De vragen behorende bij de ingekomen stukken worden behandeld bij agendapunt 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vragen behorende bij de ingekomen stukken worden behandeld bij agendapunt 6."

Transcriptie

1 Notulen vergadering van de commissie Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 1 september 2009 Voorzitter Mevrouw M.G. Heidkamp (PvdA) Griffier De heer L.F. Nijland commissiegriffier Aanwezig De heer Z. Alkan (CDA), mevrouw J. Buikema, (ChristenUnie), de heer B. Akkus (PvdA) de heer F.J.H. Coopman (BurgerBelangen), mevrouw M.J.J. ter Haar (Groen Links), de heer J.W.M. Harink (CDA), de heer M. Hollander (PvdA), de heer S.M.A. Horsthuis (VVD), de heer L.F.M. Janssen (Progressief Hengelo), de heer R.G. Kok (VVD), de heer V.H. Mulder (SP), mevrouw E.Y. Prent (PvdA), mevrouw M.B. Rouwet-Smits (SP) en de heer M. Vondeling (Hengelo Nu) Verder aanwezig Wethouders: S.J. Bron, J. Oude Alink en G.A.Th. Weber Ambtenaren: de heren Bohnen en Tinselboer Verslag Kantoorprofs 1. Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om uur. 2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken De vragen behorende bij de ingekomen stukken worden behandeld bij agendapunt Verslag vergadering 16 juni 2009 en de actielijst De heer Alkan vraagt of er ontwikkelingen zijn mbt de N18. Wethouder Bron heeft de resultaten nog niet gehoord van het overleg dat donderdag 27 augustus plaatsvond over de N18. N.a.v. de vraag van de heer Janssen over Stichting Tuindorp zegt hij gesproken te hebben met het bestuur. Een vervolgafspraak staat gepland. De zin ' de eenduidigheid is belangrijk' op pagina 6 van het verslag dient verwijderd te worden. Volgens de heer Janssen heeft de heer Heijstek dat niet gezegd. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 5. Mededelingen van het college De heer Bron: Uit de regeling woningbouwstimulering is een subsidie toegekend van 5.000,-- per woning (97 sts) voor het brouwerijterrein. Nieuwe aanvragen worden voorbereid. Westermaat / bereikbaarheid: partijen zijn tevreden over de doorstroming op de Bornsestraat. Een tweede linksaf' op de Bornsestraat is op dit moment niet nodig. Dit jaar wordt een tweede linksaf gerealiseerd op de Europalaan. Ikea is bezig met tekeningen voor een parkeergarage. De hoogtedetecties bij de Enschedestraat en de Deldensestraat werken goed. Mobiliteitsmanagement: volgende week vindt een aantal koplopersbijeenkomst plaats. De Regio Twente gaat een aanvraag indienen voor 3 miljoen. Het convenant wordt volgende week aangeboden aan minister Eurlings. Hij laat begin september weten hoeveel geld beschikbaar is voor Hart van Zuid. Fietsbeleid: een geactualiseerd overzicht volgt. 6. Actualiteiten en vragen van de commissie Ontwerpbestemmingsplan 'Wozoco' Beckum. Er is overleg gaande met TVO, de grondeigenaren en de dorpsraad. Op dit moment is een sluitende exploitatie niet mogelijk en kan het niet in uitvoering gebracht worden. De heer Janssen heeft begrepen dat bewoners teleurgesteld zijn over het handbalveld en de kleedkamer. 1

2 Mevrouw Prent vraagt of er een bouwaanvraag ligt. Op de actiepuntenlijst staat dat er ieder kwartaal een voortgangsrapportage volgt. Zij verzoekt de wethouder de afspraken daarover na te komen. De heer Harink vraagt het college helderheid te creëren voor 1 oktober over de exploitatieopzet en over het handbalveld. Als deze zaak niet op korte termijn opgelost wordt, dan zijn mensen uit Beckum geneigd deze kant op te komen geeft de heer Janssen aan. Wethouder Weber: de vertraging lag bij Welbions, niet bij de gemeente. Er is een projectbesluit in voorbereiding. De verplaatsing van het handbalveld is een probleem. De gemeente heeft toegezegd het probleem voor 1 maart 2010 op te lossen. Daarover zijn gesprekken gaande. Het probleem van de kleedkamers is besproken met de verhuurder van het geheel, de parochie in Beckum. Er is een contract tussen het parochiebestuur en TVO. Het probleem van de kleedkamer is een probleem van die twee partijen. De wethouder zegt een schriftelijke rapportage toe over dit onderwerp voor de volgende keer. ISV bodemmiddelen jaarschijf 2009: Mevrouw Prent heeft een aantal vragen gesteld. Zij is bezorgd over het standpunt van het ministerie van VROM. Zij vraagt zich af of de reactie van de gemeente niet te laat zal komen. De antwoorden op haar vragen zijn vanmiddag via extranet beschikbaar gesteld. Tijdelijk inzaaien voor braakliggende terreinen. De antwoorden zijn vanmiddag op extranet geplaatst laat de griffie weten. De heer Janssen vindt het jammer dat maar een deel van het initiatiefvoorstel wordt overgenomen: wel zaaien, niet egaliseren. - Situatie Ziekenhuisstraat / Kievitstraat: De heer Janssen geeft aan dat het nog steeds niet duidelijk is wie aansprakelijk is. Er loopt al sinds twee jaar een discussie over de grensafscheiding. Eind juni is een gesprek geweest met het hoofd van de afdeling geeft wethouder Weber aan. Er is een aantal vragen gesteld. De conceptbrief, met daarin antwoord op een aantal zaken, heeft de wethouder vanmiddag ontvangen. Hij wordt naar de bewoners gestuurd. De discussie over de grensafscheiding is de wethouder niet bekend. Er is een contract afgesloten waarin afgesproken is dat de sloper een verzekering zou afsluiten voor schade. De familie kan de schade verhalen op de sloper geeft wethouder Weber aan. - Minicontainers: De heer Akkus heeft vernomen dat de apparatuur van Twente Milieu de minicontainers niet zo netjes terugplaatsen nadat ze zijn leeggemaakt. Wethouder Weber geeft aan dat dit een van de aandachtspunten is in de overeenkomst met Twente Milieu. In het eerste half jaar van dit jaar zijn al 20 klachten ontvangen. Vorig jaar waren er 20 klachten in het gehele jaar. Er is contact gezocht met Twente Milieu. - Ontwikkeling terrein Groothuis Oldenzaalsestraat: Mevrouw Rouwet heeft in de krant gelezen over de bouw van een appartementencomplex daar. Ze vraagt hoeveel bouwlagen dit complex mag hebben, waarbij ze een aangenomen amendement in herinnering roept. Wethouder Bron bevestigt dat er vier bouwlagen gebouwd mogen worden maar het stuk waarover in de krant gecommuniceerd is betreft een ander complex dat wel bestaat uit 6 bouwlagen. - Huurderbelangenvereniging: De heer Mulder: Er is een discussie gaande tussen de huurderverenigingen van de twee voormalige corporaties. Deze gaat over de rechtsvorm (vereniging of stichting). Hij heeft voorkeur voor een vereniging, hoewel het een obstakel zou kunnen zijn dat huurders contributie betalen. De overlegwet biedt corporatie ruimte om de kosten voor een huurderbelangenvereniging voor haar rekening te nemen. Hij vraagt het college te bemiddelen. Hij vraagt aanvullend of er schot zit in de bouw van betaalbare huurwoningen. De heer Horsthuis ondersteunt beide vragen. Wethouder Bron neemt de suggestie voor een stichting mee naar het bestuurlijk overleg. De opmerkingen over de bouw van betaalbare huurwoningen vindt hij niet gepast. Hij verwacht dat in oktober een projectenboek gereed is. De heer Mulder waardeert de inzet van de wethouder. Hij vindt echter wel dat er te lang gewacht wordt met een actieve regievoering richting de corporatie(s). - Geluidswal A35: De heer Harink is van mening dat het goed is om - vooruitlopend op dat gronden beschikbaar zijn - procedures op te starten om vertragingen op een later moment te voorkomen. Wethouder Weber ondersteunt dit van harte. De vraag van de A1 ligt echter al langer, en dat wordt eerst opgepakt. 2

