âaââ ìnr EEF.çEEE\ 17-ffirn E=ËH ===ãåa FE=EËEEH ErrËh:lh tl-rë C]EIECf EIEEIEI Informatie & reglement voor eigenaren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "âaââ ìnr EEF.çEEE\ 17-ffirn E=ËH ===ãåa FE=EËEEH ErrËh:lh tl-rë C]EIECf EIEEIEI Informatie & reglement voor eigenaren."

Transcriptie

1 BASISINFO VOOR ALLE EIGEI\AREN GOED BEWAREI\! r ===ãåa r- r"-1 El É Ëf El t- FE=EËEEH EEF.çEEE\ ìnr J+. 1 ErrËh:lh tl-rë Ft r-t r*.rr I E=ËH = C]EIECf EIEEIEI âaââ 17-ffirn Informatie & reglement voor eigenaren. Vereniging van eigenaren flatgebou\ry De Wijde Blik. Administrateur: Hoorn De Vos Metselaar & Sturop Paltrokstraat K Zaand m Tel: Correspondentiead res : Postbus12l Zaandam

2 TNHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Financiële zaken... 4 Samenstelling servicekosten 5 Glas en Opstalschades 6 Werkzaamheden conciërge / huismeester. 7 Stookkosten.,.. I Huishoudelijk reglement 9 Informatieformulier i.v.m. nieuwe bewoners l1

3 .,ffih, -:*ii i- ^T.EMEEN Welkom in het flatgebouw De Wijde Blik. Wij wensen u veel woonplezier toe in uw appartement. Door de aankoop van uw appartement bent u lid geworden van de Vereniging van eigenaren flatgebouw De Wijde Blik. Deze vereniging van eigenaren heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de gezamenlijke eigenaren te behartigen. Hierbij is het reglemenúvan splitsing van toepassing. Als het goed is, is een dergelijk reglement u door de notaris ter hand gesteld. Indien dit niet het geval is, zouden wij dat gaarne van u vernemen, in dat geval zal er door de vereniging een exemplaar aan u verstrekt worden. Tenminste eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Wij raden u aan deze vergadering bij te wonen, opdat u mee kunt beslissen over allerlei zaken aangaande de vereniging. Wanneer neemt u contact op met de Administrateur en wanneer met het bestuur? De volgende werkverdeling is afgesproken: o U belt de administrateur (HVM&S) wanneer u: - vragen heeft over de incasso van service, -stook, ofandere kosten. - Een storing te melden heeft met betrekking tot het klein en dagelijks onderhoud. Denk aan: lift defect, glasschade, andere schades, defecte verlichting etc. - Een klacht heeft met betrekking tot het klein en dagelijks onderhoud. - Gaat verhuizen. o U neemt contact op met het bestuur als u: - Op of aanmerkingen heeft op de verslagen. - Problemen heeft met uw leefomgeving. - Vragen heeft over onderhoudswerkzaamheden. - U een nieuw naambordje wilt.

4 FINANCIELE ZAKEN Als eigenaar van een appartement in het flatgebouw De Wijde Blik heeft u bepaalde verplichtingen op ftnancieel gebied. Een daarvan is het betalen van de maandelijkse servicekosten welke thans 195 bedragen. Wanneer u tevens eigenaar bent van een garage dan is de maandelijkse bijdrage.207,50. De hoogte van de maandelijkse servicekosten wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene leden vergadering. De servicekosten zijn telkens de l' van de maand bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij aan- en verkoop van het appartement dient derhalve de servicekosten voldaan te worden door degene die de l'van de maand eigenaar is. Voor het innen van de maandelijkse servicekosten kunt u een machtiging tot automatische betaling bij uw bank of giro afgeven. Als u dit doet houdt er dan wel rekening mee dat bij verhuizing u dit zelf weer moet opheffen. Als u gaat verhuizen brengt HVM&S uittredingskosten in rekening. Dit zijn bijvoorbeeld kosten aan documentatie of aanvullende informatie die de notaris nodig heeft voor de overdracht. Deze kosten zrjn: C 211,7 5. Dit tarief wordt algemeen gehanteerd door de N.V.M. (Nederlandse Vereniging van Makelaars). Hierin zit geen extra voorschot verwarmingskosten. Dit wordt per geval bekeken wat er extra als voorschot in rekening wordt gebracht. De administratie van de te innen servicekosten wordt verzorsd door: Hoorn De Vos Metselaar & Sturop Postbusl2l E Zaandam Tel: Wanneer u niet tijdig uw servicekosten betaalt ontvangt u van het administratiekantoor een betalingsherinnering. Indien u op deze betalingsherinnering niet reageert, ontvangt u van het administratiekantoor een aanmaning. Wanneer u achterstallig blijft met het betalen van de servicekosten wordt de vordering, nadat het bestuur hiertoe heeft besloten, in handen gegeven van een deurwaarder. Bovendien worden alle. door de deurwaarder aan ons in rekenins gebrachte kosten, aan u doorberekend. De hierboven weergegeven incassoregeling wordt ook toegepast op andere vorderingen welke de vereniging van eigenaren heeft op individuele eigenaren. Aan de vereniging van eigenaren verschuldigde bedragen dienen worden overgemaakt op bankrekeningnummer: t.n.v. Stichting Beheer Flatgebouw De Wijde Blik in Zaandam.

5 trê' -J['I- SAMENSTELLING SBRVICEK'STEN Van de maandelijkse servicekosten worden onder meer de volgende gemeenschappelijke uitgaven gedaan:. Salaris en sociale lasten van de conciërge / huismeester. o Administratiekosten. Opstalverzekering o Glasverzekering o Liftonderhoud o Tuinonderhoud Water. Onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw. (bijv. dak, galerijen, kozijnen, buitendeuren, balkondeuren, riolering, bestrating, c.v.- installatie, buitenschilderwerk.) NB : Onderhoudskosten zoals radiatoren, radiatorkranen, warmtemeters, hoofdkranen waterleiding, waterleidingen binnenshuis e.d. zijn voor rekening van de individuele eigenaren. Wij verzoeken u werkzaamheden aan radiatoren, radiatorkranen, hoofdkranen waterleiding altijd in overleg met de concierge / huismeester te doen.

6 '-{n, -"f[':f- GLAS EN opstalschades Deze schades dienen gemeld te worden bü HVM&S, deze zal zorg dragen voor herstel van de schade en het schadebedrag claimen bij de verzekeringsmaatschappij. Overigens wordt er op gewezen dat de opstalverzekering een eigen risico kent van 500,- bij glasschade voor het algemene gedeelte. Het eigen risico bij stormschade is 2 promille van het verzekerd bedrag met een minimum van 250,- en een maximum van I 150,-. Dit eigen risico zal aan de bewoner van de schade in rekening worden gebracht, die dit veelal weer zal kunnen claimen bij zijnlhaar WA-verzekering. Indien u zelf uw keuken, badkamer en/of toilet heeft verbouwd raden wij u aan zelf een aanvullende opstalverzekering af te sluiten aangezien de door de VVE afgesloten verzekering vaak niet toereikend is. Ook parketvloeren e.d. vallen onder de opstalverzekering

7 WBRKZAAMHEDEN CONCIIIRGE / HUISMEESTER In overleg met het bestuur is het in bijzondere gevallen en uiteraard in noodsituaties mogelijk dat de concierge / huismeester bemiddeld of adviseert tussen bewoners en bedrijven voor het verrichten van werkzaamheden. Deze zullen welten laste van de individuele eigenaar komen. U kunt de conciërge / huismeester bellen op het toestel in de werkplaats in de flat, nummer: De mogelijkheid bestaat natuurlijk ook dat de conciërge / huismeester niet aanwezig is omdat deze buiten de werkplaats aan het werk is. U kunt dan ook een boodschap inspreken op de voic . In gevallen van nood en voor storingen na de werktijden van de conciërge / huismeester kunt u het nummer bellen dat beneden in het mededelingenkastje hangt. Voor niet urgente zaken kunt u een briefie schrijven en dit in het mededelingenkastje deponeren.

8 ff,'=t' =''*"i i- rrookkosren De verrekening van de stookkosten gaat gescheiden van de overige servicekosten. Het stookseizoen loopt van I juni tot 3l mei. Op alle in de woning aanwezige radiatoren bevinden zichzogenaamde warmtemeters. Jaarlijks worden, eind mei / begin juni, de meterstanden van deze meters op afstand uitgelezen door Ista. Op basis van deze meterstanden worden de totale stookkosten van het flatgebouw verdeeld over de eigenaren. In de stookkosten zijn ondermeer begrepen: r Kosten gasverbruik c.v.-installaties. Jaarlüksonderhoud c.v.-installaties Kosten Ista Door Ista wordt jaarlijks op basis van de verbruikscijfers van elk appartement een stookafrekening gemaakt. Deze afrekening kunt u meestal half september verwachten. Het voorschot betaling van 55,- per maand wordt op de afrekening in mindering gebracht. De laatste jaren is het regelmatig voorgekomen, dat eigenaren bij het vaststellen van de stookafrekening bedragen terug ontvangen. Het bestuur is door de Algemene Leden Vergadering gemachtigd om niet betaalde bijdragen en incassokosten op deze teruggave in mindering te brengen. Bij het vaststellen van de afrekening wordt rekening gehouden met wisseling van bervoners / eigenaren. U kunt zelf een tussentijdse meteropname aânvragen om het juiste verbruik per bewoner vast te stellen. Het is dan ook van het grootste belang om HVM&S er van in kennis te stellen wanneer u, uw appartement verkocht of verhuurd heeft, zodat een juiste toedeling van kosten kan plaatsvinden. Bent u nieuw in de flat, informeert u dan even bij de oude eigenaar of in uw appartement de meterstanden zijn opgenomen. Wanneer er een defect of een beschadiging aan een van de warmtemeters is, kunt u contact opnemen met Ista.

9 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hieronder volgen nog een aantal regels waaraan wij ons allen dienen te houden om het leefklimaat in onze flat soed te houden. Overlast r De Bewoners dienen ervoor te waken dat geen hinder of overlast wordt veroorzaakt door huisdieren, zoals b.v. uitwerpselen op de galerijen, trappen en in de lift. (Mocht dit per ongeluk toch gebeuren, dan dient men dit zelf op te ruimen en niet te laten liggen.) o Houdt rekening met uw medebewoners door tussen 22:00-8:00 geen werkzaamheden als timmeren, boren etc. te verrichten en geen luide muziek te maken. o Noodtrappen aan de buitenzijde worden vaak 's avonds laat door bewoners en bezoekers gebruikt. Dit gaat er vaak niet rustig aan toe. Bewoners van buitenhoekwoninsen ondervinden hier hinder van. Auto's/fietsen/e.d. o Fietsen met of zonder hulpmotor mogen niet op de galerijen of in het trappenhuis geplaatst worden. Motoren dienen niet gerepareerd te worden aan de binnenzijde van het flatgebouw (aan de buitenzijde mag dit wel) en dienen niet voor of in de onmiddellijke nabijheid van de boxdeuren gestald te worden. o Auto's en soortgelijke voertuigen dient men te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken en beslist niet op het trottoir. Dit belemmert de gemeentereiniging in de doorgang. Dat betekent dat de gemeente ons afual niet meeneemt en het vuil zich ophoopt. Ook hulpdiensten zoals brandweer, ambulance etc. moeten direct toegang tot de flat kunnen hebben in geval van calamiteiten. Werkzaamheden aan voertuigen e.d. die mogelijk gevaar opleveren dienen niet in de onmiddellijke nabijheid van het flatgebouw uitgevoerd te worden. Het rijden over grasperken is ten strengste verboden, zowel voor auto's als ook voor motoren en (brom)fietsen. Vuil o Gelieve de openbare ruimte niet als wilnisbak te beschouwen door het wegwerpen van sigaretten / sigarenpauken, papier, blikjes e.d. o De vuilniszakken dienen in de containers gezet te worden en niet ernaast of erop. o Vuilniszakken niet op de galerij plaatsen, maar direct in de container achter de flat de poneren. Vogels zijn gek op vuilniszakken en kapotte vuilniszakken trekken ongedierte aan. o Grofuuil dient op de afgesproken dag geplaatst te worden, zodat het vuil niet langer dan strikt noodzakelijk buiten zal staan. U kunt hiervoor zelf bellen met het nummer van de gemeente: De gemeente zal dan een afspraak met u maken.. Grofuuil dient voor (aan de kant van de zandbak) geplaatst te worden en niet bij de containers. (Als het bij de containers geplaatst wordt zalhet niet meegenomen worden.) Het schoonhouden van de galerij is voor eigen verantwoording. 9

10 Algemeen De lift is er niet om mee te spelen. Dit veroorzaakt veel storing en ongemak en kost de flat (dus u) geld. De lift is er voor vervoer van personen en niet voor gebruik als prullenbak. Ook voetafdrukken op de liftwanden, spuug tegen de liftspiegel en graffiti op de lift zien we als vervuiling, dus niet doen. Ook kan het gebeuren dat uw hond per ongeluk een plas in de lift doet, of dat er iets fout gaat met uw boodschappen. Wij verzoeken u vriendelijk dit zelf op te ruimen. o Als u nieuw in de flat bent komen wonen, kunt u op het bijgevoegde informatieformulier aangeven wat voor naam u op uw naambordje wilt hebben. De conciërge / huismeester zal zorgen dat het naamplaatje geplaatst wordt. o De kleur van de balkonkozijnen moeten wit zijn en mogen dus niet in een andere kleur geschilderd worden. o Niets aan de buitenkant van de woning mag zonder toestemming van het bestuur worden veranderd.. Een schotelantenne is alleen geoorloofd aan de balkonzijde van het gebouw en dient bevestigd te zijn met een zwenkbare arm aan de binnenkant van het balkon. Dit omdat de hangbrug er langs moet kunnen. Als uw schotel niet voldoet aan bovengenoemde regels en er mocht schade ontstaan, zijn de gevolgen voor uw rekening. l0

11 INFORMATIEFORMULIER NIEUWE BEWONERS NAAM: VERMELDING OP NAAMBORDJE IN DE HAL : ADRES: Fluitekruidweg nr.: TELEFOON: 075- MOBIEL: 06- TELEFOON WERK: MET INGANG VAN: BANK / GIRONR.: HUURDER: jalnee* IN GEVAL VAN HUURDER GAARNE GEGEVENS VAN DE BIGENAAR OOK OPGEVEN. EIGENAAR: ADRES: WOONPLAATS: TELEFOON: OPMERKINGEN: *doorstrepen wat niet van toepassing is. DIT FORMULIER GRAAG INGOOIEN IN HET MEDEDELINGEN KASTJE. ll

12

Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg

Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg WELKOMSTMAP CEDERFLAT TILBURG. INHOUD : 1. Inhoud 2. Welkomstbrief 3. Informatie V.V.E. algemeen 4. Huishoudelijk reglement 5. Aanvraagformulier naamplaatje

Nadere informatie

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Algemene INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK WONING informatie Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van 't Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres:

Nadere informatie

Ref : JSV (25O4L3.2) 1. Op grond van het artikel 876c van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, thans

Ref : JSV (25O4L3.2) 1. Op grond van het artikel 876c van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, thans tïm:,eh5ir* rostbus l5s 3Í3991;P*"' ONTWERP 2 mei 2O13 Dos : 2010.000760.01 Ref : JSV (25O4L3.2) HUISHOUDELIJK REGELEMENT TEN BEHOEVE VAN EIGENAREN FLATGEBOUW ZUIDERKRUTS TE VEENENDAAL Aftikel 1 1. Op

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

ALGEMENE HUISREGELS Flats Terneuzen. Amberboomstraat Eikenstraat Erasmusstraat Vondelstraat Jacob van Lennepstraat Herman Heijermansstraat

ALGEMENE HUISREGELS Flats Terneuzen. Amberboomstraat Eikenstraat Erasmusstraat Vondelstraat Jacob van Lennepstraat Herman Heijermansstraat ALGEMENE HUISREGELS Flats Terneuzen Amberboomstraat Eikenstraat Erasmusstraat Vondelstraat Jacob van Lennepstraat Herman Heijermansstraat Beste bewoner(s), Voor u ligt de bewonersinformatie van de flats

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na verloop van tijd verouderen. Op www.seysterveste.nl vindt

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep.

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep. VOORWOORD De bedoeling van de basiscursus Vereniging van Eigenaars (VVE) is de leden een inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van de VVE. De basiscursus heeft nadrukkelijk niet de bedoeling eenieder

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003.

\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003. \ t, VERENGNG VAN EGENAARS,S-GRAVENLAND TE RJSWJK HUSHOUDELJK REGLEMENT Vastgesteld in de ledenvergadering ',.d.d. 22mei 2003. T L i Algemeen l 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars-bewoners

Nadere informatie

Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4

Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4 Inhoud: BW boek 5 artikel 128 4 Geldigheid van het Huishoudelijk Reglement 4 1 Het huishoudelijk reglement is van toepassing voor eigenaars en gebruikers. 4 Regelingen betreffende de orde van de Vergadering

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

Inhoudsopgave STICHTING MARIËNHOVEN

Inhoudsopgave STICHTING MARIËNHOVEN Aanleunwoningen Woonzorgcentrum Theresia Huize Elisabeth Woonz W zorgcentrum Th Elisabeth Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Contactgegevens 3 Belangrijke telefoonnummers 4 Ruimte voor aantekeningen

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en woningzoekenden

Informatie voor bewoners en woningzoekenden Zo zit dat bij WoonGenoot Informatie voor bewoners en woningzoekenden 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Welkom bij WoonGenoot 5 Openingstijden en telefoonnummers 6 Routebeschrijving en busverbinding 7 uurovereenkomst

Nadere informatie

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Een woning kopen zonder zorgen Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

Het toepassingsbereik van dit reglement Artikel 1

Het toepassingsbereik van dit reglement Artikel 1 HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Inclusief algemene huisregels WONINGBOUWVERENIGING DE SLEUTELS VAN ZIJL EN VLIET, hierna te noemen de Sleutels (vastgesteld 10 december 2013) Rechten en plichten van

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N.

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Speciaal voor studenten en starters op de markt!* Koopsom 139.000,- Netto maandlast ca. 244,- Nabij het centrum vindt u deze zeer

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte In deze algemene voorwaarden huurovereenkomst staan de verplichtingen van u en

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 3-4 VOORDEUR SLEUTELS TUSSENDEUREN GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK LIFT GEZAMENLIJK SANITAIR, KEUKEN EN WC BUITENRUIMTE

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een PhD-woonruimte, inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een PhD-woonruimte, inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Informatie voor bewoners van een PhD-woonruimte, inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Februari 2013 2 februari 2013 Welkom bij Inhoudsopgave 1 4 1.1 Over 4 1.2 Mijn 4 1.3 Digipost 5 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas

Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas Informatiebrochure behorende bij renovatievoorstel Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Renovatieproject Molenbossen,... 5 Zuidenwind (flatgebouw 4) 2.1 Aanleiding...

Nadere informatie