Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud"

Transcriptie

1 Kunstendecreet Handleiding Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet Richtlijnen voor het aanvragen van subsidies: Projecten binnen de sector kunsten Kunsteducatieve of sociaal-artistieke projecten Inleiding Inhoud Inleiding 1 Subsidiëring van projecten binnen de sector kunsten Subsidiëring van kunsteducatieve en sociaal-artistieke projecten Aanvraagdossier en procedure 8 Kwaliteitsbeoordeling Deze handleiding is bedoeld als leidraad voor organisaties die een subsidie willen aanvragen voor de realisatie van een project op het vlak van de kunsten (cfr. pagina 2) of voor een kunsteducatief project of sociaal-artistiek project. Het Kunstendecreet en het besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van dit decreet voorzien in de mogelijkheid tot subsidiëring van deze projecten. U vindt in deze handleiding een samenvatting van de belangrijkste informatie uit het decreet, het uitvoeringsbesluit en de memorie van toelichting. Enkel de eerste twee zijn rechtsgeldig. De memorie van toelichting beoogt, net als de handleiding, louter verduidelijking. De volledige tekst van deze documenten kunt u terugvinden op De handleiding streeft geen volledigheid na, vandaar de verwijzingen naar het decreet (aangegeven als Kd) en het uitvoeringsbesluit (aangegeven als BVR, afkorting van besluit van de Vlaamse Regering). Vertrekkend vanuit de vele doelgroepen die het Kunstendecreet beoogt, worden in deze handleiding de verschillende subsidiemogelijkheden, voorwaarden, beoordelingscriteria, de te volgen aanvraagprocedure op een rijtje gezet. Daarnaast bevat de handleiding praktische (rand)informatie en inhoudelijke opmerkingen, die de bedoelingen van het decreet helpen verduidelijken.

2 Pagina 2 Kunstendecreet Subsidiëring van projecten van kunstenorganisaties 1. Subsidiemogelijkheden, -voorwaarden en beoordelingscriteria Aan kunstenorganisaties kunnen subsidies worden toegekend voor de realisatie van een project. Deze vorm van subsidiëring heeft tot doel organisaties die niet op meerjarige basis ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en qua doelstelling, te realiseren. Projectsubsidies zijn gericht op het uitproberen van allerhande initiatieven en experimenten, en dit buiten de bestaande structuren. Concreet gaat het om projecten: Nederlandstalige dramatische kunst dans muziektheater muziek beeldende kunsten architectuur vormgeving audiovisuele kunsten festivals. Ook een mengvorm van bovenstaande disciplines kan voor een projectsubsidie in aanmerking komen. Het aanvraagdossier kan pas ontvankelijk verklaard worden als, op het moment van de aanvraag, aan de eerste twee basisvoorwaarden voldaan is. Volgende activiteiten komen niet voor subsidiëring in aanmerking: de creatieve activiteit van organisaties die zich situeert binnen het werkterrein van het Fonds voor de Letteren, opgericht krachtens het decreet van 30 maart 1999 houdende de oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren, met uitzondering van de creatieopdrachten; de creatieve activiteit van organisaties die zich situeert binnen het werkterrein van het Vlaams Audiovisueel Fonds, opgericht krachtens het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds; ontwerp en uitvoering van al dan niet experimentele bouwprojecten. 2. Basisvoorwaarden Om in aanmerking te komen voor deze subsidiëring moet uw organisatie voldoen aan de volgende basisvoorwaarden : 1 beschikken over rechtspersoonlijkheid; 2 gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel- Hoofdstad.

3 Kunstendecreet Pagina 3 De organisaties moeten, wanneer ze subsidies ontvangen, bij de realisatie van het project bovendien voldoen aan de volgende subsidiëringsvoorwaarden: 1 de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten naleven, gesloten tussen de erkende vakbonden en werkgeversfederaties en geregistreerd op de bevoegde federale overheidsdienst; 2 aan de bezoldigde zelfstandige artistieke en artistiek-technische medewerkers op wie de organisatie een beroep doet, minstens evenveel betalen als wat minstens aan loonkosten verschuldigd is aan een werknemer voor dezelfde prestatie, en enkel met zelfstandige medewerkers werken die een zelfstandigheidsverklaring kunnen voorleggen*; 3 een overzicht kunnen voorleggen van alle inkomsten en uitgaven, verbonden aan het project. * Alle informatie over de zelfstandigheidsverklaring is te verkrijgen bij het Kunstenloket 3. Kwalitatieve subsidiëringsvoorwaarden en beoordelingscriteria Bij de beoordeling van de aanvraag worden de volgende beoordelingscriteria gehanteerd, voor zover die relevant zijn voor de beoordeling van de gesubsidieerde activiteit: 1 kwaliteit van inhoudelijk concept en concrete (uit)werking; 2 bovenlokale dimensie; 3 samenwerking en netwerking met artistieke en niet-artistieke actoren in het binnen - en/of in het buitenland; 4 haalbaarheid; 5 het sporen van de artistieke met de financiële planning; 6 de concretisering van de interculturaliteit. De Vlaamse Regering kan aanvullende criteria bepalen in functie van de door haar geformuleerde prioriteiten. De adviescommissie adviseert de Vlaamse Regering bij het bepalen van aanvullende criteria met betrekking tot de artistieke of inhoudelijke kwaliteit van de gesubsidieerde activiteit. Ze kan zelf ook aanvullende artistieke of inhoudelijke criteria ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering. De lijst van aanvullende criteria moet uiterlijk drie maanden voor de aanvraag tot subsidiëring moet worden ingediend, kenbaar gemaakt worden. Als dit niet is gebeurd, gelden de aanvullende criteria die het laatst van toepassing zijn. Het aanvraagformulier is verplicht voor alle aanvragen voor een projectsubsidie van kunstenorganisaties. Wij raden u ook aan om voor uw begroting het model op de site te gebruiken. 4. Timing Projecten alle disciplines en mengvormen Projectperiode vanaf januari van het volgende jaar vanaf juli tem. december van hetzelfde jaar Indiening Ontvankelijkheid 15 september voorafgaand jaar 15 maart zelfde jaar binnen 15 werkdagen na ontvangst Beslissing uiterlijk 4 maanden na uiterlijke indiendatum Mededeling beslissing 15 dagen vanaf de datum van het ondertekende toekenningsbesluit

4 Pagina 4 Kunstendecreet 5. Samenstelling dossier Een aanvraag tot subsidiëring van een project moet alle informatie en documenten bevatten die nodig en nuttig zijn om zowel de artistieke/inhoudelijke kwaliteit van de georganiseerde activiteit, als de werking en het beheer van de organisatie te kunnen beoordelen aan de hand van de voorwaarden en beoordelingscriteria. U gebruikt het verplichte aanvraagformulier (te vinden op onze website: Om een volledig overzicht te hebben over alle uitgaven en inkomsten van het project, vraagt het agentschap om dan ook alle voorstellingen op te nemen die tijdens de projectperiode gepland staan. Bovendien moet de aanvraag tot subsidiëring ook de volgende documenten bevatten: 1 een overzicht van de financiële situatie en de nodige elementen waaruit blijkt dat kan worden voldaan aan de basisvoorwaarden en aan de beoordelingscriteria; 2 een overzicht van reeds gerealiseerde activiteiten. 6. Uitbetalingsmodaliteiten De subsidies worden als volgt beschikbaar gesteld: 1 een voorschot van 90 procent van de subsidie wordt uitbetaald na de ondertekening van het besluit waarin de projectsubsidie wordt toegekend; 2 het saldo van 10 procent van de subsidie wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie toegekend werd, nageleefd werden en dat de subsidie aangewend werd voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. Het aanvraagdossier met de begroting moet in voldoende exemplaren worden ingediend. De begroting moet ook elektronisch aan het agentschap worden bezorgd (zie e- mailadressen op het aanvraagformulier). Uiterlijk 15 maanden na de datum van ondertekening van het besluit waarin de projectsubsidie werd toegekend en uiterlijk op 15 oktober van het jaar volgend op het jaar waarin de subsidie werd toegekend, moeten de volgende documenten in drie exemplaren per aangetekende brief naar de administratie verstuurd worden of tegen ontvangstbewijs aan de administratie bezorgd worden: 1 de resultatenrekening over de realisatie van het project met een specificatie van alle vermelde kosten- en opbrengstenrekeningen en een toelichting per post; 2 de specificatie van alle bezoldigingen, sociale lasten, vergoedingen, commissie- en erelonen, uitkoopsommen en voordelen in natura voor de personen die op artistiek, technisch, administratief of organisatorisch vlak hebben meegewerkt aan de realisatie van het project, met vermelding van de namen van de begunstigden; 3 als de toegekende projectsubsidie minstens euro bedraagt: het verslag van een erkende accountant die niet betrokken mag zijn bij de dagelijkse artistieke, organisatorische of zakelijke werking van de organisatie die het project heeft gerealiseerd, met commentaar bij de resultatenrekening; 4 een inhoudelijk verslag van het gerealiseerde project.

5 Kunstendecreet Pagina 5 Subsidiëring van kunsteducatieve en sociaal-artistieke projecten (Kd art 46-51, BVR art 30-34) 1. Subsidiemogelijkheden, -voorwaarden en beoordelingscriteria Dit hoofdstuk is gewijd aan de subsidiemogelijkheden voor kunsteducatieve en sociaalartistieke projecten. De kunsteducatieve projecten zijn projecten die de kunsten centraal stellen in hun educatieve bezigheden. Nieuwsgierig maken naar de kunsten is de basisdoelstelling. Dit kan zowel op passieve (leren kijken, luisteren...) als op actieve (zelf kunst beoefenen) wijze gebeuren. De sociaal-artistieke projecten leggen zich toe op het ontwikkelen van artistieke projecten met een sterk sociale inslag. Betrokkenheid van de doelgroep en de procesmatige benadering zijn even belangrijk als het artistieke resultaat. Het gaat dus niet enkel om het realiseren van artistieke projecten maar vooral om het investeren in het ontwikkelen van manieren/methodes om bepaalde doelgroepen te betrekken bij het artistieke proces. 2. Basisvoorwaarden Om in aanmerking te komen voor deze subsidiëring moeten de organisaties voldoen aan de volgende basisvoorwaarden: 1 beschikken over rechtspersoonlijkheid; 2 gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel- Hoofdstad. De organisaties die subsidies ontvangen moeten bij de realisatie bovendien voldoen aan de volgende subsidiëringsvoorwaarden: 1 de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten naleven, gesloten tussen de erkende vakbonden en werkgeversfederaties en geregistreerd op de bevoegde federale overheidsdienst; 2 aan de bezoldigde, zelfstandige, artistieke en inhoudelijk-technische medewerkers op wie de organisatie een beroep doet, minstens evenveel betalen als wat minstens aan loonkosten verschuldigd is aan een werknemer voor dezelfde prestatie, en enkel met zelfstandige medewerkers werken die een zelfstandigheidverklaring kunnen voorleggen*; 3 een overzicht kunnen voorleggen van alle inkomsten en uitgaven verbonden aan het project. * Alle informatie over de zelfstandigheidsverklaring is te verkrijgen bij het Kunstenloket

6 Pagina 6 Kunstendecreet 3. Kwalitatieve subsidiëringsvoorwaarden en beoordelingscriteria Bij de beoordeling van kunsteducatieve projecten worden, rekening houdend met de specificiteit van de organisatie, de volgende beoordelingscriteria gehanteerd, voor zover die relevant zijn voor de beoordeling van de gesubsidieerde activiteit: 1 kwaliteit van het educatieve concept; 2 samenwerking met kunstenaars, artistieke praktijk en samenwerkingsverbanden met socio-culturele verenigingen en onderwijsinstellingen; 3 vernieuwend karakter van de gehanteerde methoden; 4 geografische spreiding; 5 voorbeeldfunctie binnen het educatieve veld; 6 betrokkenheid van de deelnemers; 7 kwaliteit van de procesbegeleiding; 8 publieksgerichtheid; 9 het sporen van de inhoudelijke met de financiële planning; 10 de concretisering van de interculturaliteit. Bij de beoordeling van sociaal-artistieke projecten worden, rekening houdend met de specificiteit van de organisatie, de volgende beoordelingscriteria gehanteerd, voor zover die relevant zijn voor de beoordeling van de gesubsidieerde activiteit: Het aanvraagformulier is verplicht voor alle aanvragen tot subsidiëring van een kunsteducatief of sociaal-artistiek project. Wij raden u aan voor uw begroting het model op de site te gebruiken. 1 kwaliteit van het sociaal-artistieke concept en concrete uitwerking; 2 betrokkenheid van de deelnemers; 3 kwaliteit van de procesbegeleiding; 4 samenwerking met kunstenaars, artistieke praktijk, sociale en culturele organisaties; 5 vernieuwend karakter van de gehanteerde methoden; 6 het sporen van de inhoudelijke met de financiële planning; 7 de concretisering van de interculturaliteit. De Vlaamse Regering kan aanvullende criteria bepalen in functie van de door haar geformuleerde prioriteiten. De adviescommissie adviseert de Vlaamse Regering bij het bepalen van aanvullende criteria met betrekking tot de inhoudelijke kwaliteit van de gesubsidieerde activiteit. Ze kan zelf ook aanvullende inhoudelijke criteria ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering. De lijst van aanvullende criteria moet uiterlijk drie maanden voor de aanvraag tot subsidiëring moet worden ingediend, kenbaar gemaakt worden. Als dit niet is gebeurd, gelden de aanvullende criteria die het laatst van toepassing zijn. 4. Timing Projecten kunsteducatie en sociaal-artistiek Projectperiode vanaf januari van het volgende jaar vanaf juli tem. December van hetzelfde jaar Indiening Ontvankelijkheid 15 september binnen 15 werkdagen voorafgaand na ontvangst jaar 15 maart zelfde jaar Beslissing uiterlijk 4 maanden na uiterlijke indiendatum Mededeling beslissing 15 dagen vanaf de datum van het ondertekende toekenningsbesluit

7 Kunstendecreet Pagina 7 5. Samenstelling dossier Een aanvraag tot subsidiëring van een project moet alle informatie en documenten bevatten die nodig en nuttig zijn om de inhoudelijke kwaliteit van de georganiseerde activiteit, als de werking en het beheer van de organisatie te kunnen beoordelen aan de hand van de voorwaarden en beoordelingscriteria. U gebruikt het verplichte aanvraagformulier (te vinden op onze website: nl/ formulieren.html). Bovendien moet de aanvraag tot subsidiëring de volgende documenten bevatten: 1 een overzicht van de financiële situatie en de nodige elementen waaruit blijkt dat kan worden voldaan aan de basisvoorwaarden en aan de beoordelingscriteria; 2 een overzicht van reeds gerealiseerde activiteiten. 6. Uitbetalingsmodaliteiten De subsidies worden als volgt beschikbaar gesteld: 1 een voorschot van 90 procent van de subsidie wordt uitbetaald na de ondertekening van het besluit waarin de projectsubsidie wordt toegekend; 2 het saldo van 10 procent van de subsidie wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie toegekend werd, nageleefd werden en dat de subsidie aangewend werd voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. Uiterlijk 15 maanden na de datum van ondertekening van het besluit, waarin de projectsubsidie werd toegekend, maar tevens uiterlijk op 15 oktober van het jaar volgend op het jaar waarin de subsidie werd toegekend, moeten de volgende documenten in drie exemplaren per aangetekende brief naar de administratie verstuurd worden of tegen ontvangstbewijs aan de administratie bezorgd worden: 1 de resultatenrekening over de realisatie van het project met een specificatie van alle vermelde kosten- en opbrengstenrekeningen en een toelichting per post; 2 de specificatie van alle bezoldigingen, sociale lasten, vergoedingen, commissie- en erelonen, uitkoopsommen en voordelen in natura voor de personen die op artistiek, technisch, administratief of organisatorisch vlak hebben meegewerkt aan de realisatie van het project, met vermelding van de namen van de begunstigden; 3 als de toegekende projectsubsidie minstens euro bedraagt: het verslag van een erkende accountant die niet betrokken mag zijn bij de dagelijkse werking van de organisatie die het project heeft gerealiseerd, met commentaar bij de resultatenrekening; 4 een inhoudelijk verslag van het gerealiseerde project. Het aanvraagdossier met de begroting moet in voldoende exemplaren worden ingediend. De begroting moet ook elektronisch aan het agentschap worden be-zorgd (zie e- mailadressen op het aanvraagformulier).

8 Pagina 8 Kunstendecreet AANVRAAGDOSSIER EN PROCEDURE U dient uw aanvraag voor een projectsubsidie in bij het agentschap Kunsten en Erfgoed, afdeling Kunsten. Indienen kan per aangetekende brief of door het dossier af te geven tegen ontvangstbewijs. Het aantal exemplaren moet steeds gelijk zijn aan het aantal leden van de beoordelingscommissie in kwestie of van de ad-hoccommissie plus drie exemplaren voor de afdeling Kunsten (cf. infra). Organisaties dienen hun aanvraag in bij of sturen hun aanvraag naar: IVA Kunsten en Erfgoed Afdeling Kunsten Arenbergstraat Brussel De eerste stap die het dossier doorloopt, is de ontvankelijkheidstoets. De administratie kijkt na of het aanvraagdossier: (1) tijdig is ingediend (cf. supra timingtabel) (2) voldoet aan de nodige voorwaarden (cf. supra). Binnen 15 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag, stuurt de administratie een bericht naar de organisatie met de melding of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is. In geval van onontvankelijkheid vermeldt het bericht de reden daarvan. U gebruikt hiervoor het verplichte aanvraagformulier. Binnen 15 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag, stuurt de administratie een bericht naar de organisatie met de melding of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is. KWALITEITSBEOORDELING In het Kunstendecreet slaat de kwaliteitsbeoordeling zowel op de artistiekinhoudelijke als op de zakelijke, beheersmatige aspecten van het aanvraagdossier. Tenzij hoger anders vermeld, is het hiernavolgende het scenario voor het beoordelingsproces. 1. Stappen in het beoordelingsproces 1. Het agentschap beheert het aanvraagdossier. Ze treft de nodige voorbereidingen, controleert alle vormelijke aspecten (ontvankelijkheidstoets) en legt het dossier voor aan de beoordelingscommissie in kwestie of de adviescommissie. 2. Het agentschap zal vervolgens ook een zakelijk advies opmaken over de werking en het beheer van de organisaties. 3. De beoordelingscommissies stellen een artistiek of inhoudelijk advies op. 4. Een definitieve beslissing valt uiterlijk vier maanden na de uiterlijke indiendatum van de aanvragen. Belangrijke opmerking! De Vlaamse Regering is niet verplicht de adviezen van het agentschap en de beoordelingscommissies te volgen.

9 Kunstendecreet Pagina 9 2. Beoordelingcommissies (BVR artikel 47 1, 2) De beoordelingscommissies bestaan steeds uit een voorzitter, een ondervoorzitter en een vast aantal leden. Hieronder geven we het totale aantal leden (inclusief voorzitter en ondervoorzitter). De leden worden benoemd voor vier jaar. Om een gezond evenwicht te verkrijgen tussen continuïteit en flexibiliteit (en vernieuwing), wordt de helft van de leden om de vier jaar vervangen. Een lid kan maximaal twee mandaten vervullen. Architectuur en vormgeving: 9 leden Audiovisuele kunsten: 11 leden Beeldende kunst: 11 leden Dans: 9 leden Kunsteducatie: 9 leden Multidisciplinaire kunstencentra, werkplaatsen en festivals: 13 leden Muziek: 17 leden Muziektheater: 9 leden Publicaties: 9 leden Sociaal-artistiek: 9 leden Theater: 15 leden 3. Adviescommissie Kunsten Naast de beoordelingscommissies voorziet het Kunstendecreet ook een overkoepelende Adviescommissie Kunsten die een belangrijke scharnierfunctie vervult tussen de kwaliteitsbeoordeling en de strategische advisering. De adviescommissie moet zorgen voor de doorstroming van alle relevante beleidsinformatie, die voortvloeit uit het concrete advieswerk, naar de Strategische Raad voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport. Daarnaast heeft de adviescommissie een belangrijke coördinerende taak in het advieswerk zelf. Indien nodig voorziet de adviescommissie de beoordelingscommissies van feedback of stuurt ze het advieswerk bij. De adviescommissie bemiddelt ook voor dossiers die niet binnen één beoordelingscommissie kunnen worden behandeld. De adviescommissie bestaat uit 12 leden die voor vier jaar benoemd worden. Een lid kan niet meer dan twee mandaten vervullen. Leden van een beoordelingscommissie kunnen ook lid zijn van de adviescommissie.

10 INLEIDING 1 SUBSIDIERING VAN PROJECTEN KUNSTENORGANISATIES 2 1. Subsidiemogelijkheden, -voorwaarden en beoordelingscriteria 2 2. Basis en subsidiëringsvoorwaarden 2 3. Beoordelingscriteria 3 4. Timing 3 5. Samenstelling dossier 3 6. Uitbetalingsmodaliteiten 4 SUBSIDIERING VAN KUNSTEDUCATIEVE EN SOCIAAL- ARTISTIEKE PROJECTEN 1. Subsidiemogelijkheden, -voorwaarden en beoordelingscriteria 5 2. Basis en subsidiëringsvoorwaarden 5 3. Beoordelingscriteria 6 4. Timing 6 5. Samenstelling dossier 7 6. Uitbetalingsmodaliteiten 7 AANVRAAGDOSSIER EN PROCEDURE 8 KWALITEITSBEOORDELING 8 1. Stappen in het beoordelingsproces 8 2. Beoordelingscommissies 9 3. Adviescommissie Kunsten 9 5 Bezoek ons op het web! IVA Kunsten en Erfgoed Afdeling Kunsten Arenbergstraat Brussel

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Subsidiëring van niet-periodieke publicaties in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004* Inhoud

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Subsidiëring van niet-periodieke publicaties in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004* Inhoud Kunstendecreet Handleiding Subsidiëring van niet-periodieke publicaties in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004* Richtlijnen voor het aanvragen van subsidies Inleiding Deze handleiding geldt

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet SUBSIDIERING IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET I. Kunstenorganisaties geheel van de projecten II. Organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke geheel van de projecten III.

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Subsidiëring van kunstenaars in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Subsidiëring van kunstenaars in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud Kunstendecreet Handleiding Subsidiëring van kunstenaars in het kader van het Kunstendecreet Richtlijnen voor het aanvragen van subsidies: Projectsubsidies aan kunstenaars Ontwikkelingsgerichte beurzen

Nadere informatie

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Toekenning van subsidies voor het geheel van de werking in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004*

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Toekenning van subsidies voor het geheel van de werking in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004* Kunstendecreet Handleiding Toekenning van subsidies voor het geheel van de werking in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004* Inhoud Inleiding 1 Kunstenorganisaties 2 Organisaties voor kunsteducatie

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Meerjarige werkingsubsidies Projectsubsidies (organisaties) Subsidies voor kunstenaars: Ontwikkelingsgerichte beurzen Projectsubsidies voor kunstenaars Creatieopdrachten

Nadere informatie

Infosessie subsidies architectuur en vormgeving

Infosessie subsidies architectuur en vormgeving Infosessie subsidies architectuur en vormgeving Overzicht 1. Situering architectuur en vormgeving binnen kunstendecreet 2. Kunstendecreet: ondersteuningsmogelijkheden 3. Cases Situering culturele dimensie

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet Vernieuwingen sinds aanpassing Kunstendecreet medio 2008 : - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties

Nadere informatie

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: Disclaimer: aan de inhoud van deze gecoördineerde decreettekst kunnen geen rechten worden ontleend. Hij is door de administratie opgesteld om de leesbaarheid van het decreet te verhogen. De tekst is een

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 6 22 april 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET EENMALIGE CULTUREEL-ERFGOEDPUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende bladzijden > Inhoudstafel

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten; Ontwerp besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden.

Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden. PROJECTSUBSIDIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET. 1 UITBETALING VAN DE SUBSIDIE De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald: 90% van het toegekende bedrag na de ondertekening

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 ter uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 23 mei 2008, voor wat betreft de subsidiëring van landelijke cultureel-erfgoedorganisaties

Nadere informatie

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Inleiding en situering: De decreten op het lokale sport-, jeugd- en cultuurbeleid vormen een belangrijke basis voor een gedreven,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst Handleiding projectbeurzen Beeldende kunst Wat is een projectbeurs? Projectbeurzen worden toegekend aan kunstenaars die een specifiek project willen realiseren. Een dergelijke subsidie beoogt een concreet

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de sociaalculturele

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking;

Gelet op het decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking; MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 13 DECEMBER 2002. Besluit van de Vlaamse regering houdende uitvoering van het decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking De Vlaamse

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET 2012 SUBSIDIES VOOR CULTUREEL-ERFGOEDPROJECTEN INTERNATIONALE PROJECTEN DIE COFINANCIERING VEREISEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt

Nadere informatie

Projectsubsidies van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het kunstendecreet

Projectsubsidies van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het kunstendecreet Projectsubsidies van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het kunstendecreet 1. UITBETALING VAN DE SUBSIDIE De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald: 90% van het toegekende bedrag na de ondertekening

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid Arenbergstraat

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement voor artistieke initiatieven voor jeugd en volwassenen Artikel 1 - Definitie Binnen de perken van de daartoe op de begroting

Nadere informatie

Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden.

Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden. PROJECTSUBSIDIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR KUNSTENAARS IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET. 1 UITBETALING VAN DE SUBSIDIE De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald: 90% van het toegekende bedrag

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 1116 (2016-2017) Nr. 3 26 april 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid, voor wat betreft de erfgoedconvenants

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van. internationale G-sportevenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van. internationale G-sportevenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van internationale G-sportevenementen Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES Provinciale subsidiereglementen SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies werkingssubsidies Met dit reglement

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité Paritair Comité 3040002: podiumkunsten (vlaams gewest en brussels hoofdstedelijk gewest - nederlandse taalrol) Toestand op 01/10/2008 (Laatst bewerkt 10/07/2015) Deze

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/193 BERAADSLAGING NR. 08/072 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur Voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en

Nadere informatie

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie -

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie - Reglement ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio - Projectsubsidie - HERDENKING 100 JAAR GROOTE OORLOG 2014 2019 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2006/2007

Jaarverslag 2006/2007 Jaarverslag 2006/2007 Colofon Eindredactie: Hans Seminck, Jansen en Janssen Grafische vormgeving: www.fueldesign.be, Brussel Huisstijl: Catapult, Antwerpen Druk: Boone-Roosens, Lot Papier: Deze publicatie

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

Logo (leeuw) Vlaamse Regering

Logo (leeuw) Vlaamse Regering Logo (leeuw) Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit. sociaal-cultureel volwassenenwerk

Uitvoeringsbesluit. sociaal-cultureel volwassenenwerk Uitvoeringsbesluit sociaal-cultureel volwassenenwerk gecoördineerde versie december 2013 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1.1 Stad Antwerpen SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Artikel 1: basis Het fonds voor talentontwikkeling is een fonds ter ondersteuning van individuele of collectieve projecten op het gebied

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Goedgekeurd door de provincieraad op 27/10/2016 Artikel 1. - Doel Met dit reglement wil het provinciebestuur actoren uit het lokaal

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

Ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen Ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media,

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Vlaamse Regering. Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20; D SCW-161-01 Vlaamse Regering Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES Infosessie: INFOSESSIE Transitiereglement AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES voor de subsidiëring van culturele projecten met een TRANSITIEREGLEMENT CULTURELE PROJECTEN MET REGIONALE UITSTRALING regionale uitstraling

Nadere informatie

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet-

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering,

Nadere informatie

Reglement Projectoproep Gent - cultureel revitaliseren van stad en wijken

Reglement Projectoproep Gent - cultureel revitaliseren van stad en wijken Reglement Projectoproep Gent - cultureel revitaliseren van stad en wijken Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 september 2008 Bekendgemaakt op 25 september 2008 Deze projectoproep kadert in het cultuurbeleidsplan

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Programma Timing Locatie

Programma Timing Locatie Programma Timing Locatie Onthaal en koffie 9u15 9u45 DE Foyer Welkomstwoord 9u55 10u00 DE Zaal Infosessie afdeling Kunsten Frederik Beernaert presenteert een concrete wie-doet-wat in het kader van de nakende

Nadere informatie

VR DOC.0330/2

VR DOC.0330/2 VR 2017 3103 DOC.0330/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen

Nadere informatie

Reglement projectsubsidies verenigingsmanager

Reglement projectsubsidies verenigingsmanager Reglement projectsubsidies verenigingsmanager Met deze projectsubsidies wil de stad vitale sportverenigingen subsidiëren bij het aanstellen van een verenigingsmanager. De verenigingsmanager heeft als doel

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 2009 Jaarverslag 2 Jaarverslag 2009 - Kunsten en Erfgoed Kunsten en Erfgoed bestaat in 2010 vier jaar. In zijn pril bestaan heeft het agentschap intussen een hele weg

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Advies van de Raad van State. over het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Advies van de Raad van State. over het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 3 24 maart 2015 (2014-2015) Advies van de Raad van State over het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi en

Nadere informatie

Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs

Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen innovatieve projecten in het kader van het onderwijsflankerend

Nadere informatie

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding.

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding. Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen I. Algemeen Artikel 1 Wat is

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van. laagdrempelige G-sportevenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van. laagdrempelige G-sportevenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van laagdrempelige G-sportevenementen Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020 Het bestuur van het AFK Gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te investeren in kunst

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars

Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars Al jaren ijvert NICC voor meer rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars. Het verheugde ons dan ook dat minister van Cultuur Bert Anciaux

Nadere informatie

Subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten

Subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten Subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten Artikel 1: basis Een subsidie voor een gemeenschapsvormend project dat plaatsvindt op het grondgebied van het district Wilrijk, kan verleend worden onder

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

LITERAIRE MANIFESTATIES EN STRIPMANIFESTATIES Subsidiereglement 2009 Vlaams Fonds voor de Letteren

LITERAIRE MANIFESTATIES EN STRIPMANIFESTATIES Subsidiereglement 2009 Vlaams Fonds voor de Letteren LITERAIRE MANIFESTATIES EN STRIPMANIFESTATIES Subsidiereglement 2009 Vlaams Fonds voor de Letteren 1. WAT IS EEN LITERAIRE MANIFESTATIE / STRIPMANIFESTATIE? Een literaire manifestatie of stripmanifestatie

Nadere informatie