen in 2006 resp ook afgelegd bij instituut A. Alle PE certificaten heeft hij echter behaald bij instituut B. X hoeft geen kopieën van de diploma s Wft-Basis en Wft-Levensverzekeringen te overleggen aan het instituut A. Wel van de certificaten, die hij bij instituut B heeft behaald. Dit dossier wordt in het kader van de steekproef voorgelegd aan het CDFD. 6

7 College verzoekt alleen instituut B na te gaan via formulier E (zie bijlagen) of X inderdaad zijn PE-certificaten aldaar heeft behaald. N.B. Opvragen via een andere manier bijvoorbeeld per /uitwisseling van excellijsten is ook mogelijk. Voorbeeld 2 Zelfde situatie als in voorbeeld 1, maar nu heeft X heeft een gelijkgesteld diploma Y, behaald in 1990 bij instituut Z. Instituut Z bestaat niet meer. X wordt verzocht middels formulier F (zie bijlagen) of hij een gewaarmerkte kopie van het diploma Y kan opsturen, dan wel of hij het origineel kan tonen bij het exameninstituut. N.B. Opvragen via een andere manier bijvoorbeeld per is ook mogelijk. Kan X dat niet (hij is het origineel kwijt) dan zal het CDFD hem verzoeken om een aantal aanvullende gegevens te verstrekken aan het bedrijfsrecherchebureau of het screeningsbureau, zoals het opgeven van referenten of het inleveren van een c.v. 7

8 3. Bijzonderheden 3.1. Diploma s afgegeven vóór 1 januari 2000 Bij de omwisselactie zal bij diploma s, afgegeven vóór 1 januari 2000 relevante werkervaring niet meer beoordeeld worden. Het zal in veel gevallen niet meer mogelijk zijn voor diplomahouders om de relevante werkervaring aan te tonen. Indien een financiële dienstverlener drie opeenvolgende PE-cycli en het PEplus-examen succesvol heeft afgerond, mag thans ook aangenomen worden dat de houder van een diploma van vóór 1 januari 2000 voldoende vakbekwaam is Nieuwe gelijkstellingen Er worden in 2014 nieuwe Wft-modulen opgenomen (Wft- particulier, Wft- zakelijk, Wft Inkomen en Wft-Zorgverzekering) in het vakbekwaamheidsbouwwerk, die voorheen niet bestonden. Voor deze Wft-modulen zullen ook gelijkstellingen van toepassing zijn. Hieronder staan die in een tabel opgesomd. Nieuwe Wft-module in 2014 particulier zakelijk Inkomen Zorgverzekeringen Gelijkstelde diploma s van voor 1 oktober 2007 Alle diploma s gelijkgesteld aan Wft- Alle diploma s gelijkgesteld aan Wft- Alle diploma s gelijkgesteld aan Wft- Alle diploma s gelijkgesteld aan Wft- Gelijkgestelde diploma s Wft-exameninstituten Alle diploma s Wft- ) Alle diploma s Wft- ) Alle diploma s Wft- ) Alle diploma s Wft- ) Nieuwe gelijkstellingen Alle deeldiploma s Wft- Schade Particulier, Alle deeldiploma s Wft- Schade Bedrijven, Diploma Individuele Inkomensverzekeringen + Collectieve inkomensverzekeringen, afgegeven na 1 januari 2006 door SEFD of Nibe SVV Diploma Klantadvisering Zorgverzekeringen; Diploma Aanspraken Zorgverzekeringen; DiplomaPolisbeheer 8

9 Zorgverzekeringen; Allen afgegeven na door Cito of Wft- Nivo. Voor een uitgebreidere toelichting op het onderwerp gelijkstellingen wordt u verwezen naar de website van het CDFD: De Wft Volmacht diploma s Het ministerie heeft besloten op advies van het College over het onderwerp Volmacht een nader advies in te winnen: moet de vakbekwaamheid met betrekking tot de Gevolmachtigde Agent nog geheel of gedeeltelijk onder het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk vallen of niet? Het College wil over dit onderwerp overleggen met relevante stakeholders. Het ministerie heeft dan ook besloten om in 2014 voorlopig geen vakbekwaamheidseisen te stellen aan de Gevolmachtigde Agent. 4. Bezwaar Indien een diplomahouder het niet eens is met de beoordeling van het exameninstituut, dan kan hij of zij bezwaar maken bij het exameninstituut Bezwaar tegen een afwijzend omwisselbesluit (niet geven fiat) van een exameninstituut Gedurende de overgangstermijn blijven oude diploma s nog geldig en moeten alle financieel adviseurs per module een PEplus-examen doen. De oude diploma s (voorwaarde 1) plus een behaald PEplus-examen (voorwaarde 2), geven recht op een of meer Wft diploma s nieuwe stijl (de omwisselactie). Op basis van de gelijkstellingentabel van CDFD besluit een exameninstituut of de oude diploma s gelijkgesteld kunnen worden aan de nieuwe Wft diploma s (in combinatie met PE-plus). Een kandidaat kan bezwaar maken bij het exameninstituut dat geen fiat verstrekt. Het besluit/fiat van een Wft-exameninstituut over de waardering van de oude diploma s is geen appellabel besluit (in de zin van de Awb) waarvoor de bestuursrechtelijke procedure van bezwaar bij een bestuursorgaan en beroep bij de bestuursrechter openstaat, omdat een exameninstituut geen bestuursorgaan is. Dit betekent dat een kandidaat de zaak eventueel aanhangig moet maken bij de burgerlijke rechter. 5. Korte samenvatting De te nemen stappen voor een positief resultaat: 9

10 De kandidaat vult het formulier D in (zie bijlagen) en verzamelt indien van toepassing, de nodige documentatie voor de omwisselactie. Het exameninstituut gaat na aan de hand van de gegevens of de kandidaat in aanmerking komt voor de gewenste nieuwe (om te wisselen) Wft diploma 2014 (eventuele tussenstap: ) Heeft de kandidaat niet de juiste diploma s of certificaten, dan kan het instituut adviseren welke diploma s of certificaten ontbreken en de kandidaat kan eventueel proberen om de ontbrekende diploma s of certificaten te behalen. (Dat zal niet altijd meer kunnen). De kandidaat legt het PEplus-examen succesvol af. De kandidaat krijgt het nieuwe Wft diploma Wanneer geen nieuw Wft diploma 2014? Indien de kandidaat niet de juiste diploma s of certificaten heeft of nog kan behalen Indien de kandidaat geen kopie of bewijs van zijn (deel-) diploma ( s) en/of (deel-) certificaten kan overleggen. Als uit de steekproef blijkt dat men niet over de juiste documenten beschikt. Indien de kandidaat niet voor 1 januari 2016 slaagt voor het PEplus-examen. 6. Tot slot In het begin van 2014 zullen de steekproeven intensiever plaatsvinden; de intensiteit van de steekproeven zal daarna worden afgestemd op de kwaliteit van de afhandeling van de omwisselverzoeken bij de audits. De afhandeling van de omwisselverzoeken zullen in het begin 2014 vermoedelijk binnen 6 of 8 weken afgehandeld kunnen worden. Als een exameninstituut bij de steekproeven herhaaldelijk niet de verlangde kwaliteit levert die verwacht kan worden van een professioneel exameninstituut, kan dit tot intrekking van de erkenning leiden. Het College wil bij het klaren van deze complexe klus een helpende hand bieden aan de exameninstituten. Zeker in de beginfase intensief met de exameninstituten van gedachten wisselen en ook wederzijdse ervaringen uitwisselen. 10

Wft-portfolio De heer J. Jansen

Wft-portfolio De heer J. Jansen Wft-portfolio De heer J. Jansen Uitgiftedatum: 14 november 2013 Portfolio van: De heer J. Jansen Contactgegevens: info@hoffelijk.nl Functie: Medewerker binnendienst Naam direct leidinggevende: B. de Boer

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 11 september 2014 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 29 april 2015 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur Consumptief

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT MODULAIRE STRUCTUUR WFT-VAKBEKWAAMHEID OKTOBER 2011

CONSULTATIEDOCUMENT MODULAIRE STRUCTUUR WFT-VAKBEKWAAMHEID OKTOBER 2011 CONSULTATIEDOCUMENT MODULAIRE STRUCTUUR WFT-VAKBEKWAAMHEID OKTOBER 2011 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Oktober 2011, Den Haag Samenvatting Het ministerie van Financiën heeft in mei 2011

Nadere informatie

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. 1 juni 2009 t/m 31 december 2013

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. 1 juni 2009 t/m 31 december 2013 CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. 1 juni 2009 t/m 31 december 2013 De dispensatieregeling onderscheidt de volgende begrippen: examen; tentamen; toets. Het deskundigheidsbewijs van een

Nadere informatie

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009 CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009 De dispensatieregeling onderscheidt de volgende begrippen: examen; tentamen; toets. Het deskundigheidsbewijs van een examen wordt

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) Aan de hand van analyse Stichting Examenkamer

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) Aan de hand van analyse Stichting Examenkamer EVALUATIE WFT- PERMANENTE EDUCATIE PE-CYCLUS 2010-2011 Door: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) Aan de hand van analyse Stichting Examenkamer December 2011 Evaluatie Wft-PE 2010-2011

Nadere informatie

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1 Wat moet u hier invullen? 6 3 Producten en diensten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Producten en diensten

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners Institutionele brochure Veelgestelde vragen van financieel dienstverleners Vraag: Antwoord in: Voor wie geldt

Nadere informatie

Geachte leden van de Commissie Financiën,

Geachte leden van de Commissie Financiën, Aan : Vaste commissie voor Financiën Per mail : cie.fin@tweedekamer.nl Datum : 12 november 2015 Betreft : Reactie brief minister 5 november 2014 Stand van zaken centrale Wft-examinering Contactpersoon

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 695 Besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het

Nadere informatie

Wel of geen vergunning aanvragen?

Wel of geen vergunning aanvragen? Wel of geen vergunning aanvragen? Aangescherpte vakbekwaamheidseisen voor pensioenadvisering door accountants 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 5 2. Regelgeving in het kort 6 3. Overgangsregeling specifiek

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding. Onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding. Onderzoek ICT-projecten bij de overheid Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding Onderzoek ICT-projecten bij de overheid 30-10-2012 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 1 Inleiding 1.1 Aanbestedende dienst 1.2 Voorwerp van de

Nadere informatie

Geachte leden van de Commissie Financiën,

Geachte leden van de Commissie Financiën, Aan : Vaste commissie voor Financiën Per mail : cie.fin@tweedekamer.nl Datum : 10 februari 2015 Betreft : Reactie op brief minister 26 januari 2015 Stand van zaken centrale Wft-examinering (FM/2015/73M)

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Invulinstructie Vergunningaanvraag

Invulinstructie Vergunningaanvraag Invulinstructie Vergunningaanvraag Een toelichting bij het Vergunningaanvraagformulier financieel dienstverleners 1.1 1.2 financieel dienstverleners dienstverleners Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in

Nadere informatie

Artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector wordt als volgt gewijzigd: Ontwerpbesluit van nr. houdende wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft en het Besluit prudentiële

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER 1. Schouten Zekerheid. 15 september 2010

DIENSTENWIJZER 1. Schouten Zekerheid. 15 september 2010 DIENSTENWIJZER 1 Schouten Zekerheid 15 september 2010 1 In deze dienstenwijzer is opgenomen een aparte bijlage A: Dienstverleningsdocument bij complexe financiële producten of hypotheken, alsmede een aparte

Nadere informatie

BRAAS & PARTNERS B.V.

BRAAS & PARTNERS B.V. BRAAS & PARTNERS B.V. DIENSTENWIJZER Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT - VERSIE DECEMBER 2014 - Op alle diensten die door Braas & Partners BV

Nadere informatie

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Mr. K.D. Regter is advocaat te Heerlen. DNA Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Als een huisverbod wordt opgelegd op grond van de Wet tijdelijk huisverbod, mag de uithuisgeplaatste

Nadere informatie

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente Persoongebonden Budget WMO en de rol van de gemeente Advies uitgebracht door de Adviesraad Gehandicaptenbeleid 1 oktober 2006 1 Inleiding. De Adviesraad Gehandicaptenbeleid (Adviesraad) heeft besloten

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten De IAK Dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van IAK Verzekeringen Samen voor een perfect verzekerde toekomst Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IAK

Nadere informatie

Aanpassingen in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013 naar aanleiding van de consultatiereacties

Aanpassingen in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013 naar aanleiding van de consultatiereacties Directie Financiële Markten Datum: 13 september 2012 Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Aanpassingen in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013

Nadere informatie

Invulinstructie Rechtsvormwijziging. Een toelichting bij het formulier om de rechtsvorm te wijzigen

Invulinstructie Rechtsvormwijziging. Een toelichting bij het formulier om de rechtsvorm te wijzigen Een toelichting bij het formulier om de rechtsvorm te wijzigen Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1 Wat moet u hier invullen? 6 3 Producten en diensten 7 3.1

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie