Notulen van de Algemene Ledenvergadering KBO van Bemmel-Doornenburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de Algemene Ledenvergadering KBO van Bemmel-Doornenburg"

Transcriptie

1 Notulen van de Algemene Ledenvergadering KBO van Bemmel-Doornenburg gehouden op vrijdag 16 maart 2012 in het Wapen van Bemmel. 1.Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda Voorzitter Misjà Heinink heet de vele aanwezigen die naar deze bijzondere Algemene Ledenvergadering -vanwege het 30 jarig jubileum- gekomen zijn, van harte welkom. Voor de eerste keer en meteen de laatste keer, wordt de ALV gehouden in de grote zaal van het Wapen van Bemmel. Voorafgaand aan deze vergadering was er een viering in de Donatuskerk. Voor de laatste keer ging Pastoor Beemster, die uit Bemmel vertrekt, op zijn eigen enthousiaste wijze in deze mooie viering voor. De voorzitter dankte hem hartelijk evenals het Seniorenkoor onder begeleiding van. Jacob Graansma voor de mooie muzikale ondersteuning. Er zijn geen aanvullende agendapunten en de agenda wordt vastgesteld. 2. Mededelingen en ingekomen stukken De secretaris heeft de presentielijsten ter ondertekening laten rondgaan en naast 10 bestuursleden zijn er 113 leden aanwezig. Notulist Gonny Lamers-Froon kan helaas wegens ziekte niet aanwezig zijn en Ineke Koreman is bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Bericht van verhindering: de heer en mevrouw Peperkamp, de heer en mevrouw Duifhuizen, de heer Hans Stoffels, de heer Peter Buurman en de heer Jan de Jong. Vanuit de leden zijn er geen voordrachten van nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie binnengekomen; het bestuur heeft kandidaten benaderd en daarover later meer. Han de Winter van het Videoteam van Zorgcentrum Betuweland maakt filmbeelden van deze jubileumdag voor een te houden filmmiddag en om te bewaren voor de toekomst. 3. Verslag van de ALV d.d. 24 maart 2011 Er zijn geen opmerkingen en/of wijzigingen en het verslag wordt -met dank aan de notulist Gonny Lamers-Froon- goedgekeurd en vastgesteld. 4. Jaarstukken 2011 a. Jaarverslag secretaris Correctie: bijlage 2 staat in de stukken vermeld als bijlage 4 en behoort bijlage 2 te zijn). - Toelichting secretaris door Marc Willemsen: Marc Willemsen geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. -Toelichting Activiteiten door Marianne Cartwright: Marianne deelt mede dat 2011 een actief jaar was. Zij noemt de nieuwjaarsreceptie, de ontmoetingsmiddag voor nieuwe leden. 1

2 Verder de seniorenzitting in samenwerking met CV De Blauwe Pony en CV De Geintrappers, de 6 e KBO-Happening. Het bezoek aan Alpen was een geslaagde dag. In september werd de Dag van de Ouderen gehouden; een gezellige en drukbezochte middag. De struinwandeling in Bemmel onder leiding van Cor en Rietje van Dalen was een succes en zeker voor herhaling vatbaar. De ledenontmoetingsdag in Doornenburg was zeer geslaagd en goed georganiseerd door Annie Rutjes en Riet van der Horst. Ook werd een gezellige dag voor de vrijwilligers georganiseerd. De kerstviering met medewerking van het Seniorenkoor was een sfeervolle en geslaagde middag. De Werkgroep Vraaggericht werken heeft er voor gezorgd dat de maandelijkse Soos/inloopmiddag een succes blijft, met als hoogtepunt de kerstbrunch. Ook de stadswandelingen in Nijmegen onder leiding van Charles Derksen zal zeker een vervolg krijgen. Marianne bedankt ten slotte Marc Willemsen, Tonny Smits en Ans van de Burgt voor de samenwerking bij de vele activiteiten. -Toelichting Educatie en Recreatieve Activiteiten door Willemien Hermsen: Computercursussen: Afgelopen jaar waren de prijzen van de computercursussen die het KBO onder eigen naam organiseerde zo opgelopen om het kostendekkend te houden dat het bestuur besloten heeft de computers te verkopen en naar andere wegen te zoeken. Wij zijn in contact gekomen met het ROC, hebben daar regelmatig contact gehad en daar werden nog cursussen voor beginners en een telefooncursus aangeboden. Maar door financiële problemen bij het ROC is ook daar het vervolgaanbod minimaal. Verder hebben we contact met KBO Huissen Zand waar nog een beginnerscursus werd aangeboden. Door vermelding daarover in ons blad zijn er al mensen geweest die naar Huissen Zand en een cursus hebben gevolgd. Wij zijn ons nog steeds aan het oriënteren hoe wij beginnerscursussen kunnen organiseren die ook nog eens betaalbaar zijn. Beweging: Laco zwem- en fitnes gebeuren: Het contract dat KBO met Laco heeft gemaakt is voor velen een aanleiding om te gaan sporten bij Laco. We zien ook door de groei van het ledenaantal dat daardoor steeds meer jongeren zich aansluiten en dat ze ontdekken wat de KBO te bieden heeft. De cursus Nordic Walking is helaas niet doorgegaan wegens te weinig aanmeldingen Ook de tweede groep muziek voor beginners is niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. Taalcursussen: De prijzen van de taalcursussen zijn in september omhoog gegaan van 60,00 naar 90,00. De eenmalige machtigingen voor cursusgelden lopen steeds beter. Verder hebben we in september de 2 e Cursusmarkt gehouden samen met Recreatie 50+. Nadat de 1 e cursusmarkt een groot succes was, viel het deze keer met de opkomst zeer tegen. Tegenover het vele werk vooraf is het niet lonend om het op deze manier te herhalen. Wij bezinnen ons op de mogelijkheid om op een andere manier onze cursussen onder de aandacht te brengen. 2

3 Er komen regelmatig nieuwe ideeën binnen, waar we ook aandacht voor hebben. Maar we kunnen/mogen ons aanbod niet uitbreiden in verband met de verdeling van de subsidies. Toch is het van belang om met nieuwe ideeën te komen. Er is nog overleg geweest over tekenen en schilderen maar door de hoge prijzen die hiervoor gerekend werden was dat niet voor ons aantrekkelijk -Toelichting Belangenbehartiging en dienstverlening door John Simmelink: John heeft deze functie in de afgelopen periode tot heden na het ontstaan van een vacature voor een deel voor zijn rekening genomen. Volgens John valt er niet zo heel veel te melden. Er is niets van de grond gekomen wat betreft de woningbouw voor senioren. De sociale woningbouw in Huissen heeft momenteel voorrang bij de Gemeente. Er is een begin gemaakt met het zoeken naar een oplossing betreffende ons gebruik van de Kinkel, waar de kosten voor ons KBO te hoog zijn. Er moet in ieder geval een oplossing komen, zodat alle verenigingen in Bemmel een vast onderkomen hebben, waar vergaderd kan worden en waar spullen opgeruimd kunnen worden. De vervoersactiviteiten zijn dankzij de inzet van Nol van Rossum- goed geregeld. De Klussenhulpdienst onder leiding van Peter Buurman loopt goed en breidt zich uit. De werkgroep Omzien naar elkaar ligt ons na aan het hart en er is een goede samenwerking. Op dit moment is de KBO met andere ouderenorganisaties uit de 7 kernen van Lingewaard in overleg. Middels een gezamenlijk platform willen zij slagvaardiger aan het werk gaan om de belangen van ouderen goed te kunnen behartigen. b. Jaarrekening penningmeester: - Toelichting penningmeester: Henk van de Looi geeft een toelichting bij de stukken, zoals opgenomen in het KBO Nieuws van 2012: Incidentele baten: De eigen computers zijn verkocht opbrengst 1000,00. Rabobank Clubkas: opbrengst ruim 800,00. Reserve computers: is toegevoegd aan de winst ruim 2000,00. Bovendien hebben we een schenking ontvangen van een lid die anoniem wil blijven. Winst: Toename van het aantal leden ,00 = 3600,00. Vrijval reserve computers: 2000,00. Verkoop computers: 1000,00. Vanuit de leden wordt de vraag gesteld hoe er 800,-- van de Rabo Clubkas vermeld kan staan terwijl de actie nog loopt. Het antwoord hierop is dat dit bedrag tijdens de actie in 2011 is gedoneerd. Tevens wordt van de gelegenheid gebruikt gemaakt om nogmaals te vermelden dat men lid moet zijn van de Rabobank (rekeninghouder zijn is niet voldoende) om te kunnen doneren en dat er goed op gelet dient te worden dat je stemt op de KBO Bemmel-Doornenburg; er staan namelijk meerdere plaatselijke KBO s op de lijst. 3

4 Wie zijn formulier met persoonlijke code bij zich heeft, kan hier met hulp ter plekke doneren. Ook wordt de vraag gesteld hoe hoog de jaarlijkse afdracht is aan de Unie KBO en of die afdracht al plaatsvindt in het jaar dat men lid wordt. Het antwoord: de afdracht bedraagt en loopt vanaf het jaar volgend op het jaar van aanmelding. De grote aanmelding van nieuwe leden in 2011 heeft ervoor gezorgd dat het een gunstig jaar is geweest. Vraag: Over de huur van de Kinkel waren toch afspraken gemaakt, hoe kan het nu te duur zijn? Antwoord: De gemaakte afspraken stonden niet goed op papier en met de nieuwe beheerder van de Kinkel is hierover geen goed overleg (meer) mogelijk. Er zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen en onder applaus wordt de jaarrekening vastgesteld. - Kascommissie - Verslag: Namens de kascommissie, bestaande uit Hans Stoffels (die zich laat verontschuldigen) en Ben Sloot, doet Ben verslag: De commissie heeft boekhouding over 2011 bij Henk van de Looi gecontroleerd en heeft vastgesteld dat de boekhouding op duidelijke en overzichtelijke wijze is gevoerd. De commissie verklaart de boekhouding daarom in orde. De commissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hier middels applaus mee akkoord. - Benoeming nieuwe kascommissie Volgens schema is Hans Stoffels aftredend en de voorzitter zal zijn dank aan hem overbrengen. Ans van de Burgt neemt zijn plaats in. Er wordt voorgesteld een reservelid te benoemen en mevrouw Tonny ten Bak stelt zich beschikbaar. Samenvattend stelt de voorzitter dat we een héél goed verenigingsjaar hebben gehad. Volgens de laatste gegevens van Hans Knipping bedraagt het ledenaantal 1903, dit ook mede door het contract met Sportcentrum Laco. De activiteiten werden goed bezocht; het slaat aan wat we organiseren en dat is mede te danken aan het leger van vrijwilligers (ruim 100), waarvoor hij applaus vraagt en dat krijgen ze!! We stralen uit: Kom Bij Ons. 5. Jaarstukken 2012 a. Begroting 2012: Henk van de Looi geeft een toelichting op de begroting 2012: Voor ons 30 jarig jubileum is 5000,00 beschikbaar gesteld. Dit is opgenomen in de post Vieringen. Dit bedrag verklaart ook het verwachte verlies over Vervolgens wordt de begroting 2012 goedgekeurd. De afdracht aan de KBO Gelderland en de Unie KBO zal ongeveer gelijk blijven. De voorgestelde extra afdracht á 5.00 per lid in verband met het vertrek van de provincie Brabant uit de Unie heeft veel weerstand ondervonden. Wij zijn lid van de 4

5 Unie als afdeling en niet als individueel lid. Er is een motie ingediend bij de KBO Gelderland en van verhoging is inmiddels voorlopig geen sprake meer. De vraag wordt gesteld hoe het is gekomen dat Brabant eruit gestapt is, maar daar is niet ècht achter te komen meldt de voorzitter. Een volgende vraag is waarom Ammerzoden bij Brabant hoort terwijl het in Gelderland ligt. De heer Bergamin vertelt dat Ammerzoden van oudsher erg betrokken is bij Brabant. b. Activiteitenplan: Het komend jaar zullen we op de ingeslagen weg blijven voortgaan. Als het goed loopt moet je het zo laten. Hierbij wordt aangetekend dat de deelname aan de Happen ing terugliep en er nog gezocht wordt naar een alternatief. Voor dit jaar is dat het warm- en koud buffet ter gelegenheid van het 30- jarig jubileum. In verband met het afbreken van het Wapen wordt nog bekeken waar de maandelijkse zondagmiddagsoos in de toekomst zijn vaste plek zal krijgen. De Ontmoetingsdag in Doornenburg was geweldig en zal zeker worden herhaald. Er bereiken ons inmiddels geluiden uit Gendt om ook daar iets te organiseren. Het ICT pakket (computercursussen) moet weer op de rit gezet worden, zowel voor het bestuur als voor de cursisten, daar ook de samenwerking met het ROC Rijn IJssel te kostbaar wordt. Er ligt voor het komend jaar een leuk en aangevuld pakket, waarin ook aandacht voor de ontwikkeling van avondactiviteiten voor de jongere leden, die vaak overdag nog werken, maar wel graag deelnemen aan activiteiten. De KBO heeft de organisatie van het Open pakket van de SWL op zich genomen, met uitzondering van het ICT. Wel zijn wij gebonden aan de strenge regels van Stichting Welzijn Lingewaard in verband met de te verlenen subsidie. Er ligt nu een mooi, aangevuld programma; dus let op de publicaties in het KBO Nieuws de Majje. Vraag: Wordt er nog met de Lingehof samengewerkt voor de Dodenherking op 4 mei a.s.? Antwoord: de organisatiecommissie is opgeheven en op dit moment is onbekend hoe hier invulling aan wordt gegeven. 6. Bestuursverkiezing a. Aftredend en niet herkiesbaar: John Simmelink Misjà memoreert dat John 6 à 7 jaar deel heeft uitgemaakt van het bestuur en tevens bij afwezigheid van de voorzitter, als vicevoorzitter diens taken heeft overgenomen. Om op de hoogte te zijn en blijven zat hij dan ook standaard bij de DB vergaderingen en wist als geen ander welke taken er lagen en welke werkzaamheden er gedaan moeten worden en de tijd die dat in beslag neemt. Hij nam de laatste maanden ook nog de Belangenbehartiging en dienstverlening over en was de projectleider van dit jubileumfeest. Misjà dankte hem voor zijn jarenlange inzet en overhandigde hem 5

6 onder groot applaus- een cadeau, in de veronderstelling dat het zeker in goede aarde zal vallen (doos mooie wijn). John bedankt het bestuur voor de goede samenwerking en wenst het van harte succes voor de toekomst. b. Voordracht nieuwe kandidaten: Door de vacature van Vicevoorzitter en van Belangenbehartiging en dienstverlening is er nu behoefte aan 2 nieuwe bestuursleden. Voorgesteld wordt Henk Peperkamp, die helaas nu niet aanwezig kon zijn maar vast alom bekend als actief medewerker binnen de verschillende maatschappelijke organisaties in Bemmel, tot vicevoorzitter te benoemen. Annie Wijers, door haar voormalige werkzaamheden bij Zorgbelang Gelderland betrokken bij het werkveld en betrokken bij Omzien naar elkaar heeft zich bereid verklaard Belangenbehartiging en dienstverlening onder haar hoede te nemen. Beide kandidaten worden met instemmend applaus benoemd. 7. Rondvraag en sluiting Mevrouw Ria van Velthoven: Mijn complimenten voor de intervieuws zoals opgenomen in het jubileumnummer van het KBO Nieuws de Majje; het is een ècht jubileumnummer geworden! En ik ben al 45 jaar lid van de KBO en mag ik vragen om aub de naam de Majje van het blad te halen. De voorzitter: Dat mag, maar verwacht van mij niet direct een antwoord; daar gaan we het binnen het bestuur zeker over hebben. Mevrouw Pia Huisman: Er was sprake van de oprichting van een Seniorenorkest; komt dat nog van de grond? De voorzitter: Laat je verrassen!! De heer Henk Bergamin: Vindt het verhaal over de Kinkel wat al te negatief. Er is inmiddels een Platform van betrokken organisaties in het leven geroepen en deze gaan samen optrekken om een goede en nieuwe locatie te realiseren. Hij is optimistisch en hoopt dat er vóór de vakantieperiode duidelijkheid over is. Met dank aan alle aanwezigen wordt deze goede bijeenkomst om uur afgesloten door de voorzitter en hij vraagt iedereen mee te gaan naar de overige ruimtes in het Wapen voor de feestelijke receptie. Bemmel, 19 maart 2012 Ineke Koreman, notulist. 6

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

5 Van de tweede Voorzitter. 6 Eigen Hof, Natuurlijk tuinieren. 9 Amstelglorie, Muziek op 7. 10 Eendracht, Vele Handen. 14 Agenda Bondsvergadering

5 Van de tweede Voorzitter. 6 Eigen Hof, Natuurlijk tuinieren. 9 Amstelglorie, Muziek op 7. 10 Eendracht, Vele Handen. 14 Agenda Bondsvergadering Colofon Eindredactie Annemarie Gijzelaar Vormgeving Nisvan van Sijl www.nisvan.com VROEGOP Vroegop wordt verspreid in een oplage van 8.500 exemplaren onder de leden en aspiranten van de Bond van Volkstuinders

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Op vrijdag 17 april j.l. is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van SV Heythuysen.

Op vrijdag 17 april j.l. is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van SV Heythuysen. Verslag Algemene Ledenvergadering 17 april 2015 Op vrijdag 17 april j.l. is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van SV Heythuysen. 01 Opening Om 20.00 uur werden de aanwezige leden welkom

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 1 Voorwoord Dit is al weer de vierde editie dat het bestuur het jaarverslag in zijn nieuwe vorm aan U mag aanbieden. Op de voorpagina de machtige toren van de prachtige

Nadere informatie