LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 25 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 25 september 2014"

Transcriptie

1 LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 25 september 2014 Agenda 4 -- Notulen van de raadsvergadering van 12 juni Notulen van de raadsvergadering van 26 juni 2014, vervolgd op 1 juli Notulen van de raadsvergadering van 3 juli de notulen van de raadsvergadering van 12 juni 2014 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen. de notulen van de raadsvergadering van 26 juni 2014, vervolgd op 1 juli 2014, met inachtneming van een kleine wijziging, goed te keuren en vast te stellen. de notulen van de raadsvergadering van 3 juli, met inachtneming van een kleine wijziging, goed te keuren en vast te stellen Lijst van ingekomen stukken. Categorie A A 1 Door het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 vastgestelde begroting Begroting 2015 van Servicepunt71 voor kennisgeving aannemen. A 2 A 3 A 4 Onderzoeksplan van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (RKC). Onderzoeksplan voor kennisgeving aannemen. Rapportage Ken uw klanten - onderzoek naar het caseloadbeheer van UWV en gemeenten en hun kennis van de klant van de Inspectie SZW. Afhandelingsvoorstel : Rapportage voor kennisgeving aannemen. Brief d.d. 24 juni 2014 van Rover Holland Rijnland met betrekking tot de busverbinding Nieuw-Rhijngeest. Brief voor kennisgeving aannemen. 1

2 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 Brief d.d. 27 juni 2014 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, waarbij als bijlage gevoegd het op 3 juni 2014 vastgestelde Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2014 Kwestie van evenwicht. Brief en bijlage voor kennisgeving aannemen. Brief d.d. 2 juli 2014 van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (RKC), waarbij ter kennisneming gevoegd het onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie, het Reglement van orde van de rekenkamercommissie en de gedragscode voor de leden van de rekenkamercommissie. Brief en bijlagen voor kennisgeving aannemen. Brief d.d. 7 juli 2014 van de Reenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (RKC), waarin informatie over het onderzoek naar Houdbare gemeentefinanciën in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Brief voor kennisgeving aannemen. Brief d.d. 17 juli 2014 van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Holland Midden, waarbij gevoegd een aantal bijlagen met betrekking tot zijn programmabegroting 2015 / jaarstukken Brief en bijlagen voor kennisgeving aannemen. Brief d.d. 18 juli 2014 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin aandacht wordt gevraagd voor het gebruik van Suwinet door gemeenten. College bevragen over Suwinet. A 10 Ledenbrief d.d. 21 juli 2014 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met betrekking tot de ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten Ledenbrief voor kennisgeving aannemen. 2

3 A 11 Brief d.d. 13 augustus 2014 van VHG Branchevereniging voor ondernemers in het groen, waarbij gevoegd een position paper waarin de maatschappelijke baten en duurzaamheidsdoelstellingen van groene daken en gevels op een rijtje zijn gezet, met betrekking tot het beleid klimaatverandering. Brief en position letter voor kennisgeving aannemen. A 12 Brief d.d. 29 augustus 2014 van een 18-tal maatschappelijke organisaties, waarin aandacht wordt gevraagd voor de armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor Brief voor kennisgeving aannemen. Categorie C C 1 Beantwoording van de door de heer G. Kruidhof, namens de PrO fractie, gestelde vragen met betrekking tot de terreininrichting brede school Het DOK. Categorie D D 1 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014 / D 2 Jaarverslag van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften. D 3 Manifest - voorbereiding ruimtelijk kader regio Leiden. D 4 Procesvoorstel in opmaat naar de programmabegroting D 5 Opstellen WMO beleid D 6 Extra cijfermateriaal t.b.v. discussie Verordening maatschappelijke ondersteuning D 7 KPI-verslag Archief- en Informatiebeheer D 8 Decentralisatie Jeugdhulpverlening (opdrachtgeverschap). D 9 Jaarverslag kinderopvang 2013 Oegstgeest. D10 Vliegtuiggeluid Schiphol. D11 Verantwoording ISV3 Geluidsanering D12 Regionale Woonagenda (woonvisie). D13 Interne correspondentie over de standplaats Boerhaaveplein. Raadsmededelingen D 1 t/m D 13 voor kennisgeving aannemen en ter kennisneming van de Politieke Ronde van 16 oktober 2014 brengen. 3

4 16 a Z Evaluatie en toekomstige prioriteiten Integrale Veiligheid. 1. kennis te nemen van de veiligheidsanalyse gemeente Oegstgeest; 2. de evaluatie van de kadernota Integrale Veiligheid vast te stellen; 3. het Regionaal Beleidsplan van de politie-eenheid Den Haag te onderschrijven; 4. de volgende prioriteiten als kader voor Integrale Veiligheid vast te stellen, te weten: a. aanpak high impact crime: woninginbraken; b. onveiligheidsgevoelens: 1. alcohol- en druggerelateerde overlast; 2. doelgroep ouderen; c. crisisbeheersing: bevolkingszorg op orde ; 5. de uitvoering op te dragen aan het college. 16 b Z Eerste begrotingswijziging 2014 ODWH. in te stemmen met de 1 e begrotingswijziging Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) 2014, die financieel wordt verwerkt via de 2 e voortgangsrapportage Benoeming 2 e plv. griffier. mevrouw D. Vuletic te benoemen tot 2 e plv. griffier per 26 september Benoeming plv. commissielid. te benoemen tot plv. commissielid: de heer W. Mandema. 19 Z Doorontwikkeling behandeling bezwaarschriften. 1. de op te richten Regionale Commissie Bezwaarschriften Servicepunt71 gemeente Oegstgeest aan te wijzen als adviescommissie voor de gemeenteraad inzake bezwaarschriften die bij hem zijn ingediend, per datum inwerkingtreding Verordening Regionale Commissie Servicepunt71 gemeente Oegstgeest 2015; 2. de Verordening Regionale Commissie Bezwaarschriften Servicepunt 71 gemeente Oegstgeest 2015 vast te stellen Vaststellen vergaderrooster het vergaderrooster 2015 geamendeerd - vast te stellen. Amendement van CDA, VVD, LO, Lokaal, D66, PrO met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen. Amendement van CDA, VVD, LO, Lokaal, D66, PrO Vergaderrooster 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 11 september 2015; Gelezen hebbende het initiatief raadsvoorstel over het vergaderrooster 2015; 4

5 Gehoord de beraadslagingen in de commissie Burger van 11 september 2014; Overwegende dat: 1. het voor een gedegen voorbereiding van een raadsvergadering noodzakelijk is om voldoende ruimte in de agenda te hebben om als fractie te kunnen overleggen; 2. de meivakantie in 2015 in onze regio verspreid is over drie weken, d.w.z. scholen mogen kiezen voor een of twee weken vakantie in de periode van 27 april-15 mei 2o15; 3. de ervaring leert dat afspraken in een dergelijke periode lastig tot stand komen; 4. het ook belangrijk is om vier weken ruimte te hebben tussen twee raadsvergaderingen; 5. er tussen de raadsvergadering van 21 mei 2015 en 25 juni 2015 vijf weken ruimte zit; Besluit: In het vergaderrooster 2015 de geplande raadsvergadering van 21 mei 2015 te verplaatsen naar 28 mei En gaat over tot de orde van de dag. 22 Z Regionale Woonagenda (woonvisie). de concept-zienswijze op de concept Regionale Woonagenda van Holland Rijnland (2014) vast te stellen als de definitieve zienswijze van Oegstgeest en deze aan Holland Rijnland aan te bieden. Amendement A van CDA met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen. Amendement A van CDA Zienswijze Regionale Woonagenda : zorg zelf organiseren en gemeenten kunnen hierbij ondersteunen De raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 25 september 2014; Gelezen hebbende het raadsvoorstel over het concept Regionale Woonagenda van Holland Rijnland (2014) en het de concept-zienswijze van Oegstgeest; Gehoord de beraadslagingen in de commissie Ruimte van 11 september 2014; Overwegende dat: 1. een lokale invulling waarbij prettig leven en wonen in ons dorp van belang is en verplicht verhuizen zoveel mogelijk wordt voorkomen; 2. een prettig woonklimaat zoveel mogelijk voorop dient te staan om woningen verkoopbaar te houden; 3. het goed is om bewoners op hun verantwoordelijkheid te wijzen, maar dat we in deze fase rekening dienen te houden met ouderen die hier niet op zijn voorbereid en dit niet zelf kunnen regelen dan wel niet kunnen overzien. En dat de gemeente hierin een rol kan spelen; 5

6 Besluit: De formulering van de zin voortaan de zorg in eigen omgeving moeten organiseren in de concept-zienswijze van Oegstgeest van 25 september 2014 op pagina 3 te vervangen door: voortaan de zorg in eigen omgeving zelf dienen te organiseren (extramuralisering van de zorg). Gemeenten kunnen zorgbehoevende ouderen en gehandicapten hierbij ondersteunen. En gaat over tot de orde van de dag. 23 Z Opstellen beleid standplaatsen Oegstgeest. het standplaatsenbeleid Oegstgeest vast te stellen. 6

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 20 december 2012

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 20 december 2012 LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 20 december 2012 Agenda 4 -- Notulen van de begrotingsraadsvergadering van 8 november 2012. de notulen van de begrotingsraadsvergadering

Nadere informatie

6.a Lijst van besluiten genomen in de begrotingsvergadering van 4 november 2010.

6.a Lijst van besluiten genomen in de begrotingsvergadering van 4 november 2010. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 15-12-2010 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 0 raadzaal 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. 2 Inspraak en Uitspraak. A. Spreekgelegenheid voor het

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

In de periode van 15 september 2014 tot en met 20 oktober 2014 ontvingen wij de volgende aan uw raad gerichte stukken: c a t e g o r i e A

In de periode van 15 september 2014 tot en met 20 oktober 2014 ontvingen wij de volgende aan uw raad gerichte stukken: c a t e g o r i e A OPENBAAR Adviseur: T. van Westbroek, tel.715 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 30 oktober 2014 Voorstel nr. Programma en product n.v.t. Oegstgeest, 20 oktober 2014 Aan de raad Onderwerp Lijst van ingekomen

Nadere informatie

3 Spreekgelegenheid voor het publiek over niet-geagendeerde onderwerpen.

3 Spreekgelegenheid voor het publiek over niet-geagendeerde onderwerpen. Vergadering Commissie Ruimte 11-09-2014 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:30-22:50 Voorzitter: mw. H.C. Pasterkamp Commissiegriffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd: 20.30

Nadere informatie

5 Notulen van de openbare raadsvergadering van 15 september 2011, na schorsing voo rtgezet op 22 september 2011.

5 Notulen van de openbare raadsvergadering van 15 september 2011, na schorsing voo rtgezet op 22 september 2011. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 27-10-2011 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 0 raadzaal 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. 2 Inspraak en Uitspraak. A. Spreekgelegenheid voor het

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 26 september 2011 Registratienummer: GF Agendapunt: 5

Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 26 september 2011 Registratienummer: GF Agendapunt: 5 Gemeenteraad Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 26 september 2011 Registratienummer: GF11.20071 Agendapunt: 5 De raad der gemeente Heerenveen; Overwegende dat op grond van artikel 22

Nadere informatie

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur. Vergadering Gemeenteraad 19-06-2008 Plaats: Nieuwveen Tijd: 16:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 19 JUNI 2008 1 Opening 2 Vaststellen agenda Agendapunten 7, 10 en 12 worden

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 26 augustus 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

De raad stelt voor de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

De raad stelt voor de lijst van ingekomen stukken vast te stellen. *Z00BC13B989* raadvoorstel onderwerp Lijst van ingekomen stukken zaaknummer Z-16-18604/192015 team Griffie opgesteld door J. Cijntje datum voorstel 23 januari 2017 datum raad 26 januari 2017 voorstel De

Nadere informatie

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. Vergadering Commissie Burger 15-01-2015 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00-22:50 Voorzitter: mw. P.M. van Teylingen Commissiegriffier: mw. S. Dewkalie 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. Vergadering Oordeelsvorming Burger 08-02-2018 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00-22:40 Voorzitter: mw. H.C. Pasterkamp Griffier: mw. S. Dewkalie 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd: 20.00

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 11 november 2014 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00986/Z.02426 Uitnodigingen B&W

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken. Datum: 28 mei De raad besluit:

Voorstel aan de raad. Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken. Datum: 28 mei De raad besluit: Voorstel aan de raad Datum: 28 mei 2014 Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken De raad besluit: - de ingekomen stukken over de periode van 18 april tot en met 22 mei 2014 te behandelen zoals voorgesteld.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Openbare besluitenlijst Collegevergadering Datum 28-05-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie Bestuurskamer (2.58) Voorzitter Aanwezigen H.A.G. Hellegers D. van Deurzen, G. van Heeswijk, H.A.G. Hellegers, F.J.M.

Nadere informatie

De raad stelt voor de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

De raad stelt voor de lijst van ingekomen stukken vast te stellen. *Z00622B4103* raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-12275 / Lijst van ingekomen stukken team Griffie opgesteld door T. van Westbroek datum 15 februari 2016 datum raad 10 maart 2016 Voorstel De raad stelt voor

Nadere informatie

Besluitenlijst. gemeente Renswoude. Gemeenteraad. Datum vergadering 29 mei 2018 Verseon: Aanwezig voorzitter: P. Doornenbal-van der Vlist

Besluitenlijst. gemeente Renswoude. Gemeenteraad. Datum vergadering 29 mei 2018 Verseon: Aanwezig voorzitter: P. Doornenbal-van der Vlist Besluitenlijst Gemeenteraad gemeente Renswoude Datum vergadering 29 mei 2018 Verseon: 175826 Aanwezig voorzitter: griffier: de leden: tevens aanwezig: P. Doornenbal-van der Vlist de heer M.H.T. Jansen

Nadere informatie

BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019

BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019 BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019 Onderwerp 1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 07-05-2019; 2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 1.

Nadere informatie

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 30 januari 2003

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 30 januari 2003 LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 30 januari 2003 Agenda 4 -- Notulen van de vergadering van 19 december 2002. de notulen van de vergadering van 19 december

Nadere informatie

De volgende wethouders zijn aanwezig: mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar en de heren A.G. van der Maas en W.H.M.J. Schenkelaars.

De volgende wethouders zijn aanwezig: mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar en de heren A.G. van der Maas en W.H.M.J. Schenkelaars. Notulen van de besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Noord-Beveland, gehouden op donderdag 29 mei 2019 in het gemeentehuis van Noord-Beveland. Aanvang: 19.30 uur Aanwezig: Mevr. J.H.J.B.

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 128251-195730 Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 2019 1. Vaststellen van de concept besluitenlijst van de collegevergadering B&W van 7 mei 2019. 2. De openbare besluiten deel van collegevergadering

Nadere informatie

VERSLAG vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

VERSLAG vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest VERSLAG vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest Vergaderdatum: 19 januari 2016 Deelnemers: J.B. Waaijer, burgemeester (voorzitter) week:: 3 W.E. Tönjann-Levert, wethouder J.J.G.M.

Nadere informatie

Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 8 juni 2009 Registratienummer: GF Agendapunt: 5

Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 8 juni 2009 Registratienummer: GF Agendapunt: 5 Gemeenteraad Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 8 juni 2009 Registratienummer: GF09.20039 Agendapunt: 5 De raad der gemeente Heerenveen; Overwegende dat op grond van artikel 22 van het

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

Met genoegen biedt de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg het Jaarverslag 2014 aan.

Met genoegen biedt de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg het Jaarverslag 2014 aan. JAARVERSLAG 2014 1 Voorwoord Met genoegen biedt de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg het Jaarverslag 2014 aan. Per 1 januari 2014 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. Vergadering Oordeelsvorming Burger 10-01-2019 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00-22:40 Voorzitter: dhr. A.N.J. Vos Griffier: dhr. F. Kromhout Deze vergadering wordt live uitgezonden en is later ook te bekijken.

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op dinsdag 23 februari 2016 om 9.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 19 december Onderwerp: Voorstel oprichting Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 19 december Onderwerp: Voorstel oprichting Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 19 december 2013 Onderwerp: Voorstel oprichting Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Over te gaan tot het

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

13-2016 Verordening evenement gelden 2016. 1. De Verordening evenement gelden 2016 vast te stellen.

13-2016 Verordening evenement gelden 2016. 1. De Verordening evenement gelden 2016 vast te stellen. Besluiten 2016 Nummer Omschrijving 1 februari De raad besluit: 01-2016 Vaststellen algemeen belang verhuur Holleweg 149a (peuterspeelzaal De Teddybeer) 02-2016 Controleprotocol voor de accountantscontrole

Nadere informatie

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU).

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU). enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 31 mei 2017 1. Regeling van Werkzaamheden Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Raad 20 februari 2014 t.b.v. Raad

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Raad 20 februari 2014 t.b.v. Raad Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Raad 20 februari 2014 t.b.v. Raad Gemeentebladnummer: 2014/14 Vergaderdatum: 20 februari 2014 Agendapunt: 16 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller Griffie

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 26 mei 2015 Aanwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Mw. mr. C.A. Peters, secretaris Dhr. H. Klijnstra MBA, wet Dhr. L. van Schoonhoven,

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

12 februari februari 2019 Onderwerp Besluit Concept raadsvoorstel kadernota 2020 GGD West-Brabant

12 februari februari 2019 Onderwerp Besluit Concept raadsvoorstel kadernota 2020 GGD West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze 'B&W-belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten van 12 februari 2019

Nadere informatie

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid.

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid. Agenda Gemeenteraad Extra besluitvormende raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 15 november 2016 19:30-21:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : 1 Opening De voorzitter opent om 19.30

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND 10 10e vergadering: 3 oktober 2006. Agenda voor de raad van de gemeente Helmond Ik heb de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad op dinsdag

Nadere informatie

1. OPENING Het college besluit conformstuk 3c 4c en 7c te bespreken. 2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 29 NOVEMBER 2016

1. OPENING Het college besluit conformstuk 3c 4c en 7c te bespreken. 2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 29 NOVEMBER 2016 733 V E R SL AG van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Van 6 december 2016, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer 2.02) te Leidschendam Aanwezig: de heer

Nadere informatie

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 23 juni 2011

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 23 juni 2011 LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 23 juni 2011 Agenda 4 -- Verslag van de thema-avond inzake Hofwijck van 23 mei 2011. 5 -- Notulen van de raadsvergadering

Nadere informatie

agenda Aan de raad, Winterswijk, 17 mei 2016, M.J. van Beem voorzitter van de raad Vaststellen agenda Spreekrecht burgers Mededelingen

agenda Aan de raad, Winterswijk, 17 mei 2016, M.J. van Beem voorzitter van de raad Vaststellen agenda Spreekrecht burgers Mededelingen agenda onderwerp 1/5 bezoekadres telefoon fax e-mail internet Stationsstraat 25 (0543) 543 543 (0543) 543 065 gemeente@winterswijk.nl www.winterswijk.nl Aan de raad, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen

Nadere informatie

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. Vergadering Oordeelsvorming Ruimte 10-09-2015 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00-23:30 Voorzitter: Commissiegriffier: dhr. F. Kromhout OORDEELSVORMENDE RAADSBIJEENKOMST RUIMTE Voorafgaande aan deze vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen op donderdag 13 april 2017 Aanwezig Voorzitter: Griffier: Leden: mw. mr. M.D. de Boer-Beerta R.J.J. Notermans mw. K.E.A. van Bommel, CDA J.G.G. Cremers,

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W

Besluitenlijst College B&W enlijst College B&W Datum 21-05-2019 Tijd 9:30-14:00 Locatie College kamer Voorzitter Burgemeester Aanwezigen J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders DATUM : 14 november 2017 TIJDSTIP : 10.00 uur Openbare besluitenlijst Aanwezig zijn: L.M. Driessen-Jansen Burgemeester C.J.M.W. Wassenaar Wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Soort: Besluitvormend Opsteller: T.L.M. van Houts - van Dijk Portefeuillehouder: A.P.M. Veltman Zaaknummer: SOM/2014/009989

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

INGEKOMEN STUKKEN RAADSVERGADERING D.D. 22 september 2015

INGEKOMEN STUKKEN RAADSVERGADERING D.D. 22 september 2015 INGEKOMEN STUKKEN RAADSVERGADERING D.D. 22 september 2015 NO. INGEKOMEN INGEKOMEN VAN OMSCHRIJVING VOORSTEL 1. 06-07-2015 B&W Raadsmededeling 112/2015 Inzending Gelderse Prijs Kwaliteit 2016. 2. 06-07-2015

Nadere informatie

Gedragscode. voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg

Gedragscode. voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg Gedragscode voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg Inleiding De rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg

Nadere informatie

4. Raad Openbaar Bestuur Zorg voor samenhangende zorg Kennisnemen

4. Raad Openbaar Bestuur Zorg voor samenhangende zorg Kennisnemen LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN Raadsvergadering : 26 september 2017 Agendapunt : 5 Onderwerp : Ingekomen stukken Alle stukken zijn via de website beschikbaar www.grave.nl info gemeente Grave raadsinformatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1072494 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1072493 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend

Nadere informatie

Economisch hart van de Kempen *R *

Economisch hart van de Kempen *R * Economisch hart van de Kempen *R2014.047* Nummer : R2014.047 Onderwerp : Mededelingen en ingekomen stukken Aan de raad A. Mededelingen. Datum Betreffende Presidium 1. 22-04-2014 Afsprakenlijst gemeenteraad

Nadere informatie

RUBRIEK A (Vindplaats: map ingekomen stukken I) Goedkeuring of weigering goedkeuring van raadsbesluiten (door rechter of hogere overheid).

RUBRIEK A (Vindplaats: map ingekomen stukken I) Goedkeuring of weigering goedkeuring van raadsbesluiten (door rechter of hogere overheid). goog GEMEENTERAAD Lijst ingekomen stukken - vastgesteld - Raadsvergadering 15 december 2011 Periode 27 oktober 2011 t/m 7 december 2011 De volgende stukken liggen voor de leden van de raad ter inzage:

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op 4 november 2014 om 09.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 21 april 2015 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J. Luteijn Secretaris: G.P. Boluijt Aanwezig: B. Boelhouwers, G.P. Boluijt, H.J. Flieringa,

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst. Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Deze lijst is niet openbaar dus alleen voor intern gebruik.

Openbare Besluitenlijst. Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Deze lijst is niet openbaar dus alleen voor intern gebruik. Openbare Besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van 09 09 2014 Deze lijst is niet openbaar dus alleen voor intern gebruik. Aanwezig zijn: L.M. Driessen-nsen, Burgemeester M.H.

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Gemeenteraad De raadsvergadering is donderdag 10 juli 2014 geschorst,vanavond 14 juli gaat het verder om 19.30 uur. Aan de orde zijn dan nog de volgende agendapunten 1. Opening, berichten van verhindering

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 28 juni 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 28 juni 2016 Portefeuillehouder: Dhr. E.J. Nieuwenhuis 1. 8846 Beeldkwaliteit openbare ruimte 2015. De Rapportage Beeldkwaliteit Openbare ruimte 2015 voor kennis geving aannemen In opdracht van de gemeente zijn door

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

1. Gevraagd raadsbesluit

1. Gevraagd raadsbesluit Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Onderwerp Raadsvoorstel ter formulering zienswijze op ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 en jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Haaglanden Portefeuillehouder

Nadere informatie

Er zijn 2 insprekers m.b.t. agendapunt 15 (onttrekking zandpad) te weten: 1. de heer Toine de Haas en 2. de heer Armand de Haas

Er zijn 2 insprekers m.b.t. agendapunt 15 (onttrekking zandpad) te weten: 1. de heer Toine de Haas en 2. de heer Armand de Haas Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 november 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen Besluitenlijst gemeenteraad Noordenveld van 14 juni 2012 1. Opening 2. Vaststellen agenda Besluit: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 3. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering 30 mei 2012

Nadere informatie

Agenda COMMISSIE BESTUUR

Agenda COMMISSIE BESTUUR Agenda COMMISSIE BESTUUR Vergaderdatum: 30 november 2010 Aanvang: Vergaderplaats: 19.30 uur Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal A G E N D A: OPENBARE VERGADERING 1. Opening en mededelingen Mededelingen ingekomen

Nadere informatie

5 Notulen van de raadsvergadering van 1 juli punt 20: Rapportage vertrouwen scommissie 'herbenoeming burgemeester'.

5 Notulen van de raadsvergadering van 1 juli punt 20: Rapportage vertrouwen scommissie 'herbenoeming burgemeester'. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 30-09-2010 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 0 raadzaal 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. 2 Inspraak en Uitspraak. A. Spreekgelegenheid voor het

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Wonen & Werken van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Geachte commissieleden, Namens de plv.

Nadere informatie

Besluit vast te stellen de:

Besluit vast te stellen de: VERORDENING AUDITCOMMISSIE GEMEENTE WEERT De raad van de gemeente Weert, Gelezen het voorstel van het college d.d. 20 januari 2015, gelet op de artikelen 84, 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen.

Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 23 april 2019 VAN HILLEGOM Status Openbaar Aanwezig Definitief Ja Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder;mevr. C.B. Baauw, secretaris;dhr.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 28 oktober 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 28 oktober 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 28 oktober 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren Bert Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen voor de leden van de raad ter inzage in de informatiekast in de fractiekamer.

De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen voor de leden van de raad ter inzage in de informatiekast in de fractiekamer. Aan: de leden van de raad van de gemeente OEGSTGEEST Oegstgeest, 22 september 2004. Hierbij heb ik de eer u uit te nodigen tot bijwoning van een vergadering van de raad van de gemeente Oegstgeest, te houden

Nadere informatie

Dhr. A. van Erk, burgemeester;dhr. A. de Jong, wethouder;mevr. A.E. Snuif, wethouder;dhr. J. Verheijen, wethouder;mevr. C.B.

Dhr. A. van Erk, burgemeester;dhr. A. de Jong, wethouder;mevr. A.E. Snuif, wethouder;dhr. J. Verheijen, wethouder;mevr. C.B. LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 februari 2018 VAN HILLEGOM Status Openbaar Aanwezig Afwezig Definitief Ja Dhr. A. van Erk, burgemeester;dhr. A. de Jong,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 BESLUITENLIJST (14) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A.C. Bragt (loco) Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

H. Romeijn, Secretaris C. Visser, Communicatieadviseur

H. Romeijn, Secretaris C. Visser, Communicatieadviseur Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van 08 09 2015 s alleen voor intern gebruik. Aanwezig zijn: L.M. Driessen-nsen, Burgemeester M.H. van der Eng C.J.M.W. Wassenaar

Nadere informatie

2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 18 APRIL 2017

2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 18 APRIL 2017 824 V E R SL AG van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg van 25 april 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam Aanwezig: de heer

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 16 juni 2016 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 16 juni 2016 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 29 september 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 13 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 17 juni 2014 Besluitenlijst van de agendastukken

B&W-vergadering d.d. 17 juni 2014 Besluitenlijst van de agendastukken B&W-vergadering d.d. 17 juni 2014 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 10 juni 2014. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken en mededelingen.

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Gemeentebladnummer: 2012/40 Vergaderdatum: 28 juni 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller Griffie Aan de Raad Inleiding Ter voldoening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 2-9-2014 Nummer voorstel: 2014/47 Voor raadsvergadering d.d.: 16-09-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

1. Constituerend beraad Ter opvolging van mevrouw Schmalschläger is de heer A.N. Dellemijn op 1 juli 2013 door de raad benoemd als wethouder.

1. Constituerend beraad Ter opvolging van mevrouw Schmalschläger is de heer A.N. Dellemijn op 1 juli 2013 door de raad benoemd als wethouder. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS datum overleg dinsdag aanwezig voorzitter: secretaris: : afwezig wethouder: de heer T.J. Romeyn mevrouw C.C.H. van de Meent de heer A.N. Dellemijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon gemeente Den Helder Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar: R. De Jonge Rapport van de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 mei 2016.

Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Omschrijving van het voorstel 1 Opening en mededelingen. Besluit De heer van Ooijen (SGP)heeft zich afgemeld voor deze vergadering(20). Mevr. Rachak (PvdA)is vanaf agendapunt

Nadere informatie

Besluitenlijst Raadsvergadering

Besluitenlijst Raadsvergadering Datum 11-04-2019 enlijst Raadsvergadering 4.a Ingekomen stukken en mededelingen. Voorstelnummer 22-2019 Kennis te nemen van: A. Kadernota 2020 Omgevingsdienst IJmond B. Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda

Nadere informatie

de leden Van Beek en Verhoeff

de leden Van Beek en Verhoeff Griffie NOTULEN van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 9 oktober 2014 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter burgemeester Van der Knaap Secretaris de heer

Nadere informatie

DOORLOPENDE LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN VOOR DE RAAD (rondetafelgesprekken van ) Raad van

DOORLOPENDE LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN VOOR DE RAAD (rondetafelgesprekken van ) Raad van Categorie A1 : Voorstellen aan de gemeenteraad 2017-011 21 feb. Raadsvoorstel reactie op evaluatie samenwerking U10 gemeenten W.M. de Jong 2017-013 21 feb. Raadsvoorstel steunbetuiging UNESCO nominatie

Nadere informatie

*Z053844E357* Lijst van ingekomen stukken. Registratienummer: Raadsvergadering / 48467

*Z053844E357* Lijst van ingekomen stukken. Registratienummer: Raadsvergadering / 48467 *Z053844E357* Registratienummer: Raadsvergadering 12-11-2015 / 48467 Lijst van ingekomen stukken Raadsvergadering : 12 november 2015 Registratienummer : 48467 Agendanummer : 03 Sluitingsdatum : 29 oktober

Nadere informatie