Nieuwsbrief. Prinsjesdag: werken aan economische groei. Agrarische. Professionals in financiële dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Prinsjesdag: werken aan economische groei. Agrarische. Professionals in financiële dienstverlening"

Transcriptie

1 Agrarische Nieuwsbrief november 2006 V E R S C H I J N T I E D E R K W A R T A A L Professionals in financiële dienstverlening zodat u kunt blijven doen, waar ú goed in bent Prinsjesdag: werken aan economische groei Dit jaar is de honderdste Miljoenennota gepresenteerd. Er was volop reden tot optimisme. Omdat het weer goed gaat met de economie, vindt het kabinet dat het tijd is voor lastenverlichting. Tijd voor de beloning zult u denken. Of is er sprake van een verkiezingsstunt? Wij geven u in een kort bestek de meest belangrijke fiscale wijzigingen voor het komende jaar. Het is uiteraard mogelijk dat deze beoogde wijzigingen nog worden aangepast gedurende het wetgevingsproces. Aanmerkelijk belangtarief In 2007 wordt het aanmerkelijk belang tijdelijk 22%. De reden hiervoor ligt bij de zorgverzekeringswet. De DGA moet net als de gewone werknemer een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,5% betalen, terwijl de IB-ondernemer slechts 4,4% betaalt. De overheid wil het tarief om deze reden voor DGA s verlagen tot 4,4%. Aangezien dit niet meer lukt voor 1 januari 2007 wordt daarom het aanmerkelijk belangtarief tijdelijk aangepast. De verlaging geldt slechts tot een inkomen uit AB van Voor diegenen die al van plan waren om dividend uit te keren is dit een fiscaal buitenkansje en een reden om tot 2007 te wachten. Bij een dividenduitkering van , levert dat toch fiscaal voordeel op. Vanaf 2008 zal het tarief weer 25% bedragen. Startersaftrek & zelfstandigenaftrek Om arbeidsongeschikten te stimuleren deel te nemen aan het arbeidsproces, is de starters- aftrek bij arbeidsongeschiktheid geïntroduceerd. Zij maken vaak geen aanspraak op de huidige ondernemersfaciliteiten, aangezien zij niet aan het urencriterium (kunnen) voldoen. De tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een fiscale aftrekpost. Al bij 800 uur komt de betreffende ondernemer voor een aftrek in aanmerking. Vanaf 2007 zal de zelfstandigenaftrek ook gaan gelden voor ondernemers die op 1 januari 65 jaar of ouder zijn. Zij hebben recht op de helft van de normale zelfstandigenaftrek. BPM Daarnaast worden de pijlen gericht op het gebruik van de buitenlandse personenauto in Nederland door inwoners van Nederland. Het laatste voorstel is om bij dergelijk gebruik de volledige BPM te heffen. Bij export van een auto kan teruggaaf van BPM worden gevraagd. De vrijstelling voor kortstondig gebruik wordt uitgebreid van één week naar één maand. Omzetbelasting Als u een aangeschaft goed (bijvoorbeeld een woning) gedeeltelijk voor de onderneming gebruikt, kunt u het voor de omzetbelasting geheel tot het privé-vermogen of geheel tot het ondernemingsvermogen rekenen. Ook is het mogelijk het goed te splitsen. De keuze voor de omzetbelasting staat volledig los van die voor de inkomstenbelasting. Wanneer u een goed dat gedeeltelijk privé wordt gebruikt volledig tot het ondernemingsvermogen rekent komt de eventuele bij aanschaf in Lees verder op pagina 2 >> 1 Agrarische Nieuwsbrief november 2006

2 >> Vervolg voorpagina rekening gebrachte BTW volledig voor aftrek in aanmerking, althans wanneer u met BTW belaste prestaties verricht. Jaarlijks zal een stuk van het privé gedeelte van de BTW moeten worden terugbetaald. Deze aanpassing kan u een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel opleveren. Kinderopvang Het voorstel is om met ingang van 1 januari 2007 een verplichte werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang in te voeren. De Belastingdienst zal deze bijdrage innen in de vorm van een sectorheffing. De ouders krijgen dan alleen nog een vergoeding van de Belastingdienst/Toeslagen. Identificatieverplichting bij nieuw personeel 2 Het aannemen van nieuw personeel blijkt in de praktijk niet altijd even eenvoudig, mede door de (vele) administratieve verplichtingen die daaraan zijn verbonden. Hieronder de belangrijkste zaken voor u op een rij. Wanneer u nieuw personeel in dienst neemt, bent u verplicht de persoonsgegevens op echtheid en geldigheid te controleren. Die werknemers zijn verplicht een geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart aan u ter inzage te geven. De controle moet plaatsvinden voordat zij met hun werkzaamheden aanvangen. Bij de controle moet u erop letten dat de pasfoto, kenmerken, handtekening en nationaliteit overeenkomen met de persoon die voor u staat. Omdat een rijbewijs geen nationaliteit vermeldt, is dat - in dit kader- vanaf 2005 niet langer een geldig identiteitsbewijs. Eigenhandig gemaakte kopieën van de paspoorten moet u in uw loonadministratie bewaren, tenzij de inspecteur u een andere bewaarplaats aanwijst. Ontbreekt de kopie, maar heeft de werknemer wel zijn identiteitsbewijs getoond, dan mag u op het loon niet het gewone tabeltarief toepassen, maar het anoniementarief. Ook wanneer de werknemer niets kan worden verweten. Uiterlijk één dag voordat de werknemer bij u aan de slag gaat, meldt u dit bij de Belastingdienst via de zogenaamde eerstedagsmelding. Buitenlandse werknemers mogen alleen zonder een tewerkstellingsvergunning in Nederland werken als zij afkomstig zijn uit landen waarvoor het recht op vrij verkeer geldt: de EER. Werknemers van buiten de EER hebben wel zo n vergunning nodig. Evenals werknemers afkomstig uit de Midden- en Oost-Europese landen die per 1 mei 2004 tot de EU zijn toegetreden (Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Slovenië). Bij een controle bent u verplicht uw loonadministratie te laten zien. De aanwezige werknemers moeten een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. In dit geval voldoet hun rijbewijs ook. Wanneer onregelmatigheden worden geconstateerd bent u mogelijk in overtreding. Afhankelijk van de aard van deze overtreding kan een boeterapport of een proces-verbaal worden opgemaakt. Blijkt dat buitenlandse werknemers zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning in dienst zijn, dan riskeert u sinds 2005 een boete van maximaal per illegaal werkende werknemer. Het tewerkstellen van personeel kan (veel) zorgen met zich brengen. Vooral wanneer u buitenlands personeel aanneemt, heeft u meer administratieve verplichtingen. Vaak loont het om hiervoor onze hulp in te roepen.

3 Blunders in de BTW: voorkom ze! De fiscus weet uit ervaring op welke punten de aangifte omzetbelasting over het algemeen mank gaat. Bij een bezoek worden er dan ook altijd wel missers gevonden. Om hen voor te zijn, bespreken wij in dit artikel enkele favoriete stokpaardjes van de inspecteur. Aandachtspunten voor de werkgever Wanneer u bijvoorbeeld uw personeel eten, drinken, kerstpakket of een auto van de zaak ter beschikking stelt, kunt u te maken krijgen met de zogenaamde Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) -regeling. Deze regeling corrigeert de BTW over verstrekkingen en vergoedingen aan uw personeel die u in eerste instantie volledig heeft afgetrokken. Dit geldt als er meer dan 227,- per werknemer is uitgegeven. U zult begrijpen dat de genoemde drempel vrijwel altijd wordt overschreden als er een auto in het spel is. Wist u dat ook wordt gekeken op welke dag de kosten zijn gemaakt? Uit de onlangs verschenen miljoenennota 2007 blijkt dat sommige regelingen in het BUA in strijd zijn met de Europese wetgeving. U moet denken aan ondernemingsgoederen die gebruikt worden door werknemers. De regeling zal naar verwachting volgend jaar worden aangepast. Buitenlandse brandstofbonnen Het is meestal de BTW op buitenlandse brandstofbonnen die de belastingdienst extra controleert. Vaak wordt deze als Nederlandse voorheffing verwerkt. Dit is onjuist. Buitenlandse omzetbelasting vraagt u terug met een daarvoor bestemd formulier uiterlijk voor 1 juli van het jaar dat volgt op het jaar waarin de kosten worden gemaakt bij de belastingdienst van het land waarin de BTW betaald is. Gesplitste werkzaamheden Ook kunt u teveel (of te weinig) omzetbelasting hebben afgedragen, omdat u op uw factuur uw diensten en/of goederen niet splitst naar hoog, laag of nultarief of onterecht splitst. Bij niet splitsen heeft u veelal teveel belasting afgedragen. Dit kan voor sommige klanten ongelukkig zijn. Vooral wanneer zij de BTW niet kunnen aftrekken. Splitst u onterecht, dan kan dit een reden zijn voor naheffing. Aandachtspunten voor de DGA/IB ondernemer Wanneer u, als DGA, een auto op de balans van uw BV heeft opgenomen, zult u meestal alle in rekening gebrachte BTW in aftrek brengen (aanschaf, brandstof, onderhoud). In de laatste aangifte van het jaar doet u een bijtelling over het privé-gebruik van het voertuig. De correctie bedraagt 12% x de cataloguswaarde x het bijtellingspercentage in de inkomstenbelasting. Over dit percentage bestaat discussie. Ook de IB ondernemer (natuurlijk persoon) wordt jaarlijks geconfronteerd met een bijtelling over het privé-gebruik van de zakelijke auto van 12% maal 22% van de cataloguswaarde. Wanneer de fiscus aantoont dat de waarde van het werkelijke privé aandeel hoger is dan het forfait, wordt het hogere bedrag berekend. De bijtelling kan voor de IB ondernemer niet hoger zijn dan de werkelijk gemaakte autokosten in dat jaar. 3 Agrarische Nieuwsbrief november 2006

4 Gebruiksnormen Nieuw mestbeleid Fosfaatverrekening vóór 31 december melden 4 Per hectare bouwland is het mogelijk om 20 kg fosfaat door te schuiven naar het volgende jaar (2007). Voorwaarden zijn, dat de verrekening in het volgende jaar (2007) volledig gecorrigeerd moet worden (minder fosfaat gebruiksruimte) en er in het volgende jaar (2007) geen gebruik meer mag worden gemaakt van deze fosfaatverrekening. Het formulier om fosfaat door te schuiven kan worden aangevraagd bij het LNV-loket (telefoonnummer ). Ook kan het formulier via internet worden aangevraagd. De melding moet vóór 31 december (2006) door DR ontvangen zijn. Op het formulier hoeft niet te worden aangegeven hoeveel kilogram fosfaat er wordt doorgeschoven. Intrekken melding DR heeft aangegeven, dat deze melding te allen tijde weer kan worden teruggetrokken. Het advies is daarom om bij twijfel of er fosfaat verrekend moet worden om binnen de gebruiksnorm te blijven, altijd een melding te doen. Als bij de definitieve berekening (in januari / februari 2007) blijkt, dat het bedrijf toch binnen de gebruiksnormen (inclusief de 5% handhavingsmarge, zie hierna) is gebleven, dan kan de aanmelding weer worden ingetrokken. Hierdoor blijft de mogelijkheid open om in 2007 wél van de fosfaatverrekening gebruik te maken. Handhavingsmarge De fosfaatverrekening kan volledig worden gecombineerd met de 5% handhavingsmarge. Derhalve is verrekening van fosfaat pas aan de orde wanneer de gebruiksnorm voor fosfaat, inclusief de 5% handhavingsmarge wordt overschreden. 5% handhavingsmarge en Cross-compliance Het naleven van de stikstofgebruiksnormen is één van de Cross-compliance voorwaarden. DR heeft bevestigd, dat de controle in het kader van de Cross-compliance over 2006 ook zal plaatsvinden op basis van de 5% handhavingsmarge bij de gebruiksnormen. Aanvullende gegevens mestwetgeving Half december worden de formulieren verzonden voor het melden van de aanvullende gegevens (o.a. voorraden). Deze formulieren moeten vóór 1 februari 2007 worden teruggestuurd aan DR. Het is nog niet duidelijk of deze formulieren ook via internet beschikbaar komen. Wel is duidelijk dat deze formulieren alleen voorzien van een barcode kunnen worden ingediend. Het invullen van een voorbeeldformulier is derhalve niet mogelijk. Derogatieformulieren Bedrijven die in 2006 gebruik maken van derogatie en bedrijven die bij de GO 2006 meer dan 70% grasland hadden, Hebben de derogatieverklaring thuisgestuurd gekregen. Daarmee kunnen de bedrijven zich aanmelden voor de derogatie in Ook is het mogelijk om via internet (Mijn dossier) een bedrijf voor derogatie aan te melden. De derogatieverklaring moet vóór 1 december 2006 bij DR binnen zijn.

5 Vanggewas na maïs Op zand- en lössgronden moet na de teelt van maïs direct aansluitend een vanggewas geteeld worden. Als vanggewas moet één van de volgende vier gewassen geteeld worden: gras, winterrogge, bladkool of bladrammenas. Dienst Regelingen (DR) heeft mondeling echter aangegeven, dat naast deze vier gewassen nog een drietal gewassen als vanggewas worden gedoogd. Het betreft de gewassen wintertarwe, wintergerst en triticale. Het vanggewas mag niet vóór 1 februari worden vernietigd. Op klei- en veengronden is er geen verplichting tot het telen van een vanggewas. Indien na de teelt van maïs op zand- en lössgronden lelies of gladiolen worden geteeld, hoeft er niet direct aansluitend een vanggewas geteeld te worden. Het vanggewas dient uiterlijk op 10 november ingezaaid te zijn. Agrariërs, die gebruik maken van dit uitstel, dienen dit telefonisch te melden aan Dienst Regelingen (DR). Daarnaast is het toegestaan om tot 1 november kunstmest te gebruiken op percelen waarop graszaad of winterkoolzaad wordt geteeld. Groenbemester na graszaad Indien graszaad wordt geoogst en vervolgens blijft staan om na 1 november (klei) of 1 december (zand) ondergeploegd te worden, kan het gewas dat blijft staan voor de gebruiksnormen als (niet vlinderbloemige) groenbemester worden beschouwd. Wanneer het gras niet wordt ondergeploegd, maar wordt beweid door dieren, mag de stikstofnorm van tijdelijk grasland gehanteerd worden. Op klei In de Wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet staat, dat een groenbemester op klei voor 1 september ingezaaid dient te worden en na 1 november omgeploegd mag worden. De datum van 1 september is hard en betekent, dat het niet is toegestaan om na 1 september en voor 15 september een groenbemester in te zaaien op klei en dit na 1 december om te ploegen. 5 Agrarische Nieuwsbrief november 2006

6 Nieuwe berekenmethodiek pacht door Kamer geaccepteerd De nieuwe berekeningsmethodiek voor de pachtnormen is door de Tweede Kamer geaccepteerd. Hij zal worden opgenomen in het pachtnormenbesluit. Wanneer dit besluit precies ingaat is nog niet bekend. Door het invoeren van de nieuwe berekeningsmethodiek moeten de pachtprijzen op veel plaatsen worden aangepast. Dit leidt in sommige gevallen tot aanzienlijke pachtprijsherzieningen. Om dit nog enigszins binnen de perken te houden is er een maximum gesteld van 25 procent. Een verhoging van bijvoorbeeld 46% komt dan geleidelijker tot stand. Het jaar 2005 is ook in de nieuwe berekeningsmethodiek opgenomen. Daarnaast is besloten de pachtprijs niet één keer in de drie jaar, maar eens in de twee jaar te wijzigen. De rekenmethodiek kan verder naast pachtprijsverhoging ook leiden tot pachtprijsverlaging. Hierbij wordt uitgegaan van gemiddelde cijfers om te grote schommelingen in de pachtprijs te voorkomen. 6

7 Stijgende energieprijzen De afgelopen jaren zijn de energieprijzen flink gestegen. Dit ligt voornamelijk aan de dure olieprijs en de verhouding tussen de euro en dollar. Dit verhoogt het prijsrisico. De verwachting is dat de komende jaren de gasprijs zich nog verder kan verhogen. Om dit prijsrisico af te dekken zijn er een aantal mogelijkheden: het afsluiten van een contract voor de komende 3 jaren. U dekt hierbij prijsstijgingen op de korte termijn af, maar u profiteert niet van een eventuele prijsdaling. het afsluiten van een prijsrisico contract, bekend onder de naam gasswap of begrenzer. Een voordeel van de begrenzer is dat u met een premie betaling van bijvoorbeeld 2 eurocent per m³ de maximale prijs vastzet en wel profiteert van een daling van de gasprijs. niets doen. U gaat met de marktprijs op en neer. Het is voor u als ondernemer lastig om de juiste keuze te maken. Dit is zoals al eerder gesteld afhankelijk van vele factoren. Het loont zeker de moeite om eens stil te staan bij de keuze van uw leverancier en met diverse partijen de mogelijkheden te bespreken. Let ook op uw facturen die u ontvangt. Voor verwarming van teelten, geldt bij een afname boven de m³ het verlaagde btw en energiebelasting tarief. 7 1 Boete en dwangsom bij ontduiking minimumloon Wanneer u uw werknemers minder dan het wettelijke minimumloon uitbetaalt, kan de Arbeidsinspectie u direct een boete en een dwangsom opleggen, aldus een onlangs verschenen wetsvoorstel. U zult alsnog het juiste salaris uit moeten betalen. De boete kan oplopen tot maximaal Onder de huidige wet moeten de werknemers zelf hun recht halen en naar de rechter stappen voor een hoger salaris. 2 Fiscus verdenkt werknemers van misbruik auto van de zaak De Belastingdienst vermoedt dat werknemers op grote schaal misbruik maken van de auto van de zaak. Wanneer de fiscus kan aantonen dat werknemers op kosten van de zaak privékilometers maken en deze niet verantwoorden, zullen zij alsnog worden belast. De overheid verwacht met het controleren van rittenadministraties 300 miljoen euro terug te kunnen vorderen. Tips Lees verder op pagina 8 >> Agrarische Nieuwsbrief november 2006

8 Tips voor ondernemers en particulieren >> vervolg van pagina 7 3 Heffings- en invorderingsrente 4e kwartaal 2006: 4,25% Met ingang van het 4e kwartaal 2006 bedraagt de heffings- en invorderingsrente 4,25%. Dit was over het 3e kwartaal nog 4%. Ten opzichte van het vorige kwartaal is het sparen bij de Belastingdienst wederom wat gunstiger geworden. 4 Handelsregisternummer vermelden op internet en Wist u dat, naast de al bekende vermelding op diverse bedrijfsuitingen, IB-ondernemers, BV s en NV s verplicht zijn hun KvK nummer ook te vermelden op websites en berichten? Tot begin dit jaar gold die verplichting nog niet. Bij verzaking riskeert u zelfs een boete die kan oplopen tot maximaal de vierde categorie ( ). 5 Leen van uw eigen BV Mocht uw BV over overtollige geldmiddelen beschikken en uzelf niet, dan kunt u in voorkomende gevallen beter lenen van uw vennootschap dan van een externe financier. De rente op personeelsleningen bedraagt thans 3,25%, terwijl een externe financier u veelal een hoger rentepercentage doorberekent. 6 Regelingen voor teruggave inkomstenbelasting versoepeld Het ministerie van Financiën heeft aangekondigd om de regeling voor de teruggave inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen vanaf 1 januari 2001 op te rekken van 3 tot 5 jaren. De drempel wordt verlaagd van 454 naar nihil. 7 Fiscus mag zich niet bemoeien bij gebruik boekhoudpakket Onlangs heeft de rechter beslist dat de fiscus een ondernemer niet mag verplichten een computerprogramma van de Belastingdienst te gebruiken voor zijn administratie. De inspecteur kon hierdoor de boekhouding eenvoudiger controleren. Wettelijk bestond hier geen enkele grond voor. 8 Verzoek om een voorlopige belastingteruggave bij een verlies Wanneer uw aangifte op een negatief inkomen en/of bedrijfsresultaat uitkomt en u verwacht een belastingteruggave belasting, dan kunt u de inspecteur vragen om een voorlopige verliesverrekening. Deze zal een voorlopige teruggave verlenen van 80% van de vermoedelijke belastingteruggave. Goed voor uw liquiditeitspositie. Professionals in financiële dienstverlening zodat u kunt blijven doen, waar ú goed in bent Zundert Etten-Leur Roosendaal Hofdreef 24 Bredaseweg 103 Bergrand 218 Postbus 88 Postbus 372 Postbus AB Zundert 4870 AJ Etten-Leur 4700 AG Roosendaal Tel: (076) Tel: (076) Tel: (0165) Fax: (076) Fax: (076) Fax: (0165) De informatie in deze nieuwsbrief heeft een signalerend karakter en is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt RoelandsVreijsen geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. ontwerp:

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee.

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Fiscale eindejaarstips Alle ondernemers Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Uitstel van een desinvestering kan fiscaal soms een goed idee zijn. Voor bedrijfsmiddelen waarvoor bij de aanschaf

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

DECEMBER 2011 TAK NIEUWSBRIEF BTW. Denk aan uw suppletieaangifte

DECEMBER 2011 TAK NIEUWSBRIEF BTW. Denk aan uw suppletieaangifte DECEMBER 2011 TAK NIEUWSBRIEF BTW Denk aan uw suppletieaangifte Houdt u er rekening mee dat u met ingang van 1 januari 2012 verplicht bent om een suppletieaangifte te doen? Deze verplichting geldt zolang

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid

Nadere informatie

De bv blijvend onder de loep

De bv blijvend onder de loep Checklist Administratie Onafhankelijk nieuwsmagazine Jaargang 8 8 maart 2011 De bv blijvend onder de loep De overheid gaat strenger controleren op misbruik van bv s. Niet alleen bij de oprichting van een

Nadere informatie

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014!

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Nieuwsflits 2014 Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid bij inlenen personeel 4 Btw-correctie privégebruik auto van de zaak 5 Lijfrentegift

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 1. Kwartaal 2011

Nieuwsbrief. Nr. 1. Kwartaal 2011 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2011 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

SRA-Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2011

SRA-Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2011 SRA-Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2011 Ondernemer 1. Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling voor

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied?

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied? Horlings nieuwsbrief nr.1-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingdienst blijft controleren op afdracht- vermindering onderwijs Ruim baan voor jonge ondernemers Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2013

Fiscale eindejaarstips 2013 1 van 26 Fiscale eindejaarstips 2013 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U [1/26] ALLE ONDERNEMERS... 3

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U [1/26] ALLE ONDERNEMERS... 3 FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U [1/26] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1 e KWARTAAL 2010

NIEUWSBRIEF 1 e KWARTAAL 2010 NIEUWSBRIEF 1 e KWARTAAL 2010 1. Profiteer van investeringsaftrek in 2010 Ondernemer Investeert u in 2010 voor meer dan 2.200 in bedrijfsmiddelen, maak dan gebruik van de investeringsaftrek. Dit is een

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Let op! De kosten van een energie-advies komen ook voor aftrek in aanmerking.

Let op! De kosten van een energie-advies komen ook voor aftrek in aanmerking. Ondernemer 1. Profiteer van investeringsaftrek in 2010 Investeert u in 2010 voor meer dan 2.200 in bedrijfsmiddelen, maak dan gebruik van de investeringsaftrek. Dit is een extra aftrekpost ter grootte

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 Fiscale Eindejaarsspecial 2010 Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2011,

Nadere informatie

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012 Nieuwsflits 2012 Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie