1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda"

Transcriptie

1 Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat VN Ridderkerk uur S. Oudijn 23 leden (inclusief bestuursleden) 3 ereleden 5 toehoorders Mevrouw Vonk, mevrouw Van der Lee, mevrouw van der Leest en de heer Van Os. 1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Opening De vicevoorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. In het bijzonder de bestuursleden van EHBO-vereniging Bolnes, die deze vergadering als toehoorder aanwezig zijn. Mededelingen Dit jaar wordt de basiscursus wederom georganiseerd in samenwerking met EHBO-vereniging Bolnes. Er hebben zich 14 cursisten aangemeld, die op de locaties van beide verenigingen hun lessen zullen volgen. De lessen worden verzorgd door de heren Dorchain en Van Reede. Collega-verenigingen uit Slikkerveer, Rijsoord en Oud-IJsselmonde organiseren dit jaar, bij gebrek aan belangstelling, geen basiscursus. Met het bestuur van Oud-IJsselmonde zijn mogelijkheden verkend om samen te werken. Vooralsnog heeft dit geleid tot deelname van 2 cursisten uit Oud-IJsselmonde aan de basiscursus in Ridderkerk. Dit jaar zal er tijdens de herhalingscursus samengewerkt worden met EHBOvereniging Bolnes. Deze samenwerking zal bestaan uit het gezamenlijk uitnodigen van gastsprekers. De EHBO-vereniging biedt ondersteuning bij evenementen die in Ridderkerk worden georganiseerd. Bij een commercieel evenement ontvangt de vereniging een vergoeding per ingezette eerste hulpverlener, bij een ideëel evenement is dit niet het geval.

2 Leden die zich inzetten tijdens een commercieel evenement ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Bij een ideëel evenement is dit niet het geval. De heer W. van Oosten is gestopt met zijn officiële functies binnen de vereniging. Door de vicevoorzitter wordt een woord van dank gesproken. Mevrouw Van Oosten ontvangt met een knipoog een dinercheque als goedmaker voor alle avonden dat haar man afwezig was. Naar aanleiding van het vertrek van de heer Van Oosten heeft het bestuur een advertentie vacature geplaatst voor een instructeur eerste hulp. Hierop is een reactie ontvangen van mevrouw Blokland. Na een plezierige kennismaking is besloten dat zij het komend jaar diverse cursusavonden zal verzorgen. Mevrouw Malinka (oud-secretaris) is bevallen van een zoon: Odin Benjamin. De heer Van Os is geopereerd aan zijn buik. De operatie is goed verlopen, echter als gevolg van een infectie ligt hij sinds eind vorige week op de intensive care. Vaststellen agenda Aan de agenda wordt het punt diploma uitreiking toegevoegd. Voor het overige wordt deze ongewijzigd vastgesteld. 2. Notulen algemene ledenvergadering 2011 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van pagina 2 merkt de heer Gielbert op dat het bij de school niet bekend is in hoeverre onze materialen door de inboedelverzekering worden gedekt. Tevens is niet bekend in hoeverre de materialen zijn verzekerd tijdens evenementen. Het bestuur heeft daarom besloten de inboedelverzekering vooralsnog aan te houden. De heer Punt merkt op dat er door de gemeente een vrijwilligersverzekering is afgesloten. De heer Gielbert zal nagaan in hoeverre deze van toepassing zijn op onze vereniging. Naar aanleiding van pagina 4 merkt de heer Gielbert op dat het lastig is om een buitenoefening te organiseren. Veel bedrijven zijn niet (meer) bereid mee te werken aan een dergelijke oefening in verband met verzekeringen, aansprakelijkheid en benodigde vergunningen. Voor een oefening op het schoolplein is tevens een vergunning nodig. Dit belemmert het houden van een buitenoefening. 3. Jaarverslag De heer Oudijn geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Mevrouw Wols merkt op dat naast de genoemde evenementen de vereniging ook actief is geweest bij de avondvierdaagse en de dodenherdenking. Het financiële gedeelte wordt kort toelicht door mevrouw Velthove. Over het jaarverslag zijn geen vragen.

3 4. Verslag kascommissie Mevrouw De Jong geeft aan dat zij samen met de heer Punt de administratie heeft gecontroleerd. Hierbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De heer Punt geeft aan dat de administratie zeer overzichtelijk is ingericht en dat de penningmeester de vragen van de kascommissie goed kon beantwoorden. De kascommissie adviseert de vergadering haar goedkeuring te geven aan het jaarverslag. Het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd, waarmee decharge wordt verleend aan het bestuur voor het in gevoerde beleid. De heer Punt treedt dit jaar af als lid van de kascommissie. De heer Hofman neemt zijn plaats in. De kascommissie bestaat nu uit mevrouw L. de Jong en de heer C. Hofman. 5.Begroting De heer Gielbert licht toe dat er voor komend jaar een verlies van 800 is begroot. Het bestuur streeft er naar dit zo beperkt mogelijk te houden. Echter, het is niet te voorkomen dat ook de vereniging wordt geconfronteerd met stijgende lasten. Daarom wordt voorgesteld om met ingang van het jaar de contributie te verhogen met 2,50. De begroting en de voorgestelde contributieverhoging worden unaniem aangenomen. 6.Bestuurverkiezing De heer Dorchain (voorzitter) is aftredend en herkiesbaar voor de periode van 1 jaar. Hij wordt door de vergadering unaniem herkozen. Mevrouw Jongeneel (ledenadministratie) is aftredend en herkiesbaar voor de periode van 3 jaar. Zij wordt door de vergadering unaniem herkozen. 7. Statutenwijziging en huishoudelijk reglement Het bestuur heeft vastgesteld dat de statuten op een aantal punten niet meer actueel zijn. Het is daarom raadzaam deze te actualiseren. Over de daarover uitgebrachte notitie zijn geen vragen of opmerkingen. Het idee is om een werkgroep te formeren die zich bezig gaat houden met nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement. De heer Van Oosten adviseert om voor de statuten zoveel mogelijk te steunen op een model van de notaris. Tevens is het volgens hem raadzaam de samenwerking met andere verenigingen te verankeren in de statuten en/of het huishoudelijk reglement. De vergadering stemt unaniem in met het voorstel om voorbereidingen te treffen voor een wijziging van de statuten.

4 Naschrift Na afloop van de vergadering hebben mevrouw Wols en de heer Van der Staay te kennen gegeven bereid te zijn om deel te nemen in de werkgroep. Vanuit het bestuur zal de heer Oudijn deelnemen aan deze werkgroep. 8. Diploma-uitreiking Uit handen van de heer Gielbert ontvangen de dames Dogger, Hazen en de heren Hirschmann, van Dam, Hubregtse en Oudijn hun diploma eerste hulp en/of eerste hulp aan kinderen. Allen van harte gefeliciteerd! 9. Cursusplanning & competentielijsten Het aantal cursisten tijdens de herhalingsavonden is te groot. Om de groep iets kleiner te maken zullen in het begin van het jaar de herhalingsavonden dubbel gegeven worden. Op het rooster is aangegeven wie wanneer wordt verwacht. Net zoals vorig jaar zal er ook dit jaar bij voldoende belangstelling een cursus eerste hulp aan kinderen worden aangeboden. Deze is zowel voor leden als overige belangstellenden toegankelijk. De heer Gielbert geeft aan dat er vanaf dit seizoen gewerkt gaat worden met de door het Oranje Kruis verplicht gestelde competentielijsten. Naar aanleiding van een vraag van de heer Betist wordt toegelicht dat door de groepen kleiner te maken er ook meer ruimte zal zijn voor de LOTUS om actief te werken aan hun vaardigheden. Het is overigens niet de bedoeling om veel te wijzigen aan de opzet van de cursusavonden. Grootste verschil zal zijn dat in plaats van een stempel op de kaart, een handtekening op de competentielijst verkregen wordt. 10. Jubilea Uit handen van de heer Gielbert ontvangt de heer Van t Zelfde een pen ter gelegenheid van zijn 12,5 jubileum. Tijdens de vergadering wordt duidelijk dat de heer Van t Zelfde al 13,5 jaar lid is, echter gedurende het eerste jaar stond hij als bedrijfsdeelnemer niet ingeschreven waardoor dit niet bekend was bij het bestuur. In verband met andere activiteiten is de heer Van t Zelfde helaas niet in de gelegenheid zijn lidmaatschap voort te zetten. Hij wenst alle leden veel succes! Uit handen van de heer Gielbert ontvangt mevrouw Paardekoper een briefopener ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum. De heer Gielbert spreekt zijn waardering uit voor haar lange betrokkenheid en inzet voor de vereniging en hoopt dat zij nog vele jaren met plezier lid zal zijn. 11. Woord van dank aan de vrijwilligers Alle aanwezigen zijn op de één of andere manier actief als vrijwilliger. De heer Gielbert dankt iedereen voor zijn of haar inzet.

5 De heer Gielbert sr. geeft als tip mee om een vrijwilligersboek bij te houden, zodat er inzicht is in wie wat doet. Voor de evenementen zullen de heer Punt en mevrouw Velthove dit oppakken. 12. Rondvraag De heer Van Oosten dankt de vereniging voor de fijne tijd die hij hier heeft gehad. Vanzelfsprekend blijft hij als erelid van harte welkom bij de activiteiten van de vereniging. De heer Gielbert sr. vraagt zich af of het archief van de vereniging is bewaard en zo ja, waar dit is opgeslagen. De heer Gielbert jr. geeft aan dat hij thuis meerdere ordners en fotoboeken heeft. De heer Vlietstra geeft aan dat hij wil minderen met het aantal herhalingsavonden, dit omdat hij zijn kennis op peil houdt met het geven van jeugd EHBO. De heren Gielbert en Oudijn geven aan dat het aantal cursusavonden niet meer van belang is. In de nieuwe systematiek van het Oranje Kruis gaat het er om dat de competentie wordt aangetoond. Dit kan ook buiten de reguliere curusavonden, maar dient wel te gebeuren in het bijzijn van een erkend instructeur. De heer Vlietstra wordt geadviseerd om contact op te nemen met de heer Dorchain om de mogelijkheden voor maatwerk te bespreken. Mevrouw Wols vraagt zich af of de heer Gielbert ook de films onder zich heeft. Dit is niet het geval. De heer Van Oosten en mevrouw De Jong geven aan thuis nog enkele films te hebben. Deze zijn echter van mindere kwaliteit. Mevrouw Versteeg vraagt of het mogelijk is om de herhalingsavonden bij de andere groep te volgen. Dit is mogelijk. Wel vraag het bestuur om zoveel mogelijk de eigen groep aan te houden zodat beide avonden een gelijk aantal cursisten kennen. De heer Punt vraagt of er reserve pads zijn voor de AED. De heer Dorchain antwoord dat dit niet het geval is. Zodra de AED wordt gebruikt, zullen nieuwe pads besteld worden. Gezien de korte levertijden vormt dit geen probleem. 13. Sluiting. De heer Gielbert sluit de vergadering en dankt allen voor de komst en medewerking aan deze avond. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk De Amateurfotografenvereniging Iris (Kortweg AFV Iris) is een vereniging van vrijetijdsfotografen, opgericht in 1957 en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Amateurfotografen, kortweg de Fotobond. Het

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Datum: 24 mei 2011 Locatie: Rotterdamseweg 196 te Delft Verslag: Astrid Teunissen-Pronk Aanwezig van Raad van Commissarissen en directie:

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

Notulist: Sandra Heijmans --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulist: Sandra Heijmans -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen bestuursvergadering Margriet 13 oktober 2014 Aanvang: 19.30 uur Aanwezigen: Piet de Jongh Ellen van den Bosch Anton van Haren Marc van Luijk Jo van der Heijden Riny van Hintum Ron de Vries Joop

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Mr. P.N. Wakkie Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie