Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf"

Transcriptie

1 Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf Jaarverslag 2009 colofon administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030)

2 Inhoud lgemene gegevens 3 1 Verslag Inleiding Doelstelling Bestuursbesluiten Premie CO, statuten en reglement Begroting Toegekende subsidies Overzicht gesubsidieerde activiteiten per organisatie Slotopmerkingen 13 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 na resultaatverdeling Staat van baten en lasten over het boekjaar lgemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten 21 3 Overige gegevens ccountantsverklaring 23

3 lgemene gegevens Naam en vestigingsplaats De Stichting Sociaal Fonds vooropleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf is statutair gevestigd te Utrecht. Bestuur Het paritaire bestuur was per 31 december 2009 als volgt samengesteld: Leden werkgevers Mevr. Y. van den Berg- de Boer Dhr. R. Lensen Dhr..M.C.LS. van Pelt Plaatsvervangers vacature dhr. F. Postma dhr. M.H.C.C. Verhulst Organisatie 1) 1) 1) Leden werknemers Mevr. M.Patijn - van de Knaap Dhr. E.H.W. Bosman Mevr. G.J. van Valkenburg Plaatsvervangers vacature vacature dhr. W. Kruithof Organisatie 2) 2) 3) In 2009 fungeerde de heer Lensen als voorzitter en mevrouw Patijn - van de Knaap als secretaris van het fonds. In het verslagjaar kwam het bestuur vier maal in vergadering bijeen en wel op 5 februari, 19 maart, 25 juni en 5 november. Organisaties 1) Koninklijke lgemene Nederlandse Kappersorganisatie (NKO) Postbus E Huizen telefoon (035) ) FNV Mooi Nachtegaalstraat C Utrecht telefoon (030) ) CNV BedrijvenBond Postbus GM Utrecht telefoon (030) ccountant KPMG ccountants N.V. te De Meern dministrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. (handelsnaam: Syntrus chmea Pensioenbeheer)

4 1 Verslag Verslag over het vijfentwintigste boekjaar lopende van 1 januari 2009 tot en met 31 december Inleiding Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2009 van de Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf. In dit verslag wordt de regeling in het kort uiteengezet. Tevens wordt aandacht besteed aan de premies en wordt een overzicht gegeven van de toegekende subsidies in Doelstelling In artikel 3 van de statuten van de stichting is de doelstelling als volgt verwoord. rtikel 3 Doel De Stichting heeft ten doel, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en het reglement, 1. het geheel of gedeeltelijk financieren van de navolgende onderzoek-, opleidings- en ontwikkelingsprojecten, gelegen in de sfeer van de arbeidsvoorwaarden en/of de arbeidsverhoudingen en/of de arbeids- en/of milieu-omstandigheden in de bedrijfstak: a. het geven van voorlichting, informatie en instructie gericht op de bedrijfstak in de vorm van scholing en vormingswerk ten behoeve van de werknemers; b. het opzetten en uitvoeren van informatie-, voorlichtings- en scholingsprojecten voor de werkgevers; c. het uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit de CO voor het Kappersbedrijf door het Brancheplatform Kappersbedrijf, te weten; de bevordering van de algemene invoering en de trouwe naleving van de CO voor het Kappersbedrijf; het geven van schriftelijk advies aan de werkgever en de werknemer in geval van geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie van de CO voor het Kappersbedrijf; het in bijzondere en op zichzelf staande gevallen toestaan van afwijkingen van de CO voor het Kappersbedrijf en het schriftelijk ter kennis brengen van uitspraken van het Brancheplatform Kappersbedrijf inzake het toestaan van deze afwijkingen aan betrokkenen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; d. overige onderzoek-, opleidings- en ontwikkelingsprojecten, te weten: egalisatie van opleidingskosten; wetenschappelijk onderzoek; op (toekomstige) branchegenoten gerichte voorlichting; projecten ter ondersteuning van vaktechnische ontwikkelingen; projecten ter ondersteuning van de kwaliteit van de gehanteerde hulpmiddelen in de bedrijfstak; projecten ter ondersteuning van de verbetering van arbeids- en/of milieu-omstandigheden in de bedrijfstak;

5 2. Uit de stagebijdragen worden door de Stichting de volgende voorlichtings-, onderzoeks-, ontwikkelings-, instructie- en onderwijsprojecten ten behoeve van stagiair(e)s in het kappersonderwijs, die gericht zijn op de arbeidsvoorwaarden en/of arbeidsverhoudingen, gesubsidieerd: a. beleidsontwikkeling ten behoeve van opleiding en vorming; b. werkzaamheden ter stimulering en begeleiding van opleiding en vorming; c. ontwikkelen leermiddelen; d. bevorderen van het gebruik van nieuwe ICT technieken en daarmee samenhangende technologieën in de branche in verband met opleiding, informatie- en kennisuitwisseling en -toepassing voor en door werkgevers en werknemers in de branche; e. projecten op het gebied van arbeidsomstandigheden; f. uitgifte van informatie via brochures en CD-roms op het gebied van opleidingen. 1.3 Bestuursbesluiten ESF-subsidies Werk en scholing mogelijk maken voor iedereen. Dat is één van de speerpunten van de Europese Unie. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stimuleert de ontwikkeling van beroepsvaardigheden van werknemers door subsidie te verstrekken op de scholing van werknemers. In het kader van de subsidieregeling ESF heeft Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf in 2007 een aanvraag ingediend voor subsidiëring van de opleidingen binnen het kappersbedrijf. Dit project heeft als startdatum 30 juni 2008 en loopt tot 29 juni De aanvraag richt zich met name op de groep leerlingen in het MBO onderwijs die bij kappers een zogenaamd BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) volgen. Door middel van een aanbestedingsprocedure heeft het fonds het subsidieadviesbureau PNO geselecteerd als uitvoerder van het project. PNO heeft het ESF-projectbureau ingericht en alle procedures voor het verwerken en administreren van alle projectinformatie ontwikkeld. Ook is er een website ontwikkeld en is via ondermeer media, de NKO Café Tour en artikelen (en begin 2009 via een mailing aan de gehele branche) publiciteit gegeven aan het project. Tot op heden is er een dertigtal declaraties vanuit de branche bij het projectbureau ingediend. Via de website zijn veel vragen gesteld over de wijze van administreren. Voorlopige conclusie over het eerste projectjaar is dat de implementatie van dit project, volgens de regels die zijn gesteld in de Subsidieregeling ESF , moeizaam tot stand is gekomen. In september 2008 is besloten vervolg te geven aan het ESF-project en is een aanvraag voor de nieuwe periode ingediend. Deze aanvraag is inhoudelijk eind 2008 nog gewijzigd om zo een bredere doelgroep binnen de kappersbranche aan te spreken. Dit project zal lopen vanaf 1 mei 2009 tot 30 april De verwachting is dat het nieuwe project een betere aansluiting heeft met de markt, waardoor meer kappersbedrijven gebruik kunnen maken van deze subsidie.

6 1.4 Premie Eind 2008 heeft het bestuur besloten de premie voor 2009 te stellen op 0,6% van het premieplichtig loon van alle werknemers in de onderneming. In 2009 gold een premiekorting van 0,2%. Van de resterende 0,4% komt 0,2% voor rekening van de werkgever en 0,2% voor rekening van de werknemer. Het in rekening brengen van de premie geschiedt tezamen met die voor het Bedrijfspensioenfonds voor het Kappersbedrijf voor zover van toepassing - door middel van voorlopige nota's gebaseerd op een geraamd jaarloon. Na afloop van het kalenderjaar wordt de verschuldigde premie definitief vastgesteld op basis van het werkelijke loonbedrag. 1.5 CO, statuten en reglement De CO voor het Kappersbedrijf inzake Sociaal Fonds is tezamen met de statuten en het reglement van de Stichting - die een integrerend deel uitmaken van deze CO - algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 6 februari In het verslagjaar zijn de statuten en het reglement niet gewijzigd. 1.6 Begroting Ingevolge Richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient het fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor dit fonds het geval. 1.7 Toegekende subsidies De beschikbare middelen werden in 2009 volgens de in het reglement opgenomen verdeelsleutel als volgt verdeeld over de doelstelling: De ontvangen premiebedragen worden ter beschikking gesteld voor de subsidiering van de activiteiten als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a, b,c en d van de statuten (-fonds); De stagebijdrage genoemd in artikel 6 lid 2 van de CO wordt ter beschikking gesteld voor subsidiering van de activiteiten als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de statuten (C-fonds); -fonds Het doel van het -fonds is om vanuit de verkregen subsidies ondermeer scholing, vorming en voorlichting over arbeidsvoorwaarden te verzorgen met betrekking tot de implementatie van onderwijs, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorziening en arbeidsverhoudingen, gericht op de gehele bedrijfstak. B-fonds Op 28 juni 2007 heeft het bestuur besloten om de middelen uit het B-fonds die na beëindiging van de bijdrageregeling voor Kinderopvang op 31 december 2006 resteren, te bestemmen voor doelstellingen genoemd onder artikel 3 lid 1 sub a, b,c en d van de statuten en toe te voegen aan het -fonds. C-fonds

7 Met ingang van 1 januari 1999 is een stageregeling in het leven geroepen. Hierin is opgenomen dat de praktijkbiedende organisatie, die tevens een erkend leerbedrijf is, verplicht is per stagiair een stagebijdrage van 6,81 per stagedag te voldoen aan het fonds. De bedoeling van de stagebijdrage is hiermee onderwijsinstellingen te financieren voor onderwerpen waar zij voorheen overheidssubsidies voor ontvingen. De stageregeling is verwerkt in het C-fonds. Vanaf 2007 heeft het bestuur besloten geen stagebijdrage te innen. Verantwoordingen De organisaties die in 2009 een subsidie toegewezen hebben gekregen, dienden zich op basis van het Toetsingskader lgemeen Verbindend Verklaring CO-bepalingen, over de besteding van de subsidie vóór 1 juni 2010 te verantwoorden en bij deze verantwoording een accountantsverklaring te overleggen. In onderstaand overzicht zijn de subsidies over 2009 nader inzichtelijk gemaakt. Hieruit valt inzicht te verkrijgen in; a) Welke subsidies over 2009 zijn toegekend b) Welke bedragen aan subsidies feitelijk beschikbaar (betaalbaar) zijn gesteld c) Voor welke bedragen verantwoordingen zijn overlegd. d) De wijze waarop deze posten zijn verwerkt in de balans per 31 december 2009 en staat van baten en lasten over NKO BPK BPK BPK BPK BPK Organisatie Subsidiedoel Begroting 2009 Begroting 2009 Kwaliteit onderwijs Hair Level XL Opleidingssubsidie Kwaliteit onderwijs 2 Sub fonds rtikel statuten rtikel 3 lid 1 b rtikel 3 lid 1 c en d rtikel 3 lid 1 d rtikel 3 lid 1 d en rtikel 3 lid 2 rtikel 3 lid 1 d rtikel 3 lid 1 d Toegekende subsidie Betaald c.q. verrekend Nog niet betaalde subsidie Ontvangen verantwoordingen Resterende openstaande toekenningen Ten laste van Maat van tasten over ax» Per saldo te betalen subsidies per 31 dec Per saldo te v&tïteren subsidies per 31 dec BPK Kwaliteit onderwijs 3 rtikel 3 lid 1 d CNV BedrijvenBond FNV Mooi FNV Mooi FNV Mooi FNV Mooi Philyra Instituut Philyra Instituut Philyra Instituut Begroting 2009 Begroting 2009 Begroting 2009 anvullende begroting ZZP en Keuze Tour Hair Level XL Hair Level Leerpakketten Examinering C rtikel 3 lid 1 a en d rtikel 3 lid 1 a en d rtikel 3 lid 2 a t/m f rtikel 3 lid 1 a rtikel 3 lid 1 a rtikel 3 lid 1 d rtikel 3 lid 1 d rtikel 3 lid 1 d = -5.00C ! Indien aan een subsidiant bedragen te betalen zijn en van dezelfde subsidiant bedragen te vorderen zijn, zijn deze bedragen gesaldeerd.

8 1.8 Overzicht gesubsidieerde activiteiten per organisatie De gesubsidieerde activiteiten zijn conform de in artikel 3 van de statuten geformuleerde doelstelling van het Sociaal Fonds, die in dit jaarverslag onder paragraaf 2.2 zijn na te lezen. In dit hoofdstuk geven de subsidieontvangende instellingen een nadere toelichting op de besteding van ontvangen subsidies Brancheplatform Kappers Het Brancheplatform Kappers is het overlegorgaan van NKO, FNV MOOI en CNV Kappers voor sociaal- economische onderwerpen. Binnen het Brancheplatform Kappers wordt het sociaal-economische beleid voor de kappersbranche bepaald en worden diverse collectieve projecten op dit gebied uitgevoerd. Onderwijsactiviteiten In 2009 zijn verschillende activiteiten ontplooid die betrekking hebben op onderwijs. Dit zijn: Beroepscompetentieprofielen In 2009 heeft onderzoek plaatsgevonden naar beroepscompetentieprofielen voor de kappersbranche. Uit het onderzoek is gebleken dat de bestaande beroepscompetentie-profielen teruggebracht kunnen worden naar twee beroepscompetentieprofielen, te weten: kapper en afro-kapper. De beroepscompetentieprofielen zijn na vaststelling door het bestuur van het Brancheplatform Kappers aangeboden aan het bestuur van KOC Nederland. Branchepaspoort Sociale partners hebben bij CO afgesproken dat in 2009 voorbereidingen getroffen worden om in 2010 een branchepaspoort te kunnen ontwikkelen. In het branchepaspoort worden het opleidingsniveau en ervaringen van werkenden vastgelegd. De commissie Branchepaspoort heeft het bestuur in het eindadvies geadviseerd om een digitaal paspoort te laten ontwikkelen. Borging kwaliteit opleiding en examinering kappersbranche In 2009 heeft het Brancheplatform Kappers een bijdrage geleverd aan de borging van kwaliteit van onderwijs en examinering van de kappersbranche door het laten uitvoeren van onderzoek naar opleidingsinstrumenten, het inhuren van expertise en het leveren van deskundigheid en begeleiding. Instroombevordering In 2009 heeft het Brancheplatform Kappers voorbereidingen getroffen om de instroom van kwalitatief personeel in de kappersbranche te bevorderen. Het daarvoor ingezette instrument is wedstrijden voor leerlingen met de nodige publiciteit in de verwachting dat dit een aanzuigende werking zal hebben op nationaal niveau. Hair Level XL In 2009 is de ontwikkeling van de leermethode Hair Level XL afgerond. Voor sociale partners binnen het Brancheplatform Kappers is Hair Level XL een instrument om kwaliteit van vakmanschap te borgen. Door het gebruik van een landelijke leermethode worden leerlingen eenduidig opgeleid aan de hand van een uniform begrippenkader. In het opleidingsproces spelen docenten en leerbedrijven een cruciale rol. Zij zijn van grote invloed op de uiteindelijke kwaliteit van de leerlingen. Om die reden hebben sociale partners besloten om docenten en leerbedrijven gedurende 3 jaar een licentie verstrekken voor gebruik van de digitale applicatie van Hair Level XL.

9 Participatiebijdrage VMBO Sociale partners in de kappersbranche achten het van groot belang dat de aansluiting tussen VMBO en MBO opleidingen zo optimaal mogelijk is. Om de aansluiting kwalitatief te verbeteren wordt jaarlijks een bijdrage geleverd. Opleidingsubsidie Het bureau van het Brancheplatform Kappers heeft van CO-partijen de opdracht gekregen om de CO-afspraak ten aanzien van Opleidingsubsidie uit te voeren. Bij CO is afgesproken dat werkgevers en werknemers over de jaren 2008, 2009 en 2010 een opleidingsubsidie kunnen ontvangen. De maximale subsidie per persoon per jaar bedraagt EUR 100,- en bedraagt maximaal 50% van de opleidingskosten. an de subsidieverlening zijn door CO-partijen nadere voorwaarden verbonden, welke vastgelegd zijn in een reglement. Netwerkdag Ook in 2009 heeft het Brancheplatform Kappers een geslaagde netwerkdag georganiseerd voor personen uit het onderwijsveld en bedrijfsleven. De netwerkdag heeft als belangrijkste doelstelling om aan de hand van actuele thema's de discussie over onderwijsontwikkelingen van belang voor de kappersbranche op gang te brengen. Daarnaast is een van de doelstellingen om het contact tussen onderwijsveld en bedrijfsleven middels informele momenten te intensiveren. Sociaal-economische activiteiten In 2009 heeft het Brancheplatform Kappers verschillende activiteiten ontplooid die betrekking hebben op sociaal-economische activiteiten. Dit zijn: Loongebouw B In de CO voor het Kappersbedrijf is loongebouw B geïntroduceerd. Naast het vaste loongebouw is daarmee een loongebouw met deels vast en deels variabele beloning in de cao verankerd. Het Brancheplatform Kappers zorgt voor registratie van de kapsalons die verionen op basis van loongebouw B en verricht onderzoek naar de effecten van variabele beloning. In 2009 is het eerste onderzoek opgeleverd. In dat onderzoek is o.a. onderzocht wat de effecten zijn op de verschillende functies en wat salaristechnisch gezien de verschillen zijn bij toepassing van loongebouw en loongebouw B. In 2010 krijgt dit onderzoek een vervolg in verband met het uitkeren van de jaarbonus behorend bij loongebouw B. Verbetering arbeidsomstandigheden Voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden is een RBO-commissie ingesteld, samengesteld uit leden van sociale partners. In 2009 heeft het Brancheplatform Kappers verschillende activiteiten ontplooid. Dit zijn:

10 RBO-catalogus In 2009 is een begeleidingscommissie rbocatalogus ingericht welke onderzoekt wat de inhoud en vorm van de arbocatalogus zal zijn. De rbocatalogus zal waarschijnlijk in 2010 het licht zien. RI&E In 2009 is de erkenning van de branche RI&E (het middel om de risico's van verzuim te inventariseren in de kapsalon) verlengd totl april CNV Bed rijven Bond CNV Kappers heeft in 2009 met de subsidie van het Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf verschillende activiteiten kunnen vormgeven en uitvoeren. Voorlichting over de CO In 2009 heeft CNV veel geïnvesteerd in voorlichting aan werknemers in de sector over de CO-afspraken. Met name de afspraken over de mogelijkheid tot variabele beloning riepen veel vragen op bij werknemers. Via nieuwsbrieven, artikelen in CNV Style en bijeenkomsten in het land werd daarover uitleg gegeven. Onderzoeksprojecten CNV Kappers heeft in 2009 bij diverse onderwijsinstellingen verspreid over het land gastlessen verzorgd voor leerlingen. Het bestaande lesmateriaal werd geactualiseerd, zodat het weer aansluit bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van haarmode en vaktechniek. Ook werden thema's rondom kwaliteit van arbeid (arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen) geactualiseerd. In 2009 heeft CNV Kappers op zowel ROC's als particuliere opleidingsinstituten in heel het land gastlessen gegeven. rbeidsomstandigheden In 2008 is de eerste aanzet voor een arbocatalogus gegeven. Helaas is het niet gelukt deze arbocatalogus in 2009 af te ronden. Er zijn verschillende bijeenkomsten van sociale partners geweest, maar partijen konden niet tot overeenstemming komen over de definitieve inhoud. De discussie spitst zich toe op de vraag of psychosociale arbeidsbelasting onderdeel moet zijn van de arbocatalogus. Inmiddels hebben partijen het overleg weer hervat met de uitdrukkelijke intentie in tot een afronding te komen. Sociaal-economisch gebied Tot slot heeft CNV Kappers in 2009 een bijdrage geleverd aan een aantal ontwikkelingen op sociaal-economisch gebied. Dit betrof niet alleen arbeidsmarktonderzoek, examinering en de ontwikkeling van beroepsonderwijs en nieuwe leermethoden. Ook ondersteunde CNV Kappers initiatieven voor veilig en gezond werken, verbetering van het imago van het vak en websites zoals FNV Mooi Voorlichting FNV MOOI heeft ook in 2009 veel gedaan aan informatieverstrekking en voorlichting aan kappers. Zowel op scholen, beurzen als manifestaties is met oud en nieuw materiaal aandacht besteed aan arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Ook in het blad "MOOI Lijfstijl", op de website en in ondersteunende brochures werd veel uitleg gegeven, waaronder onderwerpen als houding en beweging, eczeem, zwangerschap, ziekte, ongewenste intimiteiten, werkdruk, stress en het starten als ZZP'er kwamen aan bod. Tevens werd voor de verspreiding van informatie en voorlichting de openbare website van FNV MOOI ingezet. En natuurlijk was deze informatie voor zowel leden van de bond, maar ook niet-leden, werkenden en

11 leerlingen. Daarnaast heeft FNVMOOI zich bezig gehouden met de sociaal economische ontwikkelingen zoals het werknemerschap, de zzp'er, scholing, competentiegericht leren, leerlingenwedstrijden, vaktechnische ontwikkelingen, arbeidsmarkt ontwikkelingen, branche verbreding en examens. rbeidsomstandigheden De rbeidsinspectie heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de naleving van wetgeving rond het thema 'gezond werken in de kappersbranche'. In het najaar van 2008 zijn de resultaten gepresenteerd. De uitkomsten van het onderzoek waren zeer negatief. Zowel scholen als kapsalons scoorden ver onder de maat op naleving van de regels en voorlichting. Dit onderwerp was daarom ook in 2009 voor FNV MOOI een belangrijk aandachtsgebied. De arbeidsmarktsituatie, arbeidsomstandigheden en onderwijs kregen extra aandacht. Sociaal-economische ontwikkelingen Tot slot hield FNV MOOI zich in 2009 bezig met sociaal-economische ontwikkelingen op het gebied van werknemerschap, de ZZP'er, scholing, competentiegericht leren, examens, leerlingenwedstrijden, vaktechnische en arbeidsmarktontwikkelingen en brancheverbreding Philyra Instituut Het Philyra Instituut is een branche-instituut voor scholing in uiterlijke verzorging. In 2009 heeft het Philyra Instituut subsidie ontvangen van het Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf voor het verzorgen van examens voor de kappersbranche en voor het project 'Hair Level XL'. Examinering kappersopleidingen MBO Subsidie is met name bedoeld om de kwaliteit van de examinering van de kappersopleidingen MBO te ontwikkelen en te behouden. Hiertoe wordt een tweetal acties ingezet: - Door de inzet van vertegenwoordigers van de branche bij de examens haarverzorging. De betrokkenheid krijgt vorm door de aanwezigheid van examinatoren en assessoren bij praktijkexamens kappers, bij portfolioassessments en bij proeven van bekwaamheid. Daarnaast worden branchevertegenwoordigers betrokken in de sectorale examencommissie en de commissies voor vaststelling en evaluatie van examens en de itembeoordeling; - Door training van examinatoren en assessoren uit de branche. De kwaliteit van examinatoren en assessoren vanuit de branche dient op een hoog niveau te liggen. In de komende jaren zal een intensief evaluatie- en professionaliseringstraject worden gecontinueerd, opdat de branchevertegenwoordigers kunnen functioneren in een nieuwe examenomgeving in het kader van CGO. Tevens is in het najaar van 2009 een examinatorencongres gehouden, waarbij voor alle examinatoren en assessoren de ontwikkelingen en aanpassingen m.b.t. examinering aan de orde zijn geweest. Hair Level XL In 2009 een totaal vernieuwde opleidingsmethode voor het kappersvak ontwikkeld, waarmee diverse scholen al in september 2009 zijn gestart. Met de komst van competentiegericht beroepsonderwijs bestond grote behoefte aan een leermiddel dat daarop gericht is. Een methode die goed aansluit bij het bedrijfsleven, met de nieuwste ontwikkelingen op gebied van vaktechniek, trends en beroepsonderwijs. De methode bestaat uit een kappersboek, actiekaarten met opdrachten voor school en salon en e-learning. Met e-learning 'leert' de leerling via de computer en internet, maar daarnaast dient zij/hij opdrachten in de praktijk van de salon uit te voeren. Daarnaast kan een docent en een praktijkopleider via e-learning de leerlingen beoordelen en begeleiden. Op deze manier kunnen school en leerbedrijf van dezelfde methode gebruik maken. Naast de bijdrage vanuit het O&O-fonds heeft het Brancheplatform Kappers ervoor gezorgd dat de e-learningomgeving gratis ter beschikking is gesteld van alle erkende leerbedrijven in de kappersbranche.

12 Intussen wordt enthousiast gereageerd op Hair Level XL. Leerlingen en docenten werken er graag mee en ook de leerbedrijven reageren blij verrast. De kwaliteit van Hair Level XL is ook verder al opgevallen. In december 2009 won het de Gouden Reiger, een prijs voor uitmuntende projecten met audiovisuele en interactieve media. Intussen is de methode ook genomineerd voor de Nationale e-learning ward NKO In 2009 zijn door de NKO een tweetal projecten uitgevoerd. Een van deze projecten, in het kader van de voorlichting van de CO, was het versturen van Kappersnieuws aan de gehele branche. In 2009 zijn in maart en oktober edities van Kappersnieuws branchebreed op basis van gegevens van de Kamer van Koophandel verspreid. Daarnaast is door de NKO de voorlichtende taak op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden ingevuld door middel van voorlichting en informatie aan werkgevers in de kappersbranche tijdens kappersmanifestaties zoals bijvoorbeeld op de Hairstylebeurs.

13 1.9 Slotopmerkingen Nadere gegevens met betrekking tot de financiële gang van zaken gedurende het afgelopen boekjaar zijn vermeld op de volgende pagina's opgenomen jaarrekening. Wij danken ieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de Stichting. Utrecht, 21 juni 2010 Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf Namens het bestuur, M. Patijn- van de Knaap R. Lensen Voorzitter Secretaris

14 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2009 na resultaatverdeling ctiva Vorderingen op korte termijn Premiedebiteuren Nog te ontvangen interest Terug te vorderen subsidies Overige vorderingen Liquide middelen

15 Passiva Eigen Vermogen Stichtingskapitaal Bestemmingsreserves Schulden op korte termijn Reeds toegewezen subsidies Overige schulden

16 2.2 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2009 Baten Premiebaten Lasten Uitvoeringskosten Overige kosten Financiële baten en lasten Beschikbaar voor subsidietoekenning Subsidies Toegewezen subsidies Niet beschikbaar gestelde subsidies Nog te betalen subsidies Terug te vorderen subsidies Saldo boekjaar Dit saldo is als volgt in de balans verwerkt: Onttrekking aan: bestemmingsreserve bestemmingsreserve C

17 2.3 lgemene toelichting Doel Het doel van de Stichting bestaat overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve rbeidsovereenkomst voor het Kappersbedrijf, de statuten en het reglement uit het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van het Kappersbedrijf. fhankelijk van de te subsidiëren activiteiten is het Sociaal Fonds onderverdeeld in diverse subfondsen. Het Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf onderscheidt een -, en een C-fonds. Het doel van het -fonds is om vanuit de verkregen subsidies ondermeer scholing, vorming en voorlichting over arbeidsvoorwaarden te verzorgen met betrekking tot de implementatie van onderwijs, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorziening en arbeidsverhoudingen, gericht op de gehele bedrijfstak. In het C-fonds is de stageregeling verwerkt. Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming lgemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn, voorzover niet anders vermeld, ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Waarderingsgrondslagen Voorzover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde rekening houdend met een vermindering voor mogelijke oninbaarheid. Grondslagen van resultaatbepaling De baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. In zijn algemeenheid geldt dat bij het opmaken van de jaarrekening nog niet alle gegevens definitief zijn vastgesteld. Met name geldt dit voor de verwerking van deelnemersgegevens. De effecten hiervan worden dan in het volgende jaar verantwoord.

18 2.4 Toelichting op de balans Vorderingen op korte termijn Premiedebiteuren De post premiedebiteuren is als volgt opgebouwd: Openstaande facturen Voorziening dubieuze debiteuren Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen en risico's op balansdatum. Deze systematiek om de voorziening vast te stellen wordt gerekend tot de statische methode. In 2009 is een bedrag van aan de voorziening onttrokken (in 2008 is aan de voorziening toegevoegd). Er werd een bedrag van aan premies over de voorgaande jaren als oninbaar afgeschreven (2008: ) Terug te vorderen subsidies Brancheplatform Kappers 2006 Brancheplatform Kappers 2008 FNV Mooi De terug te vorderen subsidies ad bestaan uit toekenningen van O verige vorderingen De post is als volgt opgebouwd: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Kappers Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel Te vorderen premies Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen Hieronder is opgenomen het saldo per 31 december van de ING rekening-couranten.

19 3.4.3 Eigen Vermogen Bestemmingsreserves Stand 1 januari 2009 Onttrekking saldo boekjaar -fonds C-fonds Stand 31 december Stand 1 januari 2008 Onttrekking saldo boekjaar -fonds C-fonds Stand 31 december Schulden op korte termijn Reeds toegewezen subsidies Specificatie reeds toegewezen subsidies per begunstigde CNV Philyra FNV NKO Overige schulden Specificatie overige schulden Nog te betalen accountantskosten Nog te betalen advieskosten Nog te betalen incassokosten Terug te betalen premies aan werkgevers Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Kappers Stichting Vervroeg Uittreden Kappers

20 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten Baten Premiebaten De premiebaten zijn als volgt opgebouwd: Premie boekjaar Premie voorgaande jaren De premiebaten voorgaande jaren zijn verantwoord conform de door de werkgevers verstrekte definitieve loonopgaven. De premiebaten over het boekjaar 2009 zijn gebaseerd op ontvangen definitieve loonopgaven over Indien nog geen loonopgaven van werkgevers zijn verkregen zijn de baten gebaseerd op de geprolongeerde loonsomgegevens van de werkgevers. Het premiepercentage bedroeg in 2009: 0,4% (2008: 0,4%) Lasten Uitvoeringskosten Deze post is als volgt gespecificeerd: dministratiekosten Kosten accountant dvieskosten Bestuurskosten Bureaukosten Overige kosten Hieronder is de dotatie aan danwei de vrijval van de voorziening voor dubieuze premiedebiteuren verantwoord Financiële baten en lasten Rente rekening-courant Interpolis Pensioenbeheer B. V. Rente premiedebiteuren Rente liquide middelen

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73766

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf

stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf ^% stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf Jaarverslag colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf

stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf Jaarverslag 2011 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Wieem Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2767 8 maart 2012 Kappersbedrijf Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling 2012/2015 Verbindendverklaring gewijzigde

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

mm 361700,76 361700,76 106299,24

mm 361700,76 361700,76 106299,24 Bijlage bij brief inzake jaarverslag (AHO30062014) Organisatie Subsidieaanvraag Artikel statuten Toegekende subsidie ANKO CAO-ïOorliclitiiig en sctiolingsactivitieiten Uitbetaald In Verantwoord over Last

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf

stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Angelo Kastrop 06-8353 4617 AKA2806201301

Angelo Kastrop 06-8353 4617 AKA2806201301 O O O O O O stichting sociaal fonds voor opleiding en ontwikkeling in het kappersbedrijf Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoon/vaardenwetgeving Afdeling

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID UAW Nr. 10296 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 24-02-2005, nr. 39 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BE- PALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche Jaarverslag 2008 Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73739

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Wonen

Stichting Sociaal Fonds Wonen Stichting Sociaal Fonds Wonen Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73759012010

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333

Nadere informatie

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

Wissenraet ^ Von Spaendonck

Wissenraet ^ Von Spaendonck Wissenraet ^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE Van Spaendonck INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Staat van baten en Iasten over 2013

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Jaarverslag colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche

Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73747 062009

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche

stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche Jaarverslag 2010 1 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183. 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 4 Rekening van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE PricewaterhouseCooper.s Accountants N.V. identificatiedoeleindei! INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2016 Rekening van baten en

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG Ernst & Youn^ccolintants LLP =1 W Building a bettsi ^ wort'.inq world I - Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Wissenraet jj^ Van Spaendonck

Wissenraet jj^ Van Spaendonck jj^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 6 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Wissenraet. Van Spaendonck JAARREKENING 2011 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE

Wissenraet. Van Spaendonck JAARREKENING 2011 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE STICTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE KI INOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2011 4 Rekening van baten en lasten over 2011 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche y Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Jaarverslag 2010 colofon administrateur Syntnjs Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Jaarverslag 2014,2 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2013 Van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestig in gsplaats Adres: Bussum Nieuwe's-Gravelandseweg 1 6 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Modeen Sportdetailhandel

Stichting Sociaal Fonds Modeen Sportdetailhandel Stichting Sociaal Fonds Modeen Sportdetailhandel Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013 ^A^ (Sc ^tw OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR TANKSTATIONS EN WASBEDRUVEN flf/ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus 90801 2509 LV Den Haag, 24 juni

Nadere informatie

ovo stichting sociaal fonds drogisterijbranche Hélène Swart 06-2272 5605 Jaarverslag 2012 Drogisterijbranche

ovo stichting sociaal fonds drogisterijbranche Hélène Swart 06-2272 5605 Jaarverslag 2012 Drogisterijbranche O O O O O O ovo stichting sociaal fonds drogisterijbranche Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling CAV T.a.v. mw. P.L.J. van Delft

Nadere informatie

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Het ondernemende netwerk met hart en ambitie voor de stad Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 5 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 INHOUD RAPORT BLZ. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1 JAARREKENINC 2014 Balans per 31 december Staat van baten en lasten 4

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT)

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Stichting Energo Amsterdam Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Inhoud 1. Jaarrekening (CONCEPT)... 3 1.1 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 4 1.2 Staat van baten en lasten over de periode

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Gespecialiseerde Bloemendetailhandel

stichting Sociaal Fonds Gespecialiseerde Bloemendetailhandel stichting Sociaal Fonds Gespecialiseerde Bloemendetailhandel Jaarverslag 2010 colofon administrateur Synfrus Achmea Pensioenbeheer NV. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Vishandel

stichting Sociaal Fonds Vishandel stichting Sociaal Fonds Vishandel Jaarverslag 2015 colofon administrateur Centrum voor Kennis en Ontwikkeling Horapark 2 6717 LZ Ede Postbus 7001, 6710 CB Ede telefoon 0318 69 84 89 [jaarverslag 2015 pagina

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2 Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2013... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Postbus AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Jaarverslag 2012 Inhoud Verslag van het bestuur 2 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting op balans 7 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Joeri Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Bestuursverslag over 2016 3 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Exploitatierekening 2016 6 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Jaarverslag 2013 Inhoud Verslag van het bestuur 2 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting op balans 7 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 Stichting Ondernemersfonds gevestigd te ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 JAARVERSLAGGEVING Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II)

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Jaarverslag 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 0900

Nadere informatie

Stichting Grote Prijs van de Bollenstreek. Hillegom. Financiële verslaggeving 2014

Stichting Grote Prijs van de Bollenstreek. Hillegom. Financiële verslaggeving 2014 Stichting Grote Prijs van de Bollenstreek te Hillegom Financiële verslaggeving 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Jaarrekening Balans per 31 december 2014 1 Staat van baten en lasten over 2014 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie