Investeringsstatuut. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeringsstatuut. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl"

Transcriptie

1 Investeringsstatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Versie 1.0 d.d Versie is goedgekeurd in de RvC vergadering van

2 Inhoud 1 Inleiding Algemeen Definities Wettelijk kader Investeringsstatuut Doel investeringsstatuut Governance Vaststelling, goedkeuring en wijziging Accountantscontrole Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Management Bestuur & Bestuursondersteuning Raad van Commissarissen Uitvoering investeringsactiviteiten binnen Woonbedrijf Administratieve Organisatie / Interne Beheersing Investeringsactiviteiten en besluitvorming Algemeen Investeringskader Het Investeringsbesluit Besluitvormingsproces Algemene voorwaarden bij besluitvormingsproces Controle op het besluitvormingsproces Bijlage

3 1 Inleiding 1.1 Algemeen Dit is het Investeringsstatuut van Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (hierna Woonbedrijf) als toegelaten instelling in de zin van de Woningwet. Dit investeringsstatuut is van toepassing op alle in dit statuut benoemde activiteiten van Woonbedrijf en haar verbindingen op het gebied van investeringen. Dit investeringsstatuut maakt deel uit van de governancestructuur van Woonbedrijf die voortvloeit uit de Governancecode Woningcorporaties De besluitvormingsprocedures, investeringskaders en operationele procedures waarbinnen Woonbedrijf haar investeringsactiviteiten uitvoert worden vastgelegd in drie documenten. Deze drie documenten staan in de volgende hiërarchische verhouding: 1. De notarieel vastgelegde statuten van de stichting Woonbedrijf; in dit document zijn de interne rechtsverhoudingen en organisatieregels in verhouding met de organisatiedoelen van de stichting vastgelegd. Uit dit statuut komt het Reglement Bestuur en het Reglement Raad van Commissarissen voort, waarin verantwoordelijkheden en taken zijn belegd. 2. Het Investeringsstatuut; dit wordt vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (hierna RvC). 3. De Investeringskaders; hierbij worden (financiële) kaders weergegeven waaraan investeringsvoorstellen in algemene zin moeten voldoen, passend binnen het stichtingsstatuut en het investeringsstatuut. 1.2 Definities Bestuur Het Bestuur van de stichting bestaat thans uit twee bestuursleden die zijn belast met het besturen van de stichting en de algemene leiding van Woonbedrijf. De RvC stelt het aantal leden van het Bestuur vast en is verantwoordelijk voor de benoeming van de Bestuursleden. De taken en verantwoordelijkheden van de het bestuur zijn vastgelegd in het stichtingsstatuut, artikel 5 t/m Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en op de met de stichting verbonden ondernemingen en/of rechtspersonen. Daarnaast adviseert de RvC het bestuur op strategische vraagstukken. De taken en 3

4 verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in het stichtingsstatuut, artikel 9 en Investering Een investering is de inzet van (financiële) middelen die, in maatschappelijke of financiële zin, hun nut afwerpen voor een periode van meer dan 1 jaar. Investeringen boven een bedrag van 3 miljoen (zegge: driemiljoen euro) worden altijd ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC, zoals is vastgelegd in de Woningwet Wettelijk kader Investeringsstatuut Woonbedrijf heeft als doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Het wettelijke kader waarin Woonbedrijf acteert is de Woningwet die tot uitvoering wordt gebracht in het Besluit Beheer Sociale Huursector (hierna BBSH). Artikel 11 lid 1 en 2 van hoofdstuk III van het BBSH geeft het werkveld weer wanneer het stelt: de toegelaten instelling is uitsluitend werkzaam op het gebied van volkshuisvesting. In deze artikelen wordt het werkveld volkshuisvesting helder ingekaderd Indien een verandering of uitbreiding van de wettelijke externe kaders plaatsvindt, die een verzwaring betekenen ten opzichte van de bestaande situatie, en waardoor strijdigheid met het investeringsstatuut ontstaat, zal het investeringsstatuut daaraan ondergeschikt zijn. Deze situatie blijft bestaan totdat het investeringsstatuut aangepast is. Het Bestuur zal zo spoedig mogelijk voorstellen doen om deze strijdigheid op te heffen. Als een verandering of uitbreiding van de externe kaders plaatsvindt, die een verlichting betekenen ten opzichte van de bestaande situatie, blijft het Investeringsstatuut onveranderd geldig. 1.4 Doel investeringsstatuut Het investeringsstatuut heeft tot doel: 1. Scheppen van formele kaders voor investeringsbeslissingen binnen Woonbedrijf; 2. Vaststellen van de verantwoordelijkheid van de RvC, het Bestuur en het management bij investeringsbeslissingen; 3. Vaststellen van beoordelingscriteria voor investeringsbeslissingen; 4. Inzicht geven in de risico s die aan deze investeringsbeslissingen zijn verbonden; 5. Een toetsingskader te bieden aan onder andere de RvC om haar toezichthoudende rol in te vullen. 4

5 1.5 Governance Met het investeringsstatuut geeft Woonbedrijf invulling aan de Aedes Governancecode voor woningcorporaties. Het investeringsstatuut maakt onderdeel uit van de governancestructuur van Woonbedrijf en is onlosmakelijk verbonden met het stichtingsstatuut, het reglement RvC, het Reglement Bestuur, het treasurystatuut en het verbindingenstatuut. 1.6 Vaststelling, goedkeuring en wijziging Het investeringsstatuut is vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC Wijzigingen van het investeringsstatuut worden door het Bestuur vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC. 1.7 Accountantscontrole De accountant die de jaarrekening controleert kan van de RvC separaat de opdracht krijgen om de juiste toepassing van het investeringsstatuut te controleren. 5

6 2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 2.1 Management Woonbedrijf kiest voor een klant- en gebiedsgerichte organisatiestructuur. Daarom zijn de taken en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Het management heeft een integrale managementverantwoordelijkheid binnen de eigen afdeling / district In het kader van investeringsbeslissingen formuleert het management, in de persoon van de (district) manager, het investeringsbesluit en vraagt het Bestuur om het investeringsbesluit vast te stellen. 2.2 Bestuur & Bestuursondersteuning Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het aangeven van de (strategische) koers en het beleid. Investeringsbeslissingen worden vastgesteld door het Bestuur. Investeringsbesluiten worden door het Bestuur getoetst aan de koers en het beleid. Hiervoor heeft het Bestuur een investeringskader vastgesteld. Het staat het Bestuur vrij om met een gedegen argumentatie van het investeringskader af te wijken. Deze argumentatie wordt meegenomen in de toetsing van de RvC ten behoeve van de goedkeuring. De Investeringskaders worden jaarlijks vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de RvC. Bij de integrale toetsing wordt het Bestuur geadviseerd door de concernraad. Het Bestuur is eindverantwoordelijk met betrekking tot het investeringsbeleid Concernraad De concernraad heeft een zodanige diverse samenstelling vanuit de organisatie, dat alle perspectieven uit het investeringskader (i.c. klant-, vastgoed- en bedrijfswaarde) vertegenwoordigd zijn. De concernraad adviseert het bestuur bij het nemen van strategische- / investeringsbesluiten. In het kader van de advisering wordt een investeringsbesluit door de leden van de concernraad integraal getoetst aan de koers en het beleid Financiën en Controlling De manager Financiën en Controlling (F&C) is gedelegeerd bevoegd door het bestuur voor de controle op de bedrijfsvoering van Woonbedrijf.In het kader van de besluitvorming toetst de afdeling F&C het investeringsbesluit op de effecten voor Woonbedrijf (in control) en in het bijzonder op de uitgangspunten zoals die in het investeringsstatuut en investeringskader zijn vastgelegd. 6

7 2.2.4 Secretaris van het Bestuur De secretaris van het bestuur is gedelegeerd bevoegd door het bestuur om toe te zien op het naleven van de Governancecode en de integriteit van de besluitvorming. Bij de besluitvorming toetst de Secretaris of het besluit voldoet aan de criteria die Woonbedrijf hiervoor heeft opgesteld en of het proces van besluitvorming verloopt zoals in het kader van de governancestructuur van Woonbedrijf is vastgelegd. Dit kader bestaat uit de Governancecode en de uitwerking die daaraan binnen Woonbedrijf is gegeven. Het investeringsstatuut maakt hiervan deel van. 2.3 Raad van Commissarissen De RvC geeft goedkeuring voor het vaststellen van het investeringsstatuut en het investeringskader en mogelijke wijzigingen hierin In het kader van de wet- en regelgeving dienen alle investeringsbesluiten boven 3,0 miljoen (zegge: driemiljoen euro) ter goedkeuring worden voorgelegd aan de RvC. Goedkeuring vindt plaats door toetsing aan het investeringskader. Bestuur en RvC hanteren hetzelfde kader. Goedkeuring is in beginsel digitaal (keurt goed of keurt niet goed), maar bij goedkeuring kan worden gewezen op spanning met een bepaald onderdeel van het investeringskader. Dat kan leiden tot heroverweging van het besluit of van het kader Naast het geven van goedkeuring bij op het moment van het investeringsbesluit (i.c. afsluiting definitiefase) kan de RvC in een eerdere fase (i.c. afsluiting prestatiefase) om goedkeuring gevraagd worden bij projecten met een hoog risicoprofiel op het vlak van financiën en/of het imago van Woonbedrijf. 2.4 Uitvoering investeringsactiviteiten binnen Woonbedrijf De uitvoering van de investeringsactiviteiten op het gebied van vastgoedinvesteringen ligt bij de afdeling Vastgoed. Alle operationele taken en bevoegdheden op het gebied van investeringen en investeringsactiviteiten zijn nader uitgewerkt in de projectaanpak van Woonbedrijf. Deze activiteiten omvatten de ontwerp-, realisatie en nazorgfase. 2.5 Administratieve Organisatie / Interne Beheersing Algemeen Administratieve Organisatie en Interne Beheersing is het systeem dat Woonbedrijf in staat stelt om de risico s, te identificeren, te prioriteren, te analyseren en te beheersen. Risico s kunnen het behalen van doelstellingen, gekoppeld aan de strategie, bedreigen. Daarvoor wordt bij Woonbedrijf gebruik gemaakt van beheersingsinstrumenten, zoals procesbeschrijvingen, 7

8 periodieke managementinformatie, interne en externe audits en risicomanagement Bij investeringsactiviteiten In het kader van de investeringsfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne beheersing: 1. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mandatering van investeringsactiviteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd in de procuratieregeling en het Reglement Bestuur. 2. Bevoegdheden zijn via delegatie en mandaat nader schriftelijk in de procuratieregeling vastgelegd. 3. Bij de uit te voeren investeringsactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met betrekking tot de autoriserende, controlerende, registrerende en uitvoerende functionarissen. 4. Een (financiële) verplichting wordt terstond geregistreerd door de functionaris die de overeenkomst heeft afgesloten. Alle financiële overeenkomsten worden aangegaan in euro s. Het aangaan van financiële overeenkomsten in buitenlandse valuta s is derhalve niet toegestaan. 8

9 3 Investeringsactiviteiten en besluitvorming 3.1 Algemeen Woonbedrijf onderscheidt de volgende investeringscategorieën: 1. Renovatie 2. Nieuwbouw 3. Sloop 4. Verkoop 5. Aankoop gronden / vastgoed 6. Organisatie Investeringen die projectmatig worden opgepakt doorlopen de volgende fasen van de projectenaanpak van Woonbedrijf: Initiatief Prestatie Definitie Ontwerp Realisatie Nazorg In de definitiefase wordt, naast de keuze van de beste oplossing voor de aanpak van het project, het financiële gevolg van het project vastgesteld door middel van het bepalen van de bedrijfs- en vastgoedwaarde (stichtingskosten en marktwaarden). In deze fase wordt aan de hand van het investeringskader, voortkomend uit het investeringsstatuut, de formele investeringsbeslissing genomen. Deze beslissing wordt het investeringsbesluit genoemd. 3.2 Investeringskader Investeringsbeslissingen worden getoetst aan bestaand beleid, afspraken en (financiële) mogelijkheden van de organisatie. Realisatie van de ambitie van Woonbedrijf vertaald in Koers, strategie en beleid; Realisatie van de volkshuisvestelijke opgave vertaald in prestatieafspraken en convenanten met gemeenten en belanghouders; Inzetten van het vermogen van Woonbedrijf vertaald in financiële criteria op project- en concernniveau en het inzetten van de capaciteit van de organisatie. Denk hierbij o.a. aan de begroting. Daarbij worden beslissingen ook getoetst aan bestaande wet- en regelgeving Daarnaast wordt het toetsingskader van Woonbedrijf gevormd op basis van de begrippen klantwaarde, vastgoedwaarde en bedrijfswaarde. Ieder (investerings)besluit wordt genomen op basis van een integrale afweging van de klant-, vastgoed- en bedrijfswaarde Klantwaarde Klantwaarde is de waarde die de klant toekent aan een product of dienst. In het perspectief van consumentengedrag is dit wat hij ervoor over heeft. De klantwaarde kan op verschillende manieren worden uitgedrukt: in euro s, 9

10 waardering, wachttijd (als woningzoekende), zelfwerkzaamheid, etc. De criteria die hierbij worden gebruikt zijn: Betaalbaarheid Beschikbaarheid Kwaliteit van de woning, de woonomgeving en de dienstverlening Vastgoedwaarde Dit is de directe opbrengstwaarde (marktwaarde) van een vrij te aanvaarden woning. Deze wordt in hoge mate bepaald door de courantheid en adaptiviteit van de afzonderlijke woningen. Hierbij wordt gekeken naar de bouwtechnische, gebruikstechnische en belevingskwaliteit. De gebruikte criteria hierbij zijn: Bouwtechnische kwaliteit Gebruikskwaliteit Locatiekwaliteit Bedrijfswaarde De bedrijfswaarde zoals die bij Woonbedrijf wordt gehanteerd, is gesplitst in een bedrijfswaarde in enge zin en de bedrijfswaarde in ruimere zin. De bedrijfswaarde in enge zin wordt gezien als de financiële bedrijfswaarde. In financiële zin richt de bedrijfswaarde zich op toekomstige kasstromen die met een passende rendementseis contant worden gemaakt naar heden. Bij de beoordeling van nieuwe investeringen wordt voor de toetsing van de bedrijfswaarde gebruik gemaakt van de volgende grootheden: 1 Direct rendement 2 Bedrijfswaarde in een percentage van de marktwaarde in verhuurde staat 3 Streefhuur/aanvangshuur in % van WOZ waarde (aanvangsrendement) 4 Gemiddelde onderhoudskosten per woning 5 Restant exploitatietermijn Daarnaast vindt toetsing van de onrendabele top plaats, waarbij de onrendabele top wordt uitgedrukt per gerealiseerd additioneel exploitatiejaar. De bedrijfswaarde in ruime zin richt zich op de waarde van een investering voor Woonbedrijf, waarbij gedacht moet worden aan waarde in de zin van imago, duurzaamheid en bijdrage aan volkshuisvestelijke doelstellingen. 3.3 Het Investeringsbesluit Ieder investeringsbesluit bestaat ten minste uit de conclusie van de overwegingen en afwegingen die de (district)manager heeft gemaakt, waarbij de effecten voor klant-, vastgoed- en bedrijfswaarde in beeld zijn gebracht. Daarbij wordt in het investeringsbesluit een financierings-, fiscale- en risicoparagraaf opgenomen. 10

11 3.3.2 In de financieringsparagraaf wordt ingegaan op de financiering van het investeringsbesluit door middel van bij het WSW geborgde leningen, in het geval van DAEB investeringen. Bij niet-daeb investeringen wordt de haalbaarheid van financiering en het risico hiervan in beeld gebracht In de fiscale paragraaf worden de fiscale gevolgen van het investeringsbesluit inzichtelijk gemaakt In de risicoparagraaf worden de risico's in beeld gebracht en gekwantificeerd. Woonbedrijf maakt onderscheid tussen imago en financiële risico's. 3.4 Besluitvormingsproces 0 Besluit Advies 1 Integr. Vaststellen F&C 2 3 toetsing District/ afdeling 4 Toetsing 5 Goedkeuring Concern RvC Stap 0: Besluit door District / afdeling Het management van een District/ afdeling komt tot een investeringsbesluit bij afsluiting van de definitiefase. Dit investeringsbesluit, dat voldoet aan het investeringskader voor projecten, wordt voorgedragen aan de concernraad voor integrale toetsing Stap 1 & 2: Integrale toetsing door de concernraad en advies F&C Het investeringsbesluit worden voorzien van een advies door de afdeling Financiën en Controlling (F&C). Investeringsbeslissingen worden getoetst aan: 1. Vastgestelde jaarbegroting 2. Treasurystatuut 3. Verbindingenstatuut 4. Investeringsstatuut / investeringskader Hierna komt F&C met een advies aan de Concernraad. De leden van de Concernraad wegen het investeringsbesluit op concernniveau (wat betekent een investeringsbesluit voor het gehele concern?), waarbij het advies van F&C wordt meegenomen. De verslaglegging van de behandeling van het investeringsbesluit en het advies van F&C in de concernraad vormen samen het beslisdocument voor het Bestuur. 11

12 3.4.3 Stap 3: Vaststellen door het Bestuur Het bestuur neemt het investeringsbesluit op basis van het beslisdocument met daarin: 1. Toetsing van de investeringsbeslissing op de geformuleerde criteria op klant-, vastgoed- en bedrijfswaarde in het investeringskader 2. Toelichting op eventuele afwijking van de criteria 3. Toelichting op de integrale afweging 4. Identificatie van de risico s met risicoscore Stap 4 & 5: Toetsing en goedkeuring RvC bij investeringen boven 3,0 mln. Alle investeringen tot 3,0 miljoen (zegge: driemiljoen euro) die voldoen aan de hierboven genoemde kaders, kunnen door het bestuur worden genomen. Investeringen boven 3,0 miljoen, of die buiten de hierboven genoemde criteria vallen, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de RVC. Hierbij zal de toetsing van het project aan de gestelde investeringskaders worden beoordeeld, waarna de RvC, indien is voldaan aan de gestelde kaders, tot goedkeuring komt. De RvC zal in haar oordeel in het bijzonder aandacht geven aan de (financiële en imago) risico s van het project en aan de passendheid binnen de doelstelling en de koers van Woonbedrijf (de legitimiteit van de investeringsbeslissing) Uitzondering op het proces: advies bij hoog risicoprofiel Zoals gesteld in artikel kan er van dit proces worden afgeweken bij een advies bij een hoogrisicoprofiel. Hier geeft de RvC goedkeuring op het toetsingskader voor deze specifieke investeringsopgave. Concreet betekent dit dat het bestuursbesluit voor een afwijkend toetsingskader ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de RvC. Dit zal gebeuren in de prestatiefase van de projectenaanpak van Woonbedrijf. Na deze goedkeuring doorloopt het investeringsvoorstel alsnog het algehele proces (stappen 1 t/m 5). 3.5 Algemene voorwaarden bij besluitvormingsproces Besluitvorming zal in formele zin plaatsvinden binnen het Bestuur en de RvC Het Bestuur neemt kennis van het advies van de concernraad alvorens het investeringsbesluit vast te stellen Het management is verplicht melding te maken van bij hem of haar bekende onvolkomenheden of onjuistheden in de aan het Bestuur voorgelegde investeringsvoorstellen Handelingen als advies, goedkeuring, verantwoording en verslaglegging hebben plaats zoals vastgelegd in het stichtingsstatuut van Woonbedrijf. 3.6 Controle op het besluitvormingsproces Onder verantwoordelijkheid van het bestuur draagt de manager F&C zorg voor: 12

13 De administratieve organisatie en de maatregelen van interne controle van het investeringsproces; Controle op correcte toepassing van de financiële rekenmodellen; De managementrapportages en de jaarrekening, waarbij inbegrepen de investeringsactiviteiten; De uitvoering van de interne audits. 13

14 Bijlage Investeringskader Het investeringskader is een organisch document dat constant in ontwikkeling is door wijzigende inzichten en daaruit voortkomend beleid dat vertaald wordt in het kader. De meest actuele versie van het investeringskader is daarom te vinden op het intranet van Woonbedrijf. 14

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

INVESTERINGSSTATUUT. DE RAAD VAN BESTUUR, het Directieteam gehoord, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, STELT VAST:

INVESTERINGSSTATUUT. DE RAAD VAN BESTUUR, het Directieteam gehoord, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, STELT VAST: INVESTERINGSSTATUUT VAN: 1. Stichting Woonbron 2. nummer Handelsregister: 24108291. 3. datum laatste statutenwijziging: 19 januari 2006 4. datum goedkeuring RvC 17 maart 2015 5. datum inwerkingtreding

Nadere informatie

Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI

Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Wettelijk kader Investeringsstatuut... 3 1.3. Doel Investeringsstatuut... 4 1.4. Doelstellingen investeringen...

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Investeringsstatuut. Versie 4.0; Vastgesteld in DO 15 oktober 2015 Pagina 1

Investeringsstatuut. Versie 4.0; Vastgesteld in DO 15 oktober 2015 Pagina 1 Investeringsstatuut Versie 4.0; Vastgesteld in DO 15 oktober 2015 Pagina 1 INHOUD 1 Inleiding...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Definities...4 1.2.1 Het bestuur...4 1.2.2 Raad van Commissarissen...4 1.2.3 Directie...4

Nadere informatie

Investeringsstatuut. Wooncompagnie. 15 december 2014. Definitief. Rogier Vrolijk Controlling T (0229) 75 11 61 r.vrolijk@wooncompagnie.nl.

Investeringsstatuut. Wooncompagnie. 15 december 2014. Definitief. Rogier Vrolijk Controlling T (0229) 75 11 61 r.vrolijk@wooncompagnie.nl. Investeringsstatuut Wooncompagnie Datum 15 december 2014 Versienummer Definitief Auteur Rogier Vrolijk Controlling T (0229) 75 11 61 r.vrolijk@wooncompagnie.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Investeringsstatuut. Van Alckmaer voor Wonen

Investeringsstatuut. Van Alckmaer voor Wonen Investeringsstatuut Van Alckmaer voor Wonen Vastgesteld op 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Toepassingskader... 2 1.3 Positionering van het investeringsstatuut... 2 2

Nadere informatie

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei 15 november 2012 Investeringsstatuut Maasvallei Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beleid en strategie 3 3 Processen 4 4 Strategische samenwerking en verbindingen 4 5 Risicobeheersing 5 6 Financiën 5 6.1 Financieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verwijderd: 4. Verwijderd: 5. Verwijderd: 6. Verwijderd: 7. Verwijderd: 8. Verwijderd: 9

Inhoudsopgave. Verwijderd: 4. Verwijderd: 5. Verwijderd: 6. Verwijderd: 7. Verwijderd: 8. Verwijderd: 9 Investeringsstatuut Inhoudsopgave 1. Waarom een investeringsstatuut... 3 1.1 Risicomanagement 3 1.2 Doel investeringsstatuut 3 1.3 Doelstellingen investeringen 4 1.4 Positionering investeringsstatuut 4

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Zayaz. Versie: november 2013

Verbindingenstatuut Zayaz. Versie: november 2013 Verbindingenstatuut Zayaz Versie: november 2013 Vastgesteld door bestuurder 29 oktober 2013 Goedgekeurd door RvC 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Status 3 1.2 Doel statuut 3 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Verbindingenstatuut. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Verbindingenstatuut. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Verbindingenstatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Versie 1.0 07-02-2013 Versie is goedgekeurd in de RvC vergadering van 28-02-2013 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Wettelijke grondslag

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA Vastgesteld op 26 juni 2013 Pagina 1 van 8 Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

INVESTERINGSSTATUUT. Versiedatum: 20-8-2012 Versie: 1.4 Status: Vastgesteld Vastgesteld MT: 21-08-2012 Goedgekeurd RvC: Ter goedkeuring

INVESTERINGSSTATUUT. Versiedatum: 20-8-2012 Versie: 1.4 Status: Vastgesteld Vastgesteld MT: 21-08-2012 Goedgekeurd RvC: Ter goedkeuring INVESTERINGSSTATUUT Versiedatum: 20-8-2012 Versie: 1.4 Status: Vastgesteld Vastgesteld MT: 21-08-2012 Goedgekeurd RvC: Ter goedkeuring Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding en doel van het Investeringsstatuut...

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Investeringsstatuut onderhoud en ontwikkeling vastgoed

Investeringsstatuut onderhoud en ontwikkeling vastgoed Investeringsstatuut onderhoud en ontwikkeling vastgoed Versie 1.4 (goedgekeurd door de RvC op 6 december 2012) Datum 22 november 2012 Auteur Robert van Veen en Frank aan de Wiel Afdeling Vastgoed en Financiën

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Reglement Bestuur. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Reglement Bestuur Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Versie 1.0 d.d. 07-02-2013 Versie is goedgekeurd in de RvC vergadering van 28-02-2013 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Wettelijke grondslag

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING ARNHEM INVESTERINGSSTATUUT

VOLKSHUISVESTING ARNHEM INVESTERINGSSTATUUT VOLKSHUISVESTING ARNHEM INVESTERINGSSTATUUT Vastgesteld door Directeur / Bestuurder op 8 november 2011 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op 13 februari 2012 INLEIDING Per 1 juli 2011 is de nieuwe

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Verbindingenstatuut. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor goed wonen en je thuis voelen in de buurt.

Verbindingenstatuut. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor goed wonen en je thuis voelen in de buurt. sam Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor goed wonen en je thuis voelen in de buurt. Vanuit deze visie werken wij samen met onze partners aan het perspectief voor mensen die zelf moeilijk

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WOONBEDRUF fieder1 TE DEVENTER

DIRECTIESTATUUT VAN WOONBEDRUF fieder1 TE DEVENTER DIRECTIESTATUUT VAN WOONBEDRUF fieder1 TE DEVENTER Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 van de statuten wordt de stichting bestuurd door een door de Raad van Commissarissen benoemde directie, hierna

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Besluit directeurbestuurder d.d. 9 november 2010 Instemming Raad van Commissarissen d.d. 7 december 2010 BESTUURSREGLEMENT VAN WONINGBOUWVERENIGING BERGOPWAARTS.

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woonwenz

Bestuursreglement. Woonwenz Bestuursreglement Woonwenz 25 april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement... 1 Artikel 2. Taak en werkwijze bestuur... 1 Artikel 3. Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling...

Nadere informatie

TOETSINGSKADER VERBINDINGEN. Woonstad Rotterdam. 3-12-2013 1 van 10

TOETSINGSKADER VERBINDINGEN. Woonstad Rotterdam. 3-12-2013 1 van 10 TOETSINGSKADER VERBINDINGEN Woonstad Rotterdam 3-12-2013 1 van 10 Inleiding De IAD heeft in het auditprogramma een IC opgenomen op de verbindingen. In 2009/2010 was er, ten gevolge van fusie- en integratiewerkzaamheden,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Reglement. Bestuur SWB

Reglement. Bestuur SWB Reglement Bestuur SWB Raymond Rensen Status: definitief RvC 14-3-2012 Lienden, maart 2012 Reglement Bestuur SWB. Maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte reglement... 3 2 Benoeming en ontslag...

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Model Beleggingsstatuut

Model Beleggingsstatuut Model Beleggingsstatuut Datum: 2 april 2015 Auteur: Paul Minke Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 1 Voorwoord De

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Onroerende zaken in exploitatie, bestemd voor verkoop Bij het bepalen van de bedrijfswaarde van voor verkoop bestemde huurwoningen verwijst de richtlijn voor woningcorporaties (RJ 645) naar de richtlijn

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de concept-novelle

Hoofdlijnen van de concept-novelle Hoofdlijnen van de concept-novelle 21 februari 2014 De concept-novelle zit nu in een consultatieronde (tot 4 maart 2014). Een aantal partijen waaronder Aedes is in de gelegenheid gesteld om te reageren.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting Onderwerpen, en toegelaten instellingen volkshuisvesting Definities... 1 Wooncoöperaties... 1 Algemene bepalingen... 1 Rechtsvorm en organisatie... 2 Werkzaamheden... 3 Diensten van algemeen economisch

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Procuratieregeling Opdrachtverstrekking Stichting 3B Wonen

Procuratieregeling Opdrachtverstrekking Stichting 3B Wonen Procuratieregeling Opdrachtverstrekking Stichting 3B Wonen Goedgekeurd Managementteam d.d. 28 maart 2012 Inhoudsopgave 1 De procuratieregeling pagina 3 2 Toelichting mandatering opdrachtverstrekking pagina

Nadere informatie

Financieel Statuut. Woonstichting SSW

Financieel Statuut. Woonstichting SSW Financieel Statuut Woonstichting SSW Vastgesteld: RvC 21 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Interne sturing SSW... 3 3 Financiële kaders SSW... 4 4 Vertaling van de financiële kaders naar de

Nadere informatie

3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Stichting Tablis Wonen Vastgesteld op 24 maart 2014 1. Algemeen De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Procuratiereglement. Stichting Humanitas

Procuratiereglement. Stichting Humanitas Procuratiereglement Stichting Humanitas Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Samenhang documentatie 3 Hoofdstuk 3 Bevoegdheden en afspraken (intern en extern) 3 Paragraaf 3.1 Binnen kaders

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Financieel Statuut 2015 Status: Definitief

Financieel Statuut 2015 Status: Definitief Financieel Statuut 2015 Status: Definitief 20151230 Financieel statuut 2015 definitief.doc 2 Inhoudsopgave 1. Waarom een financieel statuut... 4 1.1 Uitgangspunten... 4 1.2 Instrumenten... 4 1.3 Relatie

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN vastgesteld door de Raad van Toezicht 3 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 2. BENOEMING EN ONTSLAG... 3 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

INVESTERINGSSTATUUT 2.0

INVESTERINGSSTATUUT 2.0 INVESTERINGSSTATUUT 2.0 Versiedatum: 21 januari 2015 Versie: 2.0 Status: vastgesteld Vastgesteld MT: 3-2-2015 Goedgekeurd RvC: 16-03-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding en doel van het Investeringsstatuut...

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

Procuratieregeling Thús Wonen

Procuratieregeling Thús Wonen Procuratieregeling Thús Wonen Overdragen van bevoegdheden door het geven van een volmacht. Bestuursbesluit van: 15 januari 2015 Goedkeuring Raad van Commissarissen: 16 februari 2015 Procuratieregeling

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Definitief 17 mei 2016

Definitief 17 mei 2016 Reglement Bestuur Mijande Wonen Dit reglement is vastgesteld door de bestuurder van stichting Mijande Wonen op 17 mei 2016. Voorafgaand heeft de Raad van Commissarissen van Mijande Wonen het bestuursbesluit

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES INHOUD 1. Wetgevingstraject 2. Routeplanner 3. Scheiden versus splitsen 1. WETGEVINGS- TRAJECT WETGEVING (EN MEER) Andere wetgeving WSW: Deelnemersreglement,

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille Governance Implementatietrajecten

Nadere informatie

Beoordelingskader Reglement financieel beleid en beheer

Beoordelingskader Reglement financieel beleid en beheer Beoordelingskader Reglement financieel beleid en beheer Opmerking vooraf Met dit document wil de Autoriteit woningcorporaties (hierna: Aw ) corporaties informeren over de hoofdlijnen van de beoordeling

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille TIJDPAD IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GLA

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GLA Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GLA Typering De grote late adept (hierna: GLA) is in 2005 ontstaan na een traject waarin twee corporaties al langer zeer intensief met elkaar samenwerkten.

Nadere informatie

Governancestructuur Patrimonium woonservice

Governancestructuur Patrimonium woonservice Governancestructuur Patrimonium woonservice Patrimonium woonservice onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties. Hieronder verantwoorden wij ons over de toepassing van de code. Per onderdeel

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 In de statuten van het Drenthe College is bepaald dat het College

Nadere informatie

DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE

DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE ARTIKEL 1 Stichting Statuten RvC Directie DEFINITIES de stichting Woonstede, met inbegrip van haar dochterondernemingen, gevestigd te Ede, en opgericht voor onbepaalde

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie