INVESTERINGSSTATUUT Sprengenland Wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVESTERINGSSTATUUT Sprengenland Wonen"

Transcriptie

1 1 INVESTERINGSSTATUUT Sprengenland Wonen Versie : Ingangsdatum : 1 december 2013 Vastgesteld door het bestuur : 7 november 2013 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen : 25 november 2013

2 2 INHOUDSOPGAVE 0 - Inleiding en doelstelling Toetsingskader nader belicht 1 - Procedures Bepalingen in statuten en bestuursreglement Procuratieregeling/aanbestedingsbeleid Leidraad aankoop, nieuwbouw en onderhoud 2 - Organisatorische toets Capaciteit 3 - Strategische toets Ondernemingsplan en jaarplan Dynamisch voorraadbeleid Overig beleid 4 - Financiële toets Projectniveau Instellingsniveau 5 - Risicotoets Risicobeheersing 6 - Partnerselectie Strategische samenwerking en verbindingen Betrouwbaarheid en financiële stabiliteit partners Inkoop- en aanbestedingsprocedures 7 - Toetsing aan randvoorwaarden Financiële randvoorwaarden Gemiddelde kapitaalkostenvoet Rendementscijfers per vastgoedcategorie Berekeningsuitgangspunten Bedrijfswaarde Bijlagen 1 - Voorbeelduitwerking rendementscijfers 2 - Onderdelen van een investeringsberekening

3 3 0 - INLEIDING EN DOELSTELLING In de Governancecode voor woningcorporaties, zoals die sinds 1 juli 2011 van kracht is, wordt extra aandacht gevraagd voor risico s bij investeringen in woningen en overig vastgoed. De Governancecode bepaalt dat iedere corporatie een toetsingskader moet opstellen voor investeringen. Dit investeringsstatuut bevat de toetsingskaders en de onderlinge samenhang voor investeringen in woningen en overig vastgoed op hoofdlijnen. De details zijn uitgewerkt in de verschillende beleidsproducten en richtlijnen waarnaar in dit statuut wordt verwezen. Onder investeringen wordt verstaan : grootschalig (planmatig) onderhoud nieuwbouw aankoop vervreemding van bezit, niet opgenomen in het huidige verkoopbeleid. Dit investeringsstatuut heeft tot doel de directeur-bestuurder een handelingskader en de Raad van Commissarissen (RvC) een toetsingskader te bieden voor de beoordeling van investeringsvoorstellen in woningen en overig vastgoed. Deze voorstellen worden als volgt aangeboden : gebundeld in de vorm van een jaarplan/jaarbegroting in de vorm van investeringsvoorstellen voor afzonderlijke onderhouds- of (sloop)nieuwbouwprojecten. De investeringsvoorstellen hebben veelal betrekking op verwerving (aankoop gronden en/of gebouwen) en/of het zelf ontwikkelen en laten realiseren van groot-onderhoud en nieuwbouw. Dit zijn per definitie investeringen met een groot risicoprofiel en een forse financiële en organisatorische impact. In het kader van de statuten en de procuratieregeling worden deze investeringen ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd Toetsingskader nader belicht De missie en visie van Sprengenland Wonen is geconcretiseerd in het Ondernemingsplan. Daarnaast heeft Sprengenland Wonen meerdere beleidsdocumenten, die meer in detail richting geven aan de keuzes en prioriteiten. Daarmee vormen deze producten de toetsingskaders voor alle voorgenomen investeringen. Door bij het voorbereiden van ieder investeringsvoorstel deze verschillende toetsingskaders mee te nemen en bij de behandeling er van in het Management Team (MT ; bestaande uit de directeur-bestuurder, de manager Bedrijfsvoering en de manager Wonen) wordt er voor gezorgd dat de investeringen passend zijn voor Sprengenland Wonen. De directeur-bestuurder, en daarop volgend de RvC, hanteren deze toetsingskaders ook. Het uitgangspunt is pas toe of leg uit. Hiermee wordt bedoeld dat bij het voorbereiden van investeringsvoorstellen alle toetsingskaders consequent zijn nagelopen, in het voorstel zijn verwoord ofwel er een goede inhoudelijke onderbouwing is voor eventuele afwijkingen hierop. Gedurende het volledige traject moet er aandacht zijn voor de juiste procedurele werkwijze en een afdoend risicomanagement. In dit statuut is een 7-stappenplan aangehouden. Er vindt toetsing plaats op de te volgen procedure, een organisatorische toets, een strategische toets, een financiële toets op projectniveau, een financiële toets op instellingsniveau, een risicotoets en een toets op partnerselectie.

4 4 1 - PROCEDURES Bepalingen in statuten en bestuursreglement In de statuten van Sprengenland Wonen is in artikel 6 aangegeven welke investeringsbeslissingen de voorafgaande goedkeuring van de RvC behoeven. Dit is als volgt geformuleerd : Artikel 6, lid 2 : Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemden en bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarde de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt. Artikel 6, lid 3 (a en b) : Aan de voorafgaande goedkeuring door de RvC zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent : Het vaststellen van het algemeen beleid, vertaald in de begroting, jaarrekening, jaarverslag en volkshuisvestingsverslag. Het aangaan van verplichtingen boven een limiet die door de RvC wordt vastgesteld dan wel is vastgelegd in een procuratiereglement. Het werkgebied van Sprengenland Wonen is afgebakend in artikel 3, lid 3 : De stichting heeft als werkgebied de gemeenten Apeldoorn, Bathmen, Brummen, Deventer, Diepenveen, Epe, Gorssel, Lochem, Olst, Voorst, Vorden (gemeente Bronckhorst), Warnsveld, Zutphen en Laag-Soeren (gemeente Rheden). Door gemeentelijke herindelingen is het werkgebied momenteel als volgt weer te geven : Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Olst-Wijhe, Rheden, Voorst en Zutphen. In het bestuursreglement staan in artikel 3 (lid 4 tot en met 7) de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur-bestuurder (in de hoedanigheid als bestuurder) vermeld Procuratieregeling/aanbestedingsbeleid Binnen Sprengenland Wonen geldt een procuratieregeling. In deze leidraad zijn spelregels opgenomen die nageleefd dienen te worden. Ditzelfde geldt voor het aanbestedingsbeleid Leidraad aankoop, nieuwbouw en onderhoud Binnen Sprengenland Wonen zijn gestandaardiseerde procesbeschrijvingen vastgesteld. Heeft de directeur-bestuurder gehandeld conform de afgesproken rolverdeling, zoals vastgelegd in de statuten, de procuratieregeling, het aanbestedingsbeleid en de procesbeschrijvingen?

5 5 2 - ORGANISATORISCHE TOETS Een eerste belangrijke stap is om te kijken of Sprengenland Wonen voldoende kwantitatieve en kwalitatieve capaciteiten heeft om de investering daadwerkelijk uit te voeren en tot een succes te maken. Deze toets is expliciet opgenomen in de fasedocumenten bij het onderdeel Organisatie Capaciteit Bij de beoordeling van de capaciteitsvraag spelen onder andere de volgende zaken een rol : de kennis van de risico s in het te ontwikkelen vastgoed de beschikbare interne capaciteit, zowel in kwantiteit als in kwaliteit de mogelijkheid tot inhuur van extra capaciteit. De directeur-bestuurder beslist of de organisatie van het project voldoet aan de organisatorische voorwaarden. Heeft Sprengenland Wonen voldoende kwalitatieve capaciteit (kennis) in huis? Heeft Sprengenland Wonen voldoende kwantitatieve capaciteit (fte) in huis? Is er een mogelijkheid om externe capaciteit (kennis/fte) in te huren?

6 6 3 - STRATEGISCHE TOETS Behalve dat een investering organisatorisch mogelijk is moet deze ook bijdragen aan de strategische doelen en passen binnen de beleidskaders. Hiervoor zijn een aantal handvatten waaraan getoetst wordt Ondernemingsplan en jaarplan De missie en visie van Sprengenland Wonen is in het ondernemingsplan verwoord. Ieder jaar wordt dit uitgewerkt in een jaarplan met daaraan gekoppeld een jaarbegroting. In het ondernemingsplan wordt in beeld gebracht wat Sprengenland Wonen wil gaan doen, welke maatschappelijke effecten daarmee bereikt willen worden en welke investeringen daar onder andere voor nodig zijn. Voldoet het investeringsvoorstel aan het ondernemingsplan? Sluit het investeringsvoorstel aan bij het jaarplan en de jaarbegroting? Dynamisch voorraadbeleid Het ondernemingsplan en de visie op de woningmarkt in het werkgebied van Sprengenland Wonen zijn vertaald in het dynamisch voorraadbeleid. Past het investeringsvoorstel binnen het dynamisch voorraadbeleid? Overig beleid Naast het dynamisch voorraadbeleid is er ook op overige gebieden beleid geformuleerd. Hierbij valt te denken aan : Huurbeleid Onderhoudsbeleid (uitgangspunten voor de onderhoudsbegroting, vervangingscycli, enz.) Kwaliteitsbeleid (basiskwaliteit, enz.) Programma van eisen nieuwbouw Aankoopbeleid Verkoopbeleid Duurzaamheidsbeleid. Voldoet het investeringsvoorstel aan het beleid voor zover dit van toepassing is op het voorstel?

7 7 4 - FINANCIËLE TOETS Projectniveau Sprengenland Wonen bepaalt jaarlijks de beoogde rendementen per typen vastgoed. Zowel maatschappelijk als financieel rendement worden hierin benoemd. Deze financiële toets wordt zowel uitgedrukt in de IRR (internal rate of return (effectief rendement)) als een uit de bedrijfswaardeberekening voortvloeiend onrendabel deel van de investering. Het is de laatste jaren niet meer vanzelfsprekend dat voor elke investering financiering wordt gevonden. In deze stap wordt getoetst of financiering haalbaar is. Voldoet het rendement van de investering aan de vastgestelde norm? Instellingsniveau Na de financiële toets op projectniveau wordt getoetst of de investering op instellingsniveau gedragen kan worden. Leidend daarbij zijn de eisen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Hierbij zijn de gegevens vanuit de meerjarenbegroting en de dpi (de prospectieve informatie) van belang. Voldoet de financiële raming na realisatie van de investering aan de kasstroomtoets van het WSW? Voldoet de financiële raming na realisatie van de investering aan de continuïteitstoets van het CFV? Voldoet de financiële raming na realisatie van de investering aan de intern opgestelde parameters? Bevat het investeringsvoorstel niet-daeb activiteiten en zo ja, hoe is financiering hiervan geregeld?

8 8 5 - RISICOTOETS Risicobeheersing is een integraal onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden Risicobeheersing De stappen organisatorische toets en financiële toets zorgen voor een vermindering van het risico. Voorts kan, door samenwerking met andere partijen, ook een spreiding van de risico s worden bereikt. Bij de partnerselectie en bij het maken van de contractstukken wordt betracht risico s zoveel mogelijk te mijden. Verder is risicomanagement als belangrijk onderdeel opgenomen in de kwartaalrapportages die aan de RvC worden verstrekt. Brengt het investeringsvoorstel mogelijke risico s in beeld, worden die geanalyseerd, worden de relevante risico s gekwantificeerd en zijn daarvoor beheersingsmaatregelen benoemd?

9 9 6 - PARTNERSELECTIE Strategische samenwerking en verbindingen Sprengenland Wonen is financieel en organisatorisch gezond, kent qua omvang en financiële spankracht haar beperkingen en stuurt daar bewust op. Soms kunnen de ambities niet op eigen kracht gerealiseerd worden en is (strategische) samenwerking nodig. De aard van die samenwerking varieert met de aard van het investeringsvoorstel (omvang, complexiteit, risico s, enzovoorts). Bij complexe investeringen met een (te) grote financiële impact op de beschikbare financiële, maar ook personele, mogelijkheden kan een strategische samenwerking worden aangegaan. Eventueel kan dit via een op te richten verbinding. Sprengenland Wonen is hier terughoudend in. In het verbindingenstatuut is het toetsingskader vastgelegd dat wordt gehanteerd bij het aangaan en het beheersen van de verbindingen Betrouwbaarheid en financiële stabiliteit partners Sprengenland Wonen selecteert partners op basis van bewezen diensten en de economische vooruitzichten. Bij grote investeringen wordt getracht risico s zoveel mogelijk te beperken en/of te spreiden. Dit gebeurt onder andere op de volgende manieren : De partner wordt vooraf getoetst. Hoe staat deze bekend? Spelen er (grote) juridische geschillen? Er worden geen facturen vooruit betaald, dus eerst levering van de dienst en daarna pas betaling. De verleggingsregeling voor BTW-afdracht wordt toegepast. Er wordt gebruik gemaakt van G-rekeningen voor afdracht van sociale premies. Periodiek dienen partners hun WKA-gegevens te verstekken. Eventueel wordt gezocht naar partners ten behoeve van risicospreiding Inkoop- en aanbestedingsprocedure Sprengenland Wonen heeft in het aanbestedingsbeleid een inkoop- en aanbestedingsprocedure vastgesteld. Dit is de basis voor integer en transparant werken door : effectief en efficiënt inkopen kwalitatief en voordelig inkopen rechtmatig inkopen (volledig voldoen aan beleid, relevante regelgeving en richtlijnen) op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze besteden van middelen het minimaliseren van de kans op fraude en het bewaken van integriteit het hanteren van een eenduidige, transparante werkwijze binnen Sprengenland Wonen. Is gehandeld conform de inkoop- en aanbestedingsprocedure? Is het gunningstraject conform het aanbestedingsbeleid verlopen en is hierover transparant en schriftelijk verantwoording afgelegd? Wordt er bij verbindingen voldaan aan het gestelde in het verbindingenstatuut?

10 TOETSING AAN RANDVOORWAARDEN Financiële randvoorwaarden Het afwegingskader voor investeringen bestaat uit verschillende onderdelen. Een investering dient een toegevoegde waarde te hebben op het gebied van wonen en/of leefbaarheid. Daarnaast worden er twee financiële randvoorwaarden gesteld : rendementseisen en de bedrijfswaarde. De rendementseisen worden bepaald aan de hand van de gewogen gemiddelde kapitaalkostenvoet. Dit is de prijs van het vermogensbeslag van een investering. De rendementseisen worden jaarlijks herijkt en variëren per vastgoedcategorie, omdat de risico s en de kosten van vreemd vermogen ook per categorie verschillen. Ten aanzien van de bedrijfswaarde wordt jaarlijks bepaald in hoeverre en tot welke omvang een investering de bedrijfswaarde mag overschrijden (welke zogenaamde onrendabele top is acceptabel) Gemiddelde kapitaalkostenvoet Gemiddelde kapitaalkostenvoet = ((EV/TV) * Re) + ((VV/TV) * Rv) EV = Eigen vermogen (op basis van de bedrijfswaarde) VV = Vreemd vermogen TV = Totaal vermogen (op basis van de bedrijfswaarde) Re = Rente over eigen vermogen (= inflatie + opslag afhankelijk van vastgoedcategorie) Rv = Rente over vreemd vermogen (= risicovrije rente + kredietopslag) De risicovrije rente is de rente op risicomijdend kapitaal. Hiervoor wordt de 10-jaars Euro Interest Rate Swaprente (IRS) gehanteerd. Dit is de interbancaire rente waartegen banken onderling geld uitlenen Rendementscijfers per vastgoedcategorie Per vastgoedcategorie gelden er verschillende rendementscijfers. Voor de rente over het eigen vermogen (Re) geldt de inflatie plus een risico-opslag. Voor de rente over het vreemd vermogen (Rv) vormt de risicovrije rente de basis verhoogd met een risico-opslag. Sociale huurwoningen : woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Huurwoningen (specifiek) ten behoeve van middeninkomens : woningen met een huurprijs tussen de huurtoeslaggrens en een jaarlijks te bepalen bovengrens. Deze woningen hebben een hoger risicoprofiel dan sociale huurwoningen en kennen daardoor een opslag op het rendement van het eigen vermogen. Deze categorie is niet-wsw-borgbaar en heeft daardoor een extra opslag op het vreemde vermogen. Dure huurwoningen : woningen met een huurprijs boven een jaarlijks te bepalen grens. Deze woningen moeten een marktconform rendement genereren. Het risico is reëel dat deze woningen minder goed verhuurbaar zijn. De opslag op het eigen en het vreemd vermogen dient derhalve marktconform te zijn. Maatschappelijk sociaal vastgoed : dit betreft maatschappelijk vastgoed dat kan worden gefinancierd onder borgstelling van het WSW. Het uitgangspunt hierbij is een huurovereenkomst van (minimaal) 10 jaar. Het risicoprofiel is echter hoger dan bij sociale huurwoningen. Maatschappelijk commercieel vastgoed : dit betreft maatschappelijk vastgoed dat niet kan worden gefinancierd onder borgstelling van het WSW. Het uitgangspunt hierbij is een huurovereenkomst van (minimaal) 10 jaar. De huurders worden gezien als commerciële partijen met een normaal marktrisico.

11 11 Om te beoordelen of het vereiste rendement wordt gehaald wordt de IRR (internal rate of return, effectief rendement) van een investering berekend. Hiervoor zijn de toekomstige kasstromen, de exploitatietermijn en de hoogte van de investering nodig. In bijlage 1 is een voorbeeld van de rendementsberekening uitgewerkt. Bij nieuwbouw van koopwoningen worden 3 prijsklassen onderscheiden : goedkoop, middelduur en duur. Deze grenzen worden bepaald in overleg met de gemeente en zijn gekoppeld aan het grondbeleid. Koopwoningen kunnen niet met via het WSW geborgd vreemd vermogen worden gefinancierd. De ontwikkeling van koopwoningen moet een duidelijke relatie hebben met de opgave zoals bijvoorbeeld overeengekomen met de gemeente of moet blijken uit het dynamisch voorraadbeleid. De rendementseis bij koopwoningen ligt niet in de kosten van het vermogensbeslag, maar wordt uitgedrukt in een ontwikkelwinst. Deze wordt berekend door de winst te delen op de ontwikkelomzet. Per categorie koopwoningen (goedkoop, middelduur, duur) wordt een rendementseis geformuleerd. Om het risico van rentekosten over de opstal te beperken wordt er pas met een project gestart wanneer er minimaal 75% van het aantal te verkopen woningen is verkocht. Daarnaast is het mogelijk om alleen de grond in kavels te verkopen. Hierbij loopt de corporatie dan geen opstalrisico Berekeningsuitgangspunten Investering : in bijlage 2 is een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle onderdelen van een investering. Kasstromen : hierbij wordt aangesloten bij de berekeningssystematiek van de Prospectieve informatie (dpi) en de Verantwoordingsinformatie (dvi), zoals die ten behoeve van het CFV en het WSW worden opgesteld. Exploitatietermijn : voor woningen 50 jaar gehanteerd ; voor maatschappelijk vastgoed 40 jaar Bedrijfswaarde Voor de berekening van de bedrijfswaarde wordt aangesloten bij de normen en de uitgangspunten zoals die zijn gehanteerd in de meest recente jaarrekening. De exploitatietermijnen sluiten aan bij de uitgangspunten als vermeld in 7.4. Voor levensduurverlengende maatregelen in het bestaande bezit wordt eveneens de bedrijfswaarde van de investering berekend. Afhankelijk van de ruimte tussen de boekwaarde en de bedrijfswaarde kan van de investering een hoger bedrag worden geactiveerd dan de bedrijfswaarde van de maatregelen. Wordt voldaan aan de rendementseis? Zo nee, is hiervoor een motivatie gegeven? Wordt de maximumgrens van het onrendabel deel van de investering overschreden? Zo ja, is hiervoor een motivatie gegeven?

12 12 Bijlage 1 - Voorbeelduitwerking rendementscijfers (zie ook hoofdstuk 7.3) Categorie Opslag EV Opslag VV Sociale huur 0,0% 0,9% Huur middeninkomens 1,5% 1,9% Dure huur 4,5% 1,9% Maatschappelijk sociaal vastgoed 2,5% 1,9% Maatschappelijk commercieel vastgoed 4,5% 2,9% De berekening van het rendement is dan als volgt : bij een verhouding tussen eigen en vreemd vermogen van 40/60% bij een inflatie van 2,5% bij een risicovrije rente van 2,25% Categorie Berekening Rendement Sociale huur (0,4 * (2,5% + 0,0%)) + (0,6 * (2,25% + 0,9%)) 2,89% Huur middeninkomens (0,4 * (2,5% + 1,5%)) + (0,6 * (2,25% + 1,9%)) 4,09% Dure huur (0,4 * (2,5% + 4,5%)) + (0,6 * (2,25% + 1,9%)) 5,29% Maatschappelijk sociaal vastgoed (0,4 * (2,5% + 2,5%)) + (0,6 * (2,25% + 1,9%)) 4,49% Maatschappelijk commercieel vastgoed (0,4 * (2,5% + 4,5%)) + (0,6 * (2,25% + 2,9%)) 5,89%

13 13 Bijlage 2 - Onderdelen van een investeringsberekening De investering wordt als volgt berekend : Grondkosten : Bouwkosten : Bijkomende kosten : Rentekosten : BTW : Opbrengsten : Grondkosten Aankoopkosten Sloopkosten Bouwrijp maken Boekwaarde huidige woningen Leges procedures Verhuiskostenvergoedingen Kosten tijdelijke woonruimte Bouw- en installatiekosten Onvoorzien Architect Constructeur Advieskosten Toezicht en directievoering Nutsaansluitingen Leges Verhuur-/verkoopkosten Rente over grondkosten (vanaf moment aankoop/vrijkomen van huur tot oplevering) Rente over bouwkosten (over 50% van de bouwkosten gedurende de bouwperiode) Integratieheffing stichtingskosten Integratieheffing eigen grond Verkoopopbrengsten grond en woningen Subsidies

Investeringsstatuut onderhoud en ontwikkeling vastgoed

Investeringsstatuut onderhoud en ontwikkeling vastgoed Investeringsstatuut onderhoud en ontwikkeling vastgoed Versie 1.4 (goedgekeurd door de RvC op 6 december 2012) Datum 22 november 2012 Auteur Robert van Veen en Frank aan de Wiel Afdeling Vastgoed en Financiën

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei 15 november 2012 Investeringsstatuut Maasvallei Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beleid en strategie 3 3 Processen 4 4 Strategische samenwerking en verbindingen 4 5 Risicobeheersing 5 6 Financiën 5 6.1 Financieel

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna Investeringsstatuut Versienummer: 2017.01 Datum: 7 maart 2017 1 INLEIDING onderschrijft zo veel mogelijk de Governancecode voor Woningcorporaties. In deze code is extra aandacht voor verbindingen en risico

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING ARNHEM INVESTERINGSSTATUUT

VOLKSHUISVESTING ARNHEM INVESTERINGSSTATUUT VOLKSHUISVESTING ARNHEM INVESTERINGSSTATUUT Vastgesteld door Directeur / Bestuurder op 8 november 2011 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op 13 februari 2012 INLEIDING Per 1 juli 2011 is de nieuwe

Nadere informatie

Investeringsstatuut. Van Alckmaer voor Wonen

Investeringsstatuut. Van Alckmaer voor Wonen Investeringsstatuut Van Alckmaer voor Wonen Vastgesteld op 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Toepassingskader... 2 1.3 Positionering van het investeringsstatuut... 2 2

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Woontij

Investeringsstatuut Stichting Woontij Investeringsstatuut Stichting Woontij 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedures en besluitvorming 4 3. Organisatorische toets 5 4. Strategische koers 5 5. Financiële toets 6 6. Risicotoets 8 7. Partnerselectie

Nadere informatie

INVESTERINGSSTATUUT. Versiedatum: 20-8-2012 Versie: 1.4 Status: Vastgesteld Vastgesteld MT: 21-08-2012 Goedgekeurd RvC: Ter goedkeuring

INVESTERINGSSTATUUT. Versiedatum: 20-8-2012 Versie: 1.4 Status: Vastgesteld Vastgesteld MT: 21-08-2012 Goedgekeurd RvC: Ter goedkeuring INVESTERINGSSTATUUT Versiedatum: 20-8-2012 Versie: 1.4 Status: Vastgesteld Vastgesteld MT: 21-08-2012 Goedgekeurd RvC: Ter goedkeuring Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding en doel van het Investeringsstatuut...

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW

INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding De Governancecode Woningcorporaties 2015 beveelt aan dat woningcorporaties beschikken

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

Investeringsreglement December 2016

Investeringsreglement December 2016 Investeringsreglement December 2016 Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 13-12-2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d.: 13-12-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding en doel van het investeringsreglement...

Nadere informatie

INVESTERINGSSTATUUT 2.0

INVESTERINGSSTATUUT 2.0 INVESTERINGSSTATUUT 2.0 Versiedatum: 21 januari 2015 Versie: 2.0 Status: vastgesteld Vastgesteld MT: 3-2-2015 Goedgekeurd RvC: 16-03-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding en doel van het Investeringsstatuut...

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI

Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Wettelijk kader Investeringsstatuut... 3 1.3. Doel Investeringsstatuut... 4 1.4. Doelstellingen investeringen...

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Onroerende zaken in exploitatie, bestemd voor verkoop Bij het bepalen van de bedrijfswaarde van voor verkoop bestemde huurwoningen verwijst de richtlijn voor woningcorporaties (RJ 645) naar de richtlijn

Nadere informatie

Investeringsstatuut 4 december

Investeringsstatuut 4 december Investeringsstatuut 4 december 2013 0 ARTIKEL 1 ALGEMEEN Per 1 juli 2011 is de nieuwe Governance code woningcorporaties van kracht. In deze code is onder meer opgenomen dat iedere corporatie een toetsingskader

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Investeringsstatuut Woningstichting Leusden

Investeringsstatuut Woningstichting Leusden Investeringsstatuut Woningstichting Leusden 1 Inleiding Dit investeringsstatuut van Woningstichting Leusden (WSL) beschrijft onder welke condities WSL (incl. haar verbindingen) investeringsbeslissingen

Nadere informatie

MANDAAT EN PROCURATIEREGELING 2016

MANDAAT EN PROCURATIEREGELING 2016 MANDAAT EN PROCURATIEREGELING 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Bevoegdheid directeur-bestuurder... 3 2. Mandaathouders... 4 2.1 Bevoegdheden Mandaathouders... 4 2.2 Afzonderlijke goedkeuring raad van

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.1 Toepassingssfeer

1. Algemeen. 1.1 Toepassingssfeer Investeringsstatuut 1. Algemeen 1.1 Toepassingssfeer 1.1.1 Dit investeringsstatuut van Woningstichting Eigen Haard (hierna: Eigen Haard) is van toepassing op de in dit statuut bedoelde investeringen van

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Versie I, januari 217 verslagjaar Colofon Versie I, januari 217 Verslagjaar Den Haag, januari 217 Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP) is

Nadere informatie

Investeringsstatuut. Wooncompagnie. 15 december 2014. Definitief. Rogier Vrolijk Controlling T (0229) 75 11 61 r.vrolijk@wooncompagnie.nl.

Investeringsstatuut. Wooncompagnie. 15 december 2014. Definitief. Rogier Vrolijk Controlling T (0229) 75 11 61 r.vrolijk@wooncompagnie.nl. Investeringsstatuut Wooncompagnie Datum 15 december 2014 Versienummer Definitief Auteur Rogier Vrolijk Controlling T (0229) 75 11 61 r.vrolijk@wooncompagnie.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland Investeringsstatuut Wonen Noordwest Friesland januari 2014 Sint Annaparochie Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1 Doelstellingen investeringsstatuut... 3 1.2 Reikwijdte en definitie investering... 3 1.3 Goedkeuring

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Investeringsstatuut. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Investeringsstatuut. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Investeringsstatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Versie 1.0 d.d. 07-02-2013 Versie is goedgekeurd in de RvC vergadering van 28-02-2013 1 Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Definities...3 1.3

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Ridderkerk CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Almelo CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Haarlem CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Eindhoven CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding Dit verbindingenstatuut is gebaseerd op de op dit moment geldende herziene Woningwet

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Texel CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Reglement Financieel beleid en beheer Woningbouwvereniging Heerjansdam

Reglement Financieel beleid en beheer Woningbouwvereniging Heerjansdam Reglement Financieel beleid en beheer Woningbouwvereniging Heerjansdam Inhoudsopgave Definities... 3 Inleiding... 3 Status van het Reglement financieel beleid en beheer... 4 Artikel 1: Doelstellingen financieel

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Hardinxveld-Giessendam CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0676 Gaasterlân-Sleat CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0676 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Financieel Statuut. Woonstichting SSW

Financieel Statuut. Woonstichting SSW Financieel Statuut Woonstichting SSW Vastgesteld: RvC 21 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Interne sturing SSW... 3 3 Financiële kaders SSW... 4 4 Vertaling van de financiële kaders naar de

Nadere informatie

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Datum 11 mei 2011 Het middensegment Wat verstaan we onder het middensegment in de huursector? - verhuurders:

Nadere informatie

Procuratieregeling Goedgekeurd in MT: 31-oktober-2017

Procuratieregeling Goedgekeurd in MT: 31-oktober-2017 Procuratieregeling Goedgekeurd in MT: 31-oktober-2017 1. Inleiding In deze Procuratieregeling is vastgelegd welke bevoegdheden zijn toegekend aan medewerkers van Woningbouwvereniging Hoek van Holland (hierna

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

INVESTERINGSSTATUUT. DE RAAD VAN BESTUUR, het Directieteam gehoord, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, STELT VAST:

INVESTERINGSSTATUUT. DE RAAD VAN BESTUUR, het Directieteam gehoord, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, STELT VAST: INVESTERINGSSTATUUT VAN: 1. Stichting Woonbron 2. nummer Handelsregister: 24108291. 3. datum laatste statutenwijziging: 19 januari 2006 4. datum goedkeuring RvC 17 maart 2015 5. datum inwerkingtreding

Nadere informatie

Procuratieregeling proces 15.3

Procuratieregeling proces 15.3 Procuratieregeling proces 15.3 Datum 26 november 2013 Versie 2.1 definitief 1 Algemeen Onder procuratie wordt in het algemeen verstaan de bevoegdheid tot het aangaan van financiële verplichtingen. Deze

Nadere informatie

Procuratieregeling. Woningbouwvereniging. Hoek van Holland

Procuratieregeling. Woningbouwvereniging. Hoek van Holland Woningbouwvereniging Hoek van Holland Goedgekeurd MT: 21 1. Inleiding In deze Procuratieregeling is vastgelegd welke bevoegdheden zijn toegekend aan medewerkers van Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Nadere informatie

Procuratieregeling. Sprengenland Wonen. inclusief alle verbindingen

Procuratieregeling. Sprengenland Wonen. inclusief alle verbindingen Procuratieregeling Sprengenland Wonen inclusief alle verbindingen Versie 1.6 (website) - augustus 2013 1. Kaders en definities Deze procuratieregeling is een nadere uitwerking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels die

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Menterwolde CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0884 Woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras t.a.v. het bestuur Bovenweg 180 A 1834 CJ SINT PANCRAS Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

De Energie BV. 4 maart 2013

De Energie BV. 4 maart 2013 De Energie BV 4 maart 2013 Agenda Aanleiding De Businesscase Financieringsvraagstuk Juridische kaders 1 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit

Nadere informatie

VERBINDINGENSTATUUT STICHTING WOONSTEDE

VERBINDINGENSTATUUT STICHTING WOONSTEDE VERBINDINGENSTATUUT STICHTING WOONSTEDE Vastgesteld door het bestuur d.d.: 27 december 2016 Goedgekeurd door de raad van commissarissen d.d.: 6 december 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid. 4 maart 2013

Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid. 4 maart 2013 Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid 4 maart 2013 Aanleiding Het woonakkoord verminderd de investeringscapaciteit van woningcorporaties Het WSW wil dat de schuld per woning niet teveel oploopt

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Investeringsstatuut SWB

Investeringsstatuut SWB Investeringsstatuut SWB Status: definitief Vastgesteld MT 13-2-2012 Vastgesteld RvC 14-3-2012 Raymond Rensen Lienden, maart 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1. Inleiding en doel van het Investeringsstatuut

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Rotterdam CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Investeringsstatuut Rentree

Investeringsstatuut Rentree Investeringsstatuut Rentree Versie 1.0 MT/DB besluit d.d. 22 september 2016 RvC goedkeuring d.d. 20 september 2016 0. Inleiding Een investeringsstatuut is met de nieuwe woningwet noodzakelijk, maar we

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Aalten CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Utrechtse Heuvelrug CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Stichting Woontij L1560

Stichting Woontij L1560 Stichting Woontij L156 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. 1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1910 Oldenzaal CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1910 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland

Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland 11 november 2015 Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland 1. Algemeen Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit leden met specialistische kennis, maar

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1217 Sittard-Geleen CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1217 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verwijderd: 4. Verwijderd: 5. Verwijderd: 6. Verwijderd: 7. Verwijderd: 8. Verwijderd: 9

Inhoudsopgave. Verwijderd: 4. Verwijderd: 5. Verwijderd: 6. Verwijderd: 7. Verwijderd: 8. Verwijderd: 9 Investeringsstatuut Inhoudsopgave 1. Waarom een investeringsstatuut... 3 1.1 Risicomanagement 3 1.2 Doel investeringsstatuut 3 1.3 Doelstellingen investeringen 4 1.4 Positionering investeringsstatuut 4

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L2067 Wooncentrum voor Ouderen St. Zuidrandflat Gouda CFV 2013 Corporatie in Perspectief L2067 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Stichting De Leeuw van Putten L1896

Stichting De Leeuw van Putten L1896 Stichting De Leeuw van Putten L1896 Versie 214-1, december verslagjaar 213 Colofon Versie 214-I Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw Ede CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag-

Nadere informatie

Investeringsstatuut. Versie 4.0; Vastgesteld in DO 15 oktober 2015 Pagina 1

Investeringsstatuut. Versie 4.0; Vastgesteld in DO 15 oktober 2015 Pagina 1 Investeringsstatuut Versie 4.0; Vastgesteld in DO 15 oktober 2015 Pagina 1 INHOUD 1 Inleiding...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Definities...4 1.2.1 Het bestuur...4 1.2.2 Raad van Commissarissen...4 1.2.3 Directie...4

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland L0003

Wonen Noordwest Friesland L0003 Wonen Noordwest Friesland L3 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Mandaterings- en procuratieregeling van Stichting Bo-Ex 91. Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 6 december 2016

Mandaterings- en procuratieregeling van Stichting Bo-Ex 91. Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 6 december 2016 Mandaterings- en procuratieregeling van Stichting Bo-Ex 91 Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 6 december 2016 1 Inleiding 1.1 Definities Mandaat Onder een mandaat wordt

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie