De vragen behorende bij de ingekomen stukken worden behandeld bij agendapunt 6.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vragen behorende bij de ingekomen stukken worden behandeld bij agendapunt 6."

Transcriptie

1 Notulen vergadering van de commissie Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 1 september 2009 Voorzitter Mevrouw M.G. Heidkamp (PvdA) Griffier De heer L.F. Nijland commissiegriffier Aanwezig De heer Z. Alkan (CDA), mevrouw J. Buikema, (ChristenUnie), de heer B. Akkus (PvdA) de heer F.J.H. Coopman (BurgerBelangen), mevrouw M.J.J. ter Haar (Groen Links), de heer J.W.M. Harink (CDA), de heer M. Hollander (PvdA), de heer S.M.A. Horsthuis (VVD), de heer L.F.M. Janssen (Progressief Hengelo), de heer R.G. Kok (VVD), de heer V.H. Mulder (SP), mevrouw E.Y. Prent (PvdA), mevrouw M.B. Rouwet-Smits (SP) en de heer M. Vondeling (Hengelo Nu) Verder aanwezig Wethouders: S.J. Bron, J. Oude Alink en G.A.Th. Weber Ambtenaren: de heren Bohnen en Tinselboer Verslag Kantoorprofs 1. Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om uur. 2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken De vragen behorende bij de ingekomen stukken worden behandeld bij agendapunt Verslag vergadering 16 juni 2009 en de actielijst De heer Alkan vraagt of er ontwikkelingen zijn mbt de N18. Wethouder Bron heeft de resultaten nog niet gehoord van het overleg dat donderdag 27 augustus plaatsvond over de N18. N.a.v. de vraag van de heer Janssen over Stichting Tuindorp zegt hij gesproken te hebben met het bestuur. Een vervolgafspraak staat gepland. De zin ' de eenduidigheid is belangrijk' op pagina 6 van het verslag dient verwijderd te worden. Volgens de heer Janssen heeft de heer Heijstek dat niet gezegd. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 5. Mededelingen van het college De heer Bron: Uit de regeling woningbouwstimulering is een subsidie toegekend van 5.000,-- per woning (97 sts) voor het brouwerijterrein. Nieuwe aanvragen worden voorbereid. Westermaat / bereikbaarheid: partijen zijn tevreden over de doorstroming op de Bornsestraat. Een tweede linksaf' op de Bornsestraat is op dit moment niet nodig. Dit jaar wordt een tweede linksaf gerealiseerd op de Europalaan. Ikea is bezig met tekeningen voor een parkeergarage. De hoogtedetecties bij de Enschedestraat en de Deldensestraat werken goed. Mobiliteitsmanagement: volgende week vindt een aantal koplopersbijeenkomst plaats. De Regio Twente gaat een aanvraag indienen voor 3 miljoen. Het convenant wordt volgende week aangeboden aan minister Eurlings. Hij laat begin september weten hoeveel geld beschikbaar is voor Hart van Zuid. Fietsbeleid: een geactualiseerd overzicht volgt. 6. Actualiteiten en vragen van de commissie Ontwerpbestemmingsplan 'Wozoco' Beckum. Er is overleg gaande met TVO, de grondeigenaren en de dorpsraad. Op dit moment is een sluitende exploitatie niet mogelijk en kan het niet in uitvoering gebracht worden. De heer Janssen heeft begrepen dat bewoners teleurgesteld zijn over het handbalveld en de kleedkamer. 1

2 Mevrouw Prent vraagt of er een bouwaanvraag ligt. Op de actiepuntenlijst staat dat er ieder kwartaal een voortgangsrapportage volgt. Zij verzoekt de wethouder de afspraken daarover na te komen. De heer Harink vraagt het college helderheid te creëren voor 1 oktober over de exploitatieopzet en over het handbalveld. Als deze zaak niet op korte termijn opgelost wordt, dan zijn mensen uit Beckum geneigd deze kant op te komen geeft de heer Janssen aan. Wethouder Weber: de vertraging lag bij Welbions, niet bij de gemeente. Er is een projectbesluit in voorbereiding. De verplaatsing van het handbalveld is een probleem. De gemeente heeft toegezegd het probleem voor 1 maart 2010 op te lossen. Daarover zijn gesprekken gaande. Het probleem van de kleedkamers is besproken met de verhuurder van het geheel, de parochie in Beckum. Er is een contract tussen het parochiebestuur en TVO. Het probleem van de kleedkamer is een probleem van die twee partijen. De wethouder zegt een schriftelijke rapportage toe over dit onderwerp voor de volgende keer. ISV bodemmiddelen jaarschijf 2009: Mevrouw Prent heeft een aantal vragen gesteld. Zij is bezorgd over het standpunt van het ministerie van VROM. Zij vraagt zich af of de reactie van de gemeente niet te laat zal komen. De antwoorden op haar vragen zijn vanmiddag via extranet beschikbaar gesteld. Tijdelijk inzaaien voor braakliggende terreinen. De antwoorden zijn vanmiddag op extranet geplaatst laat de griffie weten. De heer Janssen vindt het jammer dat maar een deel van het initiatiefvoorstel wordt overgenomen: wel zaaien, niet egaliseren. - Situatie Ziekenhuisstraat / Kievitstraat: De heer Janssen geeft aan dat het nog steeds niet duidelijk is wie aansprakelijk is. Er loopt al sinds twee jaar een discussie over de grensafscheiding. Eind juni is een gesprek geweest met het hoofd van de afdeling geeft wethouder Weber aan. Er is een aantal vragen gesteld. De conceptbrief, met daarin antwoord op een aantal zaken, heeft de wethouder vanmiddag ontvangen. Hij wordt naar de bewoners gestuurd. De discussie over de grensafscheiding is de wethouder niet bekend. Er is een contract afgesloten waarin afgesproken is dat de sloper een verzekering zou afsluiten voor schade. De familie kan de schade verhalen op de sloper geeft wethouder Weber aan. - Minicontainers: De heer Akkus heeft vernomen dat de apparatuur van Twente Milieu de minicontainers niet zo netjes terugplaatsen nadat ze zijn leeggemaakt. Wethouder Weber geeft aan dat dit een van de aandachtspunten is in de overeenkomst met Twente Milieu. In het eerste half jaar van dit jaar zijn al 20 klachten ontvangen. Vorig jaar waren er 20 klachten in het gehele jaar. Er is contact gezocht met Twente Milieu. - Ontwikkeling terrein Groothuis Oldenzaalsestraat: Mevrouw Rouwet heeft in de krant gelezen over de bouw van een appartementencomplex daar. Ze vraagt hoeveel bouwlagen dit complex mag hebben, waarbij ze een aangenomen amendement in herinnering roept. Wethouder Bron bevestigt dat er vier bouwlagen gebouwd mogen worden maar het stuk waarover in de krant gecommuniceerd is betreft een ander complex dat wel bestaat uit 6 bouwlagen. - Huurderbelangenvereniging: De heer Mulder: Er is een discussie gaande tussen de huurderverenigingen van de twee voormalige corporaties. Deze gaat over de rechtsvorm (vereniging of stichting). Hij heeft voorkeur voor een vereniging, hoewel het een obstakel zou kunnen zijn dat huurders contributie betalen. De overlegwet biedt corporatie ruimte om de kosten voor een huurderbelangenvereniging voor haar rekening te nemen. Hij vraagt het college te bemiddelen. Hij vraagt aanvullend of er schot zit in de bouw van betaalbare huurwoningen. De heer Horsthuis ondersteunt beide vragen. Wethouder Bron neemt de suggestie voor een stichting mee naar het bestuurlijk overleg. De opmerkingen over de bouw van betaalbare huurwoningen vindt hij niet gepast. Hij verwacht dat in oktober een projectenboek gereed is. De heer Mulder waardeert de inzet van de wethouder. Hij vindt echter wel dat er te lang gewacht wordt met een actieve regievoering richting de corporatie(s). - Geluidswal A35: De heer Harink is van mening dat het goed is om - vooruitlopend op dat gronden beschikbaar zijn - procedures op te starten om vertragingen op een later moment te voorkomen. Wethouder Weber ondersteunt dit van harte. De vraag van de A1 ligt echter al langer, en dat wordt eerst opgepakt. 2

3 7. Onderzoek functioneren centrumgebied Slangenbeek Volgens de heer Janssen is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de aan- en afvoer van het verkeer bij het winkelcentrum. Een aantal zaken wordt gemist, zoals een viszaak. Volgens hem is er sinds 2007 al een geïnteresseerde. Hij stelt de wethouder voor contact met deze man op te nemen. De heer Kok sluit zich aan bij de woorden van de heer Janssen vwb de viszaak. De verenigingsmanager van ATC '65 heeft een briljant plan vwb een voetbalkooi. Mevrouw Rouwet vraagt welk budget aangesproken wordt voor het aanpakken van de verkeersproblemen. De heer Coopman is benieuwd naar mogelijkheden om het gebied voor de winkels te overdekken. De heer Alkan verzoekt net als de heer Kok om een spoedige aanpak van de verkeersproblematiek. Zijn fractie is content met het onderzoeksverslag. Volgens mevrouw Ter Haar is er behoefte aan een groentekraam. Het aantal deelnemers aan het onderzoek valt haar tegen. Het lijkt haar lastig om sfeerverhogende middelen budgetneutraal te organiseren. Tot slot vraagt zij ook aandacht voor verkeersmaatregelen. Wethouder Oude Alink legt, betreffende de verkeersproblematiek, uit dat grootse maatregelen op dit moment niet nodig zijn. Uiteraard wordt binnen de huidige kaders gekeken naar de mogelijkheden. Eveneens wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor ambulante handel en voor wat betreft sfeerverhogende elementen. Over de voetbalkooi geeft zij aan dat de gemeente zeker voornemens is voor de oudere jeugd voorzieningen te treffen. Ze staat open voor suggesties. De heren Janssen en Kok verzoeken de wethouder nogmaals te kijken naar de mogelijkheden voor een viskraam op korte termijn. Mevrouw Ter Haar vindt het te onduidelijk wat wel gerealiseerd kan worden en wat niet. Mevrouw Oude Alink zal op korte termijn een terugkoppeling geven voor wat betreft de ambulante handel. De heer Bron neemt het woord over de verkeersproblematiek en de mogelijke oplossingen. Hij geeft aan dat er een bestuurlijke opdracht ligt te kijken wat mogelijk is en wat niet. Het onderzoek wordt afgewacht. Hij verwacht dat er wel voorstellen komen die niet budgettair neutraal uitgevoerd kunnen worden. Er is geen sprake van een verkeersonveilige situatie volgens de wethouder. 8. Kredietaanvraag opstellen voorlopig ontwerp in Stationsplein De heer Coopman merkt op dat de bestrating uit elkaar valt. Hij ziet graag dat er spoedig gestart wordt. Mevrouw Rouwet vraagt of de middelen daarvoor al afgeschreven zijn en of de skatevoorziening in de opdracht meegenomen wordt. Mevrouw Ter Haar sluit zich hierbij aan. Zij constateert dat er van de 4 ton voor het voorlopig ontwerp 2,5 ton over is. Haar voorstel is dit aan te wenden voor de skatevoorziening. De heer Akkus vraagt wat er gaat gebeuren met dat bedrag van 2,5 ton dat nog over lijkt te zijn en wanneer het Stationsplein klaar is. Dit heeft wat hem betreft een hogere prioriteit voor een skatevoorziening. De heer Van Veen vraagt aandacht voor de kiss-and-ride. Wethouder Bron geeft aan dat dit een voortvloeisel is uit het convenant met de provincie. Het stationsplein is fysiek afgeschreven. De heer Bohnen, geeft een toelichting hierop. Er is geen financiering voor een skatebaan in het gebied Stationsplein. Er wordt gekoerst op een voorziening zonder skatevoorziening. Wel wordt gekeken naar andere mogelijke locaties. De kiss-and-ride die nu wordt aangelegd aan de zuidkant van het station wordt op 11 september officieel in gebruik genomen. Mevrouw Ter Haar vindt het vreemd dat een skatevoorziening niet mogelijk is terwijl op andere plekken wel creatief gehandeld wordt om middelen te creëren. Ze vraagt de skatebaan wel op te nemen in het voorlopig ontwerp. Wethouder Bron geeft aan haast te hebben met het stationsplein. Hij ziet geen mogelijkheid om de skatevoorziening op te nemen in het voorlopig ontwerp. Dit zou het plan vertragen. De heer Horsthuis vraagt de wethouder de commissie op de hoogte te houden over mogelijk andere plekken in de toekomst. Het voorstel gaat als bespreekpunt door naar de raad. 9. Kredietaanvraag verbouw toiletten Marktkiosk en herstel Brinktoren Mevrouw Prent juicht de geplande voorziening toe, maar plaatst vraagtekens bij het bedrag van 2 ton. Een bedrag van euro voor de toren vindt zij te gek voor woorden, temeer omdat het niet in eigendom van de gemeente is. 3

4 De heer Harink vraagt aandacht voor een goed communicatietraject, schoonmaak en openingstijden van de voorziening. Hij sluit zich aan bij de opmerking van de PvdA over het bedrag van euro voor de Brinktoren. Mevrouw Ter Haar kan zich niet herinneren dat het bedrag van euro voor de toren binnen het bedrag van euro gepast zou worden. Ze vraagt waarom er geen invalidentoilet is meegenomen. Mevrouw Buikema vraagt hoeveel offertes zijn opgevraagd en of er geen blanco cheque getekend wordt. Niet bekend is of er dragende wanden zijn, waardoor extra kosten kunnen worden doorberekend. De heer Coopman heeft grote moeite met het feit dat het college niet zo creatief is geweest door een invalidentoilet door een kleine aanpassing onder te brengen in de kiosk. Als invalide mensen uit moet wijken naar Best Western dan is dat een buitengewoon slechte zaak en zal zijn fractie tegen het voorstel stemmen. De heer Horsthuis vraagt een reactie op de brief van 13 juli, voor de raadsvergadering. De VVD is van mening dat het plan tot mislukken is gedoemd, zo geeft hij aan. Ieder bedrag dat wordt besteed aan de Brinktoren is verspild geld volgens hem. Hij vraagt aandacht voor openingstijden en schoonmaak van de toiletten. Mevrouw Rouwet stelt hier ook vragen over. De heer Janssen stelt voor dat het college nog even kijkt naar de kosten voor de interne verbouwing van de kiosk. Ook zijn fractie plaatst vraagtekens bij het hoge bedrag. Hij vindt het te gek voor woorden dat invalide mensen naar het Best Western moeten om hun behoefte te doen. Ook zijn fractie zal tegen het voorstel stemmen als er geen andere oplossing komt. Hij zou liever zien dat er geld uitgegeven wordt voor de onderkant van een Brinktoren. Wethouder Weber refereert aan het eerder besproken plan, dat alle toiletten, inclusief invalidentoiletten, op de begane grond van de kiosk zouden komen. Dat voorstel is aangenomen in de raad, waarna veel commotie is ontstaan. Toen is in overleg met de raad besloten het plan terug te nemen en met een nieuw voorstel te komen. Het college staat daar van harte achter. De toiletten blijven gewoon ondergronds. Een invalidentoilet ondergronds is niet geschikt. Dat is ook pas echt 'schreeuwend' duur. De gehandicaptenraad is content met de tijdelijke voorziening bij het Best Western. Bij het stadhuis is eveneens een openbaar toilet voor gehandicapten. Mevrouw Ter Haar vraagt of er overleg is geweest met de Seniorenraad. Dat is niet zo, maar wel uitvoerig met de gehandicaptenraad. In de toekomst wordt gekeken naar een definitieve oplossing in overleg met de gehandicaptenraad. De heer Coopman kan zich niet voorstellen dat er geen invalidentoilet aangebouwd kan worden bij de kiosk. Dat de kiosk een monument is vindt hij maar nonsens en wat hem betreft kan er van alles aangebouwd worden. De heer Janssen meent, dat de kiosk geen monument is, maar dat de gemeente dit zelf zo noemt. Wethouder Weber zegt dat er afbreuk wordt gedaan aan de uitstraling van een monument door er van alles tegenaan te bouwen. De raad heeft aangegeven dat er rijksmonumenten zijn, en dat er gemeentemonumenten zijn. Ook de kiosk is een gemeentemonument. Deze maand starten de werkzaamheden. Voor mevrouw Prent heeft een invalidentoilet meer prioriteit dan een monumentenstatus. Wellicht kan in overleg met de monumentenraad tot een passend ontwerp gekomen worden. Wethouder Weber: aan de buitenkant kan niets veranderd worden zonder dat er een bestemmingsplan gewijzigd moet worden en een bouwvergunning aangevraagd moet worden. En dat betekent een vertraging van nog 's meer dan een jaar. De gemeente heeft toegezegd een bedrag bij de aanpassing van de Brinktoren te zullen doen. In eerste instantie is gesproken over een bedrag van euro voor een klok. Nu gaat het om een bedrag van euro. Dat bedrag komt uit de 5 ton die beschikbaar is gesteld voor de binnenstad geeft wethouder Weber aan. Het is geen gewoon bestek De heer Tinselboer licht de investering nader toe. Alles wordt vandalismeproof gemaakt, er komt een nieuwe pompkelder en de riolering wordt vervangen. De pompkelder doet geen afbreuk aan het gezicht van het gebouw omdat het onder de grond naast de kiosk komt. Er is gekozen voor 1 aannemer (onderhandse procedure). Het is nog steeds de vraag of de te slopen wand dragend is. Het dak wordt onderzocht op wapening. Er is geen originele bouwtekening meer. De meerkosten zullen zitten in het aanbrengen van extra draagbalken. De meerkosten zullen niet meer dan euro bedragen. Hij verwacht tussen 5 en 10 duizend euro. Schoonmaak wordt meegenomen in het contract met de uitbater van de kiosk en er wordt een contract gesloten met een schoonmaakorganisatie. De openingstijden zijn gelijk aan de winkelsluitingstijden en in de weekenden zullen ze wat langer open zijn. Wethouder Weber zegt 'communicatie' op te zullen nemen met wethouder Otten. 4

5 Het bevreemdt de heer Janssen dat er maar 1 aannemer is benaderd. Mevrouw Rouwet vraagt of ook gekeken is naar een rolstoellift aan de trap of een rolstoelbaan. De heer Horsthuis vraagt wat er met het bedrag van euro gebeurt in de Toren. Een bedrag met cijfers achter de komma voor onvoorzien bevreemdt hem. Mevrouw Prent geeft aan het voorstel mee terug te nemen naar de fractie. De heer Harink had de brief graag gehad voor deze vergadering waaruit blijkt dat de gehandicaptenraad akkoord is met de tijdelijke oplossing. Hij vindt dat de openbare toiletten ruimer open moeten zijn dan nu voorgesteld wordt. Hoewel hij de onderbouwing van het bedrag voor de toren duidelijk vindt, plaatst hij nog wel vraagtekens of er zoveel geld in de toren gestoken moet worden. Wethouder Weber zegt dat bij de inschrijving richting de exploitant heel duidelijk gerefereerd is aan de schoonmaak. Dat zit er dus bij in. De tijdelijke oplossing bij Best Western is geen definitieve oplossing. In het station worden toiletten gerealiseerd en er is een openbaar toilet in het stadhuis. De snelheid waarmee men toiletten wil realiseren speelt ook mee om in dit plan geen invalidentoiletten op te nemen. De rolstoelbaan en traplift zijn niet meegenomen. De heer Tinselboer legt uit dat er beneden geen ruimte is voor een invalidentoilet. Er zijn nog gesprekken gaande met de eigenaar van de toren om 'iets', bijvoorbeeld een bloemenkiosk, te realiseren aan de onderkant van de toren. De toren wordt voorzien van een dak en een lichtelement van 3 x 6 meter met daarin veel led-verlichting. Die voorziening kost meer dan euro, waarvan de gemeente euro bijdraagt. De heer Horsthuis vraagt wat het kost om de toren te slopen. De heer Tinselboer vreest dat het een heel kostbare operatie is, omdat er dan ook sprake is van gederfde reclameinkomsten. Het voorstel gaat als bespreekpunt door naar de raad. 10. Delegatie vaststellen exploitatieplan, behorende bij projectbesluit voor een kinderdagverblijf De heer Kok zou graag zien dat in het stuk mee genomen wordt dat er een onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid in verband met al het transport daar. De heer Coopman vraagt of de snelheid bespoedigd wordt door dit te delegeren. Wethouder Weber: een projectbesluit vraagt net zoveel werk als een bestemmingsplan. Hier gaat het om een kleine aanvraag die met grote snelheid uitgevoerd kan worden. Onderzoek is gedaan naar de veiligheid. Die informatie is de raad al toegezonden. Het voorstel gaat als hamerstuk door naar de raad. 11. Voorbereidingsbesluit Weusthag De heer Mulder geeft aan dat zijn fractie niet instemt met het voorstel. De SP stemde destijds ook tegen de bedrijfswoning. De heer Kok geeft aan wel in te kunnen stemmen als de bewoning een relatie heeft met de exploitatie van de Houtmaat. Dit voorstel gaat als hamerstuk door naar de raad. 12. Rondvraag De heer Hollander verzoekt de wethouder met de politie in overleg te treden over het rijgedrag in de Langestraat. Daar is al meerdere malen overleg over geweest geeft wethouder Bron aan. Met de invoering van TOAG zal dit probleem grotendeels verminderd zijn. De voorzitter sluit de vergadering om uur. 5

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad.

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad. Nr. 818/OWS (27) Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor het verstrekken van een bijdrage van maximaal. 9., - aan Scholen aan Zee in de bouwkosten van de multifunctionele sporthal in Julianadorp

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

De heer F.A.M. Kerckhaert (burgemeester) en wethouders B. Otten en G.A. ter Ellen

De heer F.A.M. Kerckhaert (burgemeester) en wethouders B. Otten en G.A. ter Ellen Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 20 februari 2008 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders/ Adviseurs Verslag De heer P.G. Rutgers (PvdA) De heer H.A.J.

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

15 juli 2013. Krimpen aan den IJssel

15 juli 2013. Krimpen aan den IJssel Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 juli 2013. Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak gefaseerde sanering asbest, brandveiligheid

Nadere informatie

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Bijlage 3 Verklaring Van Geen Bedenkingen -2- Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 januari 2012 Nummer : 16 Commissie : Commissie Grondgebied

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 13G200122 PORT.HOUD: OA ONDERWERP: subsidie onderhoud AED's Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad RAADSGRIFFIE GRIFFIER:

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Concept verslag commissie Ruimte d.d. 11 mei 2011

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Concept verslag commissie Ruimte d.d. 11 mei 2011 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig (met kennisgeving) Mevr. M. Steenbergen Mevrouw M. de Groot, (voorzitter), de dames D. Eikelenboom (SP), I. van den Brand (PvdA), A. Naaijkens (VVD) en de heren B. van de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

2. Vaststellen van de agenda De voorzitter stelt voor te beginnen met de presentatie die behoort bij agendapunt 8.

2. Vaststellen van de agenda De voorzitter stelt voor te beginnen met de presentatie die behoort bij agendapunt 8. Notulen van de commissievergadering Bestuur van gemeente Hengelo d.d. 2 september 2009 Voorzitter Commissiegriffier Aanwezig De heer P.G. Rutgers De heer J. Cozijnsen De heer E. Alkema (ChristenUnie),

Nadere informatie

De grondexploitatie behorend bij de ontwikkeling van de Kanaalzone in Hart van Zuid vast te stellen.

De grondexploitatie behorend bij de ontwikkeling van de Kanaalzone in Hart van Zuid vast te stellen. Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 17-07-2012 AGENDAPUNT C1 Reg.nr. 12G200599 PORTH./SECTOR Mulder Grondexploitatie kanaalzone Hart van Zuid De grondexploitatie behorend bij

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

zaakonderwerp omschrijvingbt soortbt programmanum merbt

zaakonderwerp omschrijvingbt soortbt programmanum merbt onderwerp omschrijving soort programma udernaam 0478 43 Stand van zaken bewustmaking niet verstenen tuinen (motie uit 2012) Bij bespreking van het Integraal Waterplan Haarlem zegt wethouder Mulder toe

Nadere informatie

Verslag van de commissievergadering Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 22 januari 2009

Verslag van de commissievergadering Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 22 januari 2009 Verslag van de commissievergadering Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 22 januari 2009 Voorzitter Griffier Mevrouw M.G. Heidkamp (PvdA) De heer L.F. Nijland De heer Z. Alkan (CDA), de heer E. Alkema (ChristenUnie),

Nadere informatie

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 20 december 2006

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 20 december 2006 Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 20 december 2006 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders / adviseurs Afwezig Verslag De heer P.G. Rutgers De heer H.A.J.

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS.

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS. UITKOMSTEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 30 november 2010 Nummer Onderwerp Actie 10-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Nr.: 48 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Aanwezig: de wethouders: de secretaris: B.M. Groen, burgemeester-loco Ing. A.A.G. van Mierlo M. Buijs Dr. M.G.M.

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd.

2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd. Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 7 juli 2011 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders Overig Verslag De heer K. Mulder Mevrouw G.J. van den Berg De heer

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ Openbare dorpsraadvergadering op 24 juni 2015. Aanwezig: wethouder

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. (afwezig op 3

Nadere informatie

aan kopie van datum raad college 1-11-2011

aan kopie van datum raad college 1-11-2011 Memo aan kopie van datum raad college 1112011 betreft Regioraad 16 november 2011 Geachte raadsleden, Met het oog op de voorbereiding op de Regioraadsvergadering van 16 november aanstaande treft u in dit

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 10 februari 2011

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 10 februari 2011 Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 10 februari 2011 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders Verslag Ook aanwezig De heer K. Mulder Mevrouw G.J. van den Berg

Nadere informatie

F. van Beeck, E. Croonenberg, K. Joosten, M. Kuijpers, W. Truyen, J. Westenberg

F. van Beeck, E. Croonenberg, K. Joosten, M. Kuijpers, W. Truyen, J. Westenberg CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEMEENTE WEERT D.D. 27-11-2012 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls (WL), C.J.C.

Nadere informatie

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 juni Aanwezig: Voorzitter: College: Drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Ambtenaren: -- Griffier: Aanwezig: J. van

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 november 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: BMV Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2014/45 Behandelend ambtenaar : Tim Senden Agendapunt : Portefeuille : Samenleving en Leefbaarheid Registratienummer :

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier) Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 10 Status Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier)

Nadere informatie

Projectbesluit. Onderwerp: Vaststelling Projectbesluit bestemmingswijziging Zuidbuurt 10a te Maassluis

Projectbesluit. Onderwerp: Vaststelling Projectbesluit bestemmingswijziging Zuidbuurt 10a te Maassluis Projectbesluit Onderwerp: Vaststelling Projectbesluit bestemmingswijziging Zuidbuurt 10a te Maassluis Burgemeester en wethouders van Maassluis Gelet op: Projectbesluitprocedure Op grond van het artikel

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

de heer Van Bemmel, fruitteler de heer Van der Sluizen, Milieudienst Zuidoost Utrecht mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

de heer Van Bemmel, fruitteler de heer Van der Sluizen, Milieudienst Zuidoost Utrecht mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Hagelgeneratoren 20 april 2010 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

3. Mededelingen Adviseurs / Dorpsraad. Datum : Donderdag 11 juni 2015

3. Mededelingen Adviseurs / Dorpsraad. Datum : Donderdag 11 juni 2015 Verslag Dorpsraad Lith van de openbare vergadering d.d. 11-06-2015: Datum : Donderdag 11 juni 2015 Aanvang : 20.00 uur Locatie : Gemeenschapshuis De Hoeve te Lith. Leden dorpsraad : Henri Arts (voorzitter),

Nadere informatie

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen Raadsvergadering -m I Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen r ^-llqe M Besluit: 15 uteei*»^ rjom wmj 2oioi^a A Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 15 RB2010138 advies aanvraag Stichting Heerhugowaard

Nadere informatie

Van 5 februari 2013 openbaar

Van 5 februari 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering van 29 januari 2013. Advies Akkoord. BW-005538 2 Onderwerp Prestatieverslag inburgering 2012 I Advies 1. Kennisnemen van het bijgevoegde Prestatieverslag inburgering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 1 MEI 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

Van 1 mei 2012 openbaar

Van 1 mei 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 24 april 2012. Advies Akkoord. BW-004552 2 Onderwerp Afspraken gemeente Weert - ProRail over ecoduct Weerter- en Budelerbergen R Advies Instemmen met beantwoording

Nadere informatie

Raadsstuk. Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 18 februari 2009 Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Afschaffen papieren Woningkrant

Raadsstuk. Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 18 februari 2009 Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Afschaffen papieren Woningkrant Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 057/2009 24 maart 2009 STZ/wwgz 09/55228 Beantwoording vragen van de heer J. Fritz en de heer M. Brander inzake afschaffen papieren Woningkrant

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1073345 Datum: 9 april 2013 Behandeld door: Tineke Bouchier, Karei Mens Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING VASTGESTELD No. 04 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG OM 09.30 UUR. AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK R.J. VERMEER E.R. TRIEMSTRA,VOORZITTER,

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Verslag HVO-WBO. 1. Opening

Verslag HVO-WBO. 1. Opening Verslag HVO-WBO Aanwezig: HVO: De heer J.G.B.M. Schulte, de heer W.J.M. Hofman, de heer J. Lansink, de heer G.J.A. Kogelman, de heer A.G. Teunissen WBO: De heer H.H.J. Tossaint, mevrouw K. van der Linden

Nadere informatie

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving)

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving) Opgemaakt door Mevr. M. Steenbergen Aanwezig De heer J. van Gulik, (voorzitter) en de heren G. v. Ostaden (SP), G. v.d. Put (PvdA), M. v. Oosterwijk (PAG), S.Sperber (CDA), J. Swaans (VVD). r dhr. Van

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage Voortgangsrapportage Gemeenteraad Projectnaam Bestemd Gemeenteraad Periode 2 maart 2012-6 april 2012 voor Status Openbaar Datum 6 april 2012 1. Organisatie a) bestuurlijk Gemeenteraad Weert opdrachtgever

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier)

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) ENLIJST RAAD * - Koggenland D14.003920 DATUM 26/05/2014 R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) AANWEZIG CDA: N.C.J. Bijman, A.A.J. Tessel, J.A. Vlaar (wnd. vz.), R. Nooij, M.C.A. Sjerps; WD:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Verslag van de vergadering gehouden op 7 mei 2009

Verslag van de vergadering gehouden op 7 mei 2009 Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten Website: www. dorpsraadcallantsoog.tk Email: dorpsraadcgk@quicknet.nl secretariaat: Jewelweg 1 1759 HA Callantsoog Girorekening: P 606575 Verslag van de

Nadere informatie

Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief. Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman, Bennie Nibbeling en Bennie Vonk.

Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief. Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman, Bennie Nibbeling en Bennie Vonk. Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief Datum vergadering: 4 september 2007 Aanvang: 20:00 uur Locatie: KBC, kamer 1 Aanwezig: Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman,

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Portefeuillehouder Van der Zwan Datum collegebesluit 20 november 2015 Opsteller H. Jorritsma, J. van Leeuwestijn Registratie GF15.20102 Agendapunt 3 Voorstel 1. Instemmen

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2009.

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2009. Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder J.W.M. Kooijman, wethouder H. Capel, gemeentesecretaris 1. Organisatieondersteuning.

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie