Lopende zaken - meer over voetgangersplanning -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lopende zaken - meer over voetgangersplanning -"

Transcriptie

1 Lopende zaken - meer over voetgangersplanning - Egbert Kalle (SOAB) Ineke Spapé (NHTV/SOAB) Antwerpen, Deel 1. Feiten en trends Deel 2. De brochure: willen, kunnen, doen

2 Kalverstraat dicht om drukte De Kalverstraat in Amsterdam is vorige maand tijdelijk gesloten vanwege de drukte. De winkelstraat was op zaterdag 28 december overcrowded, stelt burgemeester Eberhard van der Laan zondag in het televisieprogramma Buitenhof. De Amsterdamse politie heeft er twintig minuten voor gezorgd dat er geen mensen bij konden, vertelt Van der Laan. Het is volgens de burgemeester een voorbeeld van de 'enorme drukte' in de hoofdstad. We moeten wel de balans in de gaten houden, stelt hij. Bron : Buitenhof

3 Deel 1: iedereen is voetganger op zijn tijd 480 km p jaar pp.: 9 minuten per dag Belangrijkste motieven: sociaal-recreatief, zakelijk en winkelen 2% km is te voet, is wel 1/6 van de totale verplaatsingstijd (60 min) Auto: 0,88 verplaatsingen p.p.p.d., lopen 0,49 18% van verplaatsingen: te voet als hoofdverplaatsing Voor- en natransport: onbekend... Veiligheid: Ca 10% van alle dodelijke slachtoffers is voetganger 50% voetgangersongevallen gebeurt bij oversteken Relatief veel ongevallen met voetgangers bij OVhaltes 6.6 mln Nederlanders wandelen goed voor 400 mln per jaar Voetganger is niemand tot last, dat is het probleem...

4 Meer feiten 33% van alle verplaatsingen (voor alle modaliteiten gezamenlijk) < 5 km. 70% van alle verplaatsingen < 7,5 km. 80% van verplaatsingen te voet < 2,5 km Voetgangersaandeel: tot 0,5 km: 80% 0,5-1 km: 55% 1-2,5 km: 23% Utilitair lopen: motief winkelen/boodschappen (17%) motief onderwijs (11%) Aandeel recreatieve verplaatsingen (58%: wandelen, sociaal-recreatief en visite/logeren) > aandeel utilitaire (42%)

5 Lopen als hoofdvervoerwijze in aantal NL steden (2005)

6 Onveiligheid Europa: dodelijke slachtoffers per jaar: 21% voetganger, 7% fietser en 18% motor- /bromfiets 70% verkeersslachtoffers onder de voetgangers valt in de bebouwde kom Nederland: 80% letselongevallen bij voetgangers: vallen Valongevallen komen niet in verkeersongevallenstatistieken Geraamd: op ieder geregistreerd verkeersongeval 4 eenzijdige incidenten door struikelen of vallen: ziekenhuisopnamen per jaar

7 Onveiligheid: ouderen en kinderen groter risico

8 Trends: waarom méér lopen? Volgende trends leiden tot meer lopen: Vergrijzing, want meer ouderen: Gemeenten moeten op zoek naar mogelijkheden om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen, actief te betrekken in de samenleving en dus langer gezond te houden Hoe ouder, hoe meer aangewezen op hun directe leefomgeving: meer behoefte aan (kwalitatief goede) voetgangersvoorzieningen Toenemende aandacht voor gezondheid en stijgende zorgkosten: toenemende belang gehecht aan goede gezondheid meer lopen, zowel utilitair als recreatief preventief gezondheidsbeleid is bij gemeenten actueel: beweegvriendelijke wijken, lopen en fietsen als vanzelf geïntegreerd in het dagelijkse verplaatsingspatroon Lopen vermindert klachten op gebied van depressiviteit Toenemende aandacht voor meerwaarde van kwalitatief aantrekkelijke (binnen)steden: Goed ingerichte openbare ruimte draagt bij aan sterke lokale economie Citymarketing: aantrekkelijke (binnen)stad trekt meer bezoekers en versterkt de economische positie van (binnen)steden Loopevenementen als PR- en profileringsinstrument: Nijmeegse Vierdaagse, Marathon van Rotterdam, Singelloop Breda Gemeenten werken aan klimaatdoelstellingen: Steeds meer gemeenten stellen zich ten doel de CO2-emissies te verminderen. Lopen draagt hieraan bij Jongeren hechten minder belang aan de auto: auto minder als statussymbool en autobezit minder belangrijk Compacte stedenbeleid: Gemeenten zetten in op behoud en versterking van voorzieningen in bestaande stad, niet meer op uitbreiding Dit nabijheidsprincipe, in combinatie met een menging van functies, brengt bestemmingen

9 Trends: waarom minder lopen? Volgende trends leiden tot minder lopen: Langere verplaatsingsafstanden: decennialange overheidsplanning gericht op de auto grotere afstanden tussen wonen en werken schaalvergroting en suburbanisatie: barrières lopen verdwijnen van voorzieningen uit wijk en buurt grotere afstanden shift van te voet en per fiets naar auto factor nabijheid is heel bepalend in de vervoerwijzekeuze van een (potentiële) voetganger Toegenomen verkeersonveiligheid voor voetgangers: autodominante planning verslechtering van condities voor voetgangers neerwaartse spiraal: steeds minder mensen lopen omdat ze het te onveilig en onprettig vinden voetgangers zijn onder verkeersdeelnemers meest kwetsbare deelnemers Toenemende claims op (voetgangers)ruimte: andere stedelijke functies claimen steeds meer ruimte. Gaat vaak af van voetgangersruimte: fietsparkeerplekken op trottoirs, aanleg (bredere) fietspaden, plaatsen van vuilcontainers en terrassen Onvoldoende beheer, onderhoud en handhaving: slecht onderhoud in met name woonwijken minder lopen: losliggende trottoirtegels, overvolle of ontbrekende afvalbakken, kapotte zitbanken, zwerfvuil en hondenpoep te weinig handhaving op fietsers op trottoir of illegaal geparkeerde auto s ontoereikende bestrijding van wintergladheid op trottoirs

10 Wat gebeurt er in Nederland? NHTV-onderzoek gemeenten 4 grote (Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam), 8 middelgrote (Den Bosch, Enschede, Zwolle, Maastricht, Groningen, Dordrecht, Vlissingen, Houten) en 2 kleinere gemeenten (Wassenaar, Delfzijl) Conclusies: Belang van voetgangersbeleid en meerwaarde van voetgangers onderschat: onvoldoende kennis meerwaarde Maatregelen voor voetgangers vaak ad hoc genomen: klachten, knelpunten of een ongeval. Weinig structurele, beleidsmatige benadering Gemeenten hebben aandacht voor specifieke gebieden (centrum, omgeving scholen of winkelcentra), niet voor woonwijken. Weinig onderzoek naar voetgangers: veel gebaseerd op benaderingen of schattingen. Uitzondering: voetgangersmodellering. Huidige kwantitatieve onderzoeksgegevens op landelijk niveau (MON / Ovin) zijn voor voetgangers niet betrouwbaar: verplaatsingen door kinderen onder de 12 jaar niet altijd opgenomen; korte verplaatsingen (zoals een brief op de bus doen) en recreatieve verplaatsingen zonder concreet doel niet (duidelijk) in het onderzoek zijn betrokken; voor- en natransport niet duidelijk zijn opgenomen. Gemeenten hebben wel behoefte aan meer data voor beter beleid: aantallen en aandelen voetgangers (kwantitatief) en in behoeften en wensen van (potentiële) voetgangers (kwalitatief) Voetgangersbeleid ontbreekt op het bovengemeentelijke niveau: op nationaal niveau ontbreekt voetgangersbeleid: woord voetganger ontbreekt in Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte beleid richt zich uitsluitend op (verkeers)veiligheid, oversteekbaarheid en toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen Feit: intergouvernementele International Transport Forum van de OECD (Organisation

11 Wat gebeurt er in buitenland? Literatuuronderzoek naar voetgangersplanning in de wereld Freiburg: sinds 1969 geïntegreerd mobiliteits- en ruimtelijk beleid met duurzame inslag Global Transport Concept : stimuleren van lopen, fietsen en openbaar vervoer. Voorbeeld: autoarme wijk Vauban Berlijn: heeft onlangs ingezet op voetgangersbeleid, vooral om de leefkwaliteit van de stad voor de toekomst te garanderen Kopenhagen: duurzame mobiliteit, klimaatbeleid, leefstijlen en energie vormen beleidsbasis om lopen en fietsen te stimuleren meer ruimte voor verblijven werd bewust gecreëerd door parkeerplaatsen op straat weg te halen en door straten voor het autoverkeer te versmallen of om te zetten in voetgangersgebied Londen: Transport for London zette als bereikbaarheidsorganisatie voor alle modaliteiten vanwege Olympische Spelen 2012 in op voetgangersmarketing om auto- en OV-stelsel zo veel mogelijk te ontlasten en zo bereikbaarheid te garanderen. website, bewegwijzering en speciaal onderzoek. Zwitserland: sinds 1987 op verschillende overheidsniveaus structureel beleid voor voetganger, naar aanleiding van volksreferendum in : voetgangersbeleid in multidisciplinair Soft Mobility Master Plan : stedelijke planning, mobiliteit, educatie, infrastructuur, communicatie en wetgeving. wetgeving verankerde de brede set maatregelen in alle beleidslagen legde federale wet Infrastructure Fund for Agglomeration, Traffic, Motorways and Main Roads in Mountain Areas of Fringing Regions financiële basis voor vertaling naar lagere schaalniveaus. Genève: binnen dit rijkskader Masterplan Voetpaden met meer dan 200 straten als voetgangersgebied en brede, langdurende voetgangerscampagne Zwitserland kent wereldwijd de hoogste voetgangersaandelen in stedelijke mobiliteit New York (Verenigde Staten): trial and error: zet gewoon witte lijnen, bankjes of bloembakken op straat en kijk wat er gebeurt. als het werkt meer ruimte netwerk voor voetgangers relaxen in middagpauze is een urban life style geworden Sacramento (Verenigde Staten): veel bewonersparticipatie gebouwd aan gedragen visie in Masterplan aantal interessante checklisten en een stappenplan om de walkability te scoren en gericht te verbeteren Veel Amerikaanse, Australische en Nieuw-Zeelandse steden beschikken over een strategy for walking Melbourne (Australië): nadruk op beweging en gezondheid: scholenprojecten laten kinderen te voet en per fiets naar school gaan. Bogotá (Colombia): insteek het verminderen van kleine criminaliteit door impuls te geven aan stedelijke openbare ruimte. Parken, pleinen en nieuwe publieke voorzieningen als scholen en bibliotheken werden aangelegd en onderling verbonden door loop- en fietspaden

12 Dus: voetgangers zijn belangrijk(er dan we denken) Vanuit persoonlijk perspectief: Gezond Goedkoop Geestelijk: maakt je hoofd leeg Vanuit maatschappelijk perspectief: Bijdrage leefomgeving: ogen Gunstig voor verkeersveiligheid Groene mobiliteit Recreatieve omzet Gelijkwaardigheidsbeginsel: serieuze manier van verplaatsen Gering ruimtebeslag en goedkoop parkeren Relatief goedkope voorzieningen Lopen is CO2-OK! Economisch belang voetgangers groter dan bekend Oplossingen worden al lopend gevonden. Theoloog S. Kierkegaard

13 Deel 2: CROW-publicatie voetgangers Noodzaak is er Behoefte aan kennis over meenemen voetgangers in hele beleids- en uitvoeringsproces Meest actuele kennis Geschikt voor doelgroep: beleidsadviseurs projectleiders coördinatoren b&o meerdere disciplines

14 Opzet Lopen Loont Aanleiding voor integrale aanpak: klacht of initiatief Stap 4: realisatie voorzieningen voor voetgangers Stap 5: beheren, onderhouden en monitoren Stap 3: voorzieningen ontwerpen voor voetgangers Stap 2: integrale visie doorvertalen in sectorale beleidsplannen Stap 1: integrale visie formuleren

15

16 Willen Kunnen Doen Willen = overtuigd zijn dat investeren in voetgangers voordelen heeft In publicatie argumenten aanreiken

17 Willen Kunnen Doen Argumenten: Minder congestie en betere bereikbaarheid voor autoverkeer Betere luchtkwaliteit, minder CO2 Stimuleren OV Hogere volksgezondheid Hoger welzijnspeil (meer mobiliteit) Beter verblijfsklimaat Beter winkelklimaat Vitalere steden en wijken..

18 Indicatieve weergave van de ruimteverdeling en de bestedingen per vervoerwijze voor de Amsterdamse Van Woustraat

19 Aandeel vervoerwijzekeuze in de weekomzet (hiërarchie) 77% aandeel LV binnenstad 54% omzet van langzaam verkeer

20 Voetganger als portemonnaie

21

22 Willen Kunnen Doen Kunnen = voldoen aan randvoor- waarden om voetganger centraal te kunnen stellen In publicatie hindernissen noemen en hoe je ze kunt slechten

23 Willen Kunnen Doen Hindernissen: Voetgangers worden niet genoemd in collegeakkoord Voetgangers hebben geen heldere plaats in beleidsplannen, uitvoeringsplannen en beheerplannen Voetganger wordt te beperkt benaderd (niet multidisciplinair en op laagste schaalniveau) Er is geen geld voor investeringen Er is geen kennis van zaken We doen nauwelijks voetgangersonderzoek..

24 Voetgangersonderzoek

25 Willen Kunnen Doen Doen = bij alles wat je doet denken aan plaats van voetgangers en gevolgen voor voetgangers In publicatie per type beleidsplan, uitvoeringsplan of beheerplan aangeven hoe voetgangers centraal te stellen Beleidsplannen RO en mobiliteit, liefst zo hoog mogelijk strategie Stedenbouwkundige plannen, inrichtingsplannen Gezondheidsplannen, city marketing, economische plannen Recreatieplannen Verkeersplannen (instelling verkeerslichtenregelingen en DVM-systemen) Beheer en onderhoud

26 Strategische mobiliteitsagenda Eindhoven

27 Strategische mobiliteitsagenda Eindhoven

28 Willen Kunnen Doen Wat is belangrijk als je voetgangers goed wil meenemen in ruimtelijk-stedenbouwkundige plannen en ontwerpen?

29 Willen Kunnen Doen Stedenbouwkundige plannen Cascade: zorg voor kaderstellend beleid op zo hoog mogelijk niveau: rijk provincie regio gemeente Gerichte, veilige en aantrekkelijke looproutes naar belangrijke bestemmingen als winkels, scholen, OV-haltes, groenvoorzieningen, sportvelden, etc. Gericht = zo kort mogelijk, geen omwegen, geen barrières als drukke wegen en spoorwegen Veilig = verkeersveilig, sociaal veilig (beiden objectief en subjectief) Aantrekkelijk = goed passend in omgeving, mooi vormgegeven..

30 Willen Kunnen Doen Hoe voetgangers goed mee te nemen in inrichtingsplannen Strategisch plan als kader Verder aandacht voor details als: vlakke bestrating Veilige oversteekplaatsen Voldoende breed (afgestemd op intensiteit en alle gebruikers) Geen hindernissen Sociaal veilige inpassing in omgeving Mooi..

31 Willen Kunnen Doen Wat is belangrijk indien je voetgangers goed wil meenemen bij beheer- en onderhoudsplannen?

32 Willen Kunnen Doen Beheer- en onderhoudsplannen Bestrating vlak houden Groen op tijd snoeien Looproutes bij (weg)werkzaamheden Gladheidbestrijding op looproutes

33 Wees duidelijk voor voetganger

34 Tot slot. Resumé CROW-brochure Zo compleet mogelijk Handleiding Voorbeelden Strategische hulpmiddelen Checklists Pas een begin Handvat voor erkenning Vragen?

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Ruimtelijke Ontwikkeling Afdeling Verkeer Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Gemeentelijke Mobiliteitsplan+, 2030 Raadsnummer

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

Meer fietsen met minder risico

Meer fietsen met minder risico Meer fietsen met minder risico Typ hier om tekst in te voeren De belangrijkste thema s voor het lokale fietsbeleid in de komende jaren Typ Frank Borgman hier om tekst in te voeren Jaap Kamminga Onderzoekers

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak Omdat elk verkeersslachtoffer er één te veel is!

Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak Omdat elk verkeersslachtoffer er één te veel is! Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak Omdat elk verkeersslachtoffer er één te veel is! Koersdocument verkeersveiligheidsaanpak Overijssel Definitieve versie 2 maart 2015 De ambitie: Maak van

Nadere informatie

Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten en provincies

Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten en provincies Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten en provincies Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Doel 1 1.2 Leeswijzer 1 2 Klimaatverandering op hoofdlijnen 3 2.1 Is er al sprake van klimaatverandering?

Nadere informatie

De Fiets in de HBO-opleidingen. Investeren in fietskennis in het HBO; een Plan van Aanpak. Breda, 2 juli 2008

De Fiets in de HBO-opleidingen. Investeren in fietskennis in het HBO; een Plan van Aanpak. Breda, 2 juli 2008 De Fiets in de HBO-opleidingen Investeren in fietskennis in het HBO; een Plan van Aanpak Breda, 2 juli 2008 Opdrachtgever Fietsberaad Contactpersoon Otto van Boggelen Projectleiding Ineke Spapé Projectuitvoering

Nadere informatie

Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020. Verder met mobiliteit. regiotwente.nl

Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020. Verder met mobiliteit. regiotwente.nl Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020 Verder met mobiliteit regiotwente.nl Colofon uitgave: redactie en teksten: ontwerp en realisatie: fotografie: drukkerij: verschijning: oplage: Het Regionaal Mobiliteitsplan

Nadere informatie

Fietsveiligheid Best practices Nederlandse gemeenten in 2012

Fietsveiligheid Best practices Nederlandse gemeenten in 2012 Fietsveiligheid Best practices Nederlandse gemeenten in 2012 Fietsberaadpublicatie 23 2 Colofon Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking

Nadere informatie

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com Fietsnota Fietsend door Leiderdorp 2014-2020 Bron: ongetemd.com Status: Definitief Fietsnota 2014-2020 2 Samenvatting Nederland is bij uitstek een echt fietsland. Dit geldt voor Leiderdorp ook zo! Na de

Nadere informatie

De kracht van de binnenstad D66

De kracht van de binnenstad D66 De kracht van de binnenstad D66 Notitie Kees Verhoeven Tweede Kamerlid D66 Februari 2014 Inleiding Onze binnensteden maken Nederland aantrekkelijk. Een middeleeuws centrum met mooie pleintjes en smalle

Nadere informatie

Spelen op Straat. De kindvriendelijke straat: uitnodigend en verkeersveilig

Spelen op Straat. De kindvriendelijke straat: uitnodigend en verkeersveilig Spelen op Straat De kindvriendelijke straat: uitnodigend en verkeersveilig KiSS Rapportage verkeersveiligheidsproject Verkeersveilige straten voor kinderen Spelen op straat. Rapportage verkeersveiligheidsproject

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 DECEMBER 2008 .samenvatting Ridderkerk ondergaat op dit moment een metamorfose. De afgelopen jaren is een koerswijziging

Nadere informatie

Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten en provincies. Datum januari 2014 Status

Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten en provincies. Datum januari 2014 Status Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten en provincies Datum januari 2014 Status Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Martien Das (Rijkswaterstaat, martien.das@rws.nl)

Nadere informatie

EEN TOEKOMSTAGENDA VOOR SNELFIETSROUTES

EEN TOEKOMSTAGENDA VOOR SNELFIETSROUTES EEN TOEKOMSTAGENDA VOOR SNELFIETSROUTES 1 kaart Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend 2 3 COLOFON EEN TOEKOMSTAGENDA VOOR SNELFIETSROUTES Redactie: Michiel van Esch Wim Bot Willem Goedhart

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Agendapunten voor een robuuste Hofstad

Agendapunten voor een robuuste Hofstad Agendapunten voor een robuuste Hofstad Kees de Leeuw Gemeente Den Haag kees.deleeuw@denhaag.nl Frans Botma Gemeente Den Haag frans.botma@denhaag.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk

Nadere informatie

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur PBL Voorwoord

Nadere informatie

Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief. December 2007

Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief. December 2007 Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief December 2007 Projectorganisatie Pakketstudies 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Rol beoordelingskader binnen pakketstudies

Nadere informatie

De stekker in elektrisch vervoer, maar hoe? Startgids voor gemeenten die aan de slag gaan met elektrisch vervoer

De stekker in elektrisch vervoer, maar hoe? Startgids voor gemeenten die aan de slag gaan met elektrisch vervoer De stekker in, maar hoe? Startgids voor n die aan de slag gaan met De en 1. Rollen die de vervullen.1 Organisatie van EV binnen de en 1. met Activiteiten partners :.1. e 1. Het effect van EV activiteiten.

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Een verkennend onderzoek van bestuurlijke instrumenten om de ontwikkeling van Speelnatuur te stimuleren in gemeenten in

Nadere informatie

Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020 Verder met mobiliteit

Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020 Verder met mobiliteit Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020 Verder met mobiliteit Concept Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020 Inspraakversie Januari 2013 Vrijgegeven voor inspraak door het Dagelijks Bestuur van

Nadere informatie

1 Sittard. Zuid. in de. Lift. Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties

1 Sittard. Zuid. in de. Lift. Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties 1 Sittard Zuid in de Lift Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties 2 3 Sittard-Zuid in de lift - Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties Ambitiedocument TASs is een co-productie

Nadere informatie

Het individu centraal

Het individu centraal 8 De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten te vroeg op uw afspraak. Wilt u nu tanken? U heeft nog 12,3 liter. Bevestig met ja. Het wordt steeds drukker

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

[MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] Autonome voertuigen. Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte. A. Velzen

[MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] Autonome voertuigen. Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte. A. Velzen 2013 Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte A. Velzen Autonome voertuigen [MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] [ Om mensen mee te krijgen in de wereld, is men altijd benieuwd naar het antwoord op de vraag: Whats in it

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie