Een samenleving zonder armoede is pas echt rijk. Sociaal jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een samenleving zonder armoede is pas echt rijk. Sociaal jaarverslag"

Transcriptie

1 Een samenleving zonder armoede is pas echt rijk Sociaal jaarverslag 2014

2 Woord vooraf In april 2014 nam ik de voorzittershamer over van Frans Jozef van der Heijden, de vorige voorzitter van bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR). Ondanks de gestage groei van het aantal aanvragen hadden zich tot dan toe geen ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan en op basis daarvan ging ik ervan uit dat mijn voorzitterschap zich in relatieve rust zou voltrekken. Niets bleek echter minder waar. Het jaar 2014 is voor het FBNR een roerige periode geweest, die niet alleen gekenmerkt wordt door inhoudelijke ontwikkelingen, maar ook door richtinggevende beslissingen op organisatorisch gebied. Het thema van de (her)positionering van het fonds, zowel ten opzichte van de gemeente Rotterdam als binnen het gehele sociaal-maatschappelijke speelveld, loopt als een rode draad door deze ontwikkelingen heen. Zo waren er onder andere de hernieuwde samenwerking met de gemeente en de explosieve groei van het aantal aanvragen dat betrekking heeft op het voorkomen van huisuitzetting. Dit laatste heeft het bestuur zelfs genoopt tot het besluit om met ingang van 1 maart 2015 geen aanvragen voor (het voorkomen van) huisuitzetting meer in behandeling te nemen. Verderop in dit jaarverslag leest u meer over deze onderwerpen, die zowel van het bestuur als van de directeur en de toetsers veel inzet hebben gevraagd. Naar het zich laat aanzien zal ook 2015 niet geheel onopgemerkt aan het FBNR voorbijgaan. De gevolgen van de beleidswijzigingen en bezuinigingen bij de overheid zijn weliswaar niet op voorhand in te schatten, maar zullen naar alle waarschijnlijkheid ook hun weerslag hebben op het fonds. De gedachte dat mijn voorzitterschap zich in de luwte zou voltrekken, heb ik dan ook al snel losgelaten; ik sta in de startblokken voor een jaar vol nieuwe uitdagingen en verrassingen. Mimi Loorbach-van Driel, voorzitter Fonds Bijzondere Noden Rotterdam 2

3 Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam in 2014 Huisuitzettingen De groei van het aantal aanvragen zoals die zich de afgelopen jaren voordeed heeft zich ook in 2014 onverminderd voortgezet: het FBNR ontving er bijna 25 procent meer dan in Opvallend daarbij is het toenemend aantal aanvragen voor ZZP ers en mensen in loondienst met een inkomen boven bijstandsniveau die hun baan zijn kwijtgeraakt. Een andere opmerkelijke ontwikkeling betreft het grote aantal aanvragen voor huurschulden en het voorkomen van huisuitzetting; hulpverleners weten het fonds voor dergelijke zaken steeds beter te vinden. Aanvankelijk werd als gevolg hiervan rekening gehouden met een tekort over het boekjaar 2014 van circa Het bestuur van het FBNR besloot hier een voorziening voor te treffen binnen de egalisatiereserve van het fonds, met dien verstande dat dit een eenmalige actie diende te betreffen. In januari 2015 werd echter nog een gift van ,- van de gemeente Rotterdam ontvangen, die bestemd bleek voor Door deze gift kon het jaar worden afgesloten met een relatief beperkt negatief saldo. Hoewel beperkt gaf dit tekort toch aanleiding tot nadere analyse van de cijfers met betrekking tot de huisuitzettingen. Onderzoek uitgevoerd door Stichting De Verre Bergen en een vervolgtraject met de Kredietbank Rotterdam leerden dat de toename van het aantal aanvragen ter voorkoming van huisuitzetting in hoofdzaak te wijten is aan gaten die vallen in het meldingssysteem van oplopende huurachterstanden dat door de corporaties en de gemeente in het leven is geroepen. Deze constatering gaf het bestuur aanleiding om zich te beraden op het in 2015 te voeren beleid. In de bestuursvergadering van 28 november 2014 is besloten om met ingang van 1 maart 2015 geen aanvragen ter voorkoming van huisuitzetting meer in behandeling te nemen. Omdat een dergelijk ingrijpend besluit niet tot gevolg kan hebben dat de mensen op wie het betrekking heeft op straat komen te staan, heeft het bestuur zich tevens gebogen over een alternatief. Uitgangspunt hierbij was dat de gesignaleerde problematiek omtrent de huisuitzettingen niet primair een verantwoordelijkheid is van een private partij als het FBNR, maar veeleer van de daartoe aangewezen instanties binnen de lokale overheid. Op grond daarvan heeft het bestuur de wethouder Werkgelegenheid & Economie 3

4 in november per brief geïnformeerd over het genomen besluit en hem in overweging gegeven deze taak onder te brengen bij de wijkteams die vanaf januari van start zijn gegaan in de diverse delen van de stad. Constructief overleg met onder andere de corporaties en de Kredietbank Rotterdam heeft het vertrouwen gegeven dat de betrokken partijen hun volle verantwoordelijkheid zullen nemen. Hernieuwde samenwerking met de gemeente Rotterdam Ook op organisatorisch vlak hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Bij de oprichting van het FBNR in 2007 is de gemeentelijke bijdrage aan het fonds (bekostiging van personeel, huisvesting en bedrijfsvoering) in administratieve zin ondergebracht bij het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente (het voormalige Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Ruim zeven jaar na oprichting is het fonds de kinderschoenen echter ontgroeid en is het volwassen geworden; een constatering die aanleiding gaf om de organisatorische inbedding van de gemeentelijke bijdrage aan het fonds te heroverwegen. In aansluiting op deze nieuwe levensfase en om - meer nog dan voorheen - recht te doen aan het onafhankelijk functioneren van de stichting, is de bijdrage van de gemeente met ingang van 1 januari 2015 ondergebracht bij het Kabinet van de Ondertekening van de hernieuwde overeenkomst tussen de gemeente Rotterdam en de stichting FBNR. 4

5 Burgemeester (Bestuursdienst). De hernieuwde samenwerking is op de Netwerkdag van 3 november jl. bezegeld door ondertekening van een overeenkomst. Lunchen met de burgemeester Werd er bij de oprichting nog van uitgegaan dat het FBNR zichzelf op termijn overbodig zou maken, thans lijkt dit moment verder weg dan ooit: het fonds heeft zijn bestaansrecht binnen de stad inmiddels ruimschoots bewezen. Het zijn de donateurs - veelal particuliere (vermogens)fondsen - die het werk van de stichting jaar in jaar uit mogelijk maken. Als blijk van zijn waardering en om nader kennis te maken met deze stille krachten achter het fonds nodigde burgemeester Aboutaleb alle fondsen die het FBNR ten minste twee jaar achtereen gesteund hebben, uit voor een bijeenkomst. Op 22 september werden vertegenwoordigers ervan ontvangen op het stadhuis om, onder het genot van een uitstekend verzorgde lunch, nader kennis te maken en van gedachten te wisselen over wat er zoal in Rotterdam gebeurt. De betrokkenheid die uit dit gebaar sprak, werd door de genodigden zeer gewaardeerd. 5

6 Netwerkdag 2014 Op 3 november was het FBNR wederom te gast op het stadhuis, ditmaal voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het fonds in de Burgerzaal. Onder het motto Voorkomen is beter dan genezen werd met onder anderen dr. Roeland van Geuns, lector Armoede & Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam, en Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie van de gemeente Rotterdam, van gedachten gewisseld over preventie van problematische schulden en de vraag wat beter werkt: straf of hulp en rust. Vele remedies, effectieve en minder effectieve, passeerden de revue. Zo lijkt het geven van duwtjes in de goede richting (bijvoorbeeld minder keuzes bieden of een standaardkeuze anders aanbieden) een eenvoudige en effectieve methode. Ongevraagd adviseren en straffen daarentegen hebben, zeker op langere termijn, nauwelijks effect. Het wondermiddel bestaat evenwel niet. Een gedifferentieerde, gerichte aanpak blijkt vaak de beste resultaten op te leveren. Daarnaast is het creëren van draagvlak en realistische verwachtingen met betrekking tot deze gemeenschappelijke opgave van essentieel belang; effect vergt immers tijd. Roeland van Geuns geeft zijn visie op het thema van de middag. 6

7 Verder pleitte Roeland van Geuns, onder verwijzing naar het boek Schaarste van Sendhill Mullainathan en Eldar Shafir, (samengevat in het artikel Waarom arme mensen domme dingen doen ) voor meer aandacht voor de psychologische effecten van armoede. Om de gewenste gedragsverandering tot stand te brengen heeft men een zekere speelruimte en bandbreedte nodig. De bijeenkomst werd traditiegetrouw afgesloten door burgemeester Aboutaleb. Wethouder Maarten Struijvenberg beantwoordt vragen uit de zaal. Onderzoek In opdracht van Stichting De Verre Bergen werden de werkwijze en de resultaten van het FBNR onder de loep genomen door de afdeling Onderzoek & Business Intelligence van de gemeente Rotterdam. Een tweede onderdeel van dit onderzoek gaat over schuldvorming en schuldpreventie. Aan de hand van de analyse van vijfhonderd dossiers van het FBNR en de Kredietbank Rotterdam wordt, ondersteund door een uitgebreid literatuuronderzoek, onder andere de vraag beantwoord welke interventies zouden kunnen bijdragen aan het voorkomen van (problematische) schuldvorming of vroegtijdige signalering daarvan. Beide onderzoeken zijn inmiddels afgerond; 7

8 de resultaten worden in de eerste helft van 2015 door Stichting De Verre Bergen gepubliceerd. Afbouw van de bestemmingsfondsen De niet-aflatende groei van het aantal aanvragen heeft het bestuur doen besluiten om de werkzaamheden van het fonds voortaan te beperken tot de reguliere aanvragen (verstrekkingen direct voortvloeiend uit de statutaire doelstelling van het FBNR). Nieuwe bestemmingsfondsen (verstrekkingen met een specifiek doel, bekostigd uit een speciaal daarvoor ter beschikking gesteld budget) worden niet meer aangetrokken; de lopende samenwerkingsverbanden met Parnassia Bavo, Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) en DBL Kinderfonds worden in de loop van 2015 afgebouwd als de ter beschikking gestelde gelden zijn uitgeput. Bestuur Zoals u al heeft kunnen lezen in het voorwoord heeft het FBNR met ingang van 1 april 2014 een nieuwe voorzitter: Mimi Loorbach-van Driel. Zij heeft aan de wieg gestaan van de oprichting en maakt sindsdien namens de fondsen deel uit van het bestuur. De voorzittershamer nam ze over van Frans Jozef van der Heijden, die niet alleen terugtrad als voorzitter, maar ook als lid van het bestuur. Dit is weer compleet door toetreding van Willem Vonk namens het Sint Laurensfonds. Als gevolg van de administratieve overgang van het FBNR naar het Kabinet van de Burgemeester (Bestuursdienst) verruilt Wolter Nijenhuis zijn lidmaatschap van het bestuur met ingang van 1 januari 2015 voor een rol als adviseur. Omdat hij in het dagelijks leven zelf werkzaam is voor het Kabinet van de Burgemeester zou de combinatie van beide functies tot belangenverstrengeling kunnen leiden. 8

9 Het bestuur van het FBNR was in 2014 dus als volgt samengesteld. Namens de fondsen: Frans Jozef van der Heijden (voorzitter, tot 1 april 2014) Mimi Loorbach-van Driel (voorzitter, vanaf 1 april 2014) Atie Mol Roelof Prins Monique Vogelaar Willem Vonk (vanaf 1 april 2014) Namens de hulpverlening: Joke Ellenkamp (penningmeester) Annelies Smits Bureau Als gevolg van bezuinigingen bij de gemeente Rotterdam moest het bureau van het FBNR per 1 november afscheid nemen van administratief medewerkster Ana Teixeira. De bezetting van het bureau zag er in 2014 als volgt uit: Katinka Velthuijs, directeur Josje Dijkstra, adviseur/toetser Ingrid van Oost, adviseur/toetser Ana Teixeira, administratief medewerkster (tot 1 november 2014) Namens de levensbeschouwelijke instellingen: Hanny de Kruijf Marianne Vorthoren (secretaris) Namens de gemeente: Gerard Neeleman Wolter Nijenhuis 9

10 Casuïstiek Vaak biedt het FBNR hulp in de vorm van een geldelijke gift. In sommige gevallen blijkt ook doorverwijzing, eventueel gecombineerd met bemiddeling, verbluffend goede resultaten op te leveren. Onderstaande praktijkvoorbeelden zijn gebaseerd op echte aanvragen, maar de namen zijn fictief. Heel Holland fietst De leerlingen van een school voor kinderen die als gevolg van sociaal-maatschappelijke problemen in het regulier onderwijs minder goed tot hun recht komen, worden al jaren met een busje van en naar school gebracht. Op een goede dag besluit de directie hiermee te stoppen: fietsen is veel gezonder! iedere maand nog een bedrag af voor de aflossing van een lening, dus veel financiële ruimte is er niet. Omdat het FBNR wel vaker bijspringt voor kinderen van deze school dient de schoolmaatschappelijk werker ook nu een aanvraag in bij het fonds. Met succes, want Rafaël is inmiddels de trotse bezitter van een nieuwe fiets. Uit de brievenbus gehaald Als gevolg van zijn vele ziekenhuisopnames is de administratie van de heer Dekker dusdanig in het slop geraakt dat hij de huur van zijn woning lange tijd niet heeft betaald. Het geheugenverlies dat hij heeft overgehouden aan een herseninfarct maakt de situatie er bovendien niet beter op. Uiteindelijk leidt de oplopende betalingsachterstand ertoe dat hij zijn huis uit wordt gezet. Gelukkig vindt hij snel tijdelijk onderdak bij een vriend. Ook de negenjarige Rafaël, een jongen uit groep 5 die kampt met overgewicht, kan wel wat extra lichaamsbeweging gebruiken. Hij wil dan ook heel graag leren fietsen, maar hij heeft geen fiets. Zijn moeder kan die niet voor hem kopen doordat ze met haar vijf kinderen moet rondkomen van een klein salaris als schoonmaakster, aangevuld met een bijstandsuitkering. Van dit inkomen gaat ook Terwijl hij druk bezig is met de voorbereiding van de verhuizing naar de 55+-woning die hij inmiddels toegewezen heeft gekregen, komt de heer Dekker tot de ontdekking dat zijn WWB-uitkering is gestopt. Navraag leert dat dit te maken heeft met het feit dat hij niet op een brief van de gemeente heeft gereageerd. Hij legt uit dat hij de bewuste brief waarschijnlijk nooit onder ogen heeft gekregen, door- 10

11 dat deze - zoals dat helaas vaak gebeurt bij het huis van zijn vriend - uit de brievenbus is gehaald, maar dat mag niet baten. Herstel van de uitkering blijkt niet meer mogelijk; er moet echt een nieuwe aanvraag worden ingediend. De hulpverlener zet het verzoek meteen in gang, maar door de wachttijd die met de nieuwe aanvraag gepaard gaat biedt dat op korte termijn geen oplossing voor de nijpende financiële situatie van de heer Dekker. Ter overbrugging wordt daarom bij het FBNR een gift voor leefgeld aangevraagd. De aanvraag wordt toegekend, zodat de heer Dekker in ieder geval weer boodschappen kan doen. Een paar weken later belt de hulpverlener op om te laten weten dat zijn cliënt weer een uitkering ontvangt. 1 minuut voor 12 Op een regenachtige ochtend in december gaat de telefoon: het is een hulpverlener die belt over een dreigende huisuitzetting. Het betreft mevrouw Alberta, een alleenstaande moeder van drie kinderen, van wie er een gehandicapt is. Over een uur zal ze haar huis worden uit gezet vanwege een forse achterstand in de huurbetaling. Van de spreekwoordelijke twee minuten voor twaalf is er dus nog maar een - of zelfs nog minder - over. De hulpverlener vraagt zich af of het FBNR nog iets kan betekenen om de ontruiming te voorkomen. Zelfs voor het fonds is dit écht kort dag, maar toch... De hulpverlener krijgt het advies om direct contact op te nemen met het Meldpunt Preventie Huisuitzetting (MPH), waar het gezin al veel eerder aangemeld had moeten worden door de woningcorporatie. Gezinnen met inwonende kinderen behoren immers tot de groep huurders die bijzondere bescherming geniet op basis van het Convenant Preventie Huisuitzetting, dat is gesloten tussen de gemeente Rotterdam en de sociale verhuurders. Om op deze korte termijn toch nog iets te kunnen betekenen besluit de toetser van het FBNR te bellen met de manager Incasso van de desbetreffende woningcorporatie. Na het horen van het hele verhaal doet hij de toezegging dat hij er, gezien de steken die men heeft laten vallen in het voortraject, persoonlijk op zal toezien dat deze mensen niet worden uitgezet. Zo kon, zelfs zonder financiële bijdrage, toch weer een huisuitzetting van een gezin met kinderen worden voorkomen. 11

12 Cijfers Ontvangen aanvragen Totaal ontvangen Toegekend Afgewezen Afgewezen en doorverwezen Ingetrokken Opbouw van de toegekende aanvragen in 2014 Aantal Bedrag Gemiddeld Regulier Reguliere aanvragen Bestemmingsfondsen Pillen&Poederfonds Parnassia Bavo DBL Kinderfonds VGR Totaal uitgekeerd Toelichting Het totale aantal ontvangen aanvragen in 2014 (2124) is iets gedaald ten opzichte van 2013 (2263), evenals het aantal toegekende aanvragen (2014: 1619 en 2013: 1761). Dit heeft alles te maken met de eerder besproken afbouw van de bestemmingsfondsen, die door hun aard altijd meetellen als toegekend. De sterke afname in aantal waarmee deze afbouw gepaard gaat, geeft dan ook een wat vertekend beeld van de totalen. Een vergelijking van het aantal ontvangen reguliere aanvragen in beide jaren laat een heel ander beeld zien, namelijk een toename van 1413 (in 2013) naar 1736 (in 2014). Ook het aantal toegekende reguliere aanvragen steeg van 911 (in 2013) naar 1205 (in 2014). Deze groei is leidend geweest bij het besluit om de activiteiten van het fonds tot de reguliere aanvragen te beperken. Soorten en aanvragers Soort Aantal Levensonderhoud 238 VGR 181 Huurschuld 179 Parnassia Bavo 152 Medische kosten

13 Energieschuld 110 Documenten 89 Overige schulden 89 Schuld waterbedrijf 83 Studiekosten 64 Huishoudelijke apparaten 55 Woninginrichting 55 Verhuiskosten 44 Vervoer/fietsen 43 Pillen&Poederfonds 37 Diversen 24 Schuld zorgverzekering 19 Kleding 13 Totaal 1619 Top 10 van aanvragers Naam Aantal aanvragen 1. House of Hope Bureau Frontlijn Stichting Arosa Bewindvoerders Stichting DOCK CVD Flexus Jeugdplein MD Alexander Leger des Heils Ontmoeting 48 Het werk van het FBNR werd in 2014 ondersteund door de volgende donateurs: FondsDBL, Stichting De Verre Bergen, Stichting Bevordering van Volkskracht, Sint Laurensfonds, Van Beek-Donner Stichting, Adessium Foundation, Stichting Bekker-la Bastide Fonds, Gemeente Rotterdam, Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting Rotterdam, Fonds der Familie Antheunis, Stichting Aelwijn Florisz, Dirk-Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting, Vincentius Rotterdam, Stichting Swart-van Essen, Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam, Stichting St. Jansplaats, Stichting Medisch-Sociale Hulp, Stichting Wit-Gele Kruis, Stichting Burgerweeshuis Delfshaven, Van der Mandele-Stichting, RCOAK, Snickers-de Bruijn Stichting, Van Oldenbarnevelt School, Stichting Nalatenschap de Drevon, Mr. August Fentener van Vlissingenfonds, Stichting Henri, Clemens Hodesfonds, Stichting Best, gereformeerde kerk Pernis, AD Nieuwsmedia. 13

14 Vooruitblik Het FBNR is volop in beweging en blijft zich ontwikkelen. Door het maken van duidelijke inhoudelijke keuzes en het aangaan van een hernieuwde samenwerking met de gemeente Rotterdam is het klaar voor een nieuw jaar; een jaar waarin het fonds zich vermoedelijk weer voor vele uitdagingen geplaatst zal zien. Ook binnen het herziene verstrekkingenbeleid is de verwachting dat de groei van het aantal aanvragen zal doorzetten. Zo wordt er onder andere rekening gehouden met een toenemend aantal aanvragen voor mensen in loondienst met een inkomen boven bijstandsniveau, (voormalige) ZZP ers en eigenaren van een koophuis. Bij alles wat er op het fonds afkomt, is het op peil brengen van de personele bezetting van het bureau een belangrijk punt van aandacht; temeer daar het budget voor administratieve ondersteuning is komen te vervallen als gevolg van bezuinigingen binnen de gemeente. In samenwerking met een partij die zich daar in beginsel toe bereid heeft verklaard, is inmiddels een eerste verkenning gestart naar de mogelijkheden van private financiering van personeel. Daarnaast worden zowel op lokaal als landelijk niveau ingrijpende wijzingen en bezuinigingen doorgevoerd die direct raken aan het werkveld van het fonds. Alhoewel de exacte effecten niet op voorhand zijn in te schatten, zullen deze ontwikkelingen hoogstwaarschijnlijk leiden tot een toenemend beroep op het FBNR. Het bestuur, de directeur en de toetsers zijn dan ook zeer verheugd over de financiële steun die door veel donateurs ook voor 2015 al weer is toegezegd. 14

15 Contact Inhoudsopgave Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Postbus AA Rotterdam Telefoonnummer: Website: RSIN nummer: Colofon Teksten Katinka Velthuijs, directeur FBNR Vormgeving en druk Zita Advertising B.V. Fotografie Rick Keus Woord vooraf 2 Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam in Huisuitzettingen 3 Hernieuwde samenwerking met de gemeente Rotterdam 4 Lunchen met de burgemeester 5 Netwerkdag Onderzoek 7 Afbouw van de bestemmingsfondsen 8 Bestuur 8 Bureau 9 Casuïstiek 10 Cijfers 12 Vooruitblik 14 Contact 15 15

16

Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Jaarstukken 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag 3 1.1 Algemene gegevens 3 1.2 Samenstelling bestuur 3 1.3 Verslag van de activiteiten 4 1.4 Toekomstparagraaf 5 2.

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam Onderzoek & Business Intelligence (O&BI) in opdracht van

Gemeente Rotterdam Onderzoek & Business Intelligence (O&BI) in opdracht van Gemeente Rotterdam Onderzoek & Business Intelligence (O&BI) in opdracht van Doel van het onderzoek Doelstelling onderzoeken: Meer inzicht in de werkwijze en resultaten van het FBNR, en de positie van het

Nadere informatie

Jaarverslag SUN Groningen 2013

Jaarverslag SUN Groningen 2013 Jaarverslag SUN Groningen 2013 Samenvatting SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van de stad Groningen die in een urgente financiële noodsituatie verkeren. Deze hulp wordt mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Groningen. Jaaroverzicht juli tot en met december 2012. 1. Provincie en Gemeenten

Stichting Urgente Noden Groningen. Jaaroverzicht juli tot en met december 2012. 1. Provincie en Gemeenten Stichting Urgente Noden Groningen Jaaroverzicht juli tot en met december 202 Samenvatting SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van de stad Groningen die in een urgente financiële noodsituatie

Nadere informatie

Jaarverslag College van Diakenen 2013

Jaarverslag College van Diakenen 2013 Jaarverslag College van Diakenen 2013 Almere, augustus 2014 Inhoudsopgave Inleiding:... 3 Diakenen, vrijwilligers en beroepskracht:... 4 Noodfonds Gezamenlijke Kerken:... 4 Aantal geregistreerde aanvragen:...

Nadere informatie

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam: een onderzoek naar de werking en de resultaten

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam: een onderzoek naar de werking en de resultaten Fonds Bijzondere Noden Rotterdam: een onderzoek naar de werking en de resultaten Frans Moors Ivo Libregts Onderzoek en Business Intelligence (OBI) April 2015 VOORWOORD Voorwoord Rotterdam staat hoog op

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

Armoede, schulden en schaarste

Armoede, schulden en schaarste Armoede, schulden en schaarste Speciale aandacht voor armoede in wijkteams? Roeland van Geuns Lector armoede en participatie, Hogeschool van Amsterdam INHOUD 1. Oorzaken van armoede 2. Armoede en multi-problematiek

Nadere informatie

Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel. over het jaar 2014

Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel. over het jaar 2014 Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel over het jaar 2014 RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 1. Samenstelling van het

Nadere informatie

Armoede, schulden en schaarste

Armoede, schulden en schaarste Armoede, schulden en schaarste Speciale aandacht voor armoede in wijkteams? Roeland van Geuns Lector armoede en participatie, Hogeschool van Amsterdam INHOUD 1. Oorzaken van armoede 2. Armoede en multi-problematiek

Nadere informatie

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid met betrekking

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

ARMOEDE EN WONEN: SCHULDEN EN (HUUR)INCASSO

ARMOEDE EN WONEN: SCHULDEN EN (HUUR)INCASSO ARMOEDE EN WONEN: SCHULDEN EN (HUUR)INCASSO Roeland van Geuns Lector armoede en participatie Hogeschool van Amsterdam Den Haag, 24 juni 2015 1 INHOUD 1. Enkele cijfertjes 2. Gedrag: enkele recente inzichten

Nadere informatie

Voorkomen huisuitzettingen. Catelijne Akkermans mmv Lisette Smink Stichting Eropaf!

Voorkomen huisuitzettingen. Catelijne Akkermans mmv Lisette Smink Stichting Eropaf! Voorkomen huisuitzettingen Catelijne Akkermans mmv Lisette Smink Stichting Eropaf! Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen http://huisuitzetting.info/welkom.aspx Landelijk Steunpunt en Kennisnetwerk Voorkomen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Uitwerken vroegtijdige hulp en ondersteuning. Aan de gemeenteraad. Geachte dames en heren,

Uitwerken vroegtijdige hulp en ondersteuning. Aan de gemeenteraad. Geachte dames en heren, Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 www.utrecht.nl Aan de gemeenteraad Behandeld door E.S. Quak Doorkiesnummer 030-28 63229 Ons kenmerk 15.512136 E-mail s.quak@utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2014

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2014 Stichting Life Invest Foundation Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2014 Geconsolideerd Jaarverslag 2014 Woord Vooraf & Informatie over de stichting In December 2010 is stichting Life Invest

Nadere informatie

Voorwoord. Willem Bergman, voorzitter.

Voorwoord. Willem Bergman, voorzitter. Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. (SUN Nieuwegein). De Stichting is opgericht op 20 oktober 2009, als een vorm van publiekprivate samenwerking

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

EVERY PICTURE TELLS A STORY

EVERY PICTURE TELLS A STORY EVERY PICTURE TELLS A STORY Armoede: een gedifferentieerd verschijnsel Roeland van Geuns Low budget, High Service 4 oktober 2014 1 INHOUD ARMOEDE: ACTUEEL, MAAR WAT IS HET? RELEVANTIE VAN GEDRAG OUDE EN

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN ALS GEVOLG VAN EEN HUURSCHULD tussen Woningcorporatie

Nadere informatie

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Onderzoeksteam: Marieke Holl, Dorieke Wewerinke, Sara Al Shamma, Linda van den Dries en Judith Wolf 29 oktober 2013 Studie naar huisuitzetting (Omz ZonMw)

Nadere informatie

aanvrager 2011 Pagina 1

aanvrager 2011 Pagina 1 Bijzonderheden: klant van o.a. Actie Toegewezen: Bedrag: Oude informatie: Bijstandsmoeder, 4 kinderen, schulden, vader betaald geen alimentatie Alleenstaand, uitkering is van de WW en bedraagt 789,40 per

Nadere informatie

17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261

17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261

Nadere informatie

Postcode/woonplaats.. Naam aanmelder.. man vrouw Telefoonnummer.. E-mail adres

Postcode/woonplaats.. Naam aanmelder.. man vrouw Telefoonnummer.. E-mail adres Aanmeldingsformulier Bureau Woonkans Dit formulier volledig invullen en opsturen naar: Bureau Woonkans Hoogezand Postbus 7104 9701 JC GRONINGEN Telefoon: 0598 820238 e-mail: info@woonkans-hs.nl In te vullen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Onderstaande toelichting heeft betrekking op het eerste, verlengde

Nadere informatie

Betalingsachterstand van één maand huur

Betalingsachterstand van één maand huur U heeft huurachterstand maar samen komen we er wel uit! U heeft een huurachterstand. Met het tekenen van een huurovereenkomst heeft u zich verplicht tot het betalen van de huur vóór of op een bepaalde

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 21 deelnemers. Directeur Peter Mons laat de deelnemers aan de Beraadsgroep weten wat het Voedsel Loket Almere voor wie doet. Na de pauze is er ruimte voor de actualiteit van het

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Regel het goed Over hoe de huur te betalen en wat te doen bij achterstand. Elke maand op tijd de huur betalen: een vanzelfsprekende zaak.toch wordt zo n maandelijks terugkerende

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014 Stichting Boek en Troost Jaarverslag 2014 Opgericht 11 december 2013 KvK 59422386 Inhoud. 1. Secretarieel jaarverslag 2. Informatie over de bezoekers 3. Toelichting op het financiële jaarverslag 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VAKANTIEWEKEN ROTTERDAM

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VAKANTIEWEKEN ROTTERDAM 2013 JAARVERSLAG 2013 STICHTING VAKANTIEWEKEN ROTTERDAM Inleiding Verslag 2013 Stichting Vakantieweken Rotterdam Stichting Vakantieweken Rotterdam organiseert voor 200 Rotterdamse gezinnen een week vakantie.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter Na onze Stichting Leergeld te hebben opgericht en koers te hebben gegeven, hebben de bestuursleden van het eerste uur, Willem-Jan Meulemans,

Nadere informatie

Ons kenmerk 05.0031485. Aantal bijlagen

Ons kenmerk 05.0031485. Aantal bijlagen Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur Aan de fractie van PvdA t.a.v. Renate Bos en Rutger Zwart Stadhuis, kamer 21 Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024) 329

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 2 MISSIE Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland wil

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Schulden oplossen met de Wsnp

Schulden oplossen met de Wsnp Schulden oplossen met de Wsnp Informatie over schuldsanering bij problematische schulden Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 5 Wat doet de bewindvoerder?

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen.

Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen. Schriftelijke vragen ex. Artikel 39 Reglement van Orde. Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen. Geacht college, s-hertogenbosch, 29 november 2013. De fractie van de Bossche Groenen is door diverse

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

STICHTING FONDSWERVING voor het. Levensbeschouwelijk Centrum Nieuwbouw. Meander Medisch Centrum RAPPORT BETREFFENDEDE JAARREKENING 2013

STICHTING FONDSWERVING voor het. Levensbeschouwelijk Centrum Nieuwbouw. Meander Medisch Centrum RAPPORT BETREFFENDEDE JAARREKENING 2013 STICHTING FONDSWERVING voor het Levensbeschouwelijk Centrum Nieuwbouw Meander Medisch Centrum RAPPORT BETREFFENDEDE JAARREKENING 2013 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE 1.1 Informatie

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Wouter Snel en Hugo de Haan

Wouter Snel en Hugo de Haan Wie zijn wij? Wouter Snel en Hugo de Haan 11 wijkteams Momenteel zijn er 11 wijkteams, per januari 2015 is één wijkteam gesplitst in twee wijkteams. 5 Jeugdteams Er 5 jeugdteams in de gemeente Zaanstad.

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Delft e.o.

Stichting Urgente Noden Delft e.o. Stichting Urgente Noden Delft e.o. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Geschiedenis pag. 3 SUN Delft eo Doel Financiering Bestuur Pact tegen de armoede Werkwijze pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 5 Casuïstiek

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

Algemeen Verantwoording van het bestuur 2 Bestuurssamenstelling 2 Werkwijze 2 Doelstelling 3 Financieel beleid 3/4

Algemeen Verantwoording van het bestuur 2 Bestuurssamenstelling 2 Werkwijze 2 Doelstelling 3 Financieel beleid 3/4 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur 2 Bestuurssamenstelling 2 Werkwijze 2 Doelstelling 3 Financieel beleid 3/4 Jaarrekening stichting ZorgSaam voor Jeugd Balans per 31 december 214 5

Nadere informatie

Evaluatie herijking leerlingenvervoer

Evaluatie herijking leerlingenvervoer Evaluatie herijking leerlingenvervoer Inleiding Bij de behandeling van het raadsvoorstel herijking leerlingenvervoer op 22 maart 2011 is toegezegd in 2012 te komen met een evaluatie/rapportage over de

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden?

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Informatie, advies en financieringsmogelijkheden voor ondernemers Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting FARE Almere

Beleidsplan Stichting FARE Almere Beleidsplan Stichting FARE Almere 1. Algemeen 2014 wordt het eerste volledige jaar voor de Stichting FARE Almere. Ook in 2014 ontvangt de Stichting geen enkele subsidie en zijn wij afhankelijk van particuliere

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Stichting Beth Hanan Financieel jaarverslag 2012 Stichting Beth Hanan 15-2-2013 Status: Concept d.d. 15-02-2013 Blz. 0 Inhoud Inleiding... 2 Financieel overzicht 2012... 3 Balans stichting... 4 Toelichting

Nadere informatie

Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen. Jaarverslag 2010.

Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen. Jaarverslag 2010. Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen Jaarverslag 2010. Inleiding: Hierbij ontvangt u ons jaarverslag over de gang van zaken in 2010 en de verwachte activiteiten in 2011 e.v. Vanaf 2007 worden

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

ii ii ui nu MUI ii in MI

ii ii ui nu MUI ii in MI Aan: Gemeenteraden van de Nederlandse gemeenten Betreft: Aanpak armoede- en schuldenproblematiek Gemeente Loon op Zand ii ii ui nu MUI ii in MI Afdeling: 0rffVXfl5BfuAPR2W g^^fó^ OVB: Jaié? 8 april 2014

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

> Huurbetaling & huurincasso

> Huurbetaling & huurincasso > Huurbetaling & huurincasso Huurbetaling Door ondertekening van het huurovereenkomst bent u de verplichting aangegaan om de huurprijs van uw woning te betalen. De huurprijs bestaat meestal uit twee delen:

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

SVGA 60 jaar SVGA Jaarverslag 2013

SVGA 60 jaar SVGA Jaarverslag 2013 SVG 60 jaar SVG Jaarverslag 2013 ls het even tegen zit! Het SVG is nog steeds hard nodig Voorzitter ert Timmer Het SVG bestond in 2013 zestig jaar. Op 1 juni 1953 begon het Sociaal Voorzieningsfonds Gemeente

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Stichting Zeeland Refinery

Stichting Zeeland Refinery Stichting Zeeland Refinery Jaarverslag 2014 Stichting Zeeland Refinery steunt maatschappelijke projecten op het gebied van educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en instandhouding van

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag College van Diakenen 2014

Jaarverslag College van Diakenen 2014 Jaarverslag College van Diakenen 2014 Almere, april 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Diakenen, vrijwilligers en beroepskrachten... 4 Noodfonds Gezamenlijke Kerken... 4 Aantal geregistreerde aanvragen...

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Delft e.o.

Stichting Urgente Noden Delft e.o. Stichting Urgente Noden Delft e.o. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Geschiedenis pag. 3 SUN Delft eo Doel Financiering Bestuur Pact tegen de armoede Werkwijze pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 5 Casuïstiek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 2 MISSIE Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland wil

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Stichting Leerhulp Roermond

Stichting Leerhulp Roermond Stichting Leerhulp Roermond JAARVERSLAG 2011 1. Algemene informatie Rechtspersoon Stichting Leerhulp Roermond (SLR) is opgericht bij notariële akte van 27 augustus 2004, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Huur betalen. kiezen voor de makkelijkste manier

Huur betalen. kiezen voor de makkelijkste manier Huur betalen kiezen voor de makkelijkste manier Huur betalen kiezen voor de makkelijkste manier Elke maand op tijd de huur betalen is iets dat hoort bij wonen in een huurwoning. Een vanzelfsprekende zaak

Nadere informatie

Beschermingsbewind, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand

Beschermingsbewind, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand Beschermingsbewind, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand Een toekomst visie Mr. Ellen Penders Drs. Vivian den Hartogh Wat er vooraf ging Situatie burgers verslechterd (explosieve) toename van mensen

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

Jaarbericht 2014 Stichting Allegoeds. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! www.allegoeds.nl

Jaarbericht 2014 Stichting Allegoeds. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! www.allegoeds.nl Jaarbericht 2014 Stichting Allegoeds Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! www.allegoeds.nl Voorwoord Over het jaar 2014 zijn we zeer tevreden. Het aantal ouderen dat we mochten verwelkomen in onze vakanties

Nadere informatie

RIBW Groep Overijssel

RIBW Groep Overijssel Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel over het jaar 2013 RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Samenstelling van het

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 SUN Leiden / Stichting Urgente Noden Leiden

Jaarverslag 2011 SUN Leiden / Stichting Urgente Noden Leiden Doelstelling SUN Leiden Stichting Urgente Noden Leiden (SUN Leiden) verleent, waar mogelijk, financiële hulp aan inwoners van Leiden, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en die geen

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Voorwoord. Willem Bergman, voorzitter.

Voorwoord. Willem Bergman, voorzitter. Voorwoord Willem Bergman, voorzitter. Doelstelling van de Stichting. Het hoofddoel van de Stichting is het verlenen van financiële steun aan inwoners van Nieuwegein e.o. die in een urgente financiële noodsituatie

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Evaluatie Convenant Preventie Huisuitzettingen Oplegvel Informatienota Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. L Kleijn Telefoon 0235114068 E-mail: lkleijn@haarlem.nl SZW/ Reg.nr. 2013/59356

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

ECGF/U201200226 Lbr. 12/037

ECGF/U201200226 Lbr. 12/037 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ontwikkelingen kwijtschelding gemeentelijke belastingen uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201200226 Lbr. 12/037

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014 2015

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014 2015 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014 2015 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Volledig invullen en aankruisen indien van toepassing. 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie