De vragen behorende bij de ingekomen stukken worden behandeld bij agendapunt 6.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vragen behorende bij de ingekomen stukken worden behandeld bij agendapunt 6."

Transcriptie

1 Notulen vergadering van de commissie Fysiek van de gemeente Hengelo d.d. 1 september 2009 Voorzitter Mevrouw M.G. Heidkamp (PvdA) Griffier De heer L.F. Nijland commissiegriffier Aanwezig De heer Z. Alkan (CDA), mevrouw J. Buikema, (ChristenUnie), de heer B. Akkus (PvdA) de heer F.J.H. Coopman (BurgerBelangen), mevrouw M.J.J. ter Haar (Groen Links), de heer J.W.M. Harink (CDA), de heer M. Hollander (PvdA), de heer S.M.A. Horsthuis (VVD), de heer L.F.M. Janssen (Progressief Hengelo), de heer R.G. Kok (VVD), de heer V.H. Mulder (SP), mevrouw E.Y. Prent (PvdA), mevrouw M.B. Rouwet-Smits (SP) en de heer M. Vondeling (Hengelo Nu) Verder aanwezig Wethouders: S.J. Bron, J. Oude Alink en G.A.Th. Weber Ambtenaren: de heren Bohnen en Tinselboer Verslag Kantoorprofs 1. Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om uur. 2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken De vragen behorende bij de ingekomen stukken worden behandeld bij agendapunt Verslag vergadering 16 juni 2009 en de actielijst De heer Alkan vraagt of er ontwikkelingen zijn mbt de N18. Wethouder Bron heeft de resultaten nog niet gehoord van het overleg dat donderdag 27 augustus plaatsvond over de N18. N.a.v. de vraag van de heer Janssen over Stichting Tuindorp zegt hij gesproken te hebben met het bestuur. Een vervolgafspraak staat gepland. De zin ' de eenduidigheid is belangrijk' op pagina 6 van het verslag dient verwijderd te worden. Volgens de heer Janssen heeft de heer Heijstek dat niet gezegd. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 5. Mededelingen van het college De heer Bron: Uit de regeling woningbouwstimulering is een subsidie toegekend van 5.000,-- per woning (97 sts) voor het brouwerijterrein. Nieuwe aanvragen worden voorbereid. Westermaat / bereikbaarheid: partijen zijn tevreden over de doorstroming op de Bornsestraat. Een tweede linksaf' op de Bornsestraat is op dit moment niet nodig. Dit jaar wordt een tweede linksaf gerealiseerd op de Europalaan. Ikea is bezig met tekeningen voor een parkeergarage. De hoogtedetecties bij de Enschedestraat en de Deldensestraat werken goed. Mobiliteitsmanagement: volgende week vindt een aantal koplopersbijeenkomst plaats. De Regio Twente gaat een aanvraag indienen voor 3 miljoen. Het convenant wordt volgende week aangeboden aan minister Eurlings. Hij laat begin september weten hoeveel geld beschikbaar is voor Hart van Zuid. Fietsbeleid: een geactualiseerd overzicht volgt. 6. Actualiteiten en vragen van de commissie Ontwerpbestemmingsplan 'Wozoco' Beckum. Er is overleg gaande met TVO, de grondeigenaren en de dorpsraad. Op dit moment is een sluitende exploitatie niet mogelijk en kan het niet in uitvoering gebracht worden. De heer Janssen heeft begrepen dat bewoners teleurgesteld zijn over het handbalveld en de kleedkamer. 1

2 Mevrouw Prent vraagt of er een bouwaanvraag ligt. Op de actiepuntenlijst staat dat er ieder kwartaal een voortgangsrapportage volgt. Zij verzoekt de wethouder de afspraken daarover na te komen. De heer Harink vraagt het college helderheid te creëren voor 1 oktober over de exploitatieopzet en over het handbalveld. Als deze zaak niet op korte termijn opgelost wordt, dan zijn mensen uit Beckum geneigd deze kant op te komen geeft de heer Janssen aan. Wethouder Weber: de vertraging lag bij Welbions, niet bij de gemeente. Er is een projectbesluit in voorbereiding. De verplaatsing van het handbalveld is een probleem. De gemeente heeft toegezegd het probleem voor 1 maart 2010 op te lossen. Daarover zijn gesprekken gaande. Het probleem van de kleedkamers is besproken met de verhuurder van het geheel, de parochie in Beckum. Er is een contract tussen het parochiebestuur en TVO. Het probleem van de kleedkamer is een probleem van die twee partijen. De wethouder zegt een schriftelijke rapportage toe over dit onderwerp voor de volgende keer. ISV bodemmiddelen jaarschijf 2009: Mevrouw Prent heeft een aantal vragen gesteld. Zij is bezorgd over het standpunt van het ministerie van VROM. Zij vraagt zich af of de reactie van de gemeente niet te laat zal komen. De antwoorden op haar vragen zijn vanmiddag via extranet beschikbaar gesteld. Tijdelijk inzaaien voor braakliggende terreinen. De antwoorden zijn vanmiddag op extranet geplaatst laat de griffie weten. De heer Janssen vindt het jammer dat maar een deel van het initiatiefvoorstel wordt overgenomen: wel zaaien, niet egaliseren. - Situatie Ziekenhuisstraat / Kievitstraat: De heer Janssen geeft aan dat het nog steeds niet duidelijk is wie aansprakelijk is. Er loopt al sinds twee jaar een discussie over de grensafscheiding. Eind juni is een gesprek geweest met het hoofd van de afdeling geeft wethouder Weber aan. Er is een aantal vragen gesteld. De conceptbrief, met daarin antwoord op een aantal zaken, heeft de wethouder vanmiddag ontvangen. Hij wordt naar de bewoners gestuurd. De discussie over de grensafscheiding is de wethouder niet bekend. Er is een contract afgesloten waarin afgesproken is dat de sloper een verzekering zou afsluiten voor schade. De familie kan de schade verhalen op de sloper geeft wethouder Weber aan. - Minicontainers: De heer Akkus heeft vernomen dat de apparatuur van Twente Milieu de minicontainers niet zo netjes terugplaatsen nadat ze zijn leeggemaakt. Wethouder Weber geeft aan dat dit een van de aandachtspunten is in de overeenkomst met Twente Milieu. In het eerste half jaar van dit jaar zijn al 20 klachten ontvangen. Vorig jaar waren er 20 klachten in het gehele jaar. Er is contact gezocht met Twente Milieu. - Ontwikkeling terrein Groothuis Oldenzaalsestraat: Mevrouw Rouwet heeft in de krant gelezen over de bouw van een appartementencomplex daar. Ze vraagt hoeveel bouwlagen dit complex mag hebben, waarbij ze een aangenomen amendement in herinnering roept. Wethouder Bron bevestigt dat er vier bouwlagen gebouwd mogen worden maar het stuk waarover in de krant gecommuniceerd is betreft een ander complex dat wel bestaat uit 6 bouwlagen. - Huurderbelangenvereniging: De heer Mulder: Er is een discussie gaande tussen de huurderverenigingen van de twee voormalige corporaties. Deze gaat over de rechtsvorm (vereniging of stichting). Hij heeft voorkeur voor een vereniging, hoewel het een obstakel zou kunnen zijn dat huurders contributie betalen. De overlegwet biedt corporatie ruimte om de kosten voor een huurderbelangenvereniging voor haar rekening te nemen. Hij vraagt het college te bemiddelen. Hij vraagt aanvullend of er schot zit in de bouw van betaalbare huurwoningen. De heer Horsthuis ondersteunt beide vragen. Wethouder Bron neemt de suggestie voor een stichting mee naar het bestuurlijk overleg. De opmerkingen over de bouw van betaalbare huurwoningen vindt hij niet gepast. Hij verwacht dat in oktober een projectenboek gereed is. De heer Mulder waardeert de inzet van de wethouder. Hij vindt echter wel dat er te lang gewacht wordt met een actieve regievoering richting de corporatie(s). - Geluidswal A35: De heer Harink is van mening dat het goed is om - vooruitlopend op dat gronden beschikbaar zijn - procedures op te starten om vertragingen op een later moment te voorkomen. Wethouder Weber ondersteunt dit van harte. De vraag van de A1 ligt echter al langer, en dat wordt eerst opgepakt. 2

3 7. Onderzoek functioneren centrumgebied Slangenbeek Volgens de heer Janssen is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de aan- en afvoer van het verkeer bij het winkelcentrum. Een aantal zaken wordt gemist, zoals een viszaak. Volgens hem is er sinds 2007 al een geïnteresseerde. Hij stelt de wethouder voor contact met deze man op te nemen. De heer Kok sluit zich aan bij de woorden van de heer Janssen vwb de viszaak. De verenigingsmanager van ATC '65 heeft een briljant plan vwb een voetbalkooi. Mevrouw Rouwet vraagt welk budget aangesproken wordt voor het aanpakken van de verkeersproblemen. De heer Coopman is benieuwd naar mogelijkheden om het gebied voor de winkels te overdekken. De heer Alkan verzoekt net als de heer Kok om een spoedige aanpak van de verkeersproblematiek. Zijn fractie is content met het onderzoeksverslag. Volgens mevrouw Ter Haar is er behoefte aan een groentekraam. Het aantal deelnemers aan het onderzoek valt haar tegen. Het lijkt haar lastig om sfeerverhogende middelen budgetneutraal te organiseren. Tot slot vraagt zij ook aandacht voor verkeersmaatregelen. Wethouder Oude Alink legt, betreffende de verkeersproblematiek, uit dat grootse maatregelen op dit moment niet nodig zijn. Uiteraard wordt binnen de huidige kaders gekeken naar de mogelijkheden. Eveneens wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor ambulante handel en voor wat betreft sfeerverhogende elementen. Over de voetbalkooi geeft zij aan dat de gemeente zeker voornemens is voor de oudere jeugd voorzieningen te treffen. Ze staat open voor suggesties. De heren Janssen en Kok verzoeken de wethouder nogmaals te kijken naar de mogelijkheden voor een viskraam op korte termijn. Mevrouw Ter Haar vindt het te onduidelijk wat wel gerealiseerd kan worden en wat niet. Mevrouw Oude Alink zal op korte termijn een terugkoppeling geven voor wat betreft de ambulante handel. De heer Bron neemt het woord over de verkeersproblematiek en de mogelijke oplossingen. Hij geeft aan dat er een bestuurlijke opdracht ligt te kijken wat mogelijk is en wat niet. Het onderzoek wordt afgewacht. Hij verwacht dat er wel voorstellen komen die niet budgettair neutraal uitgevoerd kunnen worden. Er is geen sprake van een verkeersonveilige situatie volgens de wethouder. 8. Kredietaanvraag opstellen voorlopig ontwerp in Stationsplein De heer Coopman merkt op dat de bestrating uit elkaar valt. Hij ziet graag dat er spoedig gestart wordt. Mevrouw Rouwet vraagt of de middelen daarvoor al afgeschreven zijn en of de skatevoorziening in de opdracht meegenomen wordt. Mevrouw Ter Haar sluit zich hierbij aan. Zij constateert dat er van de 4 ton voor het voorlopig ontwerp 2,5 ton over is. Haar voorstel is dit aan te wenden voor de skatevoorziening. De heer Akkus vraagt wat er gaat gebeuren met dat bedrag van 2,5 ton dat nog over lijkt te zijn en wanneer het Stationsplein klaar is. Dit heeft wat hem betreft een hogere prioriteit voor een skatevoorziening. De heer Van Veen vraagt aandacht voor de kiss-and-ride. Wethouder Bron geeft aan dat dit een voortvloeisel is uit het convenant met de provincie. Het stationsplein is fysiek afgeschreven. De heer Bohnen, geeft een toelichting hierop. Er is geen financiering voor een skatebaan in het gebied Stationsplein. Er wordt gekoerst op een voorziening zonder skatevoorziening. Wel wordt gekeken naar andere mogelijke locaties. De kiss-and-ride die nu wordt aangelegd aan de zuidkant van het station wordt op 11 september officieel in gebruik genomen. Mevrouw Ter Haar vindt het vreemd dat een skatevoorziening niet mogelijk is terwijl op andere plekken wel creatief gehandeld wordt om middelen te creëren. Ze vraagt de skatebaan wel op te nemen in het voorlopig ontwerp. Wethouder Bron geeft aan haast te hebben met het stationsplein. Hij ziet geen mogelijkheid om de skatevoorziening op te nemen in het voorlopig ontwerp. Dit zou het plan vertragen. De heer Horsthuis vraagt de wethouder de commissie op de hoogte te houden over mogelijk andere plekken in de toekomst. Het voorstel gaat als bespreekpunt door naar de raad. 9. Kredietaanvraag verbouw toiletten Marktkiosk en herstel Brinktoren Mevrouw Prent juicht de geplande voorziening toe, maar plaatst vraagtekens bij het bedrag van 2 ton. Een bedrag van euro voor de toren vindt zij te gek voor woorden, temeer omdat het niet in eigendom van de gemeente is. 3

4 De heer Harink vraagt aandacht voor een goed communicatietraject, schoonmaak en openingstijden van de voorziening. Hij sluit zich aan bij de opmerking van de PvdA over het bedrag van euro voor de Brinktoren. Mevrouw Ter Haar kan zich niet herinneren dat het bedrag van euro voor de toren binnen het bedrag van euro gepast zou worden. Ze vraagt waarom er geen invalidentoilet is meegenomen. Mevrouw Buikema vraagt hoeveel offertes zijn opgevraagd en of er geen blanco cheque getekend wordt. Niet bekend is of er dragende wanden zijn, waardoor extra kosten kunnen worden doorberekend. De heer Coopman heeft grote moeite met het feit dat het college niet zo creatief is geweest door een invalidentoilet door een kleine aanpassing onder te brengen in de kiosk. Als invalide mensen uit moet wijken naar Best Western dan is dat een buitengewoon slechte zaak en zal zijn fractie tegen het voorstel stemmen. De heer Horsthuis vraagt een reactie op de brief van 13 juli, voor de raadsvergadering. De VVD is van mening dat het plan tot mislukken is gedoemd, zo geeft hij aan. Ieder bedrag dat wordt besteed aan de Brinktoren is verspild geld volgens hem. Hij vraagt aandacht voor openingstijden en schoonmaak van de toiletten. Mevrouw Rouwet stelt hier ook vragen over. De heer Janssen stelt voor dat het college nog even kijkt naar de kosten voor de interne verbouwing van de kiosk. Ook zijn fractie plaatst vraagtekens bij het hoge bedrag. Hij vindt het te gek voor woorden dat invalide mensen naar het Best Western moeten om hun behoefte te doen. Ook zijn fractie zal tegen het voorstel stemmen als er geen andere oplossing komt. Hij zou liever zien dat er geld uitgegeven wordt voor de onderkant van een Brinktoren. Wethouder Weber refereert aan het eerder besproken plan, dat alle toiletten, inclusief invalidentoiletten, op de begane grond van de kiosk zouden komen. Dat voorstel is aangenomen in de raad, waarna veel commotie is ontstaan. Toen is in overleg met de raad besloten het plan terug te nemen en met een nieuw voorstel te komen. Het college staat daar van harte achter. De toiletten blijven gewoon ondergronds. Een invalidentoilet ondergronds is niet geschikt. Dat is ook pas echt 'schreeuwend' duur. De gehandicaptenraad is content met de tijdelijke voorziening bij het Best Western. Bij het stadhuis is eveneens een openbaar toilet voor gehandicapten. Mevrouw Ter Haar vraagt of er overleg is geweest met de Seniorenraad. Dat is niet zo, maar wel uitvoerig met de gehandicaptenraad. In de toekomst wordt gekeken naar een definitieve oplossing in overleg met de gehandicaptenraad. De heer Coopman kan zich niet voorstellen dat er geen invalidentoilet aangebouwd kan worden bij de kiosk. Dat de kiosk een monument is vindt hij maar nonsens en wat hem betreft kan er van alles aangebouwd worden. De heer Janssen meent, dat de kiosk geen monument is, maar dat de gemeente dit zelf zo noemt. Wethouder Weber zegt dat er afbreuk wordt gedaan aan de uitstraling van een monument door er van alles tegenaan te bouwen. De raad heeft aangegeven dat er rijksmonumenten zijn, en dat er gemeentemonumenten zijn. Ook de kiosk is een gemeentemonument. Deze maand starten de werkzaamheden. Voor mevrouw Prent heeft een invalidentoilet meer prioriteit dan een monumentenstatus. Wellicht kan in overleg met de monumentenraad tot een passend ontwerp gekomen worden. Wethouder Weber: aan de buitenkant kan niets veranderd worden zonder dat er een bestemmingsplan gewijzigd moet worden en een bouwvergunning aangevraagd moet worden. En dat betekent een vertraging van nog 's meer dan een jaar. De gemeente heeft toegezegd een bedrag bij de aanpassing van de Brinktoren te zullen doen. In eerste instantie is gesproken over een bedrag van euro voor een klok. Nu gaat het om een bedrag van euro. Dat bedrag komt uit de 5 ton die beschikbaar is gesteld voor de binnenstad geeft wethouder Weber aan. Het is geen gewoon bestek De heer Tinselboer licht de investering nader toe. Alles wordt vandalismeproof gemaakt, er komt een nieuwe pompkelder en de riolering wordt vervangen. De pompkelder doet geen afbreuk aan het gezicht van het gebouw omdat het onder de grond naast de kiosk komt. Er is gekozen voor 1 aannemer (onderhandse procedure). Het is nog steeds de vraag of de te slopen wand dragend is. Het dak wordt onderzocht op wapening. Er is geen originele bouwtekening meer. De meerkosten zullen zitten in het aanbrengen van extra draagbalken. De meerkosten zullen niet meer dan euro bedragen. Hij verwacht tussen 5 en 10 duizend euro. Schoonmaak wordt meegenomen in het contract met de uitbater van de kiosk en er wordt een contract gesloten met een schoonmaakorganisatie. De openingstijden zijn gelijk aan de winkelsluitingstijden en in de weekenden zullen ze wat langer open zijn. Wethouder Weber zegt 'communicatie' op te zullen nemen met wethouder Otten. 4

5 Het bevreemdt de heer Janssen dat er maar 1 aannemer is benaderd. Mevrouw Rouwet vraagt of ook gekeken is naar een rolstoellift aan de trap of een rolstoelbaan. De heer Horsthuis vraagt wat er met het bedrag van euro gebeurt in de Toren. Een bedrag met cijfers achter de komma voor onvoorzien bevreemdt hem. Mevrouw Prent geeft aan het voorstel mee terug te nemen naar de fractie. De heer Harink had de brief graag gehad voor deze vergadering waaruit blijkt dat de gehandicaptenraad akkoord is met de tijdelijke oplossing. Hij vindt dat de openbare toiletten ruimer open moeten zijn dan nu voorgesteld wordt. Hoewel hij de onderbouwing van het bedrag voor de toren duidelijk vindt, plaatst hij nog wel vraagtekens of er zoveel geld in de toren gestoken moet worden. Wethouder Weber zegt dat bij de inschrijving richting de exploitant heel duidelijk gerefereerd is aan de schoonmaak. Dat zit er dus bij in. De tijdelijke oplossing bij Best Western is geen definitieve oplossing. In het station worden toiletten gerealiseerd en er is een openbaar toilet in het stadhuis. De snelheid waarmee men toiletten wil realiseren speelt ook mee om in dit plan geen invalidentoiletten op te nemen. De rolstoelbaan en traplift zijn niet meegenomen. De heer Tinselboer legt uit dat er beneden geen ruimte is voor een invalidentoilet. Er zijn nog gesprekken gaande met de eigenaar van de toren om 'iets', bijvoorbeeld een bloemenkiosk, te realiseren aan de onderkant van de toren. De toren wordt voorzien van een dak en een lichtelement van 3 x 6 meter met daarin veel led-verlichting. Die voorziening kost meer dan euro, waarvan de gemeente euro bijdraagt. De heer Horsthuis vraagt wat het kost om de toren te slopen. De heer Tinselboer vreest dat het een heel kostbare operatie is, omdat er dan ook sprake is van gederfde reclameinkomsten. Het voorstel gaat als bespreekpunt door naar de raad. 10. Delegatie vaststellen exploitatieplan, behorende bij projectbesluit voor een kinderdagverblijf De heer Kok zou graag zien dat in het stuk mee genomen wordt dat er een onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid in verband met al het transport daar. De heer Coopman vraagt of de snelheid bespoedigd wordt door dit te delegeren. Wethouder Weber: een projectbesluit vraagt net zoveel werk als een bestemmingsplan. Hier gaat het om een kleine aanvraag die met grote snelheid uitgevoerd kan worden. Onderzoek is gedaan naar de veiligheid. Die informatie is de raad al toegezonden. Het voorstel gaat als hamerstuk door naar de raad. 11. Voorbereidingsbesluit Weusthag De heer Mulder geeft aan dat zijn fractie niet instemt met het voorstel. De SP stemde destijds ook tegen de bedrijfswoning. De heer Kok geeft aan wel in te kunnen stemmen als de bewoning een relatie heeft met de exploitatie van de Houtmaat. Dit voorstel gaat als hamerstuk door naar de raad. 12. Rondvraag De heer Hollander verzoekt de wethouder met de politie in overleg te treden over het rijgedrag in de Langestraat. Daar is al meerdere malen overleg over geweest geeft wethouder Bron aan. Met de invoering van TOAG zal dit probleem grotendeels verminderd zijn. De voorzitter sluit de vergadering om uur. 5

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied,

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

2. Vaststellen van de agenda De voorzitter stelt voor te beginnen met de presentatie die behoort bij agendapunt 8.

2. Vaststellen van de agenda De voorzitter stelt voor te beginnen met de presentatie die behoort bij agendapunt 8. Notulen van de commissievergadering Bestuur van gemeente Hengelo d.d. 2 september 2009 Voorzitter Commissiegriffier Aanwezig De heer P.G. Rutgers De heer J. Cozijnsen De heer E. Alkema (ChristenUnie),

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

R 21 april 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 21 april 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 21 april 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 april 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste: de heer

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering.

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering. 1 CONCEPT Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op 10 februari 2011, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: mevrouw mr. A. Jeltes.

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr.

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen 1 Nr. 2010013429 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden c.q. duocommissieleden:

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 24 maart 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 maart 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Notuliste: de heer drs.

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Voor akkoord Commissiegriffier:

Voor akkoord Commissiegriffier: Voor akkoord Commissiegriffier: Uitgebreid verslag van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Beheer, gehouden op 6 januari 2009 om 20.00 uur Aanwezig: Voorzitter: de heer H. van Nes (WenS)

Nadere informatie