Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden."

Transcriptie

1 PROJECTSUBSIDIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR KUNSTENAARS IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET. 1 UITBETALING VAN DE SUBSIDIE De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald: 90% van het toegekende bedrag na de ondertekening van het subsidiebesluit. Dit is een voorschot op de subsidie; 10% na controle van het inhoudelijke en het financiële verslag. Nadat de minister het besluit houdende de toekenning van de subsidie heeft ondertekend wordt de aanvrager van deze beslissing op de hoogte gebracht. Vanaf de ondertekening van dit besluit duurt het doorgaans één tot drie weken vooraleer het voorschot gestort wordt op de rekening van de begunstigde. Tenzij de Vlaamse Regering dat anders bepaalt, gebeurt de afrekening van een projectsubsidie aan kunstenaars aan de hand van een inhoudelijk en financieel verslag met betrekking tot het gesubsidieerde project. Projectsubsidies aan kunstenaars worden in principe verleend en uitbetaald aan de kunstenaar. De Vlaamse Regering kan evenwel in bepaalde gevallen besluiten dat die subsidies, geheel of gedeeltelijk, niet aan de kunstenaar zelf worden uitbetaald, maar aan een door de kunstenaar aan te wijzen rechtspersoon of feitelijke vereniging. De aanvrager moet dit al expliciet op het formulier van de subsidieaanvraag meedelen. 2. VERMELDING MET DE STEUN VAN DE VLAAMSE OVERHEID In alle gedrukte en digitale communicatie over het project, bij elke mededeling, verklaring of publicatie en presentatie die tot stand is gekomen in uitvoering van het project, moet met de steun van de Vlaamse overheid vermeld worden, samen met het logo van de Vlaamse Gemeenschap. U kunt het logo downloaden op de website onder de rubriek agentschap > logo s. 3. HOE OMGAAN MET SUBSIDIEMIDDELEN? Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden. Ook diegene die het project uitvoert, moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen opdat de subsidiemiddelen op een verantwoorde wijze beheerd worden. Behalve een degelijk beheer is ook een transparante verantwoording van hoe de subsidie besteed werd noodzakelijk. Indien de kunstenaar de subsidie niet door een rechtspersoon laat beheren, dan draagt hij/zij persoonlijk de grote verantwoordelijkheid / hoofdelijke aansprakelijkheid voor: - De verantwoording van het gebruik van de subsidie, d.w.z. hij/zij moet voor alle gemaakte kosten kunnen aantonen dat hij/zij ze zelf gemaakt heeft (facturen!) en dat ze in functie van het project gebeurden. - De tewerkstelling (aangifte, loonadministratie, verzekeringen etc ). Indien de subsidie wel beheerd wordt door een rechtspersoon zijn er enkele bijkomende aandachtspunten en voordelen die een goed beheer kunnen bevorderen: - Er worden duidelijke afspraken gemaakt wie de bevoegdheid heeft om te beslissen over uitgaven of andere engagementen en hoever deze bevoegdheid reikt (voorbeeld: tot op een bepaald bedrag beslist de projectcoördinator; boven dit bedrag beslist de Raad van Bestuur). - Functiescheiding: het is aangewezen dat een andere persoon de betalingen uitvoert dan diegene die over de uitgaven beslist. - De organisatie zorgt steeds voor intern toezicht op de uitvoering van het project, zowel op inhoudelijk als op financieel vlak (voorbeeld: een projectcoördinator rapporteert periodiek aan

2 2 de Raad van Bestuur over de vordering van het project en legt verantwoording af voor de gemaakte kosten). - Functiescheiding: diegene die instaat voor het toezicht is niet direct betrokken bij de uitvoering van het project (voorbeeld: een projectcoördinator zetelt niet in de Raad van Bestuur die instaat voor het toezicht). - Een vóór de realisatie van het project opgestelde, schriftelijke overeenkomst tussen de kunstenaar en de rechtspersoon die de subsidie in zijn/haar naam ontvangt en beheert, moet duidelijk de wederzijdse engagementen en indien toepasselijk de bijhorende vergoeding vastleggen. Deze overeenkomst moet ook duidelijk vermelden op welke infrastructuur, inhoudelijke expertise, administratieve en boekhoudkundige ondersteuning de kunstenaar kan rekenen. - Vermits een individu zichzelf niet in dienst kan nemen en niet aan zichzelf kan factureren, kan een kunstenaar die een projectsubsidie voor individuele kunstenaars ontvangt zichzelf in principe niet vergoeden met deze subsidie. Hij/zij kan in dat geval wel een beroep doen op de mogelijkheid van de forfaitaire creatievergoeding. Deze forfaitaire vergoeding is erg belangrijk indien de kunstenaar zijn subsidie niet laat beheren door een andere rechtspersoon, want in dat geval is dit zijn enige mogelijkheid om voor zichzelf een vergoeding te verantwoorden. Wil de kunstenaar echter in loondienst kunnen komen of een factuur kunnen sturen, dan is dit sowieso enkel mogelijk wanneer de kunstenaar de subsidie door een rechtspersoon laat beheren. 4. RICHTLIJNEN VOOR AFREKENING 4.1 Aanvaardbare kosten Te staven kosten Bij projecten worden enkel projectspecifieke kosten volledig als verantwoording aanvaard. Van overheadkosten wordt enkel een deel à rato van de productieperiode in aanmerking genomen voor de afrekening van het project (bvb. x-aantal twaalfden). Indien er meerdere activiteiten tegelijk waren bij de gesubsidieerde kan er enkel een deel van de algemene kosten (analytisch) toegewezen worden aan het project, gebaseerd op het relatieve aandeel van het gesubsidieerde project binnen de totale kost van deze periode. Deze redenering geldt uiteraard ook voor het afschrijfgedeelte van duurzame goederen. Alle kosten voor de realisatie van het project zoals beschreven in het goedgekeurde aanvraagdossier worden aanvaard. Hierbij is de beoordeling door het agentschap doorslaggevend, met de algemene bepalingenwet als basisfilosofie (wordt de subsidie aangewend waarvoor ze werd toegekend?). Daarbij wordt de betrokkene zoveel mogelijk gehoord om eventuele onduidelijkheden of twijfelgevallen op te lossen (i.k.v. visitatie achteraf) Forfaitaire creatievergoeding De kunstenaar kan, tenzij de Vlaamse Regering dat anders bepaalt, in de afrekening van een project een forfaitaire creatievergoeding opnemen naar rato van maximaal 20 % van de totale kosten van het project. Deze 20 % is dus 20 % van de totale te verantwoorden kosten en niet 20 % van de bewezen kosten. Een voorbeeld: 100 bewezen kosten betekent dat de kunstenaar in totaal 100/80*100 = 125 als verantwoording kan inbrengen. De forfaitaire creatievergoeding bedraagt in dat geval met % van de totale te verantwoorden kost. 4.2 Aankopen activa Organisaties die onder het kunstendecreet structureel of projectmatig gesubsidieerd worden, moeten de toepasselijke wetgeving m.b.t. boekhouding en vzw s naleven. In de praktijk zal dat voor vzw s meestal betekenen dat ze zelf, binnen de wettelijk bepaalde regels, realistische afschrijvings- en waarderingsregels bepalen en die consequent toepassen. Voor structureel gesubsidieerden houdt het verhaal hier op. Bij projectsubsidies betekent een boekhoudkundig correcte afschrijftechniek echter niet automatisch dat de aankoop of afschrijving als verantwoordingskost voor de projectsubsidie kan aanvaard worden.

3 3 Dat belet een organisatie of kunstenaar dus niet de aankoop of afschrijving te doen, enkel het inbrengen als kost is, zoals bij alle projectkosten, aan de voorwaarden supra gebonden. Het aankopen van duurzame goederen (zoals een computer) met projectsubsidies kan overigens enkel als ze correct worden afgeschreven. Voor duurzame goederen die worden aangekocht moet volgens de filosofie van de wetgeving op de overheidsopdrachten in principe aan de hand van 3 offertes worden aangetoond dat kopen goedkoper is dan huren voor de volledige periode (lichtprojectoren, geluidsinstallatie e.d.). Als het duurzaam goed dan is aangekocht, wordt enkel de afschrijfkost à ratio van de projectperiode in aanmerking genomen bij de afrekening. Wanneer er tegelijk meerdere activiteiten van de gesubsidieerde lopen in de betrokken periode, wordt ook à rato hiervan het deel dat in aanmerking komt als projectspecifieke kost verrekend. Indien echter een duurzaam goed integraal deel zou uitmaken van het project en achteraf niet meer bruikbaar is (bijvoorbeeld bij een installatie) dan kan het voor de totale kost worden ingebracht. 4.3 Periode In principe worden enkel kosten gerealiseerd binnen de projectperiode aanvaard. Voorbereidingskosten kunnen worden aanvaard indien de link met het project duidelijk is en voor zover ze in het aanvraagdossier voorzien werden. Kosten gemaakt vóór de uiterste indiendatum van het aanvraagdossier worden nooit aanvaard. 4.4 Adressering en herkomst van de stukken Enkel kostenbewijzen geadresseerd aan de begunstigde van de subsidie, of aan de rechtspersoon aan wie de Vlaamse Regering de subsidie betaalde op aanwijzen van de kunstenaar, worden aanvaard. Kosten gedragen door andere organisaties komen niet in aanmerking. Kasbonnen of facturen die niet aan de gesubsidieerde gericht zijn, moeten via een duidelijke en goedgekeurde onkostennota teruggevorderd zijn bij de gesubsidieerde vooraleer ze in aanmerking komen als stavingstuk. Zowel de facturen of verantwoordingsstukken zelf als de ontvangst- of betalingsbewijzen moet men dus zorgvuldig bijhouden. De bewijsstukken moeten steeds afkomstig zijn van een externe rechts- of natuurlijk persoon. Interne facturatie of aanrekening wordt niet aanvaard, m.u.v. de forfaitaire creatievergoeding die de kunstenaar in de kosten van het project mag opnemen à rato van max. 20 % van de totale kost van het project. 4.5 Samenwerking en coproductie Uitbesteding van delen van het project De uitbesteding van de uitvoering (van een deel) van het project kan enkel als een andere organisatie beter geschikt is om dit onderdeel uit te voeren. Welke delen zullen worden uitbesteed en de reden hiervoor, moet duidelijk blijken uit het aanvraagdossier. Voor de uitbesteding moet er een overeenkomst opgesteld worden waaruit blijkt: - tussen welke partijen de overeenkomst geldt; - wat het onderwerp is van de overeenkomst; - binnen welke termijn de oplevering of levering moet gebeuren; - voor welk bedrag de overeenkomst wordt gesloten; - welke de betalingsprocedures zijn; - welk uitvoeringsritme of programma wordt gevolgd Aandachtspunten bij samenwerking en coproductie met andere organisaties: - Bij projecten kan een samenwerking zeer nuttig zijn om een artistiek project te realiseren of om de kosten te drukken. De aard van de samenwerking kan verschillend ingevuld worden: louter artistiek-inhoudelijk, door het ter beschikking stellen van geld, personeel, expertise, ruimtes of materiaal, of door combinaties van voorgaande. Er zijn tal van termen om samenwerking aan te duiden, zoals coproductie of partnerships, maar welke omschrijving een gesubsidieerde organisatie daarvoor gebruikt is niet van belang.

4 4 - Welke omschrijving u ook kiest, er zijn een aantal belangrijke zaken die u steeds in acht moet nemen met het oog op een transparante aanwending van de toegekende subsidie: - Alle afspraken dienen schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze vermeldt de contracterende partijen en de termijn waarover de samenwerking loopt. - Er is een duidelijke weergave van alle (financiële of materiële) kosten en opbrengsten die door samenwerkende organisaties en/of kunstenaars gedeeld of verdeeld worden. Absolute bedragen of relatieve verhoudingen (percentages) moeten expliciet in de overeenkomst vermeld staan. - Ook als de samenwerking het meewerken van personeel aan een gezamenlijk project of product betreft, moeten alle voorwaarden duidelijk in de overeenkomst staan. - De uitvoering van de samenwerking moet duidelijk in de boekhouding geverifieerd kunnen worden en overeenstemmen met de afspraken uit de overeenkomst. Bij wijzigingen wordt best ook een correct gedateerde wijzigende overeenkomst gemaakt. - Ten slotte is het met het oog op een correcte aanwending van toegekende subsidies niet geoorloofd dat een gesubsidieerde kunstenaar of organisatie een som geld geeft aan een andere organisatie, zonder dat er een duidelijke tegenprestatie aan verbonden is. Er moet dus steeds een evenwaardige return verbonden worden aan de samenwerking. Deze return kan van financiële of materiële aard zijn. Dit principe houdt dus ook in dat organisaties die delen in de kosten, ook een gelijk(waardig) stuk van de opbrengsten innen en omgekeerd. - Mits contractueel overeengekomen, kan de ontvanger van de projectsubsidie deze geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere organisatie om het project, of delen ervan, uit te voeren. Dat ontslaat de initiële ontvanger van de subsidie echter niet van de verplichting om de decretale subsidievoorwaarden na te leven, of deze door de samenwerkende partner te laten naleven. Het is de initiële ontvanger van de subsidie die verantwoording moet afleggen over de naleving van de subsidievoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het naleven van de toepasselijke cao. U legt in het samenwerkingscontract de afspraken vast over de naleving van de subsidievoorwaarden, en de rapportering daarover. Van zodra er sprake is van een coproductie, wordt deze verantwoordelijkheid gedeeld door de beide producenten. - Als de ontvanger van de projectsubsidie deze geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een meerjarig binnen het kunstendecreet gesubsidieerde organisatie, dan kan die organisatie dit op twee manieren boekhoudkundig verwerken: Ofwel maakt ze de kosten en opbrengsten van het project via een rekeningcourant zichtbaar op haar balansrekening; ofwel maakt ze die integraal zichtbaar in de kosten- en opbrengstenrekeningen via analytische boekhouding. In dit geval worden de projectkosten en opbrengsten meegenomen bij de toetsing van de kwantitatieve subsidienormen bij die organisatie (bijvoorbeeld: de norm inzake eigen inkomsten). De keuze voor een van beide werkwijzen is geheel vrij. 4.6 Wat met de opbrengsten? Ontvangers van een subsidie voor een project zijn verplicht om ook de opbrengsten verbonden aan het project op te geven in de afrekening. Ook opbrengsten die nog niet gerealiseerd zijn, maar die betrekking hebben op de periode t.e.m. de afrekeningsdatum moeten opgenomen worden in de afrekening. Het saldo van 10% van het subsidiebedrag neemt u dus als opbrengst op in de afrekening. De afrekeningsdatum kiest u vrij op voorwaarde dat tot op deze datum minimaal de projectaanvraag gerealiseerd werd (mag later indien er meer activiteiten konden gerealiseerd worden dan gepland), maar als om het resterende saldo (10 %) van de toegekende subsidie nog te kunnen betalen, moet u dit uiterlijk indienen op 15 oktober van het jaar dat volgt op de toekenning van uw subsidie (de reden hiervoor is louter begrotingstechnisch). Inkomsten eigen aan de gewone werking worden niet meegenomen in de projectafrekening (bijvoorbeeld lidgelden, werkingssubsidies ), tenzij de gesubsidieerde ook algemene kosten proportioneel als verantwoording van het project wil inbrengen. Enkel in dat geval is het verantwoord om (bvb. via een analytische verdeelsleutel) zowel algemene kosten als algemene opbrengsten in gelijke verhoudingen aan een project toe te schrijven.

5 5 5. EIGEN INBRENG Het kunstendecreet legt geen voorwaarden op inzake eigen inbreng. 6. VERANTWOORDING SUBSIDIE Bij de toekenning van de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap is het uitgangspunt dat de subsidie bedoeld is om het begrote tekort bij een project op te vangen. Indien er bij de afrekening van het project toch een positief resultaat blijkt te zijn volgt er echter geen terugvordering van een (deel van) de toegekende subsidie. Het ministerieel besluit dat de toekenning van projectsubsidies aan organisaties binnen het Kunstendecreet bepaalt, stelt immers (met ingang van 2012) dat het saldo wordt uitbetaald nadat bij het toezicht kon vastgesteld worden dat aan de voorwaarden van artikel 11 van het uitvoeringsbesluit van het Kunstendecreet werd voldaan. Daarnaast stelt het ministerieel toekenningsbesluit dat de toegekende subsidie met rechtsgeldige bewijsstukken moet worden verantwoord en dat deze verantwoording van projectkosten minstens gelijk moet zijn aan het subsidiebedrag. Het financiële resultaat van het project heeft dus geen invloed op het uitbetalen van het saldo en een positief resultaat wordt dus niet in mindering gebracht. Hierdoor wordt vermeden dat organisaties met een succesvol project dat meer opbrengsten genereert dan voorzien, worden geconfronteerd met de terugvordering van een deel van hun subsidie omwille van het positieve financiële resultaat. Natuurlijk kunnen er wel bijsturingen gebeuren bij eventuele volgende projectaanvragen op basis van de informatie die wordt verworven uit de afrekeningsdossiers. Deze methode gaat uit van een meer stimulerende benadering ten opzichte van de gesubsidieerde projecten. Zo worden inspanningen om zo veel mogelijk eigen inkomsten te verwerven immers niet afgestraft, wat bij een deficitsubsidiëring wel het geval is. Deze aanpak kadert in het aanmoedigen van cultureel ondernemerschap. 7. SANCTIONERING EN APPRECIATIEBEVOEGDHEID MINISTER De gesubsidieerde is verplicht om een volledig overzicht van kosten en opbrengsten van het project te bezorgen. Correcties in de ingediende opgave van kosten en opbrengsten gebeuren via grondig nazicht in het kader van visitaties. Wanneer de subsidies niet aangewend worden waarvoor ze toegekend waren of bij het uitblijven van passende verantwoording gaat het agentschap over tot het inhouden van saldi of gedeeltelijke terugvordering. Dit gebeurt op basis van de algemene bepalingenwet en de minister heeft in deze geen appreciatierecht. Het agentschap brengt de minister steeds op de hoogte van dergelijke niet-uitbetaling van een saldo of gedeeltelijke terugvorderingen. Indien de kunstenaar niet of laattijdig het project voltooit, kan de Vlaamse Regering de kunstenaar verplichten om de aan hem uitbetaalde subsidie geheel of ten dele terug te betalen. 8. INDIENEN VAN HET EINDVERSLAG Als het aanvraagdossier goed is opgesteld, de doelstellingen helder zijn geformuleerd, en de effecten en beoogde resultaten goed worden omschreven, vormt het aanvraagdossier ook een basis voor de evaluatie van het project in het eindverslag. De Vlaamse Gemeenschap betaalt de subsidie pas uit na de evaluatie van het project. Die gebeurt op basis van het werkingsverslag. Dit verslag wordt vergeleken met het oorspronkelijke aanvraagdossier en de doelstellingen, effecten en begroting die daarin waren opgenomen. Het agentschap heeft ook het recht om ter plaatse de uitvoering van het project, de financiële afhandeling en de bewijsstukken na te kijken. Het werkingsverslag van een project omvat (cfr. uitvoeringsbesluit Kunstendecreet): 1 een overzicht van inkomsten en uitgaven met betrekking tot het gesubsidieerde project; 2. voor het bedrag van de toegekende subsidie, afschriften van de kostenbewijzen met betrekking tot het project; 3 de specificatie van alle bezoldigingen, sociale lasten, vergoedingen, commissie- en erelonen, uitkoopsommen en voordelen in natura voor de personen die op artistiek, technisch, administratief of organisatorisch vlak hebben meegewerkt aan de realisatie van het project, met vermelding van de namen van de begunstigden;

6 6 4 een inhoudelijk verslag van het gerealiseerde project. 5 een kopie of scan van de rechtsgeldige bewijsstukken van de projectkosten voor minstens het bedrag van de toegekende subsidie. In het inhoudelijke verslag geeft u weer hoe het project werd uitgevoerd, welke resultaten werden bereikt en wat de oorzaken zijn van een eventuele vertraging of slechts gedeeltelijke uitvoering. Wanneer het project niet het beoogde resultaat opleverde èn daar geen verantwoording voor wordt afgelegd, wordt het saldo niet uitbetaald en kan het voorschot of een deel ervan worden teruggevorderd. Tijdens de visitatie naderhand controleert het agentschap de achterliggende, originele stavingstukken en eventuele afwijkingen tegenover de aanvraag en gaat in dialoog met de gesubsidieerde na in hoeverre deze correct en aanvaardbaar zijn. Het eindverslag moet u - als u wil dat het nog te betalen saldo nog beschikbaar blijft - indienen ten laatste op 15 oktober van het jaar volgend op de toekenning van de subsidie. Het agentschap stuurt u in dat jaar begin september een herinneringsbrief. U dient één exemplaar van het werkingsverslag in en bezorgt dit ook digitaal (via hetzelfde e-mialadres waarop u eerder uw aanvraag bezorgde). Het indienen van het eindverslag gebeurt op volgend adres: Kunsten en Erfgoed Afdeling Kunsten Arenbergstraat Brussel Laatste update: 3/07/2014

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET EENMALIGE CULTUREEL-ERFGOEDPUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende bladzijden > Inhoudstafel

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Subsidiëring van niet-periodieke publicaties in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004* Inhoud

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Subsidiëring van niet-periodieke publicaties in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004* Inhoud Kunstendecreet Handleiding Subsidiëring van niet-periodieke publicaties in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004* Richtlijnen voor het aanvragen van subsidies Inleiding Deze handleiding geldt

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst Handleiding projectbeurzen Beeldende kunst Wat is een projectbeurs? Projectbeurzen worden toegekend aan kunstenaars die een specifiek project willen realiseren. Een dergelijke subsidie beoogt een concreet

Nadere informatie

Richtlijnen afrekening Tegemoetkoming reis- verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Richtlijnen afrekening Tegemoetkoming reis- verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Richtlijnen afrekening Tegemoetkoming reis- verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Inleiding De Vlaamse minister van Cultuur heeft beslist om voor uw initiatief een tegemoetkoming

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Meerjarige werkingsubsidies Projectsubsidies (organisaties) Subsidies voor kunstenaars: Ontwikkelingsgerichte beurzen Projectsubsidies voor kunstenaars Creatieopdrachten

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 6 22 april 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie april 2015 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT CULTUREEL ERFGOEDPROJECTEN

Nadere informatie

Subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma s

Subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma s Subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma s Komimo Subsidies voor mobiliteitsprojecten Inhoudstabel Inhoudstabel 1 De grote lijnen 2 I. Mobiliteitsprojecten 3 I.1. De spelregels 3 I.2. De centen

Nadere informatie

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie -

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie - Reglement ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio - Projectsubsidie - HERDENKING 100 JAAR GROOTE OORLOG 2014 2019 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Het invullen de aanvraag Op het aanvraagformulier voor een activiteitssubsidie vindt u een financieel plan. Hierop vult u de verwachte uitgaven de activiteit

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie Het invullen van het financieel plan (aanvraagformulier) Op het aanvraagformulier vindt u een financieel plan. In dit plan vult u de verwachte

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S WORKSHOP 5 DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S De financiële rapportering door NGO s in het kader van de nieuwe regelgeving (KB 2006) door Marc HEIRMAN 1 Overzicht regelgevende teksten Wetten op Rijkscomptabiliteit,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

BIJLAGE. Hoofdstuk 1.- Opdrachten en doelstellingen. Bijlage nr. 1. Overeenkomst. Tussen

BIJLAGE. Hoofdstuk 1.- Opdrachten en doelstellingen. Bijlage nr. 1. Overeenkomst. Tussen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College, waarvoor optreedt Steven Vervoort, enerzijds,

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN

GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN 1 Toepassingsgebied GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN versie 1 januari 2013 Deze nota is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de vergoedingen aan

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM-project

Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM-project Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM- 1 Projectadministratie De promotor van het houdt een aparte overzichtelijke en geordende administratie bij met het oog op: een doeltreffende beheersing van

Nadere informatie

Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis

Projectoproep Eco-bewoners uit Sint-Gillis Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis REGLEMENT ARTIKEL 1- ORGANISERENDE OVERHEID De gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis vertegenwoordigd door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Het Bestuurscomité van LSM,

Het Bestuurscomité van LSM, LSM Reglement betreffend e het verlenen van subsidie voor brandveilige jeugdinfrastructuur in de P rovincie Limb urg LSM Besluit d.d. 13 december 2010. Het Bestuurscomité van LSM, Overw egende dat de provincie

Nadere informatie

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle Erfgoedontsluiting Provinciaal subsidiereglement collectie Streekmuseum Halle PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDONTSLUITING Met het reglement voor projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant

Nadere informatie

PROJECT STIMULEREN DUURZAME ACTIES OP BEDRIJVENTERREINEN

PROJECT STIMULEREN DUURZAME ACTIES OP BEDRIJVENTERREINEN PROJECT STIMULEREN DUURZAME ACTIES OP BEDRIJVENTERREINEN SUBSIDIEREGLEMENT 2014 1. Algemeen Artikel 1. POM Antwerpen wil kwaliteitsinbouw op en verduurzaming van bedrijventerreinen stimuleren door financiële

Nadere informatie

Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011

Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 INLEIDING Sinds 2000 sluit de Vlaamse Gemeenschap cultureel-erfgoedconvenants met lokale besturen om het ontwikkelen van een lokaal

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving IWT Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 16 1030 Brussel tel. +32 (0)2 432 42 00 fax +32 (0)2 432 43 99 website : www.iwt.be e-mail : bedrijfssteun@iwt.be Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Artikel 1.- Artikel 2.-

Artikel 1.- Artikel 2.- ontwerp subsidiereglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK : : Algemene A bepalingen Artikel.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. -02 van 20 januari

Nadere informatie

projectsubsidie FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

projectsubsidie FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING reglement projectsubsidie FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Antwerpen Berchem Berendrecht-Zandvliet-Lillo Borgerhout Deurne Ekeren Hoboken Merksem Wilrijk 1. Wat is de projectsubsidie Fonds voor Talentontwikkeling?

Nadere informatie

Reglement Bovenlokale culturele projecten

Reglement Bovenlokale culturele projecten Reglement Bovenlokale culturele projecten HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Expertisecentra kraamzorg

Expertisecentra kraamzorg Expertisecentra kraamzorg Financiële inspecties 2013 26 februari 2014 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Subsidieregeling Middelburgse Kunstenaars - SBKM

Subsidieregeling Middelburgse Kunstenaars - SBKM 1. TENTOONSTELLINGSSUBSIDIE Omdat de SBKM het belangrijk vindt dat Middelburgse kunstenaars hun werk op een professionele wijze aan een breed publiek kunnen presenteren is er een regeling voor de tentoonstellingskosten.

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds,

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds, BIJLAGE Bijlage nr. 8 Overeenkomst met vzw De Buiteling ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0280 van 22 februari 2009 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Gelet op de overeenkomst tussen het Vlaams gewest en de Provincie Limburg d.d.09 juni 2008;

Gelet op de overeenkomst tussen het Vlaams gewest en de Provincie Limburg d.d.09 juni 2008; OVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING VAN OPENBAAR NUT LIMBURG STERK MERK,( LSM ) EN BETREKKING TOT MET Tussen: 1.De Stichting van Openbaar Nut LIMBURG STERK MERK, met maatschappelijke zetel te 3500 HASSELT,

Nadere informatie

Aanvraagformulier cultuursubsidies

Aanvraagformulier cultuursubsidies Aanvraagformulier cultuursubsidies Gelieve alvorens dit formulier in te vullen aandachtig het subsidiereglement cultuurprojecten district Merksem te lezen. 1. Gegevens Naam van het project Artikel 6 Datum

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de betoelaging van projecten vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Stedelijk reglement betreffende de betoelaging van projecten vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Stedelijk reglement betreffende de betoelaging van projecten vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede A r t. 1 F i n a n c i e e l e n i n h o u d e l i j k k a d e r Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen

Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2014-2015 Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen 1

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR

PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR MILIEURAAD PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR Omschrijving en doelstellingen De milieuraad wenst de bevolking van Oudenaarde te sensibiliseren voor milieuzorg in de ruime zin van

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers - e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers Bijlage 5 Controlerichtlijnen van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 30 april 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 20 2015_RMW_00289 Maatschappelijke hulpverlening aan residenten - Werkafspraken

Nadere informatie

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL FAQ Saldoseminarie Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL VRAAG: Wat moeten we doen met de opmerkingen die in de goedkeuring gemaakt werden m.b.t. de kwaliteitsopstap

Nadere informatie

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013 DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, Renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden Subsidiereglement 2013 Artikel 1 Aan gemeenten, steden

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Reglement culturele projectsubsidies Halle

Reglement culturele projectsubsidies Halle Reglement culturele projectsubsidies Halle artikel 1 Binnen de perken van het krediet dat elk jaar in de begroting wordt ingeschreven kunnen er subsidies verleend worden aan culturele projecten die het

Nadere informatie

PROJECT STIMULEREN DUURZAME ACTIES OP BEDRIJVENTERREINEN

PROJECT STIMULEREN DUURZAME ACTIES OP BEDRIJVENTERREINEN PROJECT STIMULEREN DUURZAME ACTIES OP BEDRIJVENTERREINEN SUBSIDIEREGLEMENT 1. Algemeen Artikel 1. POM Antwerpen wil kwaliteitsinbouw op en verduurzaming van bedrijventerreinen stimuleren door financiële

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2006 Nr. 24

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2006 Nr. 24 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2006 Nr. 24 Verordening op de financiële bijdrage aan fracties 2006 (raadsbesluit van 1 juni 2006) De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van het Presidium d.d.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL-ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Denderland

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL-ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Denderland SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL-ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Denderland INLEIDING De projectvereniging Erfgoed Denderland sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureelerfgoedconvenant af voor de beleidsperiode

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Vlaamse regering. Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen.

Vlaamse regering. Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. Vlaamse regering Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL ERFGOEDINITIATIEVEN

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL ERFGOEDINITIATIEVEN PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL ERFGOEDINITIATIEVEN ERFGOEDCEL VIERSPRONG 1. KADER De projectvereniging Viersprong kan subsidies toekennen aan cultureelerfgoedinitiatieven volgens de bepalingen

Nadere informatie

Toelichting bij de projectoproep Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren in het kader van de preventie van radicalisering

Toelichting bij de projectoproep Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren in het kader van de preventie van radicalisering Toelichting bij de projectoproep Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren in het kader van de preventie van radicalisering /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project?

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project? Reglement voor subsidies aan EcoScholen Wat is de doelstelling van deze subsidies? De stad Antwerpen wil via het toekennen van subsidies in het kader van EcoScholen Antwerpse kleuter, basis- en secundaire

Nadere informatie

!"#$%&' &./ 0 ) I. Algemene principes van financieel beheer

!#$%&' &./ 0 ) I. Algemene principes van financieel beheer !"#$%&' ()!**** +,!**#- &./ 0 ) Waarvoor dient dit document? Dit document geeft een overzicht van de financiële richtlijnen waaraan een gemeente zich dient te houden die een convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie