CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CULTUREEL- ERFGOEDDECREET"

Transcriptie

1 HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET EENMALIGE CULTUREEL-ERFGOEDPUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende bladzijden >

2 Inhoudstafel 1. Algemene informatie Voor wie en waarvoor zijn er projectsubsidies voor eenmalige publicaties Welke aanvragen komen niet in aanmerking voor subsidiëring Doelstelling van subsidies voor eenmalige cultureel-erfgoedpublicaties Wat is de duurtijd van een project 4 2. Een subsidie aanvragen Wie vraagt een subsidie aan Waaruit bestaat een subsidieaanvraag Aan welke criteria wordt een aanvraag getoetst Wanneer een aanvraag indienen Waar een aanvraag indienen Welke procedure doorloopt een aanvraag 7 3. Een subsidie toegekend Vermelding Met steun van de Vlaamse overheid Uitbetaling van de subsidie Doelstelling van het project: het aanvraagdossier Afrekening - evaluatie en controle 10 HANDLEIDING BIJ HET CULTUREEL-ERFGOEDDECREET 2

3 1 Algemene informatie 1.1. Voor wie en waarvoor zijn er projectsubsidies voor eenmalige publicaties Projectsubsidies geven de mogelijkheid om interessante en relevante cultureelerfgoedprojecten uit te voeren. De projecten hebben steeds de zorg voor of de ontsluiting van cultureel erfgoed als doel. Er zijn drie soorten projectsubsidies: 1. subsidies voor ontwikkelingsgerichte projecten met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed; 2. subsidies voor internationale projecten met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed; 3. subsidies voor het uitgeven van een eenmalige cultureel-erfgoedpublicatie. De handleiding bij de subsidies voor ontwikkelingsgerichte en internationale projecten vormt een apart document. De projectsubsidie mag uitsluitend gebruikt worden voor de realisatie van het project zoals dat in het aanvraagdossier staat beschreven en in het subsidiebesluit wordt vermeld. Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel kan op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet een projectsubsidie aanvragen. Het kan gaan om een vzw of stichting, een gemeente of provincie, een archiefinstelling, museum of erfgoedvereniging, een universiteit, hogeschool of andere onderwijsinstelling, een socioculturele vereniging of organisatie uit de (amateur)kunstensector enz. Voor het uitgeven van een eenmalige publicatie kunnen ook rechtspersonen die winst nastreven, bijvoorbeeld een commerciële uitgeverij, een projectsubsidie aanvragen Welke aanvragen komen niet in aanmerking voor subsidiëring Sommige organisaties kunnen geen subsidies voor eenmalige cultureel-erfgoedpublicaties aanvragen: HANDLEIDING BIJ HET CULTUREEL-ERFGOEDDECREET 3

4 1. het steunpunt voor cultureel erfgoed (FARO), de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap en landelijke cultureel-erfgoedorganisaties die op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet een werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap (landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed, landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur, erkende musea en culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau, Nederlandstalige culturele archiefinstellingen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Archiefbank Vlaanderen en samenwerkingsverbanden met het oog op de internationale profilering van kunstcollecties); 2. provincies voor projecten om een regionaal depotbeleid vorm te geven. Sommige projecten komen niet in aanmerking voor subsidiëring als eenmalige cultureelerfgoedpublicatie: 1. projecten die gesubsidieerd worden op basis van andere decreten; 2. lokale projecten, zonder voorbeeldwerking voor Vlaanderen of landelijke relevantie, in een gemeente waarmee een cultureel-erfgoedconvenant is gesloten; 3. rekening houdend met het complementaire cultureel-erfgoedbeleid tussen de Vlaamse Gemeenschap, de provincies en de steden en gemeenten subsidieert de Vlaamse Gemeenschap cultureel-erfgoedprojecten met een relevantie voor gans Vlaanderen. De landelijke relevantie van het project is bijgevolg een criterium. Dit betekent niet dat projectsubsidies enkel zijn voorbehouden voor meer grootschalige projecten. Ook een kleiner project kan een meerwaarde voor Vlaanderen betekenen. De landelijke relevantie kan tot uiting komen in de voorbeeldwerking, het belang van het cultureel erfgoed, de vernieuwende methodiek, de uniciteit of in het publieksbereik Doelstelling van subsidies voor eenmalige cultureelerfgoedpublicaties Door het subsidiëren van eenmalige cultureel-erfgoedpublicaties stimuleert de Vlaamse Gemeenschap een flankerend beleid en zet ze aan tot reflectie over het cultureelerfgoedveld, het cultureel erfgoed of de cultureel-erfgoedpraktijk. Eenmalige publicaties worden in het Kunstendecreet niet-periodieke publicaties genoemd Wat is de duurtijd van een project Een project dat de uitgave van een eenmalige cultureel-erfgoedpublicatie omvat, is per definitie eindig. Er kan op hetzelfde moment voor éénzelfde publicatie slechts één subsidie worden aangevraagd. Het project moet ten laatste afgerond zijn tegen 15 september van het jaar volgend op het jaar waarin het is gestart. Meer informatie over de uitbetalingskalender van subsidies is hieronder te vinden. HANDLEIDING BIJ HET CULTUREEL-ERFGOEDDECREET 4

5 2 Een subsidie aanvragen 2.1. Wie vraagt een subsidie aan De Vlaamse Gemeenschap betaalt de subsidie steeds uit aan een organisatie met rechtspersoonlijkheid. Als basisregel geldt dat een en dezelfde rechtspersoon de subsidie aanvraagt en verantwoordt. Voor de Vlaamse Gemeenschap draagt deze rechtspersoon de eindverantwoordelijkheid voor zowel de zakelijke als inhoudelijke werking van de organisatie. Als de organisatie de subsidie in pand geeft bij een financiële instelling, als dekking voor een krediet, brengt zij het agentschap hiervan op de hoogte en bezorgt ze het agentschap een kopie van het inpandgevingscontract. Betalingen worden dan rechtstreeks gestort aan de financiële instelling waar de subsidie werd in pand gegeven Waaruit bestaat een subsidieaanvraag De organisatie dient een aanvraag tot subsidiëring in bij het agentschap Kunsten en Erfgoed. Het agentschap kan een model van aanvraagdossier verplichten. Als het agentschap dat doet moet ze de richtlijnen uiterlijk drie maanden voor de uiterste indiendatum meedelen. Dit communiceert het agentschap via haar website. Het is belangrijk dat de organisatie die een subsidie aanvraagt, een volledig, helder geformuleerd en goed gestructureerd dossier opstelt. Zowel het agentschap als de beoordelingscommissie gebruiken dit dossier om het project te toetsen aan de doelstellingen en de criteria van het Cultureel-erfgoeddecreet. Het is voor het agentschap en de beoordelingscommissie gemakkelijker om een goed gestructureerde aanvraag aan deze criteria te toetsen dan een aanvraag waarbij ze de noodzakelijke informatie in talrijke bijlagen moeten gaan zoeken. Om er voor te zorgen dat je alle noodzakelijke informatie aanlevert is er een aanvraagformulier beschikbaar. Je kan dit formulier downloaden van de website Een eerste vereiste voor een goed aanvraagdossier is een duidelijke omschrijving van de inhoud van de publicatie: wat, hoe, met wie enz. moet in de subsidieaanvraag helder worden omschreven. Het is belangrijk dat het dossier alle informatie en documenten bevat die nodig en nuttig zijn om zowel de inhoudelijke kwaliteit van de publicatie, als de werking en het beheer van de aanvragende organisatie te kunnen beoordelen. Houd bij het beschrijven van de publicatie rekening met de vereiste gegevens en de criteria (zie infra), bijvoorbeeld met betrekking tot de gebruikte methodiek, de doelgroepen of de landelijke relevantie. De eventuele projectpartners dienen op een volledige manier hun inhoudelijke, methodische of financiële inbreng te verduidelijken. Een goede planning is een tweede vereiste. Houd rekening met het feit dat er vier maanden verstrijken tussen de aanvraag en de melding over de beslissing van de minister over het al dan niet toekennen van de projectsubsidie. Als je zeker wil zijn van de projectsubsidie voordat je met het project van start gaat, leg je de startdatum van het project (de uitgavedatum) HANDLEIDING BIJ HET CULTUREEL-ERFGOEDDECREET 5

6 beter niet vóór de datum van bekendmaking van de beslissing van de minister. Een project moet altijd verantwoord (en afgerekend) worden tegen 15 september van het jaar volgend op het jaar waarin het is gestart. Ook dit dien je in rekening te nemen bij de projectplanning. Het dossier bevat uiteraard ook een heldere en goed onderbouwde begroting van de uitgaven en de inkomsten voor de uitvoering van het project. De begroting met toelichting is een zeer belangrijk element bij de beoordeling van je aanvraag. Je moet de verschillende uitgaven en inkomsten zo veel mogelijk in detail bespreken zodat hieruit een beeld gevormd kan worden over de concrete uitvoering van het project. Je kunt dit onderbouwen door offertes, berekeningswijze, gelijkaardige kostenberekeningen, e.d. mee te delen of als bijlagen bij de aanvraag te voegen. Samengevat: Het aanvraagdossier bestaat uit: het aanvraagformulier, met daarin de volgende informatie: - de volledige gegevens van de aanvrager; - de volledige gegevens van de publicatie (titel, auteur(s), voorziene distributie, verschijningsdatum, verkoopprijs van uitgever aan boekhandel, geplande oplage in het eerste jaar, promotiewijze, aantal presentexemplaren, drager (papier of digitaal), vormelijke kenmerken van de gekozen drager, aantal delen, aantal pagina s tekst /beeld; verkoopprijs in de boekhandel); - de calculatie van de voorziene uitgaven en inkomsten; de volgende bijlagen: - aantonen dat de uitgever voldoende expertise kan voorleggen met betrekking tot het uitgeven en distribueren van publicaties of aantonen dat hij daarop afdoende een beroep kan doen; - aantonen dat de publicatie voldoende relevantie heeft voor het culturele veld in het algemeen en voor het cultureel-erfgoedveld in het bijzonder; - aantonen van een landelijke uitstraling en eventueel van een internationale uitstraling; - aantonen dat een degelijke kwaliteit wordt geboden, zowel naar inhoud als naar vormgeving; - aantonen dat voldoende publieksgerichtheid wordt beoogd; - aantonen dat een degelijk zakelijk beheer en financiële onderbouw wordt gewaarborgd; - het curriculum van de auteur (s); - de inhoudsopgave van de publicatie; - het manuscript en/of een representatief deel ervan; - een toelichting in verband met de honoraria. Doordat de aanvraag gebeurt door een rechtspersoon wordt het formulier ondertekend door één of meerdere personen die de rechtspersoon in overeenstemming met de statuten rechtsgeldig kunnen verbinden Aan welke criteria wordt een aanvraag getoetst Een eenmalige publicatie wordt aan de volgende criteria getoetst: - de kwaliteit van het inhoudelijke concept en de concrete uitwerking; - de inhoudelijke relevantie van de publicatie en de bijdrage aan het debat en de reflectie over het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen; - de landelijke dimensie; - het publieksgerichte concept en het beogen van de communicatie en distributie; - de haalbaarheid; - het gedegen zakelijke beheer en de financiële onderbouw. HANDLEIDING BIJ HET CULTUREEL-ERFGOEDDECREET 6

7 2.4. Wanneer een aanvraag indienen Een aanvraag voor een subsidie kan tweemaal per jaar ingediend worden. De indiendatum 15 september is voor publicaties die verschijnen in het volgende jaar. Er is bovendien een extra datum op 15 maart voor publicaties die verschijnen in de tweede jaarhelft van het zelfde jaar. De uitgavedatum van de publicatie geldt als startdatum van het project. Uitgavedatum Uiterste indiendatum Eenmalige cultureel-erfgoedpublicaties Tussen 01/01/20XX en 31/12/20XX 15/09/20XX-1 Extra datum: Tussen 01/07/200X en 31/12/20XX 15/03/20XX 2.5. Waar een aanvraag indienen Een aanvraag dien je in op het volgende adres: Kunsten en Erfgoed De heer Jos Van Rillaer Administrateur-generaal Afdeling Erfgoed Arenbergstraat BRUSSEL Een aanvraagdossier dien je in twaalf exemplaren in en ook steeds digitaal. De minister vraagt een advies over elke aanvraag voor een subsidie aan een beoordelingscommissie. Elk lid van deze commissie ontvangt een exemplaar van jouw aanvraag. Bijlagen zoals publicaties en documentatie hoef je maar in één exemplaar te bezorgen. Deze informatie wordt tijdens de commissievergadering aan de leden ter inzage voorgelegd. De digitale versie mail je naar: in MS-Word- of PDFbestand. Met uiterste indiendatum wordt de datum van de poststempel bedoeld. Opsturen op die datum kan dus nog. Anders gezegd: het dossier komen afgeven in de Arenbergstraat 9 op die dag om tijd te winnen hoeft niet Welke procedure doorloopt een aanvraag Alle dossiers die op eenzelfde indiendatum toegekomen zijn, doorlopen samen de beslissingsprocedure. Die duurt ongeveer vier maanden, van ontvangst tot de melding over de beslissing van de minister. Als je zeker wil zijn van de subsidie voor je van start gaat, houd je hier beter rekening mee. De minister beslist of een project wordt gesubsidieerd. Deze beslissing moet worden gemotiveerd door de minister. In het decreet zijn daarom criteria opgenomen waaraan een project moet worden getoetst, en bijgevolg moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor een subsidie. De minister laat zich bijstaan door een beoordelingscommissie die hem of haar een advies geeft. De beoordelingscommissie toetst de aanvragen aan de criteria in het decreet. Voor de eenmalige cultureel-erfgoedpublicaties wordt de minister geadviseerd door de beoordelingscommissie Publicaties. De samenstelling van deze commissie kan je terugvinden op onze website Als je het aanvraagformulier, eveneens te vinden op onze website, correct invult en voorziet van de gevraagde bijlagen, dan komen alle criteria aan bod. HANDLEIDING BIJ HET CULTUREEL-ERFGOEDDECREET 7

8 Het agentschap en de beoordelingscommissie Publicaties onderzoeken of de projectaanvraag voldoet aan de voorwaarden en criteria. Het agentschap maakt een geïntegreerd advies op en bezorgt dit aan de minister. Vervolgens beslist de minister over het al dan niet toekennen van een projectsubsidie en de hoogte ervan. Omgezet in een stappenplan ziet de procedure voor een aanvraag van een projectsubsidie er als volgt uit: STAP BESCHRIJVING TERMIJN 1 Bezorgen van de aanvraag voor een projectsubsidie aan het Zie supra agentschap 2 Ontvankelijkheid 2.1 Het agentschap gaat na of de aanvraag tijdig en volledig is ingediend en of de aanvrager een projectsubsidie mag aanvragen 2.2 Het agentschap meldt de aanvrager per aangetekende brief of elektronisch of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is, met eventueel de reden van niet-ontvankelijkheid Uiterlijk 15 dagen na uiterste indiendatum 3 Onderzoek en advisering 3.1 Het agentschap maakt een eerste analyse van het project, onderzoekt of de organisatie of het project in het verleden werd gesubsidieerd, of de aanvrager of het project gekend is bij het agentschap enz., verwerkt deze informatie in een document en voegt het toe aan het dossier. Het agentschap bezorgt elk dossier, inclusief de historiek, aan de beoordelingscommissie 3.2 Onderzoek op stukken door de commissie 3.3 Opstellen advies door de commissie 4 Ontwerp van beslissing Het agentschap stelt een ontwerp van beslissing op over alle aspecten van de aanvraag (zakelijk, beheersmatig en inhoudelijk) en legt dit ontwerp van beslissing voor aan de minister 5 Principiële beslissing De minister beslist of een subsidie al dan niet wordt toegekend1 6 Financiële goedkeuring Daarna stelt het agentschap de individuele subsidiebesluiten op en doorlopen de dossiers nog een financiële goedkeuringsprocedure (advies Inspectie van Financiën, vastlegging van de kredieten ) 7 Melding beslissing De minister ondertekent de subsidiebesluiten. Op dat moment is de subsidie definitief toegekend. Het agentschap brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing van de minister Uiterlijk 1 juli (bij indiendatum 15 maart) of 15 januari (bij indiendatum 15 september) Max. 15 dagen na de principiële beslissing 1 Rekening houdend met het advies van de beoordelingscommissie, met het ontwerp van beslissing opgesteld door het agentschap, met de beleidsprioriteiten en de budgettaire ruimte op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap kan de minister beslissen een lagere subsidie toe te kennen dan gevraagd. Een toegekende subsidie bedraagt nooit meer dan het gevraagde bedrag. HANDLEIDING BIJ HET CULTUREEL-ERFGOEDDECREET 8

9 3 Een subsidie toegekend 3.1. Vermelding Met steun van de Vlaamse overheid Het logo van de Vlaamse overheid en de vermelding Met steun van de Vlaamse overheid worden verplicht opgenomen in de publicatie waarvoor een subsidie toegekend werd. Het logo van de Vlaamse overheid kan je downloaden van de website Uitbetaling van de subsidie De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald: - 90% van het toegekende bedrag na de ondertekening van het subsidiebesluit. Dit is een voorschot op de subsidie; - 10% van het toegekende bedrag nadat het agentschap heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie toegekend werd, nageleefd werden en dat de subsidie aangewend werd voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. Nadat de minister een principiële beslissing heeft genomen wordt deze beslissing voorgelegd aan de financiële inspectiedienst van de Vlaamse overheid. Pas na de financiële goedkeuring wordt het subsidiebesluit ondertekend door de minister en kan de procedure voor uitbetaling van de subsidie opgestart worden. Op dat ogenblik wordt ook de aanvrager van de beslissing van de minister op de hoogte gebracht. Vanaf de melding van de beslissing duurt het doorgaans 6 tot 8 weken vooraleer het voorschot gestort wordt op de rekening van de begunstigde Doelstelling van het project: het aanvraagdossier Een projectsubsidie wordt toegekend voor de realisatie van een specifieke doelstelling. In de aanvraag is deze doelstelling beschreven. Bij een subsidie voor de uitgave van een eenmalige cultureel-erfgoedpublicatie is de uitgave ervan het doel van de aanvraag. Bij de goedkeuring van een aanvraag kunnen er bepaalde aandachtspunten geformuleerd worden die deze initiele doelstelling wijzigt of bijstuurt. HANDLEIDING BIJ HET CULTUREEL-ERFGOEDDECREET 9

10 Na afloop wordt er geëvalueerd of deze doelstelling al dan niet gehaald werd. Indien de doelstelling onvoldoende werden behaald, dan is het mogelijk dat de subsidie (gedeeltelijk) dient te worden teruggestort Afrekening - evaluatie en controle Als het aanvraagdossier goed is opgesteld, de doelstelling helder is geformuleerd en de begroting realistisch is ingeschat, vormt het aanvraagdossier de basis voor de aanvrager om een afrekening op te stellen. Op onze website vind je hiervoor het nacalculatieformulier voor deze afrekening. De opbouw van het nacalculatieformulier is identiek aan deze van het aanvraagformulier. Dit formulier wordt door ons vergeleken met het oorspronkelijke aanvraagdossier, de doelstelling en begroting die daarin waren opgenomen. Wij hebben ook het recht om ter plaatse de uitvoering van het project, de financiële afhandeling en de bewijsstukken na te kijken. Wanneer het project niet het beoogde resultaat opleverde en daar onvoldoende verantwoording voor wordt afgelegd, wordt het saldo niet uitbetaald en kan het voorschot of een deel ervan worden teruggevorderd. De afrekening moet binnen 15 maanden na het ondertekenen van het subsidiebesluit worden ingediend en ten laatste op 15 september van het jaar volgend op de toekenning van de subsidie. De afrekening wordt ingediend in twee exemplaren en wordt ook digitaal (één MS-Word of PDF-bestand mailen naar ) bezorgd. Tien exemplaren van de gesubsidieerde publicatie worden bij de afrekening gevoegd. De afrekening dien je in op het volgende adres: Kunsten en Erfgoed De heer Jos Van Rillaer Administrateur-generaal Afdeling Erfgoed Arenbergstraat BRUSSEL HANDLEIDING BIJ HET CULTUREEL-ERFGOEDDECREET 10

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET 2012 SUBSIDIES VOOR CULTUREEL-ERFGOEDPROJECTEN INTERNATIONALE PROJECTEN DIE COFINANCIERING VEREISEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt

Nadere informatie

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Subsidiëring van niet-periodieke publicaties in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004* Inhoud

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Subsidiëring van niet-periodieke publicaties in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004* Inhoud Kunstendecreet Handleiding Subsidiëring van niet-periodieke publicaties in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004* Richtlijnen voor het aanvragen van subsidies Inleiding Deze handleiding geldt

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET 2012 SUBSIDIES VOOR CULTUREEL-ERFGOEDPROJECTEN ONTWIKKELINGSGERICHTE EN INTERNATIONALE PROJECTEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt

Nadere informatie

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud Kunstendecreet Handleiding Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet Richtlijnen voor het aanvragen van subsidies: Projecten binnen de sector kunsten Kunsteducatieve of sociaal-artistieke

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES Inhoudstafel 1. Doelstelling Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Een subsidie aanvragen

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 ter uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 23 mei 2008, voor wat betreft de subsidiëring van landelijke cultureel-erfgoedorganisaties

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET 2012 SUBSIDIES VOOR CULTUREEL-ERFGOEDPROJECTEN INTERNATIONALE PROJECTEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst Handleiding projectbeurzen Beeldende kunst Wat is een projectbeurs? Projectbeurzen worden toegekend aan kunstenaars die een specifiek project willen realiseren. Een dergelijke subsidie beoogt een concreet

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 6 22 april 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila

Nadere informatie

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding.

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding. Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen I. Algemeen Artikel 1 Wat is

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Meerjarige werkingsubsidies Projectsubsidies (organisaties) Subsidies voor kunstenaars: Ontwikkelingsgerichte beurzen Projectsubsidies voor kunstenaars Creatieopdrachten

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project

Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Hilde Van Dyck Tel.

Nadere informatie

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid Arenbergstraat

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de sociaalculturele

Nadere informatie

KIOSK TRANSITIEREGLEMENT. Gebruikershandleiding

KIOSK TRANSITIEREGLEMENT. Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding KIOSK TRANSITIEREGLEMENT Gebruikershandleiding 16.08.2017 cjm.vlaanderen.be INHOUD EENMALIG: Registratie & Vertegenwoordiging... 3 Registreer jezelf eenmalig als KIOSK-gebruiker

Nadere informatie

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Inleiding en situering: De decreten op het lokale sport-, jeugd- en cultuurbeleid vormen een belangrijke basis voor een gedreven,

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET 2012 SUBSIDIES VOOR CULTUREEL-ERFGOEDPROJECTEN ONTWIKKELINGSGERICHTE PROJECTEN Inhoudstafel 1 Doelstelling 3 2 Een subsidie aanvragen 4 2.1. Wie vraagt een

Nadere informatie

Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden.

Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden. PROJECTSUBSIDIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET. 1 UITBETALING VAN DE SUBSIDIE De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald: 90% van het toegekende bedrag na de ondertekening

Nadere informatie

Reglement 'Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg'

Reglement 'Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg' Reglement Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg BESLUIT VAN 17 SEPTEMBER 2008 Gewijzigd: 21 april 2010 De Provincieraad van Limburg Gelet op het decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2009 Bekendgemaakt op 18 december 2008 en 1 oktober 2009 Artikel 1: Voorwerp Dit reglement kadert

Nadere informatie

Subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten

Subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten Subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten Artikel 1: basis Een subsidie voor een gemeenschapsvormend project dat plaatsvindt op het grondgebied van het district Wilrijk, kan verleend worden onder

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs

Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen innovatieve projecten in het kader van het onderwijsflankerend

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET PERIODIEKE CULTUREEL-ERFGOEDPUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende bladzijden > Inhoudstafel

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011

Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 INLEIDING Sinds 2000 sluit de Vlaamse Gemeenschap cultureel-erfgoedconvenants met lokale besturen om het ontwikkelen van een lokaal

Nadere informatie

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie -

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie - Reglement ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio - Projectsubsidie - HERDENKING 100 JAAR GROOTE OORLOG 2014 2019 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet Vernieuwingen sinds aanpassing Kunstendecreet medio 2008 : - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET 2012 SUBSIDIES VOOR CULTUREEL-ERFGOEDPROJECTEN INTERNATIONALE PROJECTEN Inhoudstafel 1 Doelstelling 3 2 Een subsidie aanvragen 4 2.1. Wie vraagt een subsidie

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET 2012 SUBSIDIES VOOR CULTUREEL-ERFGOEDPROJECTEN ONTWIKKELINGSGERICHTE PROJECTEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Reglement culturele projectsubsidies Halle

Reglement culturele projectsubsidies Halle Reglement culturele projectsubsidies Halle artikel 1 Binnen de perken van het krediet dat elk jaar in de begroting wordt ingeschreven kunnen er subsidies verleend worden aan culturele projecten die het

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst: Decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een

Gecoördineerde tekst: Decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een Gecoördineerde tekst: Decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid (B.S. 09.07.2004) Decreet van 15 juli 2005 houdende wijziging van het decreet van 7

Nadere informatie

Logo (leeuw) Vlaamse Regering

Logo (leeuw) Vlaamse Regering Logo (leeuw) Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1.1 Stad Antwerpen SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Artikel 1: basis Het fonds voor talentontwikkeling is een fonds ter ondersteuning van individuele of collectieve projecten op het gebied

Nadere informatie

Reglement projectsubsidies verenigingsmanager

Reglement projectsubsidies verenigingsmanager Reglement projectsubsidies verenigingsmanager Met deze projectsubsidies wil de stad vitale sportverenigingen subsidiëren bij het aanstellen van een verenigingsmanager. De verenigingsmanager heeft als doel

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Datum ontvangst: Dossiernummer:................................. (wordt door onze dienst ingevuld) Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Dit aanvraagformulier

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van. internationale G-sportevenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van. internationale G-sportevenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van internationale G-sportevenementen Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid, voor wat betreft de erfgoedconvenants

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Hoofdstuk I Voorwerp van het subsidiereglement artikel 1. Doel en doelgroep

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Criteria voor de toekenning van een ondersteuningstraject rond communicatie met bijhorende toelage voor cultureel-erfgoedverenigingen in het Waasland ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Sinds 2000 sluit

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer D i r e c t i e Mens Beleidscel Cultuur AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg Waarvoor

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR:

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: de indeling bij het regionale niveau van en toekenning van een werkingssubsidie aan erkende, regionaal ingedeelde

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement voor artistieke initiatieven voor jeugd en volwassenen Artikel 1 - Definitie Binnen de perken van de daartoe op de begroting

Nadere informatie

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Subsidiëring van kunstenaars in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Subsidiëring van kunstenaars in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud Kunstendecreet Handleiding Subsidiëring van kunstenaars in het kader van het Kunstendecreet Richtlijnen voor het aanvragen van subsidies: Projectsubsidies aan kunstenaars Ontwikkelingsgerichte beurzen

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 juni 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000, artikel

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 41 42 Fax 02 553

Nadere informatie

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES Provinciale subsidiereglementen SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies werkingssubsidies Met dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL ERFGOEDINITIATIEVEN

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL ERFGOEDINITIATIEVEN PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL ERFGOEDINITIATIEVEN ERFGOEDCEL VIERSPRONG 1. KADER De projectvereniging Viersprong kan subsidies toekennen aan cultureelerfgoedinitiatieven volgens de bepalingen

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Inhoudstafel. Reglement. Artikel 1. Doel. Artikel 2. Definities (cfr. Cultureel-erfgoeddecreet, 6 juli 2012)

Inhoudstafel. Reglement. Artikel 1. Doel. Artikel 2. Definities (cfr. Cultureel-erfgoeddecreet, 6 juli 2012) Reglement voor de lokale indeling en het toekennen van een werkingssubsidie aan musea, culturele archiefinstellingen of erfgoedbibliotheken met een kwaliteitslabel Goedgekeurd in de gemeenteraad van 18

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN

SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN REGLEMENT REGLEMENT SPORTPROJECTTOELAGEN Artikel 1 doel Binnen de voorziene kredieten vastgelegd in de districtsbegroting ondersteunt het district Ekeren sportevenementen waarmee

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie