Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden."

Transcriptie

1 PROJECTSUBSIDIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR KUNSTENAARS IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET. 1 UITBETALING VAN DE SUBSIDIE De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald: 90% van het toegekende bedrag na de ondertekening van het subsidiebesluit. Dit is een voorschot op de subsidie; 10% na controle van het inhoudelijke en het financiële verslag. Nadat de minister het besluit houdende de toekenning van de subsidie heeft ondertekend wordt de aanvrager van deze beslissing op de hoogte gebracht. Vanaf de ondertekening van dit besluit duurt het doorgaans één tot drie weken vooraleer het voorschot gestort wordt op de rekening van de begunstigde. Tenzij de Vlaamse Regering dat anders bepaalt, gebeurt de afrekening van een projectsubsidie aan kunstenaars aan de hand van een inhoudelijk en financieel verslag met betrekking tot het gesubsidieerde project. Projectsubsidies aan kunstenaars worden in principe verleend en uitbetaald aan de kunstenaar. De Vlaamse Regering kan evenwel in bepaalde gevallen besluiten dat die subsidies, geheel of gedeeltelijk, niet aan de kunstenaar zelf worden uitbetaald, maar aan een door de kunstenaar aan te wijzen rechtspersoon of feitelijke vereniging. De aanvrager moet dit al expliciet op het formulier van de subsidieaanvraag meedelen. 2. VERMELDING MET DE STEUN VAN DE VLAAMSE OVERHEID In alle gedrukte en digitale communicatie over het project, bij elke mededeling, verklaring of publicatie en presentatie die tot stand is gekomen in uitvoering van het project, moet met de steun van de Vlaamse overheid vermeld worden, samen met het logo van de Vlaamse Gemeenschap. U kunt het logo downloaden op de website onder de rubriek agentschap > logo s. 3. HOE OMGAAN MET SUBSIDIEMIDDELEN? Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden. Ook diegene die het project uitvoert, moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen opdat de subsidiemiddelen op een verantwoorde wijze beheerd worden. Behalve een degelijk beheer is ook een transparante verantwoording van hoe de subsidie besteed werd noodzakelijk. Indien de kunstenaar de subsidie niet door een rechtspersoon laat beheren, dan draagt hij/zij persoonlijk de grote verantwoordelijkheid / hoofdelijke aansprakelijkheid voor: - De verantwoording van het gebruik van de subsidie, d.w.z. hij/zij moet voor alle gemaakte kosten kunnen aantonen dat hij/zij ze zelf gemaakt heeft (facturen!) en dat ze in functie van het project gebeurden. - De tewerkstelling (aangifte, loonadministratie, verzekeringen etc ). Indien de subsidie wel beheerd wordt door een rechtspersoon zijn er enkele bijkomende aandachtspunten en voordelen die een goed beheer kunnen bevorderen: - Er worden duidelijke afspraken gemaakt wie de bevoegdheid heeft om te beslissen over uitgaven of andere engagementen en hoever deze bevoegdheid reikt (voorbeeld: tot op een bepaald bedrag beslist de projectcoördinator; boven dit bedrag beslist de Raad van Bestuur). - Functiescheiding: het is aangewezen dat een andere persoon de betalingen uitvoert dan diegene die over de uitgaven beslist. - De organisatie zorgt steeds voor intern toezicht op de uitvoering van het project, zowel op inhoudelijk als op financieel vlak (voorbeeld: een projectcoördinator rapporteert periodiek aan

2 2 de Raad van Bestuur over de vordering van het project en legt verantwoording af voor de gemaakte kosten). - Functiescheiding: diegene die instaat voor het toezicht is niet direct betrokken bij de uitvoering van het project (voorbeeld: een projectcoördinator zetelt niet in de Raad van Bestuur die instaat voor het toezicht). - Een vóór de realisatie van het project opgestelde, schriftelijke overeenkomst tussen de kunstenaar en de rechtspersoon die de subsidie in zijn/haar naam ontvangt en beheert, moet duidelijk de wederzijdse engagementen en indien toepasselijk de bijhorende vergoeding vastleggen. Deze overeenkomst moet ook duidelijk vermelden op welke infrastructuur, inhoudelijke expertise, administratieve en boekhoudkundige ondersteuning de kunstenaar kan rekenen. - Vermits een individu zichzelf niet in dienst kan nemen en niet aan zichzelf kan factureren, kan een kunstenaar die een projectsubsidie voor individuele kunstenaars ontvangt zichzelf in principe niet vergoeden met deze subsidie. Hij/zij kan in dat geval wel een beroep doen op de mogelijkheid van de forfaitaire creatievergoeding. Deze forfaitaire vergoeding is erg belangrijk indien de kunstenaar zijn subsidie niet laat beheren door een andere rechtspersoon, want in dat geval is dit zijn enige mogelijkheid om voor zichzelf een vergoeding te verantwoorden. Wil de kunstenaar echter in loondienst kunnen komen of een factuur kunnen sturen, dan is dit sowieso enkel mogelijk wanneer de kunstenaar de subsidie door een rechtspersoon laat beheren. 4. RICHTLIJNEN VOOR AFREKENING 4.1 Aanvaardbare kosten Te staven kosten Bij projecten worden enkel projectspecifieke kosten volledig als verantwoording aanvaard. Van overheadkosten wordt enkel een deel à rato van de productieperiode in aanmerking genomen voor de afrekening van het project (bvb. x-aantal twaalfden). Indien er meerdere activiteiten tegelijk waren bij de gesubsidieerde kan er enkel een deel van de algemene kosten (analytisch) toegewezen worden aan het project, gebaseerd op het relatieve aandeel van het gesubsidieerde project binnen de totale kost van deze periode. Deze redenering geldt uiteraard ook voor het afschrijfgedeelte van duurzame goederen. Alle kosten voor de realisatie van het project zoals beschreven in het goedgekeurde aanvraagdossier worden aanvaard. Hierbij is de beoordeling door het agentschap doorslaggevend, met de algemene bepalingenwet als basisfilosofie (wordt de subsidie aangewend waarvoor ze werd toegekend?). Daarbij wordt de betrokkene zoveel mogelijk gehoord om eventuele onduidelijkheden of twijfelgevallen op te lossen (i.k.v. visitatie achteraf) Forfaitaire creatievergoeding De kunstenaar kan, tenzij de Vlaamse Regering dat anders bepaalt, in de afrekening van een project een forfaitaire creatievergoeding opnemen naar rato van maximaal 20 % van de totale kosten van het project. Deze 20 % is dus 20 % van de totale te verantwoorden kosten en niet 20 % van de bewezen kosten. Een voorbeeld: 100 bewezen kosten betekent dat de kunstenaar in totaal 100/80*100 = 125 als verantwoording kan inbrengen. De forfaitaire creatievergoeding bedraagt in dat geval met % van de totale te verantwoorden kost. 4.2 Aankopen activa Organisaties die onder het kunstendecreet structureel of projectmatig gesubsidieerd worden, moeten de toepasselijke wetgeving m.b.t. boekhouding en vzw s naleven. In de praktijk zal dat voor vzw s meestal betekenen dat ze zelf, binnen de wettelijk bepaalde regels, realistische afschrijvings- en waarderingsregels bepalen en die consequent toepassen. Voor structureel gesubsidieerden houdt het verhaal hier op. Bij projectsubsidies betekent een boekhoudkundig correcte afschrijftechniek echter niet automatisch dat de aankoop of afschrijving als verantwoordingskost voor de projectsubsidie kan aanvaard worden.

3 3 Dat belet een organisatie of kunstenaar dus niet de aankoop of afschrijving te doen, enkel het inbrengen als kost is, zoals bij alle projectkosten, aan de voorwaarden supra gebonden. Het aankopen van duurzame goederen (zoals een computer) met projectsubsidies kan overigens enkel als ze correct worden afgeschreven. Voor duurzame goederen die worden aangekocht moet volgens de filosofie van de wetgeving op de overheidsopdrachten in principe aan de hand van 3 offertes worden aangetoond dat kopen goedkoper is dan huren voor de volledige periode (lichtprojectoren, geluidsinstallatie e.d.). Als het duurzaam goed dan is aangekocht, wordt enkel de afschrijfkost à ratio van de projectperiode in aanmerking genomen bij de afrekening. Wanneer er tegelijk meerdere activiteiten van de gesubsidieerde lopen in de betrokken periode, wordt ook à rato hiervan het deel dat in aanmerking komt als projectspecifieke kost verrekend. Indien echter een duurzaam goed integraal deel zou uitmaken van het project en achteraf niet meer bruikbaar is (bijvoorbeeld bij een installatie) dan kan het voor de totale kost worden ingebracht. 4.3 Periode In principe worden enkel kosten gerealiseerd binnen de projectperiode aanvaard. Voorbereidingskosten kunnen worden aanvaard indien de link met het project duidelijk is en voor zover ze in het aanvraagdossier voorzien werden. Kosten gemaakt vóór de uiterste indiendatum van het aanvraagdossier worden nooit aanvaard. 4.4 Adressering en herkomst van de stukken Enkel kostenbewijzen geadresseerd aan de begunstigde van de subsidie, of aan de rechtspersoon aan wie de Vlaamse Regering de subsidie betaalde op aanwijzen van de kunstenaar, worden aanvaard. Kosten gedragen door andere organisaties komen niet in aanmerking. Kasbonnen of facturen die niet aan de gesubsidieerde gericht zijn, moeten via een duidelijke en goedgekeurde onkostennota teruggevorderd zijn bij de gesubsidieerde vooraleer ze in aanmerking komen als stavingstuk. Zowel de facturen of verantwoordingsstukken zelf als de ontvangst- of betalingsbewijzen moet men dus zorgvuldig bijhouden. De bewijsstukken moeten steeds afkomstig zijn van een externe rechts- of natuurlijk persoon. Interne facturatie of aanrekening wordt niet aanvaard, m.u.v. de forfaitaire creatievergoeding die de kunstenaar in de kosten van het project mag opnemen à rato van max. 20 % van de totale kost van het project. 4.5 Samenwerking en coproductie Uitbesteding van delen van het project De uitbesteding van de uitvoering (van een deel) van het project kan enkel als een andere organisatie beter geschikt is om dit onderdeel uit te voeren. Welke delen zullen worden uitbesteed en de reden hiervoor, moet duidelijk blijken uit het aanvraagdossier. Voor de uitbesteding moet er een overeenkomst opgesteld worden waaruit blijkt: - tussen welke partijen de overeenkomst geldt; - wat het onderwerp is van de overeenkomst; - binnen welke termijn de oplevering of levering moet gebeuren; - voor welk bedrag de overeenkomst wordt gesloten; - welke de betalingsprocedures zijn; - welk uitvoeringsritme of programma wordt gevolgd Aandachtspunten bij samenwerking en coproductie met andere organisaties: - Bij projecten kan een samenwerking zeer nuttig zijn om een artistiek project te realiseren of om de kosten te drukken. De aard van de samenwerking kan verschillend ingevuld worden: louter artistiek-inhoudelijk, door het ter beschikking stellen van geld, personeel, expertise, ruimtes of materiaal, of door combinaties van voorgaande. Er zijn tal van termen om samenwerking aan te duiden, zoals coproductie of partnerships, maar welke omschrijving een gesubsidieerde organisatie daarvoor gebruikt is niet van belang.

4 4 - Welke omschrijving u ook kiest, er zijn een aantal belangrijke zaken die u steeds in acht moet nemen met het oog op een transparante aanwending van de toegekende subsidie: - Alle afspraken dienen schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze vermeldt de contracterende partijen en de termijn waarover de samenwerking loopt. - Er is een duidelijke weergave van alle (financiële of materiële) kosten en opbrengsten die door samenwerkende organisaties en/of kunstenaars gedeeld of verdeeld worden. Absolute bedragen of relatieve verhoudingen (percentages) moeten expliciet in de overeenkomst vermeld staan. - Ook als de samenwerking het meewerken van personeel aan een gezamenlijk project of product betreft, moeten alle voorwaarden duidelijk in de overeenkomst staan. - De uitvoering van de samenwerking moet duidelijk in de boekhouding geverifieerd kunnen worden en overeenstemmen met de afspraken uit de overeenkomst. Bij wijzigingen wordt best ook een correct gedateerde wijzigende overeenkomst gemaakt. - Ten slotte is het met het oog op een correcte aanwending van toegekende subsidies niet geoorloofd dat een gesubsidieerde kunstenaar of organisatie een som geld geeft aan een andere organisatie, zonder dat er een duidelijke tegenprestatie aan verbonden is. Er moet dus steeds een evenwaardige return verbonden worden aan de samenwerking. Deze return kan van financiële of materiële aard zijn. Dit principe houdt dus ook in dat organisaties die delen in de kosten, ook een gelijk(waardig) stuk van de opbrengsten innen en omgekeerd. - Mits contractueel overeengekomen, kan de ontvanger van de projectsubsidie deze geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere organisatie om het project, of delen ervan, uit te voeren. Dat ontslaat de initiële ontvanger van de subsidie echter niet van de verplichting om de decretale subsidievoorwaarden na te leven, of deze door de samenwerkende partner te laten naleven. Het is de initiële ontvanger van de subsidie die verantwoording moet afleggen over de naleving van de subsidievoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het naleven van de toepasselijke cao. U legt in het samenwerkingscontract de afspraken vast over de naleving van de subsidievoorwaarden, en de rapportering daarover. Van zodra er sprake is van een coproductie, wordt deze verantwoordelijkheid gedeeld door de beide producenten. - Als de ontvanger van de projectsubsidie deze geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een meerjarig binnen het kunstendecreet gesubsidieerde organisatie, dan kan die organisatie dit op twee manieren boekhoudkundig verwerken: Ofwel maakt ze de kosten en opbrengsten van het project via een rekeningcourant zichtbaar op haar balansrekening; ofwel maakt ze die integraal zichtbaar in de kosten- en opbrengstenrekeningen via analytische boekhouding. In dit geval worden de projectkosten en opbrengsten meegenomen bij de toetsing van de kwantitatieve subsidienormen bij die organisatie (bijvoorbeeld: de norm inzake eigen inkomsten). De keuze voor een van beide werkwijzen is geheel vrij. 4.6 Wat met de opbrengsten? Ontvangers van een subsidie voor een project zijn verplicht om ook de opbrengsten verbonden aan het project op te geven in de afrekening. Ook opbrengsten die nog niet gerealiseerd zijn, maar die betrekking hebben op de periode t.e.m. de afrekeningsdatum moeten opgenomen worden in de afrekening. Het saldo van 10% van het subsidiebedrag neemt u dus als opbrengst op in de afrekening. De afrekeningsdatum kiest u vrij op voorwaarde dat tot op deze datum minimaal de projectaanvraag gerealiseerd werd (mag later indien er meer activiteiten konden gerealiseerd worden dan gepland), maar als om het resterende saldo (10 %) van de toegekende subsidie nog te kunnen betalen, moet u dit uiterlijk indienen op 15 oktober van het jaar dat volgt op de toekenning van uw subsidie (de reden hiervoor is louter begrotingstechnisch). Inkomsten eigen aan de gewone werking worden niet meegenomen in de projectafrekening (bijvoorbeeld lidgelden, werkingssubsidies ), tenzij de gesubsidieerde ook algemene kosten proportioneel als verantwoording van het project wil inbrengen. Enkel in dat geval is het verantwoord om (bvb. via een analytische verdeelsleutel) zowel algemene kosten als algemene opbrengsten in gelijke verhoudingen aan een project toe te schrijven.

5 5 5. EIGEN INBRENG Het kunstendecreet legt geen voorwaarden op inzake eigen inbreng. 6. VERANTWOORDING SUBSIDIE Bij de toekenning van de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap is het uitgangspunt dat de subsidie bedoeld is om het begrote tekort bij een project op te vangen. Indien er bij de afrekening van het project toch een positief resultaat blijkt te zijn volgt er echter geen terugvordering van een (deel van) de toegekende subsidie. Het ministerieel besluit dat de toekenning van projectsubsidies aan organisaties binnen het Kunstendecreet bepaalt, stelt immers (met ingang van 2012) dat het saldo wordt uitbetaald nadat bij het toezicht kon vastgesteld worden dat aan de voorwaarden van artikel 11 van het uitvoeringsbesluit van het Kunstendecreet werd voldaan. Daarnaast stelt het ministerieel toekenningsbesluit dat de toegekende subsidie met rechtsgeldige bewijsstukken moet worden verantwoord en dat deze verantwoording van projectkosten minstens gelijk moet zijn aan het subsidiebedrag. Het financiële resultaat van het project heeft dus geen invloed op het uitbetalen van het saldo en een positief resultaat wordt dus niet in mindering gebracht. Hierdoor wordt vermeden dat organisaties met een succesvol project dat meer opbrengsten genereert dan voorzien, worden geconfronteerd met de terugvordering van een deel van hun subsidie omwille van het positieve financiële resultaat. Natuurlijk kunnen er wel bijsturingen gebeuren bij eventuele volgende projectaanvragen op basis van de informatie die wordt verworven uit de afrekeningsdossiers. Deze methode gaat uit van een meer stimulerende benadering ten opzichte van de gesubsidieerde projecten. Zo worden inspanningen om zo veel mogelijk eigen inkomsten te verwerven immers niet afgestraft, wat bij een deficitsubsidiëring wel het geval is. Deze aanpak kadert in het aanmoedigen van cultureel ondernemerschap. 7. SANCTIONERING EN APPRECIATIEBEVOEGDHEID MINISTER De gesubsidieerde is verplicht om een volledig overzicht van kosten en opbrengsten van het project te bezorgen. Correcties in de ingediende opgave van kosten en opbrengsten gebeuren via grondig nazicht in het kader van visitaties. Wanneer de subsidies niet aangewend worden waarvoor ze toegekend waren of bij het uitblijven van passende verantwoording gaat het agentschap over tot het inhouden van saldi of gedeeltelijke terugvordering. Dit gebeurt op basis van de algemene bepalingenwet en de minister heeft in deze geen appreciatierecht. Het agentschap brengt de minister steeds op de hoogte van dergelijke niet-uitbetaling van een saldo of gedeeltelijke terugvorderingen. Indien de kunstenaar niet of laattijdig het project voltooit, kan de Vlaamse Regering de kunstenaar verplichten om de aan hem uitbetaalde subsidie geheel of ten dele terug te betalen. 8. INDIENEN VAN HET EINDVERSLAG Als het aanvraagdossier goed is opgesteld, de doelstellingen helder zijn geformuleerd, en de effecten en beoogde resultaten goed worden omschreven, vormt het aanvraagdossier ook een basis voor de evaluatie van het project in het eindverslag. De Vlaamse Gemeenschap betaalt de subsidie pas uit na de evaluatie van het project. Die gebeurt op basis van het werkingsverslag. Dit verslag wordt vergeleken met het oorspronkelijke aanvraagdossier en de doelstellingen, effecten en begroting die daarin waren opgenomen. Het agentschap heeft ook het recht om ter plaatse de uitvoering van het project, de financiële afhandeling en de bewijsstukken na te kijken. Het werkingsverslag van een project omvat (cfr. uitvoeringsbesluit Kunstendecreet): 1 een overzicht van inkomsten en uitgaven met betrekking tot het gesubsidieerde project; 2. voor het bedrag van de toegekende subsidie, afschriften van de kostenbewijzen met betrekking tot het project; 3 de specificatie van alle bezoldigingen, sociale lasten, vergoedingen, commissie- en erelonen, uitkoopsommen en voordelen in natura voor de personen die op artistiek, technisch, administratief of organisatorisch vlak hebben meegewerkt aan de realisatie van het project, met vermelding van de namen van de begunstigden;

6 6 4 een inhoudelijk verslag van het gerealiseerde project. 5 een kopie of scan van de rechtsgeldige bewijsstukken van de projectkosten voor minstens het bedrag van de toegekende subsidie. In het inhoudelijke verslag geeft u weer hoe het project werd uitgevoerd, welke resultaten werden bereikt en wat de oorzaken zijn van een eventuele vertraging of slechts gedeeltelijke uitvoering. Wanneer het project niet het beoogde resultaat opleverde èn daar geen verantwoording voor wordt afgelegd, wordt het saldo niet uitbetaald en kan het voorschot of een deel ervan worden teruggevorderd. Tijdens de visitatie naderhand controleert het agentschap de achterliggende, originele stavingstukken en eventuele afwijkingen tegenover de aanvraag en gaat in dialoog met de gesubsidieerde na in hoeverre deze correct en aanvaardbaar zijn. Het eindverslag moet u - als u wil dat het nog te betalen saldo nog beschikbaar blijft - indienen ten laatste op 15 oktober van het jaar volgend op de toekenning van de subsidie. Het agentschap stuurt u in dat jaar begin september een herinneringsbrief. U dient één exemplaar van het werkingsverslag in en bezorgt dit ook digitaal (via hetzelfde e-mialadres waarop u eerder uw aanvraag bezorgde). Het indienen van het eindverslag gebeurt op volgend adres: Kunsten en Erfgoed Afdeling Kunsten Arenbergstraat Brussel Laatste update: 3/07/2014

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR FINANCIELE EN INHOUDELIJKE AFREKENING VAN STEDENFONDS SUBSIDIEOVEREENKOMSTEN

RICHTLIJNEN VOOR FINANCIELE EN INHOUDELIJKE AFREKENING VAN STEDENFONDS SUBSIDIEOVEREENKOMSTEN RICHTLIJNEN VOOR FINANCIELE EN INHOUDELIJKE AFREKENING VAN STEDENFONDS SUBSIDIEOVEREENKOMSTEN Stad Gent Strategie en Coördinatie Strategische Subsidies Versie maart 2014 1 Inhoud Inleiding 3 1. Timing

Nadere informatie

Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek

Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek Versie 2015 Datum 15 januari 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk Auteurs Directie Internationale

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN Versie 2012 1 1. Financiële en administratieve afhandeling... 3 1.1 Declaratiedossiers... 4 1.1.1 Indienen declaratiedossiers... 4 1.1.2 Samenstelling

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds Doelstelling 2 (2007-2013) Vlaanderen. Gemeenschappelijke financiële criteria en aanbevelingen Periode 2011-2013

Europees Sociaal Fonds Doelstelling 2 (2007-2013) Vlaanderen. Gemeenschappelijke financiële criteria en aanbevelingen Periode 2011-2013 Europees Sociaal Fonds Doelstelling 2 (2007-2013) Vlaanderen Gemeenschappelijke financiële criteria en aanbevelingen Periode 2011-2013 Overzichtstabel Deze wegwijzer geeft de promotor en controlediensten

Nadere informatie

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen 1 EFRO 2007 2013 Doelstelling 2 Vlaanderen Praktische gids subsidiabiliteit van uitgaven VERSIE JUNI 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 Promotor/copromotor 3 Termijnen 3 Algemene termijnen ontvankelijkheid

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Besteknr.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch factureren naar overheden, bij Vlaamse ondernemers

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch factureren naar overheden, bij Vlaamse ondernemers e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch factureren naar overheden, bij Vlaamse ondernemers Gesloten projectoproep Handleiding Indieningsperiode 20 juni 2014

Nadere informatie

Toelichtingsdocument O&O-bedrijfsprojecten : Regeling voor de kosten

Toelichtingsdocument O&O-bedrijfsprojecten : Regeling voor de kosten Toelichtingsdocument O&O-bedrijfsprojecten : Regeling voor de kosten versie : september 2011 1. Algemene principes Bij de selectie wordt de toegezegde steun van IWT berekend als een percentage van de aanvaardbare

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Uitleg met voorbeelden over de procedures, de regels en de projectadministratie EVF: Ruimte voor innovatieve projecten. Colofon De

Nadere informatie

BIJLAGE 3. Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013. Administratieve vereisten en subsidiabele kosten voor ESF-projecten

BIJLAGE 3. Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013. Administratieve vereisten en subsidiabele kosten voor ESF-projecten BIJLAGE 3 Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013 Administratieve vereisten en subsidiabele kosten voor ESF-projecten Handleiding Projectadministratie ESF 2007-2013 1 1 Inleiding...

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Goedgekeurd door de Provincie Raad op 18 december 2013 en aangepast op de Provincie Raad van 3 september 2014. Artikel

Nadere informatie

HANDLEIDING. bij het FORMULIER ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING

HANDLEIDING. bij het FORMULIER ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING HANDLEIDING bij het FORMULIER ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING Inhoudstafel 1 Inleiding... 3 2 Toelichting bij de werkbladen... 5 2.1 identificatiegegevens... 5 Werkblad identificatiegegevens...

Nadere informatie

Praktische gids rapportindiening betalingsaanvraag externe audit

Praktische gids rapportindiening betalingsaanvraag externe audit Praktische gids rapportindiening betalingsaanvraag externe audit Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, www.stichtinglsm.be 1 Rapportindiening Waarom rapporteren Bij elk te subsidiëren project wordt een overeenkomst

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 28 januari 2014.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 28 januari 2014. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 307 Opleidingen in bedrijven Prioriteit uit OP: 2 loopbaanbeleid preventief investeringsprioriteit 10iii. Een leven lang leren De fiche van

Nadere informatie

Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek. Reglement en handleiding 2015.1 juni 2015 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3

Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek. Reglement en handleiding 2015.1 juni 2015 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3 Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek Reglement en handleiding 2015.1 juni 2015 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3 2 KENMERKEN VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3 2.1 DE OVEREENKOMST... 3 2.2 STARTDATUM

Nadere informatie

Handleiding. Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007. Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I

Handleiding. Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007. Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I Handleiding Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007 Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. De Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007 6 Algemeen 6

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Roma

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Roma OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche Begeleiding Roma Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep?... 4 1.2 Welke acties heeft

Nadere informatie

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Besteknr.

Nadere informatie

ESF doelstelling 3. Handleiding projectadministratie. Agentschap SZW. Administratieve vereisten en subsidiabele kosten voor ESF3-projecten

ESF doelstelling 3. Handleiding projectadministratie. Agentschap SZW. Administratieve vereisten en subsidiabele kosten voor ESF3-projecten Agentschap SZW ESF doelstelling 3 Handleiding projectadministratie Administratieve vereisten en subsidiabele kosten voor ESF3-projecten Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

SUPPLETIEREGELING FILMINVESTERINGEN NEDERLAND

SUPPLETIEREGELING FILMINVESTERINGEN NEDERLAND SUPPLETIEREGELING FILMINVESTERINGEN NEDERLAND Toelichting 01/11 Algemeen 1 Achtergrond en doel van de regeling Ondanks de successen van de afgelopen jaren kampt de filmsector met aan aantal hardnekkige

Nadere informatie

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen vzw. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Bestek nr. 20130708

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen vzw. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Bestek nr. 20130708 Vlaamse overheid ESF Agentschap Vlaanderen VZW Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Bestek nr. 20130708 Aanduiding van een expert voor de ondersteuning van de thematische werking opleidingen in

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

Cursus fiscaliteit VZW

Cursus fiscaliteit VZW Cursus fiscaliteit VZW Inleiding België en dan nog meer bepaald Vlaanderen is een land met een bloeiend verenigingsleven. Naast de sociale en culturele sector, neemt de sportsector hier een belangrijke

Nadere informatie