Nieuwsbrief. Prinsjesdag: werken aan economische groei. Agrarische. Professionals in financiële dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Prinsjesdag: werken aan economische groei. Agrarische. Professionals in financiële dienstverlening"

Transcriptie

1 Agrarische Nieuwsbrief november 2006 V E R S C H I J N T I E D E R K W A R T A A L Professionals in financiële dienstverlening zodat u kunt blijven doen, waar ú goed in bent Prinsjesdag: werken aan economische groei Dit jaar is de honderdste Miljoenennota gepresenteerd. Er was volop reden tot optimisme. Omdat het weer goed gaat met de economie, vindt het kabinet dat het tijd is voor lastenverlichting. Tijd voor de beloning zult u denken. Of is er sprake van een verkiezingsstunt? Wij geven u in een kort bestek de meest belangrijke fiscale wijzigingen voor het komende jaar. Het is uiteraard mogelijk dat deze beoogde wijzigingen nog worden aangepast gedurende het wetgevingsproces. Aanmerkelijk belangtarief In 2007 wordt het aanmerkelijk belang tijdelijk 22%. De reden hiervoor ligt bij de zorgverzekeringswet. De DGA moet net als de gewone werknemer een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,5% betalen, terwijl de IB-ondernemer slechts 4,4% betaalt. De overheid wil het tarief om deze reden voor DGA s verlagen tot 4,4%. Aangezien dit niet meer lukt voor 1 januari 2007 wordt daarom het aanmerkelijk belangtarief tijdelijk aangepast. De verlaging geldt slechts tot een inkomen uit AB van Voor diegenen die al van plan waren om dividend uit te keren is dit een fiscaal buitenkansje en een reden om tot 2007 te wachten. Bij een dividenduitkering van , levert dat toch fiscaal voordeel op. Vanaf 2008 zal het tarief weer 25% bedragen. Startersaftrek & zelfstandigenaftrek Om arbeidsongeschikten te stimuleren deel te nemen aan het arbeidsproces, is de starters- aftrek bij arbeidsongeschiktheid geïntroduceerd. Zij maken vaak geen aanspraak op de huidige ondernemersfaciliteiten, aangezien zij niet aan het urencriterium (kunnen) voldoen. De tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een fiscale aftrekpost. Al bij 800 uur komt de betreffende ondernemer voor een aftrek in aanmerking. Vanaf 2007 zal de zelfstandigenaftrek ook gaan gelden voor ondernemers die op 1 januari 65 jaar of ouder zijn. Zij hebben recht op de helft van de normale zelfstandigenaftrek. BPM Daarnaast worden de pijlen gericht op het gebruik van de buitenlandse personenauto in Nederland door inwoners van Nederland. Het laatste voorstel is om bij dergelijk gebruik de volledige BPM te heffen. Bij export van een auto kan teruggaaf van BPM worden gevraagd. De vrijstelling voor kortstondig gebruik wordt uitgebreid van één week naar één maand. Omzetbelasting Als u een aangeschaft goed (bijvoorbeeld een woning) gedeeltelijk voor de onderneming gebruikt, kunt u het voor de omzetbelasting geheel tot het privé-vermogen of geheel tot het ondernemingsvermogen rekenen. Ook is het mogelijk het goed te splitsen. De keuze voor de omzetbelasting staat volledig los van die voor de inkomstenbelasting. Wanneer u een goed dat gedeeltelijk privé wordt gebruikt volledig tot het ondernemingsvermogen rekent komt de eventuele bij aanschaf in Lees verder op pagina 2 >> 1 Agrarische Nieuwsbrief november 2006

2 >> Vervolg voorpagina rekening gebrachte BTW volledig voor aftrek in aanmerking, althans wanneer u met BTW belaste prestaties verricht. Jaarlijks zal een stuk van het privé gedeelte van de BTW moeten worden terugbetaald. Deze aanpassing kan u een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel opleveren. Kinderopvang Het voorstel is om met ingang van 1 januari 2007 een verplichte werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang in te voeren. De Belastingdienst zal deze bijdrage innen in de vorm van een sectorheffing. De ouders krijgen dan alleen nog een vergoeding van de Belastingdienst/Toeslagen. Identificatieverplichting bij nieuw personeel 2 Het aannemen van nieuw personeel blijkt in de praktijk niet altijd even eenvoudig, mede door de (vele) administratieve verplichtingen die daaraan zijn verbonden. Hieronder de belangrijkste zaken voor u op een rij. Wanneer u nieuw personeel in dienst neemt, bent u verplicht de persoonsgegevens op echtheid en geldigheid te controleren. Die werknemers zijn verplicht een geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart aan u ter inzage te geven. De controle moet plaatsvinden voordat zij met hun werkzaamheden aanvangen. Bij de controle moet u erop letten dat de pasfoto, kenmerken, handtekening en nationaliteit overeenkomen met de persoon die voor u staat. Omdat een rijbewijs geen nationaliteit vermeldt, is dat - in dit kader- vanaf 2005 niet langer een geldig identiteitsbewijs. Eigenhandig gemaakte kopieën van de paspoorten moet u in uw loonadministratie bewaren, tenzij de inspecteur u een andere bewaarplaats aanwijst. Ontbreekt de kopie, maar heeft de werknemer wel zijn identiteitsbewijs getoond, dan mag u op het loon niet het gewone tabeltarief toepassen, maar het anoniementarief. Ook wanneer de werknemer niets kan worden verweten. Uiterlijk één dag voordat de werknemer bij u aan de slag gaat, meldt u dit bij de Belastingdienst via de zogenaamde eerstedagsmelding. Buitenlandse werknemers mogen alleen zonder een tewerkstellingsvergunning in Nederland werken als zij afkomstig zijn uit landen waarvoor het recht op vrij verkeer geldt: de EER. Werknemers van buiten de EER hebben wel zo n vergunning nodig. Evenals werknemers afkomstig uit de Midden- en Oost-Europese landen die per 1 mei 2004 tot de EU zijn toegetreden (Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Slovenië). Bij een controle bent u verplicht uw loonadministratie te laten zien. De aanwezige werknemers moeten een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. In dit geval voldoet hun rijbewijs ook. Wanneer onregelmatigheden worden geconstateerd bent u mogelijk in overtreding. Afhankelijk van de aard van deze overtreding kan een boeterapport of een proces-verbaal worden opgemaakt. Blijkt dat buitenlandse werknemers zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning in dienst zijn, dan riskeert u sinds 2005 een boete van maximaal per illegaal werkende werknemer. Het tewerkstellen van personeel kan (veel) zorgen met zich brengen. Vooral wanneer u buitenlands personeel aanneemt, heeft u meer administratieve verplichtingen. Vaak loont het om hiervoor onze hulp in te roepen.

3 Blunders in de BTW: voorkom ze! De fiscus weet uit ervaring op welke punten de aangifte omzetbelasting over het algemeen mank gaat. Bij een bezoek worden er dan ook altijd wel missers gevonden. Om hen voor te zijn, bespreken wij in dit artikel enkele favoriete stokpaardjes van de inspecteur. Aandachtspunten voor de werkgever Wanneer u bijvoorbeeld uw personeel eten, drinken, kerstpakket of een auto van de zaak ter beschikking stelt, kunt u te maken krijgen met de zogenaamde Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) -regeling. Deze regeling corrigeert de BTW over verstrekkingen en vergoedingen aan uw personeel die u in eerste instantie volledig heeft afgetrokken. Dit geldt als er meer dan 227,- per werknemer is uitgegeven. U zult begrijpen dat de genoemde drempel vrijwel altijd wordt overschreden als er een auto in het spel is. Wist u dat ook wordt gekeken op welke dag de kosten zijn gemaakt? Uit de onlangs verschenen miljoenennota 2007 blijkt dat sommige regelingen in het BUA in strijd zijn met de Europese wetgeving. U moet denken aan ondernemingsgoederen die gebruikt worden door werknemers. De regeling zal naar verwachting volgend jaar worden aangepast. Buitenlandse brandstofbonnen Het is meestal de BTW op buitenlandse brandstofbonnen die de belastingdienst extra controleert. Vaak wordt deze als Nederlandse voorheffing verwerkt. Dit is onjuist. Buitenlandse omzetbelasting vraagt u terug met een daarvoor bestemd formulier uiterlijk voor 1 juli van het jaar dat volgt op het jaar waarin de kosten worden gemaakt bij de belastingdienst van het land waarin de BTW betaald is. Gesplitste werkzaamheden Ook kunt u teveel (of te weinig) omzetbelasting hebben afgedragen, omdat u op uw factuur uw diensten en/of goederen niet splitst naar hoog, laag of nultarief of onterecht splitst. Bij niet splitsen heeft u veelal teveel belasting afgedragen. Dit kan voor sommige klanten ongelukkig zijn. Vooral wanneer zij de BTW niet kunnen aftrekken. Splitst u onterecht, dan kan dit een reden zijn voor naheffing. Aandachtspunten voor de DGA/IB ondernemer Wanneer u, als DGA, een auto op de balans van uw BV heeft opgenomen, zult u meestal alle in rekening gebrachte BTW in aftrek brengen (aanschaf, brandstof, onderhoud). In de laatste aangifte van het jaar doet u een bijtelling over het privé-gebruik van het voertuig. De correctie bedraagt 12% x de cataloguswaarde x het bijtellingspercentage in de inkomstenbelasting. Over dit percentage bestaat discussie. Ook de IB ondernemer (natuurlijk persoon) wordt jaarlijks geconfronteerd met een bijtelling over het privé-gebruik van de zakelijke auto van 12% maal 22% van de cataloguswaarde. Wanneer de fiscus aantoont dat de waarde van het werkelijke privé aandeel hoger is dan het forfait, wordt het hogere bedrag berekend. De bijtelling kan voor de IB ondernemer niet hoger zijn dan de werkelijk gemaakte autokosten in dat jaar. 3 Agrarische Nieuwsbrief november 2006

4 Gebruiksnormen Nieuw mestbeleid Fosfaatverrekening vóór 31 december melden 4 Per hectare bouwland is het mogelijk om 20 kg fosfaat door te schuiven naar het volgende jaar (2007). Voorwaarden zijn, dat de verrekening in het volgende jaar (2007) volledig gecorrigeerd moet worden (minder fosfaat gebruiksruimte) en er in het volgende jaar (2007) geen gebruik meer mag worden gemaakt van deze fosfaatverrekening. Het formulier om fosfaat door te schuiven kan worden aangevraagd bij het LNV-loket (telefoonnummer ). Ook kan het formulier via internet worden aangevraagd. De melding moet vóór 31 december (2006) door DR ontvangen zijn. Op het formulier hoeft niet te worden aangegeven hoeveel kilogram fosfaat er wordt doorgeschoven. Intrekken melding DR heeft aangegeven, dat deze melding te allen tijde weer kan worden teruggetrokken. Het advies is daarom om bij twijfel of er fosfaat verrekend moet worden om binnen de gebruiksnorm te blijven, altijd een melding te doen. Als bij de definitieve berekening (in januari / februari 2007) blijkt, dat het bedrijf toch binnen de gebruiksnormen (inclusief de 5% handhavingsmarge, zie hierna) is gebleven, dan kan de aanmelding weer worden ingetrokken. Hierdoor blijft de mogelijkheid open om in 2007 wél van de fosfaatverrekening gebruik te maken. Handhavingsmarge De fosfaatverrekening kan volledig worden gecombineerd met de 5% handhavingsmarge. Derhalve is verrekening van fosfaat pas aan de orde wanneer de gebruiksnorm voor fosfaat, inclusief de 5% handhavingsmarge wordt overschreden. 5% handhavingsmarge en Cross-compliance Het naleven van de stikstofgebruiksnormen is één van de Cross-compliance voorwaarden. DR heeft bevestigd, dat de controle in het kader van de Cross-compliance over 2006 ook zal plaatsvinden op basis van de 5% handhavingsmarge bij de gebruiksnormen. Aanvullende gegevens mestwetgeving Half december worden de formulieren verzonden voor het melden van de aanvullende gegevens (o.a. voorraden). Deze formulieren moeten vóór 1 februari 2007 worden teruggestuurd aan DR. Het is nog niet duidelijk of deze formulieren ook via internet beschikbaar komen. Wel is duidelijk dat deze formulieren alleen voorzien van een barcode kunnen worden ingediend. Het invullen van een voorbeeldformulier is derhalve niet mogelijk. Derogatieformulieren Bedrijven die in 2006 gebruik maken van derogatie en bedrijven die bij de GO 2006 meer dan 70% grasland hadden, Hebben de derogatieverklaring thuisgestuurd gekregen. Daarmee kunnen de bedrijven zich aanmelden voor de derogatie in Ook is het mogelijk om via internet (Mijn dossier) een bedrijf voor derogatie aan te melden. De derogatieverklaring moet vóór 1 december 2006 bij DR binnen zijn.

5 Vanggewas na maïs Op zand- en lössgronden moet na de teelt van maïs direct aansluitend een vanggewas geteeld worden. Als vanggewas moet één van de volgende vier gewassen geteeld worden: gras, winterrogge, bladkool of bladrammenas. Dienst Regelingen (DR) heeft mondeling echter aangegeven, dat naast deze vier gewassen nog een drietal gewassen als vanggewas worden gedoogd. Het betreft de gewassen wintertarwe, wintergerst en triticale. Het vanggewas mag niet vóór 1 februari worden vernietigd. Op klei- en veengronden is er geen verplichting tot het telen van een vanggewas. Indien na de teelt van maïs op zand- en lössgronden lelies of gladiolen worden geteeld, hoeft er niet direct aansluitend een vanggewas geteeld te worden. Het vanggewas dient uiterlijk op 10 november ingezaaid te zijn. Agrariërs, die gebruik maken van dit uitstel, dienen dit telefonisch te melden aan Dienst Regelingen (DR). Daarnaast is het toegestaan om tot 1 november kunstmest te gebruiken op percelen waarop graszaad of winterkoolzaad wordt geteeld. Groenbemester na graszaad Indien graszaad wordt geoogst en vervolgens blijft staan om na 1 november (klei) of 1 december (zand) ondergeploegd te worden, kan het gewas dat blijft staan voor de gebruiksnormen als (niet vlinderbloemige) groenbemester worden beschouwd. Wanneer het gras niet wordt ondergeploegd, maar wordt beweid door dieren, mag de stikstofnorm van tijdelijk grasland gehanteerd worden. Op klei In de Wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet staat, dat een groenbemester op klei voor 1 september ingezaaid dient te worden en na 1 november omgeploegd mag worden. De datum van 1 september is hard en betekent, dat het niet is toegestaan om na 1 september en voor 15 september een groenbemester in te zaaien op klei en dit na 1 december om te ploegen. 5 Agrarische Nieuwsbrief november 2006

6 Nieuwe berekenmethodiek pacht door Kamer geaccepteerd De nieuwe berekeningsmethodiek voor de pachtnormen is door de Tweede Kamer geaccepteerd. Hij zal worden opgenomen in het pachtnormenbesluit. Wanneer dit besluit precies ingaat is nog niet bekend. Door het invoeren van de nieuwe berekeningsmethodiek moeten de pachtprijzen op veel plaatsen worden aangepast. Dit leidt in sommige gevallen tot aanzienlijke pachtprijsherzieningen. Om dit nog enigszins binnen de perken te houden is er een maximum gesteld van 25 procent. Een verhoging van bijvoorbeeld 46% komt dan geleidelijker tot stand. Het jaar 2005 is ook in de nieuwe berekeningsmethodiek opgenomen. Daarnaast is besloten de pachtprijs niet één keer in de drie jaar, maar eens in de twee jaar te wijzigen. De rekenmethodiek kan verder naast pachtprijsverhoging ook leiden tot pachtprijsverlaging. Hierbij wordt uitgegaan van gemiddelde cijfers om te grote schommelingen in de pachtprijs te voorkomen. 6

7 Stijgende energieprijzen De afgelopen jaren zijn de energieprijzen flink gestegen. Dit ligt voornamelijk aan de dure olieprijs en de verhouding tussen de euro en dollar. Dit verhoogt het prijsrisico. De verwachting is dat de komende jaren de gasprijs zich nog verder kan verhogen. Om dit prijsrisico af te dekken zijn er een aantal mogelijkheden: het afsluiten van een contract voor de komende 3 jaren. U dekt hierbij prijsstijgingen op de korte termijn af, maar u profiteert niet van een eventuele prijsdaling. het afsluiten van een prijsrisico contract, bekend onder de naam gasswap of begrenzer. Een voordeel van de begrenzer is dat u met een premie betaling van bijvoorbeeld 2 eurocent per m³ de maximale prijs vastzet en wel profiteert van een daling van de gasprijs. niets doen. U gaat met de marktprijs op en neer. Het is voor u als ondernemer lastig om de juiste keuze te maken. Dit is zoals al eerder gesteld afhankelijk van vele factoren. Het loont zeker de moeite om eens stil te staan bij de keuze van uw leverancier en met diverse partijen de mogelijkheden te bespreken. Let ook op uw facturen die u ontvangt. Voor verwarming van teelten, geldt bij een afname boven de m³ het verlaagde btw en energiebelasting tarief. 7 1 Boete en dwangsom bij ontduiking minimumloon Wanneer u uw werknemers minder dan het wettelijke minimumloon uitbetaalt, kan de Arbeidsinspectie u direct een boete en een dwangsom opleggen, aldus een onlangs verschenen wetsvoorstel. U zult alsnog het juiste salaris uit moeten betalen. De boete kan oplopen tot maximaal Onder de huidige wet moeten de werknemers zelf hun recht halen en naar de rechter stappen voor een hoger salaris. 2 Fiscus verdenkt werknemers van misbruik auto van de zaak De Belastingdienst vermoedt dat werknemers op grote schaal misbruik maken van de auto van de zaak. Wanneer de fiscus kan aantonen dat werknemers op kosten van de zaak privékilometers maken en deze niet verantwoorden, zullen zij alsnog worden belast. De overheid verwacht met het controleren van rittenadministraties 300 miljoen euro terug te kunnen vorderen. Tips Lees verder op pagina 8 >> Agrarische Nieuwsbrief november 2006

8 Tips voor ondernemers en particulieren >> vervolg van pagina 7 3 Heffings- en invorderingsrente 4e kwartaal 2006: 4,25% Met ingang van het 4e kwartaal 2006 bedraagt de heffings- en invorderingsrente 4,25%. Dit was over het 3e kwartaal nog 4%. Ten opzichte van het vorige kwartaal is het sparen bij de Belastingdienst wederom wat gunstiger geworden. 4 Handelsregisternummer vermelden op internet en Wist u dat, naast de al bekende vermelding op diverse bedrijfsuitingen, IB-ondernemers, BV s en NV s verplicht zijn hun KvK nummer ook te vermelden op websites en berichten? Tot begin dit jaar gold die verplichting nog niet. Bij verzaking riskeert u zelfs een boete die kan oplopen tot maximaal de vierde categorie ( ). 5 Leen van uw eigen BV Mocht uw BV over overtollige geldmiddelen beschikken en uzelf niet, dan kunt u in voorkomende gevallen beter lenen van uw vennootschap dan van een externe financier. De rente op personeelsleningen bedraagt thans 3,25%, terwijl een externe financier u veelal een hoger rentepercentage doorberekent. 6 Regelingen voor teruggave inkomstenbelasting versoepeld Het ministerie van Financiën heeft aangekondigd om de regeling voor de teruggave inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen vanaf 1 januari 2001 op te rekken van 3 tot 5 jaren. De drempel wordt verlaagd van 454 naar nihil. 7 Fiscus mag zich niet bemoeien bij gebruik boekhoudpakket Onlangs heeft de rechter beslist dat de fiscus een ondernemer niet mag verplichten een computerprogramma van de Belastingdienst te gebruiken voor zijn administratie. De inspecteur kon hierdoor de boekhouding eenvoudiger controleren. Wettelijk bestond hier geen enkele grond voor. 8 Verzoek om een voorlopige belastingteruggave bij een verlies Wanneer uw aangifte op een negatief inkomen en/of bedrijfsresultaat uitkomt en u verwacht een belastingteruggave belasting, dan kunt u de inspecteur vragen om een voorlopige verliesverrekening. Deze zal een voorlopige teruggave verlenen van 80% van de vermoedelijke belastingteruggave. Goed voor uw liquiditeitspositie. Professionals in financiële dienstverlening zodat u kunt blijven doen, waar ú goed in bent Zundert Etten-Leur Roosendaal Hofdreef 24 Bredaseweg 103 Bergrand 218 Postbus 88 Postbus 372 Postbus AB Zundert 4870 AJ Etten-Leur 4700 AG Roosendaal Tel: (076) Tel: (076) Tel: (0165) Fax: (076) Fax: (076) Fax: (0165) De informatie in deze nieuwsbrief heeft een signalerend karakter en is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt RoelandsVreijsen geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. ontwerp:

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS

FISCALE EINDEJAARSTIPS FISCALE EINDEJAARSTIPS BIJHOUDEN ONDERNEMINGSUREN (ZEER BELANGRIJK) Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek), moeten in 2009 minimaal 1225 uren besteed zijn aan werkzaamheden

Nadere informatie

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Inhoud In het kort...1 Uitleg situatie...1 Brieven van de fiscus...2 Invoeren teruggaaf werknemer in het Loon-pakket...3 Gevolgen salarisstrook...4 Grondslagen...4

Nadere informatie

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Seminar Belastingen Financiering in de creatieve industrie. 18-03-2010 MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Administratie Financiële administratie Eisen van

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur In eerdere whitepapers informeerden

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid DRV Accountants & Adviseurs 30-04-2014 Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen

Nadere informatie

Doorgeven btw-correcties verplicht!

Doorgeven btw-correcties verplicht! Doorgeven btw-correcties verplicht! Per 1 januari 2012 is wettelijk geregeld dat de ondernemer verplicht is de Belastingdienst te informeren bij onjuiste of niet volledig ingediende btwaangiften. Tot 1

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. De gevolgen van het arrest van de Hoge Raad (HR 15 december 2017, 15/05937, ECLI:NL:HR:2017:3127) worden verwerkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Eindejaarsactualiteiten 2016

Nieuwsbrief Eindejaarsactualiteiten 2016 Eindejaarsactualiteiten 2016 Pagina 2 PERSONEEL (vervolg) December 2016 Jaargang 5, nummer 1 PERSONEEL AOW-leeftijd naar 65 jaar en 9 maanden. Bent u geboren na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952? Dan gaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER

GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER Een BV stelde aan haar directeur (DGA) een auto ter beschikking (Renault Kangoo), De auto had een laadruimte en naast de bestuurdersplaats was plaats voor

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 1.1. Is een boekhouding verplicht?... 1 1.1.1. Waarom een boekhouding?... 1 1.1.2. Wat zit in een

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 9 juli 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie Inhoud 1. Van VAR naar modelovereenkomst 2. Auto van de zaak : ouder dan 15 jaar? 3. Weer schenkingsvrijstelling van

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 15 december 2016

Nieuwsbrief van 15 december 2016 Nieuwsbrief van 15 december 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Minimumloon per 1 januari 2017 WOZ-waarde nu openbaar Klein pensioen niet meer afkoopbaar Lage-inkomensvoordeel (LIV) start

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

Starters. Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips

Starters. Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips Starters Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips AGENDA Introductie Finovion Boekhoudkundige tips Opzetten administratie Facturen Fiscale tips Verschil eenmanszaak en BV Auto Bedrijfsruimte thuis FINOVION

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving Eindejaartips 2011 Het einde van het jaar nadert gestaag. Sinterklaas is weer in het land en over een paar weken zal de kerstboom de woonkamers weer sieren en het vuurwerk zal weer de lucht in worden geschoten.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BI3591

ECLI:NL:RBARN:2009:BI3591 ECLI:NL:RBARN:2009:BI3591 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-01-2009 Datum publicatie 12-05-2009 Zaaknummer AWB 07/1900 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV Zonnig BTW-nieuws Omzetbelasting op zonnepanelen Op 20 juni 2013 heeft de hoogste Europese rechter een arrest gewezen, waarin is beslist dat eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding de

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wanneer doet u een suppletie omzetbelasting? Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Als dit bedrag meer dan 1.000 is, meldt u dit aan

Nadere informatie

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl BTW en Zonnepanelen De Omzetbelasting ziet iemand als ondernemer (en dus BTW-plichtig) op het moment dat hij duurzaam

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Personeelslening eigen woning

Personeelslening eigen woning FACTSHEET Personeelslening eigen woning De voorgestelde fiscale behandeling van de personeelshypotheek In de Fiscale Verzamelwet 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om het rentevoordeel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2006

NIEUWSBRIEF. November 2006 NIEUWSBRIEF November 2006 BTW voor privé- gebruik bestelauto s Een bestelauto die doorlopend wisselend wordt gebruikt door twee of meer van uw werknemers, dan hoeft u voor de BTW-correctie wegens privé-gebruik

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie