2. Vaststellen van de agenda De voorzitter stelt voor te beginnen met de presentatie die behoort bij agendapunt 8.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Vaststellen van de agenda De voorzitter stelt voor te beginnen met de presentatie die behoort bij agendapunt 8."

Transcriptie

1 Notulen van de commissievergadering Bestuur van gemeente Hengelo d.d. 2 september 2009 Voorzitter Commissiegriffier Aanwezig De heer P.G. Rutgers De heer J. Cozijnsen De heer E. Alkema (ChristenUnie), mevrouw M.G. Heidkamp (PvdA), de heer W.L.M. van den Heuvel (SP), mevrouw M.A. ten Heuw (SP), mevrouw J.H. ter Hofte-Visser (CDA), de heer S.M.A. Horsthuis (VVD), de heer W. Jager (GroenLinks), de heer W. Mulder (BurgerBelangen), de heer A. Otten (VVD) en de heer W.A. Winter (PvdA) Burgemeester de heer drs. F.A.M. Kerckhaert en de wethouders: de heren drs. G.A. ter Ellen (CDA) en G.A.Th. Weber (CDA) Portefeuillehouders / adviseurs Verder aanwezig Dhr. E. van Bree voor presentatie bij agendapunt 8 Verslag De heer W. Krant (Kantoorprofs) Agenda commissievergadering bestuur 1. Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om uur. Er zijn geen mededelingen. 2. Vaststellen van de agenda De voorzitter stelt voor te beginnen met de presentatie die behoort bij agendapunt Strategisch plan aandeelhouderschap Twence (299677/300638) Oriënterende bespreking van het regioraadsvoorstel met toelichting van het college. De commissie wordt gevraagd met name in te gaan op die onderdelen waar men het niet mee eens is. Met inachtneming van de resultaten van de oriënterende ronde bereidt het college een concept raadsvoorstel en besluit voor dat in de volgende raadsronde wordt behandeld. Als inleiding op de discussie geeft dhr Van Breed een presentatie: Strategisch plan herziening aandeelhouderschap Twence. Een afdruk van de presentatie is aan de aanwezigen uitgedeeld. De voorzitter benadrukt dat dit een oriënterende bespreking is die stopt na de eerste termijn. De heer Horsthuis kan zich vinden in de op 12 juni door de heer B. Koelewijn gegeven presentatie over actief aandeelhouderschap Twence. Spreker heeft echter enkele vragen en opmerkingen: Wat zijn de consequenties van het feit dat het dagelijks bestuur geen eensluidend standpunt heeft ingenomen over het aandeelhouderschap. Is de meerderheid van het dagelijks bestuur die voorstander is van individueel aandeelhouderschap groot genoeg om een beslissing te nemen? Wat zullen de consequenties zijn indien er voor individueel aandeelhouderschap wordt gekozen? De individuele aandeelhouder zal worden aangesproken voor een bijdrage aan de Agenda van Twente. Wat zijn de consequenties indien een individuele aandeelhouder zijn aandelen verkoopt? Hoe wordt de waarde van die aandelen bepaald? Wordt de koper van die aandelen medeverantwoordelijk voor de Agenda van Twente? Wat gebeurt er wanneer Twence zelf de aandelen opkoopt? In hoeverre profiteert een gemeente die zijn aandelen verkoopt van de Agenda van Twente? Heeft een dergelijke gemeente wél het profijt maar niet de lasten? Wordt er dan van de betreffende gemeente een bijdrage gevraagd voor die inspanningen? Er wordt gesteld dat Twence handelt als bedrijf dat geen overheidsgarantie bijpast, behalve in enkele gevallen bij een overheidsgarantie met risico-opslag. Commissie Bestuur Hengelo 2 september /6

2 Wat moet men zich daarbij voorstellen? De VVD kan zich vinden in de opmerkingen over het profijt van het Warmtenet. Het kan niet zo zijn dat Twence profiteert van de revenuen van Warmtenet zonder risico te dragen. Indien Hengelo de enige aandeelhouder van Warmtenet is, dan dienen wij ook de revenuen te hebben. De VVD is voorstander van het strategisch plan aandeelhouderschap Twence. De heer Winter meent dat er voor de gemeenten contractuele afspraken liggen tot 2020 waarin een tarief is vastgesteld. Ook indien aandelen worden verkocht, geldt nog steeds dat contract. Spreker vraagt ook of het zo is dat contracten die de regio met Twence heeft, door de individuele aandeelhouders worden voortgezet. Daarin zit dan de borging van de tarieven. Wethouder Ter Ellen stelt dat men, indien wordt gekozen voor individueel aandeelhouderschap, een regeling moet vaststellen om de door de heer Horsthuis gesignaleerde situaties te voorkomen. Wanneer een aspirant koper niet bereid is volledig risico te dragen, dan houden de onderhandelingen op. De contractuele afspraken die de heer Winter noemt gaan over het afvalcontract dat los staat van het aangestipte probleem. Voor het individueel aandeelhouderschap zal een nieuw contract worden afgesloten. Indien een gemeente zijn aandelen wil verkopen, mag dat alleen aan een overheidspartij of aan Twence. De kopende partij neemt ook de verplichtingen ten aanzien van de Agenda van Twente van de verkopende gemeente over. De heer Van den Heuvel zegt dat de SP instemt met de meeste onderdelen van het plan, inclusief het individueel aandeelhouderschap. De kopende partij neemt met de aandelen ook alle verplichtingen over. Zijn partij heeft wat moeite met tarieven die boven marktconform worden vastgesteld. De tachtig miljoen euro voor de Agenda van Twente worden uit de verhoogde tarieven gehaald en drukken dus op burgers van Twente. De tarieven moeten marktconform zijn. Indien het dividend ontoereikend is, moeten de kosten via en normale belastingheffing worden gefinancierd, niet via deze oneigenlijke weg. Spreker heeft een vraag met betrekking tot de financiële garantstelling. Hij kan zich voorstellen dat de overheid zich garant stelt of meedeelt in het risico. Als Twence moeite heeft op de kapitaalmarkt een project gefinancierd te krijgen dan zouden de gemeenten volgens een soortgelijke beslisboom als gebruikt bij garantstelling kunnen besluiten geld te lenen met risico-opslag zoals ook gebeurt voor woningcorporaties. De heer Mulder geeft aan dat zijn partij in grote lijnen kan instemmen met het stuk. Ook ten aanzien van individueel aandeelhouderschap, omdat het goed is dat een gemeente kan meesturen in de koers van de onderneming. Deze mogelijkheid moet niet bij de Regio worden neergelegd. BurgerBelangen ziet graag een dividendmaximalisatie. Het dient niet zo te zijn dat men er zoveel mogelijk uit wil halen. Als de winst zo hoog wordt dat men meer dan een bepaalde hoeveelheid dividend kan uitkeren, dan wordt er teveel van de klanten gevraagd. Een teveel aan winst zou als korting teruggestort kunnen worden aan de aangesloten gemeenten. Dus niet als dividend uitkeren, maar verrekenen en een plafond stellen aan uit te keren dividend. Dit dient te worden vastgelegd in een statuut. Wethouder Ter Ellen antwoordt bij interruptie dat het ook vertaald kan worden in een lager tarief in plaats van het terug te storten. De heer Horsthuis zegt dat de verplichting is gesteld om in tien jaar een bedrag van tachtig miljoen euro te vergaren voor de Agenda van Twente. Wanneer dit doel is gerealiseerd is de verplichting voorbij en kunnen de tarieven marktconform worden vastgesteld. Onlangs heeft Twence ingeschreven op afval van Delft voor een tarief lager dan zestig euro. Dan treedt Hengelo op als sponsor van Delft. Wethouder Weber antwoordt bij interruptie dat Twence nooit tarieven zal aanbieden waardoor men meer verlies zou lijden. Wanneer men lagere tarieven aanbiedt, zal dat hogere winst moeten garanderen. De heer Winter is blij met het stuk. Het gaat verder op de ingezette weg. Het is wel een stuk in overgangsfase. In de eerste alinea wordt primair geredeneerd op basis van afval verbranden. Dit is niet onlogisch. Een afgeleide is de duurzaamheiddoelstelling. Het zou ook een vehikel moeten worden waarmee de duurzaamheiddoelstelling wordt gerealiseerd. Uiteindelijk zou het perspectief primair duurzaamheid en secundair afval Commissie Bestuur Hengelo 2 september /6

3 verbranden moeten worden. Op dit moment is de volgorde andersom. Dat blijkt uit de beschouwing over Warmtenet. Daar gaat het over cijfers en geld verdienen in plaats van over rendementen en kansen. Er dient zoveel mogelijk te worden gefocust op de duurzaamheidagenda. Zijn partij stemt in met individueel aanhouderschap. De heer Jager meent dat een collectief aandeelhouderschap betere waarborgen biedt voor duurzaamheid. De heer Winter antwoordt dat er inderdaad ook nadelen zitten aan individueel aandeelhouderschap. Wanneer men echter wil uitbreiden in het publieke domein dan betekent dat meer aandeelhouders. Dat betekent dat dit niet gerealiseerd moet worden door aanbesteding, maar door het zoeken van samenwerking. Individueel aandeelhouderschap is een voorwaarde voor uitbreiding in het publieke domein. Anders heeft Twence een onmogelijke opdracht. Bij bundeling van krachten met bijvoorbeeld Twente Milieu of ROVA zijn meerdere aandeelhouders onontbeerlijk. Mevrouw Ten Heuw stelt dat zij het een raar verhaal vindt. Waar haalt een contractpartner zoals Delft of bijvoorbeeld iemand in Duitsland ineens de aandelen vandaan? Die worden toch geen aandeelhouder van Twence en er worden toch ook niet extra aandelen uitgegeven? Spreekster is niet van mening dat duurzaamheid er bekaaid af komt. Het aantal beslispunten op duurzaamheid overstijgt alle andere hoofdkeuzes. De heer Winter antwoordt dat zijn opmerking over toetreding van andere gemeenten mogelijk een persoonlijke voorkeur is. Spreker zou graag verbreding zien van het publieke domein door toetreding van meerdere partijen, gekoppeld aan eigenaarschap. Dat kan alleen maar gunstig zijn voor de waarde van de aandelen. Er zouden extra aandelen uitgegeven kunnen worden. De heer Mulder merkt bij interruptie op dat in dat geval de eigen zeggenschap en de dividendopbrengst kleiner wordt. - Wethouder Ter Ellen merkt op Twence zou kunnen besluiten meer aandelen uit te geven, maar dat daar een reden voor moet zijn. Op dit moment is die er niet. De heer Winter vervolgt zijn betoog met te zeggen dat hij hecht aan marktconform. Maar zoals de heer Mulder al aangaf hoeft dat niet te leiden tot dividendmaximalisatie. Het kan ook ten goede komen aan andere duurzaamheidprojecten. De PvdA gaat akkoord met de voorstellen voor financiering. De partij ziet echter liever het zelf vertrekken van leningen in plaats van garantstelling omdat zo een grotere betrokkenheid ontstaat. Mevrouw Ter Hofte herinnert aan de eerder gevoerde discussie over verkoop van Twence. Het CDA was daar niet voor, onder andere in verband met de duurzaamheidaspecten. Om dezelfde reden is de partij voorstander van actief aandeelhouderschap. Het is goed dat duurzaamheid aandacht krijgt in dit stuk. Waarom wil men marktconforme versus concurrerende tarieven nu al zo duidelijk profileren? Met betrekking tot solvabiliteit acht spreekster 25% niet onredelijk. Burgemeester Kerckhaert merkt als lid van het DB op dat een meerderheid voor individueel aandeelhouderschap is. De zorg van meerderen is of men er zeker van kan zijn dat de afgesproken tachtig miljoen wordt gehaald. Dit punt is goed geregeld, zodat men zo gerust kan zijn als maar mogelijk is. Een partij die zijn aandelen verkoopt kan dat alleen aan een andere overheid. Daarbij kan worden bedongen dat het realiseren van de tachtig miljoen verzekerd is. Door goede onderbouwing van de garantstelling is de scherpte uit het debat gehaald. Wethouder Ter Ellen meent dat de vraag van de heer Horsthuis over de waarde van de aandelen op dit moment niet aan de orde is. De voorwaarden voor individueel aandeelhouderschap zijn goed beschreven. Met betrekking tot solvabiliteit zijn er geen referenties. De Raad van Commissarissen van Twence gaf indertijd 30%. Nu is dat afgezwakt tot 25-28%. Duurzaamheid heeft veel aandacht gekregen, maar moet vanwege de tegengestelde belangen nog verder worden uitgewerkt. Met betrekking tot het aantal aandeelhouders: men moet niet teveel verdunnen. Met veertien of vijftien partners is het al moeilijk genoeg de besluitvorming rond te krijgen. Bij interruptie merkt de heer Jager op dat verdikken ook mogelijk is wanneer het bedrijf zelf de aandelen opkoopt. Uiteindelijk wordt het daarmee echter steeds meer een particulier bedrijf. Wethouder Ter Ellen antwoordt dat het toch een nutsbedrijf blijft. Hengelo en ook andere gemeenten zullen hun aandelen niet verkopen. In het verhaal van de stuurgroep is een beslisboom aangegeven. Onder voorwaarden kan een bedrijf met een negatief saldo toch aan de beslissing deel- Commissie Bestuur Hengelo 2 september /6

4 nemen. Dan moet er een tweederde meerderheid zijn. Als de Raad van Commissarissen zou besluiten het niet te doen, kan de partner alleen tot actie over gaan. De heer Horsthuis herinnert eraan dat in Almelo tijdens een vergadering is gesteld dat bij een aandeelhoudersvergadering minimaal veertien leden aanwezig moeten zijn. Betekent dit dat iedereen overal bij moet zijn? Wethouder Ter Ellen antwoordt dat men goed moet kijken naar de bevoegdheden van AVA en RvC, die in het stuk nadrukkelijk zijn uitgewerkt. De voorzitter sluit de discussie over dit punt. De discussie zal in de volgende commissievergadering worden voortgezet. Hij vraagt de commissie of de agendapunten 9 en 10 als hamerstuk kunnen worden afgehandeld. Vervolgens inventariseert de voorzitter wie voor punt 9 en voor punt 10 wil spreken. Voor punt 9 meldt zich de heer Horsthuis en voor punt 10 de heer Otten. Hierna keert de vergadering terug tot punt 3 van de agenda. 3. Ingekomen stukken Er zijn enkele stukken ter informatie gelegd. 4. Verslag vergadering d.d. 17 juni 2009 en bijbehorende actielijst Blz. 1: De heer Mulder merkt op dat de heer Heijstek niet aanwezig was en ten onrechte bij de aanwezigen is genoemd. Blz. 4: Mevrouw Heidkamp had niet de bedoeling het rapport van accountant te verbeteren. Zij wenste een nadere toelichting. Hiermee wordt het verslag vastgesteld. Bij de actielijst is niet de meest actuele stand van zaken weergegeven. 1. Benchmark tarieven: dit wordt besproken in het presidium 2. Nieuwe coffeeshopbeleid: nieuw kabinetsbeleid eind sept wordt afgewacht 4. deregulering: wordt voor het eind van het jaar behandeld. 5. Mededelingen van het college Burgemeester Kerckhaert memoreert dat er op 19 augustus een overleg met bewoners van de Oldenzaalsestraat is geweest. Dit naar aanleiding van de moord die er plaatsvond. Aan de bewoners is vervolgens een brief gestuurd met de inhoud van het overleg. Over een half jaar zal de zaak worden geëvalueerd. 6. Actualiteiten en vragen van de commissie Mevrouw Heidkamp vraagt of de wijziging van de drank- en horecawet de gemeente meer bevoegdheden geeft, bijvoorbeeld met betrekking tot happy hours en stuntprijzen. Burgemeester Kerckhaert antwoordt dat in de memorie van toelichting bij de wijziging van deze wet staat dat gemeenten meer gelegenheid krijgen invulling te geven aan het beleid, onder andere om het alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. De bevoegdheid om een toegangsleeftijd te stellen wordt uitgebreid en kan worden gekoppeld aan de sluitingstijd. Prijsacties kunnen in een verordening worden geregeld. Deze mogelijkheden kunnen in de APV worden opgenomen nadat de wet gewijzigd is. Mevrouw Ten Heuw vraagt of bevoegdheden ten aanzien van handhaving, die nu bij de Keuringsdienst van Waren liggen, naar de gemeente over gaan. Burgemeester Kerckhaert antwoordt dat een dergelijke leeftijdskoppeling niet in de wijziging van de drank- en horecawet zit. De minister van Binnenlandse Zaken heeft dit wel eens genoemd maar het heeft nog niet geleid tot een wetsvoorstel. De heer Winter vraagt of er meer informatie is over een overval aan de Bornsestraat. Burgemeester Kerckhaert antwoordt dat hij de zaak verschrikkelijk vindt en dat men volle Commissie Bestuur Hengelo 2 september /6

5 aandacht aan de geschiedenis geeft. Op dit moment is er geen verdere informatie. Mevrouw Ter Hofte memoreert het schietincident dat dit voorjaar in de binnenstad plaatsvond. Er zou een nadere analyse komen van maatregelen, waaronder preventief fouilleren. Zijn daar resultaten van? Burgemeester Kerckhaert antwoordt dat er een uitgebreid recherche onderzoek plaatsvond. Op dit moment zitten er mensen in hechtenis. De politie werkt aan een analyse van preventieve maatregelen. Die wordt deze maand verwacht. 7. Regionale samenwerking Regio Twente Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van dit agendapunt. 9. Alternatieve financiële voorwaarden erfpacht bedrijfskavels (296958) De heer Horsthuis zegt dat de VVD toejuicht dat de gemeente meedenkt met het bedrijfsleven door uitgifte van grond onder erfpacht en kan instemmen met het voorstel. Banken zullen eerder een lening verstrekken. Het bedrijf heeft meer financiële armslag. De grondvoorraad van de gemeente zal afnemen. Er zijn echter twee punten van bezorgdheid. Waarom heeft een erfpachter vijftien jaar gelegenheid de grond voor hetzelfde bedrag als waar de canon op is gebaseerd te kopen, terwijl de herzieningstermijn op tien jaar is gesteld? Verder wordt er gesproken over een opslagpercentage van één procent op de rente. Dat levert jaarlijks slechts een klein bedrag op, terwijl de schade voor de gemeente bij faillissement van het bedrijf groot is. Is de opslag wel toereikend? Mevrouw Ter Hofte vindt het een goed voorstel. In de herziening gaat de canon van vijf naar tien jaar en huidige erfpachtregelingen lopen gewoon door. Behoort het tot de mogelijkheden dat iemand die onder de huidige regeling zit, ook de termijn laat oprekken naar tien jaar? De heer Mulder heeft eerder een vraag gesteld over erfpacht voor woningbouwcorporaties. Toen werd gezegd dat daarvoor geen erfpachtregeling bestond. Wanneer echter een corporatie, die grond goedkoop van de gemeente heeft verkregen, woningen verkoopt, maakt men daar een stevige winst op. Wanneer de grond in erfpacht was geven, vloeit de winst ook deels naar de gemeente. Wethouder Ter Ellen antwoordt dat bestaande contracten onveranderd worden gehandhaafd. De verlenging van de mogelijke aankooptermijn tot vijftien jaar, is bedoeld om de mogelijkheden voor de erfpachter te verruimen. Het opslagpercentage is een procent. Als het om een groot aantal bedrijven gaat is dit voldoende. Eén procent is bedoeld om een fonds te vormen waaruit calamiteiten kunnen worden afgedekt. Het idee van de heer Mulder wordt meegenomen in de overweging. De voorzitter constateert dat er geen behoefte is aan een tweede termijn. Het voorstel gaat als hamerstuk door. 10. Vaststelling archiefverordening (286857) De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren voor raadsbehandeling om de archiefverordening van 1969 in te trekken en van 2009 vast te stellen en kennis te nemen van het Besluit Informatiebeheer gemeente Hengelo De heer Otten vindt dat het voorstel goed aansluit bij de bestaande wijze van archiveren van papieren en digitale informatie. Spreker betreurt het echter dat een gemeente van inwoners nog geen gemeentearchivaris heeft die rechtstreeks verantwoording aflegt aan B&W. Hij beschouwt dit als een gemiste kans. Wethouder Ter Ellen neemt de opmerking van de heer Otten voor kennisgeving aan. De voorzitter constateert dat er geen behoefte is aan een tweede termijn. Het voorstel Commissie Bestuur Hengelo 2 september /6

6 gaat als hamerstuk door. De opmerking van de heer Otten wordt genotuleerd. 11. Rondvraag en sluiting Mevrouw Heidkamp vraagt of er na het besluit van 2008 om vanwege vandalisme op schoolpleinen cameratoezicht te realiseren al een aanbesteding heeft plaatsgevonden en of er al een dergelijk systeem is geïnstalleerd. Burgemeester Kerckhaert antwoordt dat er vertraging is geweest. De verwachting is dat het systeem op 1 maart 2010 operationeel zal zijn. Het wordt een hoogwaardig, draadloos product. De voorzitter vraagt of iemand nog iets te berde wil brengen voor de rondvraag. Daar niemand dat wenst wordt de vergadering gesloten om 22:40 uur. Commissie Bestuur Hengelo 2 september /6

Rapport ontvangen van Projectgroep, dat de weerslag is van de rapporten van de ambtelijke werkgroepen

Rapport ontvangen van Projectgroep, dat de weerslag is van de rapporten van de ambtelijke werkgroepen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 299677 Van Bree PF El ONDERWERP Strategisch plan aandeelhouderschap Twence AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 10 februari 2011

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 10 februari 2011 Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 10 februari 2011 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders Verslag Ook aanwezig De heer K. Mulder Mevrouw G.J. van den Berg

Nadere informatie

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 20 december 2006

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 20 december 2006 Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 20 december 2006 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders / adviseurs Afwezig Verslag De heer P.G. Rutgers De heer H.A.J.

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 15 december 2014 Agenda voor vanavond Centraal staat het raadsbesluit van 24 juni met opdrachten aan het college om : 1. Principediscussie over

Nadere informatie

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 21 oktober 2010

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 21 oktober 2010 Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 21 oktober 2010 Voorzitter Griffier Aanwezig Insprekers Portefeuillehouders Verslag De heer K. Mulder De heer H.A.B. Boerrigter

Nadere informatie

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo D.d. 1 april 2009

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo D.d. 1 april 2009 Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo D.d. 1 april 2009 Voorzitter Commissiegriffier Aanwezig Portefeuillehouders / adviseurs Verslag De heer P.G. Rutgers De heer J. Cozijnsen

Nadere informatie

De heer F.A.M. Kerckhaert (burgemeester) en wethouders B. Otten en G.A. ter Ellen

De heer F.A.M. Kerckhaert (burgemeester) en wethouders B. Otten en G.A. ter Ellen Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 20 februari 2008 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders/ Adviseurs Verslag De heer P.G. Rutgers (PvdA) De heer H.A.J.

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

De heer F.A.M. Kerckhaert (burgemeester), de heer G.A. ter Ellen (wethouder)

De heer F.A.M. Kerckhaert (burgemeester), de heer G.A. ter Ellen (wethouder) Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 29 november 2007 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders/ Adviseurs Verslag Mevrouw B.M.C. Langenkamp-Mosman (CDA) De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 11 mei 2011 Code : 2011/2 Reg.nr. : 11002680 Agendapunt: 6

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 11 mei 2011 Code : 2011/2 Reg.nr. : 11002680 Agendapunt: 6 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 11 mei 2011 Code : 2011/2 Reg.nr. : 11002680 Agendapunt: 6 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt in

Nadere informatie

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 17 juni 2009

Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 17 juni 2009 Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 17 juni 2009 Voorzitter Commissiegriffier Aanwezig Portefeuillehouders / adviseurs Verder aanwezig Verslag De heer P.G. Rutgers

Nadere informatie

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven gemeente Eindhoven 16R6734 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00376 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.251 Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven Inleiding Bij nieuwbouw

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd.

2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd. Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 7 juli 2011 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders Overig Verslag De heer K. Mulder Mevrouw G.J. van den Berg De heer

Nadere informatie

Mflieudienst Kop van NooréHolland

Mflieudienst Kop van NooréHolland Mflieudienst Kop van NooréHolland VERSLAG OVERLEG ALGEMEEN BESTUUR Datum Aanwezigen Afwezigen Verslaglegging Locatie Kenmerk 26 september 2012 B. Blonk (vz),, S. den Duik, L. Franken, E. Kooiman, F. van

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 285075 Van Bree, 9287 FBV El ONDERWERP Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Notulen. Overleg tussen gemeente, Stichting Primeurfonds en eigenaren GE woningen Datum: 23 september 2013

Notulen. Overleg tussen gemeente, Stichting Primeurfonds en eigenaren GE woningen Datum: 23 september 2013 Onderwerp: Notulen Overleg tussen gemeente, Stichting Primeurfonds en eigenaren GE woningen Datum: 23 september 2013 Aanwezig: Afwezig: Dhr. H. Botman (Stichting Primeurfonds, bestuurder) VvE de Bergmolen

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

Notulen vergadering commissie Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 25 oktober 2011

Notulen vergadering commissie Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 25 oktober 2011 1 Notulen vergadering commissie Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 25 oktober 2011 Voorzitter Griffier Aanwezig De heer K.Mulder Mevrouw G.J. van den Berg De heer E. Alkema (CU), de heer I. Cetinkaya

Nadere informatie

Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen Twence

Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen Twence Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen Twence 1 Algemeen 1.1 Besluitvorming binnen de gemeenten vraagt om een eenduidige aanpak. Kan er een modelvoorstel worden

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur

Verslag Dagelijks Bestuur Verslag Dagelijks Bestuur Datum : Maandag 24 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor, Bestuurskamer Tijdstip : 14.30 uur Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. Secretaris : K. de Vries, a.i. Aanwezig : heren:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders VOORSTEL Datum: 8 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Registratienummer: BWV-15001487 Auteur: Roger Vleugels Afdeling: 27.00.3 Treasury Telefoonnummer: 5604218 Mede-auteur: Rob Bosma Onderwerp:

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Besluitenlijst Not

Besluitenlijst Not Besluitenlijst Not14-0161 Onderwerp: Aanwezigen: Afwezigen: Bestuurlijk: Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 12 mei 2014, 20.00 uur De heer A. Harren (voorzitter), mevrouw E.A.Schreiner raadsgriffier

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP Arts, Marian RB S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW131029 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016 Aanwezig: Afwezig: E. Eerenberg, loco-burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van Agteren

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS.

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS. UITKOMSTEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 30 november 2010 Nummer Onderwerp Actie 10-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving)

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving) Opgemaakt door Mevr. M. Steenbergen Aanwezig De heer J. van Gulik, (voorzitter) en de heren G. v. Ostaden (SP), G. v.d. Put (PvdA), M. v. Oosterwijk (PAG), S.Sperber (CDA), J. Swaans (VVD). r dhr. Van

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval 12 oktober 2011

Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval 12 oktober 2011 Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval 12 oktober 2011 Datum : 12 oktober 2011 Plaats : Gemeentehuis Haaksbergen Tijdstip : 9.30 11.10 uur Voorzitter : De heer De Putter (Wierden)

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Arts, Marian RB S1 RAD: RAD151103 dinsdag 3 november 2015 BW: BW150922 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 3 november 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval 7 maart 2012

Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval 7 maart 2012 Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval 7 maart 2012 Datum : 7 maart 2012 Plaats : Gemeentehuis Hengelo Tijdstip : 9.00 11.00 uur Voorzitter : De heer Cazemier (Dinkelland) Secretaris

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erfpacht in crisistijd.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erfpacht in crisistijd. Openbaar Onderwerp Erfpacht in crisistijd Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst en J. van der Meer Samenvatting De economische crisis heeft er onder andere

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 16 februari 2016 10.00 16.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A.

Nadere informatie

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 *001010012012782* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8 Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Aanvraag om garantstelling

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Openbare Werken Regnr 2014-3207 B&W dd 1-4-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen DT

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

F~~.-~.:.. : -~..- :...""'_".,

F~~.-~.:.. : -~..- :...'_., F~~.-~.:.. : -~..- :.......""'_"., ~ I; 'RAADSVERGADERING ;x 11) J d.d. 2 5 APR. 2013 Gemeente Berg ~sztf9,?m- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II --:::::=-- ~ L 0

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss.

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 12 mei 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig : mevrouw E.W.

Nadere informatie

Verslag van de oordeelvormende vergadering op 25 september 2014, 21.00 uur in het raadhuis te Ede

Verslag van de oordeelvormende vergadering op 25 september 2014, 21.00 uur in het raadhuis te Ede Gemeenteraad Verslag van de oordeelvormende vergadering op 25 september 2014, 21.00 uur in het raadhuis te Ede Aanwezig : Raadsleden/fractievolgers Voorzitter : De heer J. Boot Secretaris : Mevrouw C.

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 23 juli 2012 Wet op de basistarieven Hulp bij het huishouden 844

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 23 juli 2012 Wet op de basistarieven Hulp bij het huishouden 844 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 23 juli 2012 onderwerp Wet op de basistarieven Hulp bij het huishouden 844 zaakkenmerk Inleiding Het initiatiefwetsvoorstel Leijten over basistarieven

Nadere informatie

Analyse advies commissie Brekelmans en voorstel DB Regio Twente a. publiek belang Afvalbeheer

Analyse advies commissie Brekelmans en voorstel DB Regio Twente a. publiek belang Afvalbeheer Dienst / Sector: BS Hengelo, Registratienummer: 177378 Raadsvergadering d.d. 25 september 2007 Onderwerp: Voorgenomen standpunt Inzake Twence B.V. Agendanummer: Portefeuillehouder: B5 Kerckhaert WIJ STELLEN

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 15 december 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV :

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV : Raadsvoorstel Op.06 Vergadering: : 5 maart 2013 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 19 februari 2013 Portefeuillehouder : A.M.T. Naterop Onderwerp : het verhogen van het eigenvermogen van het Regionaal

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van deze wijziging. De besluitenlijst van 4 en 5 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van deze wijziging. De besluitenlijst van 4 en 5 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. Besluitenlijst opiniërende vergadering van de raad d.d. 22 november 2016, aanvang 19.30 uur Gemeente Woudrichem Voorzitter: Griffier: de heer A. de Graaf mevrouw P. Paulides Aanwezig: CDA: mevrouw N.G.

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Dienstverlening 10 april 2014 Ontwerpbegroting 2015 GR Rd4 en Jaarrekening 2013 GR Rd

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Dienstverlening 10 april 2014 Ontwerpbegroting 2015 GR Rd4 en Jaarrekening 2013 GR Rd Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Dienstverlening 10 april 2014 onderwerp Ontwerpbegroting 2015 GR Rd4 en Jaarrekening 2013 GR Rd4 29761 zaakkenmerk Inleiding De ontwerpbegroting 2015 van

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Middelen d.d. 7 maart 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-03-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is afbericht ontvangen

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG

NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG Van : vergadering raadscommissie Welzijn en Zorg Datum : 1 juli 2003 Aanwezig : de heer A. de Winter voorzitter de heer Ph.G. Mak mevrouw C. Galle-Prins de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt Status Programma : 7a : Besluitvormend : alle Behandelend ambt. : Anne Jan van der Ploeg E-mail : ajvanderploeg@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) 460

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders van Den Haag op dinsdag, 16 mei 1995

Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders van Den Haag op dinsdag, 16 mei 1995 Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders van Den Haag op dinsdag, 16 mei 1995 Aanwezig: de burgemeester, de heren Meijer, Noordanus *), Van der Putten en Luijten, de dames Engering en

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d.

Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PC NV Bergkwartier aandeelhoudersvergadering 30 juni 2009 1- Notagegevens Notanummer 189718 Datum 24-6-2009 Programma: 07. Wonen en

Nadere informatie

aan kopie van datum raad college 1-11-2011

aan kopie van datum raad college 1-11-2011 Memo aan kopie van datum raad college 1112011 betreft Regioraad 16 november 2011 Geachte raadsleden, Met het oog op de voorbereiding op de Regioraadsvergadering van 16 november aanstaande treft u in dit

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 13 mei 2008 Aanwezigen : Mevrouw P. Bunte (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer R.K. Appers (HOP), mevrouw C.P.M. van t

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Gemeente Bussum Instemmen met de uitkomsten evaluatie meerjarenafspraak tussen N.V. Sportfondsen

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten r+p 4+ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Sportbedrijf De Karpen Raadsnummer 03.R504.OOI Inboeknummer Beslisdatum BlkW x juli 2003 Dossiernummer 327. Raadsvoorstel tot het verlenen

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen Concernstaf Raadsnummer 06.RI53O.OOI Inboeknummer o6bstoorrs Beslisdatum BTW s4 januari 2006 Dossiernummer 6oe.sSs Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen 1 Samenvatting

Nadere informatie