3 7. Onderzoek functioneren centrumgebied Slangenbeek Volgens de heer Janssen is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de aan- en afvoer van het verkeer bij het winkelcentrum. Een aantal zaken wordt gemist, zoals een viszaak. Volgens hem is er sinds 2007 al een geïnteresseerde. Hij stelt de wethouder voor contact met deze man op te nemen. De heer Kok sluit zich aan bij de woorden van de heer Janssen vwb de viszaak. De verenigingsmanager van ATC '65 heeft een briljant plan vwb een voetbalkooi. Mevrouw Rouwet vraagt welk budget aangesproken wordt voor het aanpakken van de verkeersproblemen. De heer Coopman is benieuwd naar mogelijkheden om het gebied voor de winkels te overdekken. De heer Alkan verzoekt net als de heer Kok om een spoedige aanpak van de verkeersproblematiek. Zijn fractie is content met het onderzoeksverslag. Volgens mevrouw Ter Haar is er behoefte aan een groentekraam. Het aantal deelnemers aan het onderzoek valt haar tegen. Het lijkt haar lastig om sfeerverhogende middelen budgetneutraal te organiseren. Tot slot vraagt zij ook aandacht voor verkeersmaatregelen. Wethouder Oude Alink legt, betreffende de verkeersproblematiek, uit dat grootse maatregelen op dit moment niet nodig zijn. Uiteraard wordt binnen de huidige kaders gekeken naar de mogelijkheden. Eveneens wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor ambulante handel en voor wat betreft sfeerverhogende elementen. Over de voetbalkooi geeft zij aan dat de gemeente zeker voornemens is voor de oudere jeugd voorzieningen te treffen. Ze staat open voor suggesties. De heren Janssen en Kok verzoeken de wethouder nogmaals te kijken naar de mogelijkheden voor een viskraam op korte termijn. Mevrouw Ter Haar vindt het te onduidelijk wat wel gerealiseerd kan worden en wat niet. Mevrouw Oude Alink zal op korte termijn een terugkoppeling geven voor wat betreft de ambulante handel. De heer Bron neemt het woord over de verkeersproblematiek en de mogelijke oplossingen. Hij geeft aan dat er een bestuurlijke opdracht ligt te kijken wat mogelijk is en wat niet. Het onderzoek wordt afgewacht. Hij verwacht dat er wel voorstellen komen die niet budgettair neutraal uitgevoerd kunnen worden. Er is geen sprake van een verkeersonveilige situatie volgens de wethouder. 8. Kredietaanvraag opstellen voorlopig ontwerp in Stationsplein De heer Coopman merkt op dat de bestrating uit elkaar valt. Hij ziet graag dat er spoedig gestart wordt. Mevrouw Rouwet vraagt of de middelen daarvoor al afgeschreven zijn en of de skatevoorziening in de opdracht meegenomen wordt. Mevrouw Ter Haar sluit zich hierbij aan. Zij constateert dat er van de 4 ton voor het voorlopig ontwerp 2,5 ton over is. Haar voorstel is dit aan te wenden voor de skatevoorziening. De heer Akkus vraagt wat er gaat gebeuren met dat bedrag van 2,5 ton dat nog over lijkt te zijn en wanneer het Stationsplein klaar is. Dit heeft wat hem betreft een hogere prioriteit voor een skatevoorziening. De heer Van Veen vraagt aandacht voor de kiss-and-ride. Wethouder Bron geeft aan dat dit een voortvloeisel is uit het convenant met de provincie. Het stationsplein is fysiek afgeschreven. De heer Bohnen, geeft een toelichting hierop. Er is geen financiering voor een skatebaan in het gebied Stationsplein. Er wordt gekoerst op een voorziening zonder skatevoorziening. Wel wordt gekeken naar andere mogelijke locaties. De kiss-and-ride die nu wordt aangelegd aan de zuidkant van het station wordt op 11 september officieel in gebruik genomen. Mevrouw Ter Haar vindt het vreemd dat een skatevoorziening niet mogelijk is terwijl op andere plekken wel creatief gehandeld wordt om middelen te creëren. Ze vraagt de skatebaan wel op te nemen in het voorlopig ontwerp. Wethouder Bron geeft aan haast te hebben met het stationsplein. Hij ziet geen mogelijkheid om de skatevoorziening op te nemen in het voorlopig ontwerp. Dit zou het plan vertragen. De heer Horsthuis vraagt de wethouder de commissie op de hoogte te houden over mogelijk andere plekken in de toekomst. Het voorstel gaat als bespreekpunt door naar de raad. 9. Kredietaanvraag verbouw toiletten Marktkiosk en herstel Brinktoren Mevrouw Prent juicht de geplande voorziening toe, maar plaatst vraagtekens bij het bedrag van 2 ton. Een bedrag van euro voor de toren vindt zij te gek voor woorden, temeer omdat het niet in eigendom van de gemeente is. 3

4 De heer Harink vraagt aandacht voor een goed communicatietraject, schoonmaak en openingstijden van de voorziening. Hij sluit zich aan bij de opmerking van de PvdA over het bedrag van euro voor de Brinktoren. Mevrouw Ter Haar kan zich niet herinneren dat het bedrag van euro voor de toren binnen het bedrag van euro gepast zou worden. Ze vraagt waarom er geen invalidentoilet is meegenomen. Mevrouw Buikema vraagt hoeveel offertes zijn opgevraagd en of er geen blanco cheque getekend wordt. Niet bekend is of er dragende wanden zijn, waardoor extra kosten kunnen worden doorberekend. De heer Coopman heeft grote moeite met het feit dat het college niet zo creatief is geweest door een invalidentoilet door een kleine aanpassing onder te brengen in de kiosk. Als invalide mensen uit moet wijken naar Best Western dan is dat een buitengewoon slechte zaak en zal zijn fractie tegen het voorstel stemmen. De heer Horsthuis vraagt een reactie op de brief van 13 juli, voor de raadsvergadering. De VVD is van mening dat het plan tot mislukken is gedoemd, zo geeft hij aan. Ieder bedrag dat wordt besteed aan de Brinktoren is verspild geld volgens hem. Hij vraagt aandacht voor openingstijden en schoonmaak van de toiletten. Mevrouw Rouwet stelt hier ook vragen over. De heer Janssen stelt voor dat het college nog even kijkt naar de kosten voor de interne verbouwing van de kiosk. Ook zijn fractie plaatst vraagtekens bij het hoge bedrag. Hij vindt het te gek voor woorden dat invalide mensen naar het Best Western moeten om hun behoefte te doen. Ook zijn fractie zal tegen het voorstel stemmen als er geen andere oplossing komt. Hij zou liever zien dat er geld uitgegeven wordt voor de onderkant van een Brinktoren. Wethouder Weber refereert aan het eerder besproken plan, dat alle toiletten, inclusief invalidentoiletten, op de begane grond van de kiosk zouden komen. Dat voorstel is aangenomen in de raad, waarna veel commotie is ontstaan. Toen is in overleg met de raad besloten het plan terug te nemen en met een nieuw voorstel te komen. Het college staat daar van harte achter. De toiletten blijven gewoon ondergronds. Een invalidentoilet ondergronds is niet geschikt. Dat is ook pas echt 'schreeuwend' duur. De gehandicaptenraad is content met de tijdelijke voorziening bij het Best Western. Bij het stadhuis is eveneens een openbaar toilet voor gehandicapten. Mevrouw Ter Haar vraagt of er overleg is geweest met de Seniorenraad. Dat is niet zo, maar wel uitvoerig met de gehandicaptenraad. In de toekomst wordt gekeken naar een definitieve oplossing in overleg met de gehandicaptenraad. De heer Coopman kan zich niet voorstellen dat er geen invalidentoilet aangebouwd kan worden bij de kiosk. Dat de kiosk een monument is vindt hij maar nonsens en wat hem betreft kan er van alles aangebouwd worden. De heer Janssen meent, dat de kiosk geen monument is, maar dat de gemeente dit zelf zo noemt. Wethouder Weber zegt dat er afbreuk wordt gedaan aan de uitstraling van een monument door er van alles tegenaan te bouwen. De raad heeft aangegeven dat er rijksmonumenten zijn, en dat er gemeentemonumenten zijn. Ook de kiosk is een gemeentemonument. Deze maand starten de werkzaamheden. Voor mevrouw Prent heeft een invalidentoilet meer prioriteit dan een monumentenstatus. Wellicht kan in overleg met de monumentenraad tot een passend ontwerp gekomen worden. Wethouder Weber: aan de buitenkant kan niets veranderd worden zonder dat er een bestemmingsplan gewijzigd moet worden en een bouwvergunning aangevraagd moet worden. En dat betekent een vertraging van nog 's meer dan een jaar. De gemeente heeft toegezegd een bedrag bij de aanpassing van de Brinktoren te zullen doen. In eerste instantie is gesproken over een bedrag van euro voor een klok. Nu gaat het om een bedrag van euro. Dat bedrag komt uit de 5 ton die beschikbaar is gesteld voor de binnenstad geeft wethouder Weber aan. Het is geen gewoon bestek De heer Tinselboer licht de investering nader toe. Alles wordt vandalismeproof gemaakt, er komt een nieuwe pompkelder en de riolering wordt vervangen. De pompkelder doet geen afbreuk aan het gezicht van het gebouw omdat het onder de grond naast de kiosk komt. Er is gekozen voor 1 aannemer (onderhandse procedure). Het is nog steeds de vraag of de te slopen wand dragend is. Het dak wordt onderzocht op wapening. Er is geen originele bouwtekening meer. De meerkosten zullen zitten in het aanbrengen van extra draagbalken. De meerkosten zullen niet meer dan euro bedragen. Hij verwacht tussen 5 en 10 duizend euro. Schoonmaak wordt meegenomen in het contract met de uitbater van de kiosk en er wordt een contract gesloten met een schoonmaakorganisatie. De openingstijden zijn gelijk aan de winkelsluitingstijden en in de weekenden zullen ze wat langer open zijn. Wethouder Weber zegt 'communicatie' op te zullen nemen met wethouder Otten. 4

5 Het bevreemdt de heer Janssen dat er maar 1 aannemer is benaderd. Mevrouw Rouwet vraagt of ook gekeken is naar een rolstoellift aan de trap of een rolstoelbaan. De heer Horsthuis vraagt wat er met het bedrag van euro gebeurt in de Toren. Een bedrag met cijfers achter de komma voor onvoorzien bevreemdt hem. Mevrouw Prent geeft aan het voorstel mee terug te nemen naar de fractie. De heer Harink had de brief graag gehad voor deze vergadering waaruit blijkt dat de gehandicaptenraad akkoord is met de tijdelijke oplossing. Hij vindt dat de openbare toiletten ruimer open moeten zijn dan nu voorgesteld wordt. Hoewel hij de onderbouwing van het bedrag voor de toren duidelijk vindt, plaatst hij nog wel vraagtekens of er zoveel geld in de toren gestoken moet worden. Wethouder Weber zegt dat bij de inschrijving richting de exploitant heel duidelijk gerefereerd is aan de schoonmaak. Dat zit er dus bij in. De tijdelijke oplossing bij Best Western is geen definitieve oplossing. In het station worden toiletten gerealiseerd en er is een openbaar toilet in het stadhuis. De snelheid waarmee men toiletten wil realiseren speelt ook mee om in dit plan geen invalidentoiletten op te nemen. De rolstoelbaan en traplift zijn niet meegenomen. De heer Tinselboer legt uit dat er beneden geen ruimte is voor een invalidentoilet. Er zijn nog gesprekken gaande met de eigenaar van de toren om 'iets', bijvoorbeeld een bloemenkiosk, te realiseren aan de onderkant van de toren. De toren wordt voorzien van een dak en een lichtelement van 3 x 6 meter met daarin veel led-verlichting. Die voorziening kost meer dan euro, waarvan de gemeente euro bijdraagt. De heer Horsthuis vraagt wat het kost om de toren te slopen. De heer Tinselboer vreest dat het een heel kostbare operatie is, omdat er dan ook sprake is van gederfde reclameinkomsten. Het voorstel gaat als bespreekpunt door naar de raad. 10. Delegatie vaststellen exploitatieplan, behorende bij projectbesluit voor een kinderdagverblijf De heer Kok zou graag zien dat in het stuk mee genomen wordt dat er een onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid in verband met al het transport daar. De heer Coopman vraagt of de snelheid bespoedigd wordt door dit te delegeren. Wethouder Weber: een projectbesluit vraagt net zoveel werk als een bestemmingsplan. Hier gaat het om een kleine aanvraag die met grote snelheid uitgevoerd kan worden. Onderzoek is gedaan naar de veiligheid. Die informatie is de raad al toegezonden. Het voorstel gaat als hamerstuk door naar de raad. 11. Voorbereidingsbesluit Weusthag De heer Mulder geeft aan dat zijn fractie niet instemt met het voorstel. De SP stemde destijds ook tegen de bedrijfswoning. De heer Kok geeft aan wel in te kunnen stemmen als de bewoning een relatie heeft met de exploitatie van de Houtmaat. Dit voorstel gaat als hamerstuk door naar de raad. 12. Rondvraag De heer Hollander verzoekt de wethouder met de politie in overleg te treden over het rijgedrag in de Langestraat. Daar is al meerdere malen overleg over geweest geeft wethouder Bron aan. Met de invoering van TOAG zal dit probleem grotendeels verminderd zijn. De voorzitter sluit de vergadering om uur. 5

Notulen van de vergadering van de commissie Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 1 december 2009

Notulen van de vergadering van de commissie Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 1 december 2009 Notulen van de vergadering van de commissie Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 1 december 2009 Voorzitter Griffier Aanwezig Publieke tribune Verder aanwezig Verslag Mevrouw M.G. Heidkamp (PvdA) De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

B E S L U I T E N L I J S T - P L U S

B E S L U I T E N L I J S T - P L U S B E S L U I T E N L I J S T - P L U S Van de openbare van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op woensdag te 19.30 uur Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg Griffier: mevrouw A.M.G. Haarhuis-Oude

Nadere informatie

Notulen van de commissievergadering Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 10 april 2007

Notulen van de commissievergadering Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 10 april 2007 Notulen van de commissievergadering Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 10 april 2007 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders / adviseurs Verslag Mevrouw M.G. Heidkamp (PvdA) De heer H.D. Fikken

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Verslag van de commissievergadering Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 29 september 2009

Verslag van de commissievergadering Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 29 september 2009 Verslag van de commissievergadering Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 29 september 2009 Voorzitter Griffier Portefeuillehouders Publieke tribune Ca. 40 Verslag Kantoorprofs.nl Mevrouw M.G. Heidkamp (PvdA)

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering 01-09-2015

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering 01-09-2015 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering 01-09-2015 Plaats Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd 20.00 uur Aanwezig mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw A. Vermeer, mevrouw J. van Hoey Smith, mevrouw

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Notulen vergadering commissie Fysiek gemeente Hengelo d.d. 23 september 2008

Notulen vergadering commissie Fysiek gemeente Hengelo d.d. 23 september 2008 Notulen vergadering commissie Fysiek gemeente Hengelo d.d. 23 september 2008 Voorzitter Mevrouw M.G. Heidkamp (PvdA) Griffier De heer L.F. Nijland commissiegriffier Aanwezig de heer Z. Alkan (CDA), de

Nadere informatie

B E S L U I T E N L I J S T - P L U S. Van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op woensdag 11 mei 2016 te 19.

B E S L U I T E N L I J S T - P L U S. Van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op woensdag 11 mei 2016 te 19. B E S L U I T E N L I J S T - P L U S Van de openbare van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op woensdag te 19.30 uur Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg Griffier: G.J. Eeftink Aanwezig

Nadere informatie

B E S L U I T E N L I J S T - P L U S

B E S L U I T E N L I J S T - P L U S B E S L U I T E N L I J S T - P L U S Van de openbare van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op dinsdag te 19.30 uur Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg Griffier: G.J. Eeftink Aanwezig

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad.

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad. Nr. 818/OWS (27) Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor het verstrekken van een bijdrage van maximaal. 9., - aan Scholen aan Zee in de bouwkosten van de multifunctionele sporthal in Julianadorp

Nadere informatie

Notulen van de gezamenlijke commissievergadering gemeente Hengelo (O), over de kredietcrisis op 22 april te uur

Notulen van de gezamenlijke commissievergadering gemeente Hengelo (O), over de kredietcrisis op 22 april te uur 1 Notulen van de gezamenlijke commissievergadering gemeente Hengelo (O), over de kredietcrisis op 22 april te 19.30 uur Voorzitter Griffier Aanwezig de heer P.G Rutgers (PvdA) de heer L.F. Nijland De heer

Nadere informatie

Notulen van de commissievergadering Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 28 november 2006

Notulen van de commissievergadering Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 28 november 2006 Notulen van de commissievergadering Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 28 november 2006 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders Adviseurs Afwezig Verslag Mevrouw M.G. Heidkamp (PvdA) De heer

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

15 juli 2013. Krimpen aan den IJssel

15 juli 2013. Krimpen aan den IJssel Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 juli 2013. Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak gefaseerde sanering asbest, brandveiligheid

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 25 november 2014 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016 Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016 Plaats Aanvangstijd Aanwezig Afwezig: Collegeleden Voorzitter Griffier Opgesteld door : Raadzaal : 20.00 uur : CDA: mevrouw J. Rexwinkel en de

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening Onderwerp Volgnr. 2014-001 Delegatie vaststelling Exploitatieplan art. 6.12 lid 3 Wet ruimtelijke ordening Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar S. Ouwerkerk Afdeling Ruimte Datum voorstel

Nadere informatie

Behandeling in de raadscommissie

Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 12G200956 PORT.HOUD: Oude Alink ONDERWERP: Variantkeuze aanleg warmteleiding Boortorenweg. Griffie-advies voor behandeling in commissie

Nadere informatie

De grondexploitatie behorend bij de ontwikkeling van de Kanaalzone in Hart van Zuid vast te stellen.

De grondexploitatie behorend bij de ontwikkeling van de Kanaalzone in Hart van Zuid vast te stellen. Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 17-07-2012 AGENDAPUNT C1 Reg.nr. 12G200599 PORTH./SECTOR Mulder Grondexploitatie kanaalzone Hart van Zuid De grondexploitatie behorend bij

Nadere informatie

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 25 september 2014

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 25 september 2014 LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 25 september 2014 Agenda 4 -- Notulen van de raadsvergadering van 12 juni 2014. 6 -- Notulen van de raadsvergadering

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Projectbesluitprocedure De Haal 58a. Dienstverlening DV-ADE CBW-CST

Raadsvoorstel. Projectbesluitprocedure De Haal 58a. Dienstverlening DV-ADE CBW-CST Titel Nummer 10/50 Projectbesluitprocedure De Haal 58a Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Verzoek om medewerking te verlenen aan de projectbesluitprocedure De Haal 58a Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

mevrouw J.L. van Hulst Mazirel mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

mevrouw J.L. van Hulst Mazirel mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk Ontwerpverslag vergadering commissie Openbare Ruimte Datum: 10 mei 2012 Voorzitter: Secretaris: Portefeuillehouder: Aanwezige commissieleden: mevrouw J.L. van Hulst Mazirel mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

2. Vaststellen van de agenda De voorzitter stelt voor te beginnen met de presentatie die behoort bij agendapunt 8.

2. Vaststellen van de agenda De voorzitter stelt voor te beginnen met de presentatie die behoort bij agendapunt 8. Notulen van de commissievergadering Bestuur van gemeente Hengelo d.d. 2 september 2009 Voorzitter Commissiegriffier Aanwezig De heer P.G. Rutgers De heer J. Cozijnsen De heer E. Alkema (ChristenUnie),

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009

Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009 Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009 Aanwezig Afwezig Mevr. A. Hegger (voorzitter) Dhr. D. Van Bunder (commissiegriffier) Dhr. P. de Cock (lid) Dhr. F. Smits (lid) Dhr. W. Waumans (plv. lid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls

Nadere informatie

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Stand van zaken fysieke projecten in Zuid Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Plaats De Posten Huidige fysieke projecten in Zuid Het Rutbeek/bungalowpark, PL: René Pruysers Beekwoude, PL: René Pruysers

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

: 31 maart 2015, 19:30 uur, Stadhuis/Raadzaal

: 31 maart 2015, 19:30 uur, Stadhuis/Raadzaal Afsprakenlijst Onderwerp : Verslag van Commissie Ruimte d.d. 31 maart 2015 Datum, tijd & locatie : 31 maart 2015, 19:30 uur, Stadhuis/Raadzaal Aanwezig : Dhr. J. Jacobs (CDA) Dhr. R. Bannink (VVD) Mevr.

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere De raad van de gemeente Almere, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2016; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidsleningen

Nadere informatie

De heer F.A.M. Kerckhaert (burgemeester) en wethouders B. Otten en G.A. ter Ellen

De heer F.A.M. Kerckhaert (burgemeester) en wethouders B. Otten en G.A. ter Ellen Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 20 februari 2008 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders/ Adviseurs Verslag De heer P.G. Rutgers (PvdA) De heer H.A.J.

Nadere informatie

CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012

CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012 CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012 Voorzitter Commissiegriffier Aanwezig de leden Afwezig de leden Plaatsvervangende leden Deelnemers aan de beraadslagingen

Nadere informatie

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 21 oktober 2010

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 21 oktober 2010 Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 21 oktober 2010 Voorzitter Griffier Aanwezig Insprekers Portefeuillehouders Verslag De heer K. Mulder De heer H.A.B. Boerrigter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Samenvatting Bijgaand treft u het plan aan ten behoeve van het groot onderhoud van de toren van de Hervormde kerk te Woudrichem.

Samenvatting Bijgaand treft u het plan aan ten behoeve van het groot onderhoud van de toren van de Hervormde kerk te Woudrichem. Onderwerp Volgnr. 2015-014 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling Groot onderhoud toren Woudrichem 15.0005639 / 2015Z00524 15.0005639 wethouder P. Jorritsma de raad E. Smulders Bouw- en Woningtoezicht

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Concept verslag commissie Ruimte d.d. 11 mei 2011

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Concept verslag commissie Ruimte d.d. 11 mei 2011 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig (met kennisgeving) Mevr. M. Steenbergen Mevrouw M. de Groot, (voorzitter), de dames D. Eikelenboom (SP), I. van den Brand (PvdA), A. Naaijkens (VVD) en de heren B. van de

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op dinsdag 15 september 2009 te 19.

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op dinsdag 15 september 2009 te 19. V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op dinsdag 15 september 2009 te 19.30 uur 2 15 september 2009 -- 3 15 september 2009 AGENDA: Port.H. A ALGEMEEN

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

F. van Beeck, E. Croonenberg, K. Joosten, M. Kuijpers, W. Truyen, J. Westenberg

F. van Beeck, E. Croonenberg, K. Joosten, M. Kuijpers, W. Truyen, J. Westenberg CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEMEENTE WEERT D.D. 27-11-2012 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls (WL), C.J.C.

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS.

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS. UITKOMSTEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 30 november 2010 Nummer Onderwerp Actie 10-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: BMV Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2014/45 Behandelend ambtenaar : Tim Senden Agendapunt : Portefeuille : Samenleving en Leefbaarheid Registratienummer :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 29 november 2006

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 29 november 2006 Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 29 november 2006 Voorzitter De heer P.G. Rutgers Griffier De heer J. Cozijnsen Aanwezig de heer R.J. Fens (VVD), de heer W.L.M.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 maart 2016, nummer

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 maart 2016, nummer .~... :.semeente DéVenbar RAADSBESLUIT Onderwerp Bestemmingsplan Onderdoorgang spoor Oostriklaan Voorstelnummer 2016-154 Raadstafel d.d. 6 april 2016 Raadsvergadering 20 april 2016 De raad van de gemeente

Nadere informatie

: wethouder C.J.A. van Lith, wethouder E.G. Mulder en de heer P.v.d. Wurff. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

: wethouder C.J.A. van Lith, wethouder E.G. Mulder en de heer P.v.d. Wurff. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied, gehouden op woensdag 9 oktober 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink Y Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Danielle Lambour Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.:

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: Preadvies Portefeuillehouder : R.A.J.M. van Eijkeren Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: 2012.10602 Onderwerp : Voorstel inzake geactualiseerde grondexploitatie en geactualiseerd exploitatieplan

Nadere informatie

VERSLAG. 4. Bestuursrapportage Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd: 1. De concept-bestuursrapportage te bespreken.

VERSLAG. 4. Bestuursrapportage Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd: 1. De concept-bestuursrapportage te bespreken. VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 11 december 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort de heer R. de Vries (voorzitter) de heer M. Tigelaar Gemeente Baarn Mevrouw

Nadere informatie

zaakonderwerp omschrijvingbt soortbt programmanum merbt

zaakonderwerp omschrijvingbt soortbt programmanum merbt onderwerp omschrijving soort programma udernaam 0478 43 Stand van zaken bewustmaking niet verstenen tuinen (motie uit 2012) Bij bespreking van het Integraal Waterplan Haarlem zegt wethouder Mulder toe

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd.

2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd. Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 7 juli 2011 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders Overig Verslag De heer K. Mulder Mevrouw G.J. van den Berg De heer

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 15 december 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00947 Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Datum: 20 november 2012 met voortzetting op 21 november 2012 Plaats: raadszaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Tijd: 19.30 uur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie