zelf- samen- gemeente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zelf- samen- gemeente"

Transcriptie

1 zelf- samen- gemeente Visie en uitgangspunten Arbeidsparticipatie naar vermogen 1. Inleiding Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die moeilijk aan werk kunnen komen, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering (of Wajong, voor volledig arbeidsongeschikten). De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven. Over de invulling van de Participatiewet heeft het kabinet nadere afspraken gemaakt in het sociaal akkoord; Kabinet en sociale partners zijn het op 11 april 2013 eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21 e eeuw. Daarbij wordt gekozen voor een actievere aanpak om werkloosheid te voorkomen en mensen van werk naar werk te helpen, het liefst voordat mensen in de WW komen. Het sociaal akkoord heeft grote gevolgen voor de Participatiewet. Uit het sociaal akkoord blijkt dat de invoering van de Participatiewet met een jaar uitgesteld wordt, en per 1 januari 2015 in werking zal treden. De Participatiewet moet nog verder worden uitgewerkt. Daarna zal de Tweede Kamer het voorstel behandelen. Na goedkeuring door de Tweede Kamer moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelen en goedkeuren. De kaderstellende notitie Arbeidsparticipatie naar vermogen zou in juli 2013 in de raad behandeld zou worden. Omdat er nog geen duidelijkheid is over de gevolgen van het sociaal akkoord en er bovendien geen wetsvoorstel is, wordt nu een visiedocument ter vaststelling aan de gemeenteraad aan geboden. In de motie die in december in de raad is aangenomen, roept de raad het college op om in het tweede kwartaal van 2013 met een integrale visie te komen op de uitvoering van de Participatiewet, en hierin expliciet de potentie van lokale aanbieders mee te nemen. In dit visiedocument zal worden aangegeven vanuit welke visie en uitgangspunten de gemeente vorm wil geven aan het uitgangspunt van het kabinet dat iedereen naar vermogen kan meedoen aan onze samenleving. Hiermee wordt de basis gelegd voor de kaderstellende notitie die zal worden opgesteld als de Participatiewet door beide Kamers is vastgesteld. Zoals eerder beschreven is het wetsvormingstraject nog niet afgerond. Mocht de behandeling van dit wetsvoorstel de inhoud en randvoorwaarden zoals wij deze nu hebben aangenomen bij het doen van de voorstellen volledig wijzigen, dan zullen we de visie en uitgangspunten daar op aan moeten passen en opnieuw ter vaststelling aan de raad moeten voorleggen. 1

2 1.1. Samenhang met andere ontwikkelingen Er is in Nederland een decentralisatieproces gaande ten aanzien van de ondersteuning van en zorg voor mensen met problemen of beperkingen. In dit proces wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze ondersteuning op het schaalniveau van de gemeente neergelegd. Van de gemeente wordt verwacht dat ze een beter zicht (zowel over-zicht als in-zicht) heeft op het lokaal benodigde en beschikbare ondersteuningsaanbod waardoor inwoners effectiever en efficiënter geholpen kunnen worden. Dit proces is begin deze eeuw gestart met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt nu verder vorm gegeven in een drietal grote decentralisaties: 1) allerlei vormen van jeugdzorg worden een verantwoordelijkheid van de gemeente 2) begeleiding wordt waarschijnlijk uit de AWBZ geschrapt en de Wmo wordt uitgebreid en 3) de Participatiewet wordt waarschijnlijk ingevoerd. De achterliggende gedachte is dat de gemeente het beste in staat is om de individuele inwoners effectief te (laten) ondersteunen. De eigen verantwoordelijkheid van mensen moet hierbij centraal staan. Maar er is nog een reden voor de drie decentralisaties. De huidige regelingen zijn ondoorzichtig, bureaucratisch en er is sprake van een zekere mate van overlap. Met de decentralisaties krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ondersteuning op lokaal niveau te hervormen. De verwachting is dat gemeenten ondersteuning en zorg eenvoudiger en goedkoper kunnen organiseren. De decentralisaties gaan dan ook gepaard met efficiencykortingen. De gemeente Barneveld wil de uitdaging om de effectiviteit en efficiency in het sociaal domein te verhogen oppakken. Hierbij is het belangrijk de samenhang tussen de verschillende decentralisaties te versterken. Dit begint met een gedeelde visie en de daarbij behorende uitgangspunten. Deze zijn vanuit bestaande lokale visies en uitgangspunten geformuleerd en in oktober 2012 ter kennisname aan de raad gestuurd. Vanuit deze gezamenlijke visie worden de visie en uitgangspunten voor Arbeidsparticipatie naar vermogen verder vormgegeven. Vanwege de inhoudelijke samenhang en de gewenste integrale benadering is ervoor gekozen een gezamenlijke visie op de Participatiewet en arbeidsmatige dagbesteding op te stellen. Mensen met een Wajong-uitkering die nu onder andere gebruik maken van (arbeidsmatige) dagbesteding in de AWBZ wil het kabinet laten herkeuren en kunnen onder de Participatiewet gaan vallen. Deze visie geldt dus niet alleen voor de Participatiewet, maar ook voor de arbeidsmatige dagbesteding die vanuit de AWBZ overgaat naar de Wmo. Vandaar een visie op Arbeidsparticipatie naar vermogen. 1.2 Wmo-raad en lokale aanbieders De Wmo-raad, de klankbordgroep Werk en Inkomen en lokale aanbieders zijn actief betrokken bij de beleidsvorming van Arbeidsparticipatie naar vermogen. In verschillende bijeenkomsten, waarvoor ook raadsleden waren uitgenodigd, hebben we met elkaar gesproken over dit onderwerp en zijn we gezamenlijk tot een visie gekomen. In goed overleg met de Wmo-raad is besloten de input voor de kaderstellende notitie, die gegeven is voordat het sociaal akkoord tot stand kwam, waar mogelijk, te gebruiken voor de visievorming. Deze input is als bijlage bij dit document gevoegd. 2

3 2. Visie en uitgangspunten 3 decentralisaties De gezamenlijke visie en uitgangspunten voor de 3 decentralisaties zijn in oktober 2012 vastgesteld: Wij willen dat inwoners van de gemeente Barneveld optimale kansen krijgen op het ontwikkelen of bevorderen van zelfstandigheid en daarmee op deelname aan de samenleving. Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid vormen hierbij het uitgangspunt. Omzien naar elkaar en onderlinge zorgzaamheid zijn van groot belang. Zo nodig draagt de gemeente zorg voor een vangnet van ondersteunende voorzieningen. Dit kan vertaald worden in de volgende opgaven bij de drie decentralisaties: 1. Bijdragen aan versterking van de zelfredzaamheid van inwoners 2. Bijdragen aan versterking van de samenleving 3. Bieden van een gemeentelijk vangnet van ondersteunende voorzieningen. Hierin zit de drieslag Zelf Samen Gemeente. Het motto voor beleid en uitvoering binnen het sociaal domein is: op eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning en zorg indien nodig. Daarbij is sprake van een omslag, een kanteling: meer door inwoners zelf en samen laten doen, minder door de gemeente laten doen (of laten betalen). Meer Zelf & Samen dus, minder Gemeente. Van inwoners wordt, meer dan voorheen, eigen verantwoordelijkheid en initiatief verwacht Visie op Arbeidsparticipatie naar vermogen Het streven is dat inwoners zoveel mogelijk financieel zelfstandig zijn. Een betaalde baan is misschien wel het beste middel om te participeren in de samenleving. Dat is niet voor iedereen mogelijk, ook een deeltijdbaan, gesubsidieerde baan, vrijwilligerswerk of mantelzorg kan in aanmerking komen. Een baan naar vermogen is dan ook niet altijd een reguliere volledige baan. Doet een inwoner een beroep op een uitkering, dan wordt daar een bijdrage aan de samenleving voor terug verwacht. De gemeente kiest voor het centraal stellen van Werk 1 : perspectief van de ondersteuning is het leveren van een zinvolle bijdrage aan de samenleving, waar mogelijk door betaalde arbeid. 1. Werk staat centraal Een belangrijke koerswijziging ten opzichte van de afgelopen jaren is dat re-integratie niet meer gericht is op het (buiten de arbeidsmarkt) ontwikkelen van capaciteiten van mensen totdat zij 100% loonwaarde hebben. De al aanwezige loonwaarde is het uitgangspunt voor de matching op de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de mogelijkheden van de kandidaat, de werkplek en de financiën, is ontwikkeling van loonwaarde aan de orde. Het ontwikkelen van loonwaarde is beperkt mogelijk bij een gedeelte van de werkzoekenden. Bovendien is aangetoond dat re-integratie trajecten buiten de reguliere markt een laag rendement hebben waar het gaat om uitstroom naar duurzame arbeid. Directe matching op de arbeidsmarkt, in combinatie met loonwaarde, is naar verwachting een succesvollere benadering. De Wmo-raad geeft bovendien in haar advies aan: Hierbij geldt wel dat 1 Hieronder verstaan we niet alleen betaald werk, maar ook andere vormen van zinvolle dagbesteding 3

4 van werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden verwacht mag worden dat zij zoveel mogelijk een tegenprestatie leveren (regulier werk of vrijwilligerswerk). De Participatiewet en de stevige beperking van de financiële middelen voor re-integratie, is gebaseerd op dit uitgangspunt. Iedereen werkt naar vermogen. 2. Een integrale benadering van werkgevers zal maximaal effect hebben op uitstroom naar werk Een essentiële succesfactor in een goede organisatie van de dienstverlening werk en inkomen is het in voldoende mate ontlokken van voor de doelgroep geschikte banen op de arbeidsmarkt. Al eerder hebben we via intensieve gesprekken met werkgevers, zowel lokaal als regionaal vastgesteld dat hiervoor een eenduidige werkgeversdienstverlening zeer op prijs gesteld wordt. Deze werkgeversdienstverlening houdt in dat werkgevers eenduidig, eenvoudig en vraaggerichte dienstverlening krijgen waardoor bureaucratische drempels worden weggenomen om optimaal mee te werken aan het plaatsen van werkzoekenden. Het doel van de aanpak is om een grotere groep mensen die gaat vallen onder de nieuwe Participatiewet, een perspectief te bieden op werk. Niet een perspectief dat bestaat uit het volgen van re-integratietrajecten, maar een baan, die gegeven het beperkte verdienvermogen van de betrokkenen vrijwel altijd expliciet of impliciet gesubsidieerd zal zijn. De mogelijkheden hiervoor zijn sterk afhankelijk van de spelregels en de middelen die straks in de kabinetsvoorstellen van de Participatiewet besloten zullen liggen. 3. Dienstverlening aan burgers gaat uit van een indeling van mensen naar de mate waarin ze productief zijn (loonwaarde) en van de begeleidingsbehoefte (benodigde coaching on the job ). We onderscheiden verschillende doelgroepen (zie schema). Verwacht mag worden dat een aanmerkelijke groep mensen geen kans maakt/zicht krijgt op betaald werk. Schema 1 Indeling doelgroepen Arbeidsparticipatie naar vermogen 4

5 Zoals in bovenstaand schema te zien is, onderscheiden we drie groepen: 1. Mensen die regulier kunnen werken 2. Mensen die kunnen werken met begeleiding 3. Mensen die beschermd kunnen werken Deze drie groepen kennen ieder een andere arbeidsmarkt en een andere dienstverlening. De eerste groep zal weinig ondersteuning meer nodig hebben. Het is een groep die potentie heeft tot regulier werk en daarmee naar verwachting uit kan stromen, maar tijdelijke begeleiding nodig heeft (gericht op houding en gedrag en opdoen van werknemersvaardigheden). De tweede groep kan wel degelijk een bijdrage op de arbeidsmarkt leveren, maar is een groep met (beperkte) loonwaarde en eventueel potentie tot meer. Begeleiding naar en tijdens werk is altijd/structureel noodzakelijk. De derde groep bestaat uit mensen die in feite geen baan kunnen vinden op de arbeidsmarkt, maar waarvan we wel uitgaan dat ze een zinvolle maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Begeleiding naar en tijdens werk is hier noodzakelijk, maar er zijn zeer beperkt middelen beschikbaar. Doel van deze werkplekken is dat mensen mee kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen. De kans op plaatsing bij reguliere werkgevers is voor deze mensen kleiner. Deze dienstverlening kan operationeel het best lokaal worden vormgegeven, omdat juist daar ook slimme verbindingen gemaakt kunnen worden met het Wmobeleid. De lokale samenleving is meer betrokken bij deze groep en voelen zich verantwoordelijk. Ze worden door de omgeving meer uitgedaagd om maatschappelijk te ondernemen. Bovendien past de kleinere schaal beter bij de leef- en werkbehoefte van deze groep mensen. De Wmo-raad bevestigt dit in haar advies: De Wmo-raad is een groot voorstander van lokale aanbieders omdat zij de markt goed kennen en er slagvaardiger kan worden (samen)gewerkt. 4. De financiën zoals door het Rijk beschikbaar gesteld zijn leidend, inclusief de bezuinigingen. Voor de uitvoering van de Participatiewet worden middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. Met deze middelen zullen wij het domein van werk en inkomen duurzaam en houdbaar vormgeven. We houden hierbij rekening met de kortingen die door het Rijk op de budgetten plaatsvinden (Wwb, Wsw, Wajong). We beseffen ons ook dat we met de beschikbare middelen niet alle werkzoekenden optimaal kunnen begeleiden naar werk, en dat we hierin keuzes zullen moeten maken. Daarnaast speelt de vraag of iedereen wel naar werk te begeleiden is, als we daarbij rekening houden met belemmeringen van de klant zelf. Bij een aantal klanten is sprake van dusdanige psychische en/of lichamelijke belemmeringen dat regulier werk - en soms ook begeleid of beschermd werk - niet haalbaar is Uitgangspunten In de visienotitie van de 3 decentralisaties zijn onderstaande uitgangspunten vastgesteld. Hieronder worden de uitgangspunten toegespitst op arbeidsparticipatie naar vermogen Ondersteuning is gebaseerd op de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners Wat kunnen inwoners zelf, of met hulp uit de directe sociale omgeving, doen? Met andere woorden: wat doen de inwoners met problemen of beperkingen en wat moeten professionals dan nog doen? Maar ook, wat kan de professional doen om de zelfredzaamheid van de inwoner (met haar of zijn 5

6 naasten) te versterken? En ook, wat kan de ontvanger van hulp nog betekenen voor anderen: wederkerigheid. Voorheen werd vaak te snel voorbij gegaan aan de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner en haar of zijn netwerk. Kijken naar eigen kracht, is kijken naar mogelijkheden van de klant, en niet zozeer naar beperkingen. De eigenkrachtbenadering vraagt om een cultuuromslag die niet eenvoudig is. Inwoners zijn misschien gewend een beroep op de overheid of de hulpverlenende instanties te doen. Ook in re-integratie zagen we dat voorheen vaak vóór de klant werd gedacht en veelal externe trajecten werden ingekocht. De afgelopen jaren is een omslag gemaakt naar het centraal stellen van de verantwoordelijkheid van de klant. Vanuit het gewenste resultaat, arbeidsparticipatie naar vermogen, worden oplossingen gezocht die naar dit resultaat leiden. Daarbij wordt altijd eerst gekeken naar wat iemand zelf kan, waarbij hij ondersteuning nodig heeft (met inzet van vrijwilligers of professionals) en waar het gemeentelijk vangnet moet worden ingezet. Kortom: Ga eerst na wat de inwoner zelf kan (met hulp vanuit de naaste omgeving) en bepaal daarna of verdere ondersteuning of zorg nodig is Bij ondersteuning is vrijwillige en professionele inzet in optimale verhouding Zelfstandigheid wordt niet alleen bevorderd door een beroep te doen op de eigen mogelijkheden van inwoners of de inzet van professionals maar ook op de inzet van sociale verbanden en vrijwilligersinitiatieven. Wat kan de rol zijn van de sociale verbanden in de buurt, wijk of dorp? Wat kunnen club- of geloofsgenoten bijvoorbeeld betekenen? Er moet in de dagelijkse praktijk worden gezocht naar de optimale verhouding tussen vrijwillige en betaalde ondersteuning en zorg. Dit betekent voor inwoners en professionele organisaties een forse verandering van houding en aanpak die breekt met de traditie van recht op of de vanzelfsprekendheid van professionele hulp. Vrijwilligers zijn ook mede-werkers en hun inzet is wellicht deskundiger of waardevoller dan die van betaalde krachten. Er zijn ook in Barneveld initiatieven van vrijwilligers (organisaties) ontstaan in de re-integratiewereld. Kortom: Zoek naar de ideale verhouding tussen ondersteuning door vrijwilligers en professionele hulp Bij ondersteuning is er een doordachte balans van collectieve en individuele ondersteuning Mensen zijn gewend geraakt aan individuele voorzieningen voor problemen van burgers. De financiering daarvan komt echter steeds meer onder druk te staan en de negatieve gevolgen van de individualisering van de samenleving worden steeds meer zichtbaar. Het ontwikkelen van meer collectieve aanpakken is noodzakelijk. Een collectieve aanpak kan zowel groepsgewijze ondersteuning betreffen als een ondersteunende voorziening voor het collectief, dat is een voorziening die voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met problemen of beperkingen. Ondersteuning in een groep kan effectiever zijn dan individuele hulp (denk bijvoorbeeld aan lotgenotencontact, maar ook aan het opbouwen van persoonlijke netwerken) en niet voor ieder soort probleem hoeft een specifieke voorziening te zijn. Een algemeen toegankelijke voorziening is niet alleen goedkoper maar bestrijdt ook stigmatisering (iedereen is welkom en kan meedoen). Kortom: Doe collectief wat collectief kan en bied individuele hulp als dit nodig is. 6

7 Ondersteuning is gericht op de vraag achter de vraag Bijna altijd is de vraag van inwoners in eerste instantie een vraag naar het bekende aanbod. Feitelijk is dan het aanbod bepalend geweest voor de (aan)vraag. Echt vraaggericht werken betekent: niet uitgaan van de vraag van de inwoner maar aansluiten bij de achterliggende vraag en daarbij ook mensen uit haar of zijn directe omgeving te betrekken. Er moet gezamenlijk gewerkt worden aan een passend antwoord op de vraag, waarbij niet de (oorzaak van) het probleem of de beperking maar de oplossing centraal staat en er gedacht wordt in mogelijkheden. Het vraagt een kanteling in denken en werken, zowel bij de vragende als de aanbiedende partij, maar ook in samenleving. Dit geldt met name voor klanten met (ernstige) belemmeringen of problemen op meerdere leefgebieden. De vraag van inwoners als het gaat om de Participatiewet is levensonderhoud. De vervolgvraag is dan hoe iemand daarin zelf kan voorzien (geheel of gedeeltelijk) en tenslotte wat iemand eventueel als tegenprestatie kan leveren. Kortom: Richt je samen met de inwoner op de werkelijke vraag en een passende oplossing in plaats van dat het aanbod de vraag stuurt Bij ondersteuning is sprake van integraal werken Inwoners die ondersteuning en zorg nodig hebben, hebben soms problemen die niet door één ondersteuner of organisatie kunnen worden opgelost. Het gaat dan vaak om meerdere problemen tegelijk. Problemen die met elkaar samenhangen, moeten ook in samenhang worden aangepakt. Om een springplank te kunnen organiseren voor inwoners die op eigen kracht niet aan het werk komen is een stevige samenwerking tussen gemeente, werkgevers en het onderwijs noodzakelijk. De vraag van werkgevers is leidend voor de mogelijkheden om werkzoekenden te plaatsen. Het onderwijs moet in staat zijn mensen hiertoe op te leiden. Anderzijds verwacht de gemeente inzet van werkgevers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kortom: Werk zo nodig samen om tot een samenhangend en volledig ondersteuningplan te komen, waarin de regie duidelijk is geregeld Ondersteuning is niet vrijblijvend maar resultaatgericht Waar ondersteuning en zorg aan inwoners wordt geboden, worden concrete afspraken gemaakt over de vraag op welke ondersteuning van vrijwilligers of professionals men kan rekenen, wat daarbij de eigen inzet is (met hulp van naasten) en naar welke resultaten wordt toegewerkt. De juiste hulp, op de juiste plek, op het juiste moment. Ondersteuning moet effectief zijn. De doelen in een ondersteuningsplan moeten voor elke betrokkene duidelijk, concreet en haalbaar zijn zowel op de korte als de lange termijn. De bezuinigingen op het re-integratiebudget maken resultaatgericht werken nog meer noodzakelijk. De tijd van langdurige, kostbare re-integratietrajecten is voorbij. Kortom: Definieer duidelijke, te behalen resultaten van de ondersteuning en spreek af hoe die te behalen Bij ondersteuning is ruimte voor generalistisch vakmanschap Van ondersteuners wordt veel verwacht. Communiceren, organiseren en stimuleren etc. van heel veel verschillende soorten mensen en partijen. Weten wanneer je op je handen moet zitten en wanneer de handen uit de mouwen moeten en wanneer er moeten worden doorgepakt. Ze moeten meer generalist dan specialist zijn. En ook nog midden in de samenleving staan. Deze vakmensen 7

8 moeten dan wel de vrijheid en het vertrouwen krijgen om zelf te beslissen hoe zij hun kennis en ervaring inzetten om ondersteuningsdoelen te bereiken, niet gehinderd door (onnodige) protocollen of voorschriften. Ruimte voor de vakvrouw of man kan natuurlijk alleen bestaan wanneer er vooraf goede afspraken zijn gemaakt over de te behalen resultaten en daarover achteraf verantwoording wordt afgelegd. Kortom: Creëer ruimte voor de goed opgeleide deskundige generalist om te werken en te handelen volgens haar of zijn kennis, ervaring en vaardigheden Ondersteuning krijgt zo veel mogelijk lokaal vorm als dit kan, en regionaal als dit moet. Ondersteuning is iets dat je dicht bij huis geregeld wilt hebben. Daar ligt bij uitstek de kracht van het lokale beleid. Op lokaal niveau worden vragen van mensen herkend en kunnen ze worden beantwoord. Uitgangspunt is dan ook dat we lokaal regelen wat lokaal kan. Dit betekent dat we de uitvoering van beleid zoveel mogelijk lokaal organiseren en waarde hechten aan bestaande lokale samenwerkingverbanden en initiatieven. Voor specifieke ondersteuning of bij gemeentegrensoverschrijdende problematiek kan een bepaalde bovenlokale schaal of aanpak nodig zijn. Het versterken van de sociaal-maatschappelijke infrastructuur doet de gemeente onder meer door het onderhouden van stevige relaties met het maatschappelijk middenveld en werkgevers zodat zij hierin hun rollen kunnen pakken. Werkgevers creëren een vraag naar personeel, daarmee ontstaat werkgelegenheid die inwoners de kans biedt een arbeidsplek te vinden. Juist de nabijheid en kracht van de lokale omgeving, de wijk en de buurt, kan helpen mensen met een beperkte verdiencapaciteit op de markt toch te kunnen laten participeren naar vermogen. De samenwerking met werkgevers zal zowel op lokaal, subregionaal en regionaal niveau plaatsvinden en nog breder. Binnen werk is de werkgeverssamenwerking en de relatie onderwijs-arbeidsmarkt dan ook juist een regionaal thema. De arbeidsmarkt beweegt zich vooral (boven) regionaal. Het vergroten van de schaal door regionaal te werken, biedt meer mensen de kans een geschikte baan te vinden dan wanneer dit uitsluitend lokaal zou gebeuren. Kortom: Lokaal wat kan, regionaal wat moet Bij ondersteuning wordt rekening gehouden met de identiteit van inwoners Zorg vindt zo veel mogelijk plaats met inachtneming van de eigen identiteit van inwoners De ondersteuning is zo nodig er op af Eigen kracht en verantwoordelijkheid is het eerste uitgangspunt. Er zijn echter ook mensen die door hun problemen of beperkingen of door omstandigheden niet om ondersteuning kunnen, durven of willen vragen, terwijl zorg, bescherming of activering wel nodig is. Dit betreft ook situaties waarin kinderen in het spel zijn of waar de veiligheid in het geding is. Op basis van signalen moet dan meer naar buiten, outreachend, worden gewerkt. De hulpverlener moet er op af, en het liefst zo snel mogelijk, om verergering te voorkomen, indien noodzakelijk met inzet van drang en/of dwang. Het gaat dan vooral om klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een bundeling van problemen en belemmeringen. Deze klanten zijn potentiële zorgmijders. Kortom: Benader zo nodig ook mensen die niet om ondersteuning kunnen, durven of willen vragen. 8

9 Deze tien uitgangspunten voor ondersteuning van inwoners met problemen of beperkingen staan niet zomaar in deze volgorde. De visie Meer Zelf & Samen, minder Gemeente komt erin op een gebalanceerde wijze tot uitdrukking. 3. Vervolg Er wordt gestreefd om de Participatiewet en de Quotumwet voor het kerstreces door de Tweede Kamer te hebben, dan kunnen beide wetten begin 2014 door de Eerste Kamer, zodat gemeenten heel zeker weten dat ze per 1 januari 2015 ingaan. In juni dit jaar komt staatsecretaris Klijnsma met een contourenbrief met de grote lijnen wat er ten opzichte van de Participatiewet gaat veranderen, ook wat betreft de Quotumwet. Wellicht dat er tijdens de behandeling van dit visiedocument in de raad al meer duidelijkheid over is. De kaderstellende notitie Arbeidsparticipatie naar vermogen zal opgesteld worden als de wet is vastgesteld door beide Kamers. 9

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

zelf samen - gemeente

zelf samen - gemeente zelf samen - gemeente 3 Decentralisaties = 3 Opgaven JeugdWet (+Passend Onderwijs) AWBZ-begeleiding, dagbesteding (incl. vervoer), persoonlijke verzorging ParticipatieWet jeugdigen & ouders positief opgroeien

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang. 12 december 2012

Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang. 12 december 2012 Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang 12 december 2012 Programma 13.00-13.15 Inloop 13.15-13.20 Opening 13.20-13.35 Presentatie wethouder Ineke Smidt 13.35-14.15

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Gemeente Geldermalsen. Naar een vitale 1 samenleving Visie op de veranderingen in het sociale domein

Gemeente Geldermalsen. Naar een vitale 1 samenleving Visie op de veranderingen in het sociale domein Gemeente Geldermalsen Naar een vitale 1 samenleving Visie op de veranderingen in het sociale domein 1 Coalitie-akkoord juni 2012 1 Inleiding De komende jaren vinden er grote veranderingen plaats in het

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink Regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 8 oktober 2013 Landelijk Herziening sociale stelsel vanwege te hoge kosten => nieuwe

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra De decentralisatie van arbeidsparticipatie Louis Polstra Activerende verzorgingsstaat Burger wordt aangesproken wat hij voor de samenleving terug kan doen. Terug te zien in o.a.: - Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning HOOFDONDERWERP Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 30 september 2013 Voettekst 1 Context Landelijk Herziening sociale

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Plan van aanpak Arbeidsparticipatie naar vermogen

Plan van aanpak Arbeidsparticipatie naar vermogen Plan van aanpak Arbeidsparticipatie naar vermogen Gemeente Barneveld Januari 2013 1 Inleiding Voor u ligt het plan van aanpak Arbeidsparticipatie naar vermogen. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

MEMO U U Aan Deelnemers van de fysieke en digitale overlegtafel inkoop re-integratie en (beschut) werk

MEMO U U Aan Deelnemers van de fysieke en digitale overlegtafel inkoop re-integratie en (beschut) werk MEMO U14.14791 U14.14791 Aan Deelnemers van de fysieke en digitale overlegtafel inkoop re-integratie en (beschut) werk Bijlage 2 Overlegtafel van 23 oktober 2014 Afdeling Economische & Ontwikkeling Margot

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt) Vergadering: 10 februari 2015 Agendanummer: 6a Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, 0595-447704 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.J. Bolt) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1147928 Datum: Behandeld door: 4 september 2014 M.V. Raam-AI-Bazy Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Samenvatting: Per

Nadere informatie

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Ledenbijeenkomst 24 april 2014 Aart Bertijn, Senior beleidsmedewerker VGN Inhoud presentatie Samenhang stelselwijzingen zorg Achtergrond Hoofdlijn

Nadere informatie

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Adviesnr. : 4 Datum : 20 april 2017 Colofon De Adviesraad Samenleving Wageningen is geïnstalleerd op 1 oktober 2016. De Adviesraad bestaat

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

De Participatiewet in Almere

De Participatiewet in Almere De Participatiewet in Almere Dit factsheet bevat de belangrijkste aspecten van de Participatiewet. We geven een toelichting op de belangrijkste wijzigingen, nieuwe instrumenten en voorzieningen die de

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Sector Werk en Inkomen Sector Zorg Hulpverlening en Sport 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 2. 0ntwikkelingen 3. Visie en doelstellingen 4.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Inhoudsopgave 1. Welkom 2. De opdracht: de optimale weg 3. Het analysemodel en uitvoeringsvarianten 4. Verdieping naar diverse

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

zelf samen - gemeente presentatie over de 3 Decentralisaties commissie samenleving 18 september 2013

zelf samen - gemeente presentatie over de 3 Decentralisaties commissie samenleving 18 september 2013 zelf samen - gemeente presentatie over de 3 Decentralisaties commissie samenleving 18 september 2013 3 Decentralisaties = 3 Opgaven JeugdWet (+Passend Onderwijs) AWBZ-begeleiding, dagbesteding (incl. vervoer),

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie