Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg"

Transcriptie

1 Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg WELKOMSTMAP CEDERFLAT TILBURG. INHOUD : 1. Inhoud 2. Welkomstbrief 3. Informatie V.V.E. algemeen 4. Huishoudelijk reglement 5. Aanvraagformulier naamplaatje s 6. Aanvraagformulier bijmaken sleutel openbare ruimte s 7. Verzekeringen 8. Reglement van splitsing 9. Statuten 10. Machtiging automatische incasso servicekosten 11. Plattegronden - 1

2 Geachte nieuwe bewoner, In de eerste plaats van harte gefeliciteerd met Uw eigen appartement en als medebewoners wensen wij U veel woonplezier. U ontvangt deze welkomstmap namens het bestuur van de Vereniging Van Eigenaars, Cederstraat om U op de hoogte te brengen van allerlei informatie met betrekking tot dit appartementen complex. De administrateur van onze vereniging is: Dhr. Thomas Nelissen. Zijn telefoonnummer is Reparatie s, onderhoud, storingen en andere technische zaken worden geregeld door Dhr. Rens van Heeswijk. Zijn telefoonnummer is Verder hangt er beneden in het mededelingenkastje een lijst waarop alle telefoonnummers staan wie U waarvoor moet bellen. De jaarlijkse ledenvergadering wordt verzorgd door het bestuur van de V.V.E. Cederstraat. Verder vragen wij U het HUISHOUDELIJK REGLEMENT goed door te lezen. Ook vragen wij U om de regels in dit reglement na te leven om zo op een juiste en vriendelijke wijze met elkaar om te gaan. Op de brievenbussen en het intercombord in de hal zitten de naamplaatjes van de bewoners. Om Uw naam op deze bordjes te krijgen dient U het hiervoor bestemde formulier in deze welkomstmap in te vullen en in te leveren bij Rens van Heeswijk of in zijn brievenbus nr.155. te deponeren. Omdat de flat maar één waterverbruiksmeter heeft, betaald iedereen een vast bedrag, ondanks het verschil in gebruik. Uw medebewoners verzoeken U dan ook om hiermee rekening te houden. De schoonmaak van de algemene ruimte s vindt meestal plaats op VRIJDAG. De ramen aan de,,cobbenhagenkant,, worden één maal per drie maanden aan de buitenkant gewassen. De vuilcontainers worden op Dinsdag en Vrijdag geleegd door BAT. Voor het bijmaken van sleutels vult u het hierbij ingesloten formulier in en levert dit in bij Rens van Heeswijk op nr. 155 ( of in zijn brievenbus ). Rens geeft dit door aan de Fa. Pijnenburg, Pegasusweg 4 tel Nadat Rens bericht van de Fa. Pijnenburg heeft ontvangen dat de bestelde sleutel(s) klaar zijn/is kunt u de sleutel(s) aldaar ophalen en betalen. Wel moet u hiervoor een legitimatiebewijs kunnen overleggen. Zoals u begrijpt zijn de kosten voor uw eigen rekening!! Verder verzoeken wij u om de servicekosten over te maken op: bankrekeningnummer : o.v.v. VVE cederstraat nr. 7 / 157. U kunt de VVE ook machtigen via een formulier verder op in deze map. Zijn er verder nog vragen, de bestuursleden staan u graag te woord. Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet : Het bestuur. - 2

3 Belangrijke telefoonnummers : Alarm nummer 112 Geen spoed, wel politie Grof vuil Centraal meldpunt Gemeente Tilburg Administrateur Dhr. Thomas Nelissen. Zijn telefoonnummer is Bankrekening V.V.E. ABN/AMRO Samenstelling bestuur : Voorzitter Dhr. Ton van Roy nr. 57 tel Bestuurslid Bestuurslid Dhr. Rens van Heeswijk nr. 155 tel Bestuurslid Dhr. Kees Verhoeven nr. 87 Bestuurslid Mevr.Ignah Boekhoudt nr adres voor Technische zaken : Internet: Voor klachten en of ideeën kunt U gebruik maken van de rode brievenbus in de hal. - 3

4 HUISHOUDELIJK REGLEMENT : CEDERSTRAAT 7 T/M 157. Inleiding : Dit huishoudelijk reglement bevat regelgeving ter aanvulling op hetgeen reeds geregeld is in de statuten van de vereniging en het reglement van splitsing van eigendom en de splitsingsakte. In het kort wordt eerst op de laatste twee stukken ingegaan. 1. Het reglement voor de splitsing van eigendom: Onze vereniging is bij de oprichting gebonden aan het landelijk sinds 22 februari 1973 tussen de notarissen overeengekomen reglement voor de splitsing van eigendom (hierna RSE). Als het goed is ontvangt iedere nieuwe eigenaar een exemplaar van dit reglement van de notaris. In de hierna genoemde splitsingakte wordt voor de verdere gang van zaken naar dit reglement verwezen. 2. De splitsingsakte: Op 25 Juni 1976 is het flatgebouw Cederstraat 7 t/m 157 gesplitst in 76 appartementsrechten. De flat telt namelijk: 5 kleine en 5 grote garageboxen, 18 5-kamerappartementen, kamerappartementen. Van deze splitsing is een akte opgemaakt ; De zogenaamde splitsingsakte. In de splitsingsakte is uitvoering gegeven aan onderdeel M uit de RSE en is onze vereniging opgericht en zijn de statuten vastgesteld. Onder meer is hierin geregeld dat de vereniging een administrateur en een bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de vergadering van eigenaren zijn en de verdere procedure s die daarbij in acht genomen dienen te worden. Dit gedeelte van de akte zal in de welkomstmap worden opgenomen. Onder paragraaf L van de RSE is vermeld dat het mogelijk is om tot een huishoudelijk reglement te komen. Een huishoudelijk reglement kan onder meer nadere regels geven voor het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten ( zie RSE art. 28 lid 1 ). Mits niet strijdig met de bepalingen in de splitsingsakte of het RSE kunnen er andere regels in worden opgenomen als daarmee het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars wordt gediend. Dit reglement dient daarom als een aanvulling op hetgeen in het RSE is opgenomen te worden beschouwd. Daarom zijn in het hierna volgende reglement de van toepassing zijnde overeenkomstige bepalingen uit het RSE ( vrij vertaald ) tussen aanhalingstekens geplaatst. Het blijft mogelijk dat de vergadering van eigenaren besluit om bepaalde bepalingen in het huishoudelijk reglement in bepaalde gevallen buiten werking stellen. - 4

5 Hoofdstuk 1. Van de eigenaren Hiervoor geldt de definitie in art. 1 lid c van het RSE. Algemeen: 1. Iedere eigenaar is verplicht om bij verkoop van zijn woning de administrateur, tenminste 2 weken voordat de woning wordt overgedragen, schriftelijk hiervan in kennis te stellen. 1.a De vertrekkende bewoner wordt geacht alle administratie, aangaande de VVE, over te dragen aan de nieuwe bewoner van het betreffende pand. 2. De maandelijkse betaling van de eigenaarsbijdrage dient vóóraf te geschieden. Artikel 1. Iedere eigenaar is verplicht om aan de administrateur, die de dagelijkse leiding heeft, mede te delen dat er door een andere eigenaar of een gebruiker mogelijk inbreuk wordt gepleegd op het gestelde onder : A. RSE art.4, tweede zin.,, Een eigenaar of gebruiker mag geen inbreuk maken op het recht van medegenot van de andere eigenaars of gebruikers,, B. RSE art. 5, lid 1.,, Fietsen, brommers, scooters of andere voorwerpen mogen niet gestald worden in de entree, het trappenhuis, op de galerijen en buiten de fietsenrekken,, C. RSE art. 5, lid 2.,, Het ophangen van schilderijen of andere voorwerpen en het aanbrengen van decoraties e.d. op en aan wanden en plafonds van hal en trappenhuis is niet toegestaan,, D. RSE art. 6, lid 1.,, Het is verboden om op- aan- of onderbouw te plegen zonder toestemming van de vergadering,, E. RSE art. 6, lid 2.,, Het aanbrengen van schotelantennes, zonneschermen, reclameaanduidingen, uithangborden, vlaggen, uitstekende voorwerpen e.d. is verboden,, F. Het verbod tot het plaatsen of aanbrengen van uitstekende voorwerpen strekt zich ook uit tot bloembakken aan de buitengevels en het plaatsen van bloembakken, meubelen en andere voorwerpen op de galerijen. G. Het aanbrengen van rolluiken voor ramen aan de galerijzijde in een standaard uitvoering is toegestaan. De rolluiken moeten direct aan de gevel zijn aangebracht en in de kleur van het standaard buitenschilderwerk zijn uitgevoerd. G.1 Het is verboden om fietsen, scooters en bromfietsen via de hoofdingang naar het souterrain te verplaatsen. Dit dient te geschieden via de zij-ingangen. - 5

6 H. Het aanbrengen van decoratie s, hekwerken e.d. aan de gevel of aan de balustrade s is niet toegestaan indien daardoor een inbreuk wordt gemaakt op het uiterlijk van het gebouw. Indien op enig moment bestaande situatie s zijn gedoogd dienen de voorwerpen uiterlijk op het moment van eigenaars - of gebruikerswisseling te worden verwijderd en dient het geheel weer te voldoen aan de door de op voorstel van het bestuur te bepalen schoonheidseisen. I. Het uithangen van wasgoed op de galerij of op rekken aan de galerijbordessen en aan de buitenzijde van de balkon s aan de noordzijde is verboden. Het is wel toegestaan om wasgoed aan de binnenzijde van de balkon s uit te hangen. J. RSE art. 7.,,Het aanbrengen van veranderingen in het gebouw wat kan leiden tot wijzigingen in hechtheid, architectonisch uiterlijk of constructie van het gebouw is verboden. Indien dragende delen moeten worden doorboord voor het realiseren van luchtafvoer e.d. dient hiervoor vooraf een aanvraag te worden ingediend bij de administrateur. Het bouwtechnisch onderzoek komt voor rekening van de aanvrager. K. Er is een centrale afzuiging per 6 boven elkaar geplaatste woningen. Het aansluiten van afzuigkappen e.d. met externe motor is niet toegestaan omdat daarmee de onderdruk uit het centrale afzuigsysteem verdwijnt en overlast voor medebewoners kan ontstaan. L. RSE art. 9.,, Het gebruiken van het privé gedeelte waarbij aan andere eigenaren of gebruikers onredelijke hinder wordt toegebracht is niet toegestaan. Geluidshinder vormt een bron van irritatie. In dit verband moet men ondermeer denken aan het treffen van geluidsdempende maatregelen ( 10 db minimaal ) bij het aanbrengen en het gebruik van diverse soorten harde vloerbedekking,, M. RSE art. 10.,, Eigenaren of gebruikers dienen zich te houden aan het behoorlijk onderhouden van het prive-gedeelte. Dit houdt mede in dat tijdige reparatie van glasschade, defecte radiatoren en radiatorkranen e.d. dient plaats te vinden,, N. RSE art. 13.,, Het voortbrengen van muziek en andere storende geluiden tussen uur en uur is verboden. Reparatie s hak en breekwerk en andere werkzaamheden, die geluidsoverlast kunnen veroorzaken, zijn niet toegestaan vóór uur en ná uur en op Zon- en Feestdagen,, O. Huisdieren die geluidshinder of andere vormen van overlast kunnen veroorzaken mogen niet alleen gelaten worden in de prive-gedeelten. P. Het monteren van stopcontacten en het aftappen van stroom in de kelderboxen en garageruimte s is niet toegestaan. Werkzaamheden in deze ruimte s mogen geen geluidsoverlast veroorzaken. Q. Het is niet toegestaan de centrale deuren en de hoofd-deuren naar de bergingen onvergrendeld open te laten staan. R. Er bestaat een rookverbod in de gemeenschappelijke ruimten en tijdens vergaderingen. - 6

7 S. Huisvuil of ander afval mag niet tijdelijk in de gemeenschappelijke ruimten of in de directe omgeving van het gebouw worden bewaard, doch dient terstond in de gemeentelijke containers te worden gedeponeerd. T. Parkeren buiten de vakken is niet toegestaan. Een daartoe gemarkeerd gedeelte naast de liftkoker is uitsluitend bedoeld voor het laden en lossen van goederen en voor de ambulance. Parkeren op de stoep naast de muur van de fietstunnel wordt door de leden gedoogd, mits de afstand tot de muur niet meer bedraagt dan ½ meter. Tevens is het parkeren op de stoep bij de oprit voor invaliden en fietsers naar het fietspad aan de oostzijde van de flat verboden. Eigenaren en bewoners brengen hun bezoekers/visite op de hoogte van deze bepaling. Hoofdstuk 2 Van het bestuur Hiervoor gelden de bepalingen uit het RSE. Hoofdstuk 3 Van de commissie s Artikel 2. De ledenvergadering kan besluiten tot het instellen van andere commissie s naast de in art. 7 genoemde commissie s. Artikel 3. De commissie s hebben een adviserende taak ten behoeve van de vereniging. Artikel 4. De leden van een commissie worden jaarlijks gekozen door de leden van de vereniging. Artikel 5. Tot lid van een commissie kunnen ook andere dan leden van de vereniging worden gekozen. Een commissie bestaat uit maximaal 3 leden. Artikel 6. Iedere commissie die over een eigen budget beschikt dient een begroting in op de jaarvergadering en legt verantwoording over het gebruik van het budget af aan de administrateur. Hoofdstuk 4. Overtredingen. Hiervoor gelden de bepalingen uit het RSE onderdeel K.. - 7

8 Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157. Als eigenaar van een appartement bent u automatisch lid van de VVE. Samen met de andere eigenaren bent u, onder andere, verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele gebouw. De VVE neemt beslissingen over de gang van zaken in het gebouw en het beheer van de gemeenschappelijke delen, zoals de entree, het trappenhuis, de lift, het dak en de buitenschil Helaas blijkt uit de praktijk dat veel VVE s niet of onvoldoende functioneren. Gevolgen hiervan kunnen zijn dat het noodzakelijke onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw te wensen overlaat en dat geen geld gereserveerd wordt voor het plegen van groot onderhoud. Dit kan er toe leiden dat u als eigenaar plotseling voor onverwacht hoge kosten komt te staan als het gebouw geschilderd of het dak vervangen moet worden. Om een VVE goed te laten functioneren moeten een aantal zaken dus goed geregeld worden, zoals de administratie, een gedegen onderhoudsplanning en het afsluiten van b.v. verzekeringen en onderhoudscontracten. De taken van het bestuur kunnen als volgt worden samengevat : Het uitschrijven van de vergaderingen, Het notuleren van de vergaderingen, Het uitvoeren van besluiten die door de vergadering zijn genomen, Het beheren van de financiën, Het samenstellen van de financiële stukken, Het ( laten ) opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning, Het samenstellen van een begroting op basis van een meerjaren onderhoudsplanning, Het vaststellen van de periodieke bijdrage voor kosten van gas, licht en water, kosten voor diverse onderhoudswerken en een deel voor te reserveren voor periodiek en groot onderhoud. Het incasseren van periodieke bijdragen, Het afsluiten van verzekeringen, Het beoordelen van offerte s voor b.v. onderhoudswerkzaamheden, Het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden. Zoals u ziet, komen er bij het besturen van een VVE nogal wat zaken kijken. Op een aantal van deze diensten zullen we wat nader ingaan: - 8

9 De Vergadering. De VVE moet minimaal één maal per jaar vergaderen. Tijdens deze vergadering worden de financiële stukken, de begroting en het meerjaren-onderhoudsplan voorgelegd en toegelicht. De besluiten die door de vergadering zijn genomen, zullen door de bestuurder worden uitgevoerd. Het bestuur schrijft de vergadering uit, heeft de mogelijkheid een ruimte beschikbaar te stellen, notuleert tijdens de vergadering en verstuurt de notulen naar alle eigenaars. Beheer van de financiën. Het bestuur heeft ten behoeve van de VVE een bankrekening geopend. Op deze rekening worden de periodieke bijdragen gestort, waarmee facturen worden betaald die ten laste van de VVE zijn. Daarnaast zal het bestuur de incasso regelen, en als bestuurder er op toezien dat de periodieke bijdragen van de individuele eigenaren worden betaald. Jaarlijks zal verantwoordelijkheid worden afgelegd over het gevoerde financiële beheer. Dit in de vorm van een balans en een exploitatieoverzicht. Begroting. Elk jaar zal een begroting worden opgesteld, op grond waarvan de bijdragen van de eigenaren bepaald zullen worden. Posten op de begroting zijn o.a. de onderhoudskosten, de verzekeringen, algemene kosten, administratie en het reservefonds voor groot onderhoud. Verzekeringen. Het is van belang dat uw appartement en de VVE goed verzekerd is. De opstalverzekering voor alle appartementen, dus voor het gebouw, wordt altijd door de VVE afgesloten. Er is géén aansprakelijkheidsverzekering afgesloten Hier dient U zelf voor te zorgen. Hoe en bij welke verzekeringsmaatschappij de VVE zal worden verzekerd, beslist de vergadering echter zelf. Meerjaren onderhoudsplan. Het plegen van gezamenlijk onderhoud is de kern van een VVE. Op basis van een inventarisatie en inspectie van het gebouw, kan een meerjaren onderhoudsplan worden opgesteld. Dit is een theoretische planning van de onderhoudskosten voor b.v. de komende 10 jaar. Op basis van deze meerjaren onderhoudsplanning is in 1998 een eerstejaars onderhoudsbegroting opgesteld, die een taakstellend karakter heeft. Jaarlijks zal deze planning worden geactualiseerd. Voorbereiden en uitvoeren onderhoudswerken. Het bestuur zal, in overleg en in samenwerking met degene die het technische gedeelte verzorgt binnen het bestuur van de VVE, de onderhoudswerken begeleiden. Deze begeleiding zal voornamelijk bestaan uit het mede opstellen van een programma van Eisen en de selectie van adviseur en uitvoerende. De financiële administratie, waaronder de facturering van de nota s behoort eveneens tot deze activiteit. Zo nodig laat de VVE zich bijpraten door adviseurs op financieel, bouwtechnisch en juridisch terrein. - 9

10 Onderhoudsdienst. Wat betreft de onderhoudsdienst: Voor het melden van storingen of andere problemen kunt u beneden in de hal bekijken welke meld-nummer u kunt bellen voor diversen problemen. Houdt u zich s.v.p. wel aan de tijden die daarbij zijn vermeld. Er zijn immers problemen waarvoor u iemand niet laat of in de nacht nodig heeft. Verderop in deze map vindt u een lijst met de bijbehorende telefoonnummers voor het melden van storingen. Vragen. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Dhr. Rens van Heeswijk op nr. 155 of met één van de andere bestuursleden van de V.V.E. - 10

11 Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg Aanvraag nieuw naamplaatje Naam voor naamplaatje : Dhr. Mevr. Mej. of eventuele voornaam/voornamen :. Doorstrepen wat niet van toepassing is s.v.p.!! Eventuele voorletters :... Huisnummer : Gebruikt U s.v.p. drukletters!! Handtekening : Door het bestuur te bestellen bij: Fa. Donders Westermarkt Tilburg. Telefoon: Namens de V.V.E. Cederstraat Tilburg, Rens van Heeswijk Cederstraat 155 Tilburg. Tel

12 - 12

13 Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg Firma Pijnenburg Pegasusweg 4 (industrieterrein Loven, achter Albert Heijn) 5015 BB Tilburg Tilburg Betreft: MACHTIGING BIJ MAKEN SLEUTELS APPERTEMENTEN COMPLEX Hierbij machtig ik : eigenaar cederstraat no : voor het bij laten maken van 1 sleutel van het appartementen complex. Ik vertouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd, Bij twijfel over deze machtiging ben ik telefonisch bereikbaar Met vriendelijke groet, L.A.M. van Heeswijk Bestuurslid VVE de Cederstraat Cedertsraat JB Tilburg Tel

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep.

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep. VOORWOORD De bedoeling van de basiscursus Vereniging van Eigenaars (VVE) is de leden een inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van de VVE. De basiscursus heeft nadrukkelijk niet de bedoeling eenieder

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Pagina: 1 van 15 Huishoudelijk Reglement zoals in gewijzigde vorm goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2004 Inhoudsopgave Algemeen 2 Koppeling met akte van splitsing en splitsingsreglement

Nadere informatie

Ref : JSV (25O4L3.2) 1. Op grond van het artikel 876c van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, thans

Ref : JSV (25O4L3.2) 1. Op grond van het artikel 876c van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, thans tïm:,eh5ir* rostbus l5s 3Í3991;P*"' ONTWERP 2 mei 2O13 Dos : 2010.000760.01 Ref : JSV (25O4L3.2) HUISHOUDELIJK REGELEMENT TEN BEHOEVE VAN EIGENAREN FLATGEBOUW ZUIDERKRUTS TE VEENENDAAL Aftikel 1 1. Op

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4

Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4 Inhoud: BW boek 5 artikel 128 4 Geldigheid van het Huishoudelijk Reglement 4 1 Het huishoudelijk reglement is van toepassing voor eigenaars en gebruikers. 4 Regelingen betreffende de orde van de Vergadering

Nadere informatie

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden.

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. A. Definities Artikel 1 In het reglement

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris mr H.M. Sasse te Arnhem. A. Definities

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten november 1983 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n n o v e m b e r 1983 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Op de internetsite van de KNB (www.notaris.nl) is ten behoeve van het publiek ook een versie van dit reglement

Nadere informatie

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 20053225.01/IS/203/26671/(1) Doorlopende tekst van het reglement van de vereniging van eigenaren: Vereniging van Eigenaars appartementsgebouwen

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n j a n u a r i 2006 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003.

\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003. \ t, VERENGNG VAN EGENAARS,S-GRAVENLAND TE RJSWJK HUSHOUDELJK REGLEMENT Vastgesteld in de ledenvergadering ',.d.d. 22mei 2003. T L i Algemeen l 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars-bewoners

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

Inhoudsopgave STICHTING MARIËNHOVEN

Inhoudsopgave STICHTING MARIËNHOVEN Aanleunwoningen Woonzorgcentrum Theresia Huize Elisabeth Woonz W zorgcentrum Th Elisabeth Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Contactgegevens 3 Belangrijke telefoonnummers 4 Ruimte voor aantekeningen

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Voel je thuis. Algemene voorwaarden. bij de huurovereenkomst van uw woonruimte

Voel je thuis. Algemene voorwaarden. bij de huurovereenkomst van uw woonruimte Voel je thuis Algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst van uw woonruimte Voel je thuis Algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst van uw woonruimte Artikel 1: Waarop zijn deze voor waarden van toepassing?

Nadere informatie

Het toepassingsbereik van dit reglement Artikel 1

Het toepassingsbereik van dit reglement Artikel 1 HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Inclusief algemene huisregels WONINGBOUWVERENIGING DE SLEUTELS VAN ZIJL EN VLIET, hierna te noemen de Sleutels (vastgesteld 10 december 2013) Rechten en plichten van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN huurvoorwaarden huurvoorwaarden 2007 2 2 3 huurvoorwaarden Inhoud pag 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Meer dan één huurder 2 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Algemene INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK WONING informatie Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van 't Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres:

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie